Khía cạnh tâm lý của xung đột văn hóa ở thanh niên việt nam hiện nay (tt)

27 144 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 12:05

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THU TRANG KHÍA CẠNH TÂM CỦA XUNG ĐỘT VĂN HOÁ THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Tâm học Mã s ố: 62.31.04.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM HỌC Hà Nội, 2017 Công trình hoàn thành tại: Học viện Khoa học xã hội Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Tất Dong Phản biện 1: PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào Phản biện 2: PGS.TS Đinh Hùng Tuấn Phản biện 3: PGS.TS Trần Thị Minh Hằng Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp vào hồi .giờ .phút, ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh mở cửa, hội nhập khu vực quốc tế ngày sâu rộng Việt Nam, du nhập văn hoá nước vào xã hội Việt Nam với trình hoà nhập văn hoá diễn ngày nhanh chóng mạnh mẽ Văn hoá ngoại lai thấm dần vào đời sống người dân Việt Nam, từ cách ăn, cách mặc đến cách suy nghĩ, lối ứng xử Sự tiếp biến văn hoá mặt giúp tiếp nhận nhiều giá trị văn hoá mới, làm giàu cho hệ giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Việt Nam, mặt khác dẫn tới va đập hệ giá trị văn hoá Không phải hệ giá trị văn hoá đề cao giá trị văn hoá giống nhau, việc xung đột văn hoá tránh khỏi Vấn đề xung đột văn hoá vấn đề nghiên cứu rộng rãi giới, với nghiên cứu chủ yếu hướng vào đối tượng người nhập cư Việt Nam, nghiên cứu tiếp biến văn hoá nói chung xung đột văn hoá nói riêng thu hút quan tâm nhà nghiên cứu năm gần đây, song nghiên cứu từ góc độ tâm học hạn chế số lượng Chính vậy, đề tài luận án tập trung nghiên cứu vấn đề xung đột văn hoá từ góc độ tâm học nhóm khách thể người xứ Việt Nam So với nghiên cứu tâm học văn hoá xung đột văn hoá, người xứ nhóm khách thể mới, kết nghiên cứu đề tài luận án đặc điểm tâm đặc trưng xung đột văn hoá nhóm khách thể Quan trọng hơn, đề tài góp phần làm sáng tỏ đời sống tâm văn hoá niên Việt Nam, đặc biệt cách tiếp biến văn hoá niên qua cách họ trải nghiệm ứng phó với xung đột văn hoá Luận án thử nghiệm số yếu tố dự báo mức độ xung đột văn hoá niên Việt Nam, từ đưa khuyến nghị nhằm giúp cho trình tiếp biến văn hoá niên Việt Nam thuận lợi Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu luận thực trạng biểu tâm xung đột văn hóa niên Việt Nam nay, từ đề xuất kiến nghị giúp niên giải xung đột văn hóa cách hiệu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1) Tổng quan công trình nghiên cứu nước xung đột văn hóa, khía cạnh tâm xung đột văn hóa nhằm xây dụng sở luận đề tài luận án 2) Hệ thống hóa xác định vấn đề luận khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên Việt Nam, xác định yếu tố ảnh hưởng tới tượng tâm 3) Đánh giá thực trạng biểu mức độ xung đột văn hóa niên Việt Nam nay, mức độ tác động yếu tố chủ quan khách quan tới xung đột văn hóa niên 4) Đề xuất tổ chức thực nghiệm nhằm làm rõ tính khả thi số phương pháp tác động nhằm giải xung đột văn hóa niên Việt Nam cách hiệu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Mức độ biểu khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu -Về nội dung nghiên cứu: Xung đột văn hóa niên đa dạng phức tạp, đề tài tập trung nghiên cứu xung đột văn hóa niên Việt Nam Hai văn hoá lựa chọn để làm tiền đề cho xung đột văn hoá niên Việt Nam văn hoá cá nhân (hình thành dựa hệ giá trị văn hoá phương Tây) văn hoá cộng đồng (hình thành dựa hệ giá trị văn hoá Việt Nam) - Về khách thể nghiên cứu: Khách thể nghiên cứu đề tài niên Việt Nam, nhiên giới hạn nghiên cứu niên sinh viên Việt Nam - Về địa bàn nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu niên thành thị niên ngoại thành thành phố lớn Hà Nội tỉnh Tuyên Quang Hai địa phương có nhiều điểm khác mức độ mở cửa, giao thoa văn hóa Từ dẫn tới khác biệt xung đột văn hóa niên Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu - Nguyên tắc tâm học hoạt động: - Nguyên tắc hệ thống - Nguyên tắc liên ngành 4.2 Giả thuyết khoa học Dựa thống kê nghiên cứu xung đột văn hóa niên dựa chất trình tiếp biến văn hóa niên Việt Nam, luận án đề xuất giả thuyết khoa học sau: 1) Thanh niên Việt Nam trải nghiệm xung đột văn hoá Nói cách khác, tỉ lệ niên Việt Nam trải nghiệm xung đột văn hoá mức độ cao thấp 2) Xung đột văn hoá diễn rõ rệt niên có điều kiện tiếp xúc nhiều với văn hoá nước Nói cách khác, xung đột văn hoá niên đô thị cao niên miền núi 3) Hành vi giải xung đột văn hoá niên Việt Nam chịu chi phối chế tâm tiềm thức Vì vậy, tác động tới hành vi giải xung đột văn hoá niên qua chế tiềm thức 4.3 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể (được trình bày chương 3) - Phương pháp nghiên cứu văn tài liệu - Phương pháp điều tra bảng hỏi - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp vấn sâu - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp thống kê toán học Đóng góp khoa học luận án 5.1 Về luận Luận án phân tích hệ thống hóa hướng nghiên cứu xung đột xung đột văn hóa góc độ khoa học tâm lý, nhấn mạnh tới hướng nghiên cứu xung đột văn hóa Luận án trình bày cách hệ thống vấn đề luận xung đột giá trị văn hóa, văn hóa chủ thể tiếp cận với văn hóa mới, từ tồn xung đột văn hóa qua mâu thuẫn nhận thức, qua cảm xúc giằng xé, qua hành vi lựa chọn giải xung đột chủ thể Đây vấn đề luận Việt Nam Luận án góp phần đưa nhìn xung đột văn hóa nhóm khách thể niên xứ Cho đến nay, nghiên cứu giới tiếp biến văn hóa nói chung xung đột văn hóa nói riêng chủ yếu thực niên nhập cư Luận án nghiên cứu xung đột văn hóa niên xứ, mà cụ thể niên Việt Nam – nhóm khách thể với đặc trưng riêng chủ động tiếp biến văn hóa áp lực nảy sinh trình tiếp biến văn hóa Do đó, luận án đóng góp kết nghiên cứu quan trọng vào hệ thống nghiên cứu xung đột văn hóa giới Ngoài ra, phương pháp nghiên cứu, lần đâu tiên trắc nghiệm nghiên cứu xung đột văn hóa việt hóa, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng niên sinh viên Việt Nam phù hợp với văn hóa Việt Nam, tiến hành nghiên cứu Việt Nam Nghiên cứu lần thực nghiệm phù hợp độ tin cậy trắc nghiệm nghiên cứu xung đột văn hóa Việt Nam Kết nghiên cứu luận án cho thấy thang đo đảm bảo độ tin cậy cần thiết, hầu hết dễ sử dụng niên Việt Nam 5.2 Về thực tiễn Cho đến nay, nghiên cứu tượng tâm phức tạp nảy sinh niên Việt Nam trình hội nhập văn hoá Các nghiên cứu chủ yếu mô tả hệ giá trị biến đổi niên Việt Nam, chưa đề cập đến tác động hệ giá trị tới tâm niên Luận án nghiên cứu tiên phong thực trạng xung đột văn hoá niên Việt Nam, trình tâm bậc cao nảy sinh xung đột hệ giá trị đa dạng niên Từ kết nghiên cứu thực tiễn cách công phu nghiêm túc, luận án phân tích thực trạng biểu nhận thức, cảm xúc hành vi xung đột văn hóa nhóm xã hội đặc biệt niên sinh viên – nhóm xã hội nhạy bén nhất, động vấn đề tiếp nhận giá trị văn hóa mới, nhóm xã hội có khả xung đột văn hóa cao Luận án mâu thuẫn văn hóa, giá trị văn hóa nhận thức sinh viên, cảm xúc bị giằng xé hành vi giải vấn đề sinh Ý nghĩa luận thực tiễn luận án 6.1 Về luận Kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung số vấn đề luận xung đột giá trị văn hóa, xung đột văn hóa, hành vi giải xung đột văn hóa cho phân ngành Tâm học mẻ nước ta Tâm học văn hóa Kết nghiên cứu luận án bước đầu minh chứng cho điều sử dụng trắc nghiệm xung đột văn hóa theo mô hình Baumeister niên Việt Nam, áp dụng quan điểm Baumeister xung đột văn hóa vào nghiên cứu khía cạnh tâm xung đột văn hóa Việt Nam 6.2 Về thực tiễn Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu giảng dạy cho môn học Tâm học văn hóa trường đại học nước ta Kết nghiên cứu luận án bước đầu mở hướng nghiên cứu chuyên sâu tâm văn hóa nói chung xung đột văn hóa nói riêng Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, phụ lục, luận án có chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề Chương 2: Cơ sở luận khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên Chương 3: Tổ chức phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu thực tiễn khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1 Nghiên cứu xung đột văn hóa - Nghiên cứu xung đột văn hóa từ góc độ triết học, xã hội học, văn hóa học: góc độ có số tác giả tìm hiểu, nghiên cứu như: Phạm Thái Việt, James Davison Hunter , Mike Featherstone (1991), Dominique Wolton (2006), Bernice Martin (1981), Đặng Cảnh Khanh (2010), M.Mauro Peressini, M Mead, Alvin Toffer… Có thể thấy, từ góc nhìn ngành khoa học triết học, xã hội học, văn hóa học, xung đột văn hóa nhìn nhận xung đột nhóm xã hội Đây điểm khác biệt góc nhìn khoa học xã hội góc nhìn tâm học, - Nghiên cứu xung đột văn hóa từ góc độ tâm học: Theo hướng có số nghiên cứu tác giả như: R.E Park, E.V Stonequist, J.W Berry, Baumeister, Inman,… Các nghiên cứu tìm hiểu xung đột văn hóa theo quan điểm nhà tâm học xung đột cấp độ cá nhân (chứ cấp độ nhóm), văn hóa yếu tố trọng yếu chi phối trình tâm cá nhân để từ hình thành hay giải xung đột văn hóa Các nghiên cứu chia làm hai hướng chính: Hướng nghiên cứu thứ tiếp cận xung đột văn hóa dạng xung đột giá trị, với đại diện tiêu biểu như: Rosenthal, Gil, Vega, Smokowski, Dennis, Rosenthal, Sung, Inman, Chuang, Varghese, Wasim, B.L.Sung, Vũ Dũng, Dương Phú Hiệp, Dương Thị Hưởng, Trần Thị Thu Lương Ahn Kyong Hwan… Hướng nghiên cứu thứ hai tìm hiểu xung đột văn hóa dạng xung đột văn hóa Theo hướng có tác giả như: Baumeister, Trafimow, Triandis Goto (1991), Bhawuk Brislin (1992),Sommers, T.G Stefanenko, Abdallah Laraoui , Ward , Phinney Devich-Navarrro… 1.2 Nghiên cứu khía cạnh tâm xung đột văn hóa Nghiên cứu khía cạnh tâm xung đột văn hóa, nhà nghiên cứu đưa cách phân chia đa dạng khác biệt rõ rệt hai hướng nghiên cứu Nhìn chung, nghiên cứu xoay quanh trục ba khía cạnh nhận thức – cảm xúc – hành vi Trong đó, khía cạnh nhận thức cảm xúc đề cập đến nhiều Có thể giải điều trạng thái xung đột trạng thái chưa giải quyết, chưa có câu trả lời rõ ràng, nên có hành vi kèm Hành vi, Baumeister ra, hành vi giải xung đột hành vi thể xung đột Trong luận án này, tìm hiểu khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận nhận thức – cảm xúc – hành vi Baumeister Cách tiếp cận xuất nghiên cứu xung đột văn hóa cách tiếp cận phản ánh đầy đủ khía cạnh tâm tiêu biểu cá nhâ 1.3 Nghiên cứu xung đột văn hóa niên Nghiên cứu nhóm niên phổ biến nghiên cứu tâm nói chung nghiên cứu xung đột văn hóa nói riêng, niên, đặc biệt sinh viên đại học, mẫu tiện lợi cho nhà nghiên cứu Những nghiên cứu chia nghiên cứu đặc điểm xung đột văn hoá niên nghiên cứu ảnh hưởng xung đột văn hoá tới đời sống tâm sức khoẻ niên Có thể nêu số tác giả sau: Phinney Devich-Navarrro, sử dụng nghiên cứu định lượng định tính để nghiên cứu song văn hóa nhóm niên Mỹ gốc Phi gốc Mexico Gil, Vega Dimas tìm hiểu khả hòa nhập văn hóa trẻ em trai người Mỹ gốc Tây Ban Nha Ward Kennedy thực nghiên cứu niên người New Zealand Malaysia sinh sống Singapore Những nghiên cứu ảnh hưởng xung đột văn hóa tới đời sống tâm sức khỏe niên có tác giả sau: Smokowski cộng tìm hiểu tác động tiếp biến văn hóa lên quan hệ gia đình gia đình Mỹ gốc Latinh Sung rõ hệ xung đột văn hóa: xung đột văn hóa đặt niên nhập cư vào tình khó xử bắt buộc phải lựa chọn họ dạy nhà phổ biến xã hội Tác giả Hong cộng nghiên cứu ám thị văn hóa (cultural priming) người song văn hóa 1.4 Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến khía cạnh tâm xung đột văn hóa Theo hướng này, nghiên cứu Leong Ward yếu tố ảnh hưởng đến xung đột văn hóa bao gồm: Khả chấp nhận không rõ ràng (mập mờ), độ phức tạp quy gán, độ mạnh tôi, mức độ tiếp xúc với văn hóa đích mức độ kỳ thị Stuart Ward nghiên cứu 262 niên Đông Nam Á sống New Zealand yếu tố ảnh hưởng đến xung đột văn hóa bao gồm yếu tố chủ quan khách quan: Sự gắn bó với cha mẹ, quan hệ gia đình, tính dân tộc tương tác văn hóa.Nghiên cứu Lin 186 niên nhập cư từ Trung Quốc Đài Loan đến New Zealand Kết cho thấy niên nhập cư tương tác tốt với văn hóa (văn hóa đích), cảm thấy văn hóa rộng mở dễ hòa nhập, bị kỳ thị cảm thấy trì văn hóa gốc xã hội họ gặp xung đột Có thể nói có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xung đột văn hóa niên, song yếu tố có ảnh hưởng hiều là: Gia đình (Sự gắn bó với cha mẹ, quan hệ gia đình); giá trị văn hóa gốc tính dân tộc; mức độ tương tác chủ thể với văn hóa Qua phân tích công trình nghiên cứu nói cho ta thấy khía cạnh tâm xung đột văn hóa thể rõ nhận thức, cảm xúc hành vi Đây ba khía cạnh mà đề tài luận án lựa chọn để nghiên cứu khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên Việt Nam (cụ thể sinh viên) 2.1.7 Thanh niên Dựa đặc trưng tâm – xã hội niên, xác định khái niệm niên sử dụng luận án sau: Thanh niên giai đoạn phát triển chuyển tiếp từ thiếu niên sang người lớn, đặc trưng đặc điểm thể chất tinh thần phát triển mức độ cao, trội lực tư duy, khả tự nhận thức, tính độc lập sáng tạo thay đổi vai trò xã hội 2.1.8 Xung đột văn hoá niên Xung đột văn hoá niên mâu thuẫn nhận biết văn hoá cá nhân văn hoá cộng đồng tồn niên, thể qua nhận thức, cảm xúc hành vi niên Khái niệm số đặc trưng xung đột văn hoá niên sau: Thứ nhất, xung đột văn hoá xem xét từ góc độ cá nhân Xung đột văn hoá niên dạng xung đột nội tâm Cụ thể hơn, dạng xung đột Thứ hai, xung đột văn hoá niên nảy sinh hai văn hoá song song tồn chủ thể chủ thể - niên gắn bó chặt chẽ mức độ tương đương Chỉ niên tiếp xúc nhiều với văn hoá cá nhân văn hoá cộng đồng họ hình thành văn hoá mạnh mẽ Độ mạnh hai văn hoá phải tương đương có sở xảy xung đột văn hoá Thứ ba, xung đột văn hóa thể qua ba khía cạnh tâm nhận thức, cảm xúc hành vi niên Thứ tư, xung đột văn hoá niên Việt Nam có nhiều nét đặc trưng khác với xung đột văn hoá niên nước khác chất trình tiếp biến văn hoá niên Việt Nam Thanh niên Việt Nam tiếp nhận văn hóa ngoại lai du nhập vào Việt Nam tư chủ động Họ không chịu sức ép bắt buộc phải tiếp biến để hòa nhập với số đông Văn hóa Việt Nam truyền thống – văn hóa gốc – họ văn hóa số đông, văn hóa ngoại lai 11 văn hóa thiểu số Chính chủ động cho phép họ lựa chọn tiếp biến văn hóa tiếp biến mức độ Do đó, chất xung đột văn hóa mức độ xung đột văn hóa niên Việt Nam khác biệt với niên nhập cư hay niên dân tộc thiểu số 2.1.9 Khía cạnh tâm xung đột văn hoá niên Từ phân tích khái niệm xung đột, xung đột văn hóa, xung đột văn hóa niên khía cạnh tâm xác định khái niệm khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên sau: Khía cạnh tâm xung đột văn hoá niên mặt biểu tâm niên, phản ánh mâu thuẫn nhận biết văn hoá cá nhân văn hoá cộng đồng tồn niên, thể qua nhận thức, xúc cảm hành vi Như vậy, ba khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên xác định nhận thức, cảm xúc hành vi Tổng hợp nghiên cứu xung đột văn hóa cho thấy ba mặt biểu thường xuyên đề cập tới định nghĩa xung đột văn hóa Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu thực tiễn xem xét đầy đủ mặt biểu xung đột văn hóa 2.2 Các mặt biểu khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên 2.2.1 Khía cạnh nhận thức xung đột văn hóa niên Khía cạnh nhận thức xung đột văn thể nội dung sau: 1) Chủ thể xung đột giá trị văn hóa tìm hiểu nguồn gốc văn hóa thân: Hiểu nguồn gốc văn hóa thân xác định đến từ văn hóa thành viên cộng đồng văn hóa Tuy nhiên, người phải trải nghiệm xung đột văn hóa, việc xác định nguồn gốc văn hóa thân trở nên khó khăn họ sống môi trường đa văn hóa chấp nhận nhiều hệ giá trị văn hóa 12 2) Chủ thể xung đột giá trị văn hóa thống hệ giá trị hành vi văn hóa thân: Với chủ thể xung đột văn hóa, việc họ tiếp nhận nhiều giá trị văn hóa trái ngược dễ tạo không thống hệ giá trị văn hóa Một hệ giá trị văn hóa không thống sở rõ ràng để định hướng hành vi, dẫn tới hành vi không thống 3) Chủ thể xung đột giá trị văn hóa tương tác thân với nhóm văn hóa: Với người xung đột văn hóa, mâu thuẫn văn hóa đa dạng họ thể rõ nét họ so sánh với người theo văn hóa (hay đại diện nhóm văn hóa cụ thể) Quá trình tương tác làm rõ khác biệt bên đa văn hóa, đa giá trị bối rối trước đa giá trị đó, bên đơn văn hóa, đơn giá trị vững vàng với giá trị rõ ràng 2.2.2 Khía cạnh cảm xúc xung đột văn hóa niên Rất nhiều nhà nghiên cứu đồng tình xung đột văn hóa mang đến cảm xúc tiêu cực cho chủ thể Baumeister cho xung đột văn hóa có cảm xúc đặc trưng: cảm xúc “bị giằng xé” Theo đó, xung đột văn hóa khiến chủ thể cảm thấy tình bất khả thi, giải Khía cạnh cảm xúc xung đột văn thể qua nội dung cụ thể sau: 1) Xung đột thể qua cảm xúc nguồn gốc văn hóa thân : 2) Xung đột thể qua cản xúc tính thống hệ giá trị hành vi thân 3) Xung đột thể qua khả tương tác thân với nhóm văn hoá 2.2.3 Khía cạnh hành vi xung đột văn hóa niên Một số hành vi mà chủ thể sử dụng để giải xung đột : Hành vi lảng tránh; Hành vi tìm hình mẫu hành vi giải xung đột trực tiếp 13 1) Hành vi lảng tránh giải xung đột văn hóa: Đây hành vi mà chủ thể không muốn đối đầu với xung đột văn hóa Anh ta tìm cách thức như: Tạm gác xung đột sang bên hay tránh tiếp xúc với người gợi lại xung đột Đây hành vi giải xung đột văn hóa cách không triệt để, mang tính đôi phó 2) Hành vi tìm hình mẫu để giải xung đột văn hóa:Khác với hành vi lảng tránh, hành vi giải xung đột văn hóa chủ thể tìm hình mẫu để học hỏi kinh nghiệm, giúp chủ thể giải ung đột văn hóa tham khảo ý kiến, kinh nghiệm người gặp hoàn cảnh tương tự Đọc sách báo hay xem phim để tìm hợi ý cách giải xung đột 3) Hành vi giải xung đột cách trực tiếp : Một dạng hành vi gải xung đột văn hóa khác hành vi gải vấn đề cách trực tiếp Chủ thể lựa chọn cách thức giải xung đột theo văn hóa Chẳng hạn, giải xung đột theo thức người phương Tây hay giải xung đột theo cách thức truyền thống người Việt Nam 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đén khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên 2.3.1 Ảnh hưởng yếu tố chủ quan Các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng nhiều đến khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên Xung đột văn hóa trước hết xung đột từ cá nhân niên Các yếu tố chủ quan động lực trực tiếp tác động đến nhận thức, cảm xúc hành vi niên xung đột văn hóa Sự ảnh hưởng yếu tố chủ quan thể sau: 1) Tính cách niên; 2) Mức độ tiếp xúc với văn hóa niên; 3) Mức độ gắn bó với văn hoá niên 2.3.2 Các yếu tố khách quan Nếu yếu tố chủ quan ảnh hưởng trực tiếp yếu tố khách quan ảnh hưởng lớn đến tâm niên 14 xung đột văn hóa Sự ảnh hưởng yếu tố khách quan trực tiếp, gián tiếp Trong khuôn khổ luận án, phân tích ảnh hưởng yếu tố khách quan sau: Ảnh hưởng gia đình (thể qua mức độ thống hệ gia đình) Ảnh hưởng áp lực nảy sinh trình tiếp biến văn hoá CHƢƠNG TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Tổ chức nghiên cứu - Giai đoạn 1: Nghiên cứu luận - Giai đoạn 2: Xây dựng công cụ nghiên cứu: Các thang đo phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài lựa chọn, Việt hoá, lại dịch sang tiếng Anh lần theo phương pháp dịch ngược (back translation method) so sánh với gốc tiếng Anh để đảm bảo độ xác việc dịch Sau đó, công cụ hoàn thiện lấy ý kiến chuyên gia để đảm bảo tính phù hợp xác - Giai đoạn 3: Khảo sát thực tiễn: Khảo sát định lượng tiến hành sinh viên ba trường đại học Tổng số niên tham gia khảo sát định lượng 539 người Ngoài ra, đề tài vấn sâu 150 sinh viên giảng viên Khách thể thực nghiệm tác động 62 sinh viên - Giai đoạn 4: Thực nghiệm tác động: Thực nghiệm thực nhằm tìm hiểu khả định hướng hành vi giải xung đột văn hoá niên thông qua chế tâm tầng tiềm thức, mà cụ thể qua hiệu ứng mồi (priming effect) 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp điều tra bảng hỏi Bảng hỏi gồm thang đo Việt hóa - Phương pháp xin ý kiến chuyên gia - Phương pháp thống kê toán học - Phương pháp thực nghiệm tác động 15 + Giả thuyết thực nghiệm: Khi văn hoá phương Tây kích hoạt, niên thực hành vi đồng hoá nhiều so với văn hoá Việt Nam kích hoạt Khi văn hoá Việt Nam kích hoạt, niên lựa chọn hành vi bảo thủ nhiều so với văn hoá phương Tây kích hoạt + Cách thức tiến hành thực nghiệm: Nghiệm thể tham gia thực nghiệm lựa chọn ngẫu nhiên phân ngẫu nhiên vào điều kiện thực nghiệm, hoàn thành thực nghiệm theo trình tự Kết thực nghiệm thống kê xử phần mềm SPSS 16 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ CÁC KHÍA CẠNH TÂM CỦA XUNG ĐỘT VĂN HÓA THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Thực trạng biểu khía cạnh tâm xung đột văn hóa niên 4.1.1 Đánh giá chung thực trạng biểu khía cạnh tâm xung đột văn hoá niên Bảng 4.1: Mức độ xung đột văn hoá niên TT Mức độ XĐVH N Tỷ lệ % ĐTB ĐLC Thấp 85 15,8 2,01 0,17 Trung bình 365 67,7 2,74 0,27 Cao 89 16,5 3,51 0,22 Tổng 539 100 2,75 0,49 Số liệu khảo sát bảng 4.1 cho thấy đa số sinh viên khảo sát có mức độ xung đột văn hóa mức trung bình Có tới 80% niên trải nghiệm xung đột văn hoá mức trung bình mức thấp Như vậy, đại phận niên – sinh viên, văn hoá cá nhân văn hoá cộng đồng có tương đồng cao, mâu thuẫn Kết phản ánh trình hoà nhập tiếp nhận văn hoá phương Tây niên Việt Nam mức tốt Thanh niên tỏ linh hoạt việc tiếp xúc với văn hoá đa dạng, giải tốt khác biệt văn hoá để tránh mâu thuẫn văn hoá Điểm đáng lưu ý có gần 1/5 số sinh viên khảo sát có mức xung đột văn hóa mức độ cao niên này, mâu thuẫn văn hóa cá nhân văn hóa cộng đồng lớn Do đại đa số niên Việt Nam trải nghiệm xung đột văn hoá mức trung bình nên biểu cụ thể xung đột văn hoá niên Việt Nam, biểu nhận thức, cảm xúc 17 hành vi, không rõ rệt Đây hệ trình tiếp biến văn hoá cách chủ động, áp lực niên Việt Nam Tuy nhiên, quan tâm nhiều tới khác biệt biểu xung đột văn hoá niên thuộc nhóm xung đột văn hoá cao niên thuộc nhóm xung đột văn hoá thấp Vì vậy, phân tích biểu cụ thể xung đột văn hoá niên Việt Nam so sánh hai nhóm 4.1.2 Thực trạng biểu cụ thể khía cạnh tâm xung đột văn hoá niên So sánh nhóm niên xung đột văn hóa thấp với nhóm niênxung đột văn hóa cao, ta thấy điểm trung bình ba khía cạnh nhận thức, cảm xúc hành vi có khác biệt lớn Điều cho thấy thống nhất, đồng mặt biểu xung đột văn hoá, với mặt biểu mức tương đương Sự khác biệt rõ nhóm niênxung đột văn hóa thấp nhóm niênxung đột văn hóa cao thể mặt cảm xúc (sự chênh lệch điểm trung bình 2,09, p=0,00), tiếp đến mặt nhận thức (sự chênh lệch điểm trung bình 1,78, p=0,00) Sự khác biệt hai nhóm thể mặt hành vi (sự chênh lệch điểm trung bình 0,60, p=0,00) Kết cho thấy xung đột văn hoá niên gây khác biệt mặt nhận thức cảm xúc cho người trải nghiệm xung đột mức độ cao, khác biệt mặt hành vi rõ ràng Nói cách khác, xung đột văn hoá vào chiều sâu nhận thức cảm xúc phân hoá niên nhóm xung đột văn hoá thấp nhóm xung đột văn hoá cao rõ ràng 4.1.2.1 Khía cạnh nhận thức xung đột văn hoá niên Việt Nam nhóm niênxung đột cao, mức độ xung đột ba nội dung khía cạnh nhận thức cao nhiều so với nhóm có xung đột thấp Đối với nhóm niênxung đột cao, xung đột văn hoá thể rõ ràng nhận thức tính thống hệ giá trị hành vi thân, với chênh lệch điểm trung 18 bình hai nhóm Md = 2,42, p = 0,00 niên song song tồn văn hoá cá nhân văn hoá cộng đồng, độ mạnh hai tương đương niên gắn bó với hai văn hoá mức tương đương Chính vậy, phải xác định cho hệ giá trị văn hoá nhất, thể tính thống với quan niệm mình, niên nhóm gặp nhiều khó khăn nhất, chất hai văn hoá họ khác biệt nhau, hệ giá trị văn hoá gắn với hai khác biệt nhóm niênxung đột văn hóa thấp, xung đột rõ thể nhận thức khả tương tác thân với nhóm văn hoá khác Chính qua tiếp xúc với nhóm văn hóa khác, niên nhóm nhận nhiều mâu thuẫn văn hóa cá nhân văn hóa cộng đồng 4.1.2.2 Khía cạnh cảm xúc xung đột văn hoá niên Việt Nam nhóm xung đột văn hóa cao, xung đột văn hoá thể qua cảm xúc rõ niên bày tỏ cảm xúc tính thống hệ giá trị hành vi thân Điều cho thấy việc thiếu tính thống hệ giá trị hành vi thân mang lại cho niên cảm giác giằng xé, bối rối băn khoăn rõ rệt nhóm niênxung đột văn hóa thấp, cảm xúc băn khoăn diện nhiều niên phải tương tác với nhóm văn hoá khác họ, văn hoá cộng đồng lấn át văn hoá cá nhân, nên việc phải tương tác với nhóm văn hoá khác nhóm văn hoá cá nhân gây cho họ nhiều cảm giác băn khoăn, bất ngờ, chí không đồng tình 4.1.2.3 Khía cạnh hành vi xung đột văn hoá niên Việt Nam Nhìn cách tổng thể, dạng hành vi giải xung đột khảo sát, hành vi niên thực hành vi lảng tránh 19 Hành vi tìm hình mẫu hai nhóm thực thường xuyên nhất, cho thấy hành vi phổ biến niên phải đối mặt với tình xung đột văn hoá Trong nhóm đối tượng để tham khảo ý kiến, bạn bè chọn làm đối tượng tư vấn phổ biến Nguyên nhân nhóm bạn bè nhóm xã hội quan trọng phát triển tâm giai đoạn tuổi niên Các kiểu hành vi lại có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê hai nhóm Thanh niên nhóm xung đột cao thực hành vi giải xung đột, hành vi giải xung đột trực tiếp hay gián tiếp 4.1.2.4 Mối tương quan khía cạnh tâm xung đột văn hoá niên Việt Nam Tồn mối tương quan chặt chẽ khía cạnh nhận thức khía cạnh cảm xúc xung đột văn hoá Kết phản ánh qua phân tích nội dung nhận thức cảm xúc xung đột văn hoá Cả hai khía cạnh nhận thức cảm xúc có tương quan nghịch với hành vi lảng tránh cho thấy xung đột văn hoá mặt nhận thức cảm xúc rõ rệt xu hướng lảng tránh vấn đề tăng Xung đột mức cao dễ khiến niên bối rối, khó xử, họ dễ chọn lảng tránh vấn đề Tuy nhiên, với mức độ xung đột mức trung bình niên sinh viên khảo sát, cộng với mối tương quan thấp khía cạnh nhận thức cảm xúc với hành vi lảng tránh (r=0,12) phổ biến hành vi lảng tránh không cao 4.2 So sánh khía cạnh tâm xung đột văn hoá niên theo biến số Những kết so sánh theo biến số cho thấy khác biệt mức độ xung đột văn hoá niên sinh viên thuộc giới tính, năm học trường học khác Trong ba biến số này, trường học có tác động rõ rệt tới ba khía cạnh tâm xung đột văn hoá Đáng ý không tồn tương tác biến số khảo sát (giới tính, năm học, trường học) với nhóm xung đột văn hoá 20 Nói cách khác, không tìm thấy đặc điểm giới tính, năm học hay trường học đặc trưng cho niên trải nghiệm xung đột văn hoá mức độ cao 4.3 Một số yếu tố ảnh hƣởng tới khía cạnh tâm xung đột văn hoá niên Việt Nam Trong yếu tố chủ quan, thấy mức độ gắn bó với văn hoá phương Tây yếu tố quan trọng dự đoán xung đột văn hoá niên Việt Nam Thông qua tiếp xúc nhiều với văn hoá phương Tây, niên cảm thấy gắn bó chặt chẽ với văn hoá này, từ nảy sinh xung đột văn hoá phương Tây văn hoá Việt Nam họ Các thành tố nhân cách tích cực nhân cách hướng ngoại, nhân cách dễ chịu hay nhân cách tận tâm bảo vệ niên trước xung đột văn hoá, tác động thành tố nhân cách không lớn Trong yếu tố khách quan, tác động áp lực tiếp biến văn hoá mạnh tác động mức độ thống gia đình Những áp lực nảy sinh trình niên tiếp xúc học hỏi văn hoá phương Tây khiến cho niên dễ gặp phải xung đột văn hoá Nhìn lại yếu tố ảnh hưởng đến xung đột văn hoá, thấy áp lực tiếp biến văn hoá yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất, với hệ số b yếu tố phương trình hồi quy dự đoán xung đột văn hoá cao Tuy nhiên, xét mối tương quan yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt mối tương quan mức độ tiếp xúc văn hoá, mức độ gắn bó văn hoá áp lực tiếp biến văn hoá, thấy xung đột văn hoá chịu tác động nhóm yếu tố ảnh hưởng, yếu tố tương tác lẫn nhau, bổ trợ cho để hình thành nên xung đột văn hoá niên 4.4 Kết thực nghiệm tác động Kết thực nghiệm tác động cho thấy có khác biệt rõ rệt tần suất lựa chọn kiểu hành vi giải xung đột văn hoá Trong hai loại xung đột, hành vi bảo thủ hành vi phổ biến nhất, chiếm từ 50-70% tần suất thực hành vi Khi so sánh loại tình xung đột, không tìm thấy tác động loại tình tới tần suất lựa chọn hành vi giải 21 xung đột: 2(6) = 5,50, p = 0,48 Nói cách khác, tình xung đột với nhóm nào, sinh viên Việt Nam khảo sát có xu hướng giải xung đột văn hoá theo cách tương tự Khi so sánh loại văn hoá kích hoạt loại tình xung đột, đề tài luận án không tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa mặt thống kê Với tình xung đột, văn hoá kích hoạt không gây khác biệt hành vi giải xung đột Mặc dù không tìm kết có ý nghĩa mặt thống kê, so sánh tần suất thực hành vi giải xung đột văn hoá, nhận định có khác biệt ổn định xu hướng lựa chọn hành vi tuỳ theo văn hoá kích hoạt Cụ thể, văn hoá phương Tây kích hoạt, sinh viên thực hành vi đồng hoá nhiều rõ rệt so với văn hoá Việt Nam kích hoạt Khi văn hoá Việt Nam kích hoạt, sinh viên lựa chọn hành vi bảo thủ nhiều so với văn hoá phương Tây kích hoạt, khác biệt không nhiều Với hành vi dung hoà hành vi xa lánh, khác biệt theo văn hoá kích hoạt 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu luận thực trạng trên, đưa số nhận xét có tính khái quát sau: 1) Các công trình nghiên cứu xung đột văn hóa từ góc độ TLH chia làm hai hướng chính: xung đột văn hóa dạng xung đột giá trị xung đột văn hóa dạng xung đột 2) Khía cạnh tâm xung đột văn hoá niên mặt biểu tâm niên, phản ánh mâu thuẫn nhận biết văn hoá cá nhân văn hoá cộng đồng tồn niên, thể qua nhận thức, cảm xúc hành vi 3) Kết nghiên cứu thực tiễn cho thấy: Đa phần niên trải nghiệm xung đột văn hoá mức trung bình Điểm đáng lưu ý có tỷ lệ đáng kể số niên khảo sát có mức xung đột văn hóa mức độ cao niên này, văn hóa cá nhân văn hóa cộng đồng tồn mâu thuẫn với nhau, không lấn át nào, gây cho niên khó khăn định nhận thức, cảm xúc hành vi Về nhận thức, niên nhóm xung đột văn hoá cao trải nghiệm mâu thuẫn nhận thức văn hoá cá nhân văn hóa cộng đồng thân, mâu thuẫn thể rõ rệt nhận thức tính thống hệ giá trị hành vi thân Về cảm xúc, niên nhóm xung đột văn hoá cao trải nghiệm cảm xúc giằng xé, băn khoăn rõ rệt liên quan tới tính thống hệ giá trị hành vi thân Về hành vi, niên nhóm xung đột văn hoá cao thực hành vi giải xung đột văn hoá Khi có thực hành vi theo tự đánh giá niên, niên thực hành vi tìm hình mẫu phổ biến nhất, sau đến hành vi dung hoà văn hóa Tuy nhiên, kết thực nghiệm cho thấy tình thực tế, niên thực hành vi bảo thủ thường xuyên Những kết trái ngược 23 thể độ vênh tự nhận thức niên hành vi họ thực tế Nếu so sánh biểu tâm xung đột văn hóa niên sinh viên khảo sát theo biến số giới tính, năm học trường học, trường học có tác động rõ rệt tới ba khía cạnh tâm xung đột văn hoá 4) Các yếu tố chủ quan khách quan khảo sát ảnh hưởng đến khía cạnh tâm xung đột văn hóa sinh viên Áp lực tiếp biến văn hoá yếu tố có ảnh hưởng rõ rệt Thanh niên gặp nhiều áp lực trình tiếp nhận văn hoá họ dễ nảy sinh xung đột văn hoá 5) Kết thực nghiệm ghi nhận tác động chế tâm tiềm thức tới hành vi giải xung đột văn hoá, tác động không nhiều Khi vốn tri thức văn hoá kích hoạt, niên có xu hướng giải xung đột văn hoá theo vốn tri thức văn hoá tương ứng Kiến nghị 2.1.Đối với trường đại học tổ chức niên Do đa số niên trải nghiệm xung đột văn hoá mức không cao, trường đại học tổ chức niên tạo điều kiện cho niên – sinh viên tiếp cận với văn hoá Tuy nhiên, với niên trải nghiệm xung đột văn hoá cao lại có hành vi giải xung đột văn hoá Cần giáo dục cho niên cách thức xử tình xung đột văn hóa nhằm giúp họ tiếp biến văn hoá hiệu 2.2.Đối với sinh viên Sinh viên nhóm xã hội động, sáng tạo tiếp cận tiếp thu giá trị văn hóa (văn hóa phương Tây văn hóa khu vực) Chính mà trình tiếp nhận giá trị văn hóa cần suy nghĩ cân nhắc xem giá trị văn hoá cần tiếp thu Cần hài hòa việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống việc tiếp thu giá trị văn hóa ngoại lai 24 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Thu Trang (2015) Xung đột văn hoá hoà nhập văn hoá Tạp chí Tâm học, số 7, tr 93-99 Vũ Thu Trang (2015) Những nghiên cứu tâm xung đột văn hoá Tạp chí Tâm học xã hội, số 9, tr 11-19 Vũ Thu Trang (2015) Những nghiên cứu nước xung đột văn hoá Tạp chí Tâm học xã hội, số 10, tr 8-16 Vũ Thu Trang (2015) Khía cạnh nhận thức xung đột văn hoá niên Tạp chí Tâm học xã hội, số 11, tr 1-9 Vũ Thu Trang (2016) Khía cạnh cảm xúc hành vi xung đột văn hoá niên Tạp chí Tâm học xã hội, số 2, tr 3-9 Vũ Thu Trang (2016) Thực trạng khía cạnh nhận thức xung đột văn hoá niên Tạp chí Tâm học xã hội, số 10, tr 15-24 Vũ Thu Trang (2016) Emotional and behavioral aspects of cultural conflict in young people Tạp chí Tâm học xã hội, số 12 25 ... khía cạnh mà đề tài luận án lựa chọn để nghiên cứu khía cạnh tâm lý xung đột văn hóa niên Việt Nam (cụ thể sinh viên) CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHÍA CẠNH TÂM LÝ CỦA XUNG ĐỘT VĂN HÓA Ở THANH NIÊN... văn hóa niên Việt Nam khác biệt với niên nhập cư hay niên dân tộc thiểu số 2.1.9 Khía cạnh tâm lý xung đột văn hoá niên Từ phân tích khái niệm xung đột, xung đột văn hóa, xung đột văn hóa niên khía. .. xử lý phần mềm SPSS 16 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ CÁC KHÍA CẠNH TÂM LÝ CỦA XUNG ĐỘT VĂN HÓA Ở THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Thực trạng biểu khía cạnh tâm lý xung đột văn hóa niên
- Xem thêm -

Xem thêm: Khía cạnh tâm lý của xung đột văn hóa ở thanh niên việt nam hiện nay (tt) , Khía cạnh tâm lý của xung đột văn hóa ở thanh niên việt nam hiện nay (tt) , Khía cạnh tâm lý của xung đột văn hóa ở thanh niên việt nam hiện nay (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay