Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)

93 132 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:09

Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH THỊ LAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 TRÊN MỘT SỐ ĐƠN VỊ PHƯỜNG, XÃ TẠI THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH THỊ LAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 TRÊN MỘT SỐ ĐƠN VỊ PHƯỜNG, XÃ TẠI THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG Ngành: Quản lý đất đai Mã số : 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Lợi Thái Nguyên, năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Mọi trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Trịnh Thị Lan Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu hoàn thành Luận văn tốt nghiệp giai đoạn mà học viên sau học tập nghiên cứu trường có điều kiện củng cố vận dụng kiến thức học vào thực tế lĩnh vực công tác Đây giai đoạn thiếu học viên Cao học nói riêng sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói chung Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cám ơn cô giáo TS Nguyễn Thị Lợi tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Phòng đào tạo Sau đại học giúp đỡ tận tình chu đáo trình học tập nghiên cứu trường Trong thời gian nghiên cứu đề tài này, cố gắng có kinh nghiệm trình công tác kiến thức có phần hạn chế nên đề tài không tránh thiếu sót Tôi mong lĩnh hội ý kiến đóng góp thầy cô giáo Hội đồng để hoàn thiện đề tài Khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10 năm 2015 Học viên Trịnh Thị Lan Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mu ̣c tiêu của đề tài 2.1 Mu ̣c tiêu tổ ng quát của đề tài 2.2 Mu ̣c tiêu cu ̣ thể của đề tài Yêu cầu, ý nghĩa của đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀ I LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học của đề tài 1.1.1 Cơ sở lí luâ ̣n 1.1.2 Cơ sở pháp lý 1.2 Các quy định pháp luật đất đai thống kê, kiểm kê đất đai 1.2.1 Quy định Luật Đất đai năm 2003 1.2.2 Quy định Luật Đất đai năm 2013 10 1.2.3 Một số quy định kiểm kê lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 11 1.2.3.1 Các tiêu kiểm kê đất đai 11 1.2.3.2 Nội dung kiểm kê đất đai 16 1.2.3.3 Quy định thời gian sản phẩm kết kiểm kê đất đai 16 1.3 Tình hình kiểm kê đất đai Việt Nam, địa bàn số địa phương nước 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3.1 Tình hình kiểm kê đất đai Việt Nam 18 1.3.2 Tình hình kiểm kê đất đai địa bàn tỉnh Hà Giang 20 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 26 2.1.1 Đố i tươṇ g nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 26 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 26 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 26 2.3 Nội dung nghiên cứu 26 2.3.1 Đánh giá sơ lược điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 26 2.3.1.1 Điều kiện tự nhiên; 26 2.3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội; 26 2.3.2 Xây dựng đồ điều tra đất đai 26 2.3.2.1 Thu thập tài liệu 26 2.3.2.2 Xây dựng đồ khoanh vẽ từ loại tài liệu thu thập 26 2.3.3 Xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014 phường Minh Khai, xã Phương Thiện 26 2.3.3.1 Xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014 27 2.3.3.2 Xây dựng hệ thống bảng biểu theo quy định 27 2.3.4 Đánh giá thực trạng sử dụng đất phường Minh Khai, xã Phương Thiện 27 2.3.4.1 Thực trạng tổng diện tích tự nhiên 27 2.3.4.2 Thực trạng sử dụng nhóm đất nông nghiệp 27 2.3.4.3 Thực trạng sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp 27 2.3.4.4 Thực trạng tình hình sử dụng đất sai mục đích 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 2.3.4.5 Thực trạng tình hình sử dụng đất theo đối tượng sử dụng quản lý đất 27 2.3.5 Đánh giá tình hình biến động đất đai kỳ kiểm kê đất đai giai đoạn 2010 - 2014 27 2.3.6 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 27 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 27 2.4.3 Phương xây dựng đồ điều tra 28 2.4.4 Phương pháp xây dựng đồ trạng 28 2.4.5 Phương pháp xây dựng biểu kiểm kê đất đai 28 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Kết đánh giá sơ lược điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Thành phố Hà Giang 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.1.1 Vị trí địa lý 29 3.1.1.2 Đặc điểm địa hình, khí hậu 29 3.1.1.3 Các nguồn tài nguyên 30 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 33 3.1.3 Thực trạng phát triển ngành kinh tế 34 3.1.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 41 3.1.5 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Hà Giang theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 45 3.2 Kết điều tra thu thập - Xây dựng dựng đồ điều tra đất đai cho phường Minh Khai xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 50 3.2.1 Thu thập tài liệu 50 3.2.2 Xây dựng đồ khoanh vẽ từ loại tài liệu thu thập 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi Từ kết xây dựng đồ khoanh đất, xuất liệu thông tin đất đai theo khoanh đất địa bàn phường Minh Khai xã Phương Thiện sau: 51 3.3 Xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Phường Minh Khai xã Phương Thiện thành phố Hà Giang 54 3.3.1 Xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014 cho phường Minh Khai 54 3.3.2 Xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014 cho xã Phương Thiện 56 3.4 Đánh giá thực trạng sử dụng đất Phường Minh Khai xã Phương Thiện thành phố Hà Giang 58 3.4.1 Thực trạng sử dụng đất đai năm 2014 Phường Minh Khai 58 3.4.1.1 Thực trạng tổng diện tích đất tự nhiên phường Minh Khai 58 3.4.1.2 Thực trạng sử dụng nhóm đất nông nghiệp phường Minh Khai 59 3.4.1.3 Thực trạng sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp phường Minh Khai 61 3.4.1.4 Thực trạng tình hình sử dụng đất theo đối tượng sử dụng quản lý đất đai phường Minh Khai 62 3.4.2 Thực trạng sử dụng đất đai năm 2014 xã Phương Thiện 64 3.4.2.1 Thực trạng tổng diện tích đất tự nhiên xã Phương Thiện 64 3.4.2.2 Thực trạng sử dụng nhóm đất nông nghiệp 64 3.4.2.3 Thực trạng sử dụng nhóm đất phi nông nghiệp 66 3.4.2.4 Thực trạng tình hình sử dụng đất theo đối tượng sử dụng quản lý đất đai xã Phương Thiện 67 3.5 Đánh giá tình hình biến động đất đai phường Minh Khai xã Phương Thiện giai đoạn 2010 - 2014 68 3.5.1 Kết đánh giá tình hình biến động đất đai phường Minh Khai giai đoạn 2010 - 2014 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii 3.5.2 Kết đánh giá tình hình biến động đất đai xã Phương Thiện giai đoạn 2010 -2014 70 3.6 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp 72 3.6.1 Thuận lợi 72 3.6.2 Khó khăn 73 3.6.3 Giải pháp 74 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 76 Kết luận 76 Đề nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa TKĐĐ Thống kê đất đai TN&MT Tài nguyên Môi trường QL Quản lý UBND Ủy ban nhân dân PCCC Phòng cháy chữa cháy VH-TT-DL Văn hóa - Thể thao - Du lịch Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 67 giáo dục đào tạo) 3.11 Đất có mục đích công cộng (Đất giao thông, Đất thủy lợi, Đất công trình lượng) 41.03 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 8.38 ha, chiếm 3.56% Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 37.92 ha, chiếm 16.14% 3.4.2.4 Thực trạng tình hình sử dụng đất theo đối tượng sử dụng quản lý đất đai xã Phương Thiện Bảng 3.12: Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng, quản lý đất xã Phương Thiện STT Loại đất Mã I 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.5 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 Tổng diện tích đất tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thủy sản Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất chuyên dùng Đất xây dựng trụ sở quan Đất quốc phòng Đất SX kinh doanh phi nông nghiệp Đất xây dựng công trình nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối Đất chưa sử dụng NNP SXN CHN LUA HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS NKH PNN OCT ONT CDG TSC CQP CSK DSN CCC NTD SON CSD Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Các tổ Đối tượng sử Đối tượng chức dụng (Hộ gđ quản lý nước cá nhân (UBND cộng đồng nước) cấp xã) dân cư 3227.02 2024.1 656.74 546.38 284.16 262.22 110.36 1352.7 914.7 1352.7 815.5 63.25 14.66 50.1 49.71 49.71 4.31 98.65 86.23 94.72 1.92 91.26 1.64 2.9 1.09 39.94 0.21 39.94 8.38 37.92 http://www.lrc.tnu.edu.vn 68 3.1 3.2 Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng BCS DCS 9.16 44.08 (Nguồn: Tổng hợp từ Biểu 11/TKĐĐ xã Phương Thiện) Bảng 3.12 Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng, quản lý đất xã Phương Thiện cho thấy: Diện tích đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt chủ yếu hộ gia đình, cá nhân địa bàn quản lý, sử dụng Còn lại phần diện tích chuyên dung (đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp, đất có mục đích công cộng, đất sông suối…) đất đồi núi chưa sử dụng Tổ chức UBND xã quản lý Diện tích đất nông nghiệp 2938.81 chủ yếu đất rừng với diện tích 2267.41 Còn lại loại đất nông nghiệp khác Năm 2014 đất phi nông nghiệp xã Phương Thiện quản lý 234.98 ha, bao gồm đất đô thị, chuyên dùng (đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp, đất có mục đích công cộng, đất sông suối…), đất chưa sử dụng 3.5 Đánh giá tình hình biến động đất đai phường Minh Khai xã Phương Thiện giai đoạn 2010 - 2014 3.5.1 Kết đánh giá tình hình biến động đất đai phường Minh Khai giai đoạn 2010 - 2014 Bảng 3.13 Biến động diện tích theo mục đích sử dụng phường Minh Khai So với năm 2010 SỐ TT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã Diện tích Diện năm tích 2014 năm 2010 (1) (2) (3) Tổng diện tích đất ĐVHC (1+2+3) (4) Tăng (+) giảm (-) (5) 596.93589.05 (6) = (4) - (5) So với năm 2005 Diện tích năm 2005 (7) Tăng (+) giảm (-) (8) = (4) - (7) 7.88586.85 10.08 Đất nông nghiệp NNP 361.17462.87 -101.7332.76 28.41 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 3.42 13.28 -9.86 33.44 -30.02 CHN 1.07 1.1.1 Đất trồng hàng năm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 3.4 -2.33 3.44 http://www.lrc.tnu.edu.vn -2.37 69 Diện SỐ TT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã (1) (2) (3) tích năm 2014 (4) So với năm 2010 So với năm 2005 Diện tích Diện Tăng Tăng tích (+) (+) năm năm giảm (-) giảm (-) 2010 2005 (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (4) - (7) 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 0.77 -0.77 0.79 -0.79 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 1.07 2.63 -1.56 2.65 -1.58 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 2.34 9.88 -7.54 30 -27.66 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 353.1 442.1 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 141.62234.35 -92.73288.16-146.54 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 211.48207.75 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 137.51125.81 11.7178.07 -40.56 OCT 52.26 51.13 ONT 1.13 50.47 2.1 Đất 2.1.1 Đất nông thôn 2.1.2 Đất đô thị -89288.16 64.94 3.73 4.65 7.49 -2.84 11.16 ODT 52.26 52.26 211.48 -6.51 1.79 52.26 2.2 Đất chuyên dùng CDG 59.35 48.95 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 1.18 1.43 -0.25 2.04 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 0.45 0.45 0.45 2.2.3 Đất an ninh CAN 14.8 14.8 14.8 2.2.4 Đất xây dựng công trình nghiệp DSN 14.02 14.02 14.02 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0.35 0.48 -0.13 0.13 0.22 2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 28.55 31.84 -3.29 27.61 0.94 2.3 Đất sở tôn giáo TON 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 20.41 20.2 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2.8 10.4103.69 -44.34 5.49 5.53 -0.04 3.53 -0.86 1.96 0.21 20.38 0.03 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng CSD 98.24405.74 307.5 76.02 22.22 3.1 Đất chưa sử dụng BCS -5.57 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 0.11 0.13 -0.02 5.68 http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 Diện SỐ TT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã (1) (2) (3) tích năm 2014 (4) So với năm 2010 So với năm 2005 Diện tích Diện Tăng Tăng tích (+) (+) năm năm giảm (-) giảm (-) 2010 2005 (5) (6) = (4) - (5) (8) = (4) - (7) (7) 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 98.13 0.24 -97.89 70.34 3.3 Núi đá rừng NCS 27.79 405.37-405.37 Là phường nằm trung tâm Thành phố Hà Giang nên trình phát triển, đô thị hóa nhanh so với phường khác phường Quang Trung phường Ngọc Hà Bảng 4.13 cho thấy kỳ kiểm kê diện tích đất nông nghiệp giảm 9.86 chủ yếu chuyển sang đất đô thị 1.13 ha, đất xây dựng công trình nghiệp đất chuyên dùng giao thông… Đất chưa sử dụng tăng số khu vực trồng rừng sản xuất hiệu kinh tế chuyển đến 3.5.2 Kết đánh giá tình hình biến động đất đai xã Phương Thiện giai đoạn 2010 -2014 Bảng 3.14: Biến động diện tích theo mục đích sử dụng xã Phương Thiện SỐ TT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã Diện tích năm 2014 (2) (3) (4) (1) Tổng diện tích đất ĐVHC (1+2+3) So với năm 2010 Diện Tăng tích (+) năm giảm 2010 (-) (6) = (5) (4) (5) So với năm 2005 Diện Tăng tích (+) năm giảm (-) 2005 (7) (8) = (4) - (7) 3227.033273.07-46.043276.06 -49.03 Đất nông nghiệp NNP 2901.62979.39-77.792682.01 219.59 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 639.38 643.93 -4.55 601.08 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 539.59 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 275.59 275.75 -0.16 159.59 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 38.3 540 -0.41 426.04 113.55 264 264.23 -0.23 266.45 116 -2.45 99.79 103.93 -4.14 175.04 -75.25 http://www.lrc.tnu.edu.vn 71 SỐ TT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã Diện tích năm 2014 (2) (3) (4) (1) So với năm 2010 Diện Tăng tích (+) năm giảm 2010 (-) (6) = (5) (4) (5) So với năm 2005 Diện Tăng tích (+) năm giảm (-) 2005 (7) (8) = (4) - (7) 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 2247.612311.63-64.022080.93 166.68 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 1334.591324.01 10.581356.96 -22.37 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 850.53 925.08-74.55 723.97 126.56 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 62.49 62.54 -0.05 62.49 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 14.61 23.83 -9.22 14.61 1.4 Đất làm muối LMU 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH Đất phi nông nghiệp PNN 244.54 251.39 -6.85 203.15 41.39 2.1 Đất OCT 51.85 45.54 6.31 35.28 16.57 51.85 45.54 6.31 35.28 16.57 2.1.1 Đất nông thôn ONT 2.1.2 Đất đô thị ODT 2.2 Đất chuyên dùng CDG 145.12 159.47-14.35 99.02 46.1 2.2.1 Đất xây dựng trụ sở quan TSC 3.91 -1.99 1.2 0.72 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 91.26 105.96 -14.7 66.6 24.66 2.2.3 Đất an ninh CAN 2.2.4 Đất xây dựng công trình nghiệp DSN 3.25 3.25 3.25 2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 1.34 0.79 0.55 7.08 -5.74 2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 47.35 48.81 -1.46 24.14 23.21 2.3 Đất sở tôn giáo TON 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK Đất chưa sử dụng CSD 3.1 Đất chưa sử dụng BCS Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 1.92 8.38 8.31 0.07 1.5 39.19 38.07 1.12 67.35 6.88 -28.16 80.89 42.29 38.6 390.9 -310.01 6.6 12.08 -5.48 18.27 http://www.lrc.tnu.edu.vn -11.67 72 SỐ TT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã Diện tích năm 2014 (2) (3) (4) (1) 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 3.3 Núi đá rừng NCS So với năm 2010 Diện Tăng tích (+) năm giảm 2010 (-) (6) = (5) (4) (5) So với năm 2005 Diện Tăng tích (+) năm giảm (-) 2005 (7) (8) = (4) - (7) 74.29 30.21 44.08 360.23 -285.94 Bảng 4.14 cho thấy kỳ kiểm kê diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm 77.79 chuyển sang đất ở, đất xây dựng công trình nghiệp số loại đất khác Chủ trương thành phố Hà Giang quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 mở rộng thành phố hướng Nam, xã Phương Thiện nằm phía Nam thành phố, có Đại lộ Hữu Nghị đường đôi chạy thẳng Cửa Khẩu Thanh Thủy, khu vực thôn Cầu Mè xã xây dựng, mở số quan, doanh nghiệp lớn nên việc biến động mục đích sử dụng qua kỳ kiểm kê nhiều 3.6 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp 3.6.1 Thuận lợi Thành phố Hà Giang có thuận lợi định so với đô thị khác vùng núi phía Bắc vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên hệ thống giao thông mang tính liên vùng, đó: Điều kiện khí hậu ôn hoà có nhiều vùng cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ thống sông suối núi rừng hùng vĩ (hầu chưa bị tác động, tàn phá) kết hợp với di tích lịch sử, văn hóa đa dạng đặc sắc mang lại tiềm to lớn cho phát triển du lịch góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng giảm nông nghiệp tăng tỷ trọng Dịch vụ - công nghiệp Đây lợi để định hướng xây dựng đô thị theo mô hình Rừng Thành phố Có nhiều lợi để phát triển KTXH, mở rộng giao lưu mặt với tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc Việc định hướng hình thành Khu kinh tế Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 cửa đặc thù Thanh Thuỷ, qua trao đổi thương mại với vùng biên giới Trung Quốc hội tốt để thành phố nói riêng tỉnh Hà Giang nói chung chuyển đổi cấu kinh tế, phát triển mạnh dịch vụ, thương mại, du lịch Có cấu kinh tế hợp lý; tốc độ phát triển kinh tế cao ổn định Là trung tâm kinh tế quan trọng tỉnh Hà Giang Là đô thị có vai trò quan trọng việc thúc đẩy gia tăng tỷ lệ đô thị hoá cho tỉnh Hà Giang vùng Tây Bắc (vùng có tỷ lệ đô thị mức TB); Thành phố Hà Giang tập trung ưu tiên xây dựng sở hạ tầng đô thị đặc biệt công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trọng điểm: trạm xử lý nước thải, khu xử lý chất thải rắn, hệ thống thoát nước, để đảm bảo VSMT đô thị; Là vùng đất kiên cường, giàu truyền thống đấu tranh cách mạng có văn hoá giầu sắc Qua thực trạng phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Hà Giang cho ta thấy tiềm phát triển ngành nông lâm nghiệp lớn, tiềm phát triển ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - du lịch chưa thực khai thác triệt để tối đa lợi thành phố, vấn đề cần nghiên cứu tìm hướng có xếp hợp lý quỹ đất đai nhằm khai thác tối đa lợi so sánh sử dụng đất mà Hà Giang có nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần nhân dân thành phố bảo vệ đất đai, môi trường sinh thái, phát triển bền vững 3.6.2 Khó khăn Thành phố Hà Giang cách xa vùng động lực kinh tế phát triển, hạn chế giao lưu có loại hình đường Khó thu hút vốn đầu tư nằm cách xa hệ thống cảng biển, sân bay, trục hành lang kinh tế đối ngoại quốc gia Có quỹ đất để khai thác, nhiên diện tích không nhiều, đòi hỏi phải đầu tư lớn, sử dụng đất khoa học hợp lý.Địa hình chia cắt dẫn đến đô thị phát Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 triển theo mô hình phân tán, quỹ đất xây dựng phát triển đô thị không phong phú, chi phí đầu tư xây dựng cao vùng khác Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị số hạn chế, cần đẩy nhanh tiến độ thi công theo dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt hệ thống thoát nước, thu gom xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường Giao thông liên kết vùng theo hướng Đông - Tây hạn chế, cần tiếp tục hoàn thiện Nguồn vốn đầu tư phát triển nhiều khó khăn, hạn chế Chất lượng nguồn nhân lực cần phải cải thiện để đáp ứng kịp với tốc độ phát triển thành phố Hà Giang Công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2014 địa bàn Thành phố gặp phải khó khăn sau: - Công tác tuyên truyền thống kê, kiểm kê đến nhân dân địa bàn Thành phố đạt hiệu chưa cao - Công tác thu thập số liệu việc thực thống kê, kiểm kê rải rác chưa tập trung đội ngũ Công chức địa xã có phải đồng thời đảm nhiệm nhiều công việc khác - Cơ sở trang thiết bị để thực thống kê, kiểm kê thiếu, Công chức địa xã chưa tập huấn chuyên sâu sử dụng máy tính phần mềm lập đồ trạng sử dụng đất - Ý thức chấp hành Pháp luật người dân địa bàn Thành phố chưa cao làm cho công tác thống kê, kiểm kê gặp nhiều khó khăn 3.6.3 Giải pháp Một số giải pháp đưa để giải khó khăn tồn địa bàn Thành phố Hà Giang, giúp công tác thống kê, kiểm kê việc quản lý đất đai thực tốt hơn, hiệu hơn: - Khi có sách đất đai, phải tổ chức tập huấn cho Công chức địa xã, phường tham gia hiểu cách đầy đủ, thành thạo Để Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 tổ chức thực tuyên truyền giải thích cho nhân dân dễ hiểu thúc đẩy nhanh công tác thống kê, kiểm kê việc quản lý đất đai - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực tốt sách đất đai nhà nước quy định, cần phải có vào cuộc, phối hợp chặt chẽ hệ thống trị sở tiếp tục đẩy mạnh để người dân hiểu rõ nghiêm chỉnh chấp hành sách, chế độ đất đai mà nhà nước quy định - Việc thu thập số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phải thực trực tiếp từ hồ sơ địa địa bàn đơn vị hành cấp xã, phường Tổng diện tích loại đất theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phải diện tích tự nhiên đơn vị hành thực thống kê, kiểm kê đất đai Trường hợp diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê, kiểm kê khác với diện tích tự nhiên công bố phải giải trình rõ nguyên nhân - Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phải phản ảnh đầy đủ tình trạng sử dụng đất thể hồ sơ địa chính; số liệu kiểm kê đất đai phải phản ảnh đầy đủ trạng sử dụng đất thực tế, diện tích đất đai không tính trùng, không bỏ sót số liệu thống kê, kiểm kê đất đai; số liệu đất đai thể đồ trạng sử dụng đất phải thống với số liệu kiểm kê đất đai thời điểm kiểm kê - Số liệu thống kê, kiểm kê, đất phải có ý nghĩa pháp lý chặt chẽ Số liệu thống kê phải gắn liền với sở pháp lý quyền sử dụng đất đất cụ thể, công tác thống kê, kiểm kê muốn xác phải dựa sở đăng ký đất Nếu kết đăng ký đất mà tốt phối hợp thực nội dung nhiệm vụ quản lý đồng giá trị pháp lý số liệu thống kê nâng cao Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Thành phố Hà Giang trung tâm trị - kinh tế - văn hóa - xã hội an ninh - quốc phòng Tỉnh Hà Giang, Thủ Tướng Chính phủ xác định trung tâm tài biên mậu Tỉnh Hà Giang vùng Đông Bắc Bộ, đầu mối giao thông quan trọng Việt Nam Trung Quốc, có nhiều tiềm để trở thành trung tâm du lịch - văn hóa, sinh thái vùng Đông Bắc Việt Nam Tình hình kinh tế xã hội có nhiều thay đổi với nhiều yếu tố thuận lợi Cơ cấu kinh tế ngày phát triển theo xu hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ gắn với phát triển văn hóa, xã hội bảo vệ môi trường giảm dần tỷ trọng lĩnh vực nông lâm nghiệp Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầu tư nâng cấp tương xứng với vai trò thành phố thuộc tỉnh, hạ tầng kỹ thuật đầu tư nâng cấp tương xứng với vai trò thành phố trực thuộc tỉnh Hạ tầng xã hội, an sinh xa hội trọng phát triển Đời sống vật chất tình thần nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố ảnh hưởng không đến công tác quản lý Nhà nước đất đai Cùng với nước thời kỳ đổi mới, Thành phố Hà Giang dần thay áo với khởi sắc đột phá Cơ sở hạ tầng đầu tư đồng nên đất đai qua kỳ kiểm kê biến động lớn có chiều hướng tích cực so với kỳ kiểm kê trước Phường Minh Khai: Là phường trung tâm Thành phố Hà Giang hình thành từ thành lập tỉnh Hà Giang với nhiều quan tổ chức đóng chân địa bàn Kết điều tra xây dựng đồ khoanh đất phường Minh Khai có 376 khoanh đất với 07 đối tượng sử dụng đất chủ yếu đối tượng GDC, UBQ, TSN TKT… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 Kết kiểm kê xã Phương Thiện: Nằm phía nam thành phố Hà Giang Trong năm qua Thành phố Hà Giang có chủ trương mở rộng thành phố phía nam xã Phương Thiện nằm chủ trương với quy hoạch đường đôi đầu thành phố (Quốc lộ từ Cầu Mè xuống hết địa phận thành phố), đại lộ Hữu nghị hoàn thành chạy qua xã Phương Thiện lên Công Viên nước Hà Phương đến địa phận xã Phương Độ Kết điều tra xây dựng đồ khoanh đất xã Phương Thiện có 1110 khoanh đất với 05 đối tượng sử dụng đất chủ yếu đối tượng GDC, UBQ Qua việc áp dụng phần mềm kết điều tra thực địa, đề tài xây dựng báo cáo thuyết minh, số liệu trạng sử dụng đất đối tượng đồ trạng sử dụng đất phường Minh Khai xã Phương Thiện Các loại đất xác định theo trạng số liệu xây dựng sở trạng lồng ghép loại đồ địa phê duyệt với kết điều tra ngoại thực địa thông qua UBND phường xã nơi địa bàn nghiên cứu đề tài Số liệu năm 2014 Phường Minh Khai cho thấy tổng diện tích tự nhiên Phường 596.94 ha, đất Trong đất nông nghiệp 414.44 chiếm 69.43% tổng diện tích tự nhiên Đất phi nông nghiệp 119.55 chiếm 20.03% diện tích tự nhiên, đất chưa sử dụng 62.95 chiếm 10.55% diện tích tự nhiên Xã Phương Thiện năm 2014 có tổng diện tích tự nhiên 3227.02 ha, đất nông nghiệp 2938.81 chiếm 91.07% tổng diện tích tự nhiên Đất phi nông nghiệp 234.98 chiếm 7.28% diện tích tự nhiên, diện tích đất chưa sử dụng có 53.24 chiếm 1.65% diện tích tự nhiên Địa bàn nghiên cứu trung tâm kinh tế trị, văn hóa tỉnh Hà Giang việc đô thị hóa nhanh dẫn đến biến động đất đai lớn qua kỳ kiểm kê Các loại đất biến động chủ yếu đất nông nghiệp chuyển sang đất loại đất phi nông nghiệp đất chuyên dùng… chủ yếu chủ trương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 mở rộng quỹ đất đô thị thành phố, nâng cấp, mở rộng xây dựng sở hạ tầng thành phố giai đoạn 2010 - 2014 Nhìn chung qua kỳ kiểm kê đất đai thành phố Hà Giang có biến động nhiều, nhiên quan tâm, sát cấp, ngành nguồn tài nguyên có hạn nên kỳ kiểm kê vừa qua đất đai biến động theo chiều hướng tích cực (không tăng giảm nhiều so với số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015) phù hợp với tiến trình phát triển chung tỉnh Hà Giang nói riêng đất nước ta nói chung Tóm lại: Năm 2014 năm thay đổi phương pháp tổng hợp kiểm kê thực phần mềm TK onlie máy chủ đặt Bộ Tài nguyên Môi trường, số liệu tổng hợp từ đồ vào hệ thống chung Tuy hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng so với thực tế địa phương, mặt khác phần mềm chưa hoàn thiện gây khó khăn trình tổng hợp Trình độ chuyên môn cán kỹ thuật thực nhiệm vụ kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất không đồng nhiều hạn chế tiếp nhận sử dụng công nghệ Đề nghị Số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 mà Đề tài nghiên cứu thực phản ánh trung thực tình hình sử dụng đất địa bàn xã Phương Thiện phường Minh Khai từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2014 Số liệu phục vụ kiểm kê đất đai thu thập từ nguồn kết hợp với điều tra bổ sung thực địa tương đối xác Qua số liệu kiểm kê đất đai 2014 cấp quyền có giải pháp cụ thể theo điều kiện địa phương để công tác Quản lý Nhà nước đất đai ngày chặt chẽ, nâng cao hiệu sử dụng đất, hạn chế việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa đất đai thành phố Hà Giang đến kỳ kiểm kê tới chuyển động theo chiều hướng tích cực Số liệu nguồn cung cấp làm để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, điều Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 số liệu công bố niêm giám thống kê năm 2015 tỉnh Hà Giang Do kiến thức lý thuyết, lý luận hạn chế nên đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết, tiếp thu chỉnh sửa ý kiến đóng góp Quý thầy cô Hội đồng bảo vệ Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Đất đai để đề tài hoàn thiện hơn, thiết thực với thực tế Một lần xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến thấy cô./ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 quy định thành lập đồ trạng sử dụng đất; Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 việc ban hành ký hiệu đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Thông tư số 13/2011/TT - BTNMT ngày 15 tháng năm 2011 việc quy định ký hiệu đồ trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất; Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; Kế hoạch số 05/KH- UBND ngày 09/01/2015 UBND tỉnh Hà Giang việc triển khai thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dung đất năm 2014 địa bàn tỉnh Hà Giang Ngô Thị Hồng Gấm (2009), Bài giảng thực hành Microstation (SE)- Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Quốc hội (2003), Luật đất đai số 13/2003/QH11 Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quốc hội (2013), Luật đất đai số 45/2013/QH13 Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013; Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 UBND tỉnh Hà Giang việc phê duyệt phương án kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dung đất năm 2014; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 Sở TN&MT tỉnh Hà Giang (2010), Báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai 2010 tỉnh Hà Giang xã, phường địa bàn Thành phố Hà Giang 11 Thủ tướng Chính phủ (2014), Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01 tháng năm 2014 việc kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 12 UBND thành phố Hà Giang (2013), Đề án xây dựng nông thôn xã Phương Thiện, xã Phương Độ, xã Ngọc Đường (giai đoạn 2012 - 2020); Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... THỊ LAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014 TRÊN MỘT SỐ ĐƠN VỊ PHƯỜNG, XÃ TẠI THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG Ngành:... cô giáo, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lợi lựa chọn thực nghiên cứu đề tài: Thực công tác kiểm kê đất đai, đánh giá trạng sử dụng đất lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 số đơn vị phường, xã Thành phố Hà Giang, . .. đồ trạng sử dụng đất năm 2014 cho xã Phương Thiện 56 3.4 Đánh giá thực trạng sử dụng đất Phường Minh Khai xã Phương Thiện thành phố Hà Giang 58 3.4.1 Thực trạng sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ), Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ), Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên một số đơn vị phường, xã tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay