Khí cụ chỉnh nha trainer

17 342 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 11:34

KHÍ CỤ TIỀN CHỈNH NHA TRAINER Điều trị cho trẻ giai đoạn hỗn hợp với đà phát triển sai cắn khít Bao gồm - HƯỚNG DẪN MỌC RĂNG, TẬP LẠI CƠ CHỨC NĂNG,VÀ ĐỊNH VỊ HÀM HƢỚNG DẪN TIẾN TRÌNH ĐIỀU TRỊ - GIỚI THIỆU Khí cụ tiền chỉnh nha TRAINER Loại khí cụ chức kết hợp hƣớng dẫn mọc Quan niệm điều trị sớm vấn đề trẻ phát triển xuất từ lâu, đặc biệt Châu Âu.” Khí cụ chức “ (KCCN) dùng định vị lại tăng trƣởng xƣơng hàm, kết hợp với nới rộng cung răng, đƣợc dùng rộng rãi cho nhiều ca sai cắn khít (CK).Việc áp dụng kỹ thuật này, đặt biệt Bắc Mỹ bị hạn chế bất lợi cố hữu trích KCCN Lợi điểm KCCN điều trị sớm đƣợc sai cắn khít, hiệu chỉnh hình xƣơng giúp điều trị đƣợc sai CK dạng xƣơng, điều làm đƣợc khí cụ cố định Điểm bất lợi chung không xếp ngắn đƣợc cộng với qui trình làm khí cụ phức tạp tốn Càng sửa đổi để làm đƣợc điều khí cụ dễ gãy khó đeo Hơn nữa, dù gọi tên nhƣ thế, vài KCCN hiệu thấy đƣợc mô mềm nhƣ: chữa tật đẩy lƣỡi, nuốt ngƣợc, thói quen miệng, thở miệng - yếu tố ảnh hƣởng nhiều đến tăng trƣởng trật tự Ngoài ra, nhiều KCCN cản trở chức vị trí lƣỡi, dẫn đến tác dụng ngƣợc đƣợc minh chứng thí nghiệm Harvold loài linh trƣởng vào năm 1960 Gần có khuynh hƣớng kết hợp lại thành hệ thống hai giai đoạn điều trị để đạt đƣợc phƣơng thức điều trị tốt - vừa nhƣ KCCN,vừa nhƣ khí cụ cố định, khắc phục thiếu sót hai hệ thống sử dụng riêng rẽ http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm Khởi nguồn từ nhu cầu này, khí cụ tiền chỉnh nha TRAINER xuất để điều trị sớm hiệu cho trẻ giai đoạn hỗn hợp - lứa tuổi mà KCCN hiệu Mục đích sản xuất khí cụ làm http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm sẳn, dễ sử dụng với tác dụng chỉnh nha KCCN kết hợp tính chất hƣớng dẫn mọc đặc tính tập lại chức Khí cụ không cần làm Labo có cỡ phổ biến cho tất trẻ từ – 11 tuổi (giai đoạn hỗn hợp ), cho phép chỉnh nha đƣợc thực sớm giá hạ Áp dụng đặc tính hƣớng dẫn mọc vào KCCN vƣợt qua đƣợc trở ngại lớn KCCN khác A HƢỚNG DẪN MỌC RĂNG TRAINERỊ đƣợc làm từ nhựa Silicon không nhiệt dẻo polyuretan Vật liệu có tính đàn hồi ghi nhớ Các gờ có sẵn mặt cung trên, dƣới có tác dụng tƣơng tự nhƣ dây chỉnh nha, gờ hình parapol nhƣ cung tự nhiên phù hợp với kích cỡ cung lớn hay nhỏ Nhƣ dây chỉnh nha, TRAINER không cần có nhiều cỡ khác nhau, có độ dài phía sau khác, cắt bớt đƣợc tùy thuộc vị trí xa cối vĩnh viễn thứ Các gờ mặt với đƣờng rãnh ôm trƣớc tạo nên lực thƣờng xuyên lên trƣớc nằm sai lệch, giúp xếp lại vị trí cho chúng TRAINER giai đoạn đầu làm Silicon dẻo, đàn hồi để đạt đƣợc hiệu tối đa Các sai vị trí trầm trọng thích hợp TRAINER giai đoạn đầu (màu xanh) có lực nhẹ, – tháng sau đeo TRAINER cứng (màu hồng) với lực tác dụng mạnh sai vị trí Đây nguyên lý kỷ thuật dây thẳng, bắt đầu dây mềm sau tới dây cứng vào trật tự ngắn (chỉ cần lực 1,7 gm để di chuyển trƣớc) Nhờ kỹ thuật phác họa máy tính, TRAINER có đƣợc tính chất B TẬP LẠI CƠ CHỨC NĂNG Vị trí chức lƣỡi sai, tật đẩy lƣỡi thói quen xấu miệng nguyên nhân gây sai CK Gần yếu tố đƣợc xem yếu tố gây tái phát Việc điều trị lực lệch lạc hỗ trợ cho đặn cung xƣơng TRAINER có tính chất tập lại chức độc đáo, giúp chỉnh sửa thói quen xấu Khí cụ có cánh lƣỡi giúp đầu lƣỡi đặt vị trí Phần cong lên cánh lƣỡi tập cho trẻ đặt đầu lƣỡi đúng” vị trí “ ngậm TRAINER miệng Đây “nơi nhắc nhở” để đặt đầu lƣỡi không ngậm TRAINER Các nhà trị liệu chức áp dụng việc định vị lƣỡi nhƣ tảng việc tái huấn luyện lại hệ thống miệng họ Phần chận lƣỡi ngăn động tác vừa nuốt , vừa đẩy lƣỡi, trình “tập” lại vị trí lƣỡi Phần chặn môi / dãn cằm kéo dãn ngăn tác động (bất hoạt) co thắt đáng cằm thƣờng gặp nuốt đẩy lƣỡi Phần chặn môi giúp tăng chiều dài cung ca thiếu chổ vừa phải Đeo TRAINERỊ loại trừ đƣợc tật thở miệng TRAINERỊ che kín hai hàm, tập cho trẻ thở mũi Đa số trẻ không ngậm kín miệng thở mũi đƣợc Những ngƣời thở miệng thói quen có http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm thể tập thở lại cách Đặc biệt đeo ban đêm, TRAINER giúp ngăn ngừa giảm kích thƣớc chậm tăng trƣởng cung trên, điều thƣờng gặp trẻ thở miệng Theo Woodside Linder “sự thay đổi cách thở từ miệng mở sang miệng ngậm liên quan đến tăng trƣởng nhiều hàm dƣới đặc biệt vùng cằm tăng trƣởng nhiều mặt tầng mặt giữa” Sự thay đổi cách thở dẫn đến nới rộng cung thụ động tăng trƣởng hàm dƣới C ĐỊNH VỊ HÀM - Tƣơng tự nhƣ khí cụ chức -Khí cụ chức (KCCN) TRAINER hoạt động nhƣ KCCN (kích hoạt dẫn xuất) dạng CK loại I (vị trí cắn đối đầu) Sự khác biệt không cần khít sát độ đàn hồi vật liệu giúp tránh đƣợc việc gãy khí cụ - điều bất lợi KCCN khác Sự kết hợp đặc tính thiết yếu TRAINER hiệu điều trị sai CK giai đoạn hỗn hợp trẻ, đeo tối thiểu vào ban ngày suốt đêm Khi cần lực nhẹ để di chuyển trƣớc (khoảng 1,7gm), việc kết hợp sử dụng lực căng chỉnh nhẹ để lại vị trí răng, loại trừ lệch lạc sai chức lƣỡi, môi dƣới, sửa lại cách thở thêm đặc tính KCCN làm nên tính hiệu cho TRAINER Đặc biệt tốt cho sai CK loại II, đƣợc điều trị theo mối liên hệ cấp I, kéo lùi trƣớc đẩy hàm dƣới trƣớc Nó giúp phát triển xƣơng hàm hạn chế hàm dƣới sai CK loại III (không dùng loại III trầm trọng) Sử dụng khí cụ tiền chỉnh nha [KCTCN] TRAINER thay cho cách điều trị TRAINER với vai trò KCCN truyền thống giúp chỉnh ngắn Cùng với vai trò huấn luyện chức vị trí lƣỡi, việc nuốt cách thở góp phần hoàn thiện cho nghiên cứu lĩnh vực Vấn đề khí cụ, tồn tại, đƣợc giải cách sử dụng vật liệu có độ mỏng độ đàn hồi cao Giá thành hạ dễ đeo giúp cho việc điều trị trẻ sai cắn khít thực đƣợc phần lớn trƣờng hợp Mặc dù vậy, giống nhƣ khí cụ chỉnh nha khác, lúc cho kết lý tƣởng nhất, TRAINER tác động ba cấp điều trị một, vừa KCCN vừa kết hợp khí cụ cố định: Hƣớng dẫn mọc răng, định vị hàm (nhƣ KCCN) tập lại chức Nó giúp bình thƣờng hóa tăng trƣởng gia tăng đáng kể ổn định kết điều trị chỉnh nha cuối Quá trình điều trị thêm trở nên dễ ổn định -Phƣơng thức điều trị sớm thực tiễn Đối với Bác Sĩ dùng KCCN điều trị chỉnh nha sớm trƣớc chƣa áp dụng cách điều trị sớm bất lợi tồn loại KCCN khác TRAINER lựa chọn phƣơng pháp điều trị sớm có hiệu Khí cụ lựa chọn lý tƣởng cho trẻ giai đoạn http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm hỗn hợp đà phát triển sai CK giá thành thấp, dễ đeo miệng, đáp ứng tốt yêu cầu hƣớng dẫn mọc tập lại chức Điều trị chỉnh nha sau thuận lợi sau dùng TRAINER Góc quan sát tầm quan trọng lực chức lên sai CK “Ảnh hƣởng môi làm thay đổi hình dạng cung nghiên cứu thú vị hầu nhƣ trƣờng hợp sai CK có đặc điểm tính chất khác nhau” Nói môi môi dƣới “Lực tự động đáp ứng với cảm xúc, kết trì hài hoà cung răng, đặn ngƣời … Trong trƣờng hợp sai CK, bất thƣờng đặc trƣng bật chức môi thƣờng dễ nhận thấy, ngƣời ta nghi ngờ – xác nhận - bất thƣờng chức môi nguyên nhân khiến sai vị trí” Dr E.H Angle- The Treatment of Malocclusing of the Teeth Edition 7, Chapter 2, Philadelphia: 1907 KCTCN TRAINER thích hợp cho phần lớn ca sai CK giai đoạn hỗn hợp Thời gian tối ƣu trƣớc vĩnh viễn mọc Để bảo đảm kết tối ƣu nên bắt đầu với trẻ bố mẹ có động chỉnh nha tích cực (thƣờng nhiều ) Lƣu ý tờ hƣớng dẫn sử dụng HÀNG NGÀY có hộp đựng dụng cụ Thƣờng có khuynh hƣớng ca có kết tốt để giúp ta đánh giá đƣợc hiệu TRAINER MÁCH NHỎ: Chúng ta không nên đeo TRAINER vào miệng dùm trẻ Hãy cho tất trẻ đƣợc cung cấp TRAINER xem cá clip hƣớng dẫn sử dụng , chúng tự đeo cho Bạn thấy TRAINER khít khao với trẻ mà không cần điều chỉnh Ở ca miệng thật nhỏ cắn hở phía trƣớc nhiều cắt bớt phía xa – mm Ban đầu tái khám bệnh nhân sau tháng, tiếp đến 02 tháng 01 lần Nhớ nói với bậc Phụ Huynh mục tiêu điều trị loại trừ sai CK (dù đạt đƣợc) mà giảm mức độ trầm trọng, cải thiện tăng trƣởng mặt, giảm thiểu yêu cầu cần nhổ gia tăng ổn định cho trị liệu chỉnh nha tƣơng lai Nếu sử dụng nhƣ hƣớng dẫn, bạn chắn thành công HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG – KHÍ CỤ TIỀN CHỈNH NHA TRAINERỊ đƣợc định giai đoạn hỗn hợp lúc trƣớc vĩnh viễn mọc Đây thời điểm tốt để tiến hành điều trị mọc trƣớc mang tính chức TRAINER http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm dùng trƣớc giai đoạn này* sau (tùy thuộc vào giai đoạn mọc vĩnh viễn) * Có thể sử dụng cho bệnh nhân nhỏ tuổi trƣớc mọc trƣớc Cắt – 10 mm phía xa khí cụ để khớp với chổ khuyết hàm thứ Bất lợi trƣờng hợp hệ thống hƣớng dẫn mọc tác dụng bắt đầu giai đoạn mọc trƣớc vĩnh viễn -Kiểu khí cụ kích thƣớc TRAINER loại mềm (màu xanh ) khí cụ ban đầu loại cứng (màu hồng) khí cụ giai đoạn kết thúc Loại mềm có độ đàn hồi lớn, đeo dễ dàng, nhƣng lực căng chỉnh ngắn lại nhỏ Ngƣợc lại loại cứng có lực căng chỉnh tốt Loại mềm có lỗ thở phía trƣớc, để trẻ bị nghẹt mũi thƣờng xuyên thở miệng Điều giúp dễ chấp nhận cố loại bỏ thói quen thở miệng đẩy lƣỡi trẻ Điều trị bắt đầu với TRAINER loại mềm (màu xanh) Dễ đeo tối đa, chủ yếu trị liệu vấn đề chức hƣớng dẫn mọc nhẹ Sau – tháng, dùng khí cụ cứng vấn đề chức cải thiện, lúc căng chỉnh trở thành mục đích ƣu tiên Khi bắt đầu với TRAINER Trẻ giai đoạn hỗn hợp có dấu chứng phát triển sai CK bắt đầu điều trị TRAINER TRAINER điều trị sai CK thƣờng gặp từ trẻ mà bố mẹ nhìn thấy trƣớc mọc lộn xộn muốn điều trị tức ca trầm trọng mà bạn muốn trị liệu để giảm bớt độ phức tạp điều trị, theo hƣớng bắt đầu thông thƣờng với KCCN Đây điều trị tiền chỉnh nha ,nên cải thiện tốt quan niệm “cứ để mặc thấy ngày tệ “ Sự tăng trƣởng mặt tệ không điều trị Loại sai CK điển hình điều trị TRAINER đƣợc đề cập chi tiết sau Mục tiêu điều trị thói quen chức kết hợp căng chỉnh ngắn Răng Hàm Điều trị vấn đề chức nhƣ thở miệng, tật đẩy lƣỡi quan trọng tăng trƣởng mặt thành công chỉnh nha tƣơng lai Loại trừ thói quen cộng với chỉnh sửa không cần đến nhu cầu điều trị thêm tƣơng lai Quan sát mặt để tìm dấu chứng nuốt ngƣợc, co thắt cằm, tƣ miệng hở (phân tích rối loạn chức mô mềm ) Hãy cho bậc Phụ Huynh thấy đƣợc tầm quan trọng thói quen thẳng hàng tăng trƣởng mặt -Tuổi tốt để bắt đầu điều trị Bắt đầu điều trị TRAINER thích hợp giai đoạn trẻ mọc từ 4-6 cửa, để đạt đƣợc hiệu tối đa việc hƣớng dẫn mọc tập lại chức Ở trẻ nhỏ bắt đầu trƣớc cối vĩnh viễn thứ mọc cách sử dụng loại TRAINER mềm cắt bớt phía xa cho phù hợp http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm với chổ khuyết cối lớn vĩnh viễn thứ TRAINER đeo tới giai đoạn vĩnh viễn -TRAINER điều trị trƣờng hợp hiệu ? TRAINER đặc biệt hữu ích trƣờng hợp sai CK loại II “trƣờng hợp chen chúc” độ tuối – 10 tuổi Thời gian điều trị tối thiểu từ – 12 tháng, 18 tháng Trong giai đoạn sớm hỗn hợp, điều trị tiền chỉnh nha chủ yếu cho sai CK phát triển, thở miệng, đẩy lƣỡi mút ngón tay Vấn đề việc phát triển sai cắn khít yếu tố chức định vị hàm, điều trị liệu tiền chỉnh nha TRAINER -Những ca điều trị thƣờng gặp +Chen Chúc Răng Trƣớc Hàm Dƣới: Lý phổ biến để khám chỉnh nha lúc tuổi thƣờng chen chúc trƣớc hàm dƣới Các bậc Phụ Huynh thấy cửa bên hàm dƣới trẻ chổ để mọc Trong khứ, thƣờng điều trị biện pháp nhổ tuần tự, kết làm cho chỗ nhiều hơn, cắn sâu phải nhổ thêm vĩnh viễn sau Răng chen chúc phát triển cung hàm dƣới, không quán kích thƣớc Nhiều ngƣời có cung “bẹt” tạo trƣờng hợp chen chúc giả tạo, cƣờng cằm nuốt ngƣợc TRAINER kéo giãn làm bất hoạt cằm (tác dụng nhƣ phần chặn môi – lip bumper) tập lại thói quen nuốt Đặc tính hƣớng dẫn mọc cải thiện hình dạng cung xếp ngắn cho trƣớc Lƣu ý để lƣỡi làm nới rộng cung cách thụ động Điều tƣơng ứng với việc gia tăng phát triển mặt +Cắn Hở Răng Trƣớc: Điều trị sớm cắn hở trƣớc cần để phòng ngừa sai CK nặng không điều trị đƣợc tăng trƣởng mặt lệch lạc Nguyên nhân nuốt đẩy lƣỡi có kèm theo mút tay Tấm chặn lƣỡi ngăn lƣỡi không chèn trƣớc phần cánh lƣỡi chủ động tập lƣỡi để vị trí Khi loại trừ ảnh hƣởng thói quen lƣỡi, dƣới mọc đƣợc vị trí Cần cho bố mẹ biết việc loại bỏ thói quen quan trọng cho thành công việc chỉnh nha tuơng lai MÁCH NHỎ: Ca cắn hở nhiều, cắt ngắn bớt phần phía sau, giúp trƣớc khớp sát với khí cụ đƣợc +Hô Răng Loại II: Chi Và Chi 2: Thói quen chức xấu nhƣ tật đẩy lƣỡi, nuốt sai thở miệng góp phần làm trầm trọng thêm ca loại II Tăng trƣởng mặt bị tổn thƣơng Các bậc Cha Mẹ thƣờng thấy phát triển tầng mặt dƣới http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm nhƣ dấu chứng sai CK Nên dùng TRAINER ca với mục đích loại bỏ thói quen miệng cách thở để trƣớc ngắn đặn TRAINER tác động nhƣ KCCN nhờ vào tác dụng Headgear (băng kéo đầu) lên để lại vị trí tƣơng tự nhƣ thun loại II dùng khí cụ cố định Nghiên cứu cho thấy nhờ thay đổi cách thở mà tăng trƣởng hàm hàm dƣới đƣợc cải thiện +Cắn Sâu: Điều trị cắn sâu quan trọng nhằm ngăn ngừa tổn thƣơng mô mềm kéo dài TRAINER “mở” khớp cắn chế khí cụ khít sát (aerofoil base) loại trừ thói quen nhƣ thở miệng Việc mở khớp cắn không làm mặt dài thêm Quan sát thấy có cải thiện khuôn mặt +Răng Chen Chúc CK Loại I Do Thở Miệng Thƣờng Xuyên: Các nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng thở miệng ảnh hƣởng đến tăng trƣởng sọ mặt Ngƣời thở miệng thƣờng xuyên đặt lƣỡi vị trí hàm trên, đƣa đến hậu hẹp ngắn cung làm chen chúc Kích thƣớc nguyên nhân gây chen chúc CK loại I mà thƣờng thở miệng TRAINER nên dùng trẻ thở miệng giai đoạn hỗn hợp để tăng tối đa phát triển cung giảm tối thiểu yêu cầu nhổ vĩnh viễn sau Sự phát triển cung thụ động thấy đƣợc đa số ca dùng TRAINER sau đeo liên tục đƣợc 12 tháng +Khớp Cắn Loại III Nhẹ Và Loại III Giả Sai CK loại III chủ yếu di truyền nhƣng nhiều ca loại III nhẹ bắt nguồn từ bệnh tai, mũi, họng mãn tính gây nên tật thỡ miệng lƣỡi đặt thấp Đây nguyên nhân nguyên phát gây nên CK loại III cải thiện sớm TRAINER Việc tập lại vị trí lƣỡi thôi, đạt đƣợc tƣ cắn đối đầu (hoặc ) giúp việc chỉnh nha tƣơng lai không cần phẩu thuật +Mút Tay Các trẻ thƣờng bị sai CK Cần điều trị sớm chẩn đoán để ngăn ngừa lệch lạc thêm khớp cắn tăng trƣởng sọ mặt Cần cho bố mẹ biết hậu lâu dài thói quen Hãy cho trẻ đeo TRAINER thấy trẻ thƣờng xuyên mút tay Dùng TRAINER nhƣ thiết bị chuyên dùng chỉnh hình Rõ ràng với TRAINERỊ trẻ cho tay vào miệng ngậm Nó ngăn tật đẩy lƣỡi, nguy dẫn đến cắn hở trƣớc không điều trị Việc chỉnh nha tƣơng lai thành công không loại trừ thói quen http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm +Thói Quen Miệng, Nuốt Sai, Vấn Đề Nói TRAINER trị liệu tập lại chức để sửa thói quen miệng Các nhà trị liệu chức ngôn ngữ thƣờng dùng tập dựa nguyên tắc có TRAINER TRAINER đƣợc dùng nhƣ “chăm sóc thêm nhà” để củng cố tập chức dùng chữa thói quen xấu +Tƣ Thế Hàm Dƣới & Toàn Thân Tƣ hàm dƣới toàn thân sai nguyên nhân phổ biến Ngƣời thở miệng đẩy lƣỡi có tƣ đầu ngã trƣớc nhƣ có vấn đề sọ mặt Nhƣ phần thƣởng thêm, trẻ có tƣ sai, dùng TRAINER cải thiện khuôn mặt tƣ cách tuyệt vời đeo vào miệng Hãy cho bố mẹ trẻ điều họ thấy chỉnh nha họ có đƣợc nhiều thứ Mỗi lúc quan sát trẻ phát triển này, lúc thấy đƣợc tƣ chúng dần cải thiện CHỐNG CHỈ ĐỊNH -Trẻ / Bố Mẹ Không Quyết Tâm TRAINER thích hợp cho phần lớn ca sai CK nhƣng không dùng đặn ngày lợi ích chi Trẻ bố mẹ phải sử dụng mói có kết quả, ngƣợc lại kết tối thiểu Bù lại, trẻ tích cực, kết tuyệt vời -Loại III Trầm Trọng Ở loại III, xƣơng có yếu tố di truyền, hầu hết trẻ đeo TRAINER đƣợc (vì thƣờng không vừa) TRAINER dùng cho số ca hạn chế: loại III nhẹ loại III giả mà -Cắn Chéo Răng Sau TRAINER khả nới rộng hàm thụ động đủ để điều trị cắn chéo sau Tuy nhiên, nhiều trƣờng hợp hình thành thói quen xấu miệng chúng không ổn định thói quen (lƣỡi, mút tay, thở) đƣợc chỉnh sửa Đầu tiên, nới rộng ngang để chữa cắn chéo, sau dùng TRAINER để chữa thói quen chức căng chỉnh hàm dƣới (xoay) Hoặc dùng Dây Nong Hàm (BWA) với TRAINER +Nghẹt Mũi Thực Sự http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm Phải kiểm soát thông suốt đƣờng thở trẻ Trẻ nên thở đƣờng mũi, nghĩa đƣờng thở phải thông suốt Nên chuyển đến chuyên viên tai mũi họng thăm khám đƣờng thở bị nghẹt phần nghẹt hoàn toàn +Làm để kiểm tra: Thử cho trẻ đeo TRAINER với môi khép chặt bịt kín lỗ thở Nếu trẻ ngậm TRAINER với môi đóng kín vòng phút - trẻ không bị nghẹt đƣờng thở Nếu ca bị nghẹt mũi, đề nghị khám tai mũi họng ( phẫu thuật), dùng TRAINER sau E TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH NHA Sử Dụng Suốt Giai Đoạn Điều Trị Chỉnh Nha Trong giai đoạn cuối hỗn hợp (8 – 12 tuổi) thƣờng cung trẻ phát triển hầu nhƣ hoàn toàn Ở giai đoạn TRAINER thƣờng điều trị hết bất hài hòa quan trọng nhƣ phát triển xƣơng hàm kết hợp với sai CK loại II loại III nặng Hiệu căng chỉnh răng, dù có tác dụng nhƣng trẻ lớn Tuy nhiên, trƣớc tiên nới rộng xƣơng hàm nhiều loại khí cụ khác nhƣ khí cụ Schwarz nguyên tảng Biobloc giai đoạn I sau dùng TRAINER (cứng / mềm) cho phần điều trị lại nhƣ : di hàm dƣới trƣớc, căng thẳng hàng điều trị chức năng, nhờ chi phí điều trị ca giảm (cho Nha sĩ) Sau nới rộng xƣơng hàm trên, ban ngày bệnh nhân đeo khí cụ tháo lắp, sau đeo TRAINER ngày suốt đêm Thời gian điều trị từ 9- 12 tháng tùy thuộc vào kết Kế đến, sử dụng dây nong hàm BWS BWS đƣợc thiết kế để dùng kết hợp với TRAINER giai đoạn cuối hỗn hợp, hỗ trợ phát triển cung căng chỉnh thẳng hàng Hệ thống không bị ảnh hƣởng sữa rụng Suốt Giai Đoạn Điều Trị Bằng KCCN Có thể đeo TRAINER ngày giờ, giúp sửa tật thở miệng, đẩy nhanh trình điều trị yếu tố chức dẫn đến sai CK Thông thƣờng khí cụ gọi là”KCCN” nói chung không điều trị chức thói quen thở miệng Đôi khí cụ làm cho thói quen ngày tệ Đeo TRAINER ngày suốt giai đoạn cải thiện kết giảm bớt thời gian điều trị, gia tăng phát triển cung tăng tính ổn định Nếu tiến hành cho giai đoạn cố định, điều trị chức đƣợc tiếp tục với TRAINER for BRACES (TRAINER loại dành cho mắc cài -T4B) Nếu điều trị kỹ thuật cố định dây thẳng (SWA) thời hạn 12 tháng, khởi đầu vơí T4B Điều Trị Với Khí Cụ Clark Twin Block / Biobloc http://123doc.org/trang-ca-nhan-2962306-nha-tai.htm Để điều trị loại II, phổ biến dùng khí cụ làm di hàm dƣới trƣớc nhƣ Clark Twin Block Mặc dù điều trị thành công, nhƣng thƣờng khó giữ kết sau tháo khí cụ, (để dùng tiếp khí cụ cố định) giai đoạn trì kết chúng hạ thấp vị trí lƣỡi Thở miệng thói quen lƣỡi cần đƣợc điều trị chung với khí cụ Đeo TRAINERỊ ngày với khí cụ giúp chỉnh sửa chức Tốt là, thay dùng chúng, sử dụng BWA TRAINER for FINISHING (Trainer cho giai đoạn kết thúc) Phƣơng pháp điều trị Biobloc trọng đến việc chỉnh sửa tƣ xƣơng hàm dƣới TRAINER phận thiết yếu trình điều trị tác động chỉnh sửa mô mềm trạng thái động Tức chỉnh lại tƣ hàm dƣới Các Biobloc làm hạ thấp vị trí lƣỡi làm tình trạng chức trở nên tệ Sau giai đoạn điều trị ban đầu, ngƣng đeo Biobloc, sử dụng TRAINER (xanh) ngày giờ, để chỉnh thói quen chức cải thiện tƣ hàm dƣới Tốt là, thay dùng chúng, sử dụng BWA TRAINER T4K T4F Trainer dùng chung với khí cụ CROZAT, ALF BWS SAU GIAI ĐOẠN CHỈNH NHA Sau Điều Trị Chỉnh Nha Giai Đoạn Duy Trì Kết Quả - Công Dụng Quan Trọng Nhất Giúp Ổn Định Kết Quả Nhiều ca điều trị có kết tốt ổn định lại bị tái phát nhiều mức độ khác Theo quan sát Angle, phần lớn ca bắt nguồn từ việc không điều trị hệ thống miệng Trong giai đoạn trì, đeo TRAINER ngày (tháo khí cụ trì hàm tháo lắp) Tốt dùng TRAINER for FINISHING (Trainer giai đoạn kết thúc) Với khí cụ trì cố định, đeo TRAINER for FINISHING ban ngày suốt đêm Tái Phát Nhẹ Khi bệnh nhân trở lại sau giai đoạn trì có số tái phát nhẹ răng, có nghĩa việc điều trị tốn Trƣớc hết, cho bệnh nhân thấy họ nguyên nhân gây tái phát vấn đề chức không đƣợc chỉnh sửa Nêu yếu tố bất lợi thở miệng nuốt sai Lúc giờ, dùng TRAINER for FINISHING (giai đoạn kết thúc) để điều trị vấn đề chức tái phát chỉnh lại Bạn phải nhấn mạnh TRAINER tác dụng trừ đeo ngày Các tái phát nhẹ điều trị theo cách tiết kiệm đƣợc thời gian tiền bạc 10 https://www.facebook.com/groups/thuvienrhm/ Người chia : Nguyễn Hùng Phong Tật Nghiến Răng Ở trẻ nghiến răng, TRAINER loại mềm lý tƣởng cho điều trị tính chất đặc hiệu khí cụ: nhựa bao cung dƣới loại trừ chức đƣa sang bên, hàm khít sát tác động nhƣ máng đƣợc dán chặt Có nhiều trẻ nghiến đƣợc phát không điều trị có khuynh hƣớng phát triển rối loạn khớp thái dƣơng hàm (TMJ) Điều trị máng cổ điển làm tổn thƣơng đến phát triển răng, TRAINERỊ loại mềm lý tƣởng cho mục đích Điều Trị Khớp Thái Dƣơng Hàm (TMJ) Rối loạn khớp thái dƣơng hàm (TMJ) thƣờng phổ biến trẻ Theo Riolo, Brandt Tenhave, tạp chí chỉnh nha Hoa Kỳ, trích dẫn từ nghiên cứu họ cho thấy 1987 độ tuổi – 17 tuổi tỉ lệ rối loạn TMJ 36 – 72% TRAINERỊ có đặc tính điều trị rối loạn Nền hàm khít sát TRAINERỊ dầy vùng cối lớn thứ Nó giúp giảm chèn ép vùng khớp viêm cấu trúc bao quanh cung hạn chế nghiến Hai điều hữu ích trƣờng hợp bệnh nhân bị có khuynh hƣớng bị rối loạn TMJ Hoặc đeo loại khí cụ điều trị TMJ không cần hƣớng dẫn mọc (răng ổn định) KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ * Bắt Đầu Với Trainer Tiền Chỉnh Nha (Màu xanh) Loại trừ thói quen chức dẫn đến sai CK hƣớng dẫn mọc nhẹ Khí cụ TRAINER giai đoạn đầu (màu xanh) loại mềm, dễ đeo thích hợp cho trƣờng hợp mọc lộn xộn trầm trọng Đầu tiên, giải thích cho bố mẹ trẻ ý định bạn Đó loại trừ thói quen gây sai CK di chuyển mọc vào vị trí Vì mục đích nên kiểu dáng khí cụ có điểm đặc trƣng Phần cánh lƣỡi phần hƣớng dẫn mọc Hãy cho bố mẹ trẻ thấy điều Cho trẻ xem phần cong lên cánh lƣỡi “Đây vị trí mà lƣỡi chúng đặt vào đeo TRAINER” Sau hƣớng dẫn trẻ cách tự đeo TRAINER cho Không đƣợc cố giúp trẻ đeo khí cụ Một TRAINER đƣợc đeo vào rồi, thông thƣờng ngƣời đeo cảm thấy thoải mải, trừ miệng hẹp cần cắt bớt phía Bảo trẻ cắn lại cho bố mẹ xem hệ thống hƣớng dẫn mọc tác động (độ uốn quanh sai chỗ) Nhấn mạnh phần hƣớng dẫn có hộp đựng khí cụ Mỗi ngày nên đeo vào ban ngày đeo suốt vào ban đêm Đeo TRAINER giai đoạn đầu trung bình 11 https://www.facebook.com/groups/thuvienrhm/ Người chia : Nguyễn Hùng Phong từ – tháng Bạn cải thiện đƣợc thói quen chức năng, đặc biệt tƣ miệng hở cƣờng cằm kết hợp với nuốt sai Sự cải thiện trật tự xếp xuất sau từ – tháng Tái khám bệnh nhân sau tháng, sau tháng lần Xem phần tái khám * Điều Trị Kết Thúc Bằng KCTCN Trainer (Màu hồng) Điều Trị Răng Thẳng Hàng: Khi thói quen chức trật tự đƣợc cải thiện (6 – tháng), trẻ chuyển qua đeo TRAINER màu hồng Loại cứng đàn hồi (cùng nguyên tắc nhƣ dây chỉnh nha) Ban đầu trẻ có cảm giác ê đeo TRAINER cứng hơn, lực lớn Đặc tính chức nhƣ vậy, nhƣng kết hợp với vật liệu cứng Có thể chuyển giai đoạn vài tuần cách đeo TRAINER xanh ban đêm TRAINER hồng ban ngày cần thiết Dùng TRAINER hồng thêm khoảng – 12 tháng Tùy thuộc vào kết giai đoạn chỉnh nha mà kéo dài thêm Kết cuối cần đến điều trị chỉnh nha thêm, dù số ca không cần thiết Vai trò tiền chỉnh nha nỗ lực loại trừ thói quen chức gây sai CK gây cản trở tăng trƣởng sọ mặt bình thƣờng Xem phần nghiên cứu Lợi ích cải thiện đáng kể mặt, giảm đƣợc nhu cầu nhổ răng, rút ngắn thời gian điều trị tăng tính ổn định chỉnh nha CHỌN LỌC BỆNH NHÂN Chọn Lọc Bệnh Nhân Việc áp dụng TRAINER thƣờng dễ, đòi hỏi thời gian làm việc ghế Những trẻ phát triển sai CK có hội sử dụng Bố mẹ thƣờng muốn làm điều cho họ để giảm bớt hậu phát triển sai CK Chìa khóa để thành công sử dụng khí cụ ngày Vì vậy, bố mẹ trẻ phải tích cực để có đƣợc kết Khí cụ không dành cho trẻ không muốn điều trị Tối thiểu đeo ban ngày (hoặc có thể) suốt đêm, khoảng thời gian tối thiểu 12 tháng, để có đƣợc kết lâu dài Theo dõi tiến triển tháng Nếu thời gian đeo thời gian tối thiểu đòi hỏi, báo cho bố mẹ trẻ biết việc trị liệu “sẽ hiệu quả” Hãy chụp hình giai đoạn bắt đầu điều trị, cho bệnh nhân bố mẹ thấy thay đổi khuôn mặt để động viên, khích lệ họ Nói cho bố mẹ biết điều trị tiền chỉnh nha ban đầu nhắm vào nguyên nhân chức gây sai CK, điều phải đƣợc loại trừ để có đƣợc kết điều trị chỉnh nha ổn định a Cho bệnh nhân xem khí cụ TRAINER , rõ phần cánh lƣỡi b Hƣớng dẫn trẻ “đeo TRAINER vào miệng với phần cánh lƣỡi phía Sờ phần cánh lƣỡi khí 12 https://www.facebook.com/groups/thuvienrhm/ Người chia : Nguyễn Hùng Phong cụ với đầu lƣỡi” Chỉ cho bệnh nhân thấy phần cong lên cánh lƣỡi, chạm đầu lƣỡi với cán gƣơng “Đây vị trí lƣỡi phải đặt cho dù có đeo TRAINER hay không Bây đến lúc bệnh nhân tự đeo TRAINER vào miệng c Ngậm kín môi lại nhẹ nhàng thở đƣờng mũi” d “Không nhai TRAINER Ngậm vào TRAINER khép kín môi Cảm giác bị căng kéo” Hãy bệnh nhân cách “ngậm miệng vào rãnh để hƣớng dẫn mọc đặn nhƣ cách thức mà mắc cài tác động“ Ngậm kín vào TRAINER, không nhai TRAINER giữ môi khép vào e Đeo TRAINER ngày làm tập nhà, đọc sách, xem tivi, chơi đùa Tối thiểu ngày lần có hiệu Đòi hỏi tối thiểu Đƣơng nhiên đeo nhiều gia tăng hiệu Đeo ngày để chủ động tập luyện vị trí lƣỡi f Đeo ban đêm tuyệt đối cần thiết, nên bắt đầu trẻ quen đeo ban ngày, thƣờng sau 1, tuần Nếu rớt khỏi miệng (thƣờng gặp lúc bắt đầu điều trị), bảo trẻ cố gắng giữ giai đoạn huấn luyện ban đêm đeo không bị rớt nữa, thành công lớn! Trẻ thở miệng đẩy lƣỡi đặc biệt thƣờng gặp vấn đề này, lý cần đến TRAINER Nhấn mạnh với trẻ chỉnh nha thất bại trừ thói quen đƣợc loại bỏ chúng phải cố gắng Đeo ban đêm giai đoạn thụ động ngăn chặn hậu tai hại tật đẩy lƣỡi thở miệng Tái Khám Bệnh Nhân Mỗi –6 Tuần Kiểm tra tiến trình Hãy hỏi bệnh nhân “Bạn thấy đeo TRAINER ?” Cần chắn TRAINER phải đƣợc sử dụng ngày nhƣ hƣớng dẫn Sau bảo bệnh nhân đeo TRAINER vào miệng để xem trẻ có đeo TRAINER thƣờng xuyên cách không Dựa vào hình chụp ban đầu, quan sát thay đổi mặt (biểu sau – tháng sử dụng, sớm hơn) Khích lệ cách cho bệnh nhân xem tiến triển so với hình ban đầu Đầu tiên, xem thay đổi mặt, đặc biệt tầng mặt dƣới, sau xem cải thiện vị trí hàm cuối thay đổi Sự thay đổi mặt thƣờng ấn tƣợng bệnh nhân (và nha sĩ) thay đổi chậm Sau – tháng, chuyển qua đeo TRAINER hồng thay đổi mặt cho thấy vấn đề chức đƣợc cải thiện Nhắc nhở bố mẹ phần thiết yếu điều trị chỉnh nha cho trẻ TRAINER khí cụ chức đƣợc dùng giai đoạn trẻ tăng trƣởng để loại trừ thói quen xấu gây tăng trƣởng lệch lạc sai cắn khít Nếu không loại trừ thói quen này, điều trị chỉnh nha tƣơng lai kéo dài kết ổn định TÁI KHÁM Độ Khít Khao & Sự Điều Chỉnh TRAINER thƣờng không cần điều chỉnh Hãy để trẻ tự đeo vào miệng Không giúp đeo TRAINER vào miệng trẻ Bảo chúng bóp chặt bên phía xa khí cụ đặt vào miệng Kiểm soát xem có chỗ bị đau không Thƣờng không Chỉ trƣờng hợp miệng nhỏ cần cắt bớt 13 https://www.facebook.com/groups/thuvienrhm/ Người chia : Nguyễn Hùng Phong phía xa 2-3 mm trẻ bảo dài chúng ngậm miệng lại đƣợc Cắt bớt… Cắt kéo (loại mềm) mài mũi mài nhựa (loại cứng) với tay khoan thẳng chỗ thấy khó chịu Nếu phần cánh lƣỡi bị đau sau đeo vào buổi tối, cắt sâu xuống phần chữ V bên cánh lƣỡi Nếu cắn hở nhiều, trƣớc không ngậm lại đƣợc vào phần hƣớng dẫn mọc Cắt bớt phía xa 23mm để cắn hàm lại đƣợc chỉnh sửa phần Mài hết phần mặt trẻ bị hạng III nặng cắn hở Điều giúp trẻ dễ đƣa trƣớc vào TRAINER Trẻ dƣới tuổi, chƣa mọc cối vĩnh viễn thứ nhất, đeo TRAINER Chỉ cắt bớt phía xa 4–6 mm chỗ khuyết cối vĩnh viễn Điều chỉnh phần mặt Phần mặt cắt bỏ để điều chỉnh vị trí cửa hàm Điều phù hợp cho điều trị sai CK hạng III bạn muốn trƣớc di trƣớc nhiều so với cung trƣớc dƣới Hiệu dùng TRAINER cứng Điều chỉnh phần mặt dƣới Cắt bỏ phần mặt dƣới mà nhiều có tác dụng phần chặn môi (lip bumper) làm gia tăng chiều dài cung (nếu muốn) đƣa dƣới trƣớc thêm Hiệu dùng TRAINER cứng Cắn đối đầu Nhƣ loại KCCN, TRAINER đƣợc làm vị trí đối đầu để đạt hiệu tối ƣu khớp cắn hạng I vùng cửa Đôi khi, bệnh nhân tuân thủ ngiêm ngặt hƣớng dẫn sử dụng đeo TRAINER đạt đƣợc khớp cắn đối đầu Có thể chỉnh phép cắn chìa nhẹ cách cắt bỏ phần phía nhƣ Mũi khoan mài nhựa dụng cụ thích hợp Kết giai đoạn sau ngƣng đeo TRAINER khuynh hƣớng gia tăng nhẹ độ cắn chìa độ cắn phủ Do đó, lý tƣởng để có độ cắn chìa cắn phủ tối thiểu Nghiên cứu THE “THREE M’S”: CƠ, SAI CẮN KHÍT VÀ SAI HÌNH Theo báo Ajo–Do tháng năm 1963 ( trang 418 – 450): nhan đề THREE M’S: Cơ, Sai cắn khít Sai hình - Graber 14 https://www.facebook.com/groups/thuvienrhm/ Người chia : Nguyễn Hùng Phong “Đã tiến hành phân tích mối liên quan chúng với thành hình cấu trúc sai cắn khít loại I, II, III Lực tác động theo chiều (dài, rộng sâu), nhiều Bác Sĩ chỉnh nha cho tác động phƣơng - làm nới rộng Bất lúc có giằng co xƣơng, môi trƣờng xƣơng Cơ chức đáp ứng với cấu trúc hình thể di truyền Một thay đổi chức khởi nguồn cho thay đổi hình thể trình hình thành bình thƣờng xƣơng nâng đỡ làm gia tăng sai CK hữu Trong trƣờng hợp sau, tƣơng quan cấu trúc sai bị hình thành đòi hỏi có bù trừ tác động thích nghi để hoạt động ngày Sự bất thƣờng cấu trúc bị gia tăng tác động bù trừ đến phạm vi cân đạt đƣợc hình thể, điều kiện tác động chức sinh lý Đôi lúc, nói đƣợc yếu tố yếu tố đóng vai trò nhân đặc thù BS chỉnh nha bắt buộc phải xác định đƣợc tác động hƣớng liệu pháp chỉnh nha vào tính chất để kết hoàn tất mang lại cân thay đổi cấu trúc đạt đƣợc lực chức tác động nhƣ mô thời điểm đó”ù Dante Bresolin , DDS, MSD, Peter A Shapiro, DDS, MSD, Gail G Shapiro, MD… AM J Orthod Dentofac Orthop 1983 “Trong có nhiều tuyên bố cho cách thở bất thƣờng làm biến đổi tăng trƣởng mặt, liệu kiểm soát để khẳng định vấn đề hạn chế Chúng khảo sát 45 trẻ Caucasian, Bắc Mỹ, nam lẫn nữ, từ – 12 tuổi Ba mƣơi trẻ thở miệng dị ứng mãn tính đƣợc chọn phận bệnh dị ứng nhi 15 trẻ thở mũi dị ứng chọn phận nhi tổng quát Mỗi trẻ đƣợc khám miệng phân tích phim sọ nghiêng Môí quan hệ xƣơng khác đƣợc đánh giá dựa khác biệt có ý nghĩa liên quan đến cách thở tuổi Tầng mặt chiều dài mặt điển hình trẻ thở miệng lớn cách đáng kể Sự liên quan góc S–N (hố yên-mũi), cái, mặt phẳng nhai với mặt phẳng hàm dƣới lớn trẻ thở miệng Gonion (điểm góc hàm dƣới) lớn Hàm hàm dƣới trẻ thở miệng lùi xƣơng hàm nhiều, vòm sâu độ cắn chìa lớn Chiều rộng hai cối lớn hàm hẹp trẻ thở miệng dễ bị cắn chéo sau nhiều Trên hết, trẻ thở miệng có mặt dài với xƣơng hàm hẹp lùi hàm Điều phù hợp với phát trƣớc nghẹt đƣờng thở mũi liên quan đến phát triển mặt lệch lạc Các nghiên cứu hàng dọc cần để đánh giá hiệu can thiệp sớm nhằm ngăn ngừa biến đổi tăng trƣởng này” Alan M Gross, Phd, Gloria D.Kellum, PhD,… AM J Orthod Dentofac Orthop 1994: 106:635-40 “Ngƣời ta thấy trẻ hở miệng, tăng trƣởng xƣơng hàm chậm cách đáng kể so với trẻ có môi ngậm kín” C.T Nevant, P.H Buschang, R.G Alexander and J.M Steffen (AM J Orthod Dentofac Orthop 1991; 100:330-6) “Phần chặn môi (lip bumper) đƣợc sử dụng nhằm đạt đƣợc chiều dài cung để căng chỉnh cung chen chúc nhẹ vừa phải Sự thay đổi góp phần triệt tiêu lực ép môi cung trƣớc dƣới…” 15 https://www.facebook.com/groups/thuvienrhm/ Người chia : Nguyễn Hùng Phong Donald G Woodside, Sten Linder- Aronson, Anders Londstrom and John Mc William AM J Orthod Dentofac Orthop 1991; 100:1-18 “Tổng tăng trƣởng xƣơng hàm xƣơng hàm dƣới với chiều hƣớng tăng trƣởng xƣơng hàm đƣợc nghiên cứu 38 trẻ năm sau cắt amygdal điều trị nghẹt mũi nặng Tổng tăng trƣởng xƣơng hàm dƣới đƣợc xác định cách đo điểm Gnathion tăng trƣởng (qua việc đặt chồng phim) cho thấy gia tăng đáng kể nhóm có cắt amygdal nhóm đối chứng Ở bé trai, khác biệt 38 mm (p < 0,01), bé gái 2,5 mm (p< 0,01) Bé trai có khuynh hƣớng tăng trƣởng xƣơng hàm nhiều đo điểm dƣới mũi (subnasal) (1.2 mm, p
- Xem thêm -

Xem thêm: Khí cụ chỉnh nha trainer , Khí cụ chỉnh nha trainer , Khí cụ chỉnh nha trainer

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay