Đề cương chi tiết: Chiến lược phát triển KTXH

10 176 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:28

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Mã học phần: EDS 331 1) Thông tin chung giảng viên dạy môn học 1.1 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hà - Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng Bộ môn - Địa liên hệ: Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế QTKD - Địa (CĐ,DĐ), email: + DĐ: 0912102154 - + Email: nthuha01@gmail.com Các hướng nghiên cứu chính: Thu hút đầu tư, bình đẳng xã hội, xây dựng nông thôn, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy, Thông tin trợ giảng - Họ tên: Phạm Thị Mai Hương + Địa liên hệ: Bộ môn Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế QTKD + DĐ: 0972992678 + Email: huongpham309@gmail.com 2) Thông tin chung học phần: - Số tín chỉ: TC Loại học phần : Bắt buộc chuyên ngành Kinh tế phát triển - Các học phần tiên quyết: Không có - Học phần học trước: Kinh tế phát triển - Các học phần song hành: Không có - Các yêu cầu học phần (nếu có): Không có - Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Bộ môn Kinh tế phát triển – Khoa Kinh tế - Giờ tín hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết : 36 tiết + Thảo luận: 18 tiết + Làm tập : tiết + Thực hành, thực tập: tiết + Hoạt động theo nhóm: tiết + Tự học: 108 3) Mục tiêu môn học: - Mục tiêu kiến thức : + Người học nắm vấn đề lý luận chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quan niệm phát triển kinh tế xã hội + Người học nắm kiến thức thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam bước vào thực chiến lược, bối cảnh nước quốc tế hội thách thức thời kỳ chiến lược + Người học nắm hệ thống quan điểm, mục tiêu chiến lược kinh tế - xã hội + Nhận thức tầm quan trọng cấu kinh tế việc thực chiến lược kinh tế xã hội Đưa lựa chọn cấu kinh tế chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế cấu kinh tế .+ Người học nắm kiến thức chế quản lý kinh tế, sách biện pháp chiến lược kinh tế xã hội - Mục tiêu kỹ năng: + Thông qua lý luận chiến lược phát triển kinh tế xã hội sách quản lý kinh tế liên hệ với thực tiễn kinh tế Việt Nam + Thông qua làm việc nhóm, người học có kỹ tự nghiên cứu độc lập tổ chức, phối hợp làm việc nhóm tìm kiếm tri thức, thông tin liên quan đến môn học, tư phân tích giải vấn đề liên quan đến trình phát triển kinh tế Việt Nam - Mục tiêu thái độ: + Thông qua lý luận chiến lược phát triển KTXH mối quan hệ với vấn đên kinh tế, xã hội liên hệ với thực tiễn kinh tế Việt Nam + Môn học khơi dậy niềm đam mê người học với nghiên cứu chiến lược, sách vấn đề phát triển kinh tế xã hội + Tạo lập dần cho người học tác phong công nghiệp kỷ luật lao động giúp người học chủ động với công việc + Tạo cho người học ý thức vị trí khả đất nước, khơi dậy truyền thống yêu nước, từ giúp người học vun đắp ý trí làm giàu cho thân cho xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước - Về lực tự chủ trách nhiệm: + Có lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực liên quan đến vấn đề dân số phát triển kinh tế, có sáng kiến trình thực nhiệm vụ giao + Có khả tự định hướng, tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thích nghi với môi trường làm việc khác + Có lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, đánh giá cải tiến hoạt động chuyên môn mức trung bình 4) Tóm tắt nội dung học phần: Kinh tế thị trường ngày chứng tỏ tính hiệu phân bổ nguồn lực kinh tế Quan điểm bàn tay vô hình ủng hộ chủ trương để thị trường tự điều chỉnh kinh tế Những khủng hoảng kinh tế giới suốt nhiều năm qua dã đòi hỏi phải có bàn tay phủ để bổ sung cho thị trường nhằm phân bổ nguồn lực hiệu Các nhà kinh tế tranh cãi nhiều thừa nhận phải có can thiệp nhà nước vào kinh tế nhiều công cụ khác mà nói tới chiến lược phát triển kinh tế xã hội Chiến lược phát triển kinh tế xã hội kế hoạch phát triển dài hạn kinh tế xã hội cho đất nước Chiến lược định hướng cho phát triển kinh tế xã hội quốc gia phù hợp với trạng thái trình độ phát triển kinh tế, điều kiện nguồn lực, xu thế giới với cách thức để thực thành công thời kỳ chiến lược 5) Học liệu: - Giáo trình : Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, NXB Văn hóa thông tin - Tài liệu tham khảo: Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, NXB Thông tin truyền thông Ngô Thắng Lợi, Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Kế Tuấn, Kinh tế Việt Nam qua năm từ 2004 – 2012, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam qua giai đoạn phát triển Việt Nam (2001 – 2010, 2011-2020) 6) Nội dung chi tiết học phần: 6.1 Nội dung lý thuyết thảo luận Chương 1: Một số vấn đề lý luận chiến lược phát triển kinh tế xã hội (Tổng số tiết: 06; số tiết lý thuyết: 06 ; Số tiết tập, thảo luận 0) 1.1 Lịch sử đời thực tiễn áp dụng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 1.1.1 Lịch sử đời chiến lược 1.1.2 Kinh nghiệm số nước 1.2 Quan niệm chiến lược phát triển kinh tế xã hội 1.2.1 Khái niệm chiến lược kinh tế xã hội 1.2.2 Các đặc điểm chiến lược kinh tế xã hội 1.2.3 Các phận cấu thành chiến lược kinh tế xã hội 1.2.4 Chức chiến lược kinh tế xã hội Chương 2: Thực trạng kinh tế - xã hội, nguồn lực lợi bước vào thực chiến lược kinh tế xã hội (Tổng số tiết: 12; Số tiết lý thuyết: 09; Số tiết tập, thảo luận: 03 ) 2.1 Thực trạng kinh tế xã hội Việt nam bước vào thực hiến lược 2.1.1 Tầm quan trọng việc đánh giá thực trạng 2.1.2 Thực trạng kinh tế xã hội đất nước bước vào thực chiến lược 1991 – 2000 2.1.2.3 Thực trạng kinh tế xã hội đất nước bước vào thực chiến lược 2001 - 2010 2.1.2.4 Thực trạng kinh tế xã hội đất nước bước vào thực chiến lược 2011 - 2020 2.2 Những lợi nguồn lực nước 2.2.1 Về vị trí địa lý 2.2.2 Nguồn nhân lực Việt Nam 2.2.3 Tài nguyên thiên nhiên 2.2.4 Năng lực sản xuất ngành kinh tế nâng cao 2.3 Bối cảnh quốc tế bước vào thực chiến lược 2.3.1 Xu hòa bình hợp tác 2.3.2 Khoa học công nghệ 2.3.3 Toàn cầu hóa kinh tế 2.3.4 Sự tác động xu hướng biến đổi môi trường yêu cầu phát triển bền vững 2.4 Bối cảnh nước quốc tế - hội thách thức chiến lược Chương 3: Quan điểm mục tiêu chiến lược kinh tế xã hội (Tổng số tiết: 12; Số tiết lý thuyết:09 ; Số tiết tập, thảo luận: 03 ) 3.1 Hệ thống quan điểm chiến lược kinh tế - xã hội 3.1.1 Vai trò hệ thống quan điểm 3.1.2 Hệ thống quan điểm chiến lược kinh tế xã hội 3.2 Hệ thống mục tiêu chiên lược kinh tế xã hội 3.2.1 Những vấn đề chung mục tiêu 3.2.2 Mục tiêu tổng quát chiến lược kinh tế xã hội 3.2.3 Mục tiêu cụ thể 3.3 Các phương án tăng trưởng kinh tế Việt Nam cho giai đoạn tới Chương 4: Cơ cấu kinh tế chiến lược kinh tế xã hội (Tổng số tiết: 12; Số tiết lý thuyết: 06; Số tiết tập, thảo luận: 06) 4.1 Một số vấn đề chung vè cấu kinh tế 4.1.1 Vai trò cấu kinh tế việc thực chiến lược kinh tế xã hội 4.1.2 Bản chất cấu kinh tế quốc dân 4.2 Sự lựa chọn cấu kinh tế chiến lược 4.2.1 Căn chung để lựa chọn cấu kinh tế chiến lược 4.2.2 Các phương tiện để thực cấu kinh tế chiến lược 4.3 Định hướng phát triến ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế cấu kinh tế 2001 2010 4.3.1 Định hướng phát triển ngành 4.3.2 Định hướng phát triển vùng lãnh thổ 4.4 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế cấu kinh tế 2010 2020 Chương 5: Cơ chế quản lý, sách biện pháp chiến lược kinh tế xã hội (Tổng số tiết: 12 ; Số tiết lý thuyết: 06 ; Số tiết tập, thảo luận: 06 ) 5.1 Cơ chế kinh tế quản lý kinh tế 5.1.1 Cơ chế kinh tế 5.1.2 Cơ chế quản lý kinh tế 5.1.3 Quan hệ chế kinh tế chế quản lý kinh tế 5.2 Đổi chế quản lý kinh tế chiến lược 5.2.1 Nội dung đổi chế quản lý kinh tế chiến lược kinh tế xã hội 2001-2010 Việt Nam 5.2.2 Nội dung đổi chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 2011-2020 5.3 Các sách giải pháp nhằm thực chiến lược 5.3.1 Các sách giải pháp chiến lược 1991-2000 5.3.2 Các sách giải pháp chiến lược 2001-2010 5.3.3 Các sách giải pháp chiến lược 2011-2020 5.4 Các bước xây dựng tổ chức thực chiến lược 5.4.1 Các bước xây dựng chiến lược kinh tế xã hội 5.4.2 Tổ chức thực chiến lược kinh tế xã hội 6.2 Nội dung thực hành: Không có 6.3 Nội dung tập lớn, tiểu luận: Không có 7) Nội dung chi tiết kế hoạch triển khai: Tiết thứ Nội dung giảng dạy Chương 1: Một số vấn đề lý luận chiến lược phát triển kinh tế xã hội 1.1 Lịch sử đời thực tiễn áp dụng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 1.1.1 Lịch sử đời chiến lược Chương 1: (Tiếp) 1.1 (Tiếp) 1.1.2 Kinh nghiệm số nước Chương 1: (Tiếp) 1.2 Quan niệm chiến lược phát triển kinh tế xã hội 1.2.1 Khái niệm chiến lược kinh tế xã hội Chương 1: (Tiếp) 1.2 (Tiếp) 1.2.2 Các đặc điểm chiến lược kinh tế xã hội Chương 1: (Tiếp) 1.2 (Tiếp) 1.2.3 Các phận cấu thành chiến lược kinh tế xã hội Chương 1: (Tiếp) 1.2 (Tiếp) 1.2.4 Chức chiến lược kinh tế xã hội Chương 2: Thực trạng kinh tế - xã hội, nguồn lực lợi bước vào thực chiến lược kinh tế xã hội 2.1 Thực trạng kinh tế xã hội Việt nam bước vào thực chiến lược 2.1.1 Tầm quan trọng việc đánh giá thực trạng 2.1.2 Thực trạng kinh tế xã hội đất nước bước vào thực chiến lược 1991 – 2000 Chương 2: (Tiếp) 2.1 (Tiếp) 2.1.3 Thực trạng kinh tế xã hội đất nước bước vào thực chiến lược 2001 - 2010 2.1.4 Thực trạng kinh tế xã hội đất nước bước vào thực Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Đọc tài liệu Hình thức tổ chức giảng dạy Tài liệu đọc, tham khảo Lý thuyết Giáo trình chính, trang 5-12 Lý thuyết Giáo trình chính, trang - 12 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 3, 12 - 18 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 3, 12 - 18 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 3, 12 - 18 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 3, 12 - 18 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 19 - 38 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 19 - 38 Đọc tài liệu Ghi 10 11 12 13 chiến lược 2011 - 2020 Chương 2: (Tiếp) 2.2 Những lợi nguồn lực nước 2.2.1 Về vị trí địa lý 2.2.2 Nguồn nhân lực Việt Nam Chương 2: (Tiếp) 2.2 (Tiếp) 2.2.3 Tài nguyên thiên nhiên 2.2.4 Năng lực sản xuất ngành kinh tế nâng cao Chương 2: (Tiếp) 2.3 Bối cảnh quốc tế bước vào thực chiến lược 2001 – 2010 2.3.1 Xu hòa bình hợp tác 2.3.2 Khoa học công nghệ 2.3.3 Toàn cầu hóa kinh tế 2.3.4 Sự tác động xu hướng biến đổi môi trường yêu cầu phát triển bền vững Chương 2: (Tiếp) 2.4 Bối cảnh nước quốc tế - hội thách thức thời kỳ chiến lược 2.4.1 Bối cảnh tình hình nước 2.4.2 Bối cảnh tình hình quốc tế 2.4.3 Cơ hội thách thức phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn chiến lược Chương 1: (Tiếp) Chương 2: (Tiếp) Lý thuyết Giáo trình chính, trang 19 - 38 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 39 - 47 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 47 - 48 Đọc tài liệu Thảo luận Giáo trình chính, trang 48 - 49 Đọc tài liệu Thảo luận Giáo trình chính, trang - 57 Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận 14 Chương 1: (Tiếp) Chương 2: (Tiếp) Thảo luận Giáo trình chính, trang - 57 15 Chương 1: (Tiếp) Chương 2: (Tiếp) Thảo luận Giáo trình chính, trang - 57 16 Chương 1: (Tiếp) Chương 2: (Tiếp) Thảo luận Giáo trình chính, trang - 57 17 Chương 1: (Tiếp) Chương 2: (Tiếp) Thảo luận Giáo trình chính, trang - 57 18 Chương 1: (Tiếp) Thảo luận Giáo trình chính, Chương 2: (Tiếp) 19 trang - 57 30 31 Chương 3: Quan điểm mục tiêu chiến lược kinh tế xã hội 3.1 Hệ thống quan điểm chiến lược kinh tế xã hội 3.1.1 Vai trò hệ thống quan điểm Chương 3: (Tiếp) 3.1 (Tiếp) 3.1.1 Vai trò hệ thống quan điểm Chương 3: (Tiếp) 3.1 (Tiếp) 3.1.2 Hệ thống quan điểm chiến lược kinh tế xã hội Chương 3: (Tiếp) 3.2 Hệ thống mục tiêu chiến lược kinh tế xã hội 3.2.1 Những vấn đề chung mục tiêu Chương 3: (Tiếp) 3.2 (Tiếp) 3.2.2 Mục tiêu tổng quát chiến lược kinh tế xã hội Chương 3: (Tiếp) 3.2 (Tiếp) 3.2.3 Mục tiêu cụ thể Chương 3: (Tiếp) 3.3 Các phương án tăng trưởng kinh tế Việt Nam cho giai đoạn tới Chương 3: (Tiếp) 3.3 (Tiếp) Chương 3: (Tiếp) 3.3 (Tiếp) Chương 4: Cơ cấu kinh tế chiến lược kinh tế xã hội 4.1 Một số vấn đề chung cấu kinh tế 4.1.1 Vai trò cấu kinh tế việc thực chiến lược kinh tế xã hội Chương 4: (Tiếp) 4.1 (Tiếp) 4.1.2 Bản chất cấu kinh tế quốc dân Kiểm tra kì Chương 3: (Tiếp) Thảo luận 32 Chương 3: (Tiếp) Thảo luận 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 58 - 67 Lý thuyết Giáo trình chính, trang 58 - 67 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 58 - 67 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 67 - 74 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 67 - 74 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 67 - 74 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 74-76 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 74-76 Giáo trình chính, trang 74-76 Giáo trình chính, trang 76-77 Đọc tài liệu Giáo trình chính, trang 77-78 Đọc tài liệu Lý thuyết Lý thuyết Đọc tài liệu Đọc tài liệu Ôn tập Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Đọc tài liệu 33 Chương 3: (Tiếp) Thảo luận 34 Chương 3: (Tiếp) Thảo luận 35 Chương 3: (Tiếp) Thảo luận 36 Chương 3: (Tiếp) Thảo luận 37 Chương 4: (Tiếp) 4.2 Sự lựa chọn cấu kinh tế chiến lược 4.2.1 Căn chung để lựa chọn cấu kinh tế chiến lược Chương 4: (Tiếp) 4.2 (Tiếp) 4.2.2 Các phương tiện để thực cấu kinh tế chiến lược Chương 4: (Tiếp) 4.3 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế cấu kinh tế 2001 – 2010 4.3.1 Định hướng phát triển ngành Chương 4: (Tiếp) 4.3 (Tiếp) 4.3.2 Định hướng phát triển vùng lãnh thổ Chương 4: (Tiếp) 4.4 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế cấu kinh tế 2010-2020 Chương 4: (Tiếp) 4.4 (Tiếp) Chương 5: Cơ chế quản lý kinh tế, sách biện pháp chiến lược KTXH 5.1 Cơ chế kinh tế chế quản lý kinh tế 5.1.1 Cơ chế kinh tế 5.1.2 Cơ chế quản lý kinh tế Chương 5: (Tiếp) Lý thuyết Giáo trình chính, trang 78 - 81 Lý thuyết Giáo trình chính, trang 78-81 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 81 - 100 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 81 - 100 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 100 - 109 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 100 - 109 Giáo trình chính, trang 109 - 110 Đọc tài liệu Giáo trình chính, Đọc tài liệu 38 39 40 41 42 43 44 Lý thuyết Lý thuyết Đọc tài liệu 45 46 47 48 49 5.1 (Tiếp) 5.1.3 Quan hệ chế kinh tế chế quản lý kinh tế Chương 5: (Tiếp) 5.2 Đổi chế quản lý kinh tế chiến lược 5.2.1 Nội dung đổi chế quản lý kinh tế chiến lược kinh tế xã hội 2001-2010 Việt Nam 5.2.2 Nội dung đổi chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 2011-2020 Chương 5: (Tiếp) 5.3 Các sách giải pháp nhằm thực chiến lược 5.3.1 Các sách giải pháp chiến lược 19912000 5.3.2 Các sách giải pháp chiến lược 20012010 Chương 5: (Tiếp) 5.3 (Tiếp) 5.3.2 (Tiếp) 5.3.3 Các sách giải pháp chiến lược 20112020 Chương 5: (Tiếp) 5.4 Các bước xây dựng tổ chức thực chiến lược 5.4.1 Các bước xây dựng chiến lược kinh tế xã hội 5.4.2 Tổ chức thực chiến lược kinh tế xã hội Chương 4: (Tiếp) Chương 5: (Tiếp trang 110- 111 Lý thuyết Giáo trình chính, trang 111 -113 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 113 -121 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 113 -121 Đọc tài liệu Lý thuyết Giáo trình chính, trang 121-122 Đọc tài liệu Thảo luận 50 Chương 4: (Tiếp) Chương 5: (Tiếp) Thảo luận 51 Chương 4: (Tiếp) Chương 5: (Tiếp) Thảo luận 52 Chương 4: (Tiếp) Chương 5: (Tiếp) Thảo luận 53 Chương 4: (Tiếp) Chương 5: (Tiếp) Thảo luận Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị 54 Chương 4: (Tiếp) Chương 5: (Tiếp) thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Thảo luận 8) Kiểm tra, đánh giá: 8.1 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên trọng số: 0,3 8.2 Kiểm tra, đánh giá định (giữa) kỳ trọng số 0,2 8.3 Thi, đánh giá cuối kỳ trọng số 0,5; Hình thức thi: Tự luận Hiệu trưởng Trưởng Khoa Bộ môn Th.S Nguyễn T.Thu Hà Giảng viên phụ trách Th.S Nguyễn T.Thu Hà ... luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo... luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo... luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo luận nhóm, tìm tài liệu chuẩn bị thảo luận slide Làm thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết: Chiến lược phát triển KTXH, Đề cương chi tiết: Chiến lược phát triển KTXH, Đề cương chi tiết: Chiến lược phát triển KTXH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay