GIAO AN DS 10 NC HK I

33 395 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:46

Bài 1 MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐỀ CHỨA BIẾN I. Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức:  Nắm được khái niệm mệnh đề , nhận biết được một số câu có phải là mệnh đề hay khơng.  Nắm được các khái niệm mệnh đề phủ định,kéo theo,tương đương.  Biết kháiniệm mệnh đề chứa biến. 2. Kỹ năng:  Biết lập mệnh đề phủ đònh của một mệnh đề,mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương từ hai mệnh đề đã cho và xác đònh được tính đúng-sai của các mệnh đề này.  Biết chuyển mệnh đề chứa biếnthành mệnh đề bằng cách : hoặc gán cho biến một gía trò cụ thể trên miền xác đònh của chúng, hoặc gán các kí hiệu ∀ và ∃ vào phía trước nó.  Biết sử dụng các kí hiệu ∀ và ∃ trong các suy luận toán học.  Biết cách lập mệnh đề phủ đònh của một mệnh đề có chứa kí hiệu ∀ và ∃ . II. Chuẩn bò: 1)GV:Bài soạn,bảng phụ,SGK 2)HS: SGK,phiếu học tập,dụng cụ học tập. III. Các bước lên lớp: 1) Ổn đònh lớp 2) Kiểm tra bài cũ 3) Bài mới Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung 1)Ví dụ 1:Chúng ta hãy xét các câu sau đây: (a)Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. (b) Thượng Hải là một thành phố của Ấn Độ. (c) 1+1=2. (d) 27 chia hết cho 5. Một em hãy cho thầy biết câu khẳng đònh (a) đúng hay sai? Tại sao? các câu còn lại hỏi tương tự. Học sinh lắng nghe thầy giảng và trả lời các câu hỏi của thầy Học sinh chia nhóm 1. Mệnh đề là gì? Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng đònh đúng hoặc một câu khẳng đònh sai.Một câu khẳng đònh đúng gọi là một mệnh đề đúng.Một câu khẳng đònh sai gọi là một mệnh đề sai.Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai. 2. Mệnh đề phủ đònh: Cho mệnh đề P.Mệnh đề”không phải P” được gọi là mệnh đề phủ đònh của P và kí hiệu là P .Mệnh đề P và mệnh đề phủ đònh P là hai câu khẳng đònh trái ngược nhau.Nếu P đúng thì P 2)Nêu mệnh đề phủ đònh của mỗi mệnh đề sau đây và xác đònh xem mệnh đề phủ đònh đó đúng hay sai (a)Pa-ri là thủ đô của nước Anh (b)2002 chia hết cho 4 3) Cho tam giác ABC .Mệnh đề “Tam giác ABC là 1 tam giác có 3 góc bằng nhau nếu và chỉ nếu tam giác đó có 3 cạnh bằng nhau” là mệnh đề gì? Mệnh đề đó đúng hay sai? 4) Xét các mệnh đề P:”36 chia hết cho 4 và chia hêt cho 3”; Q:”36 chia hết cho thảo luận rồi trả lời Học sinh chia nhóm thảo luận rồi trả lời sai.nếu P sai thì P dung. 3. Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo: a) Mệnh đề kéo theo: Cho hai mệnh đề P và Q .Mệnh đề “Nếu P thì Q” được gọi là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là QP ⇒ .Mệnh đề QP ⇒ sai khi P đúng ,Q sai và đúng trong các trường hợp còn lại. Ví dụ: 1) Mệnh đề “Vì 50 chia hết cho 10 nên 50 chia hết cho 5” là mệnh đề đúng. 2) Mệnh đề “Vì 2002 là số chẵn nên 2002 chia hết cho 4”là mệnh đề sai. b) Mệnh đề đảo : Cho mệnh đề QP ⇒ .Mệnh đề PQ ⇒ được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề QP ⇒ Ví dụ: Mệnh đề “Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì nó là tam giác cân” có mệnh đề đảo là mệnh đề “Nếu tam giác ABC là tam giác can thì nó là tam giác đều” 3. Mệnh đề tương đương Cho 2 mệnh đề P và Q . mệnh đề có dạng “P nếu và chỉ nếu Q” đợc gọi là mệnh đề tương đương và kí hiệu là QP ⇔ . Mệnh đề QP ⇔ đúng khi cả 2 mệnh đề QP ⇒ và PQ ⇒ đều đúng và sai trong các trường hợp còn lại. Mệnh đề QP ⇔ đúng nếu cả 2 mđ P và Q cùng đúng hoặc cùng sai.Khi đó, ta nói rằng 2 mđ P và Q tương đương với nhau. VD: Mệnh đề P:”Tam giác ABC là tam giác cân” Mệnh đề Q:”Tam giác ABC có 2 đường trung tuyến bằng nhau” Mệnh đề tương đương R:” Tam giác 12”. a) Phát biểu mệnh đề QP ⇒ , PQ ⇒ và QP ⇔ . b)Xét tính đúng –sai của mệnh đề QP ⇔ 5)Cho mệnh đề chứa biến P(x):”x > x 2 ” với x là số thực .Hỏi mỗi mệnh đề P(2) và P       2 1 đúng hay sai? 6)Cho mệnh đề chứa biến P(n):”n(n + 1) là số lẻ” với n là số nguyên.Phát biểu mđ “ ∀ n ∈ Ζ,P(n)”.Mệnh đề này đúng hay sai? Học sinh chia nhóm giải, báo kết quả từng nhóm và cử đại diện chứng minh trên bảng. Từng em học sinh giải theo nhóm của mình và đại diện đứng lên nhận xét. Học sinh chia nhóm thảo luận rồi trả lời ABC là tam giác cân nếu và chỉ nếu tam giác đó có 2 đường trung tuyến bằng nhau” 5. Mệnh đề chứa biến: Mệnh đề chứa biến làcâu khẳng đònh chứa 1 hay nhiều biến nhận giá trò trong 1 tập hợp X nào đó.Nếu cho biến 1 giá trò cụ thể trong tập X thì ta được mệnh đề. VD: • P(n):”n chia hết cho 3” ,với n là số tự nhiên P(6) là mđ đúng P(2) là mđ sai • Q(x;y):”y > x+3 “,với x và y là 2 số thực Q(2;6) là mđ đúng Q(1;2) là mđ sai 6. Các kí hiệu ∀ và ∃ : a) Kí hiệu ∀ Cho mệnh đề chứa biến P(x) với x ∈ X.Khi đó khẳng đònh “ Với mọi x thuộc X,P(x) đúng” (hay “P(x) đúng với mọi x thuộc X”) (1) là 1 mệnh đề .Mệnh đề này đúng nếu với x 0 bất kì thuộc X ,P(x 0 ) là mđ đúng.Mệnh đề này sai nếu có x 0 ∈ X sao cho P(x 0 ) là mđ sai. Mệnh đề (1) được kí hiệu là: “ ∀ x ∈ X,P(x)” hoặc“ ∀ x ∈ X:P(x)” Kí hiệu ∀ đọc là”với mọi” VD: • “ ∀ x ∈ R,x 2 – 2x + 2 > 0” là mđ đúng • “ ∀ n ∈ N,2 n + 1 là số nguyên tố” là mđ sai. b) Kí hiệu ∃ Cho mệnh đề chứa biến P(x) với x ∈ X.Khi đó khẳng đònh “ Tồn tại x thuộc X để P(x) đúng” (2) là 1 mệnh đề .Mệnh đề này đúng nếu có x 0 thuộc X để P(x 0 ) là mđ đúng.Mệnh đề này sai nếu với x 0 bất kì thuộc X , P(x 0 ) là mđ sai. 7) Cho mệnh đề chứa biến Q(n):”2n – 1 là số nguyên tố “ với n là số nguyên dương.Phát biểu mệnh đề” ∃ n ∈ N*,Q(n)”. Mệnh đề này đúng hay sai? 8)Nêu mệnh đề phủ đònh của mệnh đề”Tất cả các bạn trong lớp em đều có máy tính”. Học sinh chia nhóm thảo luận rồi trả lời Học sinh chia nhóm thảo luận rồi trả lời Mệnh đề (2) được kí hiệu là: “ ∃ x ∈ X,P(x)” hoặc“ ∃ x ∈ X:P(x)” Kí hiệu ∃ đọc là”tồn tại” VD: • “ ∃ x ∈ R,(x – 1) 2 < 0” là mđ sai • “ ∃ n ∈ N,2 n + 1 chia hết cho n” là mđ đúng. 7. Mệnh đề phủ đònh của mệnh đề có chứa kí hiệu ∀ , ∃ : a) Cho mệnh đề chứa biến P(x) với x ∈ X.Mệnh đề phủ đònh của mệnh đề “ ∀ x ∈ X,P(x)” là mệnh đề “ ∃ x ∈ X, )x(P ” VD:Phủ đònh mệnh đề “ ∀ n ∈ N,2 n + 1 là số nguyên tố” là mệnh đề “ ∃ n ∈ N,2 n + 1 không phải là số nguyên tố” b) Cho mệnh đề chứa biến P(x) với x ∈ X.Mệnh đề phủ đònh của mệnh đề “ ∃ x ∈ X, P(x)”” là mệnh đề “ ∀ x ∈ X, )x(P ”. VD: Phủ đònh mệnh đề “Trong lớp em có bạn không thích môn toán” là mệnh đề “Tất cả các bạn trong lớp em đều thích môn toán” Bài 2 ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO SUY LUẬN TOÁN HỌC I. Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức:  Hiểu rõ một số suy luận toán học.  Nắm vững các phương pháp chứng minh trực tiếp và chứng minh bằng phản chứng.  Biết phân biệt được giả thiết và kết luận của đònh lí.  Biết phát biểu mệnh đề đảo,đònh lí đảo,biết sử dụng các thuật ngữ : “điều kiện cần”,”điều kiện đủ”,”điều kiện cần và đủ” trong các phát biểu toán học. 2. Kỹ năng: Chứng minh được một số mệnh đề bằng phương pháp phản chứng. II. Chuẩn bò: 1)GV:Bài soạn,bảng phụ,SGK 2)HS: SGK,phiếu học tập,dụng cụ học tập. III. Các bước lên lớp: 1) Ổn đònh lớp 2) Kiểm tra bài cũ 3) Bài mới Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung 1) CM bằng phản chứng đl:”Với mọi số tự nhiên n,nếu 3n + 2 là số lẻ thì n là số lẻ” Học sinh lắng nghe thầy giảng và trả lời các câu hỏi của thầy Học sinh chia nhóm thảo luận rồi trả lời 1. Đònh lí và chứng minh đònh lí: a) Trong toán học ,đònh lí là 1 mệnh đề đúng.Nhiều đònh lí được phát biểu dưới dạng “ ∀ x ∈ X, )x(Q)x(P ⇒ ” ,(1) trong đó P(x) và Q(x) là những mệnh đề chứa biến,X là 1 tập hợp nào đó. b) Chứng minh đònh lí dạng (1) là dùng suy luận và những kiến thức đã biết để khẳng đònh rằng mệnh đề (1) là đúng,tức là cần chứng tỏ rằng với mọi x thuộc X mà P(x) đúng thì Q(x) đúng.  Phép CM trực tiếp gồm các bước sau: _ Lấy x tùy ý thuộc X mà P(x) đúng; _ Dùng suy luận và những kiến thức toán học đã biết để chỉ ra rằng Q(x) đúng.  Phép phản chứng gồm các bước sau: _ Giả sử tồn tại x 0 thuộc X sao cho P(x 0 ) đúng và Q(x 0 ) sai,tức là mđ 1 là mđ sai; _ Dùng suy luận và những kiến thức toán học đã biết để đi đến mâu thuẫn. VD: a) CM trực tiếp đl:”Nếu n là số tự nhiên lẻ thì n 2 – 1 chia hết cho 4”. b) CM bằng phản chứng đl:”Trong mp,cho 2 đt a và b ss với nhau.Khi đó ,mọi đt cắt a thì phải cắt b”. 2. Điều kiện cần,điều kiện đủ: Cho đl dưới dạng “ ∀ x ∈ X, )x(Q)x(P ⇒ ” (1).P(x) được gọi là GT và Q(x) là KL của đl. Đl (1) còn được phát biểu: P(x) là đk đủ để có Q(x) hoặc Q(x) là đk cần để có P(x).V VD: 2) Đl trong VD có dạng “ ∀ n ∈ N, )n(Q)n(P ⇒ ” .Hãy phát biểu 2 mđ chứa biến P(n) và Q(n). 3)Xét đl “Với mọi số nguyên dương n,n không chia hết cho 3 khi và chỉ khi n2 chia cho 3 dư 1”. Sử dụng thuật ngữ “đk cần và đủ” để phát biểu đl trên. Học sinh chia nhóm thảo luận rồi trả lời Học sinh chia nhóm thảo luận rồi phát biểu. Đl:”Với mọi số tự nhiên n,nếu n chia hết cho 24 thì n chia hết cho 8”. _ Phát biểu đl dưới dạng đk đủ:”n chia hết cho 24 là đk đủ để n chia hết cho 8”. _ Phát biểu đl dưới dạng đk cần:” n chia hết cho 8 là đk cần để n chia hết cho 24”. 3. Đònh lí đảo,điều kiện cần và đủ: a) Đónh lí đảo: Xét mệnh đề đảo của đl dạng (1) “ ∀ x ∈ X, )x(P)x(Q ⇒ ” (2) . Mệnh đề (2) có thể đúng ,có thể sai.Nếu mđ (2) đúng thì nó được gọi là đl đảo của đl dạng (1).Lúc đó đl dạng (1) sẽ được gọi là đl thuận. b)Đk cần và đủ: Đl thuận và đảo có thể viết gộp thành 1 đl “ ∀ x ∈ X, )x(Q)x(P ⇔ ” Khi đó ta nói P(x) là đk cần và đủ để có Q(x). Bài 3 TẬP HP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HP I. Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức:  Hiểu được khái niệm tập con,2 tập hợp bằng nhau.  Nắm được các phép toán trên tập hợp:Phép hợp,phép giao,phép lấy phần bù,phép lấy hiệu.  Biết cách cho 1 tập hợp theo 2 cách.  Biết tư duy linh hoạt khi dùng các cách khác nhau để cho 1 tập hợp.  Biết dùng các kí hiệu,ngôn ngữ tập hợp để diễn tả các điều kiện bằng lời của 1 bài toán và ngược lại.  Biết cách tìm hợp,giao,phần bù,hiệu của các tập hợp đã cho và mô tả tập hợp tạo được sau khi đã thực hiện xong phép toán.  Biết sử dụng các kí hiệu và phép toán tập hợp để phát biểu các bài toán và diễn đạt suy luận toán học 1 cách sáng sủa,mạch lạc.  Biết sử dụng biểu đồ Ven để biểu diễn quan hệ giữa các tập hợp và các phép toán trên tập hợp. II. Chuẩn bò: 1)GV:Bài soạn,bảng phụ,SGK 2)HS: SGK,phiếu học tập,dụng cụ học tập. III. Các bước lên lớp: 1) Ổn đònh lớp 2) Kiểm tra bài cũ 3) Bài mới Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Nội dung 1) Xét tập hợp { } 20n3/NnA ≤≤∈= Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó 2) Xét tập hợp { } 15;10;5;0;5;10;15B −−−= Hãy viết tập hợp B bằng cách chỉ rõ tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. 3)Cho 2 tập hợp { } ho6nchiahếtc/NnA ∈= và { } cho12hết nchia/NnB ∈= Hỏi ABhayBA ⊂⊂ ? 4) Xét đònh lí “Trong mp, tập hợp cácđiểm cách đều 2 mút của 1 đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó”. Đây có phải là bài toán chứng minh 2 tập hợp bằng nhau không? Nếu có,hãy nêu 2 tập hợp đó. 5) Hãy ghép mỗi ý ở cột trái Học sinh chia nhóm thảo luận rồi trả lời Học sinh chia nhóm thảo luận rồi trả lời Học sinh chia nhóm thảo luận rồi phát biểu. Học sinh chia nhóm thảo luận rồi phát biểu. Học sinh chia nhóm thảo luận rồi phát biểu. 1. Tập hợp: Tập hợp thường được cho bằng 2 cách sau: a) Liệt kê các phần tử của tập hợp. VD: A = { } 9;7;5;3;1 B = { } 10;9; .;9;10 −− C = { } 1;2;3 ; −−− D = { } ; .5;4;3;2;1 b) Chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. VD: A = { } 4k0 àới ≤≤∈+=∈ Nvkv1k2n/Nn B = { } 10x10/Zx ≤≤−∈ C = { } 0x/Zx <∈ D = { } 0n/Nn >∈ Chú ý: Tập hợp không chứa phần tử nào gọi là tập rỗng,kí hiệu: ∅ . 2. Tập con và tập hợp bằng nhau: a) Tập con: Tập A được gọi là tập con của tập B và kí hiệu là BA ⊂ nếu mọi phần tử của tập A đều là phần tử của tập B. )BxAx(BA ∈⇒∈∀⇔⊂ VD: Trong VD trên ta có: DA;BA ⊂⊂ Chú ý : • C)(AC)B à ⊂⇒⊂⊂ BvA( • A,A ∀⊂∅ b) Tập hợp bằng nhau: Hai tập hợp gọi là bằng nhau và kí hiệu là A = B nếu mỗi phần tử của A là 1 phần tử của B và mỗi phần tử của B cũng là 1 phần tử của A. c) Biểu đồ Ven: Người ta dùng những hình giới hạn bởi 1 đường khép kín để biểu diễn tập hợp.Những hình đó gọi là biểu đồVen. Hình vẽ trên thể hiện A là tập con của B. 3. Một số các tập con của tập số thực: * Tập số thực: =+∞−∞ );( R A B Bài 4 SỐ GẦN ĐÚNG & SAI SỐ I. Mục tiêu: Giúp học sinh 1. Kiến thức:  Hiểu khái niệm số gần đúng, sai số tuyệt đối, sai số tương đối, số qui tròn, chữ số chắc (chữ số đáng tin).  Biết dạng chuẩn của số gần đúng, kí hiệu khoa học của một số thập phân. 2. Kó năng:  Viết được số qui tròn của một số căn cứ vào độ chính xác cho trước.  Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính các số gần đúng. II. Các bước lên lớp: 1) n đònh lớp 2) Kiểm tra bài cũ 3) Bài mới Hoạt động của Thầy Hoạt động của trò Bài giảng * Đưa một cây thước để hai học sinh bàn giáo viên → số gần đúng do dụng cụ đo, kỹ thuật đo. Cho ví dụ: a = 5 a = 5,1 ⇒ ∆ a = 1,55 − = 0,1 ⇒ δ a = a a ∆ = 1,5 1,0 Nếu a = a ± d ⇒ ∆ a ≤ d ⇒ δ a ≤ a d δ a = a a ∆ = a aa −  Học sinh A đo  Học sinh B đo Các nhóm tìm ∆ a δ a Nghe và tự ghi bài 1. Số gần đúng: - Những số liệu trong tính toán thông thường là những giá trò gần đúng. - Trong khi đo đạc các đại lượng ta thường thu được các số gần đúng. 2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối: a) Sai số tuyệt đối:  a là giá trò đúng của một đại lượng  a là giá trò gần đúng của a Ta gọi aa − là sai số tuyệt đối của số gần đúng a. Kí hiệu: ∆ a aa −= Nếu ∆ a ≤ d thì a-d ≤ a ≤ a+d ta viết a = a ± d  d càng nhỏ thì độ sai lệch của số gần đúng a so với số đúng a càng ít nên d gọi là độ chính xác của số gần đúng. b) Sai số tương đối: Sai số tương đối của số gần đúng a, kí hiệu δ a là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và a , tức là δ a = a a ∆ 3. Số quy tròn: Số được qui tròn theo qui tắc sau: • Nếu chữ số ngay sau hàng qui tròn nhỏ Ví dụ: * Qui tròn hàng chục: 7216,4 → 7220 634 → 630 * Qui tròn hàng phần trăm: 5,7469 → 5,75 18,6739 → 18,67 Ví dụ: Điều tra dân số tỉnh A là 1379425 ± 300 người. Vì 2 100 < 300< 2 1000 ⇔ 50 < 300 < 500 • Chữ số hàng trăm (4) không là chữ số chắc. • Chữ số hàng nghìn (9) là chữ số chắc. • Chữ số chắc 1, 3, 7, 9 • Chữ số không chắc 4, 2, 5 * Mọi chữ số của A đều là chữ số chắc * k ∈ N Ví dụ: 1) Khối lượng Trái đất là 5,98.10 24 kg. 2) Khối lượng nguyên tử Hidro là 1,66.10 -24 kg. Hãy qui tròn số 7216,4 đến hàng đơn vò; số 2,654 đến hàng phần chục rồi tính sai số tuyệt đối của số qui tròn. Học sinh theo dõi và trả lời. Nghe và tự ghi bài hơn 5 thì ta chỉ việc thay thế chử số đó và các chữ số bên phải nó bởi 0. • Nếu chữ số ngay sau hàng qui tròn lớn hơn hay bằng 5 thì ta thay thế chữ số đó và các chữ số bên phải nó bởi 0 và cộng thêm 1 đơn vò vào chữ số ở hàng qui tròn. 4. Chữ số chắc và cách viết chuẩn số gần đúng: a) Chữ số chắc: Cho số gần đúng a của số a với độ chính xác d. trong số a,một chữ số được gọi là chữ số chắc (hay đáng tin) nếu d không vượt quá nửa đơn vò của hàng có chữ số đó.  Nhận xét:  Tất cả các chữ số đứng bên trái chữ số chắc là chữ số chắc.  Tất cả những chữ số đứng bên phải chữ số không chắc đều là chữ số không chắc. b) Dạng chuẩn của số gần đúng:  Nếu số gần đúng là số thập phân không nguyên thì dạng chuẩn là dạng mà mọi chữ số của nó đều là chữ số chắc.  Nếu số gần đúng là số nguyên thì dạng chuẩn của nó là A.10 k trong đó A là số nguyên, k là hàng thấp nhất có chữ số chắc. 5. Kí hiệu khoa học của một số: Một số thập phân khác 0 đều viết được dưới dạng α.10 n trong đó 1≤ α < 10, n∈N, được gọi là kí hiệu khoa học của số đó. [...]... cầu Hs gi i pt đã cho Rút ra kết ln cách gi i B1: Đặt i u kiện => tổng qt B2: Biến đ i pt về dạng quen thuộc Gi i và biện luận pt đó B3: so sánh i u kiện và kết luận nghiệm pt đã cho Hoạt động của giáo Hoạt động của học N i dung viên Hãy gi i vd sau : sinh Hs làm việc theo cá Vd3: gi i và biện luận pt nhân x 2 − ( 2m + 1) x + 6m − 2 x−2 = x−2 ĐS: Khi m > 1 pt có hai nghiệm x=3 và x= 2m Khi m ≤ 1... động của giáo Hoạt động của học N i dung viên sinh 1/ Gi i phương 1/Phương trình dạng -u cầu HS gi i pt trình : Rút ra kết luận về tập 2x +1 = 1 − x nghiệm S = { 0; −2} -Cách gi i tổng qt ? ax +b = cx + d a) cách gi i 1: ax + b = cx + d ⇔ ax + b = ± ( cx + d ) Gi i từng phương trình r i lấy tất cả các nghiệm thu được Vd1 : Gi i và biện luận pt : mx − 2 = x + m Gi i Để gi i pt (1) ta gi i hai pt : mx... ẩn v i hệ số bằng số Lập và tính thành thạo các định thức cấp hai D, Dx và Dy từ một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước Biết cách gi i và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có chứa tham số 3/ Về th i độ : Rèn luyện óc tư duy logic thơng qua việc gi i và biện luận hệ phương trình II/ CHUẨN BỊ -Hs: xem trước b i từ SGK -Gv: kẻ bảng tóm tắt trang 90 III/ KIỂM TRA B I CŨ : Cách gi i và biện... Dx  ( II )   D y = Dy  Đ i v i hệ (II) ta xét các trường hợp : 1) D ≠ 0 , lúc này hệ (II) có nghiệm duy nhất M i cặp đồng th i là nghiệm của cả hai pt trong hệ được g i là một nghiệm của hệ Gi i hệ pt là tìm tất cả các nghiệm của nó Các kh niệm về hệ phươnh trình tương đương , hệ phương trình hệ quả cũng tương tự như đ i v i phương trình 2) Gi i và biện luận hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn :...B i 1 Đ I CƯƠNG VỀ HÀM SỐ I Mục tiêu: Giúp học sinh 1 Kiến thức:   Hiểu kh i niệm hàm số, tập xác đònh của hàm số, đồ thò của hàm số Hiểu kh i niệm hàm số đồng biến, nghòch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ Biết được đồ thò của hàm số chẵn đ i xứng qua Oy, hàm số lẻ đ i xứng qua O 2 Kỹ năng: Biết tìm tập xác đònh của các hàm số Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghòch biến Biết xét tính... những hằng số v i a# 0 Tập xác đònh là IR 2/ Sự biến thiên: Khi a > 0, hàm số y = ax + b đồng biến trên IR Khi a < 0, hàm số y = ax + b nghòch biến trên IR 3/ Bảng biến thiên: x y=ax +b a>0 -∞ +∞ +∞ -∞ x -∞ y= ax +b +∞ +∞ a . B B i 4 SỐ GẦN ĐÚNG & SAI SỐ I. Mục tiêu: Giúp học sinh 1. Kiến thức:  Hiểu kh i niệm số gần đúng, sai số tuyệt đ i, sai số tương đ i, số qui tròn,. l i Học sinh chia nhóm thảo luận r i trả l i Học sinh chia nhóm thảo luận r i phát biểu. Học sinh chia nhóm thảo luận r i phát biểu. Học sinh chia nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN DS 10 NC HK I, GIAO AN DS 10 NC HK I, GIAO AN DS 10 NC HK I, Mệnh đề là gì? Mệnh đề phủ đònh: Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo: Mệnh đề tương đương, Mệnh đề chứa biến: Các kí hiệu Mệnh đề phủ đònh của mệnh đề có chứa, Đònh lí và chứng minh đònh lí: Điều kiện cần,điều kiện đủ: Đònh lí đảo,điều kiện cần và đủ:, Số gần đúng: Sai số tuyệt đối và sai số tương đối: Số quy tròn: Chữ số chắc và cách viết chuẩn số gần đúng:, Khái niệm về hàm số: Sự biến thiên của hàm số:, Mục tiêu bài dạy: Chuẩn bò: Chuẩn bò: Chuẩn bò: MỤC TIÊU CHU N B : Ẩ MỤC TIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn