Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013

128 135 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:07

Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRỊNH VĂN THẮNG CHUYỂN BIẾN KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2013 Chuyên ngành: Lịch sử việt Nam Mã số: 60.22.03.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÂN VĂN Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Minh Thái Nguyên - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu cá nhân tôi, kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa công bố Người thực Trịnh Văn Thắng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTn http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trước tiên tác giả Luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Xuân Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tác giả trình tìm hiểu, nghiên cứu hoàn thành đề tài Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô giáo Khoa Lịch Sử Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên bảo tận tình, động viên khích lệ tác giả suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Trong thời gian thực Luận văn, tác giả nhận giúp đỡ tận tình Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Du, phòng, ban, đoàn thể tỉnh Bắc Ninh cung cấp tư liệu để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn nhận xét, đánh giá, góp ý quý báu Hội đồng khoa học đánh giá luận văn Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tác giả trình học tập hoàn thành Luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Trịnh Văn Thắng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTn http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng, biểu đồ iv Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt v MỞ ĐẦU Chương TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN TIÊN DU TRƯỚC NĂM 1999 .10 1.1 Khái quát huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 10 1.1.1 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên 10 1.1.2 Tài nguyên thiên nhiên .14 1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội .18 1.2.1 Đặc điểm kinh tế 18 1.2.2 Đặc điểm xã hội 19 1.3 Tình hình kinh tế, xã hội huyện Tiên Du trước năm 1999 23 1.3.1 Tình hình kinh tế 23 1.3.2 Tình hình xã hội 29 Tiểu kết chương 34 Chương CHUYỂN BIẾN KINH TẾ HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2013 36 2.1 Bối cảnh lịch sử chủ trương Đảng địa phương 36 2.1.1 Bối cảnh lịch sử 36 2.1.2 Chủ trương phát triển kinh tế, xã hội huyện Tiên Du 38 2.2 Chuyển biến kinh tế huyện Tiên Du từ năm 1999 đến năm 2013 .40 2.2.1 Trong cấu kinh tế 40 2.2.2 Trong công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 47 2.2.3 Trong thương mại, dịch vụ du lịch 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.2.4 Trong nông - lâm nghiệp - thủy sản 58 2.2.5 Trong xây dựng sở hạ tầng 66 Tiểu kết chương 70 Chương CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI HUYỆN TIÊN DU TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2013 71 3.1 Về dân số - lao động - việc làm 71 3.2 Về thu nhập đời sống .75 3.3 Về văn hóa - giáo dục 77 3.3.1 Về giáo dục 77 3.3.2 văn hóa 81 3.4 Về công tác y tế bảo vệ môi trường .84 3.4.1 Y tế 84 3.4.2 Về bảo vệ môi trường .86 3.5 Về sách xã hội 88 3.6 Về an ninh, quốc phòng 90 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Bảng 2.1-Tăng trưởng cấu kinh tế huyện Tiên Du giai đoạn 2005- 2013 .45 Bảng 2.2- Giá trị sản xuất công nghiệp huyện Tiên Dugiai đoạn 2005 - 2013 51 Bảng 2.3- Số sở, lao động, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụthương mại - du lịch huyện Tiên Du giai đoạn 2005 - 2013 57 Bảng 2.4- GTSX nông - lâm nghiệp - thủy sản huyện Tiên Du giai đoạn 2005 2013 .64 Bảng 3.1- Biến động dân số huyện Tiên Du 2000 - 2006 72 Bảng 3.2-Thu nhập bình quân đầu người huyện Tiên Du giai đoạn 2005 - 2013 .76 Bảng 3.3- Số trường, số lớp, số học sinh huyện Tiên Du năm 2013 79 Bảng 3.4- Một số tiêu y tế huyện Tiên Du từ năm 2000 đến năm 2007 86 Biểu đồ 2.1- Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Tiên Du, từ năm 2000 - 2013 47 Biểu đồ 2.2- Cơ cấu (%) giá trị sản xuất công nghiệp huyện Tiên Du, giai đoạn 2005 - 2013 53 Biểu đồ 2.3- Giá trị lưu chuyển hàng hóa doanh thu dịch vụ huyện Tiên Du, từ năm 2000 - 2013 58 Biểu đồ 2.4- Cơ cấu giá trị sản xuất nông - lâm - hủy sản huyện Tiên Du, từ năm 2000 - 2013 66 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT KÍ HIỆU NỘI DUNG BCH Ban Chấp hành CCN Cụm công nghiệp CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CN -TTCN Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp CNXH Chủ nghĩa xã hội HĐND Hội đồng Nhân dân KCN Khu công nghiệp KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình KHKT Khoa học - kĩ thuật KHKT Khoa học - kĩ thuật NXB Nhà xuất TDTT Thể dục thể thao THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TW Trung ương UBND Ủy ban Nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN TIÊN DU - TỈNH BẮC NINH Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Kinh tế - xã hội có mối quan hệ biện chứng vận động phát triển lịch sử quốc gia, dân tộc Sự phát triển kinh tế, xã hội thước đo trình độ phát triển quốc gia hay chế độ trị, xã hội Vì vậy, tất quốc gia, dân tộc tìm cho đường phù hợp để phát triển lên thời đại Đại thắng mùa Xuân 1975 với đỉnh cao Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước Cách mạng nước ta chuyển sang thời kì - thời kì độc lập, thống lên CNXH Trong 10 năm đầu (1976 - 1986) nước lên CNXH, nhân dân ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức: Các lực thù địch tiến hành bao vây cấm vận nước Việt Nam mang đầy vết thương chiến tranh, lại phải gồng gánh chịu vết thương hai chiến tranh biên giới gây Trong đó, nước thực nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH với xuất phát điểm thấp, trình độ tổ chức, quản lí kinh tế, xã hội nhiều hạn chế Việc thực kế hoạch Nhà nước năm Đại hội IV (12/1976) Đại hội V (3/1982) Đảng đề ra, đạt nhiều thành tựu quan trọng, song khó khăn gặp phải không nhỏ, chủ yếu yếu kém, sai lầm chủ trương, sách lớn việc đạo thực hiện, dẫn đến tình trạng đất nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, kinh tế - xã hội Để thoát khỏi tình trạng đó, Việt Nam cần phải có bước mang tính đột phá Từ ngày 15 đến 18/12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần VI tổ chức Hà Nội Đại hội đề đường lối đổi toàn diện đất nước, chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo: “Nhiệm vụ cải tạo XHCN đặ cho chặng đường kinh tế XHCN với khu vực quốc doanh làm nòng cốt, phải giành vai trò định kinh tế quốc dân” [12, tr 59] Kinh tế địa phương ví tế bào sống kinh tế quốc gia Do vậy, việc đầu tư phát triển kinh tế địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đảng xác định nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, mang tính lâu dài tất yếu bước đường xây dựng, phát triển đất nước Đường lối đổi Đảng ta đề tác động mạnh mẽ sâu rộng tới tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, địa phương nước Sau gần 30 năm (1986 - 2013) tiến hành công đổi mới, đất nước bước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, ổn định, phát triển dần bắt kịp tốc độ phát triển nước khu vực giới Thực tiễn cách mạng nước ta rằng, không thành công lĩnh vực kinh tế không giữ đường lên chủ nghĩa xã hội Để làm điều đó, cần xác định rõ bước cho trình phát triển Việc nghiên cứu tình hình kinh tế, xã hội giai đoạn vừa qua việc làm cần thiết Huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh vùng quê có truyền thống lịch sử văn hoá lâu đời Trải suốt chiều dài lịch sử, truyền thống tốt đẹp ngày bồi đắp phát huy Từ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân Tiên Du lòng theo Đảng với nước làm Cách mạng tháng Tám thành công, tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mĩ thắng lợi Sau đất nước thống (năm 1975), nhân dân Tiên Du nước bước vào thời kì xây dựng CNXH Trong 10 năm đầu (1976 - 1986), đạt số thành tựu quan trọng công xây dựng CNXH, Tiên Du địa phương chậm phát triển kinh tế, xã hội; đến đầu năm 80 rơi vào khủng hoảng với nước Bước vào thời kì đổi mới, Đảng nhân dân huyện Tiên Du vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương Đảng vào hoàn cảnh thực tế địa phương Sau gần 30 năm thực đường lối đổi mới, từ tái lập huyện (năm 1999), Đảng bộ, quyền nhân dân huyện Tiên Du bước khai thác, phát huy tiềm năng, mạnh kinh tế địa phương Nhờ đó, kinh tế Tiên Du bước thoát khỏi khủng hoảng phát triển mạnh mẽ; nghiệp CNH, HĐH đạt nhiều thành tựu; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực Bộ mặt kinh tế, xã hội huyện Tiên Du bước đổi thay, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày nâng cao Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 63 Thanh Hương – Hương Anh (1973), Hà Bắc ngàn năm văn hiến, Sở Văn hóa – Thông tin Hà Bắc xuất 64 Lê Thị Thúy Hường (2012), Đánh giá tình hình thực qui hoạch sử dụng đất huyện Tiên Du giai đoạn 2000-2010 65 Trần Hoàng Kim (1991) Kinh tế Việt Nam chặng đường 1954 – 1995 triển vọng đến năm 2000, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 66 Đặng Xuân Kỳ (2000), “Sự nghiệp đổi mới, thành tựu, học kinh nghiệm vấn đề đặt nay” Tạp chí cộng sản số 67 Nguyễn Văn Linh (1995), Đổi lên, Nhà xuất thật , Hà nội 68 Vũ Phương Mai (2011), Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp-nông thôn Bắc Ninh 69 Đỗ Mười (1992), Đẩy mạnh nghiệp đổi CNXH, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội 70 Lê Viết Nga ( Chủ biên - 2004), Các di tích lịch sử văn hóa Bắc ninh, Bảo tàng Văn hóa Bắc Ninh xuất 71 Trần Nhâm (Chủ biên – 1997), Có Việt Nam đổi phát triển, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 72 Bùi Đình Phong (2001), Công tác xây dựng Đảng thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước, Nhà xuất Lao động 73 Phòng Thống kê huyện Tiên Du (2007), Hệ thống niên giám thống kê năm 2006, Lưu trữ Phòng Thống kê huyện Tiên Du 74 Phòng Thống kê huyện Tiên Du (2014), Hệ thống niên giám thống kê năm 2013, Lưu trữ Phòng Thống kê huyện Tiên Du 75 Nguyễn Sinh (1998) “Kinh tế - xã hội Việt Nam 12 năm đổi 1986-1997”, Tạp chí cộng sản số 76 Nguyễn Sỹ (2007), Quá trình CNH-HĐH nông nghiệp-nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ 1986-nay Thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp 77 Trần Văn Túy (2012), Bắc Ninh đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa để bước vào chu kỳ phát triển mới, http://www.tapchicongsan.org.vn, ngày 1/1/2012 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 106 http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 Tỉnh ủy Bắc Ninh (1997), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, Lưu trữ VP Tỉnh ủy 79 Tỉnh ủy Bắc Ninh (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, Lưu trữ VP Tỉnh ủy 80 Tỉnh ủy Bắc Ninh (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII, Lưu trữ VP Tỉnh ủy 81 Tỉnh ủy Bắc Ninh (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII, Lưu trữ VP Tỉnh ủy 82 UBND huyện Tiên Du (2000), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2000; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2001, Lưu trữ VP UBND huyện 83 UBND huyện Tiên Du (2001), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2001; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2002, Lưu trữ VP UBND huyện 84 UBND huyện Tiên Du (2002), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2002; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2003, Lưu trữ VP UBND huyện 85 UBND huyện Tiên Du (2003), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2003; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2004, Lưu trữ VP UBND huyện 86 UBND huyện Tiên Du (2004), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2004; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2005, Lưu trữ VP UBND huyện 87 UBND huyện Tiên Du (2005), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2005; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2006, Lưu trữ VP UBND huyện 88 UBND huyện Tiên Du (2006), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2006; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2007, Lưu trữ VP UBND huyện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 107 http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 UBND huyện Tiên Du (2007), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2007; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2008, Lưu trữ VP UBND huyện 90 UBND huyện Tiên Du (2008), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2008; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2009, Lưu trữ VP UBND huyện 91 UBND huyện Tiên Du (2009), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2009; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2010, Lưu trữ VP UBND huyện 92 UBND huyện Tiên Du (2009), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Du đến năm 2020, Lưu trữ VP UBND huyện 93 UBND huyện Tiên Du (2010), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2010; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2011, Lưu trữ VP UBND huyện 94 UBND huyện Tiên Du (2011), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2011; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2012 , Lưu trữ VP UBND huyện 95 UBND huyện Tiên Du (2012), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2012; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2013, Lưu trữ VP UBND huyện 96 UBND huyện Tiên Du (2013), Báo cáo kết thực nhiệm vụ KT – XH điều hành UBND huyện năm 2013; kế hoạch phát triển KT – XH năm 2014, Lưu trữ VP UBND huyện 97 UBND huyện Tiên Du (2014), Dự thảo báo cáo tổng hợp đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Du đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Lưu trữ VP UBND huyện 98 Bích Vân (2015), VISIP Bắc Ninh chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, http://www.vietnam.vnanet.vn, ngày 31/1/2015 99 Trần Quốc Vượng (chủ biên – 1984), Một Hà Bắc cổ lòng đất, Ty Văn hóa – Thông tin Hà Bắc xuất 100 Đỗ Trọng Vỹ (1997), Bắc Ninh dư địa chí, Nhà xuất Văn hóa – Thông tin, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 108 http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN DU ĐẾN NĂM 2013 ST T Tên dự án đăng kí 1 Chủ dự án Địa diểm thực Trường Đại hoc tư Trường Đại học tư Xã Võ thục công nghệ Đông thục công nghệ Cường Á Đông Á thị trấn Lim Nhà máy chế biến sản Công ty TNHH Xã Hoàn xuất rượu bia nước Thanh Tùng Sơn Mô hình sản xuất hoa Công ty cổ phần Xã Việt chất lượng cao xây dựng Vạn Đoàn Tổng Diện vốn đầu tích đất tư đăng (ha) kí (tỉ VNĐ) 7.36 166.60 4.00 229.68 3.00 10.84 15.20 305.29 6.0 26.41 0.33 107.16 uống tinh khiết Xuân Trường Đại học Quốc Tr Đại học Quốc Khu đào tạo tế Bắc Hà tế Bắc Hà nghiên cứu KHCN huyện Nhà máy gạch Tuynel Công ty cổ phần Xã Tri vật liệu xây dựng Phương Tân Sơn Dây tryền sản xuất Công ty TNHH CCN Phú giấy bao gói xi măng Bình Minh Lâm Trường CĐ KT-KT Công ty cổ phần Xã Nội Duệ, 16.72 Đại Việt đầu tư C.E.O Liên Bão 367.21 thị trấn Lim Xây dựng, mở rộng Công ty cổ phần CCN Tân 2.2 17.54 nhà máy gạch Tuynel sản xuất thương Chi mại Bắc Hưng 10 11 Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Xã Minh 6.0 55.38 gạch Tyunel Đức Minh Đạo Nhà máy chế biến thịt Công ty cổ phần Xã Lạc Vệ 3.36 43.49 gia súc, gia cầm xuất DABACO Việt Nam Xí nghiệp chăn nuôi Công ty cổ phần Xã Tân Chi 5.36 19.72 DABACO 12 Chợ Lim Tập HDB Việt Thị trấn Lim 4.08 Nam xã Nội 279.44 Duệ 13 14 15 Nhà máy sản xuất Công ty sản xuất CCN Phú 0.56 108.66 giấy Kraf-Medium giấy bao bì Lâm cao cấp Phương Đông Đầu tư xây dựng hạ Xí nghiệp giấy Xã Phú Lâm 26.74 91.43 tầng CCN Phú Lâm Cường Thịnh Khu chăn nuôi môi Công ty Xã Tân Chi 12.63 108.23 trường sinh thái DABACO Việt 3.50 145.76 Nam 16 Nhà máy chế biến Công ty Xã Hoàn thức ăn chăn nuôi cao DABACO Sơn Nhà máy chế biến gỗ Công ty xây dựng Thị trấn Lim 2.00 bê tông đúc sẳn Cường Thịnh Nhà máy bê tông dị Công ty cổ phần ứng lực đầu tư Thịnh Liệt Nhà máy sản xuất Kraft công suất 4000 cấp NUTRECO 17 18 19 tấn/năm 10.00 81.50 Công ty TNHH CCN Phú 0.62 Nam Long Lâm 43.63 23.06 20 21 DADT xây dựng nhà Công ty SX-TM Xã Minh 5.00 53.22 máy gạch Tuynel Đồng Tâm Đạo Nhà máy sản xuất Công ty giấy CCN Phú 6.97 70.80 giấy bao bì xi bao bì Phú Cường Lâm Nhà maysw sản xuất Công ty xây dựng Xã Minh 3.50 45.63 gạch Tuynel Minh Đạo Đạo Nhà máy gạch Tuynel Công ty xây dựng Xã minh 6.47 48.50 sông Đuống đồng Nguyên Đạo Nhà máy sản xuất Công ty TNHH CCN Phú 0.67 147.5 giấy xi măng giấy Hùng Phát Lâm 15 228.02 Xã Tân Chi 4.0 71.76 Xã Lạc Vệ 6.29 71.01 Xã hoàn 0.46 5.99 4.97 27 Xã Lạc Vệ 22.23 97.18 Xã Phú Lâm 0.6 47.23 măng 22 23 24 Kraft 25 26 27 Tr Trung cấp nghề kĩ Công ty xây lắp Xã Lạc Vệ thuật công nghệ Kinh kết cấu thép Lê Bắc Hồng Tr Trung cấp dược Tr Trung cấp Tuệ Tĩnh dược Tuệ Tĩnh Khu nhà DABACO Tập đoàn DABACO Việt Nam 28 Cửa hàng phân phối Công ty cổ phần xăng dầu phân phối SX-TM quốc tế 29 ga Thái Lan Trung tâm xúc tiến Công ty TNHH thương mại, phân phối Tân Việt Tiến Sơn Xã Đại Đồng hàng hóa 30 Mô hình sản xuất rau Công ty cổ phần an toàn ứng dụng DABACO công nghệ cao 31 Nhà máy sản xuất bao Công ty cổ phần 32 33 bì Carton sóng Phú Lâm Kho xăng dầu trung Công ty TNHH chuyển Hải Linh Nhà máy sản xuất gạch không nung Xã Tân Chi 6.09 84.41 Công ty cổ phần Xã tri 4.00 46.95 vật liệu xây dựng Phương Xã Lạc Vệ 4.62 102.87 Công ty Việt Toàn Xã Phú Lâm 0.27 55.46 Tân Sơn 34 Trung tâm nghiên cứu Tập đoàn phát triển giống gia DABACO Việt súc, gia cầm Nam DABACO 35 Nhà máy sản xuất giấy 36 Bến xe thị trấn Lim Tập đoàn HDB Thị trấn Lim 0.90 28.64 37 Cửa hàng giới thiệu Công ty Tuấn Xã Tân Chi 17.25 sản phẩm, sửa chữa ô Xuân tô, trạm cân 2.00 Phụ lục Dự án qui hoạch KCN Tiên Sơn (Ảnh tư liệu) Dự án qui hoạch KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn (Ảnh tư liệu) Một góc KCN Tiên Sơn (Ảnh minh họa tác giả) Đường vào KCN VISIP-Bắc Ninh (Ảnh tư liệu) Nhà máy PEPSICO nằm KCN VISIP-Bắc Ninh (Ảnh minh họa tác giả) Công ty NIKIA- tập đoàn Microsof KCN VISIP-Bắc Ninh (Ảnh minh họa tác giả) Một góc chùa Phật Tích (Ảnh minh họa tác giả) Vạn cổ tự xứ Kinh Bắc (Ảnh tư liệu) Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích (Ảnh tư liệu) Quang cảnh mùa Lễ hội chùa Phật Tích (Ảnh minh họa tác giả) Du khách thập phương trẩy hội (Ảnh minh họa tác giả) Một góc trung tâ m thị trấn Lim (Ảnh minh họa tác giả) Quang cảnh Tr THPT Tiên Du Số (Ảnh minh họa tác giả) ... Tình hình kinh tế, xã hội huyện Tiên Du trước 1999 Chương 2: Chuyển biến kinh tế huyện Tiên Du từ năm 1999 đến năm 2013 Chương 3: Chuyển biến xã hội huyện Tiên Du từ năm 1999 đến năm 2013 Số hóa... triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 Tỉnh ủy Bắc Ninh, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Du đến năm 2020 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Du đến năm. .. triển kinh tế, xã hội huện Tiên Du từ năm 1999 2013 - Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tìm tác động chuyển biến kinh tế đến chuyển biến xã hội thời kì tiến hành CNH, HĐH huyện Tiên Du, để từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013, Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013, Chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh từ năm 1999 đến năm 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay