Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Hàm Rồng, Thanh Hoá có lời giải

8 436 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 10:36

S GD & T TNH THANH HểA THPT HM RNG ( thi cú 40 cõu / trang) THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Cỏc este thng cú mựi thm d chu: isoamyl axetat cú mựi chui chớn, etyl butirat cú mựi da chớn, etyl isovalerat cú mựi tỏo,Este cú mựi chui chớn cú cụng thc cu to thu gn l: A CH3COOCH2CH(CH3)2 B CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 C CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3 D CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3 Cõu 2: Dung dch cht no di õy khụng lm i mu qu tớm A C6H5NH2 B NH3 C CH3CH2NH2 D CH3NHCH2CH3 Cõu 3: Phỏt biu no sau õy l sai : A Cú th phõn bit mantoz v saccaroz bng dung dch AgNO3 NH3, un núng B Glucoz v mantoz u b kh bi H2 (xỳc tỏc Ni, nung núng) C Tinh bt v fructụz u tham gia phn ng thy phõn D Fructoz khụng lm mt mu nc brom Cõu 4: Kim loi ch c iu ch bng phng phỏp in phõn núng chy l A Fe B Cu C Na D Ag Cõu 5: Cho m gam bt Zn vo 500 ml dung dch Fe2(SO4)3 0,24M Sau cỏc phn ng xy hon ton, lng dung dch tng thờm 9,6 gam so vi lng dung dch ban u Giỏ tr ca m l A 32,50 B 48,75 C 29,25 D 20,80 Cõu 6: Hũa tan ht 0,01 mol NaHSO vo dung dch cha Ba(HCO3)2 d kt thỳc phn ng thy lng dung dch gim m gam so vi ban u Giỏ tr ca m l : A 0,44 gam B 2,77 gam C 0,88 gam D 2,33 gam Cõu 7: Amino axit X cú phõn t bng 89 Tờn gi ca X l : A Glyxin B Lysin C Alanin D Valin Cõu 8: X phũng hoỏ hon ton 8,8 gam CH 3COOC2H5 150 ml dung dch NaOH 1,0 M Cụ cn dung dch sau phn ng thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l A 14,80 B 10,20 C 12,30 D 8,20 Cõu 9: Nhn nh no sau õy khụng ỳng A Nhụm cú tớnh kh mnh hn crụm B ng l hp kim ca ng v thic C Cr(VI) oxit va l mt oxit axit cú tớnh oxi húa mnh D Cho Fe vo dung dch hn hp MgCl2 v HCl thỡ xy quỏ trỡnh n mũn in húa Cõu 10: Cho 0,54 gam Al vo 40ml dung dch NaOH 1M, sau phn ng thu c dung dch X Cho t t dung dch HCl 0,5M vo dung dch X thu c kt ta thu c kt ta ln nht thỡ th tớch dung dch HCl 0,5M cn dựng l: A 110 ml B 40 ml C 70 ml D 80 ml Cõu 11: Tờn gi ca peptit H2N-CH2-CONH-CH2-CONHCH(CH3)COOH l : A Gly-Ala-Gly B Gly-Gly-Ala C Ala-Gly-Gly D Gly-Ala-Ala Cõu 12: Cht tham gia phn ng cng vi hidro (iu kin thớch hp) l: A Tripanmitin B Tristearin C Etyl Axetat D Etyl acrylat Cõu 13: Cht X phn ng vi HCl, cht X phn ng vi dung dch Ba(OH) to kt ta Cht X l: A NaCl B NaHCO3 C K2SO4 D Ca(NO3)2 Trang Cõu 14: Metyl axetat b kh bi LiAlH thu c sn phm ? A Metanol B Etanol v metanol C Metanoic D Metanoic v Etanoic Cõu 15: Nu vt lm bng hp kim Fe - Zn b n mũn in húa thỡ quỏ trỡnh n mũn ? A Km úng vai trũ catot v b oxi húa B St úng vai trũ anot b oxi húa C St úng vai trũ catot v ion H + b oxi húa D Km úng vai trũ anot v b oxi húa Cõu 16: Phỏt biu no sau õy l ỳng ? A Saccaroz lm mt mu nc brom B Xenluloz cú cu trỳc mch phõn nhỏnh, xon vo to thnh si xenluloz C Amilopectin cú cu trỳc mch phõn nhỏnh D Glucoz b kh bi dung dch AgNO NH3 Cõu 17: Hin tng no di õy khụng ỳng thc t ? A Nh vi git axit nitric c vo dung dch lũng trng trng thy xut hin mu vng B Trn ln lũng trng trng, dung dch NaOH v cú mt ớt CuSO thy xut hin mu xanh c trng C un núng dung dch lũng trng trng thy xut hin hin tng ụng t D t chỏy da hay túc thy cú mựi khột Cõu 18: Cho cỏc loi t sau: nilon-6, lapsan, visco, xenluloz axetat, nitron, enang S t thuc t húa hc l A B C D Cõu 19: Nhn nh no sau õy l sai ? A Glucoz v fructoz u th hin tớnh oxi húa tỏc dng vi H (xỳc tỏc Ni, t 0) B Glucoz v fructoz u hũa tan c Cu(OH) iu kin thng, to phc xanh lam C Trong mt ong u cú cha glucoz v fructoz D Glucoz v fructoz u th hin tớnh kh tỏc dng vi dung dch Br Cõu 20: Nhỳng Fe ln lt vo cỏc dung dch sau: (1) AgNO 3, (2) CuCl2, (3) NiCl 2, (4) ZnCl2, (5) hn hp gm HCl v CuSO Nhng trng hp xy n mũn in húa l A (1), (2), (5) B (2), (3), (4), (5) C (1), (2), (3), (5) D (2), (3), (5) Cõu 21: Phỏt biu no sau õy l ỳng ? A Cỏc polime u c tng hp bng phn ng trựng hp B Polime l hp cht cú phõn t rt ln nhiu n v nh liờn kt vi to nờn C Tt c cỏc polime u b núng chy to cht lng nht D Cỏc polime u cú cu trỳc mch phõn nhỏnh Cõu 22: Cho t t tng git n ht 100 ml dung dch HCl aM vo 100 ml dung dch Na 2CO3 1M, thy thoỏt 1,344 lớt khớ CO (ktc) Giỏ tr ca a l A 1,6 B 1,2 C 0,6 D 0,8 Cõu 23: Hũa tan hon ton 15,74 gam hn hp X cha Na, K, Ca v Al nc d thu c dung dch cha 26,04 gam cht tan v 9,632 lớt khớ H (ktc) Phn trm lng ca Al X l: A 17,15% B 20,58% C 42,88% D 15,44% Cõu 24: Cõu no sau õy khụng ỳng ? A Thu phõn protein bng axit hoc kim un núng ch thu c mt hn hp cỏc amino axit B Phõn t ca mt amino axit (gm chc -NH v chc -COOH) luụn l s l C Cỏc amino axit u tan nc D Mt s loi protein tan nc to dung dch keo Cõu 25: Cho m gam hn hp X gm HCOOC2H5 v CH3COOCH3 tỏc dng vi lng d dung dch AgNO3 NH3 thu c 21,6 gam Ag Mt khỏc, m gam X tỏc dng vi dung dch NaOH d thỡ thu c 9,4 gam hn hp ancol Giỏ tr m l A 25,9 B 14,8 C 22,2 D 18,5 Cõu 26: Cho 14,58 gam hn hp X gm cht bộo Y v axit Z (trong ú Y c to t glixerol v axit Z) tỏc dng va vi 0,05 mol NaOH, thu c 0,92 gam glixerol Khi lng phõn t ca axit Z l A 284 vC B 282 vC C 280 vC D 256 vC Trang Cõu 27: Cho dung dch lng trng trng tỏc dng vi dung dch axit nitric c,cú hin tng A Kt ta mu tớm B Dung dch mu xanh C Kt ta mu vng D Kt ta mu trng 2+ 2+ + 2+ Cõu 28: Cho dóy cỏc cation kim loi :Ca , Cu , Na , Zn Cation kim loi no cú tớnh oxi húa mnh nht dóy A Ca2+ B Cu2+ C Na+ D Zn2+ Cõu 29: Phỏt biu no sau õy l sai ? A Theo chiu tng dn ca in tớch ht nhõn, nhit núng chy ca kim loi kim gim dn B nhit thng, tt c cỏc kim loi kim th u tỏc dng c vi nc C Na2CO3 l nguyờn liu quan trng cụng nghip sn xut thy tinh D Nhụm bn mụi trng khụng khớ v nc l mng oxi Al 2O3 bn vng bo v Cõu 30: thu phõn ht 7,612 gam hn hp X gm este n chc v este a chc thỡ cn dựng va ht 80ml dung dch KOH aM Sau phn ng, thu c hn hp Y gm cỏc mui ca cỏc axit cacboxylic v cỏc ancol t chỏy hon ton hn hp Y thỡ thu c mui cacbonat, 4,4352 lớt CO (ktc) v 3,168 gam H 2O Vy a gn vi giỏ tr no sau õy nht ? A 1,25 B 1,42 C 1,56 D 1,63 Cõu 31: Cho hn hp X gm Fe, Cu vo dung dch HNO3 loóng, núng thu c khớ NO l sn phm kh nht, dung dch Y v cũn li cht rn cha tan Z Cho Z tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng thy cú khớ thoỏt Thnh phn cht tan dung dch Y l: A Fe(NO3)3 v Cu(NO3)2 B Fe(NO3)2 v Cu(NO3)2 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 v Fe(NO3)2 Cõu 32: Cho cỏc thớ nghim sau: (a) Cho dung dch Al(NO3)3 tỏc dng vi dung dch NH3 d (b) Cho dung dch KOH d vo dung dch AlCl3 (c) Cho dung dch HCl d vo dung dch NaAlO2 (d) Dn khớ CO2 d vo dung dch KAlO2 S thớ nghim thu c kt ta phn ng kt thỳc l A B C D Cõu 33: Hn hp P gm ancol A, axit cacboxylic B (u no, n chc, mch h) v este C to t A v B t chỏy hon ton m gam P cn dựng va 0,36 mol O2, sinh 0,28 mol CO2 Cho m gam P trờn vo 250 ml dung dch NaOH 0,4M un núng, sau kt thỳc cỏc phn ng thu c dung dch Q Cụ cn dung dch Q cũn li 7,36 gam cht rn khan Ngi ta cho thờm bt CaO v 0,96 gam NaOH vo 7,36 gam cht rn khan trờn ri nung bỡnh kớn khụng cú khụng khớ n phn ng hon ton thu c a gam khớ Giỏ tr a gn nht vi ? A 2,5 gam B 2,9 gam C 2,1 gam D 1,7 gam Cõu 34: un núng 100 gam dung dch glucoz 18% vi lng d dung dch AgNO3 NH3, n phn ng xy hon ton thu c m gam Ag Giỏ tr ca m l: A 16,2 gam B 32,4 gam C 21,6 gam D 10,8 gam Cõu 35: un núng este CH3OOCCH=CH2 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l: A CH2=CHCOONa v CH3OH B CH3COONa v CH2=CHOH C CH3COONa v CH3CHO D C2H5COONa v CH3OH Cõu 36: St tõy l st thic Nu lp thic b xc sõu ti lp st thỡ kim loi b n mũn trc l: A c hai u b n mũn nh B thic C khụng kim loi no b n mũn D st Cõu 37: Nhn xột no sau õy khụng ỳng ? A Cht bộo l este ca glixerol v cỏc axit bộo B Hiro húa hon ton triolein hoc trilinolein u thu c tristearin C Du m ng thc vt b ụi thiu ni ụi C = C gc axit khụng no ca cht bộo b oxi húa chm bi oxi khụng khớ to thnh peoxit, cht ny b phõn hy thnh cỏc sn phm cú mựi khú chu D Cht bộo nh hn nc v khụng tan nc Trang Cõu 38: Chia 2m gam hn hp X gm kim loi cú hoỏ tr khụng i thnh phn bng Cho phn mt tan ht dung dch HCl (d) thu c 2,688 lớt H (o ktc) Nung núng phn hai oxi (d) thu c 4,26 gam hn hp oxit Giỏ tr ca m l: A 4,68 gam B 1,17 gam C 3,51 gam D 2,34 gam Cõu 39: Phỏt biu no sau õy cha chớnh xỏc ? A Glucoz l hp cht hu c chc B Metylamin l cht lng iu kin thng, lm qu tớm húa xanh C Etyl fomat cho c phn ng gng D Amino axit l cht rn iu kin thng v d tan nc Cõu 40: Cho 7,78 gam hn hp X cha Glyxin v Alanin vo 200 ml dung dch KOH 0,4M sau cỏc phn ng hon ton thu c dung dch Y Cụ cn Y thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l: A 0,82 B 10,18 C 11,04 D Khụng xỏc nh HT Trang PHN TCH - HNG DN GII THI TH THPT HM RNG LN Cõu 1: Chn B Cõu 2: Chn A Cõu 3: Chn C Fructụz khụng tham gia phn ng thy phõn Cõu 4: Chn C Cõu 5: Chn D m dd tăng = 65n Zn(p với Fe3+ ) + n Zn(p với Fe 2+ ) M Zn Fe n Zn(p n Zn(p ) =n Zn(p với Fe3+ ) + n Zn(p với Fe + ) với Fe + ) = 0,2 mol = 0,12 + 0,2 = 0,32 m Zn = 20,8(g) Cõu 6: Chn B NaHSO + Ba(HCO ) NaHCO + BaSO + CO + H 2O 0,01mol 0,01mol 0,01mol m dd gỉam = 44n CO + 233n BaSO = 2,77(g) Cõu 7: Chn C Cõu 8: Chn B CH 3COOC H + NaOH CH 3COONa + C H 5OH 0,1mol 0,15mol 0,1mol n NaOH(d ) = 0,05 m rắn = 82n CH 3COONa + 40n NaOH = 10,2 (g) Cõu 9: Chn D Cho Fe vo dung dch hn hp MgCl2 v HCl thỡ xy quỏ trỡnh n mũn húa hc Fe + HCl FeCl2 + H2 BT:Al BT:Na n NaAlO = n Al = 0,02 n NaOH(d ) = n NaOH n NaAlO = 0,02 n HCl = n NaOH(d ) + n NaAlO = 0,04 VHCl = 0,08(l) Cõu 10: Chn D HCl Al + NaOH NaAlO , NaOH (d ) NaCl + Al(OH) 44 4 43 dung dịch X BT:Na BT:Cl n NaCl = n NaOH = 0,04 n HCl = n NaCl = 0,04 VHCl = 0,08(l) Cõu 11: Chn B Cõu 12: Chn D o Ni,t - Phn ng: C2H3COOCH3 + H2 CH3CH2COOCH3 Cõu 13: Chn B - Phn ng: 2NaHCO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O Cõu 14: Chn B LiAlH C H 5OH + CH 3OH - Phn ng: CH 3COOCH to metyl axetat e tan ol metanol Cõu 15: Chn D - Vỡ Zn cú tớnh kh mnh hn Fe nờn Zn úng vai trũ l cc õm (anot) v b oxi húa quỏ trỡnh n mũn bo v cho Fe Cõu 16: Chn C A Sai, Saccaroz khụng lm mt mu nc brom Trang B Sai, Xenluloz l mt polime to thnh t cỏc mt xớch glucoz bi cỏc liờn kt 1,4glicozit cú cu trỳc mch khụng phõn nhỏnh, khụng xon C ỳng, Amilopectin cú cu to phõn nhỏnh v c ni vi bi liờn kt 1,4glicozit v 1,6 glicozit D Sai, Glucoz b oxi húa bi dung dch AgNO NH3 Cõu 17: Chn B A ỳng, cho dung dch axit nitric c vo dung dch lũng trng trng thy cú kt ta mu vng xut hin B Sai, Trn ln lũng trng trng, dung dch NaOH v cú mt ớt CuSO thy xut hin mu tớm xanh c trng C ỳng, un núng lũng trng trng thy xut hin kt ta ú l hin tng ụng t ụng t protein D ỳng, Vỡ thnh phn ca túc v da l protein nờn t cú mựi khột Cõu 18: Chn A Vy c loi t trờn u thuc loi t húa hc Cõu 19: Chn D A ỳng, Glucoz v fructoz u th hin tớnh oxi húa tỏc dng vi H (xỳc tỏc Ni, t0) B ỳng, Vỡ glucoz v fructoz cú nhiu nhúm OH liờn tip nờn cú th hũa tan Cu(OH) iu kin thng C ỳng, Fructoz chim phn ln hn glucoz mt ong D Sai, Fructoz khụng tỏc dng vi dung dch Br Cõu 20: Chn C (1) Xy quỏ trỡnh n mũn in húa: Fe + AgNO3 Fe(NO3)2 + Ag (2) Xy quỏ trỡnh n mũn in húa: Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu (3) Xy quỏ trỡnh n mũn in húa: Fe + NiCl2 NiCl2 + Cu (4) Khụng xy phn ng (5) Va xy quỏ trỡnh n mũn in húa v quỏ trỡnh n mũn húa hc: Cõu 21: Chn B A Sai, Cỏc polime cú th c iu ch bng phn ng trựng ngng hoc trựng hp: B ỳng, Polime l nhng hp cht cú lng phõn t rt ln nhiu n v c s (gi l mt xớch) liờn kt vi to thnh C Sai, a s cỏc polime núng chy cho cht lng nht, ngui li s rn li nờn c gi l cht nhit Mt s polime khụng núng chy m b phõn hy un núng gi l cht nhit rn D Sai, Ch cú cỏc polime thng gp sau: amilopectin, glicogen cú cu trỳc mch phõn nhỏnh Cõu 22: Chn A - Ta cú : n H + = n CO32 + n CO2 = 0,16 mol C M(HCl) = 1,6M Cõu 23: Chn B m X m c.tan 2n H = 0, 62 mol 18 n H 2O n H = 0, 095 mol - Nhn thy: n H 2O > n H suy cht tan cú cha OH - vi n OH = - Dung dch cht tan cú cỏc ion: AlO , OH v M n + (M l Na, K, Ca) - Khi cho hn hp X tỏc dng vi H2O d thỡ: n H 2O = m m c.tan = (m M n + + m Al (AlO ) ) + 16n O (AlO ) + 17n OH = m X + 8n AlO + 17n OH n AlO = 0,12 mol 0,12.27 100% = 20,58 15, 74 Cõu 24: Chn A Vy %m Al = Trang A Sai, Khi thu phõn protein n gin thỡ thu c cỏc gc aminoaxit, cũn protein phc l nhng protein c to thnh t cỏc protein n gin cng vi cỏc thnh phn phi protein nh axit nucleic, lipit, cacbohidrat vỡ vy thy phõn protein phc ngoi cỏc amino axit cũn thu c lipit, cacbohidrat Cõu 25: Chn D n Ag = 0,1mol - Khi cho m gam X tỏc dng vi dung dch AgNO 3/NH3 thỡ : n HCOOC H = m ancol 46n C 2H 5OH = 0,15mol - Khi cho m gam X tỏc dng vi NaOH d thỡ : n CH 3COOCH = n CH 3OH = 32 m X = 74(n HCOOC 2H + n CH 3COOCH3 ) = 18,5(g) Cõu 26: Chn A - Khi cho 14,85 gam X tỏc dng vi 0,05 mol NaOH ta cú : n Y = n C 3H (OH)3 = 0,01mol n Z = n NaOH 3n C 3H (OH)3 = 0,02 mol n H 2O = n Z = 0,02 mol BTKL m RCOONa(Z) = m X + 40n NaOH 92n C 3H (OH)3 18n H 2O = 15,3(g) 15,3 = 306 M RCOOH = 284 0,05 Cõu 27: Chn C Cõu 28: Chn B - Tớnh oxi húa gim dn theo dóy : Cu2+ > Zn2+ > Ca2+ > Na+ Cõu 29: Chn B B Sai, Mg tan chm nc nhit thng, tan nhanh nc nhit cao, Be khụng tỏc dng vi nc mi iu kin nhit Cõu 30: Chn D - Go x l s mol KOH phn ng ú ta cú : n COO(trong X) = n KOH = x mol - Khi t chỏy hn hp Y thỡ : M RCOONa = BT:C BT:H n C(trong X) = n CO + n K 2CO = 0,198 + 0,5x v n H(trong X) = 2n H 2O n NaOH = 0,352 x - Xột X cú : m X = 12n C + n H + 32n O2 12(0,198 + 0,5x) + (0,352 x) + 32x = 7,612 x = 0,132 mol 0,132 = 1,65 Vy a = 0,08 Cõu 31: Chn C - Cho Z tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng thy cú khớ thoỏt Z cú cha Fe - Vỡ lng Fe cũn d sau phn ng nờn cho hn hp X gm Fe, Cu vo dung dch HNO loóng, núng thỡ dung dch Y thu c ch cú cha Fe(NO3)2 Cõu 32: Chn C - Cỏc phn ng xy ra: (a) Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4NO3 (b) AlCl3 + 3NaOHd Al(OH)3 + 3NaCl ; (c) NaAlO2 + HCl + H2O Al(OH)3 + NaCl ; Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4] Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O (d) CO2 d + KAlO2 + 2H2O Al(OH)3 + KHCO3 Vy cú phn ng to kt ta l (a), (d) Cõu 33: Chn D - Gi axit cacboxylic B l RCOOH - Khi t hn hp P thỡ : n B + n C = 1,5n CO2 n O2 = 0,06 mol n NaOH(d ) = n NaOH (n B + n C ) = 0,04 mol Trang m rắn khan 40n NaOH(d ) = 94 nờn RCOONa l CH2=CH-COONa nB + nC - 7,36 gam rn Q cha CH2=CH-COONa (0,06 mol) v NaOH (d) (0,04 mol) - Khi nung 7,36 gam hn hp rn Q vi 0,024 mol NaOH ta cú : - Cú M RCOONa = CH = CH COONa + 0,06 mol NaOH (0,04 +0,024) mol CaO, t C H + Na 2CO 0,06 mol (NaOH d) Vy m C H = 0,06.28 = 1,68(g) Cõu 34: Chn C - Ta cú: m Ag = 108.n Ag = 108.2 m dd C6H12O C% 180 h % = 21,6 (g) Cõu 35: Chn A - Phn ng: CH3OOCCH=CH2 + NaOH CH2=CHCOONa + CH3OH Cõu 36: Chn D Cõu 37: Chn A A Sai, Cht bộo l trieste ca glixerol v cỏc axit bộo (C17 H 33COO) C3H + 3H Ni,t o (C17 H 35COO)3 C3H B ỳng, Phn ng: (C17 H 31COO)3 C3H + 6H C ỳng, Du m ng thc vt b ụi thiu ni ụi C=C gc axit khụng no ca cht bộo b oxi húa chm bi oxi khụng khớ to thnh peoxit cht ny b thy phõn thnh cỏc sn phm cú mựi khú chu D ỳng, Cht bộo nh hn nc v khụng tan nc Cõu 38: Chn D - Ta cú: n O(trong oxit) = n H = 0,12 mol m kim loại = m oxit 16n O = 2,34 (g) Cõu 39: Chn B B Sai, Metylamin l cht khớ iu kin thng, lm qu tớm húa xanh Cõu 40: Chn D 7, 78 = 0, 087 mol > nKOH = 0,08 mol (KOH ht) nKOH = n H 2O = 0, 08 mol - Nhn thy: n X (min) = 89 BTKL mrn = mX + (56 18)n KOH = 10,82 (g) Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Hàm Rồng, Thanh Hoá có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Hàm Rồng, Thanh Hoá có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Hàm Rồng, Thanh Hoá có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay