CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG TRONG SEO

8 282 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 11:41

CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG TRONG SEO Thuật ngữ  SEO: Search Engine Optimization – Tối ưu hóa website cho công cụ tìm ki ếm •  SEM: Search Engine Marketing –Quảng bá website công c ụ tìm ki ếm •  SMM: Social Media Marketing – Quảng bá website mạng xã h ội •  SMO: Social Media Optimization – Tối ưu hóa website phục vụ quảng bá mạng xã h ội  CRO: Conversion Rate Optimization – Tối ưu hóa tỷ lệchuyển đ ổi  ROI: Return On Investment – Tỷlệ hoàn vốn  SERP(s): Search Engine Result Page(s) – Các trang kết tìm kiếm c ỗ máy tìm ki ếm  PR: PageRank – số Google cho biết mức độ quan trọng trang n ội dung •  DA: Domain Authority – Chỉ số cho bi ết mức độ uy tín s ức m ạnh c m ột website  Robots.txt – File điều hướng đưa mệnh lệnh cho bot c máy tìm ki ếm  Bot : Các “bọ” quét tự động hệ thống Internet máy tìm ki ếm  Indexing : Chỉ việc trang nội dung máy tìm kiếm đưa vào hệ thống hiển thị đ ược tìm ki ếm  Crawling : Chỉ việc “bọ” quét đọc trang nội dung  Ranking : Thứ hạng trang nội dung cho từ khóa tìm ki ếm  Onpage SEO : Các yếu tố SEO thực website  Internal link : Chỉ liên kết trang bên website  Outbound link: Các liên kết từ website tới website khác  Internal link: Chỉ liên kết trang bên website  External link : Chỉ liên kết bên website trỏ tới website  Offpage SEO : Các yếu tố SEO thực phạm vi website (xây dựng backlink) GIẢI THÍCH TÊN CÁC THUẬT TOÁN XỬ LÍ VI PHẠM CỦA GOOGLE  Sandbox: Bộ lọc biến bất thườngcủa Google website (đặc biệt site m ới  Google penalty: hình thức“phạt” website Google  Panda : Thuật toán cập nhật 02/2011 hướng tới loại bỏ trang nội dung ch ất lượng ( xu hướng SEO năm 2015 – trọng nội dụng )  Penguin: Thuật toán cập nhật 04/2012 hướng tới giảm thứ hạng trang SEO đà  Thuật ngữ khác  Backlink: liên kết từmột trang nội dung (website) trỏ tới trangnội dung (website) khác   Link popularity: Mức độ đa dạng backlink trang nội dung Cloaking : kỹ thuật SEO bị Google cấm (ám hành động webmaster che dấu bot search engine nh ư  Google crawl n ội dung mà người dùng nhìn thấy, đồng thời đề xuất cho c ậu Bot nhìn th n ội dung đ ược Onpage optimize t ốt nh ằm m ục đích đạt vị trí cao SERP)  Link baiting: Kỹ thuật “câu” link nội dung gây tò mò, h ấp dẫn  Viral marketing: kỹ thuật tiếp thị lan truyền  Rich snippets : thông tin bổ sung cho k ết trang tìm kiếm  Sitemap: phần thông tin đặc biệt “bot” máy tìm kiếm đ ọc đ ể hiểu rõ cấu trúc website  Domain age: tuổi tên miền  SEO score: điểm SEO, dùng đánh giá phần mạnh yếu website  Sitelink: liên kết tới trang website đ ược hiển th ị trang tìm ki ếm Thuật ngữ SEO - Onpage  Anchor text : phần chữ dùng để làm liên kết từ trang tới trang khác  Alt tag : thẻ mô tả dự phòng cho ảnh  Meta tag : thẻ thông tin cho biết nội dung trang tin  H1, H2 H6 : thẻ tiêu đề (heading) ( Nội dung website đánh giá tốt nội dung website có b ố c ục rõ ràng )  Duplicate content : lỗi trùng lặp nội dung Các lỗi website thường gặp ( phần báo coder xử lí )  200 : mã HTTP từ server cho biết yêu cầu thực •  301 : mã HTTP từ server cho biết trang nội dung đ ược yêu cầu đ ược chuyển h ướng hoàn toàn sang m ột trangm ới •  302 : mã HTTP từserver cho biết trang nộ idung đ ược yêu c ầu đ ươc chuyển h ướng t ạmth ời sang m ột trang m ới •  404 : mã HTTP từ server cho biết trang nội dung đ ược yêu c ầu không h ề t ồn t ại •  500 : mã HTTP từ server cho biết hệ thống có trục trặc ... link : Chỉ liên kết bên website trỏ tới website  Offpage SEO : Các yếu tố SEO thực phạm vi website (xây dựng backlink) GIẢI THÍCH TÊN CÁC THUẬT TOÁN XỬ LÍ VI PHẠM CỦA GOOGLE  Sandbox: Bộ lọc biến... Panda : Thuật toán cập nhật 02/2011 hướng tới loại bỏ trang nội dung ch ất lượng ( xu hướng SEO năm 2015 – trọng nội dụng )  Penguin: Thuật toán cập nhật 04/2012 hướng tới giảm thứ hạng trang SEO. .. Domain age: tuổi tên miền  SEO score: điểm SEO, dùng đánh giá phần mạnh yếu website  Sitelink: liên kết tới trang website đ ược hiển th ị trang tìm ki ếm Thuật ngữ SEO - Onpage  Anchor text
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG TRONG SEO, CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG TRONG SEO, CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG TRONG SEO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay