Kế hoạch và đề án BVMT

40 204 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 11:14

Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hồ Chí Minh KHOA MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT MÔI TRƯỜNG GVHD: Bùi Khánh Vân Anh Thành viên: Đào Nguyễn Quỳnh Như Võ Thị Huyền Trang Nguyễn Duy Phương Nguyễn Bá Gia Minh Nguyễn Hoàng Sơn Nội Dung Chính KẾ HOẠCH BVMT ĐỀ ÁN BVMT Giới thiệu Đối tượng thực Nội dung Các bước xác nhận Các công tác thực sau hoàn thành KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KHBVMT) I Giới thiệu Kế Hoạch bảo vệ môi trường: Kế hoạch BVMT ? Vì phải áp dụng kế hoạch BVMT ? Là Cam kết BVMT (theo luật MT 2005), áp dụng từ 01/01/2015 thông qua nghị định 18/2015/NĐ-CP Là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng quan quản lý nhà nước môi trường Đánh giá dự báo ảnh hưởng đến môi trường dự án giai đoạn thực hoạt động dự án Lường trước rủi ro để đưa giải pháp để loại trừ giảm thiểu rủi ro Kế hoạch BVMT Làm rõ tác động tiêu cực lẫn tích cực dự án đến MT tự nhiên xã hội, sở để xây dựng biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực II Đối tượng thực hiện: Đối tượng không quy định phụ lục IV, nghị định 18/2015/NĐCP Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất không thuộc đối tượng quy định Phụ lục II, IV 18/2015/NĐ-CP Dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký KHBVMT thực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị chủ dự án, chủ sở III Nội dung Kế Hoạch BVMT: Giới thiệu tóm tắt dự án Các loại chất thải phát sinh: tải lượng tối đa, nồng độ tối đa loại chất thải có Quy mô, công suất, công nghệ sản xuất Kế hoạch BVMT Lượng, chủng loại nguyên liệu, nhiên liệu tiêu thụ trình thực Cam kết thực biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường IV Các bước xác nhận kế hoạch BVMT  Thời gian thực hiện:  Đối tượng quy định điều 29 Luật BVMT phải lập KHBVMT gửi quan có thẩm quyền quy định điều 32 luật BVMT xem xét, xác nhận trước triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  Trách nhiệm xác nhận kế hoạch BVMT Ủy Ban Nhân Dân cấp Tỉnh Nằm địa bàn 02 huyện trở lên Nằm rên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý Có quy mô lớn có nguy tác động xấu đến môi trường địa bàn UBND cấp xã Quy mô hộ gia đình nằm địa bàn xã Khi có ủy quyền từ UBND cấp huyện UBND cấp huyện Trên địa bàn, trừ dự án quy định khoản điều 32 Luật môi trường số 55/2014/QH trừ dự án quy định khoản điều 32 Luật môi trường số 55/2014/QH Ban quản lý KCN Được quan có thẩm quyền ủy quyền V Công tác thực sau hoàn thành kế hoạch BVMT:  Trách nhiệm quan nhà nước Kiểm tra việc thực biện pháp bảo vệ môi trường KHBVMT trình thực dự án Tiếp nhận, xử lý ý kiến đề xuất, kiến nghị chủ dự án trình thực dự án Phối hợp với chủ dự án xử lý kịp thời cố trình thực dự án Quy trình lập, đăng ký xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản: Được thực theo quy định Phụ lục kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Chủ sở quy định Điều 10 Thông tư 2015/TT-BTNMT lập gửi hồ sơ đề nghị đăng ký quy định Điều 17 Thông tư đến Ủy ban nhân dân cấp huyện UBND cấp huyện giao cho quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định Phụ lục 19a, Phụ lục 19b kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT có văn thông báo chủ sở để hoàn thiện Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ Đề án BVMT chi tiết: Các hồ sơ cần thiết để lập đề án BVMT chi tiết: Giấy phép kinh doanh Giấy phép đầu tư Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất Sơ đồ vị trí dự án Bản vẽ hệ thống xử lý môi trường (nếu có) Các hồ sơ môi trường có: Sổ chủ nguồn đăng ký chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom chất thải nguy hại Một (01) văn đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết theo mẫu quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư Bảy (07) đề án chi tiết theo mẫu quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Một (01) đĩa CD ghi nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết IV Trách nhiệm xác nhận Đề án BVMT:  Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh: đề án BVMT chi tiết tương ứng với sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT;  Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện: đề án BVMT đơn giản tương đương sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất lập kế hoạch bảo vệ môi trường - sở có quy mô, công suất nhỏ quy mô, công suất nêu phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP Đề án BVMT Đơn Giản: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: UBND cấp huyện xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản, trừ trường hợp quy định Khoản Điều 12, Thông tư 26/2015/TT-BTNMT UBND cấp xã xác nhận đăng ký đề án đơn giản Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền văn Đề án BVMT Đơn Giản:  Thời hạn xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản:  Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, quan có thẩm quyền xác nhận văn theo mẫu quy định Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Trường hợp chưa xác nhận, quan có thẩm quyền xác nhận thông báo văn nêu rõ lý Đề án BVMT chi tiết:  Các Bộ, quan ngang Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết sở thuộc quyền định, phê duyệt mình; trừ trường hợp quy định Khoản 1, Điều thông tư 26/2015/BTNMT  UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi tắt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết sở địa bàn mình; trừ trường hợp quy định Khoản 1, 2, Điều thông tư 26/2015/BTNMT Đề án BVMT chi tiết: Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; trừ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết sở khác thuộc bí mật an ninh, quốc phòng sở thuộc quyền định, phê duyệt mình; trừ trường hợp quy định Khoản Điều 6, thông tư 26/2015/BTNMT ... dự án mà có loại Đề Án BVMT: Đề án BVMT chi tiết Đề án BVMT đơn giản I Giới thiệu Đề án bảo vệ môi trường: Theo dõi diễn biến môi trường xung quanh khu vực dự án ĐỀ ÁN BVMT Đánh giá mức độ tác... Chính KẾ HOẠCH BVMT ĐỀ ÁN BVMT Giới thiệu Đối tượng thực Nội dung Các bước xác nhận Các công tác thực sau hoàn thành KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KHBVMT) I Giới thiệu Kế Hoạch bảo vệ môi trường: Kế. .. 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án BVMT chi tiết, đề án BVMT đơn giản TIÊU ĐỀ ịnh P hị đ Đ-C Ng 5/N 201 38/ Th ôn gt ư2 BT 6/2 NM 01 T 5/TT - Nội dung chi tiết nội dung chi tiết Đề án BVMT Đơn Giản:  Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch và đề án BVMT, Kế hoạch và đề án BVMT, Kế hoạch và đề án BVMT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay