Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Tiểu La, Quảng Nam có lời giải

10 790 12
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 10:33

S GD & T TNH QUNG NAM THPT TIU LA ( thi cú 40 cõu / trang) THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Dung dch mui khụng phn ng vi Fe l : A AgNO3 B CuSO4 C MgCl2 D FeCl3 Cõu 2: Amin X cú cụng thc phõn t C5H13N S amin bc III ca X l : A B C D Cõu 3: Este CH2=C(CH3)-COO-CH2-CH3 cú tờn gi l A.vinyl propionat B metyl acrylat C etyl fomat D etyl metacylat Cõu 4: Cht no cú nhit núng chy cao nht cỏc cht sau : A CH2(NH2)COOH B CH3CH2OH C CH3CH2NH2 D CH3COOCH3 Cõu 5: Cho cỏc nhn nh sau : (a) Vinyl axetat khụng lm mt mu dung dch brom (b) Anilin v phenol u lm mt mu nc brom nhit thng (c) Trựng ngng caprolactam thu c t capron (d) Cao su lu hoỏ, amilopectin ca tinh bt l nhng polime cú cu trỳc mng khụng gian (e) Peptit, tinh bt, xenluloz v t lapsan u b thy phõn dung dch NaOH loóng, un núng S nhn nh ỳng l A B C D Cõu 6: Etyl axetat khụng tỏc dng vi A H2O (xỳc tỏc H2SO4 loóng, un núng) B H2 (xỳc tỏc Ni, nung núng) C dung dch Ba(OH)2 (un núng) D O2, t0 Cõu 7: Cho cỏc phỏt biu sau: (1) Khớ SO2 gõy hin tng hiu ng nh kớnh (2) Khớ CO2 gõy hin tng ma axit (3) Cỏc dng nhiờn liu nh than, du m v khớ t nhiờn c gi l nhiờn liu húa thch (4) Khi c thi khớ quyn, freon (ch yu l CFCl3 v CF2Cl2) phỏ hy tng ozon (5) Cỏc ngun nng lng: thy in, giú, mt tri u l nhng ngun nng lng sch Nhng phỏt biu ỳng l A (3), (4), (5) B (1), (2), (4) C (1), (2), (4), (5) D (2), (3), (4), (5) Cõu 8: Gi s tn mớa cy ộp c 900 kg nc mớa cú nng saccaroz l 14% Hiu sut ca quỏ trỡnh sn xut saccaroz t mớa t c 90% Vy lng ng cỏt trng thu c t tn mớa cõy l: A 113,4 kg B 140,0 kg C 126,0 kg D 213,4 kg Cõu 9: Cho hn hp gm a (mol) Mg v b (mol) Fe vo dung dch cha c (mol) AgNO3, cỏc phn ng xy hon ton thu c dung dch X gm mui v cht rn Y (gm kim loi) A 2a c 2(a + b) B 2a < c < 2(a + b) C c 2(a + b) D 2(a b) < c < 2(a + b) Cõu 10: t chỏy hon ton m gam hn hp X gm C2H4O2, C3H4O2, CH2O v C3H6O3 cn dựng V lớt khớ oxi (ktc) thu c 3,36 lớt khớ CO2 (ktc) v 2,7 gam nc Giỏ tr ca m v V ln lt l A 4,5g v 3,36 lớt B 2,1g v 3,36 lớt C 2,1g v 4,48 lớt D 4,5g v 4,48 lớt Trang Cõu 11: Nhit phõn Fe(NO3)2 mụi trng khớ tr Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c sn phm gm: A FeO, NO2, O2 B Fe2O3, NO2, O2 C Fe3O4, NO2, O2 D Fe, NO2, O2 Cõu 12: Hp th ht 4,48 lớt CO2 (ktc) vo dung dch cha x mol KOH v y mol K2CO3 thu c 200ml dung dch X Ly 100ml X cho t t vo 300 ml dung dch HCl 0,5M thu c 2,688 lớt khớ (kc) Mt khỏc, 100 ml X tỏc dng vi Ba(OH)2 d thu c 39,4 gam kt ta Giỏ tr ca x l A 0,15 B 0,2 C 0,06 D 0,1 Cõu 13: Ln lt cho mt mu Ba v cỏc dung dch K 2SO4, NaHCO3, HNO3 v NH4Cl S trng hp xut hin kt ta l A B C D Cõu 14: Hn hp M gm mt anken v hai amin no, n chc, mch h X v Y l ng ng k tip (MX < MY) t chỏy hon ton mt lng M cn dựng va 0,225 mol O2, thu c H2O, N2 v 0,12 mol CO2 Cụng thc phõn t ca Y l A C3H9N B C2H7N C C4H11N D CH5N Cõu 15: t chỏy hon ton mt este no chc mch h X Sc ton b sn phm chỏy vo dung dch Ca(OH)2 d, sau phn ng thu c 5,0 gam kt ta v lng dung dch gim 2,08 gam Bit x phũng hoỏ X ch thu c mui ca axit cacboxylic v ancol S ng phõn ca X l: A B C D Cõu 16: Hn hp X gm CH3COOC2H5, C2H5COOCH3 v C2H5OH t chỏy hon ton m gam hn hp X thu c 0,6 mol CO2 v 0,7 mol H2O Thnh phn phn trm v lng ca C2H5OH bng A 34,33% B 51,11% C 50,00% D 20,72% Cõu 17: Cho 6,9 gam Na vo dung dch HCl thu c dung dch X cú cha 14,59 gam cht tan Cho dung dch X vo dung dch AgNO3 d n phn ng hon ton thu c a gam kt ta Giỏ tr ca a l: A 38,65 gam B 28,8 gam C 40,76 gam D 39,20 gam Cõu 18: X phũng húa hon ton 4,4 gam CH 3COOC2H5 bng mt lng dung dch NaOH va Cụ cn dung dch sau phn ng, thu c m gam mui khan Giỏ tr ca m l A 4,1 B 3,7 C 4,2 D 6,4 Cõu 19: St tõy l hp kim ca st v kim loi M M l: A Zn B Pb C Cr D Sn Cõu 20: Cho m gam glucoz lờn men thnh ancol etylic Khớ sinh cho vo nuc vụi d thu c 120 gam kt ta, bit hiu sut quỏ trỡnh lờn men t 60% Giỏ tr m l A 225 gam B 180 gam C 112,5 gam D 120 gam Cõu 21: Hũa tan 9,61 gam hn hp X gm kim loi Ba, Al v Fe vo nc (ly d) thu c 2,688 lớt H2 (kc) v cht rn Y Cho Y tỏc dng ht vi CuSO4 thu c 7,04 gam Cu Phn trm lng ca Al X l : A 22,47 % B 33,71 % C 28,09 % D 16,85 % Cõu 22: Cho cỏc phỏt biu sau : (1) Khi un núng NH2-CH2-CH2-COOH cú xỳc tỏc thớch hp thỡ thu c hn hp cỏc peptit (2) Metylamin, amoniac v anilin u u lm giy qu tớm m chuyn sang mu xanh (3) Sobitol l hp cht hu c chc (4) T húa hc gm t nhõn to v t tng hp (5) Nh dung dch I2 vo dung dch h tinh bt, ri un núng dung dch thu c xut hin mu xanh tớm S phỏt biu ỳng l : A B C D Cõu 23: Cho 17,6 gam hn hp X gm Fe v Cu phn ng vi dung dch HCl loóng (d), n phn ng xy hon ton thu c 4,48 lớt khớ H2 (ktc) v dung dch cha m gam mui Giỏ tr ca m l ? A 25,4 gam B 31,8 gam C 24,7 gam D 18,3 gam Trang Cõu 24: Cho t t n d dung dch NaOH vo dung dch X cha hn hp Al(NO3)3, HCl v HNO3 Kt qu thớ nghim c biu din trờn th sau, giỏ tr ca a l A 1,5 B 1,2 C 0,8 D 1,25 Cõu 25: Ba cht hu c n chc, mch h X, Y, Z cú cựng cụng thc phõn t C3H6O2 v cú cỏc tớnh cht: X, Y, Z u phn ng c vi dung dch NaOH; X, Z u khụng cú kh nng tỏc dng vi kim loi Na; un núng cht X vi dung dch H2SO4 loóng thỡ s cỏc sn phm thu c, cú mt cht cú kh nng tham gia phn ng bc Cỏc cht X, Y, Z ln lt l A CH3COOCH3, C2H5COOH, HCOOC2H5 B HCOOC2H5, CH3COOCH3, C2H5COOH C HCOOC2H5, C2H5COOH, CH3COOCH3 D C2H5COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3 Cõu 26: Trựng hp hirocacbon no sau õy to polime dựng sn xut cao su buna A Penta-1,3-ien B Buta-1,3-ien C But-2-en D.2-metylbuta-1,3ien Cõu 27: Cho hn hp Fe, Mg vo dung dch AgNO v Cu(NO3)2 thỡ thu c dung dch A v kim loi Kim loi thu c sau phn ng l : A Cu B Ag C Fe D Mg Cõu 28: Cho cỏc cht: HCOO-CH3, CH3-COOH, CH3-COOCH=CH2, CH3-CH2-CHO v (COOCH3)2 S cht dóy thuc loi este l A B C D Cõu 29: t chỏy hon ton 9,65 gam hn hp X gm cỏc amin no h thu c 17,6 gam CO2 v 12,15 gam H2O Nu cho 19,3 gam X tỏc dng vi HCl d c m gam mui Xỏc nh m? A 37,550 gam B 28,425 gam C 18,775 gam D 39,375 gam Cõu 30: Tin hnh cỏc thớ nghim sau : (a) Ag vo HNO3 loóng (b) Cr vo HCl loóng, núng (d) Sc khớ H2S vo dung dch FeCl2 (c) Fe vo H2SO4 loóng ngui (e) Cho Na2O vao dung dch K2SO4 (f) Cho Al2O3 vo dung dch KHSO4 Trong cỏc thớ nghim trờn, s trng hp xy phn ng l A B C D Cõu 31: Phỏt biu khụng ỳng l A CO2 l th phm chớnh ca hin tng bin i khớ hu B CF2Cl2 l th phm chớnh gõy thng tng ozon C SO2 l th phm chớnh ca hin tng ma axit D Nhiờn liu húa thch cỏc nc ang s dng nh than ỏ, du m, khớ t nhiờn l nhiờn liu sch Cõu 32: Cho cỏc chuyn húa sau: xt , t X + H2O Y; Y + Br2 + H2O Axit gluconic + HBr Axit gluconic + NaHCO3 Z + Natri gluconat + H2O; as,clorophin Z + H2O X + E Cỏc cht X v Y ln lt l A saccaroz v glucoz B tinh bt v glucoz C xenluloz v glucoz fructoz D tinh bt v Trang Cõu 33: Hn hp A gm Fe(NO3)3, Al, Cu v MgCO3 Hũa tan 28,4 gam A bng dung dch H2SO4 thu c dung dch B ch cha 65,48 gam mui v V lớt hn hp Z (kc) gm NO, N2O, N2, H2 v CO2 (trong ú cú 0,02 mol H2) cú t so vi H2 l 16 Cho B tỏc dng vi lng d BaCl2 thu c 123,49 gam kt ta Mt khỏc, nu cho t t NaOH vo B thỡ lng kt ta cc i thu c l 31,92 gam Giỏ tr ca V l : A 3,36 lớt B 4,48 lớt C 5,6 lớt D 5,6 lớt Cõu 34: Hn hp A gm este mch h, khụng phõn nhỏnh c to bi axit propionic, axit oxalic v hai ancol n chc t chỏy hon ton 25,4 gam A cn dựng 33,6 lớt O2 (kc), thu c 16,2 gam H 2O Nu cho 25,4 gam A vo dung dch Br2 d thỡ s mol Br2 tham gia phn ng l : A 0,2 mol B 0,25 mol C 0,35 mol D 0,4 mol Cõu 35: Amino axit X cú cụng thc H2N- CxHy -(COOH)2 Cho 0,1 mol X vo 0,2 lớt dung dch H2SO4 0,5M thu c dung dch Y Cho Y phn ng va vi dung dch gm NaOH 1M v KOH 3M thu c dung dch cha 36,7 gam mui Phn trm lng ca nit X l : A 11,966% B 10,687% C 10,526% D 9,524% Cõu 36: Hn hp X nng m gam gm mantozo v tinh bt Chia X thnh hai phn bng -Phn : Hũa tan nc d, lc ly kt ta ri cho dung dch phn ng ht vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c 0,03 mol Ag -Phn : un núng vi dung dch H 2SO4 loóng thc hin phn ng thy phõn Hn hp sau phn ng c trung hũa bi dung dch NaOH sau ú cho ton b sn phm thu c tỏc dng ht vi AgNO3/NH3 d thu c 0,192 mol Ag Bit hiu sut phn ng thy phõn t 60% Giỏ tr ca m l : A 45,9 g B 35,553 g C 49,14 g D 52,38 g Cõu 37: Hn hp X gm aminoaxit no (ch cú nhúm chc COOH v NH phõn t) ú t l mO : mN = 80 : 21 tỏc dng va vi 3,83 gam hn hp X cn 30 ml dung dch HCl 1M Mt khỏc t chỏy hon ton 3,83 gam hn hp X cn 3,192 lớt oxi ktc Dn ton b sn phm chỏy gm CO2, H2O v N2 vo dung dch nc vụi d thỡ lng kt ta thu c l : A 15 gam B 13 gam C 10 gam D 20 gam Cõu 38: un núng a gam mt hp cht hu c X (cha C,H,O) mch khụng phõn nhỏnh vi dung dch cha 11,2 gam KOH n phn ng xy hon ton, thu c dung dch A, trung hũa KOH d dung dch A cn dựng 80 ml dung dch HCl 0.5M Lm bay hi hn hp sau trung hũa mt cỏch cn thn, ngi ta thu c 7,36 gam hn hp hai ancol n chc Y v 18,34 gam hn hp hai mui Z Giỏ tr ca a l A 14,86 gam B 16,64 gam C 13,04 gam D 13,76 gam Cõu 39: un núng 0,4 mol hn hp E gm ipeptit X, tripeptit Z u mch h bng lng va dung dch NaOH thu c dung dch cha 0,5 mol mui ca glyxin ;0,4 mol mui ca alanin v 0,2 mol mui ca valin Mt khỏc t chỏy m gam E oxi va thu c hn hp CO 2, H2O v N2 Trong ú tng lng ca CO v H2O l 78,28 gam Giỏ tr gn nht ca m l : A 55,6 B 45,1 C 43,2 D 33,5 Cõu 40: Cho 7,65 gam hn hp X gm Al v Al 2O3 (trong ú Al chim 60% lng) tan hon ton dung dch Y gm H2SO4 v NaNO3, thu c dung dch Z ch cha mui trung hũa v m gam hn hp khớ T (trong T cú 0,015 mol H 2) Cho dung dch BaCl d vo Z n cỏc phn ng xy hon ton, thu c 93,2 gam kt ta Cũn nu cho Z phn ng vi NaOH thỡ lng NaOH phn ng ti a l 0,935 mol Giỏ tr ca m gn nht giỏ tr no sau õy : A 2,5 B 3,0 C 1,0 D 1,5 HT Trang PHN TCH - HNG DN GII THI TH THPT TIU LA LN Cõu 1: Chn C A Fe + AgNO3 Fe(NO3)2 + Ag B Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu D Fe + 2FeCl3 3FeCl2 Cõu 2: Chn A X cú ng phõn amin bc III l : (CH3)2N-nC3H7, (CH3)2NCH(CH3)2 v CH3NH(C2H5)2 Cõu 3: Chn D Cõu 4: Chn A Nc cng tm thi l nc cha nhiu ion Ca2+, Mg2+ v HCO3- Cõu 5: Chn B Cú nhn nh ỳng l (b) v (d) (a) Sai, Vinyl axetat lm mt mu dung dch brom : CH3COOCH=CH2 + Br2 CH3COOCH(Br)CH2(Br) (c) Sai, Trựng hp caprolactam thu c t capron (d) Sai, ch cú peptit v t lapsan b thy phõn dung dch NaOH loóng, un núng Cõu 6: Chn B H 2SO A CH 3COOC H + H 2O CH 3COOH + C H 5OH C 2CH 3COOC H + Ba(OH) (CH 3COO) Ba + 2C 2H 5OH D CH 3COOC H + O 4CO + 4H 2O Cõu 7: Chn A (1) Sai, cỏc khớ gõy hiu hng nh kớnh ch yu l : hi nc, CO2, CH4, N2O, O3 cỏc khớ CFC, CF6 (2) Sai, SO2 v cỏc khớ NxOy l nguyờn nhõn gõy hin tng ma axit Cõu 8: Chn A 900.14 = 126 kg - Khi lng saccaroz l: msaccaroz = 100 - Khi lng ng cỏt trng thu c t tn mớa cõy l: msaccaroz.H% = 126.0,9 = 113, kg Cõu 9: Chn B Mg, Fe + AgNO3 Mg(NO ) ,Fe(NO ) + Ag, Fe (dư) 2n Mg < n Ag + < 2n Mg + 2n Fe 2a < c < 2a + 2b 14 43 4 4 4 14 43 hỗn hợp c mol dung dịch X rắn Y Cõu 10: Chn A - Ta thc hin phộp gp sau : C3H 4O + H 2O C3H 6O3 suy hn hp X gm C2H4O2, CH2O v C3H6O3 - Hn hp X cú CTTQ l CnH2nOn v Cn H 2n On + nO nCO + nH 2O n = n H 2O = n O2 = 0,15 mol CO2 VO = 3,36 (l) - T phn ng trờn ta cú : BTKL m X = 4,5(g) m X = 44n CO2 + 18n H 2O 32n O2 Cõu 11: Chn B t0 2Fe(NO ) Fe 2O + 4NO + O 2 Cõu 12: Chn C Dung dch X gm KHCO3 v K2CO3 : Trang Khi cho 100 ml dung dch X tỏc dng vi 0,15 mol HCl thỡ : n CO32 = n HCl n CO = 0,03 (1) BT:C n CO32 + n HCO3 = n BaCO3 = 0,2 (2) Khi cho 100 ml dung dch X tỏc dng vi Ba(OH)2 d thỡ : T (1) v (2) ta suy 100 ml dung dch X cha 0,03 mol CO 32 v 0,17 mol HCO Vy 200 ml dung dch X cha 0,06 mol CO 32 v 0,34 mol HCO BTDT(X) n K + = 2n CO32 + n HCO3 = 0,74 BT:C BT:K n K 2CO3 = n CO32 (X) + n HCO3 (X) n CO2 (sục vào) = 0,2 n KOH = n K + 2n K 2CO3 = 0,34 Cõu 13: Chn C Khi cho Ba tỏc dng ln lt vi cỏc dung dch thỡ cú trng hp xut hin kt ta l : K2SO4 v NaHCO3 Ba + H 2O + K 2SO BaSO +KOH + H v Ba + 2H 2O + 2NaHCO3 Na 2CO3 + BaCO +H Cõu 14: Chn B n n X,Y = (n O2 1,5n CO2 ) = 0,06 C M < CO2 = Vỡ s nguyờn t C ca anken nờn X v Y ln lt n X,Y l CH3NH2 v C2H5NH2 (C2H7N) Cõu 15: Chn B BT:C n CO = n BaCO3 = 0,05 m m dd giảm = 100n CaCO (44n CO 18n H 2O ) n H 2O = 0,04 n CO2 n H 2O n CO2 2n H 2O : = : X l C5 H8O4 2 kX nX nX Cỏc ng phõn m este X c to t ancol chc v axit n chc l HCOOCH 2CH 2CH 2OOCH , HCOOCH 2CH(OOCH)CH3 v HCOOCH 2CH 2OOCCH3 , quan hệ nX = CO H O = 0,01 C : H = Cỏc ng phõn m este X c to t ancol n chc v axit hai chc l CH3OOC COOC 2H v CH3OOCCH 2COOCH Vy X cú tt c ng phõn Cõu 16: Chn A - Cỏc este X cú CTPT l C4H8O2 Khi t X thỡ : BT:C 4n C H8O2 + 2n C H5OH = n CO = 0,6 n C H8O2 = 0,1 0,1.46.100 %m C H 5OH = = 34,33 BT:H 0,1(46 + 88) 4n C H8O2 + 3n C H 5OH = n H2 O = 0,7 n C H5OH = 0,1 Cõu 17: Chn A BT:Cl BT:Na n NaCl + n NaOH = n Na = 0,3 n NaCl = 0,14 n AgCl = n NaCl = 0,14 n NaOH = 0,16 n Ag 2O = 0,5n NaOH = 0,08 58,5n NaCl + 40n NaOH = 14,59 m = 143,5n AgCl + 232n Ag 2O = 38,65(g) Cõu 18: Chn A t CH 3COOC H + NaOH CH 3COONa + C H 5OH 0,05mol 0,05mol m CH 3COONa = 0,05.82 = 4,1(g) Cõu 19: Chn D Cõu 20: Chn B BT:C n CO2 = n CaCO3 = 1,2 n glucôzo = n CO2 = m glucôzo = 180(g) 2H Trang Cõu 21: Chn C Ba(AlO ) + H (0,12 mol) H 2O CuSO Ba, Al, Fe Fe, Al Fe 2+ , Al 3+ ,SO + Cu 14 43 { { 44 4 43 9,61(g) X rắn Y 0,11mol dd sau pư 4n Ba = n H 4n Ba = 0,12 n Ba = 0,03 BT:e 2n Ba + 3n Al + 2n Fe = 2n H + 2n Cu 2n Ba + 3n Al + 2n Fe = 0, 46 n Al = 0,1 toàn trình 137n + 27n + 56n = 9,61 n = 0,05 Ba Al Fe Cu 137n Ba + 27n Al + 64n Cu = m X %m Al = 28,09 Cõu 22: Chn A - Cú nhn nh ỳng l (4) (1) Sai, Vỡ NH2-CH2-CH2-COOH l amino axit nờn khụng th thu c hn hp peptit (2) Sai, Anilin khụng lm i mu qu tớm v cht ch th phenolphtalein (3) Sai, Sobitol cha nhúm chc OH (5) Sai, Khi un núng thỡ iot b gii phúng phõn t tinh bt nờn lm mt mu xanh tớm Cõu 23: Chn A Fe + HCl FeCl + H m FeCl = 0,2.127 = 25, (g) 0,2 mol 0,2 mol Cõu 24: Chn D - Tại vị trí n OH = 0, 06 n HCl + n HNO3 = n OH = 0, 06 BT:Al - Tại vị trí n Al(OH)3 (max) = 0,15 n AlCl3 = n Al(OH)3 (max) = 0,15 n OH (n HCl + n HNO ) 0, 288a 0, 06 = 3 = 4n Al3+ (n OH n HCl n HNO3 ) = 0, (0, 488a 0, 06) - Tại vị trí n OH = 0,288a n Al(OH)3 (1) = - Tại vị trí n OH = 0, 448a n Al(OH)3 (2) Mà n Al(OH)3 (1) = n Al(OH)3 (2) 0, 288a 0, 06 = 0, (0, 488a 0, 06) a = 1, 25 Cõu 25: Chn C - Cỏc ng phõn n chc cú CTPT C 3H6O2 l CH3COOH, HCOOC2H5 v CH3COOCH3 - X, Z khụng tỏc dng c Na phõn t X v Z khụng cú H linh ng (tc l khụng cú nhúm COOH hoc OH) Mt khỏc thy phõn X thu c hp cht hu c cú kh nng tham gia phn ng bc Vy X, Y v Z ln lt l HCOOC 2H5, CH3COOH v CH3COOCH3 Cõu 26: Chn B nCH2 CH CH CH2 to , p, xt CH2 CH CH CH2 n Buta-1,3-ien Cao su buna Cõu 27: Chn B - Kim loi thu c sau phn ng l Ag Phng trỡnh phn ng : Mg + 2AgNO3 Mg(NO3)2 + 2Ag Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag - Nu AgNO3 d thỡ Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag Cõu 28: Chn C - Este l nhng hp cht hu c m phõn t cú cha nhúm chc COO (cacboxylat) Da vo c im cu to, cú cht thuc loi este l : HCOO-CH3, CH3-COOCH=CH2, (COOCH3)2 Cõu 29: Chn A BT:C BT:H - t 9,65 (g) X thỡ n C = n CO = 0, mol v n H = 2n H 2O = 1,35 mol Trang nN = m X 12n C n H = 0,25 mol Trong 19,3 gam X cha 0,5 mol N, cho X tỏc dng vi HCld 14 BTKL thỡ n HCl(pư) = n N = 0,5 mol m muối = m X + 36, 5n HCl = 37,55(g) Cõu 30: Chn B Cú thớ nghim xy phn ng iu kin thng l (a), (b), (c), (e) v (f) (a) 3Ag + 4HNO3 (loóng) 3AgNO3 + NO + 2H2O (b) Cr + 2HCl(loóng) CrCl2 + H2 (c) Fe + H2SO4(loóng, ngui) FeSO4 + H2 (d) H2S + FeCl2 : khụng xy phn ng (e) Na2O + H2O 2NaOH (f) Al2O3 + KHSO4 Al2(SO4)3 + K2SO4 + H2O Cõu 31: Chn D Nhiờn liu húa thch l cỏc loi nhiờn liu c to thnh bi quỏ trỡnh phn hy k khớ ca cỏc sinh vt cht b chụn vựi cỏch õy hn 300 triu nm - Cỏc nhiờn liu húa thch l ti nguyờn khụng tỏi to bi phi mt hang triu nm to chỳng - Vic t nhiờn liu húa thch to khong 21,3 t tn CO mi nm, m CO l mt nhng khớ gõy hiu ng nh kớnh, lm cho nhit trung bỡnh ca b mt ca trỏi t tng Cõu 32: Chn B ( C6 H10O5 ) n (X) + H+ nH 2O nC6 H12O6 (Y) CH 2OH[CHOH]4 CHO(Y) + Br2 + H 2O CH 2OH[CHOH]4 COOH(axit gluconic) + 2HBr CH 2OH[CHOH]4 COOH + NaHCO3 CH 2OH[CHOH]4 COONa (natri gluconat) + CO (Z) + H 2O 6nCO (Z) + 5nH 2O ( C6 H10O5 ) n (X) clorophin,as Vy X, Y ln lt l tinh bt v glucoz Cõu 33: Chn B 0,02 mol } Fe(NO )3 , Al,Cu,MgCO NO, N 2O, N , H + Fe n + , Al 3+ ,Mg + ,Cu + , NH + ,SO + H O 4 42 4 43 44 4 43 4 4 44 4 4 4 43 H 2SO 28,4 (g) A hỗn hợp khí Z 65,48(g)B BT:SO - Khi cho B tỏc dng vi BaCl2 thỡ n H 2SO = n BaSO = 0, 53 BT:Na - Khi cho B tỏc dng vi NaOH thỡ n NaOH = 2n Na 2SO = 1,06 v n NH = n H 2O BTKL 18n H 2O + 17n NH = m B + 40n NaOH m 142n Na 2SO n NH + = n NH = n H 2O = 0,02 - Khi cho A tỏc dng vi H2SO4 thỡ : 2n H 2SO4 4n NH + 2n H2 BT:H BTKL n H 2O = = 0, 47 m Z = m A + 98n H 2SO m B 18n H 2O = 6, m 6, nZ = Z = = 0,2 VZ = 4, 48(l) M Z 16.2 Cõu 34: Chn C m + 32n O2 18n H 2O m 12n CO2 2n H 2O BTKL n CO2 = A = 1,3 n O(A) = A = 0,5 44 32 n O(A) = 0,25 - Gi s hn hp ch cha este n chc (ch c to bi axit propionic) n A max = quan hệ n A (k A 1) = n CO n H 2O k A = 1,6 n Br2 (pư max) = n A (k A 1) = 0, CO H O 2 - Gi s hn hp ch cha este hai chc (ch c to bi axit oxalic) n A = n O(A) = 0,125 quan hệ n A (k A 1) = n CO n H 2O k A = 3,2 n Br2 (pư min) = n A (k A 1) = 0,275 CO H O 2 Trang Cõu 35: Chn C 0,1mol x mol 3x mol } 678 } } NaOH, KOH + + 2 + H NC x H y (COOH)2 (X) + H SO XH , H ,SO X ,SO , Na , K+ 4 44 4 444 4 43 4 44 4 43 22 34 0,1mol 0,1mol 0,1mol dung dịch X 36,7(g) Y BTDT n Na + + n K + = 2n SO + 2n X 4x = 0, x = 0,1 (Y) m X = m Y 96n SO 39n K + 23n Na + = 13,1 M X = 13,1 = 131 M X = 133 %N = 10,52 0,1 Cõu 36: Chn C - Xột phn ta cú : n mantôzơ = n Ag = 0,015mol - Xột phn ta cú : n Ag = (4n mantôzơ + 2n tinh bột ).H + 2n mantôzơ (dư) (4.0,015 + 2x).0,6 + 0,015.0, 4.2 = 0,192 x = 0,12 Vy m = 2(342n mantôzơ + 162n tinh bột ) = 49,14 (g) Cõu 37: Chn B - Khi cho 3,83 gam X tỏc dng vi HCl thỡ : n NH = n HCl = 0,03 mol m O 80 80m N 80.0,03.14 = nO = = = 0,1mol - Theo bi ta cú : m N 21 21.16 21.16 - Khi t chỏy hon ton 3,83 gam hn hp X thỡ : BT:O 2n CO2 + n H 2O = 0,385 n CO = 0,13mol 2n CO2 + n H2 O = n O + 2n O2 12n CO2 + 2n H2 O = 1,81 n H 2O = 0,125mol 12n CO2 + 2n H O = m X 16n O m N - Dn sn phm chỏy vo nc vụi d thỡ : n CaCO3 = n CO2 = 0,13mol m CaCO3 = 13(g) Cõu 38: Chn D - Xột ton b quỏ trỡnh phn ng ta cú : n H 2O = n HCl = 0,04 mol BTKL m X = m muối + m ancol + 18n H 2O 36,5n HCl m KOH = 13,76 (g) Cõu 39: Chn D - Quy i 0,4 mol hn hp E thnh C2H3ON, -CH2 v H2O, ú : n C H3ON = n Gly + n Ala + n Val = 1,1 mol , n CH = n Ala + 3n Val = mol v n H 2O = n E = 0, mol Vy lng ca 0,4 mol E l : m E = 57n C H3ON + 14n CH + 18n H 2O = 83,9(g) - Khi t chỏy 0,4 mol E thỡ : 44n CO + 18n H 2O = 195,7(g) n CO = 2n C H 3ON + n CH = 3,2 m CO ,H O(khi đốt m gam E) 78,28 m = = m = E = 33,56 (g) n H 2O = 1,5n C H 3ON + n CH + n H 2O = 3,05 m 2,5 CO ,H 2O (khi đốt 0,4 mol E) 195,7 Cõu 40: Chn D Al, Al O + NaNO , H 2SO Al 3+ , Na + , NH + ,SO + N x O y , H + H 2O 14 43 4 43 4 44 4 43 14 43 7,65(g) hỗn hợp X dung dịch Y dung dịch Z m (g) khí T - Khi cho dung dch Z tỏc dng vi BaCl2 d thỡ : n H 2SO = n BaSO = 0, mol - Xột quỏ trỡnh hn hp X tỏc dng vi dung dch Y ta cú : m X 27n Al BT:Al = 0, 03mol n Al3+ (trong Z) = n Al + 2n Al2O3 = 0, 23mol + n Al (trong X) = 0,17 mol n Al2O3 = 102 + Khi dung dch Z tỏc dng vi 0,935 mol NaOH thỡ : Trang BT:H n NH + = n NaOH 4n Al3+ = 0, 015 mol n H 2O = 2n H 2SO 2n H 4n NH + = 0,355 mol BTDT n Na + = 2n SO n NH + 3n Al3+ = 0, 095 mol m Z = 23n Na + + 27n Al3+ + 18n NH 4+ + 96n SO = 47, 065 (g) (Z) BTKL m T = m X + 98n H 2SO + 85n NaNO3 18n H 2O m Z = 1, 47 (g) Trang 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Tiểu La, Quảng Nam có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Tiểu La, Quảng Nam có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Tiểu La, Quảng Nam có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay