Đề thi thử môn Toán năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc

5 560 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:14

Trang 1/5 - Mã đề thi 460 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC MÃ ĐỀ: 460 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN TOÁN 12 Thời gian làm 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Họ tên:………………………………………………… Số báo danh:………………………………………… Câu 1: Tính nguyên hàm  cos 3xdx 1 A  sin x  C B 3sin 3x  C C sin 3x  C D 3sin 3x  C 3 Câu 2: Cho hàm số y  x3  3x2  x  2017 Mệnh đề ? A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 3 B Hàm số đồng biến khoảng  3;1 D Hàm số nghịch biến khoảng 1;   C Hàm số nghịch biến khoảng  3;1 Câu 3: Cho x, y, z ba số thực khác thỏa mãn  y  10 z Giá trị biểu thức A  xy  yz  zx bằng? A B C D Câu 4: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  Tam giác ABC vuông cân B SA  a 6, SB  a Tính x góc SC mặt phẳng  ABC  A 600 B 300 Câu 5: Giá trị lớn hàm số y    C 120 sin x D 450 bằng? A  B C D  Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 1; 2;0  , B  3; 4;1 , D  1;3;  Tìm tọa độ điểm C cho ABCD hình thang có hai cạnh đáy AB, CD có góc C 450 A C  5;9;5  B C 1;5;3  D C  3;7;  C C  3;1;1 Câu 7: Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hai hàm số y  x3  x2 y  x2  3x  m cắt nhiều điểm A 2  m  B 2  m  C m  D  m  Câu 8: Cho hình thang cân có độ dài đáy nhỏ hai cạnh bên mét Khi hình thang cho có diện tích lớn ? 3 3 A 3  m  B C D  m  m2    m2  Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình log  x  1  là: A 1;  B 1; 2 C  ; 2 Câu 10: Gọi S  t  diện tích hình phẳng giới hạn đường y  D  2;    x  1 x   ; y  0; x  0; x  t (t  0) Tìm lim S  t  t  1 1 B ln  C  ln D ln  2 2 Câu 11: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' có cạnh a Tính thể tích khối chóp D ABC ' D ' a3 a3 a3 a3 B C D A Câu 12: Cho hàm số f  x  thỏa mãn f ''  x   12 x  x  f    1, f 1  Tính f  1 A  ln  A f  1  5 B f  1  C f  1  3 D f  1  1 Câu 13: Tìm tất m cho điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  x2  mx  nằm bên phải trục tung 1 A Không tồn m B  m  C m  D m  3 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2;3 Tìm tọa độ điểm A hình chiếu M mặt phẳng  Oxy  A A 1; 2;0  B A  0; 2;3 C A 1; 0;3 D A  0;0;3 Trang 2/5 - Mã đề thi 460 Câu 15: Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào? A y   x4  B y   x4  x2  C y  x4  D y  x4  x2  Câu 16: Cho a, b hai số thực dương Mệnh đề đúng? A ln  ab   ln a   ln b  B ln  ab   ln a.ln b  a  ln a D ln     b  ln b C ln  ab   ln a  ln b Câu 17: Tìm nghiệm phương trình x   3 x A x  B x  1 C x  D x  Câu 18: Cho a, b hai số thực dương, khác Đặt log a b  m , tính theo m giá trị P  log a2 b  log 4m  m  12 m  12 A B C 2m 2m m Câu 19: Giá trị nhỏ hàm số y  x  cos x đoạn  0;1 bằng? A Câu 20: Biết  B  C 1 f  u  du  F  u   C Mệnh đề đúng? b a3 m2  D 2m D A  f  x  1 dx  F  x  1  C B  f  x  1 dx  F  x    C C  f  x  1 dx  F  x  1  C D  f  x  1 dx  F  x  1  C Câu 21: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  , AB  1, AC  BAC  600 Gọi M , N hình chiếu A SB, SC Tính bán kính R mặt cầu qua điểm A, B, C, M , N A R  B R  Câu 22: Biết 3 dx  x   ln T Giá trị T C R  D R  A T  B T  C T  D T  81 Câu 23: Cho hình lăng trụ đứng ABC A1 B1C1 có AB  a, AC  2a, AA1  2a BAC  1200 Gọi K, I trung điểm cạnh CC1 , BB1 Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng  A1 BK  a 15 a a B a 15 C D 3 Câu 24: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  mx  sin x đồng biến A m  B m  1 C m  D m  dx Câu 25: Xét tích phân A   Giá trị e A ? xx 3 A 12 B C D 4 x  2017 (1) Mệnh đề đúng? Câu 26: Cho hàm số y  x 1 A Đồ thị hàm số (1) tiệm cận ngang có tiệm cận đứng đường thẳng x  1 B Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  2, y  tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số (1) có tiệm cận ngang đường thẳng y  tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số (1) tiệm cận ngang có hai tiệm cận đứng đường thẳng x  1, x  A Câu 27: Cho a  a  Giá trị a a bằng? A B C D Câu 28: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường y  x ; y  0; x  Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành quay (H) quanh trục Ox log Trang 3/5 - Mã đề thi 460 32 8 32 B V  C V  D V  5  2017 Câu 29: Cho hàm số y  x Mệnh đề đường tiệm cận đồ thị hàm số? A Có tiệm cận ngang tiệm cận đứng B Không có tiệm cận ngang có tiệm cận đứng C Có tiệm cận ngang tiệm cận đứng D Không có tiệm cận Câu 30: Tìm tất khoảng đồng biến hàm số y  x  x  2017 1  1  A  0;1 B  0;  C  ;   D 1;   4  4  Câu 31: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông cân B, AC  2a SA  a Gọi M A V  trung điểm cạnh SB Tính thể tích khối chóp S AMC a3 a3 a3 A B C Câu 32: Đạo hàm hàm số y  log x  là: A y '  3x  ln B y '   3x  1 ln C y '  a3 D 12  3x  1 ln D y '  3x  ln Câu 33: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' có AB  a, AD  a Tính khoảng cách hai đường thẳng BB ' AC ' a a a B a C D A Câu 34: Một hình trụ có diện tích xung quanh 4 có thiết diện qua trục hình vuông Tính thể tích khối trụ A 3 B 2 D  C 4 Câu 35: Tìm giá trị cực đại yCD hàm số y  x  12 x  20 A yCD  2 B yCD  C yCD  52 D yCD  36 Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a thể tích đáy hình chóp cho A 450 B 600 a3 Tìm góc mặt bên mặt C 30 D 1350  x  t1 x  x     Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba đường thẳng d1 :  y  0, d :  y  t2 , d3 :  y  Viết z  z  z  t    phương trình mặt phẳng qua điểm H  3; 2;1 cắt ba đường thẳng d1 , d2 , d3 A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC A x  y  z 11  B x  y  z   D 3x  y  z  14  C x  y  z   Câu 38: Cho tứ diện ABCD có cạnh a Tính diện tích xung quanh hình trụ có đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD có chiều cao chiều cao tứ diện 2 2.a  2.a  3.a 2 A B D C  3.a 3 Câu 39: Cho hình trụ có hai đáy hai đường tròn  O; r   O '; r  Một hình nón có đỉnh O có đáy hình tròn  O '; r  Mặt xung quanh hình nón chia khối trụ thành hai phần Gọi V1 thể tích khối nón, V2 V1 V2 V1 V V V  A  B  D  C V2 V2 V2 V2 Câu 40: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục nó, ta thiết diện tam giác vuông với cạnh huyền 2a Tính thể tích khối nón thể tích phần lại Tính tỉ số Trang 4/5 - Mã đề thi 460 A  a B  2.a C 4 2.a 3 3 Câu 41: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục nửa khoảng  ; 2 D 2 a 3  2;   , có bảng biến thiên hình bên Tìm tập hợp giá trị m để phương trình f  x   m có hai nghiệm phân biệt 7  A  ;   22;   B  22;   4  7  7  C  ;   D  ;   22;   4  4  Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1; 2;0  B 1;0;  Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I 1;1;  B I  0;1; 2  D I  0;1;  C I  0; 1;  Câu 43: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x đường thẳng y  x A  B C D 6  x   2t  Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y    m  1 t Tìm tất giá trị z   t  tham số m để d viết dạng tắc ? A m  C m  D m  B m  1 Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt cầu S  có tâm I  2;1; 1 tiếp xúc với  P  2 B  S  :  x     y  1   z  1  3 2 2 2 D  S  :  x     y  1   z  1  C  S  :  x     y  1   z  1  Câu 46: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   mặt phẳng A  S  :  x     y  1   z  1  2  P  : x  y  3z  m   Tìm tất m để  P  cắt  S  theo giao tuyến đường tròn có bán kính lớn A m  B m  7 C m  D m  x 1 y  z   Viết phương trình mặt Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : 1 phẳng  P  qua điểm M  2;0; 1 vuông góc với d A  P  : x  y  z  B  P  : x  y   C  P  : x  y  z  D  P  : x  y  z  3 Câu 48: Số sản phẩm hãng đầu DVD sản xuất ngày giá trị hàm số: f  m, n   m n , m số lượng nhân viên n số lượng lao động Mỗi ngày hãng phải sản xuất 40 sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng Biết ngày hãng phải trả lương cho nhân viên USD cho lao động 24 USD Tìm giá trị nhỏ chi phí ngày hãng sản xuất A 1720 USD B 720 USD C 560 USD D 600 USD Câu 49: Cho hàm số y  x  mx  , m tham số Hỏi hàm số cho có nhiều điểm cực trị A B C D Câu 50: Cho khối tứ diện ABCD tích V điểm M cạnh AB cho AB  4MB Tính thể tích khối tứ diện B.MCD V V V V A B D C HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 460 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐỀ 460 C C B A A D B C B B D C D A B C C B A D D C C C B CÂU 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐỀ 460 B C A A D A C C B D A A A D A D A D C D B A B B A Đề thi cung cấp Kỹ Sư Hư Hỏng Hãy truy cập Page Kỹ Sư Hư Hỏng để cập nhật tài liệu đề thi thử Vui lòng không chèn chữ kí, link chia sẻ Hãy để học sinh có tài liệu dễ đọc, chất lượng Cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc, Đề thi thử môn Toán năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc, Đề thi thử môn Toán năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay