Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT chuyên Bạc Liêu có lời giải

10 342 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 10:36

S GD & T TNH BC LIấU THPT CHUYấN BC LIấU ( thi cú 40 cõu / trang) THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Khi un núng protein vi dung dch (1) v dung dch (2) hay nh xỳc tỏc ca (3), cỏc liờn kt peptit phõn t protein b phõn ct dn, to thnh cỏc chui (4) v cui cựng thnh hn hp cỏc (5). in t thớch hp vo cỏc ch trng cõu trờn: (1) (2) (3) (4) (6) Cõu A axit baz enzim oligopeptit amino axit Cõu B baz axit enzim polipeptit amino axit Cõu C axit baz enzim oligopeptit - amino axit Cõu D baz axit enzim polipeptit - amino axit Cõu 2: Dóy gm cỏc kim loi c xp theo chiu tớnh kh tng dn l A Cu, Zn, Al, Mg B Mg, Cu, Zn, Al C Cu, Mg, Zn, Al D Al, Zn, Mg, Cu Cõu 3: Cht no sau õy tỏc dng vi dung dch NaOH sinh glixerol A Glucoz B Metyl axetat C Triolein D Saccaroz Cõu 4: Phỏt biu no sau õy ỳng ? A kh mựi ca cỏ ngi ta dựng mui n B ipeptit cú liờn kt peptit C Isopropanol v N-metylmetanamin cú cựng bc D Anilin cú tớnh baz yu v lm xanh qu tớm m Cõu 5: Hn hp X gm Al, Fe2O3 v Cu cú s mol bng Hn hp X tan hon ton dung dch A NaOH (d) B HCl (d) C AgNO3 (d) D NH3 (d) Cõu 6: Hũa tan hon ton 5,6 gam kim loi M dung dch HNO3 c ,núng d thu c 3,92 lớt khớ NO2 (ktc) l sn phm kh nht Vy M l A Cu B Pb C Fe D Mg Cõu 7: Thuc th dựng phõn bit FeCl2 v FeCl3 l dung dch A NaOH B H2SO4 loóng C Cu(NO3)2 D K2SO4 Cõu 8: Ion kim loi X vo c th vt mc cho phộp s gõy nguy him vi s phỏt trin c v trớ tu v th cht ngi cỏc lng ngh tỏi ch cqui c, nhiu ngi b ung th, tr em chm phỏt trin trớ tu, cũi cc vỡ nhim c ion kim loi ny Kim loi X õy l: A ng B Magie C St D Chỡ Cõu 9: Polime no sau õy l polime tng hp ? A Thy tinh hu c Plexiglas B Tinh bt C T visco D T tm Cõu 10: sn xut nhụm cụng nghip ngi ta thng A in phõn dung dch AlCl3 B Cho Mg vo dung dch Al2(SO4)3 C Cho CO d i qua Al2O3 nung núng D in phõn Al2O3 núng chy cú mt criolit Cõu 11: Trong khụng khớ m, cỏc vt dng bng ng b bao ph bi lp g mu xanh Lp g ng l A (CuOH)2.CuCO3 B CuCO3 C Cu2O D CuO Cõu 12: Hn hp X gm glyxin v lysin Cho m gam X tỏc dng hon ton vi dung dch NaOH d, thu c dung dch Y cha (m + 6,6) gam mui Mt khỏc nu cho m gam X tỏc dng hon ton vi dung dch HCl, thu c dung dch Z cha (m + 14,6) gam mui Giỏ tr ca m l A 36,7 B 49,9 C 32,0 D 35,3 Trang Cõu 13: Cho 200 ml dung dch Al2(SO4)3 0,5M tỏc dng vi 200 gam dung dch NaOH thu c 11,7 gam kt ta trng Nng dung dch NaOH ó dựng l A 9% B 12% C 13% D Phng ỏn khỏc Cõu 14: in phõn dung dch cha 23,4 gam mui n (vi in cc tr, mng ngn xp), thu c 2,5 lớt dung dch cú pH=13 Phn trm mui n b in phõn l A 62,5% B 65% C 70% D 80% Cõu 15: Khi lm thớ nghim vi HNO3 c núng thng sinh khớ NO hn ch tt nht khớ NO thoỏt gõy ụ nhim mụi trng ngi ta nỳt ng nghim bng bụng tm dung dch no sau õy A Cn B Gim n C Mui n D Xỳt Cõu 16: Thc hin cỏc thớ nghim sau nhit thng: (a) Cho bt Al vo dung dch NaOH (b) Cho bt Fe vo dung dch AgNO3 (c) Cho CaO vo nc (d) Cho dung dch Na2CO3 vo dung dch CaCl2 S thớ nghim cú xy phn ng l A B C D Cõu 17: Trong cỏc loi ht go, ngụ, lỳa mỡ cú cha nhiu tinh bt, cụng thc phõn t ca tinh bt l: A (C6H12O6)n B (C12H22O11)n C (C6H10O5)n D (C12H24O12)n Cõu 18: Hũa tan hon ton 15,4 gam hn hp Mg v Zn dung dch HCl d thy cú 0,6 gam khớ H bay Khi lng mui to thnh dung dch l A 35,7 gam B 36,7 gam C 53,7gam D 63,7 gam Cõu 19: X, Y, Z u cú cụng thc phõn t l C 3H6O2 Trong ú: X lm quỡ tớm húa Y tỏc dng vi dung dch NaOH nhng khụng tỏc dng vi Na kim loi Z tỏc dng c Na v cho c phn ng gng Tng s ng phõn cu to tha ca X, Y, Z l: A B C D Cõu 20: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Trong bng tun hon cỏc nguyờn t húa húa hc, crom thuc chu k 4,nhúm VIB (b) Cỏc oxit ca crom u l oxit baz (c) Trong cỏc hp cht, s oxi húa cao nht ca crom l +6 (d) Trong cỏc phn ng húa hc, hp cht crom(III) ch úng vai trũ cht oxi húa (e) Khi phn ng vi khớ Cl2 d, crom to hp cht crom (III) Trong cỏc phỏt biu trờn nhng phỏt biu ỳng l: A (a), (c) v (e) B (a), (b) v (e) C (b), (d) v (e) D (b), (c) v (e) Cõu 21: Dóy cỏc cht no di õy u phn ng c vi Cu(OH)2 iu kin thng A Etylen glicol, glixerol v ancol etylic B Glixerol, glucoz v etyl axetat C Glucoz, glixerol v saccaroz D Glucoz, glixerol v metyl axetat Cõu 22: Trong s cỏc kim loi Al, Zn, Fe, Ag Kim loi no khụng tỏc dng c vi O nhit thng A Ag B Zn C Al D Fe Cõu 23: Cho cỏc phỏt biu sau: (1) Glucoz, fructoz v mantoz u cú kh nng tham gia phn ng bc (2) Saccaroz, mantoz, tinh bt v xemluloz u b thy phõn cú axit H 2SO4 (loóng) lm xỳc tỏc (3) Tinh bt v xenluloz u c to thnh cõy xanh nh quỏ trỡnh quang hp (4) Glucoz, fructoz v mantoz u cú kh nng hũa tan Cu(OH)2 thnh dung dch mu xanh Phỏt biu ỳng l A (1) v (4) B (1), (2) v (4) C (1), (2) v (3) D (1), (2), (3) v (4) Cõu 24: Kim loi no sau õy cú th tỏc dng vi nc iu kin thng to dung dch lm xanh giy qu tớm l A Be B Ba C Zn D Fe Trang Cõu 25: Cho thớ nghim nh hỡnh v: Thớ nghim trờn dựng nh tớnh nguyờn t no cú glucoz A Cacbon B hiro v oxi C Cacbon v hiro D Cacbon v oxi Cõu 26 Nhn nh no sau õy l sai A Kim loi natri, kali tỏc dng c vi nc iu kin thng, thu c dung dch kim B Sc khớ CO2 vo dung dch natri aluminat, thy xut hin kt ta keo trng C St l kim loi nh, cú tớnh dn in, dn nhit tt, c bit cú tớnh nhim t D Nhụm tỏc dng c vi dung dch natri hiroxit Cõu 27: t chỏy hon ton m gam C2H5NH2 thu c sn phm gm H2O, CO2 v 1,12 lớt khớ N2 (ktc) Giỏ tr ca m l A 18,0 B 9,0 C 4,5 D 13,5 Cõu 28: Cho s sau : X X1 PE M Y Y1 Y2 thu tinh hu c Cụng thc cu to ca X l A CH2=CHCOOCH=CH2.B CH2=C(CH3)COOCH2CH3 C C6H5COOCH2CH3 D CH2=CHCOOCH2CH2CH3 Cõu 29: Nhn xột no sau õy khụng ỳng A Cỏc kim loi kim u cú nhit núng chy rt cao B Cỏc nguyờn t kim loi kim u cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l ns1 C Cỏc kim loi kim u cú tớnh kh mnh D Cỏc kim loi kim u mm v nh Cõu 30: Trong thnh phn ca gang, nguyờn t chim hm lng cao nht l A Mn B S C Si D Fe Cõu 31: Cho 0,10 mol Ba vo dung dch cha 0,10 mol CuSO v 0,12 mol HCl Sau cỏc phn ng xy hon ton, lc ly kt ta nung nhit cao n lng khụng i thu c m gam cht rn Giỏ tr ca m l A 12,52 gam B 31,3 gam C 27,22 gam D 26,5 gam Cõu 32: Hn hp X gm cht : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2 t chỏy hon ton mt lng hn hp X, thu c 0,8 mol H2O v m gam CO2 Giỏ tr ca m l A 17,92 B 70,40 C 35,20 D 17,60 Cõu 33: Cho dung dch NaOH vo dung dch mui clorua X, lỳc u thy xut hin kt ta mu trng hi xanh, sau ú chuyn dn sang mu nõu Cụng thc ca X l A FeCl2 B CrCl3 C MgCl2 D FeCl3 Cõu 34: Hn hp X gm Al v kim loi M (trong ú s mol M ln hn s mol Al) Hũa tan hon ton 1,08 gam hn hp X bng 100 ml dung dch HCl thu c 0,0525 mol khớ H2 v dung dch Y Cho dung dch Y tỏc dng vi dung dch AgNO3 d thu c 17,9375g cht rn Bit M cú húa tr II mui to thnh, nhn xột no sau õy ỳng A Nng dung dch HCl ó dựng l 1,05M B Kim loi M l st (Fe) Trang C Thnh phn % v lng ca mi kim loi X l 50% D S mol kim loi M l 0,025 mol Cõu 35: Thi khớ CO i qua ng s ng m gam Fe2O3 nung núng Sau phn ng thu c m1 gam cht rn Y gm cht Ho tan ht cht rn Y bng dung dch HNO3 d, thu c 0,448 lớt khớ NO (sn phm kh nht, o iu kin chun) v dung dch Z Cụ cn dung dch Z thu c (m1 + 16,68) gam mui khan Giỏ tr ca m l : A 16,0 gam B 12,0 gam C 8,0 gam D gam Cõu 36: Thc hin phn ng nhit nhụm m gam hn hp X gm Al v Fe3O4 n phn ng hon ton thu c hn hp Y (bit Fe3O4 ch b kh v Fe) Chia Y thnh hai phn: - Phn 1: cho tỏc dng vi dung dch NaOH d thu c 0,15 mol H 2, dung dch Z v phn khụng tan T Cho ton b phn khụng tan T tỏc dng vi dung dch HCl d thu c 0,45 mol H2 - Phn 2: cho tỏc dng vi dung dch HCl thu c 1,2 mol H2 Giỏ tr ca m l A 164,6 B 144,9 C 135,4 D 173,8 Cõu 37: Cho hn hp A gm cht hu c mch h X, Y (ch cha C, H, O v MX < MY) tỏc dng va vi 200 ml dung dch NaOH 1M, thu c 0,2 mol mt ancol n chc v mui ca hai axit hu c n chc, k tip dóy ng ng Mt khỏc t chỏy 20,56 gam A cn 1,26 mol O2 thu c CO2 v 0,84 mol H2O Phn trm s mol ca X A l A 20% B 80% C 40% D 75% Cõu 38: Dung dch X gm 0,02 mol Cu(NO3)2 v x mol HCl Khi lng Fe ti a phn ng c vi dung dch X l 5,6 gam (bit NO l sn phm kh nht NO3-) Th tớch khớ thu c sau phn ng l A 0,672 lớt B 2,24 lớt C 1,12 lớt D 1,344 lớt Cõu 39: un núng m gam hn hp X gm glyxin v alanin thu c m1 gam hn hp Y gm cỏc ipeptit mch h Nu un núng 2m gam X trờn thu c m2 gam hn hp Z gm cỏc tetrapeptit mch h t chỏy hon ton m1 gam Y thu uc 0,76 mol H2O; nu t chỏy hon ton m2 gam Z thỡ thu c 1,37 mol H2O Giỏ tr ca m l A 24,74 gam B 24,60 gam C 24,46 gam D 24,18 gam Cõu 40: t chỏy hon ton 4,03 gam triglixerit X bng mt lng oxi va , cho ton b sn phm chỏy hp th ht vo bỡnh ng nc vụi d thu c 25,5 gam kt ta v lng dung dch thu c gim 9,87 gam so vi lng nc vụi ban u Mt khỏc, thy phõn hon ton 8,06 gam X dng dch NaOH (d) un núng, thu c dung dch cha a gam mui Giỏ tr ca a l A 4,87 B 9,74 C 8,34 D 7,63 HT Trang PHN TCH - HNG DN GII THI TH THPT CHUYấN BC LIấU LN Cõu 1: Chn D - Khi un núng protein vi dung dch baz v dung dch axit hay nh xỳc tỏc ca enzim, cỏc liờn kt peptit phõn t protein b phõn ct dn, to thnh cỏc chui polipeptit v cui cựng thnh hn hp cỏc -amino axit Cõu 2: Chn A Cõu 3: Chn C - Glucoz, saccaroz khụng tỏc dng vi NaOH CH 3COONa + CH 3OH - Metyl axetat tỏc dng vi NaOH: CH 3COOCH + NaOH ancol metylic C17 H 33COONa + C3H (OH) - Triolein tỏc dng vi NaOH: (C17 H 33COO)3 C3H + NaOH Glyxerol Cõu 4: Chn C A Sai, Trong mựi ca cỏ l hn hp cỏc amin (nhiu nht l trimetylamin) v mt s cht khỏc, chớnh vỡ vy ngi ta dựng gim n (thnh phn cú cha CH 3COOH) kh mựi ca cỏ trc nu B Sai, ipeptit thỡ ch cú liờn kt peptit C ỳng, Bc ca ancol chớnh l bc ca nguyờn t cacbon liờn kt vi nhúm OH bc ca amin c tớnh bng s nguyờn t hiro b thay th NH3 bi cỏc gc hirocacbon D Sai Anilin (C6H5NH2) cú tớnh baz yu v khụng lm xanh qu tớm m Cõu 5: Chn B - Gi s mol mi cht X l mol Hũa tan X vo NaOH d thỡ ch cú Al tan Fe2O3 v Cu khụng tan Hũa tan X vo HCl d: 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H Fe 2O + 6HCl 2FeCl3 + 3H 2O mol Cu + FeCl CuCl + 2FeCl 2 mol mol mol Hn hp tan hon ton dung dch HCl d Hũa tan X vo AgNO3 d thỡ Al v Cu tan Fe2O3 khụng tan Hũa tan X vo NH3 (d) thỡ khụng cú cht no tan Cõu 6: Chn A - Gi n v a ln lt l húa tr v s mol ca M n+ - Quá trình oxi hóa: M M + ne a BT: e n.x = 0,175 M = an Quá trình khử :NO + 2H + + e 0,175 NO + H O 0,175 5, n =2 n = 32n M = 64 (Cu) 0,175 Cõu 7: Chn A Thuc th NaOH H2SO4 loóng, Cu(NO3)2, K2SO4 FeCl2 FeCl3 To kt ta trng xanh To kt ta nõu Khụng hin tng Trang Cõu 8: Chn D - Chỡ l mt kim loi mm, nng, c hi v cú th to hỡnh Chỡ cú mu trng xanh mi ct nhng bt u xn mu thnh xỏm khớ tip xỳc vi khụng khớ Chỡ dựng xõy dng, c quy chỡ, n, v l mt phn ca nhiu hp kim Chỡ cú s nguyờn t cao nht cỏc nguyờn t bn - Khi tip xỳc mt mc nht nh, chỡ l cht c i vi ng vt cng nh ngi Nú gõy tn thng cho h thn kinh v gõy ri lon nóo Tip xỳc mc cao cng gõy ri lon mỏu ng vt Ging vi thy ngõn, chỡ l cht c thn kinh tớch t mụ mm v xng Cõu 9: Chn A Cõu 10: Chn D pnc - Phng trỡnh in phõn Al2O3 núng chy: 2Al2O3 4Al + 3O2 Cõu 11: Chn A Cõu 12: Chn A NaOH H N(CH ) CH(NH ) COOH : x mol + CH COOH : y mol 1NH 4 4 44 4 4 4 43 m gam X H N(CH )4 CH(NH ) COONa, NH 2CH 2COONa (1) 4 4 4 4 42 4 4 4 4 43 (m + 6,6) gam Y HCl ClH3 N(CH ) CH(NH3Cl) COOH, NH3ClCH 2COOH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 (2) (m +14,6) gam Z - p dng phng phỏp tng gim lng ta cú h sau: m Y m X 6, = = 0,3 (1) : x + y = x = 0,1 mol 22 22 m = 36, gam (2) : 2x + y = m Z m X = 14, = 0, y = 0, mol 36,5 36,5 Cõu 13: Chn D - Trng hp 1: Al2(SO4)3 d + Ta cú: n NaOH = 3n Al(OH)3 = 0, 45 mol C% NaOH = 40n NaOH 100% = % 200 - Trng hp 2: Al(OH)3 b hũa tan mt phn + Ta cú: n NaOH = 4n Al3+ n Al(OH)3 = 0, 65 mol C% NaOH = 40n NaOH 100% = 13 % 200 Vy cú giỏ tr tha Cõu 14: Chn A - Dung dch sau in phõn cú pH = 13 tc l [OH-] = 0,1 n OH = 2,5.0,1 = 0,25mol - Phng trỡnh in phõn: 2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2 0,25 0,25 0,25.58,5 100% = 62,5% n NaCl (bị điện phân) = 0,25mol %m NaCl bị điện phân = 23, Cõu 15: Chn D - hn ch khớ NO2 b thoỏt mụi trng thỡ dung dch dựng loi b khớ phi phn ng c vi khớ v to sn phm khụng gõy c hi cho mụi trng Do ú quỏ trỡnh lm thớ nghim ngi ta dựng bụng tm dung dch kim (xỳt) hn ch tt nht khớ NO2 theo phng trỡnh sau: 2NO2 + 2NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O Cõu 16: Chn A Cõu 17: Chn C Cõu 18: Chn B - Ta cú: mmui = mkim loi + 35,5n Cl vi n Cl = n HCl = 2n H = 0,6 mol mmui = 36, (g) Trang Cõu 19: Chn D - X lm qu tớm húa nờn X cha chc axit cacboxylic COOH X cú ng phõn l C2H5COOH - Y tỏc dng vi NaOH nhng khụng tỏc dng vi Na nờn Y cha chc este COO Y cú ng phõn l HCOOC2H5 v CH3COOC2H5 - Z tỏc dng c Na v cho c phn ng gng nờn Z cha ng thi nhúm chc ancol OH v anehit CHO Z cú ng phõn l HOCH2CH2CHO, HOCH(CH3)CHO Vy tng s ng phõn ca X, Y, Z l ng phõn Cõu 20: Chn A (a) ỳng, Cu hỡnh Cr (Z=24): [Ar] 3d54s1 Cr nm ụ 24, chu kỡ 4, nhúm VIB (b) Sai, CrO l oxit baz ; Cr2O3 l oxit lng tớnh ; CrO3 l oxit axit (c) ỳng, Cỏc hp cht ca CrO42- v Cr2O72- s oxi húa cao nht ca Cr l +6 (d) Sai, Trong cỏc phn ng húa hc, hp cht crom(III) va úng vai trũ cht oxi húa va úng vai trũ l cht kh (e) ỳng, Phng trỡnh: 2Cr + 3Cl 2CrCl Vy phỏt biu ỳng l (a), (c), (e) Cõu 21: Chn C Vy cỏc cht tỏc dng c vi Cu(OH)2 nhit thng l: Glucoz: C6H12O6 Etylen glycol: C2H4(OH)2 Glixerol: C3H5(OH)3 Saccaroz: C12H22O11 Cõu 22: Chn A - Hu ht cỏc kim loi u tỏc dng vi O2 tr Ag, Au, Pt Cõu 23: Chn B (3) Sai, Trong quỏ trỡnh quang hp ca cõy xanh cú to thnh tinh bt t CO2, H2O nh ỏnh sỏng mt tri aựnh saựng 6nCO2 + 5nH2O (C6H10O5)n + 6nO2 clorophin Vy cỏc phỏt biu ỳng l (1),(2),(4) Cõu 24: Chn B Vy cho Ba tỏc dng vi H2O to thnh dung dch Ba(OH)2 lm qu tớm húa xanh Cõu 25: Chn C Cõu 26: Chn C A ỳng, Phng trỡnh: 2M + 2H 2O 2MOH + H (M l Na, K) B ỳng, Phng trỡnh: CO + NaAlO + 2H 2O Al(OH)3 trng keo + NaHCO3 C Sai, Fe l kim loi nng cú mu trng hi xỏm, cú tớnh dn in, dn nhit tt, c bit cú tớnh nhim t D ỳng, Phng trỡnh: 2Al + 2NaOH + 2H 2O 2NaAlO + 3H Cõu 27: Chn C BT: N n C 2H N = 2n N = 0,1 mol m C 2H N = 4,5 (g) Cõu 28: Chn B - Cỏc phn ng xy ra: to CH = C(CH ) COOC 2H (M) + NaOH CH = C(CH ) COONa (Y) + C 2H 5OH (X) H SO , t o C2 H 5OH (X) CH = CH (X1) + H 2O o t , p, xt nCH = CH (X1 ) ( CH CH ) n (P.E) 2CH = C(CH3 ) COONa (Y) + H 2SO 2CH = C(CH ) COOH (Y1) + Na 2SO Trang H 2SO4 , t o CH = C(CH ) COOCH (Y2 ) CH = C(CH ) COOH (Y1) + CH 3OH o xt,p,t nCH = C(CH3 ) COOCH (Y2 ) [ CH = (CH )C(COOCH ) ] n (thy tinh hu c) Cõu 29: Chn A Cõu 30: Chn D Cõu 31: Chn D Ba 2+ + SO 42 BaSO - Kt ta ca BaSO4: mol: 0,1 0,1 0,1 + H 2O Kt ta ca Cu(OH)2: H + OH mol: 0,12 0,12 Cu 2+ + 2OH Cu(OH) mol: 0,1 0,08 0,04 o t - Nung BaSO : 0,1 mol ; Cu(OH) : 0, 04 mol BaSO : 0,1 mol ; CuO : 0, 04 mol mrn = 26,5 (g) Cõu 32: Chn C - Khi t chỏy hn hp X luụn thu c n CO = n H 2O = 0,8 mol m CO = 35, (g) Cõu 33: Chn A + NaOH + O + H 2O - Quỏ trỡnh: FeCl (X) Fe(OH)2 trng xanh Fe(OH)3 nõu Cõu 34: Chn C - p dng phng phỏp chn khong giỏ tr nh sau : 1, 08 = 30,86 + Nu X ch cha Al ta cú: n Al = n H = 0, 035 mol MX = 0, 035 1, 08 = 20,57 + Nu X ch cha M ta cú: n M = n H = 0, 0525 mol MX = 0, 0525 - Kt hp giỏ 27n Al + 24n Mg = 1, 08 3n Al + 2n Mg = 2n H - Xột dung dch Y: tr: 20,57 < MX < 30,86 M l Mg Khi ú: n Al = 0,02 mol n Mg = 0, 0225 mol BT:Cl n HCl = n AgCl = 0,125 mol Cõu A Sai, Nng HCl cn dựng l: C M = v BT:H n HCl (dư) = n HCl 2n H = 0,02 mol 0,125 = 1, 25 M 0,1 Cõu B Sai, Kim loi M l Mg Cõu C ỳng, Thnh phn % v lng ca mi kim loi X l 50% Cõu D Sai, S mol kim loi M l 0, 0225 mol Cõu 35: Chn C 0,02 mol to - Quỏ trỡnh: CO + Fe { 22 O 33 Fe,O m (g) m1 (g) hh Y + HNO 3+ Fe 2, NO 433 } + NO + H 2O (m1 + 16,68) g muối Z - Ta cú: ne nhn = n NO3 = 3n NO + 2n O = 0, 06 + 2n O m Z = m1 + 16, 68 = 56n Fe + 62n NO3 (1) m m Y = m1 = 56n Fe + 16n O thay m1 vo (1) suy ra: nO = 0,12 mol 3n + 2n O n BT: e BT: Fe n Fe = NO = 0,1 mol n Fe 2O3 = Fe = 0, 05 mol m Fe 2O = (g) Cõu 36: Chn B Trang Al O Al to Y Fe - Quỏ trỡnh: X Fe3O Al dư H : 0,15 mol P1 : Y + NaOH Z : NaAlO H : 0, 45 mol T: Fe + HCl P2 : Y + HCl H :1, mol o t 8Al + 3Fe 3O 4Al 2O + 9Fe - Phng trỡnh: 2 n Al dư = n H = 0,15 = 0,1 mol BT: e n Al2O3 = n Fe = 0, mol m P1 = 48,3 gam 3 - Phn 1: n Fe = n H = 0, 45 mol BTe 3n Al dư + 2n Fe = 2n H = 2, n Al = 0,2 mol dư - Phn 2: Phần n Al d 0,1 = = n Fe = 0,9 mol n Fe 0, 45 - Nhn thy: n Fe (P2 ) = 2n Fe (P1 ) m P2 = 2m P1 = 96, gam m = m P1 + m P2 = 144,9 gam Cõu 37: Chn B - Vỡ n NaOH = n ROH v hn hp thu c cha hai mui ca hai axit hu c nờn hn hp A cha este n chc, mch h cú s C liờn tip BTKL m A + m O2 = m CO2 + m H 2O n CO = 1, 04 mol - Khi t 20,56 gam A, ta cú: BT: O 2n A + 2n O2 = 2n CO2 + n H2O n A = 0, mol - Ta cú: CA = n CO2 nA n X + n Y = 0, n X = 0,16 X : C5 H x O = 5, BT:C % n X = 80% 5n X + 6n Y = 1, 04 n Y = 0, 04 Y : C6 H y O Cõu 38: Chn D S oxi húa 2+ Fe Fe + 2e 0,1 0,2 (vỡ lng Fe phn ng ti a nờn Fe chuyn lờn Fe2+) BT:e 2n Fe = 3n NO + 2n Cu + 2n H n H S kh 4H + NO3 + 3e NO + 2H2O 0,16 0,04 0,12 0,04 Cu2+ + 2e Cu 0,02 0,04 2H+(d) + 2e H2 = 0, 02 mol V = 22, 4(n NO + n H ) = 1,344 (l) + - Cõu 39: Chn A - Trựng ngng m (g) hn hp X: 2CnH2n+1O2N C2nH4nO3N2 (Y) + H2O mol: a 0,5a + t m1 (g) Y thu c: n H 2O (Y) = na = 0, 76 (1) - Trựng ngng 2m (g) hn hp X: 4CnH2n+1O2N C4nH8n - O5N4 (Z) + 3H2O mol: 2a 0,5a + t m2 (g) Z thu c: n H 2O (Z) = (4n 1).0,5a = 1,37 (2) - Lp t l (1) na 0, 76 38 : = n= Thay n vo (1) ta tớnh c: a = 0,3 mol (2) 2na 0,5a 1,37 15 m = 24,74 (g) Cõu 40: Chn C - Gi a l s mol 4,03 gam X Khi t chỏy 4,03 gam X, ta cú: n CO = n CaCO3 = 0, 255 mol m m dung dịch giảm = m (44n CO2 + 18n H 2O ) n H 2O = 0,245 mol Trang - Li cú: m X = 12n CO + 2n H 2O + 16n O 12.0, 255 + 2.0, 245 + 16.6a = 4,03 a = 0,005 mol - Trong 8,06 gam X cú: n X = 2a = 0, 01 mol BTKL m muối = m = 8,34 (g) {X + 40 n1NaOH 92 n1C43H25 (OH) 433 8,06 0,03 0,01 Trang 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT chuyên Bạc Liêu có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT chuyên Bạc Liêu có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT chuyên Bạc Liêu có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay