Giải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)

113 165 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:15

Giải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngGiải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRỊNH QUANG CHÍNH GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRỊNH QUANG CHÍNH GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG THẢN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, số liệu nêu Luận văn trung thực Những kết luận khoa học Luận văn chưa công bố công trình khoa học khác Mọi giúp đỡ cho việc thực hoàn thành Luận văn cảm ơn, thông tin luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Trịnh Quang Chính Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực Đề tài, Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa chuyên môn - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên giúp đỡ trình học tập làm luận văn để Tôi hoàn thành Luận văn Huyện ủy, UBND huyện Thủy Nguyên, Cục Thống kế thành phố Hải Phòng, Phòng Nông nghiệp PTNT huyện Thủy Nguyên, Phòng Tài Kế hoạch huyện Thủy Nguyên, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Thủy Nguyên, phòng Thống Kế huyện Thủy Nguyên tham gia ý kiến tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Tôi hoàn thành Luận văn UBND xã ban ngành xã tạo điều kiện giúp Tôi trình thu thập số liệu địa phương Các đồng chí cán sở, hộ nông dân địa phương nhiệt tình giúp đỡ trình điều tra, thu thập số liệu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Trọng Thản Phó Trưởng Khoa Sau Đại học - Học Viện Tài Chính tận tình hướng dẫn giúp đỡ Tôi hoàn thành Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè gia đình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ, động viên khích lệ đồng thời có ý kiến đóng góp quý báu trình Tôi thực Luận văn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Trịnh Quang Chính Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HUY ĐỘNG VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Tổng quan xây dựng NTM 1.1.1 Khái niệm, đặc trưng nông thôn Việt Nam 1.1.2 Khái niệm, đặc trưng NTM 1.1.3 Các tiêu chí NTM 1.1.4 Phương thức xây dựng NTM 15 1.2 Huy động nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn chế quản lý, sử dụng 23 1.2.1 Các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn 23 1.2.2 Cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn 28 1.3 Kinh nghiệp thu hút vốn mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng nông thôn số địa phương 33 1.3.1 Kinh nghiệm huy động vốn huyện Chương Mỹ - Hà Nội 33 1.3.2 Kinh nghiệm huy động vốn huyện Hải Hậu - Nam Định 36 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1 Câu hỏi đặt mà đề tài phải giải 42 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu xử lý số liệu 42 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 45 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 Chương KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 47 3.1 Khái quát đặc điểm KT-XH huyện Thủy Nguyên 47 3.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 47 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên 48 3.2 Kết huy động vốn xây dựng NTM địa bàn huyện Thủy Nguyên 51 3.2.1 Thực trạng huy động nguồn vốn cho xây dựng NTM địa bàn huyện Thủy Nguyên 51 3.2.2 Thực trạng phân phối, sử dụng vốn cho xây dựng NTM địa bàn huyện 59 3.2.3 Tổng hợp tình hình thực tiêu chí xây dựng NTM địa bàn huyện Thủy Nguyên đến tháng 12 năm 2014 61 3.2.4 Đánh giá kết thực 19 tiêu xây dựng NTM 76 Chương GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN THỦY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015-2020 79 4.1 Quan điểm mục tiêu xây dựng NTM huyện Thủy Nguyên 79 4.1.1 Quan điểm xây dựng NTM huyện Thủy Nguyên 79 4.1.2 Mục tiêu xây dựng NTM huyện Thủy Nguyên 79 4.2 Các giải pháp huy động vốn nhằm thúc đẩy trình xây dựng NTM địa bàn huyện 80 4.2.1 Phát huy nội lực cộng đồng dân cư 80 4.2.2 Tăng cường vốn vay tín dụng 81 4.2.3 Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 83 4.2.4 Tăng cường quản lý đất đai, phát huy lợi từ quỹ đất 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 4.2.5 Sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư xâu dựng NTM 84 4.2.6 Đẩy mạnh phát triển sản xuất 86 4.3 Điều kiện thực thi giải pháp 87 4.4 Một số kiến nghị 90 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 95 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANQG : An ninh quốc gia CNH-HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội GDP : Giá trị tổng sản phẩm quốc nội HĐND : Hội đồng nhân dân KT-XH : Kinh tế - xã hội MTQG : Mục tiêu quốc gia NCKH : Nghiên cứu khoa học NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn NSNN : Ngân sách nhà nước NTM : Nông thôn THCS : Trung học sở TTATXH : Trật tự an toàn xã hội TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân VC-KT : Vật chất - kỹ thuật VH-TT- DL : Văn hóa - Thể thao - Du lịch Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết điều tra, khảo sát xã 46 Bảng 3.1 Chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2011 - 2014 50 Bảng 3.2 Kết huy động nguồn lực từ ngân sách TW ngân sách TP chương trình xây dựng NTM 52 Bảng 3.3 Tình hình thực huy động vốn ngân sách huyện, xã 53 Bảng 3.4 Tình hình thực huy động vốn tín dụng 54 Bảng 3.5 Tình hình huy động đóng góp nhân dân 55 Bảng 3.6 Kết nguồn lực thực chương trình MTQG xây dựng NTM địa bàn huyện Thủy Nguyên 59 Bảng 3.7 Tình hình thực tiêu chí quy hoạch địa bàn huyện Thủy Nguyên 61 Bảng 3.8 Tình hình thực tiêu chí giao thông 63 Bảng 3.9 Tình hình thực tiêu chí thủy lợi 64 Bảng 3.10 Tình hình thực tiêu chí điện nông thôn 65 Bảng 3.11 Tình hình thực tiêu chí sở vật chất văn hóa 68 Bảng 3.12 Tình hình thực tiêu chí nhà 69 Bảng 3.13 Tình hình thực tiêu chí giáo dục địa bàn huyện 72 Bảng 3.14 Tổng hợp kết toàn huyện đánh giá theo tiêu chí địa bàn huyện 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH Hình 3.1 Bản đồ hành huyện Thủy Nguyên 49 Biểu 3.1 Huy động nguồn vốn địa bàn huyện Thủy Nguyên 52 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 Dân làm: Là tham gia lao động trực tiếp từ người dân vào hoạt động phát triển nông thôn như: đầu tư xây dựng sở hạ tầng, hoạt động nhóm khuyến nông, khuyến lâm, nhóm tín dụng tiết kiệm công việc liên quan đến tổ chức tiếp nhận, quản lý sử dụng công trình Người dân trực tiếp tham gia vào trình cụ thể việc lập kế hoạch có tham gia cho hoạt động thi công, quản lý tu bảo dưỡng, từ việc tham gia tạo hội cho người dân có việc làm, tăng thu nhập cho người dân Dân kiểm tra: Thông qua chương trình, hoạt động có giám sát đánh giá người dân, để thực quy chế dân chủ sở Đảng Nhà nước nói chung nâng cao hiệu chất lượng công trình Ở công trình có nhiều bên tham gia, kiểm tra, giám sát cộng đồng hưởng lợi có tác động tích cực trực tiếp đến chất lượng công trình tính minh bạch việc sử dụng nguồn lực Nhà nước người dân vào xây dựng, quản lý vận hành công trình Việc kiểm tra tiến hành tất công đoạn trình đầu tư khía cạnh kỹ thuật tài Dân quản lý: Các thành hoạt động mà người dân tham gia; công trình sau xây dựng xong cần quản lý trực tiếp tổ chức nông dân lập để tránh tình trạng không rõ ràng chủ sở hữu công trình Việc tổ chức người dân tham gia tu, bảo dưỡng công trình nhằm nâng cao tuổi thọ phát huy tối đa hiệu việc sử dụng công trình Dân hưởng lợi: Là lợi ích mà hoạt động mang lại, nhiên cần chia nhóm hưởng lợi ích trực tiếp nhóm hưởng lợi gián tiếp Nhóm hưởng lợi trực tiếp nhóm thụ hưởng lợi ích từ hoạt động thu nhập tăng thêm suất trồng thực thâm canh, tăng vụ, áp dụng giống mới, kỹ thuật tiên tiến, phòng trừ dịch bệnh hoạt động tài chính, tín dụng… Nhóm hưởng lợi gián tiếp nhóm thụ hưởng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 90 thành hoạt động đó, để hưởng lợi từ mức độ cải thiện môi trường sinh thái, học hỏi nhóm hưởng lợi trực tiếp từ mô hình nhân rộng, mức độ tham gia vào thị trường để tăng thu nhập… 4.4 Một số kiến nghị Qua thực đề tài, học viên xin có số kiến nghị, đề xuất sau đây: Đối với Trung ương: Chính phủ cần ban hành quy định cụ thể việc huy động vốn đầu tư xây dựng NTM để sở dễ triển khai thực Như điểm a phần mục IV Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình xây dựng NTM có ghi: "Hỗ trợ 100% vốn từ ngân sách Trung ương cho: Công tác quy hoạch; đường giao thông đến trung tâm xã; xây dựng trụ sở xã; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức NTM cho cán xã, cán HTX, cán thôn, bản" Nếu vào định cán nhân dân địa phương chờ nguồn NSNN để xây dựng NTM Thậm chí có ý nghĩ Trung ương, tỉnh, huyện làm hết cho, người dân hưởng thụ Nhưng đến ngày 8-6-2012 Thủ tướng Chính phủ lại ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg sửa đổi nguyên tắc chế hỗ trợ vốn thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 2020 Theo Điều 1, điểm a: "Đối với tất xã, hỗ trợ 100% từ nguồn NSNN cho công tác quy hoạch; xây dựng trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức xây dựng NTM cho cán xã, cán thôn, bản, cán HTX" Vì khiến cho xã triển khai xây dựng NTM vừa làm, vừa nghe Nghiên cứu, có giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán hợp tác xã; đồng thời có chế sách thúc đẩy loại hình kinh tế hợp tác xã phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 Chính phủ, Bộ ngành cần phải xem xét điều chỉnh lại số tiêu chí NTM cho phù hợp với địa phương Bởi tiêu chí, địa phương cần có cách thực phù hợp tùy theo điều kiện, khả Ví dụ tiêu chí chợ nông thôn, không thiết xã cần phải có chợ để phục vụ người dân Bởi có nhiều xã, chợ khu vực phục vụ tốt nhu cầu người dân, không cần thiết phải xây thêm chợ Đối với tiêu chí nhà dân cư theo quy định nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng nhà cứng (tường cứng, cột cứng, cứng, mái cứng) chưa hẳn phù hợp với vùng đồng sông Cửu Long vùng đồng bào dân tộc thiểu số Các bộ, ngành trung ương tăng cường hướng dẫn, đạo địa phương nghiệp xây dựng NTM Đối với thành phố Hải Phòng Rà soát lại chế sách thành phố nông nghiệp, nông thôn nông dân, từ đó, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu xây dựng NTM Nâng mức nợ trần xây dựng cho phù hợp với thực tế, theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/9/2012 Ủy ban nhân dân thành phố việc tăng cường biện pháp đạo xử lý khoản nợ đọng xây dựng ngân sách cấp huyện cấp xã xã xây dựng nông thôn vượt ngưỡng nợ xây dựng nên khó triển khai thực công trình Chỉ đạo sở ngành sớm xây dựng ban hành thiết kế mẫu, đơn giá chủng loại vật tư xây dựng văn hướng dẫn đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn cho xã (Ban quản lý, Ban phát triển thôn), phòng ban chuyên môn huyện XDCB như: Đối với công trình giao thông, thuỷ lợi nội đồng, vùng sản xuất tập trung, cho phép áp dụng chế thực thanh, thực chi, không tính thuế, không tính chi phí chung, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 thực thiết kế định hình; phương thức thành phố hỗ trợ vật tư (xi măng, đá, cát, sắt thép ) địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, đầu tư đường, huy động nhân công để tổ chức thực Thành phố có chế, sách phù hợp để khuyến khích huy động tối đa nguồn lực vốn từ doanh nghiệp vốn tín dụng đầu tư vào ngành nghề nông thôn Đối với huyện Thủy Nguyên Huyện ủy: Cần ban hành nghị Ban chấp hành đảng huyện để thống lãnh đạo xây dựng NTM địa bàn UBND huyện: Cần nghiên cứu, cụ thể sách để khuyến khích đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực tiêu chí NTM Tăng cường công tác đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc sở để đẩy nhanh trình xây dựng NTM Đồng thời, nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, tiêu chí mà Đề tài đề cập phần Tiếp tục đổi công tác đạo phòng, ban chuyên môn huyện chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo huyện giao có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát xã thực tiêu chí nông thôn mới; đồng thời báo cáo tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp hay có ý nghĩa thực tiễn Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, sơ kết, tổng kết đánh giá kết thực năm sau đợt thi đua để động viên, khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân, tổ chức có thành tích việc thực chương trình Ủy ban mặt trận đoàn thể quần chúng: Ra lời kêu gọi xây dựng chương trình, kế hoạch vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, thi đua xây dựng NTM./ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 KẾT LUẬN Xây dựng NTM chủ trương lớn Đảng Nhà nước Xây dựng NTM tác động tới mặt kinh tế, văn hóa, xã hội với mục tiêu phát triển nông thôn theo hướng CNH- HĐH, nâng cao đời sống cho nhân dân Xây dựng NTM công lâu dài cần có vào hệ thống trị tham gia toàn dân, bên cạnh không nhắc tới vai trò tài suốt trình xây dựng NTM Từ thực tiễn phát triển NTM địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, sau nghiên cứu trình huy động vốn cho xây dựng NTM địa bàn huyện Học viên rút số kết luận sau: Thực trạng huy động nguồn vốn cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM địa bàn huyện thấp, nguồn tài trợ cho Chương trình chủ yếu ngân sách cấp; huy động vốn từ người dân doanh nghiệp địa bàn thấp chưa có mục tiêu cụ thể việc huy động vốn xã hội hóa Sau thời gian triển khai thực Chương trình xây dựng NTM, gặp nhiều khó khăn khâu huy động nguồn tài huyện đạt kết khả quan, mặt nông thôn huyện có nhiều thay đổi tích cực, ngày thu hút tham gia người dân, tiền đề góp phần không nhỏ vào thành công Chương trình xây dựng NTM địa bàn huyện Để tăng cường huy động vốn cho xây dựng NTM, công tác tuyên truyền phải thực biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, người dân đóng góp nhiều cho việc xây dựng NTM Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 Hiệu nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM cao thực tốt công tác quy hoạch, xác định tiêu chí, mục tiêu cần ưu tiên đầu tư Qua xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Trọng Thản tận tình hướng dẫn thực luận văn Mặc dù cố gắng trình nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy cô để luận văn hoàn thiện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sản Việt Nam (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày tháng năm 2008 “Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân nông thôn” Hà Nội Ban đạo Trung ương, Kế hoạch số 435/KH-BCĐXDNTM, ngày 20/9/2010 BCĐ TW triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 Chính phủ, Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực Nghị số 26-NQ/TW Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 “Ban hành tiêu chí quốc gia nông thôn mới”, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2013 “Sử đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới”, Hà Nội Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Kê hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC Hướng dẫn số nội dung thực định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (2012), Nghị số 09/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng năm 2012 “về nhiệm vụ giải pháp xây dựng nông thôn Hải Phòng giai đoạn 2012- 2015 định hướng đến năm 2020” Hải Phòng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 Thành ủy Hải Phòng (2012), Nghị số 06-NQ/TU ngày 16 tháng năm 2012 “về xây dựng nông thôn Hải Phòng đến năm 2015 định hướng đến năm 2020”, Hải Phòng 10 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (2011), Quyết định số 1538/Q Đ UBND ngày 15 tháng năm “về thành lập BCĐ thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng”, Hải Phòng 11 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (2012), Kế hoạch 7469/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 “về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012-2020, Hải Phòng 12 Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 “về triển khai thực Chương trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện giai đoạn 2011-2020” 13 Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Kế hoạch 59/KH-UBND ng ày 25 tháng năm 2012 “thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2012 địa bàn huyện Thủy Nguyên” Trang web: 14 http://www.kinhtenongthon.com.vn 15 http://www.huyenthuynguyen.gov.vn 16 http://www.haiphong.gov.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 PHỤ LỤC Phụ lục BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Tiêu chí 1: Quy hoạch thực quy hoạch 1.1 Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 1.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn 1.3 Quy hoạch phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp Tiêu chí 2: Giao thông 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.2 Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện Tiêu chí 3: Thủy lợi 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh 3.2 Tỷ lệ km kênh mương xã quản lý kiên cố hóa Tiêu chí 4: Điện 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn Tiêu chí 5: Trường học Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 6.1 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL 6.2 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định Bộ VH-TT-DL Tiêu chí 7: Chợ nông thôn Chợ đạt chuẩn Bộ Xây dựng Tiêu chí 8: Bưu điện 8.1 Có điểm phục vụ bưu viễn thông 8.2 Có Internet đến thôn Tiêu chí 9: Nhà dân cư 9.1 Nhà tạm, dột nát 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng Tiêu chí 10: Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người /năm so với mức bình quân chung tỉnh Tiêu chí 11: Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo Tiêu chí 12: Cơ cấu lao động Tỷ lệ lao động độ tuổi làm việc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất Có tổ hợp tác hợp tác xã hoạt động có hiệu Tiêu chí 14: Giáo dục 14.1 Phổ biến giáo dục trung học 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo Tiêu chí 15: Y tế 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia hình thức bảo hiểm y tế 15.2 Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 Tiêu chí 16: Văn hóa Xã có từ 70% số thôn, trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định Bộ VH-TT-DL Tiêu chí 17: Môi trường 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia 17.2 Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn môi trường 17.3 Không có hoạt động gây suy giảm môi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch 17.5 Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh 18.1 Cán xã đạt chuẩn 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" 18.4 Các tổ chức đoàn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên Tiêu chí 19: An ninh, trật tự xã hội giữ vững An ninh, trật tự xã hội giữ vững Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Cán xã, thôn Chương trình xây dựng NTM - Họ tên:……………….………… …………………………… … - Giới tính:………………… …… …… ……………………… - Năm sinh: ……………… …………………………………………… - Địa chỉ: ……… ………… ……………… ………………………… Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (tích vào ý cho đúng): Ông (bà) hiểu rõ nội dung yêu cầu 19 tiêu chí đánh giá nông thôn chưa? a) Đã hiểu rõ; b) Chưa rõ lắm; c) Không rõ Ông (bà) hiểu mục đích, ý nghĩa nội dung chương trình xây dựng nông thôn chưa? a) Đã hiểu được; b) Chưa thật hiểu lắm; c) Chưa hiểu Ông (bà) có hiểu rõ việc huy động vốn nguồn vốn cho xây dựng nông thôn không? a) Hiểu rõ; b) Chưa rõ lắm; c) Không nắm Ông (bà) có nắm rõ nguyên tắc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM không? a) Biết rõ; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 b) Chưa rõ hết; c) Không nắm Ông (bà) có hiểu vai trò, chức BCĐ, BQL xã, Ban phát triển thôn xây dựng NTM không? a) Biết rõ; b) Chưa hiểu rõ; c) Không hiểu Ông (bà) có nắm nguyên tắc, quy định tuyên truyền vận động người dân tham gia, đóng góp kinh phí để xây dựng NTM? a) Biết rõ; b) Chưa hiểu rõ; c) Không hiểu Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Nhận thức người dân Chương trình xây dựng NTM - Họ tên:……………………… ……………………………… … - Giới tính:……………… ……………… … …………………… - Năm sinh: …………… ……………………………………………… - Địa chỉ: ……… ……… ………………… ………………………… Xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau (tích vào ý cho đúng): Ông (bà) hiểu rõ nội dung yêu cầu 19 tiêu chí đánh giá nông thôn chưa? a) Đã hiểu rõ; b) Chưa rõ lắm; c) Không rõ Ông (bà) hiểu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng nông thôn chưa? a) Đã hiểu được; b) Chưa thật hiểu lắm; c) Chưa hiểu Ông (bà) có biết rõ vai trò chủ thể người dân nông thôn xây dựng nông thôn (tham gia vào đề án, định việc thực hiện) không? a) Biết rõ; b) Chưa hiểu rõ; c) Không hiểu Ông (bà) có hiểu rõ nguyên tắc việc huy động vốn nguồn vốn cho Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 101 xây dựng nông thôn không? a) Hiểu rõ; b) Chưa rõ lắm; c) Không nắm Hộ gia đình ông (bà) có sẵn sàng đóng góp công, để xây dựng nông thôn không? a) Sẵn sàng đóng góp theo yêu cầu; b) Còn tùy; c) Không có, không muốn đóng góp Xin trân trọng cảm ơn ông (bà)! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... động vốn xây dựng Nông thôn huy n Thủy Nguyên Phân tích nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn cho xây dựng Nông thôn địa bàn huy n Thủy Nguyên Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh huy động. .. UBND huy n Thủy Nguyên, Cục Thống kế thành phố Hải Phòng, Phòng Nông nghiệp PTNT huy n Thủy Nguyên, Phòng Tài Kế hoạch huy n Thủy Nguyên, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huy n Thủy Nguyên, phòng. .. kinh tế - xã hội huy n Thủy Nguyên 48 3.2 Kết huy động vốn xây dựng NTM địa bàn huy n Thủy Nguyên 51 3.2.1 Thực trạng huy động nguồn vốn cho xây dựng NTM địa bàn huy n Thủy Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ), Giải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ), Giải pháp huy động vốn cho xây dựng Nông thôn mới tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay