Tiểu luận môn: Lịch sử xã hội học: Tư tưởng xã hội học cơ bản của Karl Marx

26 181 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:25

Lịch sử xã hội học là lịch sử của các lý thuyết xã hội học đấu tranh với nhau, cạnh tranh và bổ sung lẫn nhau trong việc giải quyết những vấn đề mà cuộc sống thực của con người luôn đặt ra trước xã hội học. Trong tiến trình phát triển xã hội loài người, như Engels từng nhận xét, luôn xuất hiện những con người khổng lồ biết phát hiện vấn đề và đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi lớn của thời đại. Sự kiện như vậy cũng xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử xã hội học.Tư tưởng xã hội học đã xuất hiện trong các tác phẩm của các nhà hiền triết phương Đông và phương Tây. Tuy nhiên, khoa học xã hội học mới có chiều dài lịch sử hơn một thế kỷ rưỡi kể từ khi Auguste Comte nhà triết học thực chứng, nhà xã hội học người Pháp lần đầu tiên, vào khoảng năm 1838 1839, sử dụng thuật ngữ xã hội học (Sociologie) để chỉ một lĩnh vực nghiên cứu chuyên về sự tổ chức và sự biến đổi xã hội loài người. TIỂU LUẬN MÔN: LỊCH SỬ HỘI HỌC TƯỞNG HỘI HỌC BẢN CỦA KARL MARX (1818 – 1883) Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp: Nhân Văn Văn MỞ ĐẦU Lịch sử hội học lịch sử lý thuyết hội học đấu tranh với nhau, cạnh tranh bổ sung lẫn việc giải vấn đề mà sống thực người đặt trước hội học Trong tiến trình phát triển hội loài người, Engels nhận xét, xuất người khổng lồ biết phát vấn đề đưa câu trả lời cho câu hỏi lớn thời đại Sự kiện xảy suốt chiều dài lịch sử hội học tưởng hội học xuất tác phẩm nhà hiền triết phương Đông phương Tây Tuy nhiên, khoa học hội học chiều dài lịch sử kỷ rưỡi kể từ Auguste Comte - nhà triết học thực chứng, nhà hội học người Pháp - lần đầu tiên, vào khoảng năm 1838 - 1839, sử dụng thuật ngữ hội học (Sociologie) để lĩnh vực nghiên cứu chuyên tổ chức biến đổi hội loài người Sợi đỏ xuyên suốt tất học thuyết hội học thành dòng chảy suốt chiều dài lịch sử phát triển hội vấn đề tính triết học Đó vấn đề mối quan hệ người hội: người tác động tới hội hội ảnh hưởng tới người Người kế thừa phát triển tất tốt đẹp mặt tưởng nhận thức mà loài người tạo từ trước khoảng kỷ XIX để đưa học thuyết xác, vạn cho khoa học hội học Karl Marx Ngày nay, hội học ngày khẳng định vị trí tầm quan trọng công đổi xây dựng chủ nghĩa hội Việt Nam Do đó, việc tìm hiểu tưởng nhà hội học - đặc biệt Karl Marx ngày ý nghĩa thiết thực Đối với nhân dân Việt Nam tất dân tộc tiến giới, chủ nghĩa Marx chủ nghĩa chân nhất, cách mạng Học thuyết Marx nhằm xây dựng hội tốt đẹp mà đó, "sự phát triển tự người điều kiện phát triển tự tất người" mãi đuốc sáng ngời dẫn dắt giai cấp công nhân nhân loại giải phóng khỏi ách áp bóc lột tiến lên xây dựng hội tốt đẹp Jacques Derida thừa nhận sai lầm, không đọc đọc lại tác phẩm Marx "không tương lai mà lại Marx" Với kiến thức hạn chế lượng thời gian cho phép, viết chắn chưa sâu sắc không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý chân tình thầy để viết em hoàn chỉnh NỘI DUNG Khái quát bối cảnh lịch sử - hội giới thập kỷ đầu kỷ 1.1 Điều kiện lịch sử tiền đề đời chủ nghĩa Marx tưởng Karl Marx đời điều kiện lịch sử kỷ XIX Nó kết tất yếu phát triển tưởng phát triển khoa học nói chung, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế- hội kỷ XIX Vào năm 40 kỷ XIX, phương thức sản xuất chủ nghĩa thống trị Anh, Pháp Đức Nước Anh hoàn thành cách mạng công nghiệp trở thành cường quốc lớn Nước Pháp, cách mạng công nghiệp vào giai đoạn hoàn thành Ở Đức, cách mạng công nghiệp làm cho kinh tế nước phát triển mạnh Sự phát triển chủ nghĩa làm cho mâu thuẫn hội gay gắt bộc lộ ngày rõ rệt Đó mâu thuẫn giai cấp sản giai cấp vô sản Mâu thuẫn biểu mặt hội là: bên tính chất hội hóa trình độ phát triển cao lực lượng sản xuất chủ nghĩa bên quan hệ sản xuất nhân chủ nghĩa Ở thời kỳ này, phong trào vô sản phát triển mạnh mẽ giai cấp vô sản ngày chứng tỏ lực lượng hội to lớn, đóng vai trò quan trọng đời sống trị - hội Tiêu biểu là: phong trào Hiến chương Anh, khởi nghĩa công nhân Liông (1831) Pháp, khởi nghĩa thợ dệt Xilêdi (1844) Đức Những vấn đề thời đại phát triển chủ nghĩa đặt phản ánh luận từ lập trường giai cấp khác nhau, hình thành nên học thuyết với tính cách hệ thống quan điểm lý luận triết học, kinh tế trị hội khác Sự lý giải khuyết tật chủ nghĩa đương thời, cần thiết phải thay hội tốt đẹp, thực bình đẳng hội theo lập trường giai cấp sản sinh nhiều biến tướng chủ nghĩa hội "chủ nghĩa hội phong kiến", "chủ nghĩa hội sản", "chủ nghĩa hội tiểu sản" Do vậy, muốn khái quát tiến trình lịch sử xác minh cách khoa học đường phát triển hội, cần phải tiến hành công tác nghiên cứa khoa học lớn, phải dựa vào tất thành tựu tưởng khoa học trước Để làm nhiệm vụ đó, K.Marx F.Engels kế thừa thành tựu lớn lao tưởng loài người: triết học cổ điển Đức, chủ nghĩa hội không tưởng Anh, kinh tế trị cổ điển Đức Ý nghĩa lịch sử bật triết học cổ điển Đức chỗ, tiền đề lý luận cho việc hình thành giới quan biện chứng Ở đây, phải kể đến phép biện chứng Hegel chủ nghĩa vật Phoiơbắc Karl Marx kế thừa "hạt nhân hợp lý" Hegel cách cải tạo, lột bỏ vỏ thần bí để xây dựng nên lý luận phép biện chứng - phép biện chứng vật, đồng thời cải tạo chủ nghĩa vật Phoiơbắc Từ đó, Karl Marx đưa lý luận mà chủ nghĩa vật phép biện chứng thống với cách hữu Việc kế thừa cải tạo kinh tế trị học Anh với đại biểu xuất sắc A.Smith Đ.Ricardo nguồn gốc thiếu việc hình thành tưởng Karl Marx Chính việc nghiên cứu vấn đề triết học hội khiến Karl Marx phải vào nghiên cứu kinh tế nhờ tới hoàn thành chủ nghĩa vật lịch sử, đồng thời xây dựng nên học thuyết kinh tế Việc cải tạo tính chất sáng tạo học thuyết hội chủ nghĩa, đặc biệt chủ nghĩa hội không tưởng Pháp với đại biểu tiếng Saint Simon, S Fourier, R.Owen đóng vai trò quan trọng việc hình thành tưởng Marx, đặc biệt quan điểm vật lịch sử dự báo tương lai cộng sản chủ nghĩa Ngoài ra, thành tựu khoa học tự nhiên tiền đề cho đời tưởng Marx Trong thập kỷ đầu kỷ XIX, khoa học tự nhiên phát triển mạnh với nhiều phát minh quan trọng Trong đó, phải kể đến ba phát minh ảnh hưởng quan trọng hình thành chủ nghĩa vật biện chứng: định luật bảo toàn chuyển hóa lượng, thuyết tế bào thuyết tiến hóa Đácuyn Với phát minh đó, khoa học vạch mối liên hệ thống dạng tồn khác nhau, hình thức vận động khác tính thống vật chất giới, vạch tính biện chứng vận động phát triển Những điều kiện lịch sử, tiền đề kinh tế - hội, lý luận khoa học ý nghĩa vô quan trọng đời chủ nghĩa Marx Và thời đại sinh thiên tài khả khái quát toàn lịch sử phát triển nhân loại, bao gồm lịch sử tưởng triết học, kinh tế học hội học, lịch sử khoa học tự nhiên, khái quát kinh nghiệm lịch sử trả lời đắn câu hỏi mà thời đại đặt Thiên tài tiêu biểu Karl Marx 1.2 Tiểu sử Karl Marx (1818 - 1883) Các Mác (Karl Marx) - vĩ nhân kiệt xuất lịch sử nhân loại, Người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, nhà triết học, nhà kinh tế học lỗi, lạc lãnh tụ thiên tài giai cấp vô sản toàn giới Marx sinh ngày tháng Năm năm 1818 thành phố Tơrevơ tỉnh Ranh nước Đức (phía Tây nước Đức) gia đình trí thức lớn Cha Marx Henrích Mác (1777 - 1838), luật gốc Do Thái, tầm hiểu biết sâu rộng tác phẩm nhà khai sáng Ông người cha, người thầy mà người bạn thân thiết Karl Marx Mẹ Karl Marx tên Henriétta Phrétbuốc (1787 - 1863) Bà ảnh hưởng lớn đến tình cảm người lao động nghèo khổ Năm 1830, Marx vào học trường trung học Tơria Cậu học giỏi bật lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập sáng tạo, lực toán học Do tiếp xúc với người thầy trình độ cao chuyên môn, theo chủ nghĩa vật xu hướng tự nên Marx tỏ rõ tưởng biết gắn hạnh phúc với hạnh phúc nhiều người Bản luận văn tốt nghiệp trường Trung học Marx "Suy nghĩ niên chọn nghề" (1835) chứa đựng mầm mống thiên tài chủ nghĩa nhân văn cao Tháng Mười năm 1835, Marx vào học ngành luật trường Đại học Tổng hợp Bonn sau học trường Đại học Tổng hợp Béclin Ở đây, Marx bắt đầu sâu nghiên cứu triết học, sử học hăng say học ngoại ngữ Ngày 15 tháng năm 1841, Karl Marx phong học vị tiến sĩ triết học tuổi 23, với đề tài: "Sự khác triết học tự nhiên Đêmôcrít triết học tự nhiên Epiquya" trường Đại học Tổng hợp Iêna Ngày 19 tháng năm 1843, lễ thành hôn Marx Gienny tổ chức Croixnác, bất chấp phản đối kịch liệt họ tộc Gienny Cuối năm vợ chồng Marx phải Paris bắt đầu sống lưu vong trị nước Lần Karl Marx gặp Ph.Engels Paris vào cuối tháng 11 năm 1842 Lần gặp gỡ thứ hai vào tháng Tám năm 1844 đánh dấu hợp tác lâu dài suốt đời hai óc bách khoa thiên tài kỷ XIX Trong thời gian làm chủ bút “Nhật báo tỉnh Ranh” (1842 - 1843), Marx chuyển dần từ lập trường tâm sang lập trường vật, từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa cộng sản Năm 1844, ông viết tác phẩm "Phê phán triết học pháp quyền Hegels" Trong tác phẩm này, lần Marx tuyên bố: giai cấp thực giải phóng toàn thể nhân loại giai cấp vô sản Những tưởng kinh tế quan niệm vật lịch sử sâu sắc trình bày tác phẩm "Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844” sau ông phát triển "Tư bản" Mùa xuân năm 1846, Marx Engel viết chung hai tác phẩm: "Gia đình thần thánh Phê phán phê phán tính chất phê phán Chống Brunô đồng bọn" "Hệ tưởng Đức", phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa tâm chủ quan phái Hegels trẻ toàn chủ nghĩa tâm, chủ nghĩa vật không triệt để Phoiơbắc, khẳng định vai trò định phát triển lịch sử quần chúng nhân dân Mùa xuân năm 1847, Marx Engels gia nhập Hội đồng minh người cộng sản Cuối năm năm 1848, hai ông giao soạn thảo Cương lĩnh hoạt động tổ chức Bản "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" soạn vào tháng năm 1848 Luân Đôn làm rung chuyển chế độ chủ nghĩa Lời hiệu triệu "Vô sản tất nước đoàn kết lại" làm cho sức mạnh tinh thần giai cấp vô sản tăng lên gấp bội Kể từ lúc này, giai cấp vô sản tìm thấy sức mạnh tinh thần triết học triết học tìm thấy giai cấp vô sản lực lượng vật chất Tác phẩm cương lĩnh chủ nghĩa Marx đảng vô sản, soi sáng cho giai cấp công nhân toàn giới đường đấu tranh để thoát khỏi chế độ nô lệ chủ nghĩa đưa cách mạng vô sản đến thắng lợi Hai ông vạch rõ tính quy luật cách mạng vô sản, nêu rõ phải sử dụng bạo lực cách mạng để giành quyền tay giai cấp vô sản khẳng định: giai cấp vô sản người sáng tạo hội - hội cộng sản chủ nghĩa Không sáng tạo lý luận cho phong trào vô sản, Karl Marx người tổ chức, lãnh đạo Quốc tế Trong, tức "Hiệp hội công nhân quốc tế (được thành lập ngày 22 tháng Chín năm 1864) Ông coi linh hồn, trí tuệ tổ chức Năm 1867, Bộ xuất tập I Bộ đòn bẩy lớn lịch sử, sức mạnh cách mạng theo ý nghĩa chân Tập II, III Bộ sau Engels hoàn thành Trong bản, Marx trình bày vấn đề quan trọng sản xuất nói chung: chuyển hóa tiền thành bản, giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối, chuyển hóa giá trị thặng dư thành (tích lũy bản), tích lũy ban đầu bản, vấn đề giá trị thặng dư lợi nhuận, thương nghiệp cho vay Marx vạch rõ quy luật giá trị thặng dư quy luật giá trị với cách quy luật chung sản xuất hàng hóa phát triển quy luật cung cầu, quy luật lưu thông tiền tệ Trong phần kết luận, Marx nêu lên tất yếu phải thủ tiêu chế độ chủ nghĩa thay hình thái tổ chức cao hội cộng sản chủ nghĩa Cho đến nay, kỷ, Karl Marx đánh giá sách phân tích sâu kỹ chủ nghĩa chất Nhiều nhà lớn khẳng định: Chính nhờ học thuyết Marx mà chủ nghĩa phải điều chỉnh chế hoạt động thái độ người lao động để thích ứng phát triển Marx coi số mười nhà tưởng tiêu biểu thiên niên kỷ thứ hai Sau Công Paris (1871), Marx viết tác phẩm "Nội chiến Pháp", nêu lên hình thức hợp lý chuyên vô sản kiểu tổ chức trị Công Paris Phê phán kẻ hội Đảng hội dân chủ Đức, ông viết tác phẩm "Phê phán cương lĩnh Gôta” (1875) Ông nêu vấn đề quan trọng thời kỳ độ từ chủ nghĩa lên chủ nghĩa cộng sản hai giai đoạn chủ nghĩa cộng sản Năm 1876, sau Quốc tế Trong giải tán, Marx nêu lên ý kiến thành lập đảng vô sản nước nhiệm vụ trị hàng đầu phong trào công nhân Marx Engels hoạt động không ngừng nghỉ đấu tranh phong trào công nhân quốc tế Hai ông thực đuốc trí tuệ cờ tiên phong giai cấp vô sản toàn giới Hệ thống quan điểm Karl Marx phản ánh sâu sắc biến đổi hội kỷ XIX với cách mạng trị, công nghiệp hóa chủ nghĩa tan rã chế độ phong kiến trật tự hội tồn hàng ngàn năm trước Với cách nhà khoa học hội xuất chúng, Karl Marx phân tích sâu sắc vận động hội chủ nghĩa mặt lý luận Karl Marx quy luật phát triển lịch sử hội toàn giới Trong tác phẩm mình, Karl Marx vạch quy luật lịch sử tự nhiên vận động kinh tế hội chủ nghĩa đường xu hướng phát triển tất yếu hội loài người tiến tới chủ nghĩa cộng sản Nội dung học thuyết Karl Marx coi người sáng lập ngành hội học Cống hiến to lớn Karl Marx phát triển hội họcluận lao động lao động bị tha hóa, lý luận giai cấp đấu tranh giai cấp, lý luận hình thái kinh tế- hội 2.1 Lý luận lao động lao động bị tha hóa Sự hình thành tiến triển tưởng Karl Marx, tác phẩm "Bản thảo kinh tế - triết học” (1844), lao động khái niệm mà Karl Marx đưa Lý luận Karl Marx chất hội người bắt nguồn từ trình sản xuất thực hội, từ hoạt động làm cải vật chất, tức từ lao động Bản chất thể qua số điểm sau: Thứ nhất, chất cá nhân chất hội bị quy định hoạt động sản xuất cải vật chất Engels nhận định: Lao động điều kiện toàn đời sống loài người, đến mức mà ý nghĩa đó, phải nói: lao động sáng tạo thân người Luận điểm ý nghĩa hội học quan trọng Đó cần phân tích nảy sinh diễn biến mối quan hệ người với người, người với hội việc sản xuất phương tiện để sinh tồn, phát triển Thứ hai, với việc sản xuất phương tiện để thỏa mãn nhu cầu tồn tại, người không ngừng tạo nhu cầu mới, cao Trình độ phát triển hội phụ thuộc vào trình độ tổ chức lao động sản xuất người việc đáp ứng nhu cầu tồn phát triển người Karl Marx nhấn mạnh sản xuất tiêu dùng hai mặt trình sống Thứ ba, trình độ sản xuất hội phụ thuộc vào phân công lao động hội Học thuyết Marx nhân tố định lịch sử loài người sản xuất tái sản xuất đời sống trực tiếp Do đó, trình độ phát triển hội trình độ phát triển lao động (sản xuất cải vật chất tinh thần) trình độ phát triển gia đình định Khi phân tích tổ chức trình sản xuất hội giai cấp, hội chủ nghĩa Karl Marx vạch bóc lột lao động tha hóa Theo ông, lao động sức mạnh chất người trình kép: thứ thỏa mãn nhu cầu vật chất, thứ hai bộc lộ lực sáng tạo người Karl Marx cho phân công lao động hội giai cấp không cho phép người tự biểu phát triển lực người Karl Marx đưa khái niệm "lao động bị tha hóa" Và trở thành khái niệm bản, chủ đề trọng tâm nghiên cứu hội học đại, hội học lao động, hội học công nghiệp hội học kinh tế Karl Marx người đưa khái niệm "tha hóa" Trước đó, Rousseau dùng khái niệm lĩnh vực trị Hegel nói đến "tha hóa tinh thần" Feureubach nêu lên "tha hóa tôn giáo" Nhưng Karl Marx người đưa khái niệm tha hóa vào quan hệ hội, trước hết mối quan hệ người với điều kiện lao động Trong tác phẩm mình, Karl Marx rõ biểu lao động bị tha hóa, nguyên nhân dẫn đến lao động bị tha hóa xác định phương thức lực lượng thực nghiệp giải phóng người thoát khỏi tha hóa để tiến tới hội mà "sự phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người" Lao động bị tha hóa nhiều biểu ba biểu bản: Một là, lao động bị tha hóa lao động làm cho người lao động đánh "hoạt động người" lại tìm thấy "hoạt động vật" Người lao động thực hoạt động lao động để thỏa mãn nhu cầu lao động mà sinh tồn Đó lao động bị cưỡng Người lao động cảm thấy hành động tự thực chức động vật ăn uống, sinh đẻ chức người họ cảm thấy vật Hai là, lao động bị tha hóa lao động làm đảo lộn quan hệ người lao động Trong lao động, người lao động thực quan hệ với liệu sản xuất thực quan hệ với đồ vật hoàn toàn phụ thuộc vào liệu sản xuất Hơn nữa, phải sản phẩm để nhận thù lao nên người lao động phải lao động nên họ bị sản phẩm bàn tay làm nô dịch Như vậy, quan hệ người với đồ vật (trực tiếp quan hệ với liệu sản xuất, với sản phẩm trình sản xuất) trở thành quan hệ người với kẻ thống trị xa lạ Còn người lao động quan hệ với chủ qua số sản phẩm người chủ thu số tiền mà người lao động trả Cho nên, chất quan hệ người người trở thành quan hệ người với đồ vật cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, chủ nghĩa Từ đó, Karl Marx đưa luận điểm: "Sự phát triển hình thái kinh tế - hội trình lịch sử tự nhiên" Bởi lẽ vận động hình thái kinh tế hội vừa chịu chi phối quy luật phổ biến, vừa chịu chi phối quy luật đặc thù riêng Các quy luật vận động phát triển phổ biến hội quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, quy luật sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng quy luật khác Chính tác động quy luật khách quan mà hình thái kinh tế - hội vận động, phát triển từ thấp tới cao, đường phát triển chung toàn nhân loại Tuy nhiên, đường phát triển dân tộc không bị chi phối quy luật chung, mà bị tác động điều kiện phát triển cụ thể dân tộc, điều kiện tự nhiên, trị, truyền thống văn hóa, tác động quốc tế Vì vậy, lịch sử phát triển nhân loại vừa tuân theo quy luật chung, vừa đa dạng, phong phú Tính đa dạng phong phú nói lên tính độc đáo riêng lịch sử phát triển dân tộc Tính đa dạng phong phú thể chỗ, mặt, hình thái kinh tế - hội nước khác hình thức cụ thể khác nhau; mặt khác, dân tộc trải qua tất hình thái kinh tế - hội từ thấp đến cao, bỏ qua hay số hình thái Chẳng hạn, Việt Nam bỏ qua chế độ chủ nghĩa độ lên hội chủ nghĩa Việc bỏ qua diễn theo trình lịch sử tự nhiên theo ý muốn chủ quan Như vậy, trình lịch sử tự nhiên phát triển hội diễn theo đường phát triển tuần tự, mà bao hàm bỏ qua, điều kiện định, hình thái kinh tế - hội định Quan điểm Karl Marx mở bước ngoặt tính chất cách mạng nhận thức người phân chia giai đoạn lịch sử hội Vượt lên hệ thống học thuyết trước đó, học thuyết Marx biến đổi hội phát triển lịch sử bắt nguồn từ hệ thống sản xuất, cấu kinh tế hội Theo Karl Marx, sản xuất hoạt động đặc trưng người hội loài người Sản xuất hội bao gồm: sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần sản xuất thân người Ba trình gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, sản xuất vật chất sở tồn phát triển hội Sản xuất vật chất tiến hành phương thức sản xuất định Phương thức sản xuất cách thức người thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định lịch sử loài người Mỗi hội đặc trưng phương thức sản xuất định Phương thức sản xuất đóng vai trò định tất mặt đời sống hội: kinh tế, trị, văn hóa, hội Sự thay phương thức sản xuất lịch sử định phát triển hội loài người từ thấp đến cao Phương thức sản xuất thống lực lượng sản xuất trình độ định quan hệ sản xuất tương ứng Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất Lực lượng sản xuất toàn lực lượng người sử dụng trình sản xuất cải vật chất Nó bao gồm người lao động với thể lực, tri thức, kỹ lao động định liệu sản xuất, trước hết công cụ lao động Trong trình sản xuất, sức lao động người liệu sản xuất, trước hết công cụ lao động, kết hợp với tạo thành lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất thể lực thực tiễn người trình sản xuất cải vật chất Trong yếu tố lực lượng sản xuất, lực lượng sản xuất hàng đầu “người lao động" Chính người lao động chủ thể trình lao động sản xuất Bằng thể lực tri thức kỹ lao động mình, người lao động sử dụng liệu lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất cải vật chất Cùng với trình sản xuất, sức mạnh kỹ lao động, trí tuệ ngày nâng cao Ngày nay, với cách mạng khoa học công nghệ, lao động trí tuệ ngày đóng vai trò yếu Cùng với người lao động, công cụ lao động yếu tố lực lượng sản xuất đóng vai trò định liệu sản xuất Công cụ lao động yếu tố động liệu lao động, không ngừng cải tiến hoàn thiện trình sản xuất Chính cải tiến hoàn thiện không ngừng công cụ lao động làm biến đổi toàn liệu sản xuất Trình độ phát triển công cụ lao động thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người, tiêu chuẩn phân biệt thời đại kinh tế lịch sử Ngày nay, khoa học thâm nhập vào trình sản xuất trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Mặt thứ hai phương thức sản xuất quan hệ sản xuất biểu mối quan hệ người với người trình sản xuất (sản xuất tái sản xuất hội) Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: quan hệ sở hữu liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất, quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất Trong ba mặt quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu liệu sản xuất quan hệ xuất phát, quan hệ bản, đặc trưng cho quan hệ sản xuất hội Do người sở hữu liệu sản xuất người khả kiểm soát lao động, quản lý trình sản xuất nắm quyền phân phối sản phẩm Người liệu sản xuất người bị lệ thuộc phải bán sức lao động, bị bóc lột phải sản xuất để nuôi sống thân làm giàu cho chủ, bị áp chịu cai quản, thống trị kẻ sở hữu Lịch sử phát triển nhân loại chứng kiến hai loại hình sở hữu liệu sản xuất: sở hữu nhân sở hữu công cộng Sở hữu nhân loại hình sở hữu mà liệu sản xuất tập trung vào tay số người, đại đa số liệu sản xuất Do đó, quan hệ người với người sản xuất vật chất đời sống hội quan hệ thống trị bị trị, bóc lột bị bóc lột Đặc trưng cho hình thức sở hữu lịch sử tương ứng với chế độ hội: chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ Sở hữu công cộng loại hình sở hữu mà liệu sản xuất thuộc thành viên cộng đồng Nhờ đó, quan hệ người với người cộng đồng quan hệ bình đẳng, hợp tác, giúp đỡ lẫn Tương ứng với chế độ hội: công nguyên thủy cộng sản chủ nghĩa mà hướng tới Lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tồn không tách rời nhau, tác động qua lại với cách biện chứng, tạo thành quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất - quy luật vận động phát triển hội Trong đó, lực lượng sản xuất nội dung, thường xuyên biến đổi, phát triển, quan hệ sản xuất hình thức hội sản xuất, tương đối ổn định Sự phát triển lực lượng sản xuất đánh dấu trình độ lực lượng sản xuất Trình độ lực lượng sản xuất biểu trình độ công cụ lao động, trình độ người lao động, trình độ tổ chức phân công lao động hội, trình độ ứng dụng khoa học vào sản xuất Trình độ lực lượng sản xuất giai đoạn lịch sử thể trình độ chinh phục tự nhiên người giai đoạn lịch sử Gắn với trình độ lực lượng sản xuất tính chất lực lượng sản xuất Trong lịch sử hội, lực lượng sản xuất phát triển từ chỗ tính chất cá nhân lên chỗ tính chất hội hóa Khi sản xuất dựa công cụ thủ công, phân công lao động phát triển lực lượng sản xuất chủ yếu tính chất cá nhân Khi sản xuất đạt đến trình độ khí, đại, phân công lao động hội phát triển lực lượng sản xuất tính chất hội hóa Sự vận động phát triển lực lượng sản xuất định làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với Khi phương thức sản xuất đời, quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Sự phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trạng thái mà quan hệ sản xuất "hình thức phát triển" lực lượng sản xuất Trong trạng thái đó, tất mặt quan hệ sản xuất "tạo địa bàn đầy đủ" cho lực lượng sản xuất phát triển Sự phát triển lực lượng sản xuất đến trình độ định làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất Khi đó, quan hệ sản xuất trở thành "xiềng xích" lực lượng sản xuất, kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Yêu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển, phương thức sản xuất cũ đi, phương thức sản xuất đời thay Lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất tính độc lập tương đối tác động trở lại phát triển lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất quy định mục đích lực lượng sản xuất, tác động đến thái độ người lao động, đến tổ chức phân công lao động hội, đến phát triển ứng dụng khoa học công nghệ tác động đến phát triển lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Ngược lại, quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu "tiên tiến" cách giả tạo so với trình độ phát triển lực lượng sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất, theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ thay quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Tuy nhiên, việc giải mâu thuẫn lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất giản đơn Nó phải thông qua nhận thức hoạt động cải tạo hội người Trong hội giai cấp phải thông qua đấu tranh giai cấp, thông qua cách mạng hội Tóm lại, quy luật phát biểu sau: phát triển lực lượng sản xuất đến giai đoạn định lại làm cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất trở thành "xiềng xích" kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Yêu cầu khách quan phát triển lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay quan hệ sản xuất cũ quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Phương thức sản xuất cũ đi, phương thức sản xuất đời thay thế, hình thái kinh tế - hội cũ thay hình thái kinh tế - hội cao Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất quy luật bản, phổ biến hội Nó chi phối vận động, phát triển toàn tiến trình lịch sử nhân loại Sự thay thế, phát triển lịch sử nhân loại từ chế độ công nguyên thủy, qua chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ chủ nghĩa đến hội cộng sản tương lai tác động hệ thống quy luật hội, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất 2.3 Lý luận giai cấp đấu tranh giai cấp Phân tầng giai cấp hội khái niệm trung tâm hội học mác xít Trong lịch sử hội học, chủ nghĩa Marx lần xác định khái niệm giai cấp cách chặt chẽ lý luận Giai cấp phạm trù kinh tế hội tính lịch sử Nó luôn vận động biến đổi với biến đổi lịch sử Karl Marx khẳng định giai cấp tượng bẩm sinh hội, không xuất với xuất hội Đã giai đoạn phát triển hội chưa giai cấp, chế độ công nguyên thủy Giai cấp xuất gắn liền với giai đoạn lịch sử định sản xuất Sự phát triển lực lượng sản xuất phải đến trình độ định tạo điều kiện cho giai cấp đời Giai cấp điều kiện kinh tế- hội cho tồn không tưởng thể thư Marx gởi Iôxíp Vâyđơmaiơ ngày 05- 03- 1852 Marx viết: "Còn phần tôi công lao phát tồn giai cấp hội đại, công lao phát đấu tranh giai cấp với Các nhà sử học sản trước lâu trình bày phát triển lịch sử đấu tranh giai cấp đó, nhà kinh tế học sản trình bày giải phẩu kinh tế giai cấp Cái mà làm chứng minh rằng: 1) Sự tồn giai cấp gắn với giai đoạn phát triển lịch sử định sản xuất, 2) đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên vô sản, 3) thân chuyên bước độ tiến tới thủ tiêu giai cấp tiến tới hội giai cấp" Đối với Marx ba mệnh đề quan hệ ràng buộc lẫn với chúng ta, với cách người nghiên cứu Marx góc độ hội học mệnh đề quan trọng là: "Sự tồn giai cấp gắn với giai đoạn phát triển lịch sử định sản xuất" Bởi lẽ, theo luận điểm giai cấp mang tính lịch sử hội cụ thể Giai cấp không tồn mãi, giai cấp điều kiện kinh tế thay đổi Nếu trình độ phát triển sản xuất dẫn đến đời giai cấp đến lúc phát triển cao sản xuất (tính chất hội hóa cao, cải sản xuất nhiều) tạo điều kiện để giai cấp Và từ hiểu theo Marx phân chia hội thành giai cấp nguyên nhân kinh tế Marx lý giải phát triển lực lượng sản xuất dẫn đến phân công lao động Sự phân công lao động làm cho lao động chuyên môn hóa, đưa đến suất lao động nâng cao Từ dẫn đến cải dư thừa tương đối Do cải dư thừa tương đối tạo khả chiếm đoạt cải dư thừa làm riêng Điều tạo điều kiện cho chế độ hữu đời Chế độ hữu làm sở cho phân hóa hội thành giai cấp lợi ích đối kháng Như vậy, nguồn gốc giai cấp từ chế độ kinh tế Karl Marx chế độ sở hữu nhân liệu sản xuất sản sinh cấu trúc phân tầng hội gồm hai tầng bậc chủ yếu: Giai cấp hay tập đoàn người làm "ông chủ”, sở hữu liệu sản xuất, chiếm vị trí thống trị bóc lột người khác Các nhóm hay giai cấp lại hội không nắm liệu sản xuất Trong hội giai cấp, giai cấp nắm quyền sở hữu liệu sản xuất, giai cấp nắm quyền quản lý, tổ chức sản xuất quyền chi phối sản phẩm, từ địa vị thống trị hội Sự khác địa vị lại định giai cấp chiếm đoạt lao động giai cấp khác, thực chất đối kháng giai cấp Trên sở quan niệm đắn giai cấp, Marx phân tích đấu tranh giai cấp lịch sử Ông cho lịch sử hội loài người từ giai cấp đối kháng đến lịch sử đấu tranh giai cấp Đây trình tất yếu khách quan hội áp giai cấp, không lý thuyết hội tạo Bởi vì, giai cấp thống trị giai cấp bị trị lợi ích đối kháng điều hòa Những đấu tranh nô lệ chủ nô, nông dân chúa đất, quý tộc phong kiến, sản vô sản làm cho hội vận động chuyển từ hội sang hội Thực chất đấu tranh giai cấp đấu tranh quần chúng nhân dân bị áp chống lại bọn đặc quyền đặc lợi, giai cấp thống trị bóc lột nhằm giải mâu thuẫn lợi ích giai cấp thống trị bóc lột quần chúng nhân dân bị thống trị, bóc lột Cuộc đấu tranh ý nghĩa cách mạng sâu sắc nhằm xóa bỏ chế độ hội cũ, giai cấp thống trị lỗi thời, thay đổi quan hệ sản xuất cũ trở nên lạc hậu, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất, tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển Với ý nghĩa đó, đấu tranh giai cấp phương thức thay đổi phương thức sản xuất cũ phương thức sản xuất cao hơn, đồng thời động lực phát triển quan trọng lịch sử hội Do đó, đấu tranh giai cấp không đòn bẩy để thay đổi hình thái kinh tế - hội hình thái kinh tế - hội khác, mà rèn luyện thân giai cấp tiên tiến cách mạng Như vậy, xuất giai cấp, đấu tranh giai cấp xóa bỏ giai cấp tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan giai cấp Khi điều kiện khách quan chưa cho phép không giai cấp thực mục tiêu Điều kiện khách quan bắt nguồn từ trình phát triển sản xuất hội Từ phân tích Karl Marx rút hai ý tướng quan trọng cho hội học: Về thực tiễn, cần xóa bỏ chế độ hữu nhân liệu sản xuất chủ yếu thay chế độ công hữu liệu sản xuất để xây dựng hội phát triển công bằng, dân chủ, văn minh Về mặt lý luận: nghiên cứu hội học cần tập trung nghiên cứu cấu hội để hội tồn giai cấp lợi giai cấp bất lợi Hay nói cách khác, bất bình đẳng hội vấn đề cần nghiên cứu hội học Phương pháp nghiên cứu Các tác phẩm Karl Marx chứa đựng hệ thống lý luận hội học hoàn chỉnh cho phép vận dụng để nghiên cứu môn khoa học Mặc dù, Marx không xem nhà hội học, nhà nghiên cứu khắp giới coi Marx nhà hội học vĩ đại thời đại, người đặt móng cho phát triển hội học đại Hệ thống quan niệm vật biện chứng Marx trình tượng hội thống chủ nghĩa vật phép biện chứng hội lịch sử Luận điểm gốc chủ nghĩa vật lịch sử cho rằng: sản xuất sau sản xuất trao đổi sản phẩm sản xuất, sở chế độ hội, hội xuất lịch sử, phân phối sản phẩm, với phân phối chia hội thành giai cấp đẳng cấp, định tình hình: người ta sản xuất sản xuất cách sản phẩm sản xuất trao đổi Do đó, cần tìm nguyên nhân cuối tất biến đổi hội đảo lộn trị đầu óc người ta mà kinh tế thời đại tương ứng Theo Marx, nghiên cứu đời sống hội phải hướng vào phân tích sống thực, phải xuất phát từ tiền đề "là cá nhân thực, hoạt động họ điều kiện sinh hoạt vật chất họ" Tiền đề lịch sử loài người tồn cá nhân người sống, người ta phải khả sống làm lịch sử Sự kiện lịch sử quan trọng hành động sản xuất phương tiện thoả mãn nhu cầu vật chất để tồn người Về phương pháp luận, Marx kế thừa phê phán sáng tạo phép biện chứng Hegel nghiên cứu giới tự nhiên, hội người Phép biện chứng vật đòi hỏi phải xem xét vật, tượng mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, mâu thuẫn vận động, phát triển không ngừng lịch sử hội Chủ nghĩa vật lịch sử xem xét hội với cách cấu hội, nói theo thuật ngữ hội học đại cấu trúc hội, hệ thống hội hội hiểu chỉnh thể gồm phận mối liên hệ qua lại với giai cấp, thiết chế, chuẩn mực giá trị, văn hóa Khi nghiên cứu cấu trúc hội hội chủ nghĩa, Marx đặc biệt nhấn mạnh tới cấu giai cấp rằng, với cách chỉnh thể, hội chủ nghĩa gồm hai phe, hai giai cấp đối lập nhau, giai cấp sản giai cấp vô sản Theo quan điểm Marx, phận hội không tác động qua lại lẫn mà mâu thuẫn với làm cho hội vận động, phát triển Luận điểm đặc biệt quan trọng mặt lý luận hành động cách mạng chủ nghĩa vật lịch sử vận động, biến đổi tuân theo quy luật mà người nhận thức Và người khả vận dụng quy luật nhận thức để cải tạo hội cho phù hợp với lợi ích Marx cho người không giải thích giới mà cải tạo giới Cái quý Marx đưa cho hội học kỷ XX nhìn biện chứng hội, phương pháp biện chứng nghiên cứu hội Theo quy luật lịch sử, hội phát triển từ cấu hội đơn giản đến phức tạp Trong hội chủ nghĩa, mâu thuẫn lợi ích giai cấp sản vô sản tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp Do đó, nhiệm vụ lý luận phương pháp luận khoa học hội phải điều kiện để người giai cấp công nhân nhận thức lợi ích giai cấp để từ đoàn kết tổ chức đấu tranh cách mạng nhằm xóa bỏ trật tự hội cũ, xây dựng trật tự hội đem lại tiến bộ, văn minh công cho tất người Chủ nghĩa vật lịch sử xem biến đổi hội thuộc tính vốn hội, người không ngừng làm lịch sử trình hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng lên Điều đòi hỏi nghiên cứu hội phải hướng vào việc nguồn gốc biến đổi hội lòng hội, tìm yếu tố bên hội Về phương pháp nghiên cứu hội, Marx để lại cho mẫu mực phương pháp nghiên cứu hội Trong công trình nghiên cứu đồ sộ này, Marx việc tìm hiểu, phân tích vật tượng hội ta dùng công cụ khoa học tự nhiên kính hiển vi hay chất thử hóa học Đối với tượng hội nhà khoa học cần phải phát huy sức mạnh trí tuệ, trừu tượng, phải sử dụng phát triển công cụ gồm thuật ngữ, khái niệm, phạm trù khoa học Trong bản, Marx xuất phát từ hình thức đơn giản giá trị, trao đổi hàng hóa ông nhận định hàng hóa chứa đựng mâu thuẫn chủ nghĩa Hàng hóa bô phận gắn liền với tổng thể, tổng thể chủ nghĩa hệ thống kinh tế, trị hội Theo Marx, tổng thể cấu thành trạng thái liên kết tượng, kiện không tách rời yếu tố lại quan hệ tất yếu với toàn thể chúng tính độc lập tương đối Chủ nghĩa nghiên cứu khái niệm trừu tượng, hình thái khiết, loại bỏ tất nét đặc thù lịch sử Do đó, phương pháp luận chỉnh thể Marx giả định chủ nghĩa lý tưởng, hình thái thực tế không tồn tại, mô hình ông sử dụng phân tích biến đổi hội, hình thành giai cấp cấu trúc hội Mối quan hệ sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng hiểu cách tách biệt yếu tố phổ biến cho tất hình thức sản xuất nắm phương thức mà yếu tố đặc thù lịch sử tách khỏi tổng quát Như vậy, phương pháp Marx toàn thể sẵn, dân số, sản xuất, nhà nước rút yếu tố cấu thành toàn thể, sau đó, thông qua trình, yếu tố lại gắn kết hữu vào toàn thể Kế thừa di sản phương pháp luận Marx, hội học đại sức phát triển sử dụng trừu tượng hóa, thao tác hóa khái niệm, giả định để gạt sang bên tượng bên tập trung vào nghiên cứu, vạch thuộc tính, chất bên vật, tượng hội KẾT L UẬN Tóm lại, học thuyết Marx nói chung chủ nghĩa vật lịch sử nói riêng ý nghĩa tầm quan trọng vô to lớn lý luận hội học nói riêng khoa học hội nói chung Trong nước phát triển theo định hướng hội chủ nghĩa, học thuyết Marx sở lý luận, hệ tưởng định hướng phương pháp luận hội học mácxít Trong nước khác, lý luận hội học Marx nghiên cứu rộng rãi Công lao Marx hình thành phát triển hội học đại thật to lớn Các tác giả Từ điển bách khoa khoa học hội viết rằng, toàn khoa học hội, học thuyết vật lịch sử Marx phân tích ông hội chủ nghĩa đưa Marx trở thành nhân vật ảnh hưởng to lớn kỷ XX Về giá trị, ý nghĩa, nguồn gốc, nội dung tinh thần lý luận Marx, Lênin khẳng định: "Học thuyết Marx học thuyết vạn học thuyết xác Nó học thuyết hoàn bị chặt chẽ, cung cấp cho người ta giới hoàn chỉnh, không thỏa hiệp với mê tín nào, lực phản động nào, hành vi bảo vệ áp sản Nó người kế thừa đáng tất tốt đẹp mà loài người tạo hồi kỷ XIX, triết học Đức, kinh tế trị học Anh chủ nghĩa hội Pháp" Các quan niệm Marx lịch sử hội cấu trúc hội tạo thành khung lý luận phương pháp luận nghiên cứu hội học theo nhiều hướng khác Chẳng hạn, hội học Marx ảnh hưởng tới trường phái lý thuyết hội phê phán, lý thuyết mâu thuẫn xung đột hội, lý thuyết hệ thống giới, lý luận nhà nước, lý luận văn hóa, tưởng, lý thuyết cấu trúc hội nhiều trường phái lý thuyết khác Các nhà hội học mác xít cần vận dụng phép biện chứng vật Marx để nghiên cứu cấu trúc hội, mâu thuẫn hội phân tầng hội, cần vận dụng chủ nghĩa vật lịch sử để phân tích thực trạng nguyên nhân biến đổi hội Dựa vào quan điểm vật biện chứng, hội học đại cần nghiên cứu mối tác động qua lại bên tượng hội, trình hội, quan hệ hội hành vi hoạt động người, bên phương thức sản xuất, phân công lao động cấu kinh tế Chẳng hạn, nhà hội học nghiên cứu tác động yếu tố kinh tế, cách tổ chức lao động hội hay giá trị văn hóa tới hành vi, hoạt động người, nhóm hay giai cấp hội hội học cần nghiên cứu hội với cách hệ thống hội gồm phận, thành phần quan hệ biện chứng với Các nhà nghiên cứa cần phân tích ảnh hưởng sách hội tới việc cải thiện điều kiện vặt chất người Trên thực tế, hướng phân tích sách hội trở thành lĩnh vực nghiên cứu hàng đầu hội học Việc Marx nhấn mạnh cấu trúc giai cấp hội mở hướng nghiên cứu hội học giai cấp phân tầng hội theo giai cấp Điều quan trọng là, làm theo lời Marx nhà hội học tiến nhiệm vụ phải giải thích giới mà góp phần vào công đổi hội để xây dựng hội phát triển, công bằng, dân chủ văn minh TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo (2005), Giáo trình triết học Mác - Lê nin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2006), Giáo trình triết học Mác - Lê nin (dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh), Nxb Lý luận trị, Hà Nội Bùi Quang Dũng (2004), Nhập môn lịch sử hội học, Nxb Khoa học hội Bùi Quang Dũng (2005), Lịch sử hội học, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Lê Ngọc Hùng (2002), Lịch sử lý thuyết hội học, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Thanh Lê (2002), Lịch sử hội học, Nxb Khoa học hội Nguyễn Hữu Vui (1998), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Một số trang web -// TIỂU LUẬN MÔN: LỊCH SỬ HỘI HỌC TƯỞNG HỘI HỌC BẢN CỦA KARL MARX (1818 – 1883) Nhóm thực hiện: Nhóm Lớp: Nhân Văn Văn ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂN THÁNG 3/2008 ... Lịch sử xã hội học, Nxb Khoa học xã hội Nguyễn Hữu Vui (1998), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Một số trang web -// TIỂU LUẬN MÔN: LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TƯ TƯỞNG XÃ HỘI HỌC CƠ... (2004), Nhập môn lịch sử xã hội học, Nxb Khoa học xã hội Bùi Quang Dũng (2005), Lịch sử xã hội học, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Lê Ngọc Hùng (2002), Lịch sử lý thuyết xã hội học, Nxb Đại học quốc gia... học thuyết Marx sở lý luận, hệ tư tưởng định hướng phương pháp luận xã hội học mácxít Trong nước khác, lý luận xã hội học Marx nghiên cứu rộng rãi Công lao Marx hình thành phát triển xã hội học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn: Lịch sử xã hội học: Tư tưởng xã hội học cơ bản của Karl Marx, Tiểu luận môn: Lịch sử xã hội học: Tư tưởng xã hội học cơ bản của Karl Marx, Tiểu luận môn: Lịch sử xã hội học: Tư tưởng xã hội học cơ bản của Karl Marx, Khái quát bối cảnh lịch sử - xã hội thế giới những thập kỷ đầu của thế kỷ, Nội dung học thuyết., Phương pháp nghiên cứu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay