Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Tiên Lãng, Hải Phòng có lời giải

11 539 5
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 11:53

S GD & T TNH HI PHềNG THPT TIấN LNG ( thi cú 40 cõu / trang) THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Ngõm mt inh st dung dch HCl, phn ng xy chm phn ng xy nhan hn, ngi ta thờm tip vo dung dch axit mt vi git dung dch no sau õy A NaCl B FeCl3 C H2SO4 D Cu(NO3)2 Cõu 2: nhit cao, khớ CO kh c cỏc oxit no sau õy A Fe2O3 v CuO B Al2O3 v CuO C MgO v Fe2O3 D CaO v MgO Cõu 3: t chỏy 4,56 gam hn hp E cha metylamin, imetylamin, trimetylamin cn dựng 0,36 mol O Mt khỏc ly 4,56 gam E tỏc dng vi dung dch HCl loóng, d thu c lng mui l A 9,67 gam B 8,94 gam C 8,21 gam D 8,82 gam Cõu 4: Hũa tan hon ton hn hp Mg, Al, Fe v Cu dung dch HNO3 (loóng d) thu c dung dch X Cho dung dch NaOH d vo dung dch X c kt ta Y Nung kt ta Y n phn ng nhit phõn kt thỳc thu c ti a bao nhiờu oxit A B C D Cõu 5: Hũa tan hon ton 7,5 gam hn hp gm Mg v Al bng lng va V lớt dung dch HNO3 1M Sau cỏc phn ng kt thỳc, thu c 0,672 lớt N ( ktc) nht v dung dch cha 54,9 gam mui Giỏ tr ca V l A 0,72 B 0,65 C 0,70 D 0,86 Cõu 6: Este n chc X cú t hi so vi CH4 l 6,25 Cho 20 gam X tỏc dng vi 300 ml dung dch KOH 1M (un núng) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c 28 gam cht rn khan Cụng thc cu to ca X l A CH3-CH2-COO-CH=CH2 B CH2=CH-COO-CH2-CH3 C CH2=CH-CH2- COO -CH3 D CH3-COO-CH=CH-CH3 Cõu 7: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Cỏc cht CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 u cú kh nng phn ng vi HCOOH (b) Thnh phn chớnh ca tinh bt l amilopectin (c) Cỏc peptit u tỏc dng vi Cu(OH)2 cho hp cht cú mu tớm c trng (d) Anilin (C6H5NH2) tan ớt nc Trong cỏc phỏt biu trờn, s phỏt biu ỳng l A B C D Cõu 8: Dung dch X gm 0,01 mol Cu(NO3)2 v 0,1 mol NaHSO4 Khi lng Fe ti a phn ng c vi dung dch X l (bit NO l sn phm kh nht ca NO3-) A 3,36 gam B 5,60 gam C 2,80 gam D 2,24 gam Cõu 9: un núng dung dch cha 0,2 mol hn hp gm glyxin v axit glutamic cn dựng 320 ml dung dch NaOH 1M, cụ cn dung dch sau phn ng, thu c lng mui khan l A 36,32 gam B 30,68 gam C 35,68 gam D 41,44 gam Cõu 10: Cho bit th t t trỏi sang phi ca cỏc cp oxi húa kh dóy in húa (dóy th in cc chun) nh sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/ Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag Cỏc kim loi v ion u phn ng c vi ion Fe2+trong dung dch l A Ag, Fe3+ B Zn, Ag+ C Ag, Cu2+ D Zn, Cu2+ Cõu 11: X, Y, Z, T l mt cỏc dung dch sau: (NH 4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH Thc hin thớ nghim nhn xột chỳng v cú c kt qu nh sau: Cht dd Ba(OH)2, t0 X Z T Y Cú kt ta xut Khụng hin Kt ta v khớ thoỏt Cú khớ thoỏt hin tng Cỏc dung dch X, Y, Z, T ln lt l A K2SO4, (NH4)2SO4, KOH, NH4NO3 B (NH4)2SO4, KOH, NH4NO3, K2SO4 C KOH, NH4NO3, K2SO4, (NH4)2SO4 D K2SO4, NH4NO3, KOH, (NH4)2SO4 Cõu 12: Trung ho 9,0 gam mt amin n chc Y cn 200 ml dung dch HCl 1M CTPT ca Y l A C4H11N B CH5N C C3H9N D C2H7N Cõu 13: Phỏt biu no sau õy l sai A Metyl amin l cht khớ, lm xanh qu tớm m B Cỏc ipeptit hũa tan c Cu(OH)2 nhit thng C Cỏc amino axit cú nhit núng chy cao D Cỏc cht bộo cú gc axit bộo khụng no thng l cht lng Cõu 14: Kim loi cú tớnh kh mnh nht l A Fe B Sn C Ag D Au Cõu 15: Trong cỏc kim loi Na, Fe, Cu, Ag, Al Cú bao nhiờu kim loi ch iu ch c bng phng phỏp in phõn A B C D Cõu 16: Khi cho HNO3 c vo ng nghim cha anbumin thy cú kt ta mu A xanh thm B tớm C en D vng Cõu 17: Hai dung dch u phn ng c vi kim loi Fe l: A AgNO3 v H2SO4 loóng B ZnCl2 v FeCl3 C HCl v AlCl3 D CuSO4 v HNO3 c ngui Cõu 18: Este X cú cụng thc phõn t C 2H4O2 un núng 9,0 gam X dung dch NaOH va n phn ng xy hon ton thu c m gam mui Giỏ tr ca m l A 8,2 B 10,2 C 12,3 D 15,0 Cõu 19: Cho hn hp Cu v Fe hũa tan vo dung dch H 2SO4 c núng ti phn ng hon ton, thu c dung dch X v mt phn Cu khụng tan Cho dung dch NH d vo dung dch X thu c kt ta Y Thnh phn ca kt ta Y gm A Fe(OH)2 B Fe(OH)2, Cu(OH)2 C Fe(OH)3, Cu(OH)2 D Fe(OH)3 Cõu 20: Este X cú CTPT CH3COOC6H5 Phỏt biu no sau õy v X l ỳng A Tờn gi ca X l benzyl axetat B X cú phn ng gng C Khi cho X tỏc dng vi NaOH (va ) thỡ thu c mui D X c iu ch bng phn ng ca axit axetic vi phenol Cõu 21: Cho 6,88 gam hn hp cha Mg v Cu vi t l mol tng ng l : vo dung dch cha 0,12 mol Fe(NO3)3 Sau cỏc phn ng hon ton thu c m gam kim loi Giỏ tr ca m l: A 5,12 B 3,84 C 2,56 D 6,96 Cõu 22: Cho cỏc s chuyn húa sau: C + H 2O O2 X 1500 Y Z + T ; HgSO , H 2SO o + H2 ,t KMnO +T Y P + Q o E Pd/PbCO H 2SO , t Bit phõn t E ch cha mt loi nhúm chc Phõn t ca E l A 132 B 118 C 104 D 146 Cõu 23: in phõn dung dch X gm FeCl2 v NaCl (t l mol tng ng l : 2) vi in cc tr mng ngn xp thu c dung dch Y cha hai cht tan, bit lng dung dch X ln hn lng dch Y l 4,54 gam Dung dch Y hũa tan ti a 0,54 gam Al Mt khỏc dung dch X tỏc dng vi lng d dung dch AgNO3 thu c m gam kt ta Giỏ tr m l A 14,35 B 17,59 C 17,22 D 20,46 Cõu 24: Hũa tan ht m gam hn hp X gm Mg, MgO, Mg(HCO 3)2, MgSO3 bng mt lng va dung dch H2SO4 30%, thu c 11,2 lớt (ktc) hn hp khớ Y v dung dch Z cú nng 36% T ca Y so vi He bng Cụ cn Z c 72 gam mui khan Giỏ tr ca m l A 20 B 10 C 15 D 25 Cõu 25: Phỏt biu no sau õy l sai A Theo chiu tng dn in tớch ht nhõn, cỏc kim loi kim cú nhit núng chy gim dn B cựng mt chu k, bỏn kớnh kim loi kim ln hn bỏn kinh kim loi kim th C KAl(SO4)2.12H2O, NaAl(SO4)2.12H2O v (NH4)Al(SO4)2.12H2O c gi l phốn nhụm D Cỏc kim loi kim, kim th u tỏc dng vi nc iu kin thng Cõu 26: Khi b m, mt sc hoc sau cỏc ca phu thut, nhiu ngi bnh thng c truyn dch m c th sm hi phc Cht dch truyn cú tỏc dng trờn l A glucoz B saccaroz C amino axit D amin Cõu 27: Phỏt biu no sau õy l ỳng: A Tt c cỏc polime tng hp u c iu ch bng phn ng trựng ngng B Tt c cỏc polime u khụng tỏc dng vi axit hay baz C Protein l mt loi polime thiờn nhiờn D Cao su buna-S cú cha lu hunh phõn t Cõu 28: Hai cht hu c X, Y cú thnh phn phõn t gm C, H, O (M X < MY < 70) C X v Y u cú kh nng tham gia phn ng bc v u phn ng c vi dung dch KOH sinh mui T hi ca Y so vi X cú giỏ tr l: A 1,403 B 1,333 C 1,304 D 1,3 Cõu 29: Cp cht khụng xy phn ng l A dung dch NaNO3 v dung dch MgCl2 B dung dch NaOH v Al2O3 C K2O v H2O D Na v dung dch KCl Cõu 30: Cỏc amino axit u cú A kh nng lm i mu qu tớm B ỳng mt nhúm amino C ớt nht nhúm COOH D ớt nht hai nhúm chc Cõu 31: Cho dóy cỏc cht: triolein; saccaroz; nilon-6,6; t lapsan; xenluloz v glyxylglyxin S cht dóy cho c phn ng thy phõn mụi trng kim l A B C D Cõu 32: Thc hin cỏc thớ nghim sau (1) Cho bt Al vo dung dch NaOH (d) (2) in phõn dung dch NaCl bng in cc tr, khụng mng ngn xp (3) Cho dung dch KI vo dung dch cha Na2Cr2O7 v H2SO4 (4) Dn lung khớ NH3 qua ng s cha CrO3 (5) Cho bt Fe vo lng d dung dch FeCl3 S thớ nghim thu c n cht l A B C D Cõu 33: Hn hp X cha cỏc este u mch h gm hai este n chc v mt este a chc, khụng no cha mt liờn kt ụi C=C t chỏy hon ton 0,24 mol X cn dựng 1,04 mol O2, thu c 0,93 mol CO2 v 0,8 mol H2O Nu thy phõn X NaOH, thu c hn hp Y cha ancol cú cựng s nguyờn t cacbon v hn hp Z cha mui Phn trm lng ca este n chc cú lng phõn t ln X l A 22,7% B 15,5% C 25,7% D 13,6% Cõu 34: Thc hin s phn ng (ỳng vi t l mol cỏc cht) sau: (2) X1 + H 2SO Na 2SO + X t (4) nX + nX T lapsan + 2nH 2O t (1) X + NaOH X1 + X + 2H 2O t (3) nX + nX Nilon 6, + 2nH 2O Nhn nh no sau õy l sai? A X cú cụng thc phõn t l C14H22O4N2 B X2 cú tờn thay th l hexan-1,6-iamin C X3 v X4 cú cựng s nguyờn t cacbon D X2, X4 v X5 cú mch cacbon khụng phõn nhỏnh Cõu 35: Hũa tan ht m gam kim loi M cn dựng 136 gam dung dch HNO 31,5% Sau kt thỳc phn ng thu c dung dch X v 0,12 mol khớ NO nht Cụ cn dung dch X thu c (2,5m + 8,49) gam mui khan Kim loi M l: A Mg B Cu C Ca D Zn Cõu 36: t chỏy hon ton mt este no chc mch h X Sc ton b sn phm chỏy vo dung dch Ca(OH)2 d, sau phn ng thu c 5,0 gam kt ta v lng dung dch gim 2,08 gam Bit x phũng húa X ch thu c mui ca axit cacboxylic v ancol S ng phõn ca X l: A B C D Cõu 37: Hn hp A gm mt peptit X v mt peptit Y (mi cht c cu to t loi aminoaxit, tng s nhúm CO-NH- loi phõn t l 5) vi t l s mol n X : nY = : Khi thy phõn hon ton m gam hn hp A thu c 5,625 gam glyxin v 10,86 gam tyrosin Gớa tr ca m l: A 14,865 gam B 14,775 gam C 14,665 gam D 14,885 gam Cõu 38: Cho 1,752 gam amin n chc X tỏc dng vi dung dch HCl loóng d, thu c 2,628 gam mui S ng phõn cu to ca X l A B C D Cõu 39: Cht no sau õy khụng phn ng vi dung dch HCl A H2N-CH2-COOH B CH3COOH C C2H5NH2 D C6H5NH2 Cõu 40: Ngi ta thng dựng cỏc vt dng bng bc co giú cho ngi b trỳng giú (khi ngi b mt mi, chúng mtdo c th tớch t cỏc khớ c nh H 2S) Khi ú vt bng bc b en phn ng: 4Ag + O2 + 2H2S 2Ag2S + 2H2O Cht kh phn ng trờn l A O2 B H2S C Ag D H2S v Ag PHN TCH HNG DN GII THI TH THPT TIấN LNG HI PHềNG LN Cõu 1: Chn D - Khi ngõm mt inh st vo dung dch HCl thỡ: Fe + 2HCl FeCl2 + H2 + Khớ H2 sinh mt phn bỏm li trờn inh st lm gim kh nng tip xỳc vi ion H + nờn phn ng xy chm v khớ H2 sinh s ớt - Khi nh thờm dung dch Cu(NO3)2 vo thỡ: Fe + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + Cu + Trong dung dch lỳc ny hỡnh thnh mt pin in in cc Fe Cu cú s chuyn dch cỏc electron v ion H+ dung dch s nhn electron vỡ vy lm cho phn ng xy nhanh v khớ H thoỏt nhiu hn Cõu 2: Chn A - nhit cao, khớ CO, H2 cú th kh c cỏc oxit kim loi ng sau Al dóy in húa Cỏc cht tha l: Fe O3 v CuO Cõu 3: Chn B - Quy i hn hp E: CH NH , (CH ) NH, (CH )3 N thnh CnH2n+3N: a mol - t chỏy E: CnH2n+3N + (1,5n + 0,75)O2 nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2 n O = (1,5n + 0, 75)a = 0,36 (1) v m E = (14n + 17) a = 4,56 (2) T (1), (2) ta tớnh c: a = 0,12 mol BTKL - Cho E tỏc dng vi HCl thỡ n HCl = n E = 0,12 mol mmui = mE + 36,5nHCl = 8, 94 (g) Cõu 4: Chn D Mg, Cu + HNO Mg(NO ) , Cu(NO ) + NaOH Mg(OH) , Cu(OH) t o MgO, CuO + H 2O Fe, Al Fe(NO ) , Al(NO ) Fe(OH) Fe 2O - Lu ý: + Cho mt lng d NaOH vo Al3+, ban u cú kt ta trng keo khụng tan sau ú tan dn v to dung dch sut + H2O cng l mt oxit vỡ theo nh ngha oxit l hp cht ca nguyờn t ú cú nguyờn t l oxi Vy cú ti a l oxit Cõu 5: Chn D - Hng t 1: Bo ton nguyờn t N Mg, Al + HNO Mg(NO ) , Al(NO ) 3, NH NO + N { + H 2O 4 4 44 4 4 43 - Quỏ trỡnh: 3 7,5 (g) V (l) 54,9 (g) hỗn hợp muối 0,03 mol 24n Mg + 27n Al = 7,5 n Mg = 0, + Ta cú: 148n Mg(NO ) + 213n Al(NO3 ) + 80n NH NO = 54,9 n Al = 0,1 BT: e n NH NO3 = 0, 05 2n Mg + 3n Al = 8n NH NO3 + 10n N BT: N VHNO = 2n Mg(NO3 ) + 3n Al(NO )3 + 2n NH NO + 2n N = 0,86 (l) - Hng t 2: Tớnh theo s mol HNO3 m Al3+ + m Mg 2+ + 18n NH + + 62n NO3 = 54,9 n NH + = 0, 05mol +Ta cú: BT e + BTDT n = n + (8n + 10n ) + + N2 NO3 NH NH n HNO = 12n N + 10n + = 0,86 mol Cõu 6: Chn A NH - T t ta suy M X = 100 : C5H O v nX = 0,2 mol ; nKOH = 0,3 mol t CTTQ ca X l: RCOOR - Hng t 1: Tỡm gc R m rắn 56n KOH dư = 112 + Ta cú: nKOH p = nRCOOK = nX = 0,2 mol nKOH d = 0,1 mol m M RCOOK = 0,2 R l C2H5 Vy cụng thc cu to ca X l C H 5COOCH = CH - Hng t 2: Tỡm gc R m + m KOH m rắn BTKL M R'OH = X = 44 : CH 3CHO R l C2H3 Vy X l C H 5COOCH = CH 0,2 Cõu 7: Chn A (a) ỳng, Phng trỡnh phn ng: CH3NH2 + HCOOH HCOONH3CH3 H 2SO HCOOC2H5 + H2O C2H5OH + HCOOH o t NaHCO3 + HCOOH HCOONa + CO2 + H2O (b) ỳng, Amilopectin chim t 70 80% lng tinh bt amiloz chim t 20 30% lng tinh bt (c) Sai, Cỏc tripeptit tr lờn (ipeptit khụng cú phn ng ny) u tỏc dng vi Cu(OH) cho hp cht cú mu tớm c trng (d) ỳng, Anilin (C6H5NH2) l cht lng, sụi 184 oC, khụng mu, rt c, tan ớt nc nhng tan nhiu benzen v etanol Vy cú phỏt biu ỳng l (a), (b), (d) Cõu 8: Chn C S oxi húa S kh 2+ + Fe Fe + 2e 4H + NO3 + 3e NO + 2H2O (vỡ lng Fe phn ng ti a nờn Fe chuyn 0,08 0,02 0,06 0,01 lờn Fe2+) Cu2+ + 2e Cu 0,01 0,02 2H+(d) + 2e H2 0,02 0,02 0,01 3n NO + 2n Cu 2+ + 2n H BT:e n Fe = = 0, 05 mol m Fe = 2,8 (g) Cõu 9: Chn B - Hng t 1: Xỏc nh cỏc cht cú mui 0,32 mol 678 H NCH 2COOH : x mol H NCH 2COONa : x mol + NaOH + H 2O HOOC(CH ) CH(NH ) COOH : y mol NaOOC(CH ) CH(NH ) COONa : y mol x + y = 0, x = 0, 08 mmui = 97x + 191y = 30, 68 (g) + Ta cú: x + 2y = 0,32 y = 0,12 - Hng t 2: Bo ton lng BTKL + Ta cú: n H 2O = n NaOH = 0,32 mol mmui = m gly + m glu + 40n NaOH m H 2O = 30, 68 (g) Cõu 10: Chn B - Da vo quy tc ta xỏc nh c cỏc cp cht cú phn ng vi Fe2+ l Zn, Ag + Phn ng: 2+ Zn + Fe2+ Zn + Fe Cõu 11: Chn D Cht X: K2SO4 3+ Fe2+ + Ag+ Fe + Ag Z: KOH T: (NH4)2SO4 Y: NH4NO3 dd Ba(OH)2, t0 Cú kt ta xut Khụng hin hin tng - Phng trỡnh phn ng: Ba(OH)2 + K2SO4 BaSO4 trng + 2KOH Ba(OH)2 + NH4NO3: khụng xy Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 BaSO4 trng + 2NH3 + 2H2O Kt ta v khớ thoỏt Cú khớ thoỏt Ba(OH)2 + 2NH4NO3 Ba(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O Cõu 12: Chn D mY = = 45 : Y l C H N - Ta cú: M Y = n Y 0, Cõu 13: Chn B Cõu 14: Chn A Cõu 15: Chn B - Na, Al c iu ch bng phng phỏp in phõn núng chy - Fe, Cu c iu ch bng c phng phỏp l in phõn dung dch, nhit luyn v thy luyn - Ag c iu ch bng phng phỏp l in phõn dung dch v thy luyn Vy ch cú kim loi Na v Al c bng mt phng phỏp in phõn Cõu 16: Chn D - Nh vi git dung dch HNO c vo ng nghim cha anbumin thy cú kt ta mu vng Cõu 17: Chn A A Fe + 2AgNO Fe(NO ) + 2Ag B Fe + 2FeCl3 3FeCl2 Fe + H 2SO loóng FeSO + H C Fe + 2HCl FeCl2 + H2 Cõu 18: Chn B D Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu HCOOCH + NaOH HCOONa + CH 3OH mol: 0,15 0,15 m HCOONa = 10, (g) - Phng trỡnh: Cõu 19: Chn A + NH Fe 2+ , Cu 2+ ,SO 42 Fe(OH) + H 2SO 4 4 4 - Quỏ trỡnh: Fe, Cu Cu v d dd X - Lu ý: Cỏc hiroxit hay mui ca cỏc kim loi Cu, Ag, Zn, Ni to phc tan dung dch NH3 d Cõu 20: Chn C A Sai, Tờn gi ca X l phenyl axetat B Sai, X khụng cú phn ng gng C ỳng, Phng trỡnh: CH3COOC6H5 + NaOH CH3COONa + C6H5ONa + H2O D Sai, X c iu ch bng phn ng ca anhirit axetic vi phenol : C6H5OH + (CH3CO)2O CH3COOC6H5 + CH3COOH Cõu 21: Chn B - Hng t 1: Cõn bng phng trỡnh 2+ 2+ Mg + 2Fe3+ Mg + 2Fe mol: 0,02 0,04 0,04 n Fe3+ cũn li = 0,08 mol 2+ 2+ Cu + 2Fe3+ Cu + 2Fe mol: 0,04 0,08 Vy mrn = mCu d = 3,84 (g) nCu d = 0,06 mol - Hng t 2: S dng bo ton e - Ta cú: n e cho = 2(n Mg + n Cu ) = 0, 24 mol Nhn thy: n Fe 3+ < n e cho < 3n Fe3+ Fe3+ ch v Fe2+ n e cho n Fe3+ = 0, 06 mol m = 3,84 (g) - Khi ú: nCu d = Cõu 22: Chn D - Phng trỡnh phn ng: 15000 C HgSO ,t o 2CH (X) C 2H (Y) + 3H ; C2 H + H 2O CH3CHO(Z) 2CH3CHO(Z) + O 2CH 3COOH(T); C2 H (Y) + H C H (P) Pd/PdCO t 3C2 H (P) + 2KMnO + 4H 2O 3C H (OH) (Q) + 2KOH + 2MnO H SO t C2 H (OH) (Q) + 2CH 3COOH(T) o C 2H (OOCCH ) (E) + 2H 2O Vy M E = 146 Cõu 23: Chn D - Xột trng hp dung dch Y cha cht tan l NaOH v NaCl Quỏ trỡnh in phõn din nh sau : Ti catot: Ti Anot: 2+ Fe + 2e Fe 2Cl- Cl2 + 2e x 2x x (2x + 2y) (x + y) (2x + 2y) 2H2O + 2e 2OH- + H2 2y 2y y - T phng trỡnh: Al + 3H 2O + NaOH Na[Al(OH) ] + H suy n OH = n Al = 0, 02 y = 0, 01 mol - Khi lng dung dch gim: 56x + 71n Cl + 2n H = 4,54 x = 0, 03 mol FeCl :0, 03mol + AgNO3 n Ag = n FeCl2 = 0, 03 m = 20, 46 gam - Hn hp X: BT: Cl NaCl :0, 06 mol n AgCl = 2n FeCl2 + n NaCl = 0,12 BT: e Cõu 24: Chn A 0,5 mol khí Y (M Y = 32) Mg, MgO SO - Quỏ trỡnh: X Mg(HCO ) , MgSO + H 14 43 c ôưcạn 3 dd Z (36%) MgSO : 0, mol dd 30% - Ta cú: n H 2SO = n MgSO = 0, mol m H 2SO = 58,8 gam m dd H 2SO = C% = 58,8 = 196 gam 0,3 120n MgSO = 36% m = 200 m dd H 2SO + m khớ = 20 gam m + m dd H 2SO m khớ Cõu 25: Chn D - Be khụng tỏc dng vi nc nhit thng Mg tan chm nc lnh un núng thỡ Mg tan nhanh nc Cõu 26: Chn C - Trong cỏc chai dung dch m cú nhiu cỏc axit amin m c th cn b m, mt sc hoc sau cỏc ca phu thut c th sm hi phc Ngoi cú cỏc cht in gii v cú th thờm mt s cỏc vitamin, sorbitol tựy theo tờn thng phm ca cỏc hóng dc sn xut khỏc Cõu 27: Chn C A Sai, Cỏc polime tng hp cú th c iu ch bng phn ng trựng ngng hoc trựng hp Ly vớ d: trựng hp vinyl clorua B Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) tỏc dng vi dung dch NaOH hay cao su thiờn nhiờn tỏc dng vi HCl: C ỳng, Protein l mt loi polime thiờn nhiờn cú t tm, lụng cu, len D Sai, Trong cu trỳc ca cao su buna S khụng cú cha lu hunh xt,t o ,p nCH = CH CH = CH + nCH = CH C 6H [ CH CH = CH CH CH CH(C 6H ) ] Buta 1,3ien Poli (butaien stiren) Cao su Buna S Stiren Cõu 28: Chn C - Vỡ X, Y u tham gia phn ng bc v tỏc dng vi KOH sinh mui nờn X, Y cú dng HCOOR m MX < MY < 70 X l HCOOH ; Y l HCOOCH3 Vy d Y/X = M Y : M X = 1,304 Cõu 29: Chn A A NaNO3 + MgCl2 : khụng xy B 2NaOH + Al2O3 2NaAlO2 + H2O D 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 C K2O + H2O 2KOH Cõu 30: Chn D - Trong phõn t cỏc amino axit cha ng thi nhúm amino NH v nhúm cacboxyl COOH Tựy thuc vo cỏc cht khỏc m s nhúm chc cú cỏc cht cú th ging hoc khỏc Cõu 31: Chn B - Cú cht thy phõn mụi trng kim l: triolein; nilon-6,6; t lapsan; glyxylglyxin Triolein N Poli(hexametylen -aipamit) hay nilon 6,6 H O Poli(etylen - terephtalat) hay t lapsan Glyxylglyxin (CH2)6 N C H O CH2CH2 O (CH2)4 O n C C O O n H2NCH2CONHCH2COOH Cõu 32: Chn B Cú thớ nghim thu c n cht l (1), (2), (3) v (4) PT phn ng : (1) 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2 dpdd (2) 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + 2H2 (3) KI + Na2Cr2O7 + H2SO4 K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + I2 + H2O (4) 2NH3 + 2CrO3 N2 + Cr2O3 + 3H2O Cõu 33: Chn D C - Ta cú: C X = 0,93 = 3,875 Vỡ thy phõn X NaOH thu c ancol cú cựng cacbon v 0, 24 mui Trong X cú cht l HCOOC2H5 (A), este n chc cũn li l RCOOC2H5 (B), este chc (C) c to t etylenglicol C2H4(OH)2 v hai axit cacboxylic HCOOH; RCOOH (trong gc R cú liờn kt ụi C=C) quanưhệ + Lỳc ny kA = ; kB = ; kC = p dng n B + 2n C = n CO n H 2O = 0,13 (1) CO ưvàưH O BT: O 2n A + 2n B + 4n C = 2n CO + n H 2O 2n O = 0,58 (2) v nA + nB + nC = 0,24 (3) + T (1), (2), (3) ta tớnh c: nA = 0,16 mol ; nB = 0,03 mol ; nC = 0,05 mol BT: C 3.0,16 + 0, 03.C B + 0, 05.C C = 0,93 (4) (vi CB > 4, CC > 5) + Nu CB = thay vo (4) ta cú: CC = Tha (nu CB cng tng thỡ CC < nờn ta khụng xột na) 7, 25 = 13, 61 Vy (B) l CH2=CH-COOC2H5: 0,03 mol %m C = 22, 04 Cõu 34: Chn C t0 (1) C H (COONH ) (CH )6 + 2NaOH C 6H (COONa) (X1 ) + NH (CH ) NH (X ) (2) C H (COONa) (X1 ) + H 2SO C H (COOH) (X ) + Na 2SO t (3) nHOOC(CH ) COOH(X ) + nNH (CH ) NH (X ) ( OC(CH ) CONH(CH ) NH ) n + 2n H O Tơ nilon-6,6 t0 (4) nC H (COOH) (X ) + nC H (OH) (X ) ( OCC H 4COOC H 4O ) n + nH 2O Tơưlapsan X3 l C H (COOH) cú nguyờn t C v X4 l HOOC(CH ) COOH cú nguyờn t C Cõu 35: Chn D - Khi cho m gam kim loi M tỏc dng vi 0,68 mol NaOH thỡ : n HNO3 4n NH + n 4n NO + n NH + = HNO3 = 0,02 mol n = = 0,3mol H O 10 BTKL m M + 63n HNO3 = m X + 30n NO + 18n H 2O m = 16,9(g) - Ta cú n eưtraoưđổi = 3n NO + 8n NH + = 0,52 mol ne m 16,9a a = MM = M = M M = 65(Zn) (vi a l s e trao i ca M) a nM ne Cõu 36: Chn B - Khi t chỏy este X thỡ : n CO2 = n CaCO3 n CO2 = 0,05 n CO2 = 0,05mol 56n CO2 18n H2 O = 2,08 n H 2O = 0,04 mol 100n CaCO3 (44n CO + n H 2O ) = m ddưgiảm - p dng bt bóo hũa, ta c : n X = n CO2 n H 2O = 0,01mol Vy este X cú CTPT l C 5H 8O + TH1 : X c to thnh t axit n chc v ancol hai chc : HCOOCH CH OOC H v HOOC CH(CH)3 CH OOCH + TH2 : X c to thnh t axit n chc v ancol hai chc : C H 5OOC COOCH v CH 3OOC CH COO CH Cõu 37: Chn A - M n M = - Khi gp X v Y vi t l mol tng ng l : cú 2X + Y X 2Y + 2H 2O (1) + T: n Gly n Tyr = 0,075 = X Y l (Gly)5k (Tyr)4k 0,06 m (min) < sốưmắcưxíchưcủaưXY sốưmắcưxích 4 4 4 33 42 4 5k +4k (5+2).n X < (max) 7.1 < 9k < 7.2 k = sốưmắcưxích 144244 (5+2).n Z n Gly n Tyr = = 0,015mol + Vi k = n (Gly)5 (Tyr) = n X 2Y = BTKL - Xột phn ng (1) ta c m X + m Y = m X Y + 18n H 2O = 14,865(g) Cõu 38: Chn C BTKL n HCl = n X = 2, 628 1, 752 1, 752 = 0, 024 mol M X = = 73 : X l C4H11N 36,5 0, 024 - S ng phõn ng vi cụng thc ca X l CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 CH NH2 NH2 CH3 CH3 CH2 CH NH2 C CH3 CH3 NH2 CH3 CH3 NH CH3 CH2 CH CH3 CH2 NH CH3 CH3 NH CH2 CH3 N CH2 CH2 CH3 CH3 CH3 CH3 Cõu 39: Chn B Nhng cht tỏc dng c vi HCl thng gp húa hu c: - Mui ca phenol : C6H5ONa + HCl C6H5OH + NaCl - Mui ca axit cacboxylic: RCOONa + HCl RCOOH + NaCl - Amin, anilin: R-NH2 + HCl R-NH3Cl - Aminoaxit: HOOC-R-NH2 + HCl HOOC-R-NH3Cl - Mui ca nhúm cacboxyl ca aminoaxit: H2N-R-COONa + 2HCl ClH3N-R-COONa + NaCl - Mui amoni ca axit hu c: R-COO-NH 3-R + HCl R-COOH + R-NH3Cl Vy CH 3COOH khụng tỏc dng c vi HCl Cõu 40: Chn C - Nhn thy: Ag Ag+ + 1e : Ag nhng electron nờn Ag l cht kh HT ... Protein l mt loi polime thi n nhiờn D Cao su buna-S cú cha lu hunh phõn t Cõu 28: Hai cht hu c X, Y cú thnh phn phõn t gm C, H, O (M X < MY < 70) C X v Y u cú kh nng tham gia phn ng bc v u phn... O2 + 2H2S 2Ag2S + 2H2O Cht kh phn ng trờn l A O2 B H2S C Ag D H2S v Ag PHN TCH HNG DN GII THI TH THPT TIấN LNG HI PHềNG LN Cõu 1: Chn D - Khi ngõm mt inh st vo dung dch HCl thỡ: Fe + 2HCl... Sai, Poli(vinyl axetat) (PVA) tỏc dng vi dung dch NaOH hay cao su thi n nhiờn tỏc dng vi HCl: C ỳng, Protein l mt loi polime thi n nhiờn cú t tm, lụng cu, len D Sai, Trong cu trỳc ca cao su buna
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Tiên Lãng, Hải Phòng có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Tiên Lãng, Hải Phòng có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Tiên Lãng, Hải Phòng có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay