Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hoá có lời giải

11 468 4
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 10:36

S GD & T TNH THANH HểA THPT NGUYN XUN NGUYấN ( thi cú 40 cõu / trang) THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: iu kin thng, thớ nghim no sau õy khụng xy phn ng ? A Cho dung dch BaCl vo dung dch NaHCO B Cho dung dch Na 2CO3 vo nc cng vnh cu C Cho CaO vo nc d D Cho dung dch NaHSO vo dung dch Ba(HCO 3)2 Cõu 1: Cho 7,2 gam imetylamin vo dung dch HNO loóng d, sau kt thỳc phn ng thu c m gam mui Giỏ tr ca m l: A 17,28 gam B 13,04 gam C 17,12 gam D 12,88 gam Cõu 3: in phõn 200 ml dung dch CuSO4 0,75M bng in cc tr vi cng dũng in khụng i I = 5A, n khi lng dung dch gim 13,35 gam thỡ dng in phõn Thi gian in phõn l ? A 9650 giõy B 7720 giõy C 6755 giõy D 8685 giõy Cõu 4: T nilon-6,6 c iu ch t ? A Caprolaptam B Axit terephtalic v etylen glicol C Axit aipic v hexametylen iamin D Vinyl xianua Cõu 5: Phỏt biu no di õy khụng ỳng ? A Metylamin lm dung dch phenolphthalein chuyn sang mu xanh B Anilin to kt ta trng vi nc brom C Riờu cua ni lờn un núng l hin tng ụng t protein D Nh natri hiroxit vo dung dch phenylamoni clorua thy hin tng phõn lp cht lng Cõu 6: Trong s cỏc kim loi sau õy: Ag, Cu, Au, Al Kim loi cú tớnh dn in tt nht l A Ag B Cu C Au D Al Cõu 7: H2 kh c oxit no di õy ? A Al2O3 B CaO C MgO D CuO Cõu 8: Phỏt biu no sau õy l ỳng A Nhụm v crom u phn ng vi dung dch HCl theo cựng t l s mol B Hn hp gm Ba(NO3)2 v NaHCO3 cú th tan hon ton nc d C Ch dựng dung dch NaOH phõn bit c hn hp gm Mg, Al2O3 v MgO D Cr(III) oxit tan c dung dch NaOH loóng nhit thng Cõu 9: t chỏy hon ton 29,2 gam hn hp X gm andehit acrylic, metyl axetat, andehit axetic v etylen glicol thu c 1,15 mol CO2 v 23,4 gam H2O Mt khỏc, cho 36,5 gam hn hp X trờn tỏc dng ht vi dung dch AgNO3 NH3 thỡ thu c ti a m gam Ag Giỏ tr gn nht ca m l A 43,5 B 64,8 C 53,9 D 81,9 Cõu 10: Khi lm thớ nghim vi cỏc cht sau X, Y, Z, T dng dung dch nc ca chỳng thy cú cỏc hin tng sau: - Cht X tan tt dung dch HCl v to kt ta trng vi dung dch brom - Cht Y v Z u hũa tan c Cu(OH)2 to dung dch xanh lam - Cht T v Y u to kt ta un núng vi dung dch AgNO3/NH3 Cỏc cht X, Y, Z, T u khụng lm i my qu tớm A anilin, fructoz, glixerol, metanal B phenol, fructoz, etylen glicol, metanal Trang C anilin, glucoz, etylen glicol, metanol D phenol, glucoz, glixerol, etanal Cõu 11: t chỏy hon ton 8,7 gam hn hp A gm etylen iamin v anehit oxalic hp th ton b sn phm chỏy qua bỡnh ng 200 ml dung dch Ba(OH)2 1M thỡ thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 23,64 gam B 29,55 gam C 19,7 gam D 39,4 gam Cõu 12: in phõn dung dch gm 7,45 gam KCl v 28,2 gam Cu(NO 3)2 (in cc tr, mng ngn xp) n khi lng dung dch gim i 10,75 gam thỡ ngng in phõn (gi thit lng nc bay hi khụng ỏng k) Tng lng cỏc mui cú dung dch sau in phõn l A 28,9 gam B 18,8 gam C 19,5 gam D 10,1 gam Cõu 13: Phỏt biu no sau õy sai A Na2CO3 dựng ty sch vt du m bỏm trờn chi tit mỏy trc sn B Cú th dựng thựng lm bng st chuyờn ch H 2SO4 v HNO3 c ngui C Be c dựng lm cht ph gia ch to hp kim cú tớnh n hi, bn, cht khụng b n mũn D Thi khớ NH3 qua CrO3 un núng thy cht rn chuyn t mu sang mu en Cõu 14: Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (a) Cho Al vo dung dch FeCl3 d (b) Cho dung dch AgNO3 d vo dung dch FeCl2 (c) Nhit phõn Cu(NO3)2 (d) t núng FeCO3 khụng khớ (e) in phõn dung dch AgNO3 vi in cc tr Sau kt thỳc cỏc phn ng, s thớ nghim thu c kim loi l A B C D Cõu 15: Cho 0,3 mol hn hp X gm este n chc tỏc dng va vi 200 ml dung dch NaOH 2M un núng, thu c hp cht hu c no mch h Y cú phn ng bc v 37,6 gam hn hp mui hu c t chỏy hon ton Y ri cho sn phm hp th ht vo bỡnh cha dung dch nc vụi d, thy lng bỡnh tng 24,8 gam Khi lng ca X l A 35,0 gam B 33,6 gam C 30,8 gam D 32,2 gam Cõu 16: Cho hn hp X gm Fe2O3 v ZnO, Cu tỏc dng vi dung dch HCl (d) thu c dung dch Y v phn khụng tan Z Cho Y tỏc dng vi dung dch NaOH (loóng, d) thu c kt ta gm : A Fe(OH)2 v Cu(OH)2 B Fe(OH)2, Cu(OH)2 v Zn(OH)2 C Fe(OH)3 D Fe(OH)3 v Zn(OH)2 Cõu 17: Hn hp E cha amin no, n chc, mch h t chỏy hon ton m gam E cn 0,255 mol O2 Sn phm chỏy thu c cú cha 0,03 mol N Nu cho lng E trờn tỏc dng ht vi HNO d thỡ lng mui thu c l: A 5,17 B 6,76 C 5,71 D 6,67 Cõu 18: Hn hp E cha Gly v mt hp cht hu c cú cụng thc phõn t C4H12O4N2 t l mol tng ng l 2:1 Cho 3,02 gam E tỏc dng (va ) vi dung dch cha NaOH Cụ cn dung dch sau phn ng thu c m gam rn khan gm hn hp mui v mt cht khớ l cht hu c cú kh nng lm xanh giy qu m Giỏ tr ca m cú th l: A 3,59 hoc 3,73 B 3,28 C 3,42 hoc 3,59 D 3,42 Cõu 19: Cht rn kt tinh, nhit núng chy cao, d tan, l tớnh cht ca cht no sau õy? A C6H5NH2 B C2H5OH C CH3COOH D H2NCH2CH2COOH Cõu 20: Cht no sau õy cú kh nng lm qu tớm xanh? A Alanin B Anilin C Etylamin D Glyxin Cõu 21: Cht no sau õy cú cụng thc phõn t l C3H4O2? A Vinylfomat B Etylfomat C Metylaxetat D Phenylaxetat Cõu 22: Axit oleic cú cụng thc l: A C15H31COOH B C17H35COOH C C17H33COOH D C17H31COOH Cõu 23: Cho cỏc cht sau: Glucoz, saccaroz, isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenyl amin, metyl fomat, phenol, fructoz S cht phn ng c vi dung dch nc brom nhit thng l: Trang A B C D Cõu 24: Thy phõn 51,3 gam saccaroz 100 ml dung dch HCl 1M vi hiu sut 60% Trung hũa lng axit bng NaOH va ri cho AgNO 3/NH3 (va ) vo, sau cỏc phn ng hon ton thy xut hin m gam kt ta Giỏ tr ca m l: A 38,88 B 53,23 C 32,40 D 25,92 Cõu 25: Chia 2m gam hn hp X gm kim loi cú hoỏ tr khụng i thnh phn bng Cho phn mt tan ht dung dch HCl (d) thu c 2,688 lớt H (o ktc) Nung núng phn hai oxi (d) thu c 4,26 gam hn hp oxit Giỏ tr ca m l: A 4,68 gam B 1,17 gam C 3,51 gam D 2,34 gam Cõu 26: Cu hỡnh electron ca nguyờn t Cu (Z=29) trng thỏi c bn l A 1s22s22p63s23p64s13d10 B 1s22s22p63s23p63d104s1 2 6 C 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s D 1s22s22p63s23p64s23d9 Cõu 27: Dóy gm cỏc oxit u b Al kh nhit cao l: A PbO, K2O, SnO B FeO, MgO, CuO C Fe3O4, SnO, BaO D FeO, CuO, Cr2O3 Cõu 28: Cht X cú Cụng thc phõn t C4H9O2N Bit: X + NaOH Y + CH4O Y + HCl d Z + NaCl Cụng thc cu to thu gn ca X v Z cú th ln lt l A CH3CH(NH2)COOCH3 v CH3CH(NH3Cl)COOH B CH3CH2(NH2)COOCH3 v CH3CH(NH3Cl)COOH C H2NCH2CH2COOC2H3 v CH3CH(NH3Cl)COOH D H2NCH2CH2COOC2H5 v ClH3NCH2COOH Cõu 29: Cho 0,15 mol H NC H (COOH) (axit glutamic) vo 175 ml dung dch HCl 2M, thu c dung dch X Cho NaOH d vo dung dch X Sau cỏc phn ng xy hon ton, s mol NaOH ó phn ng l A 0,65 mol B 0,55 mol C 0,50 mol D 0,70 mol Cõu 30: X, Y, Z l ba este u no v mch h (khụng cha nhúm chc khỏc v M X < MY < MZ ) un núng hn hp E cha X, Y, Z vi dung dch NaOH va thu c mt ancol T v hn hp F cha hai mui A v B cú t l mol tng ng l : (M A < MB) Dn ton b T qua bỡnh ng Na d thy lng bỡnh tng 12 gam ng thi thu c 4,48 lớt khớ H (o ktc) t chỏy ton b F thu c Na2CO3, CO2 v 6,3 gam H2O S nguyờn t hiro cú Y l: A 10 B C D 12 Cõu 31: Cht hu c mch h X cú cụng thc phõn t trựng vi cụng thc n gin nht t chỏy hon ton m gam X cn va 6,72 lớt O2 (o ktc), thu c 0,55 mol hn hp gm CO v H2O Hp th ht sn phm chỏy vo 200 ml dung dch Ba(OH) 1M, sau phn ng lng phn dung dch gim bt gam Cho m gam X tỏc dng va vi 0,1 mol NaOH, thu c 0,9 gam H 2O v mt cht hu c Y Phỏt biu no sau õy sai? A t chỏy hon ton Y thu c CO2 v H2O theo t l mol : B X phn ng c vi NH3 C Cú cụng thc cu to phự hp vi X D Tỏch nc Y thu c cht hu c khụng cú ng phõn hỡnh hc Cõu 32: Cho m gam hn hp M gm ipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z v pentapeptit T (u mch h) tỏc dng vi dung dch NaOH va , thu c hn hp Q gm mui ca Gly, Ala v Val t chỏy hon ton Q bng mt lng oxi va , thu ly ton b khớ v hi em hp th vo bỡnh ng nc vụi d, thy lng bỡnh tng 13,23 gam v cú 0,84 lớt khớ (ktc) thoỏt Mt khỏc, t chỏy hon ton m gam M, thu c 4,095 gam H2O Giỏ tr ca m gn nht vi giỏ tr no sau õy A 6,0 B 6,5 C 7,0 D 7,5 Trang Cõu 33: Cho 0,02 mol amino axit X tỏc dng va vi 200 ml dung dch HCl 0,1M thu c 3,67 gam mui khan Mt khỏc 0,02 mol X tỏc dng va vi 40 gam dung dch NaOH 4% Cụng thc ca X cú th l: A (H N) C H COOH 2 B H NC H (COOH) 2 C H NC H COOH D H NC H (COOH) Cõu 34: Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (a) Sc khớ Cl2 vo dung dch NaOH nhit thng (b) Sc khớ Cl2 d vo dung dch FeSO4 (c) Cho hn hp NaHSO4 v NaHCO3 (t l mol : 1) vo nc (d) Cho hn hp Cu v Fe2O3 (t l mol : 1) vo dung dch HCl d (e) Sc khớ NO2 vo dung dch KOH Sau cỏc phn ng kt thỳc, s thớ nghim m dung dch thu c cú hai mui l: A B C D Cõu 35: Cho dóy cỏc kim loi: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Fe S kim loi dóy phn ng vi dung dch FeCl3 d to kt ta l: A B C D Cõu 36: Tng hp 120 kg polimetylmetacrylat t axit v ancol thớch hp, hiu sut ca phn ng este húa l 30% v phn ng trựng hp l 80% Khi lng ca axit cn dựng l: A 160 kg B 430 kg C 103,2 kg D 113,52 kg Cõu 37: Cho cỏc ng dng sau õy ? (a) dựng ngnh cụng nghip thuc da (b) dựng cụng nghip giy (c) cht lm nc (d) cht cm mu ngnh nhum vi (e) kh chua t trng, sỏt trựng chung tri, ao nuụi S ng dng ca phốn chua (K 2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) l: A B C D Cõu 38: Hóy cho bit dựng qu tớm cú th phõn bit c dóy cỏc dung dch no sau õy ? A glyxin, alanin, lysin B glyxin, valin, axit glutamic C alanin, axit glutamic, valin D glyxin, lysin, axit glutamic Cõu 39: Cho 24,5 gam tripeptit X cú cụng thc Gly-Ala-Val tỏc dng vi 600 ml dung dch NaOH 1M, sau phn ng xy hon ton thu c dung dch Y em Y tỏc dng vi dung dch HCl d ri cụ cn cn thn (trong quỏ trỡnh cụ cn khụng xy phn ng húa hc) thỡ thu c cht rn khan cú lng l m gam Giỏ tr ca m l A 70,55 B 59,60 C 48,65 D 74,15 Cõu 40: Cho 18,5 gam cht hu c X (cú cụng thc phõn t C 3H11N3O6) tỏc dng vi 400 ml dung dch NaOH 1M to thnh nc, mt cht hu c a chc bc mt v m gam hn hp cỏc mui vụ c Giỏ tr ca m l: A 23,10 B 24,45 C 21,15 D 19,10 HT Trang Trang PHN TCH - HNG DN GII THI TH THPT NGUYN XUN NGUYấN LN Cõu 1: Chn A A BaCl2 + NaHCO3: khụng phn ng nhit thng B Ca + + CO 32 CaCO v Mg + + CO 32 MgCO C CaO + H2O Ca(OH)2 D BaCl2 + NaHSO BaSO4 + NaCl + HCl Cõu 2: Chn A - Ta cú: n HNO3 = n CH 3NHCH = 0,16 mol m muối = m CH 3NHCH + 63n HNO = 17,28(g) Cõu 3: Chn D - Quỏ trỡnh in phõn xy nh sau : Ti catot Ti anot 2H O 4H + + 4e + O 2+ Cu + 2e Cu H O + 2e H + 2OH - Theo bi ta cú h sau : BT:e 4n O2 2n H = 0,3 n O = 0,1125mol 2n H + 2n Cu2 + = 4n O2 32n O2 + 2n H2 = 3,75 n H2 = 0,075mol 64n Cu2 + + 2n H + 32n O2 = m dd giảm 96500n e = 8685 (s) - Vy n e = 4n O2 = 0, 45mol t = I Cõu 4: Chn C - T Nilon6,6: ng trựng ngng axit aipic v hexametyleniamin: o t nH OOC[CH ]4 COOH (X ) + nNH 2[CH ]6 NH (X ) ( NH[CH ]6 NHCO[CH ]4 CO ) n + 2nH O axit aipic hexametyleniamin poli(hexametylen-aipamit) hay t nilon 6,6 Cõu 5: Chn A A Sai, Metylamin lm dung dch phenolphthalein chuyn sang mu hng B ỳng, Anilin to kt ta trng vi nc brom C ỳng, Riờu cua ni lờn un núng l hin tng ụng t protein D ỳng, Nh natri hiroxit vo dung dch phenylamoni clorua thy hin tng phõn lp cht lng C6H5NH3Cl + NaOH C6H5NH2 (cht lng ớt tan) + NaCl + H 2O Cõu 6: Chn A - Th t gim dn dn in l: Ag > Cu > Au > Al > Fe Cõu 7: Chn D - Cỏc tỏc nhõn kh nh H 2, CO ch kh c cỏc oxit baz ca cỏc kim loi ng sau nhụm trờn dóy in húa Vy oxit ú l CuO Cõu 8: Chn B A Sai, Al + HCl AlCl3 + H2 v Cr + HCl CrCl2 B ỳng, hn hp gm Ba(NO3)2 v NaHCO3 cú th tan hon ton nc d Khi dựng NaOH ch phõn biờt c Al2O3 hn hp gm Mg, Al2O3 v MgO Trang Hin tng : Al2O3 tan c dung dch NaOH cũn Mg v MgO khụng tan D Sai, Cr(III) oxit tan c dung dch kim c, núng Cõu 9: Chn C C H O O 4 4C x7H 44 4 4 44y76 42 4 48 O2 H CHO,CH CHO,CH COOCH ,C H (OH) CO - Quỏ trỡnh : C { +H {2O 24 34 4 43 4 34 4 34 42 44 432 1,15mol 29,2 (g) X BTKL n O2 = 1,3mol 44n CO2 + 18n H 2O = 1, mol 32 BT:O n C x H 4O + 2n C y H6O = 2n CO + n H 2O 2n O2 = 0,8 n CH3CHO + n C 2H 3CHO = n C x H 4O = 0,2 BT:H 4n C x H O + 6n C y H 6O2 = 2n H 2O = 2,6 n CH3COOCH + n C H (OH)2 = n C yH 6O = 0,3 - Trong 29,2 (g) X cha 0,2 mol CH3CHO v C2H3CHO vy 36,5 (g) X cha 0,25 mol CH3CHO v C2H3CHO - Cho 36,5 (g) X tỏc dng vi AgNO3 thỡ : n Ag = 2(n C H3CHO + n CH 3CHO ) = 2n C x H 4O = 0,5 m Ag = 54 (g) Cõu 10: Chn A Anilin (X) Nc Br2 C6H2NH2(Br)3 Metanal (T) Glixerol (Z) Fructoz (Y) To phc tan mu xanh lam Ag To phc tan mu xanh lam Mt mu nc brom Dd AgNO3/NH3 Cu(OH)2 Ag Cõu 11: Chn C Nhn thy, NH2CH=CHNH2 (etylen iamin) v OHC-CHO (anờhit oxalic) u cú phõn t l 58 8,7 BT:C nA = = 0,15 n CO = 2(n NH 2CH =CHNH + n OHC CHO ) = 0,3 58 n Ta cú OH < n CO < n OH n BaCO = n OH n CO = 0,1 m BaCO3 = 19,7(g) Cõu 12: Chn C - Quỏ trỡnh phn ng xy nh sau : Ti anot Ti catot 2+ Cu + 2e Cu 2Cl Cl2 + 2e a 2a a 0,1 0,05 0,1 H2O 4H+ + 4e + O2 2a -0,1 2a -0,1 0,5a 0,025 m dd giảm = 64nCu + 71n Cl2 + 32n O2 = 10,75 a = 0,1 mol BT:Cu n Cu(NO3 ) = 0, 05 mol Dung dch sau phn ng cha : BT:K v 0,1 mol HNO3 n = n + = 0,1mol KNO K m muối = 101n KNO3 + 188n Cu(NO3 )2 = 19, 5(g) Cõu 13: Chn D - Thi khớ NH3 qua CrO3 un núng thy cht rn chuyn t mu sang mu lc thm : NH3 + 2CrO3( thm) Cr2O3(lc thm) + N2 + H2O Cõu 14: Chn B (a) Al + FeCl3 AlCl + FeCl (b) AgNO3 +FeCl Fe(NO3 )3 + FeCl3 + Ag Trang o t (c) Cu(NO ) CuO + NO + O o t (f) FeCO + O Fe 2O + CO dpdd (g) AgNO + H 2O Ag + HNO + O Vy cú thớ nghim thu c kim loi l (b) v (g) Cõu 15: Chn D - Hn hp X phn ng va vi NaOH m n NaOH > n este X cú cha este ca phenol - Gi A l este n chc, B l este ca phenol n B = n NaOH n X = 0,1 n A = 0,3 n B = 0, mol 4 4 48 440,27mol 48 4 4 40,1mol este đơn chức, este đ ợc tạo từ phenol (đồng đẳng) + NaOH hỗn hợp muối + chất hữu Y + H 2O 4 4 4 4 4 4 4 4 43 123 44 43 0,4 mol 0,3mol hỗn hợp X 37,6 (g) Vỡ Y no, n chc, cú phn ng gng nờn Y l anehit vi n Y = n A = 0, mol 0, = 2.Vậy Y CH 3CHO Khi t Y thỡ n CO2 = n H 2O mà 44n CO2 + 18n H 2O = 24,8 n CO = 0, C Y = 0,2 BTKL n H 2O = n B = 0,1 mol m X = m muối + 44n CH3CHO + 18n H 2O 40n NaOH = 32,2 (g) Cõu 16: Chn A Cu (rắn Z không tan ) HCl(d ) NaOH(d ) Fe O , Zn,Cu Fe + , Zn 2+ ,Cu + , H + (d ) ,Cl Fe(OH) ,Cu(OH) + NaCl, Na ZnO 44 43 44 4 43 4 42 32 4 44 4 4 43 hỗn hợp X dung dịch Y hỗn hợp kết tủa dung dịch sau p Cõu 17: Chn B - t CTTQ ca hn hp E l C nH2n + 3N Khi t E thỡ: 3n + 1,5 CnH2n + 3N + nCO2 + (n + 1,5)H2O + N2 ữ O2 mol: 0,255 0,03 3n + 1,5 n E = 2n N = 0, 06 mol v n O = ữn E n = m E = 2,98 (g) - Cho lng E trờn tỏc dng ht vi HNO d thỡ: mmui = m E + 63.n HNO3 = 6, 76 (g) Cõu 18: Chn B - Trong hn hp 3,02 gam E cha C2H5O2N: 0,02 mol v (COONH 3CH3)2: 0,01 mol n H NCH 2COONa = 0, 02 mol - Khi cho hn hp E tỏc dng vi NaOH thỡ: mrn = 3, 28 (g) n (COONa) = 0, 01 mol Cõu 19: Chn D Cõu 20: Chn C Cõu 21: Chn B Cõu 22: Chn C Cõu 23: Chn B - Cú cht lm mt mu dung dich Br l: Glucoz, isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenyl amin, metyl fomat, phenol Cõu 24: Chn B - Khi thy phõn saccaroz vi H = 60% thỡ: n C6H12O = 2n C12H 22O11 h % = 0,18 mol - Khi tỏc dng vi AgNO thỡ: m = 108n Ag + 143, 5n AgCl = 108.2.n C 6H12O6 + 143,5.n HCl = 53, 23 (g) Cõu 25: Chn D - Ta cú: n O(trong oxit) = n H = 0,12 mol m kim loại = m oxit 16n O = 2,34 (g) Trang Cõu 26: Chn B Cõu 27: Chn D - Phn ng nhit nhụm l phn ng húa hc ta nhit ú nhụm l cht kh nhit cao Phng phỏp ny dựng kh cỏc oxit kim loi ng sau Al dóy in húa Vy cỏc oxit tha iu kin trờn l: PbO, SnO, FeO, CuO, Fe3O4, Cr2O3 Cõu 28: Chn A - Cỏc phn ng xy ra: CH3CH(NH2)COOCH3 (X) + NaOH CH3CH(NH2)COONa (Y) + CH4O CH3CH(NH2)COONa (Y) + HCl d CH3CH(NH3Cl)COOH (Z) + NaCl Cõu 29: Chn A - Thc hin gp quỏ trỡnh, rỳt nhn xột: n NaOH = 2n NH 2C3H5 (COOH) + n HCl = 0, 65mol Cõu 30: Chn C BTKL - Dn ton b ancol T qua bỡnh ng Na d thỡ : m T = m bình tăng + 2n H = 12, (g) 2n H 0, m 12, 4a a = = MT = T = M T = 62(C H (OH) ) a a nT 0, - Khi t hn hp E thỡ ta thu c : n CO2 = n H 2O = 0,35mol - Ta cú n T = m n NaOH = n COO = 2n T = 0, mol n Na 2CO3 = 0,2 mol BT:C - Xột hn hp E ta cú: n C(trong muối) = n CO + n Na 2CO3 = 0,55mol n A + n B = 2n T n A = 0,25mol BT:C C A = n A C A + n B C B = 0,55 0, 25C A + 0,15C B = 0,55 n A : n B = : n B = 0,15mol C B = Vy hai mui A v B ln lt l HCOONa v CH 3COONa X, Y v Z ln lt l C H (OOCH) HCOOCH CH OOCCH v C H (OOCCH ) Vy s nguyờn t H Y l Cõu 31: Chn C n CO2 + n H2O = 0,55 n CO2 = 0,3mol - Xột hn hp CO v H2O ta cú: 197n CaCO3 (44n CO2 + 18n H2 O ) = m dd giảm = n H O = 0,25mol BT:O n O(trong X) = 2n CO2 + n H 2O 2n O (p ) = 0, 25mol - Cú n C : n H : n O = :10 : v CTCT trựng vi CT n gin nht nờn CTPT ca X l C6H10O5 nA = - Mt khỏc ta nhn thy rng n NaOH - T cỏc d kin trờn ta c CTCT ca X l HOCH CH COOCH CH COOH v X cũn ng phõn cũn li: HOCH CH COOCH(CH )COOH ; HOCH(CH )COOCH(CH )COOH t - PT phn ng: HOCH 2CH COOCH 2CH COOH(X) + 2NaOH 2HOCH 2CH 2COONa(Y) + H O t A ỳng, 2HOCH CH COONa(Y) + O 5CO + 5H 2O + Na 2CO B ỳng, HOCH CH 2COOCH 2CH 2COOH(X) + NH HOCH 2CH 2COOCH 2CH 2COONH C Sai, X cú tt c cụng thc cu to (vit trờn) H 2O D ỳng, HOCH CH 2COOH(Y) CH = CH COOH Cõu 32: Chn A Quy i hn hp M thnh C2H3ON, CH2 (x mol), H2O + Khi t mui Q gm C2H4O2NNa v CH2 (x mol) thỡ: n n BT: Na BT: N n Na 2CO = NaOH = C 2H 4O NNa = 0, 0375 mol n C2H 4O NNa = 2n N = 0, 075 mol 2 Trang BT: H n H 2O = 2n C2 H 4O2 NNa + n CH = 0,15 + x 44n CO + 18n H 2O = 13, 23 x = 0,09 mol + BT: C n CO = 2n C 2H 4O NNa + n CH n Na 2CO3 = 0,1125 + x 0,075 mol a mol 44 48 0,09 } mol } + O2 n H 2O = 0, 2025 + a = 0, 2275 a = 0, 025 mol m M = 5,985 (g) - Khi t: C 24H 44O42 NNa 44 2, 4CH 24 ,4H 243O m (g) M Cõu 33: Chn D - t cụng thc ca X l : (H2N)x-R-(COOH)y n NaOH =2 - Khi cho X tỏc dng vi NaOH thỡ: y = nX n HCl m m HCl BTKL = M X = = 147 - Khi cho X tỏc dng vi NaOH thỡ: x = nX 0, 02 Vy X l H NC3H (COOH) Cõu 34: Chn D (a) ỳng, Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O (b) ỳng, 3Cl2 + 6FeSO4 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3 (c) Sai, NaHSO4 + NaHCO3 Na2SO4 + CO2 + H2O Fe O + HCl 2FeCl3 + H 2O mol mol (d) ỳng, Dung dch thu c gm mui FeCl2 , CuCl2 FeCl2 + CuCl 2FeCl3 + Cu mol mol (e) ỳng, 2NO2 + 2KOH KNO2 + KNO3 + H2O Cõu 35: Chn C - Khi dựng mt lng d FeCl3 thỡ cỏc kim loi Cu, Ni, Zn, Mg, Fe xy phn ng: M + 2FeCl3 MCl2 + 2FeCl2 - Khi cho Ba vo dung dch FeCl3 thỡ: 3Ba + 6H2O + 2FeCl3 3BaCl2 + 2Fe(OH)3 nõu + 2H2 Cõu 36: Chn B - Quỏ trỡnh iu ch: H + ,t o xt,t o CH = C(CH )COOH + CH 3OH CH = C(CH )COOCH [ CH C(CH ) COOCH ] - Ta cú: m C H 6O = 86 m PMM 1 = 430 kg 100 h1 % h % Cõu 37: Chn C - Cú ng dng ca phốn chua (K 2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) l (a), (b), (c) v (d) Cõu 38: Chn D Thuc th Glyxin Lysin Qu tớm Khụng mu Xanh Cõu 39: Chn D - Gp quỏ trỡnh: cho tripeptit X v NaOH phn ng cựng lỳc vi HCl thỡ : Axit glutamic NaOH + HCl NaCl + H 2O mol: 0,6 0,6 0,6 0,6 t Gly Ala Val + 2H 2O + 3HCl GlyHCl + AlaHCl + ValHCl mol: 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 Trang 10 m muối = m GlyHCl + m AlaHCl + m ValHCl + 58,5n NaCl = 74,15(g) Cõu 40: Chn D - Phn ng: HCO 3H3N(CH2)2NH3NO3 + 3NaOH Na2CO3 + NaNO3 + H2N(CH2)2NH2 + 3H2O mol: 0,1 0,4 0,1 0,1 m = 85n NaNO3 + 106n Na 2CO3 = 19,1(g) Trang 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hoá có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hoá có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Nguyễn Xuân Nguyên, Thanh Hoá có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay