Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)

109 147 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:12

Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRỊNH QUANG HUY NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH CHƢƠNG DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRỊNH QUANG HUY NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH CHƢƠNG DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu luận văn trung thực chưa công bố Tất tài liệu tham khảo luận văn trích dẫn đầy đủ Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Ngƣời cam đoan Trịnh Quang Huy Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ hoàn thành nỗ lực thân, giúp đỡ tận tình thầy giáo, bạn bè Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh, người tận tình dẫn suốt trình xây dựng đề cương hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương nhiệt tình trao đổi, góp ý cung cấp thông tin tài liệu, kinh nghiệm thực tế bổ ích Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Ngƣời cam đoan Trịnh Quang Huy Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn .2 Bố cục luận văn Chƣơng SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .4 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức Ngân hàng thương mại .4 1.1.3 Vai trò Ngân hàng thương mại 1.1.4 Các nghiệp vụ NHTM 1.2 sở lý luận nội dung huy động vốn .14 1.2.1 hái niệm vốn huy động vốn 14 1.2.2 Các ngu n vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 15 1.2.3 Vai trò huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 18 1.2.4 Các hình thức huy động vốn 20 1.2.5 Chi phí rủi ro huy động vốn 22 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn 27 1.3 sở thực tiễn 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3.1 Kinh nghiệm cao hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại số nước giới, Việt Nam học với Vietcombank Chương Dương 33 1.3.2 Bài học kinh nghiệm huy động vốn Vietcombank Chương Dương 39 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .42 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 42 2.2 Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 42 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin .45 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 45 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .46 Chƣơng THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHƢƠNG DƢƠNG 48 3.1 Giới thiệu chi nhánh NHTM Cổ phần Ngoại thương Chương Dương 48 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Chương Dương 48 3.1.2 ết hoạt động kinh doanh Vietcombank giai đoạn 2010 - 2014 .50 3.2 Thực trạng hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương 57 3.2.1 Chính sách huy động d ch vụ hỗ trợ huy động vốn Vietcom ank Chi nhánh Chương Dương .57 3.2.2 ết huy động vốn Vietcom ank Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 2010 - 2014 .60 3.2.3 Đánh giá khách hàng vấn đề liên quan đến công tác huy động vốn VC Chương Dương 73 3.3 Đánh giá hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương .78 3.3.1 Kết đạt .78 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 81 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CHƢƠNG DƢƠNG 84 4.1 Quan m, đ nh hướng, mục tiêu huy động vốn thời gian tới .84 4.1.1 Quan m phát tri n .84 4.1.2 Đ nh hướng công tác huy động vốn 85 4.1.3 Mục tiêu công tác huy động vốn .87 4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn VCB Chương Dương 88 4.2.1 Chính sách lãi suất linh hoạt 88 4.2.2 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn .89 4.2.3 Đa dạng hóa khách hàng 90 4.2.4 Nâng cao chất lượng sử dụng vốn 91 4.2.5 Tăng cường công tác marketing huy động vốn .92 4.2.6 Nâng cao trình độ nghiệp vụ, tác phong phục vụ nhân viên ngân hàng 93 4.2.7 Tăng cường công tác ki m tra, ki m soát .94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT CBCNV : Cán công nhân viên CPHĐV : Chi phí huy động vốn DTLSDV : Doanh thu từ lãi sử dụng vốn ĐVT : Đơn v tính KHV : ế hoạch huy động LNSDV : Lợi nhuận từ sử dụng vốn NTM : Nông thôn NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng trung ương TCTD : Tổ chức tín dụng TLHĐV : Tỷ lệ huy động vốn từ ngu n TLHTKH : Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động TMCP : Thương mại cổ phần TNV : Tổng ngu n vốn TVHD : Tổng vốn huy động VHDCT : Lượng vốn huy động từ ngu n cụ th VND : Việt Nam đ ng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG ảng 3.1 ết hoạt động kinh doanh VC giai đoạn 2010 - 2014 52 ảng 3.2 Chỉ tiêu an toàn hiệu giai đoạn 2010 - 2014 54 ảng 3.3 ết kinh doanh Vietcom ank Chi nhánh Chương Dương 56 ảng 3.4: ết huy động vốn Vietcombank Chương Dương theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2010 - 2014 61 ảng 3.5: So sánh qua năm theo đối tượng khách hàng 61 ảng 3.6: ết huy động vốn Vietcombank Chương Dương theo loại tiền tệ giai đoạn 2010 - 2014 64 ảng 3.7: So sánh qua năm theo loại tiền tệ 64 ảng 3.8: ết huy động vốn Vietcombank Chương Dương theo kỳ hạn giai đoạn 2010-2014 66 ảng 3.9: So sánh qua năm theo kỳ hạn 66 ảng 3.10: Thống kê lực lượng lao động Vietcombank Chương Dương 70 ảng 3.11: Thống kê hiệu suất huy động vốn suất lao động 72 ảng 3.12: ết điều tra khách hàng 74 ảng 3.13: Đánh giá người hỏi mức độ tin cậy ngân hàng 75 ảng 3.14: Đánh giá người hỏi mức độ đáp ứng ngân hàng 76 ảng 3.15 Đánh giá người hỏi lực phục vụ ngân hàng 77 ảng 3.16: Đánh giá người hỏi sở vật chất, phương tiện thiết b phục vụ ngân hàng 77 ảng 3.17: Phân tích SWOT 80 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đ chức Ngân hàng thương mại .4 Hình 1.2 i u đ tương quan chi phí rủi ro 26 Hình 1.3 Ngu n vốn RI 34 Hình 1.4 cấu khách hàng RI năm 2011 35 Hình 1.5 Chỉ tiêu tài ngân hàng Rakyat Indonesia .36 Hình 1.6 Số khách hàng Ngân hàng CARD 37 Hình 1.7 cấu vốn Ngân hàng CARD triệu Php 37 Hình 3.1 i u đ kết kinh doanh VC Chương Dương, 2010 - 2014 57 Hình 3.2 Thống kê lãi suất huy động vốn giai đoạn 2010 - 2014 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 chương trình đào tạo nhân viên hướng tới mục tiêu hình thành đội ngũ điều hành kế thừa đầy đủ kiến thức lực đ tiếp cận công nghệ lĩnh vực ngân hàng diễn hàng ngày hàng giới, góp phần đưa hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam ngang tầm với nước phát tri n khu vực Với mục tiêu phấn đầu trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam đạt tầm khu vực sau năm 2015, nhiệm vụ then chốt xác đ nh Chiến lược Vietcom ank phải xây dựng hệ thống quản tr ngân hàng đại, phát tri n bền vững theo chuẩn mực quốc tế Trong giai đoạn VC tập trung vào số đ nh hướng lớn: Nâng cao lực quản tr đạt chuẩn mực quốc tế thông qua việc hoàn thiện mô hình hoạt động, bước tri n khai hệ thống quản tr rủi ro, ứng dụng chuẩn mực ase II vào hoạt động ngân hàng từ 2015 Đổi phát tri n tảng công nghệ, đảm bảo hệ thống công nghệ ổn đ nh, đủ khả hỗ trợ hoạt động quản lý kinh doanh ngân hàng Nâng cao chất lượng ngu n nhân lực thông qua việc xây dựng chế đánh giá đo lường hiệu công việc đẩy mạnh công tác đào tạo cán Nâng cao hiệu hoạt động lực cạnh tranh 4.1.2 Đ nh hướng công tác huy động vốn Đ nh hướng quan m chủ đạo Vietcom ank: Trên sở phân tích môi trường kinh doanh, bám sát đ nh hướng điều hành Chính phủ Ngân hàng Nhà nước, Vietcom ank đặt phương châm “Đổi mới, Tăng trưởng, Chất lượng”; quan m đạo điều hành “Nhạy bén, Quyết liệt, ết nối” ám sát chiến lược phát tri n 2011 - 2020 Đề án tái cấu giai đoạn 2013 - 2015, phát huy lợi thế, tiếp tục phát tri n theo chiều sâu, lấy chất lượng hiệu làm trọng tâm, hướng đến phát tri n bền vững theo chuẩn mực quốc tế Đ nh hướng phát tri n VC Chi nhánh Chương Dương: Trên sở thực tế tình hình kinh tế xã hội đ nh hướng phát tri n Thành phố Hà Nội, vào phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 86 giao, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chương Dương xác đ nh phương hướng nhiệm vụ sau: - VC Chương Dương xác đ nh Huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt điều hành kế hoạch kinh doanh, đáp ứng đủ nhu cầu tăng trưởng tín dụng, cân đối cấu vốn hợp lý đảm bảo an toàn khoản hoạt động kinh doanh Tiếp tục tìm kiếm đẩy mạnh phát tri n công tác huy động vốn từ tổ chức kinh tế, đ nh chế tài đ a bàn thành phố, quan tâm chăm sóc đặc biệt đ nh chế tài số dư hiệu huy động vốn cao như; ảo hi m xã hội Việt Nam, ảo hi m tiền gửi Việt Nam, SCIC ho bạc Nhà nước,… bên cạnh tập trung nghiên cứu đưa chế sách phù hợp với th trường đảm bảo hiệu cho Ngân hàng khách hàng đ tiếp tục tăng cường mở rộng huy động vốn từ dân cư tạo vốn ổn đ nh, vững - Phấn đấu tổng ngu n vốn huy động từ kinh tế chi nhánh tăng 20%, đảm bảo tốc độ tăng trưởng huy động vốn tăng hàng quý, quý tăng trưởng khoảng 5% - Chuy n d ch mạnh cấu kỳ hạn ngu n vốn theo hướng tăng trưởng huy động vốn trung, dài hạn Tăng tính ổn đ nh, hiệu khách hàng, đẩy mạnh gia tăng tỷ trọng ngu n vốn huy động từ dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm huy động vốn đến tầng lớp dân cư đ a bàn, chủ động phối hợp phận xây dựng phương án marketing cụ th , hiệu - Thực chế động lực đ khuyến khích tăng trưởng huy động vốn đến cán nhân viên chi nhánh Thực giao tiêu huy động vốn đến Phòng/ Tổ nghiệp vụ, Phòng Giao d ch, Quỹ Tiết kiệm đ tăng tính chủ động tiếp cận khách hàng phát huy hiệu công tác huy động vôn Tích cực chủ động việc vận dụng thực thi đ ng giải pháp chế sách lãi suất công tác huy động vốn nhằm giữ vững gia tăng th phần huy động vốn đ a bàn - Quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo, b i dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán trực tiếp giao d ch/quan hệ khách hàng nhằm đổi nâng cao phong cách giao d ch, chất lượng phục vụ khách hàng 87 - Thực tốt chế, sách chăm sóc khách hàng theo đạo VCB nghiên cứu xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng quan trọng riêng Chi nhánh - Tiếp tục tri n khai sản phẩm huy động đặc m ưu việt, ảnh hưởng tốt tới tâm lý khách hàng sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi đ nh kỳ, tiết kiệm trả lãi trước - Thường xuyên tiến hành phân loại, đánh giá khách hàng đ chiến lược cụ th đối tượng: áp dụng hình thức miễn giảm phí d ch vụ, ưu đãi lãi suất, - Tăng cường quảng cáo thương hiệu, giới thiệu sản phẩm d ch vụ lợi ích sản phẩm mang lại đ thu hút ngày nhiều khách hàng - Mở rộng mạng lưới hoạt động: lắp đặt thêm máy rút tiền tự động, tri n khai mô hình Vietcombank 24h ATM đ đáp ứng tốt nhu cầu toán giao d ch tiền mặt khách hàng cá nhân, bên cạnh tăng cường hoạt động phát hành thẻ cho đối tượng, thực trả lương qua tài khoản cho CBCNV đơn v nhà nước, tổ chức kinh tế từ tăng số lượng T toán ngu n tiền nhàn rỗi từ đối tượng - Nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ giao tiếp đội ngũ C khách hàng, giao d ch viên nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp hình ảnh Vietcombank mắt khách hàng - Giao nhiệm vụ thu hút, chăm sóc khách hàng đ huy động vốn tới cán công nhân viên, coi tiêu quan trọng đ đánh giá cán nhân viên chấm m phân phối 20% tiền lương 4.1.3 Mục tiêu công tác huy động vốn Trên sở kế hoạch huy động vốn Vietcombank giao, giai đoạn 2016 2020 VC Chương Dương tổ chức phân giao kế hoạch đến Phòng, tổ Từ Phòng, tổ phân giao trực tiếp đến Phòng Quan hệ khách hàng đầu mối thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác huy động vốn: trì tăng trưởng ngu n vốn có, chủ động nghiên cứu th trường đ phương án hợp lý hơn, đặc biệt công tác huy động tiền gửi dân cư 88 Thực xây dựng chiến lược huy động vốn phải đôi với chiến lược sử dụng vốn, không gây áp lực lớn chi phí giảm hiệu hoạt động huy động vốn Do vậy, chi nhánh cần bám sát đ nh hướng chiến lược hoạt động ngành, tích cực mở rộng hình thức huy động vốn đầu tư tín dụng nhằm nâng cao hệ số sử dụng vốn Cố gắng tạo mối quan hệ huy động - sử dụng vốn chặt chẽ thành phần kinh tế, ngành nghề trọng m nhà nước trọng phát tri n không ngừng củng cố đơn v khách hàng truyền thống chi nhánh Thực tăng cường công tác nhận tiền gửi nhiều hình thức theo hướng coi tăng trưởng ngu n tiền gửi khách hàng trọng tâm sở nâng cao chất lượng mở rộng d ch vụ toán, mở rộng cung ứng sản phẩm d ch vụ ngân hàng đ tăng nhanh số lượng khách hàng tới mở tài khoản giao d ch Trong giai đoạn 2016 - 2020 dự tính tăng 20 , trung bình khoảng 1.774 tỷ đ ng Đẩy mạnh huy động ngu n tiền gửi không kỳ hạn đ giảm chi phí vốn, tăng cường cạnh tranh lãi suất cho vay Ngoài ra, VC Chương Dương trọng cân kỳ hạn gửi tiền, ngắn hạn, trung dài hạn đảm bảo cân hoạt động cho vay ên cạnh đó, việc huy động vốn phải tập trung vào ngu n vốn từ dân cư, giảm lệ thuộc vào tổ chức kinh tế hay đ nh chế tài lớn, giảm áp lực phụ thuộc đảm bảo ngu n vốn ổn đ nh, lâu dài 4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn VCB Chƣơng Dƣơng 4.2.1 Chính sách l i suất linh hoạt Thứ nhất, VC Chi nhánh chương Dương xây dựng sách lãi suất linh hoạt phù hợp thời kỳ, đ a bàn theo hướng đ a bàn tiềm huy động nhiều vốn áp dụng lãi suất cao ên cạnh đó, cần tính toàn đến chi phí hoạt động, lãi suất huy động cần phản ánh quan hệ cung cầu tiền tệ th trường phải đảm bảo tính cạnh tranh với ngân hàng khác đ a bàn Thứ hai, điều kiện huy động vốn với lãi suất cao VC Chi nhánh Chương Dương cần phát tri n d ch vụ toán, d ch vụ thẻ đ thu hút ngu n tiền gửi toán nhằm giảm chi phí vốn, tăng tính ổn đ nh ngu n vốn Xác đ nh 89 ngu n vốn huy động đầu tư vào dự án, phương án kinh doanh khả thi hiệu Thứ ba, quản lý cấu lãi suất ngu n vốn huy động theo hướng tập trung vào ngu n vốn trung dài hạn, xác đ nh tỷ lệ lãi suất cho ngu n vốn trung dài hạn phù hợp đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng lợi nhuận cao cho ngân hàng, từ th thu hút khách hàng gửi tiền lâu dài ên cạnh đó, sách lãi suất linh hoạt hợp lý cần đảm bảo yêu cầu chủ động ngu n vốn cho hoạt động cấu ngu n vốn hợp lý; lãi suất đảm bảo tính cạnh tranh; đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho ngân hàng phù hợp với sách NHNN xu hướng thay đổi lãi suất th trường Thứ tư, lãi suất cấu lãi suất phải sử dụng linh hoạt dựa cấu ngu n vốn huy động quy mô vốn huy động, theo mức độ cạnh tranh đ a bàn mà chi nhánh điều chỉnh lãi suất áp dụng cho phù hợp Đối với đ a bàn cạnh tranh với ngân hàng khác áp dụng lãi suất thấp mức tối đa mức độ đ nh Đối với đ a bàn cạnh tranh cao áp dụng lãi suất cạnh tranh, chí áp dụng mức lãi suất tối đa phải đảm bảo lợi nhuận kinh doanh Đ ng thời, chi nhánh cần sách riêng lãi suất cho khách hàng gửi tiền với số lượng lớn, khách hàng thường xuyên giao d ch khách hàng thân thiết đ xác đ nh mức lãi suất phù hợp th mức lãi suất thỏa thuận , giảm miễn phí d ch vụ mức độ cho phép, miễn phí d ch vụ tiện ích ngân hàng 4.2.2 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn Đối với hoạt động ngân hàng, đa dạng hóa biện pháp tăng cường hiệu hoạt động phân tán rủi ro Đối với hoạt động huy động vốn ngân hàng đa dạng hoá hình thức huy động vốn giúp ngân hàng tăng cường hiệu huy động vốn công cụ tiền gửi mà ngân hàng đưa đặc m riêng nhằm làm cho chúng phù hợp với nhu cầu tổ chức kinh tế dân cư việc tiết kiệm toán hi công cụ khách hàng th chấp nhận không chấp nhận chưa đem lại thuận lợi hay tiện ích cho khách hàng Những sản phẩm ngân hàng lại đặc m riêng phù hợp với nhóm khách hàng đ nh, làm tăng khả lựa chọn khách tới sản phẩm qua ngân hàng th tăng ngu n vốn huy động Đ th 90 huy động ngu n vốn chất lượng cao th đạt tốc độ tăng trưởng cao ngân hàng nên xem xét đưa sản phẩm phù hợp với khách hàng đ a bàn Trong thời gian qua ngân hàng sử dụng biện pháp huy động vốn như: Nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ giá Tuy nhiên đ th tăng nhanh ngu n vốn huy động chi nhánh th xem xét áp dụng thêm số hình thức huy động vốn vừa th tăng ngu n vốn huy động vừa cải thiện cấu ngu n vốn bất hợp lý như: - Tri n khai loại sản phẩm tiết kiệm VNĐ đảm bảo giá tr theo giá USD Đây sản phẩm th hiệu giai đoạn nay, số người dân quan ngại giá Việt Nam đ ng lạm phát, sản phẩm giúp cho khách hàng thay phải sử dụng tiền VNĐ đ mua USD r i tích trữ, khách hàng th dùng VNĐ đ gửi tiết kiệm vào ngân hàng, số tiền gốc quy đổi theo giá USD thời m gửi đ hưởng số tiền lớn tương lai quy đổi theo giá USD thời m đến hạn - Chi nhánh th xem xét tri n khai sản phẩm tiền gửi tiết kiệm gửi góp: tiết kiệm gửi góp hàng tháng, gửi góp không đ nh kỳ, tiết kiệm học đường, tiết kiệm an sinh… phục vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân, nhu cầu muốn gửi góp số tiền đ nh, đ nh kỳ không đ nh kỳ đ số tiền lớn đến hạn, phục vụ cho nhu cầu khác tương lai Ngoài số sản phẩm mà Chi nhánh chưa thực huy động như: tiết kiệm lãi suất thả nổi, tiền gửi tiết kiệm hưởng lãi bậc thang lũy tiến theo số dư tiền gửi….Tất sản phẩm mới, th đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng đến gửi tiền 4.2.3 Đa dạng hóa hách hàng ên cạnh việc đa dạng hoá hình thức huy động vốn VC Chương Dương cần mở rộng đa dạng hoá khách hàng Đa dạng hoá khách hàng tác dụng: - Giúp ngân hàng th giảm rủi ro nhóm khách hàng số đặc m chung ngu n vốn, biến động nhóm khách hàng phản ứng nên trì tỷ trọng cao ngu n vốn nhóm khách hàng dẫn đến rủi ro 91 - Giúp ngân hàng cấu vốn hợp lý nhóm khách hàng đặc m riêng vốn Nếu ngân hàng tập trung vào loại khách hàng cấu ngu n vốn linh hoạt bất hợp lý * Đối với khách hàng tổ chức kinh tế: Đây ngu n vốn chi phí thấp giúp ngân hàng th cắt giảm chi phí huy động, tăng lợi nhuận nên thời gian tới ngân hàng nên tăng tỷ trọng ngu n vốn cần áp dụng biện pháp: - Nâng cao chất lượng sản phẩm d ch vụ, đảm bảo toán nhanh, rút ngắn thời gian giao d ch, tạo lòng tin cho khách hàng, nâng cao uy tín ngân hàng - Cải tiến phong cách giao d ch đ phục vụ khách hàng ngày tốt đ th giữ vững khách hàng thu hút thêm khách hàng * Đối với khách hàng cá nhân, hộ sản xuất Trong tất ngu n vốnngân hàng huy động được, tiền gửi dân cư ngu n vốn tính ổn đ nh cao Nhưng việc huy động vốn từ dân cư gặp nhiều khó khăn khách hàng chủ yếu Chi nhánh cá nhân hộ sản xuất Đ th huy động tối đa ngu n vốn dân Ngân hàng cần sử dụng biện pháp sau: - Ngân hàng cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp đ a bàn gián tiếp qua phương tiện thông tin đại chúng - Đơn giản hoá thủ tục giao d ch giúp cho người dân dễ dàng thực giao d ch với ngân hàng, rút ngắn thời gian giao d ch 4.2.4 Nâng cao chất lượng sử dụng vốn Đ khai thác sử dụng tối đa ngu n vốn huy động ngân hàng cần phải nâng cao hiệu sử dụng vốn yếu tố đ nh đến hoạt động huy động vốn Sử dụng vốn hiệu kích thích hoạt động huy động vốn, huy động vốn th sử dụng vốn ngược lại Vì ngân hàng th hoạt động tốt sở kết hợp hài hoà huy động vốn sử dụng vốn Đẩy mạnh hoạt động tín dụng biện pháp đ nuôi dưỡng ngu n vốn cho tương lai Ngân hàng không quan tâm đến việc thu hút ngu n vốn mà phải tìm cách nuôi dưỡng ngu n vốn cho 92 tương lai Đ đảm bảo nuôi dưỡng ngu n vốn cho tương lai ngân hàng cần làm tốt công tác tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro, đảm bảo thu h i vốn thời hạn đ tiếp tục cho vay Những thông tin nhu cầu mở rộng tín dụng cần kế hoạch xác đ sở ngân hàng đủ vốn cho kinh doanh, tránh tác động xấu việc ứ đọng vốn thiếu vốn Đ thực yêu cầu chất lượng công tác thẩm đ nh phải không ngừng nâng cao 4.2.5 Tăng cường công tác mar eting huy động vốn Một nguyên nhân việc người dân chưa muốn gửi tiền vào ngân hàng họ chưa biết đến hình ảnh ngân hàng Điều đ ng nghĩa với việc uy tín ngân hàng chưa cao, nên ngân hàng chưa th làm tốt vai trò Đối với VC Chương Dương thời gian qua không ngừng chiến d ch quảng bá, xây dựng thành thương hiệu mạnh toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên trước sức ép cạnh tranh, đặc biệt sức ép cạnh tranh từ ngân hàng lớn giới đặt chi nhánh Việt Nam, ngân hàng cần chiến lược cụ th hiệu nhằm nâng cao hình ảnh Trước tiên việc nỗ lực xây dựng văn hoá doanh nghiệp bền vựng tầm nhìn dựa giá tr cốt lõi đánh giá cao ngân hàng Ngân hàng, cụ th phận nghiên cứu tri n khai đội ngũ marketing cần kế hoạch nghiên cứu th trường cách sâu sắc đ tìm kiếm đáp ứng tốt nhu cầu phát sinh khách hàng theo cách đặc trưng đ tạo khác biệt nhận thức khách hàng Tiếp đó, ngân hàng cần xây dựng quảng bá thương hiệu VC Chương Dương thương trường thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tham gia xếp hạng tín nhiệm quốc tế, thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài - ngân hàng, tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội tài ngân hàng nước, chủ động tham gia hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện Ở đây, cần lưu ý rằng, thương hiệu mạnh cần phải dựa ưu m vượt trội sản phẩm d ch vụ ngân hàng cung cấp Vì rằng, với thông tin quảng cáo th thu hút khách hàng đến với ngân hàng 93 đ giữ khách hàng lại lâu dài chất lượng thực d ch vụ ngân hàng cung cấp th làm điều 4.2.6 Nâng ì ệp ụ, p p ụ ụ ê Con người yếu tố trung tâm đ nh đến thành bại tổ chức doanh nghiệp Đối với NHTM yếu tố người quan trọng Muốn cho nghiệp kinh doanh ngân hàng ngày phát tri n, hoạt động quản lý kinh doanh chiến lược khách hàng tiến hành thuận lợi, đòi hỏi ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đưa chiến lược người phù hợp; khâu n dụng, xếp bố trí công tác, thực đào tạo đào tạo lại cán đ th bắt k p với thay đổi Ngân hàng thường xuyên tiến hành ki m tra trình độ nhân viên đ tiến hành hình thức đào tạo sau + Đào tạo nâng cao: nhằm bổ túc kiến thức th trường, lĩnh vực khoa học- kinh tế xã hội, phương pháp nghiên cứu, phân tích tài dự án, hoạt động kinh doanh số ngành kinh tế liên quan từ nâng tầm nhận thức đ th hoạch đ nh chiến lược kinh doanh cho thời kỳ, đ ng thời khả tư vấn cho khách hàng + Đào tạo chuyên sâu công nghệ, nghiệp vụ ngân hàng: đ cán theo nghiệp vụ khác giỏi chuyên môn, kỹ thuật thao tác nghiệp vụ Những cán đào tạo qui trình nghiệp vụ cung cấp d ch vụ mối quan hệ với nghiệp vụ khác + Trang b kiến thức, lý luận Marketing cho thành viên, tạo điều kiện cho họ trở thành mắt xích thu thập thông tin, xử lý thông tin k p thời đ góp phần đáp ứng nhu cầu khách hàng nâng cao kỹ giao tiếp, tuyên truyền sản phẩm ngân hàng Ứng dụng kiến thức vào th trường việc quan trọng đặc biệt th trường cá nhân riêng lẻ động khách hàng đa dạng Vì vậy, phải phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng, đặc m đ nh mua sản phẩm d ch vụ ngân hàng, từ phương pháp tiếp cận, thuyết phục hiệu 94 Đi đôi với trình xây dựng, bổ sung, b i dưỡng ngu n nhân lực Vietinbank ngày chuyên nghiệp vững mạnh phải tiến hành sàng lọc, tinh giản biên chế người không đáp ứng yêu cầu, tiến khả thích nghi với công việc sau tạo điều kiện đào tạo lại bố trí công tác phù hợp với khả Một ngân hàng d ch vụ tốt, đa dạng hi n nhiên nhiều lợi ngân hàng khác Trong điều kiện nay, với kinh tế phát tri n, đời sống người dân nâng cao, khách hàng đến giao d ch ngân hàng người tri thức cao họ đòi hỏi ngày cao d ch vụ ngân hàng hác với cạnh tranh lãi suất, cạnh tranh d ch vụ ngân hàng cạnh tranh không giới hạn, cạnh tranh phi giá 4.2.7 Tăng cường công tác iểm tra, iểm soát Theo cách hi u khác lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng kinh doanh rủi ro Theo phân tích Chương hoạt động huy động vốn NHTM tiềm ẩn rủi ro mà th ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh Ngân hàng Rủi ro danh mục huy động vốn lớn lợi nhuận tiềm thu cao Tuy nhiên, đ mức lợi nhuận cao công tác ki m tra, ki m soát Ngân hàng cần đảm bảo chặt chẽ Thực tế cho thấy nhiều chi nhánh NHTM xảy tổn thất không đáng xuất phát từ việc nhân viên ngân hàng làm việc thiếu trách nhiệm, nghiệp vụ kém, vi phạm đạo đức nghề nghiệp…th việc vô tình hay cố ý hạch toán sai giao d ch gửi tiền - rút tiền khách hàng, cấu kết với khách hàng phận liên quan phát hành chứng từ giả,…Những sai phạm gây ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh Ngân hàng niềm tin khách hàng ngân hàng Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt lĩnh vực ngân hàng việc đ niềm tin nơi khách hàng đ hội phát tri n tương lai, không muốn nói tới việc Ngân hàng phá sản gặp phải rủi ro khoản Vì đ tránh rủi ro tiềm ẩn đó, VC Chương Dương trì hoạt độngphận ki m tra, giám sát, quản lý rủi ro hoạt động - thường xuyên theo dõi việc tuân thủ quy trình, quy đ nh Ngân hàng tất phận nghiệp vụ; đ ng thời đ nh kỳ ki m tra - đánh giá tình hình thực quy trình chế tài thưởng phạt mang tính động viên kỷ luật rõ ràng 95 KẾT LUẬN Huy động vốn nghiệp vụ bản, truyền thống tảng cho hoạt động ngân hàng thương mại Do vậy, ngân hàng đặc biệt trọng đến hiệu hoạt động huy động vốn Tuy nhiên, thời kỳ với biến động kinh tế hiệu huy động vốn đạt mức độ khác nhau, ảnh hưởng yếu tố khác Trong bối cảnh kinh tế nay, mà cuôc khủng hoảng tài giới sau khủng hoảng năm 2008 nguy tái diễn với mức độ ảnh hưởng lớn nhiều hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại phải đối mặt với nhiều khó khăn VC Chương Dương không nằm xu chung cần tiếp tục quan tâm trọng đ nâng cao hiệu huy động vốn, mở rộng qui mô tạo lập cấu vốn huy động an toàn, phù hợp với nhu cầu khả sử dụng vốn Nhìn vào thực trạng hoạt động huy động vốn VCB Chương Dương cho ta hình dung phần tranh huy động vốn ngân hàng thương mại Luận văn hệ thống hóa lý luận hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn VC Chương Dương nói riêng ngân hàng thương mại nói chung Tuy nhiên, điều kiện kinh tế biến động ngày nhiều vấn đề đặt cho nhà quản tr ngân hàng công tác huy động vốn mà luận văn chưa th đề cập cập nhật đầy đủ Đó hạn chế luận văn hy vọng giải vấn đ nghiên cứu 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Th Thu Hà 2004 , Giáo trình Ngân hàng Thư ng mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Phan Th Thu Hà 2007 , Giáo trình Ngân hàng Thư ng mại, NXB ĐH TQD, Hà Nội Nguyễn Đắc Hưng 2005 , Kinh nghiệm tái c cấu lại NHTM NN Trung Quốc số đề xuất đối v i Việt Nam, Tài liệu hội thảo Tái cấu NHTM NN: Thực trạng tri n vọng Lưu Th Hương 2002 , Giáo trình tài doanh nghiệp,Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Th Phương Liên 2007 , Giáo trình Quản trị tài chính, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội Phạm Th ích Lương 2006 , Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thư ng mại nhà nư c Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường ĐH inh tế quốc dân Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2000 , Quyết đ nh Ngân hàng Nhà nước ban hành việc phân loại tài sản có, trích lập sử dụng dự phòng đ xử lý rủi ro ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương, ảng cân đối kế toán 2010 - 2014 10 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương, áo cáo kết hoạt động kinh doanh 2010 - 2014 11 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương, áo cáo kết huy động vốn 2010 - 2014 12 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương, áo cáo Tài 2010 - 2014 13 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, áo cáo thường niên 2010 - 2014, Hà Nội 97 14 Huỳnh Th im Phượng 2009 , Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động đối v i hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học inh tế Thành phố H Chí Minh 15 Tạp chí Ngân hàng 2003 - 2012) 16 Lê Trung Thành 2002 , Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thư ng mại, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đ ng 17 ùi Th Thủy, Phan Th Diệu Hương 2005 , Kinh nghiệm tái c cấu hệ thống ngân hàng thư ng mại số nư c Đ ng Nam Á, Tài liệu hội thảo tái cấu NHTM NN, NHNN VN, Hà Nội 98 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương”, học viên Tr nh Quang Huy - Trường Đại học kinh tế quản tr kinh doanh - Đại học Thái Nguyên ết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín công bố đ ng ý người PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Họ tên  Ông/  Bà: Đ a chỉ: Phường Xã : Huyện Th xã : Tỉnh TP thuộc TW : Độ tuổi:  Dưới 25  Từ 25 đến  Từ 40 đến tuổi 40 60 tuổi Nghề  Công chức,  Cán bộ,  Hộ gia nghiệp: viên chức NN nhân viên DN đình, hưu trí  Trên 60 tuổi  hác ……… 99 PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH VIETCOMBANK CHƢƠNG DƢƠNG Ông/ chọn m số cách đánh dấu x vào số từ đến theo quy ước sau: Đi m      Ý nghĩa Kém Trung bình Khá Tốt Rất tốt STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chỉ tiêu Nhóm tiêu chí mức độ tin cậy Ngân hàng tạo cảm giác an toàn giao d ch Hình thức cách thức tính lãi xác minh bạch Thông tin cá nhân khoản tiền gửi bảo mật i m soát giao d ch tài khoản tiền gửi Ngân hàng thực tốt cam kết thời gian Nhóm tiêu chí mức độ đáp ứng Lãi suất tiền gửi điều chỉnh k p thời sức cạnh tranh Quy trình thủ tục liên quan đến việc gửi tiền đơn giản, thuận tiện Việc đáp ứng nhu cầu vốn trước hạn nhanh chóng, k p thời cho khách hàng Rút tiền trước hạn, vay cầm cố chiết khấu Các hình thức huy động đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng Thời gian giao d ch ngày thuận tiện Nhóm tiêu chí lực phục vụ ảng thông báo lãi suất thiết kế rõ ràng, đầy đủ thông tin hông nhiều thời gian cho giao d ch tiền gửi Nhân viên ngân hàng s n sàng phục vụ Nhân viên giao d ch kiến thức, kỹ khả truyền đạt, giới thiệu sản phẩm d ch vụ tốt Nhân viên giao d ch phong cách giao d ch văn minh, l ch Nhóm tiêu chí sở vật chất, phương tiện hữu hình Ngân hàng trang thiết b , công nghệ đại sở vật chất đầy đủ, bố trí chỗ ng i tốt, đầy đủ cho khách hàng Tờ rơi, tài liệu, ấn tiền gửi đẹp, đầy đủ thông tin s n Trang phục nhân viên đ ng bộ, gọn gàng, l ch Mạng lưới, đ a m giao d ch rộng khắp thuận tiện Xin chân thành cảm n s giúp đỡ Ông/Bà! Điểm                     ... hoạt động huy động vốn VC Chương Dương đề giải pháp đ nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Bố cục luận văn Tên luận văn Nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương. .. luận hiệu huy động vốn hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn hiệu sử dụng vốn huy động hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương. .. n vốn phát tri n kinh tế mở rộng hoạt động ngân hàng, lựa chọn đề tài nghiên cứu Nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ), Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ), Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chương Dương (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay