Đề thi thử môn Hoá năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc

4 429 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:13

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC MÃ ĐỀ: 434 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Họ tên thí sinh:………………………………………………….Số báo danh:…………………………………… Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1;He=4;Li=7;Be=9;C=12;N=14;O=16;Na=23;Mg=24;Al=27;P=31;S=32;Cl=35,5;K=39;Ca=40; Fe=56;Cu=64;Zn=65;A=108;Ba=137 Câu 1: Hợp chất sắt (III) sunfat có công thức A FeSO4 B Fe(OH)3 C Fe2O3 D Fe2(SO4)3 Câu 2: Trong điều kiện thường, X chất rắn, dạng sợi màu trắng Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn Thủy phân X môi trường axit, thu glucozơ Tên gọi X A fructozơ B amilopectin C xenlulozơ D saccarozơ Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) amin X no, đơn chức, bậc O2 dư, thu 8,8 gam CO2 Công thức X A CH3NH2 B C2H5NH2 C C2H5NHC2H5 D CH3NHCH3 Câu 4: Phát biểu sau không đúng? A Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng với dung dịch NaOH B Metylamin làm xanh quỳ tím ẩm C Peptit bị thủy phân môi trường axit kiềm D Tripeptit hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh Câu 5: Cho dãy chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm metyl fomat, axit axetic O2 Hấp thụ hết sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy tạo 19,7 gam kết tủa Giá trị m A B C D 6,2 Câu 7: Hỗn hợp hai chất (có tỉ lệ mol 1:1) sau tan hoàn toàn nước? A Na Zn B BaO Al2O3 C Na ZnO D Na Mg Câu 8: Chất dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu A HCl B Na2CO3 C Ca(OH)2 D NaCl Câu 9: Tính chất hóa học chung kim loại A tính oxi hóa B tính dẫn điện C tính khử D tính dẻo Câu 10: Trong trình điện phân dung dịch KCl, cực dương (anot) xảy A khử ion Cl B khử ion K+ C oxi hóa ion K+ D oxi hóa ion Cl Câu 11: Tơ sau thuộc loại tơ tổng hợp? A Bông B Tơ visco C Tơ xenlulozơ axetat D Tơ nilon-6,6 Câu 12: Thủy phân hoàn toàn tristearin [(C17H35COO)3C3H5] môi trường kiềm, thu A glixerol axit stearic B etylen glycol muối axit stearic C etylen glicol axit stearic D glixerol muối axit stearic Câu 13: Cho hỗn hợp kim loại K Al vào nước dư, thu 4,48 lít khí (đktc) lại 5,4 gam chất rắn không tan Khối lượng Al hỗn hợp ban đầu A 7,8 gam B 5,4 gam C 10,8 gam D 8,1 gam Câu 14: Trong hợp chất, natri có số oxi hóa A +4 B +1 C +2 D +3 Câu 15: Khi thay nguyên tử H phân tử NH3 gốc hiđrocacbon ta thu A lipit B amin C amino axit D este Câu 16: Chất sau este? A Anilin B Phenylamoni clorua C Axit benzoic D Phenyl axetat Câu 17: Polime sau có chứa nguyên tố nitơ? Trang 1/4 - Mã đề thi 434 A Tơ nilon-6,6 B Cao su buna C Nhựa poli(vinyl clorua) D Tơ visco Câu 18: Chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa có khả tham gia phản ứng tráng bạc? A CH2=CHCOOH B HOCH2CH2OH C HCOOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 19: Nung FeCO3 không khí đến khối lượng không đổi chất rắn X X A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Fe Câu 20: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A nhiệt phân CaCl2 B điện phân nóng chảy CaCl2 C điện phân dung dịch CaCl2 D dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 Câu 21: Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) qua ống sứ chứa lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe 2O3 (ở nhiệt độ cao) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu khí X Dẫn toàn khí X vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 0,896 B 1,120 C 0,224 D 0,448 Câu 22: Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 3,28 B 8,56 C 8,20 D 10,40 Câu 23: Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu dung dịch gồm chất tan A HNO3; Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 C Fe(NO3)3 D Fe(NO3)2 Câu 24: Phương trình phản ứng sau sai? A Cu + 4HNO3 (đặc, nguội) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O B 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 C 3Zn + 2FeCl3(dư) → 2Fe + 3ZnCl2 D CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O Câu 25: X, Y hai hữu axit mạch hở Z ancol no, T este hai chức mạch hở không nhánh tạo X, Y, Z Đun 29,145 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 300 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ, thu ancol Z hỗn hợp F chứa hai muối có số mol Cho Z vào bình chứa Na dư, thấy khối lượng bình tăng 14,43 gam thu 4,368 lít H2 (đktc) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp F cần 11,76 lít O2 (đktc), thu khí CO2, Na2CO3 5,4 gam H2O Phần trăm khối lượng T E A 50,82% B 13,90% C 26,40% D 8,88% Câu 26: Số este chức etylen glicol (mạch hở) có công thức phân tử C8H12O4, không tham gia phản ứng tráng bạc A B C D Câu 27: Hòa tan 13,68 gam muối MSO vào nước dung dịch X Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) thời gian t giây, m gam kim loại M catot 0,784 lít khí anot Còn thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 2,7888 lít Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Giá trị m A 4,480 B 4,788 C 3,920 D 1,680 Câu 28: Tripeptit M tetrapeptit Q tạo từ amino axit X mạch hở, phân tử có nhóm -NH2 Phần trăm khối lượng N X 18,667% Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (tỉ lệ mol 1:1) môi trường axit, thu 0,945 gam M, 4,62 gam đipeptit 3,75 gam X Giá trị m A 8,389 B 58,725 C 5,580 D 9,315 Câu 29: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO 3)3 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH (c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO 3)2 (d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl Số thí nghiệm sau phản ứng lại dung dịch chứa muối tan A B C D Câu 30: Cho lượng kim loại Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm a mol HCl, 0,05 mol NaNO3 0,1 mol KNO3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X chứa m gam muối, b gam kim loại Trang 2/4 - Mã đề thi 434 0,125 mol hỗn hợp khí Y (gồm khí không màu có khí hoá nâu không khí) Tỉ khối Y so với H2 12,2 Giá trị m A 27,275 B 46,425 C 33,375 D 43,500 Câu 31: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,36 gam chất rắn Giá trị m A 4,32 gam B 2,88 gam C 2,16 gam D 5,04 gam Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: KCl   KCl (với X, Y hợp  K2CO3   X   Y  chất kali) X Y A KOH K2O B K2SO4 K2O C KOH K2SO4 D KHCO3 KNO3 Câu 33: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X thu mol glyxin, mol alanin mol valin Khi thủy phân không hoàn toàn X hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly, GlyAla tripeptit Gly-Gly-Val Trật tự cấu tạo amino axit pentapeptit X A Gly-Gly-Val-Gly-Ala B Val-Gly-Gly-Gly-Ala C Ala-Gly-Val-Gly-Gly D Gly-Ala-Gly-Gly-Val Câu 34: Cho tất đồng phân mạch hở, bền, có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với Na, NaOH, CH3OH, AgNO3/NH3 (ở điều kiện thích hợp) Số trường hợp có phản ứng xảy A B C D Câu 35: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M AgNO3 0,3M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m2 gam chất rắn X Cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu 0,336 lít khí (đktc) Giá trị m1 m2 A 1,08 5,16 B 8,10 5,43 C 1,08 5,43 D 0,54 5,16 Câu 36: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Cu, Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,61 mol HCl, thu dung dịch Y chứa (m + 16,195) gam hỗn hợp muối không chứa ion Fe3+ 1,904 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm H2 NO với tổng khối lượng 1,57 gam Cho NaOH dư vào Y điều kiện không khí, thu 24,44 gam kết tủa Phần trăm khối lượng nguyên tố oxi có X A 15,92% B 26,32% C 24,14% D 25,75% Câu 37: Cho phát biểu sau: (a) Saccarozơ cấu tạo từ hai gốc -glucozơ (b) Oxi hóa glucozơ, thu sobitol (c) Trong phân tử fructozơ có nhóm –CHO (d) Xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng không khói (e) Trong phân tử xenlulozơ, gốc glucozơ có ba nhóm –OH (g) Saccarozơ bị thủy phân môi trường kiềm Số phát biểu A B C D Câu 38: Tiế n hành lên men m gam glucozơ thành C2H5OH với hiê ̣u suấ t 75% Toàn lượng CO2 sinh đem hấp thụ hế t vào lít dung dịch NaOH 2M (d = 1,05 g/ml), thu đươ ̣c dung dịch chứa hỗn hợp muối có tổng nồng độ là 12,276% Giá tri ̣của m A 150 B 90 C 180 D 120 Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu A cần dùng vừa đủ 15,4 lít không khí (đktc), thu hỗn hợp B gồm CO2, H2O N2 Dẫn hỗn hợp B vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 10 gam kết tủa Sau thí nghiệm, khối lượng bình nước vôi tăng 7,55 gam thấy thoát 12,88 lít khí (đktc) Biết phân tử khối A nhỏ 150 A điều chế trực tiếp từ hai chất hữu khác nhau, không khí chứa 20% O2 80% N2 thể tích Cho 7,7 gam A tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sản phẩm, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 10,6 B 6,8 C 10,8 D 12,2 Câu 40: Cho chất: Cu, Mg, FeCl2, Fe3O4 Số chất chất tác dụng với dung dịch hỗn hợp Mg(NO3)2 H2SO4 A B C D -HẾT Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 3/4 - Mã đề thi 434 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐỀ 434 D C B D A A B B C D D D D B B D A C A B CÂU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐỀ 434 D A D C A B A A A B B C D C C C A C C B Đề thi cung cấp Kỹ Sư Hư Hỏng Hãy truy cập Page Kỹ Sư Hư Hỏng để cập nhật tài liệu đề thi thử Vui lòng không chèn chữ kí, link chia sẻ Hãy để học sinh có tài liệu dễ đọc, chất lượng Cảm ơn! Trang 4/4 - Mã đề thi 434 ... C 24,14% D 25,75% Câu 37: Cho phát biểu sau: (a) Saccarozơ cấu tạo từ hai gốc -glucozơ (b) Oxi hóa glucozơ, thu sobitol (c) Trong phân tử fructozơ có nhóm –CHO (d) Xenlulozơ trinitrat dùng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Hoá năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc, Đề thi thử môn Hoá năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc, Đề thi thử môn Hoá năm 2017 của sở giáo dục Vĩnh Phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay