cong thuc luong giac

1 598 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:46

Bài tập lợng giác: Bài 1: cho 3 cos 4 x = và 2 x < < tính các hàm số lợng giác khác của x Bài2: cho 5 sin cos 4 x x+ = tính a, sin .cos ?x x = b, sin cos ?x x = c, 3 3 sin cos ?x x+ = Bài 3:cho tan cot 3x x = tính a, 2 2 tan cot ?x x+ = b, tan cot ?x x + = c, 4 4 tan cot ?x x+ = Bài 4: cho tan 2x = tính gtrị của 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3sin 5sin .cos 77 sin .cos 4 sin .cos 2 cos 5sin 3sin .cos 2sin .cos 10 sin .cos 3cos x x x x x x x x G x x x x x x x x + + = + + đsố -37/40 Bài 5 cho 4 4 1 3sin cos 2 x x = tính A = 4 4 sin 3cos ?x x+ = Bài6: cho 4 4 98 3sin 2 cos 81 x x+ = tính A = 4 6 2 sin 5 cos ?x x = Bài 7: cho 4 4 sin 2 cos 1x x+ = tính A = 6 8 5sin 8 cos ?x x = Bài8: cho cot 2x = với 3 2 2 x < < tính E= 2 2 sin 3cos 4 tanx x x+ Bài 9: cho tan x =3 tính A= 3 3 4 sin 3cos sin cos x x x x + + và B = 2 2 4 cos 3sin cos 7x x x sin x + Bài 10:cho sin x = -1/2và 0 0 180 270x< < tính A = 3 co s x 4 sin x + tan x +cot x B= tan cot 2 tan 5 cot x x x x + + Bài 11 : chứng minh rằng các biểu thức sau ko phụ thuộc vào x: 4 4 2 2 2 1 2 cos sin sin .cos 3sinA x x x x x= + + ; ( ) ( ) 2 2 2 cot tan cot tanA x x x x= + ; 3 2 cot 1 tan 1 cot 1 x A x x + = + ; ( ) ( ) 4 4 6 6 4 3 sin cos 2 sin cosA x x x x= + + ; 4 4 2 5 cos sin 2 sinA x x x= + 4 2 2 2 6 cos sin cos sinA x x x x= + + 6 6 4 4 2 7 sin cos 2 sin cos sinA x x x x x= + + 6 4 2 2 4 4 8 cos 2 sin cos 3sin cos sinA x x x x x x= + + + 4 4 9 6 6 sin cos 1 sin cos 1 x x A x x + = + ( ) ( ) 4 4 2 2 10 cos sin 1 tan cot 2A x x x x= + + + Bài trăc nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: cong thuc luong giac, cong thuc luong giac, cong thuc luong giac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn