Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha

19 391 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:31

Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH RHM ANH - VIỆT PHẦN CHỈNH NHA http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT Acceleration Gia tốc Acromegaly Bệnh to cực Activator Khí cụ Activator Active Retainer Khí cụ trì có tạo lực Adams clasp Móc Adams Adjunctive orthodontics Chỉnh hình hỗ trợ Adolescence Vị thành niên Adolescence growth spurt Đỉnh tăng trưởng vị thành niên Aesthethic line Đường thẩm mỹ 10 Alveolar bone Xương ổ 11 Anchorage Neo chặn 12 Angle of convexity Góc lồi mặt 13 Angulation Độ nghiêng gần xa 14 Ankylosed primary teeth Răng sữa cứng khớp 15 Anodontia Không 16 Anterior divergence, retrognathic Phân kỳ trước ( hô hàm trên) 17 Archwire cung môi ( Dây cung) 18 Backward rotation Xoay sau 19 Ball clasp Móc có đầu hình cầu 20 Band Khâu (đai) 21 Basal bone Xương 22 Begg appliance Khí cụ Beeg 23 Behavioral age Tuổi hành vi 24 Bending Uốn cong 25 Bilateral sagittal split osteotomy BSSO ( Cắt đoạn xương hàm song song) 26 Bimaxillary protrusion Hô hai hàm 27 Biologic age Tuổi sinh học 28 Bionator Khí cụ Bionator 29 Bodily movement, translation chuyển động tịnh tiến 30 Bone apposition Bồi đắp xương 31 Bone resorption Tiêu xương 32 Bracket Mắc cài 33 Buccal posterior crossbite Khớp cắn dạng kéo ( Cắn chéo sau) 34 Button Nút 35 Camouflage Điều trị nguỵ trang 36 Center of mass, Center of gravity Tâm vật, trọng tâm vật 37 Center of resistance Tâm cản 38 Center of rotation Tâm xoay 39 Cephalometric analysis Phân tích phim sọ nghiêng 40 Cervical headgear Headgear kéo thấp ( lực kéo từ vùng cổ gáy nên hướng kéo gọi kéo thấp) 41 Chains Thun kéo dạng mắt xích ( chun chuỗi) 42 Chin cap Chụp cằm ( khí cụ chụp cằm - mục đích chỉnh tương quan hàm dưới) 43 Chronologic age Tuổi năm sinh 44 Circumferential clasp Móc vòng 45 Class I interceptive orthodontics Chỉnh hình can thiệp hạng I 46 Class I malocclusion Sai khớp cắn hạng I 47 Class II division malocclusion Sai khớp cắn hạng II chi 48 Class II division malocclusion Sai khớp cắn hạng II chi 49 Class II interceptive orthodontics Chỉnh hình can thiệp hạng II 50 Class II malocclusion Sai khớp cắn hạng II 51 Class III interceptive orthodontics Chỉnh hình can thiệp hạng III 52 Class III malocclusion Sai khớp cắn hạng III 53 Cleat Móc để hàn/gắn vào khâu/răng 54 Cleft lip and Palate Khe hở môi hàm ếch 55 Cleidocranial dysplasia syndrome Hội chứng loạn sản đòn sọ 56 Closed bite, deep overbite cắn sâu 57 Coil spring Lò so ruột gà 58 Headgear kết hợp kéo thấp kéo cao 59 Combined headgear Comprehensive orthodontics 60 Concave Mặt lõm 61 Thiếu bẩm sinh 62 Congenitally missing teeth Constructed horizontal plane 63 Continuous force Lực liên tục 64 Controlled tipping Nghiêng có kiểm soát 65 Convex Mặt nhô 66 Couple Ngẫu lực 67 Cranial base Nền sọ 68 Crossbite Cắn chéo 69 Crowding Răng chen chúc 70 Crozat appliance Khí cụ Crozat 71 Curve of spee Đường cong Spee 72 Curve of Willson Đường cong Willson 73 Deflection Biến dạng 74 Delayed teeth Răng mọc trễ 75 Dental age Tuổi 76 Dental compensations Bù trừ răng/ xương ổ 77 Development Phát triển 78 Development age Tuổi phát triển 79 Diagram Reitan Giản đồ Reitan 80 Dilaceration Chân cong 81 Distal step Bình diện giới hạn có bậc phía xa ( Răng hàm nằm phía xa so với hàm hàm - thường gặp class2) 82 Divergence Hướng phân kỳ 83 Dual bite Khớp cắn hai 84 Ectodermal dysplasia Loạn sản ngoại bì 85 Ectopic eruption Răng mọc sai vị trí 86 Edgewire appliance Khí cụ Edgewire 87 Elastics Thun cột 88 Endochondral ossification Xương hình thành từ sụn ( chuyển hóa sụn-xương) Chỉnh hình toàn diện Mặt phẳng ngang cấu trúc 89 Enforced anchogare Neo chặn tăng cường 90 Enviroment Môi trường 91 Epiphyseal plate Bản sụn đầu chi ( sụn tiếp hợp đầu xương) 92 Equilibrium Sự thăng ( Cân băng -lực) 93 Expansion plate with a jackscrew Khí cụ có ốc nong nới rộng ( khí cụ nong hàm có ốc chỉnh) 94 Expansion screw Ốc nới rộng ( ốc nong) 95 Extra oral appliance Khí cụ mặt 96 Extrusion Trồi 97 Facebow Cung mặt 98 Facial angle Góc mặt 99 First order, in - out bend Lệnh thứ ( lệnh bẻ cung trong-ngoài thứ nhất) 100 Fixed appliance Khí cụ cố định 101 Fixed retainer Khí cụ trì cố định 102 Flush terminal plane Bình diện giới hạn theo mặt phẳng ( Mặt phẳng cuối theo phương thẳng đứng-mặt phẳng xác định tương quan hàm 103 Fontanelle Thóp 104 Force Lực 105 Forward rotation Xoay trước 106 Franfort horizontal plane Mặt phẳng Franfort ( Mặt phẳng ngang Franfort) 107 Frankel appliance Khí cụ Frankel 108 Frontal resorption Tiêu xương bề mặt ( Tiêu xương mặt ngoài) 109 Functional appliance Khí cụ chức 110 Functional factor Yếu tố chức 111 Genioplasty Phẫu thuật tạo hình cằm 112 Growth direction Hướng tăng trưởng 113 Growth modification Biến đổi tăng trưởng 114 Growth potential Tiềm tăng trưởng 115 Harmonic face khuôn mặt hài hoà 116 Hawlay appliance Khí cụ Hawlay 117 Headcap Chụp đầu 118 Headgear Headgear 119 Hemimandibular hypertrophy Phì đại nửa hàm dưới( phì đại bên hàm dưới) 120 Herbst Khí cụ Herbst 121 Hereditary Di truyền 122 Hereditary factor Yếu tố di truyền 123 High pull headgear Headgear kéo cao 124 Hyaliazine Thoái hoá kính 125 Hyalinization Vùng thoái hoá kính ( tình trạng thoái hóa kính) 126 Hyperdivergent Hướng tăng trưởng mở ( hội chứng tầng mặt dài - tăng phát triển tâng mặt sau hạn chế phát triển phía trước) 127 Hypodivergent Hướng tăng trưởng đóng ( hội chứng mặt ngắn) 128 Hypodontia thiếu vài ( thiếu lẻ tẻ < =6 răng) 129 Hyrax Khí cụ Hyrax 130 Impacted tooth Răng ngầm 131 Inclination, torque Độ nghiêng 132 Inclined plane Măt phẳng nghiêng 133 Interceptive orthodontics Chỉnh hình can thiệp 134 Intermittent force Lực ngắt quãng 135 Interrupted force Lực gián đoạn 136 Intersphenoid synchodrosis Đường khớp xương bướm 137 Intramembranous bone Xương hình thành từ màng ( canxi hóa màng xương) 138 Intrusion Lún 139 Juvenile Thiếu niên 140 Juvenile growth spurt Đỉnh tăng trưởng thời kỳ niên thiếu 141 Landmark Điểm chuẩn 142 Large tongue Lưỡi lớn 143 Lateral cephalometric radiograph Phim sọ nghiêng 144 Lateral shift, anterior shift Trượt hàm 145 Leeway space Khoảng Leeway 146 Line of action Đường hoạt động 147 Line of occlusion Đường cắn khớp 148 Lingual appliance Khí cụ gắn mặt ( khí cụ mặt lưỡi) 149 Ligual arch Cung lưỡi 150 Lingual extension clasp Móc mặt kẽ ( móc mở rộng mặt lưỡi) 151 Lingual sheat, tube Ống lưỡi 152 Lip bumper Khí cụ cản lực môi ( khí cụ chặn môi) 153 Long face pattern Kiểu mặt dài 154 Long face syndrome Hội chứng mặt dài 155 Loop Vòng ( móc, quặt ngược) 156 Lower face Tầng mặt 157 Mandibular anterior Phẫu thuật phần trước xương hàm ( hàm trước) 158 Magnitube Cường độ lực 159 Malocclusion Sai khớp cắn 160 Mandibular advancement Phẫu thuật đưa hàm trước 161 Mandibular dificiency Hàm phát triển 162 Mandibular plane Mặt phẳng hàm 163 Mandibular prognathism Nhô hàm 164 Mandibular retrognathism Lùi hàm 165 Mandibular set back Phẫu thuật đưa hàm lui sau 166 Matrix rotation Xoay chung quanh lồi cầu 167 Maxillary anterior Phẫu thuật phần trước xương hàm 168 Maxillary dificiency Xương hàm phát triển 169 Maxillary expansion Khí cụ nới rộng xương hàm 170 Maxillary prognathism Nhô xương hàm 171 Mesial step Bình diện giới hạn có bậc phía gần (Răng hàm nằm phía gần so với hàm hàm - thường gặp class1) 172 Mesiodens Răng dư kẽ 173 Midline diastema Khe hở cửa 174 Midline discrepancies Lệch đường 175 Missing teeth Thiếu 176 Model Mẫu hàm 177 Monobloc Khí cụ monobloc 178 Mouth breathing Thở miệng 179 Muscle dysfunction Loạn chức 180 Muscular dystrophy Loạn dưỡng 181 Muscular pressure Áp lực 182 Nance Cung nance 183 Narrow arch Hẹp xương ổ ( hẹp cung hàm) 184 Narrow maxilla Hẹp hàm ( hẹp hàm trên) 185 Nasolabial angle Góc mũi môi 186 Natural head position Tư đầu tự nhiên 187 Neckstrap Tựa quanh cổ 188 Nomal occlusion Khớp cắn bình thường 189 Occlusal plane Mặt phẳng khớp cắn 190 Oligodontia Thiếu nhiều 191 Openbite Cắn hở 192 Oral screen, vestibular screen Tấm chặn môi 193 Orthognathic surgery Phẫu thuật chỉnh hình 194 Chỉnh hình phẫu thuật 195 Orthognathic surgery/surgecal orthdontics Over - retained primary teeth 196 Overbite Độ cắn phủ (cắn phủ) 197 Overjet Độ cắn chìa ( cắn chìa) 198 Parallelogram of force Qui tắc bình hành lực 199 Pin Chốt 200 Point of application Điểm đặt lực 201 Positioner Máng trì 202 Posterior crossbite Cắn chéo sau 203 Posterior divergence, Prognathic Phân kỳ sau 204 Preforme archwire Dây cung môi uốn sẵn 205 Pressure Sức ép 206 Preventive orthodontics Chỉnh hình phòng ngừa 207 Primery etiology Nguyên nhân nguyên phát (bệnh nguyên nguyên phát) 208 Profile Mặt nhìn nghiêng 209 Pseudo - class III Hạng III giả 210 Pseudo - hyperdivergent Hướng tăng trưởng mở giả 211 Pubertal growth spurt Đỉnh tăng trưởng dậy 212 Pure moment Mment tuý 213 Quad helix Khí cụ Quad helix 214 Range Quãng đàn hồi 215 Phản lực 216 Reaction Reciprocal tooth movement 217 Reference Plane Mặt phẳng tham chiếu 218 Relapse Tái phát 219 Remodeling Bồi đắp xương/ tiêu xương 220 Removable appliance Khí cụ tháo lắp 221 Removable retainer Khí cụ trì tháo lắp Răng sữa tồn lâu cung hàm ( sữa thay muộn) Chuyển động hỗ tương 222 223 Removable wraparoud retainer Khí cụ trì với nhựa ôm mặt mặt 224 Retention Reverse head gear, facemask Duy trì 225 Reversed overje, anterior crossbite Cắn chéo trước 226 Root movement Chuyển động chân 227 Root resortion Tiêu ngót chân 228 Rotated tooth Răng xoay 229 Rubber bands Thun kéo liên hàm 230 Schwartz type active plate Khí cụ nới rộng hàm kiểu Schwartz 231 Second order, tip band Lệnh thứ hai 232 Secondary etiology Nguyên nhân thứ phát 233 Self - ligating bracket Mắc cài tự gài dây cung môi ( mắc cài tự buộc) 234 Serial extraction Nhổ 235 Short face pattern Kiểu mặt ngắn 236 Skeletal age Tuổi xương 237 Skeletal class III Hạng III xương 238 Soft tissue evaluation Đánh giá mô mềm 239 Space available Khoảng có 240 Space maintainer Bộ phận giữ khoảng 241 Space required Khoảng cần thiết 242 Spheno - ethmoidal synchodrosis Đường khớp sụn bướm sàng 243 Spheno - occipital synchodrosis Đường khớp sụn bướm chẩm 244 Spring Lò so 245 Springiness Độ đàn hồi 246 Stiffness Độ cứng 247 Straight Mặt thẳng 248 Straight wire Khí cụ dây thẳng 249 Strength Sức bền vật liệu 250 Stripping Mài kẽ ( cắt kẽ) 251 Superimposition Phương pháp xếp chồng phim 252 Supernumerary tooth Răng dư 253 Surface remodeling Bồi đắp xương / tiêu xương bề mặt Chụp mặt 254 Surgical spint Máng phẫu thuật 255 Suture Đường khớp xương 256 Synchodrosis Đường khớp sụn 257 Tension Sức căng 258 Teratogens Chất gây bất thường 259 Terminal plane Bình diện giới hạn 260 Third order, torque band Lệnh thú ba 261 Thumb sucking Mút tay 262 Tipping Nghiêng 263 Tongue crib Hàng rào chặn lưỡi 264 Tongue thrust Đẩy lưỡi 265 Tooth movement Di chuyển 266 Tooth size discrepancy Bất hài hoà kích thước 267 Torque Lực bật chân 268 Translation Tịnh tiến 269 Transoral vertical oblique Tovro 270 Transpatal arch Cung 271 Transposition Răng đổi chỗ 272 Transseptal fibers Dây chằng ngang xương ổ 273 Traumatic displacement of teeth Chuyển chỗ chấn thương 274 True horizontal plane mặt phẳng ngang thật 275 Tube Ống 276 Twin block Khí cụ Twin block 277 Twisting Xoắn 278 Uncontrolled tipping Nghiêng tuý 279 Undermining resorption Tiêu xương ngầm 280 Upper face Tầng mặt 281 Y axis Góc trục Y PHẦN CẮN KHỚP HỌC 282 Occlusal disharmony Bất hài hoà khớp cắn 283 Interocclusal record Bản ghi dấu khớp cắn (liên hàm) 284 Working side Bên làm việc 285 Nonworkingside Bên không làm việc 286 Chewing side Bên nhai 287 Pivoting side Bên trụ 288 Orbiting side Bên dịch chuyển 289 Range of motion Biên độ vận động hàm 290 Muscurlar memmory Bộ nhớ cơ, ký ức 291 Sucking Bú 292 Parafunction cận chức 293 Overjet, horizontal overlap Cắn chìa, phủ ngang 294 Open bite Cắn hở 295 Deep bite Cắn sâu 296 Interferance Cẳn trở (khớp cắn) 297 Interferance to centric relation Cản trở (ở) tương quan trung tâm 298 Working side interferance Cản trở bên làm việc 299 Cản trở khớp cắn 300 Occlusal interferance Centric occlusal interferance 301 Protrusive interferance Cản trở vận động đưa hàm trước 302 Lateral excursion interferance Cản trở vận động đưa hàm sang bên 303 Occlusal trauma/ Traumatism Chấn thương khớp cắn 304 Crowded (teeth) Chen chúc (răng) 305 Group function Chức nhóm 306 Chức nanh 307 Canine function Chewing/ Masticatory cycle 308 Jaw muscles Cơ hàm 309 Masticatory muscles Cơ nhai 310 Elevator muscles Cơ nâng hàm 311 Masseter muscle Cơ cắn 312 Temporalis muscle Cơ thái dương 313 Medial pterygoid muscle Cơ chân bướm 314 Depressor muscles Cơ hạ hàm 315 Lateral pterygoid muscle Cơ chân bướm 316 Suprahyoid muscles Cơ móng 317 Digastric muscle Cơ nhị thân Cản trở khớp cắn trung tâm Chu kỳ nhai 318 Mylohyoid muscle Cơ hàm móng 319 Stylohyoid muscle Cơ trâm móng 320 Infrahyoid muscle Cơ móng 321 Sternohyoid muscle Cơ ức móng 322 Sternothyroid muscle Cơ ức giáp 323 Thyrohyoid muscle Cơ giáp móng 324 Omohyoid muscle Cơ đòn móng 325 Cơ cổ 326 Cervical muscle group Sternocleidomastoid muscle 327 Trapezius muscle Cơ thang 328 Scalenus muscle Cơ bậc thang 329 Spasm Co thắt (cơ) 330 Co đẳng trương 331 Isotonic muscle contraction Isometric muscle contraction 332 Muscle hyperactivity Cường 333 Gysi's gothic arch Cung gotic Gysi 334 Chewing trocke Cú nhai (một) 335 Wear facet Diện mòn 336 Bruxofacets Diện mòn nghiến 337 Thegotic facets Diện mòn thegotic (có tính năng) 338 Occlusal stop/centric stop Điểm chịu 339 Trigger spot/point/zone Điểm cò 340 Intraorbital notch Điểm ổ mắt 341 Incisive point Điểm cửa 342 Contact point Điểm tiếp xúc 343 Occlusal equilibration Điều chỉnh (làm thăng bằng) khớp cắn 344 Occlusal adjustment Điều chỉnh khớp cắn 345 Initial adjustment Điều chỉnh sơ khởi 346 Selective adjustment Điều chỉnh chọn lọc 347 Condylar slope Độ dốc lồi cầu 348 Cuspid slope Độ dốc múi 349 Incisal inclination Độ dốc cửa 350 Canine inclination Độ dốc nanh 351 Gysi tracing Đồ hình Gysi Cơ ức đòn chũm Co đẳng trường 352 Occlusal kinematic Động học cắn khớp 353 Condylar kinematic Động học lồi cầu 354 Mandibular kinematic Động học hàm 355 Line/Arch of closure Đường (cung) đóng (hàm) 356 Occlusal curve Đường cong khớp cắn 357 Compensating curve Đường cong bù trừ 358 Occlusal record/ marking Ghi dấu khớp cắn 359 Marking contact Ghi dấu tiếp xúc 360 Electromyography Ghi điện 361 Axiography Ghi trục 362 Pantography Ghi vận động hàm 363 Articulating (blue/ red carbon) paper Giấy cắn 364 Articulator Giá khớp 366 Average value simple articulator Semi - adjustable articulator 367 Arcon articulator Giá khớp Arcon 368 Nonarcon articulator Giá khớp Non - Arcon 369 Simple articulator Giá khớp đơn giản 370 Simple hinge - like articulator Giá khớp đơn giản dạng lề 371 Adjustable articulator Giá khớp thích ứng 372 Universal articulator Giá khớp vạn 373 Calibration of articulator Chuẩn hoá giá khớp 374 Mounting Lên/vô giá khớp 375 Upper member Cành 376 Lower member Cành 377 Face bow Cung mặt 378 Ear piece face bow Cung mặt có mũ tai 379 Kinematic face bow Cung mặt động 380 Simple face bow Cung mặt đơn giản 381 Bite fork Nĩa cắn 382 Condylar box Hộp lồi cầu 383 Condylar element Bi lồi cầu 384 Incisal pin Cây cửa 365 Giá khớp đơn giản có góc định sẵn Giá khớp bán thích ứng 385 Mandibular positioning indicator Cây định vị hàm 386 Mounting plate Tấm lên mẫu hàm 387 Bennet angle Góc Bennet 388 Fischer angle Góc Fischer 389 FAO: Functional Angle of Occlusion Góc khớp cắn chức 390 Gnathology Hàm học 391 Mouth openning, Jew openging, Mandibular opening movement Há (miệng), hạ (hàm), mở (miệng 392 Stomatognatic system Hệ thống hàm miệng 393 Masticatory system/ apparatus Hệ thống nhai 394 Class III lever system Hệ thống đòn bầy loại III 395 Dental system Hệ thống 396 Envelope of motion Hình bao vận động 397 Costen's syndrome Hội chứng Costen 398 Temporomandibular joint syndrome Hội chứng loạn hệ thống nhai 399 Temporomandibular disorders (TMD) Rối loạn thái dương hàm 401 Temporomandibular dysfunction Craniomandibular disorders 402 Nocturnal parafunctional activity Hoạt động cận chức diễn ban đêm 403 Diurnal parafunctional activity Hoạt động cận chức diễn ban ngày 404 Group guidance Hướng dẫn nhóm 405 Incisal guidance Hướng dẫn cửa 406 Canine guidance Hướng dẫn nanh 407 Anterior guidance Hướng dẫn trước 408 Antero - lateral guidance Hướng dẫn trước - bên 409 Centripetal Hướng tâm (vận động sang bên) 410 Miller ribbon holders Kẹp Miller 411 Occlusal examination Khám khớp cắn 412 Leeway space Khoảng Leeway 413 Interocclusal rest space Khoảng nghỉ 400 Loạn thái dương hàm Rối loạn hàm sọ 414 Thompson's free way space Khoảng tự Thompson 415 Protrusive wax - bite Khoá/Sáp cắn trước 416 Occlusion Khớp cắn, cắn khớp 417 Ideal occlusion Khớp cắn lý tưởng 418 Normocclusion Khớp cắn chuẩn (bình thường) 419 Malocclusion Khớp cắn xấu 420 Physiologic occlusion Khớp cắn sinh lý 421 Nonphysiologic occlusion Khớp cắn không sinh lý 422 Functional occlusion Khớp cắn chức 423 Dysfunctional occlusion Khớp cắn không chức 424 Stable occlusion Khớp cắn ổn định 425 Balanced occlusion Khớp cắn thăng 426 Habitual occlusion Khớp cắn thích nghi 427 Khớp cắn gây bệnh 428 Pathogenic occlusion Mutually protected occlusion 429 Canine protected occlusion Khớp cắn bảo vệ với chức nanh 430 Crossbite occlusion Khớp cắn ngược / chéo 431 Edge to edge occlusion Khớp cắn đối đầu 432 Centric occlusal Khớp cắn trung tâm 433 Teporomandibular joint Khớp thái dương hàm 434 Articular surface Diện khớp 435 Articular disk/ meniscus Đĩa khớp 436 Condyle - disk complex/ assembly Phức hợp lồi cầu - đĩa khớp 437 Disk derangement/ dislocation/ displacement Sai vị trí đĩa khớp 438 Dick displacement with reduction Sai vị trí đĩa khớp hồi phục 439 Disk displacement without reduction Sai vị trí đĩa khớp không hồi phục 440 Disk locking Khoá đĩa khớp 441 Disk perforation Thủng đĩa khớp 442 Joint space Buồng (khoang) khớp 443 Lower compartment Buồng (khớp) 444 Upper compartment Buồng (khớp) 445 Joint capsule Bao khớp Khớp cắn bảo vệ lẫn 446 Capsular ligament Dây chằng bao khớp 447 Diskal ligagament Dây chằng đĩa khớp 448 Temporomandiburlar ligament Dây chằng thái dương hàm 449 Synovial tissue Mô hoạt dịch 450 Synovial membrane Màng hoạt dịch 451 Synovial fluid Chất hoạt dịch (dịch khớp) 452 Retrodiskal tissue Mô sau đĩa 453 Vùng kép 454 Bilaminary zone Superior retrodiskal lamina 455 Inferior retrodiskal lamina Lá sau đĩa 456 Condylar displacement Trật (khớp) lồi cầu - thái dương hàm 457 Internal derangement Rối loạn nội khớp 458 Vertical demension Kích thước dọc 459 Vertical demension of occlusion Kích thước dọc cắn khớp 460 Rest vertical demension Kích thước dọc tư nghỉ 461 Wax - up (Kỹ thuật) thêm sáp 462 Condylar path Lộ trình / Đường lồi cầu 463 Incisal path Lộ trình/ Đường cửa 464 Mandibular condyle Lồi cầu xương hàm 465 Neck of condyle Cổ lồi cầu 466 Condyle pole Cực lồi cầu 467 Working side condyle Lồi cầu bên làm việc 468 Nonworking side condyle Lồi cầu bên không làm việc 469 Pivoting condyle Lồi cầu trụ 470 Orbiting condyle Loồi cầu bên dịch chuyển 471 Condylograpy Lồi cầu đồ 472 Condyle guidance Hướng dẫn lồi cầu 473 Intercondyle distance Khoảng cách hai lồi cầu 474 Dysfunction Loạn 475 Maximal intercuspation Lồng múi tối đa 476 Centrifugal Ly tâm (vận động sang bên) 477 Incisal table Mâm cửa 478 Monson sphere Mặt cầu Monson Lá sau đĩa Mặt phẳng Camper 480 Camper's plane Frankfort's horizontal plane 481 Mounting table Mặt phẳng lên giá khớp 482 Occlusal plane Mặt phẳng nhai 483 Reference plane Mặt phẳng tham chiếu 484 Mesial step relation (Mặt tận cùng) bậc xuống gần 485 Distal step relation (Mặt tận cùng) bậc xuống xa 486 Flush terminal plane Mặt tận phẳng 487 Grinding Mài 488 Occlusal split Máng nhai 489 Jig Miếng chặn cửa 490 Muscle fatigue Mỏi 491 Occlusal wear Mòn mặt nhai 492 Tooth erosion Mòn hoá học 493 Tooth attrition Mòn lý học 494 Physiologic wear Mòn sinh lý 495 Coronoid process Mỏm quạ 496 Supporting cusp Múi chịu 497 Plunger cusp Múi chui 498 Guiding cusp Múi hướng dẫn 499 (Mandibular) closing mouvement Mouth closure Ngậm (miệng), nâng (hàm), đóng miệng 500 Bruxism Nghiến 501 Eccentric bruxism Nghiến lệch tâm 502 Centric bruxsm Nghiến trung tâm 503 Clenching Cắn siết chặt 504 Bruxer Người nghiến 505 Outer aspect Ngoại phần 506 Functional outer aspect Ngoại phần chức 507 Mastication Nhai 508 Disocclusion, Disclusion Nhả khớp 509 Inter aspect Nội phần 510 Deglutition, Swallowing Nuốt 511 Infantile deglutition Nuốt kiểu nhũ nhi 512 Empty deglutition Nuốt trống 479 Mặt phẳng Frankfor 513 Typic empty deglutition Nuốt trống điển hình 514 Atypic empty deglutition Nuốt trống không điển hình 515 Occlusal stability Ổn định khớp cắn 516 Myotatic reflex Phản xạ lực 517 Angle's classification Phân loại Angle 518 Occlusal analysis Phân tích khớp cắn 519 BULL rule Qui tắc BULL 520 MULL rule Interocclusal/ Checkbite wax Qui tắc MULL Sơ đồ Posselt 523 Posselt diagram Dental occlusal/ articulation 524 Bonwill's triangle Tam giác Bonwill 525 Basic occlusal parameters Thông số cắn khớp 526 Parafunctional habits Thói quen cận chức 527 Chewing habit Thói quen nhai 528 Muscle relaxation Thư giãn 529 Occlusal sound Tiếng chạm khớp (răng) 530 Joint sounds / noises Tiếng kêu khớp 531 Joint crepitus Tiếng nạo xạo 532 Joint clicking Tiếng lục khục 533 Occlusal contact Tiếp xúc cắn khớp 534 Eccentric contact Tiếp xúc lệch tâm 535 Occlusal overload Tiếp xúc mức 536 Tooth contact Tiếp xúc 537 Premature contact Tiếp xúc sớm 538 Edge to edge position Tư (vị trí) đối đầu 539 Craniomandibular relation Tương quan hàm sọ 540 Tooth - Tooth relation Tương quan - 541 Centric relation Tương quan trung tâm 542 Slide in centric Trượt trung tâm 543 Muscle tonus Trương lực 544 Freedom in centric Trường ăn khớp tự 545 Longcentric Trung tâm dài 546 Broad centric Trung tâm rộng 521 522 Sáp cắn liên hàm Sự khớp 547 Transverse horizontal axis Trục (liên) lồi cầu 548 Hinge axis Trục lề 549 True hinge axis Trục lề thật 550 Arbitrary hinge axis Trục lề tự ý 551 Trục xoay 552 Rotational axis Instantaneous axis of rotation 553 Mandibular movement Vận động hàm 554 Symetric movement Vận động đối xứng 555 Asymetric movement Vận động không đối xứng 556 Border movements Vận động biên 557 Reference movement Vận động tham chiếu 558 Hinge movement Vận động lề 559 Terminal hinge movement Vận động lề tận 560 Retrusion, Retrusive movement Vận động (đưa hàm) lui sau Trục xoay tức thời 562 Protrusion, Protrusive movement Side shift, Lateral movement 563 Immediate side shift Vận động/dịch chuyển sang bên 564 Bennet's side shift Vận động Bennet 565 Progressive side shift Vận động sang bên tăng tiến 566 "Ligament guidance" position Vị trí "dây chằng hướng dẫn" 567 "Tooth guidance" position Vị rtí "răng hướng dẫn" 568 Rest position Vị trí (tư thế) nghỉ 569 Physiologic rest position Vị trí (tư thế) nghỉ sinh lý 570 Hinge position Vị trí lề 571 Terminal hinge position Vị trí lề tận 572 Border position Vị trí biên 573 Muscular / centric position Vị trí (vị trí trung tâm) 574 Eccentric position Vị trí lệch tâm 575 Vị trí lồng múi 576 Intercuspal position Maximal intercuspal position 577 Retruded position Vị trí lui sau 578 Reference position Vị trí tham chiếu 579 Retruded contact position Vị trí tiếp xúc lui sau 561 Vận động (đưa hàm) sau Vận động/dịch chuyển (đưa hàm) sang bên Vị trí lồng múi tối đa 580 Antero - lateral position Vị trị trước bên 581 Pure rotation Xoay đơn 582 Mandible Xương hàm 583 Ramus Cành lên, Cành hàm 584 Body (of the mandible) Cành ngang, Thân hàm 585 Maxilla Xương hàm https://www.facebook.com/groups/thuvienrhm/ ... 192 Oral screen, vestibular screen Tấm chặn môi 193 Orthognathic surgery Phẫu thuật chỉnh hình 194 Chỉnh hình phẫu thuật 195 Orthognathic surgery/surgecal orthdontics Over - retained primary teeth... Occlusal equilibration Điều chỉnh (làm thăng bằng) khớp cắn 344 Occlusal adjustment Điều chỉnh khớp cắn 345 Initial adjustment Điều chỉnh sơ khởi 346 Selective adjustment Điều chỉnh chọn lọc 347 Condylar... retrognathism Lùi hàm 165 Mandibular set back Phẫu thuật đưa hàm lui sau 166 Matrix rotation Xoay chung quanh lồi cầu 167 Maxillary anterior Phẫu thuật phần trước xương hàm 168 Maxillary dificiency
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha, Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha, Thuật ngữ nha khoa Anh Việt chỉnh nha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay