Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng có lời giải

9 281 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 10:32

S GD & T TNH HI PHềNG THPT VNH BO ( thi cú 40 cõu / trang) THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Este X mch h cú cụng thc phõn t C5H8O2, c to bi mt axit Y v mt ancol Z Vy Y khụng th l A CH3COOH B C2H5COOH C C3H5COOH D HCOOH Cõu 2: Cho m gam Mg vo dung dch cha 0,12 mol FeCl3 Sau phn ng xy hon ton thu c 3,36 gam cht rn Giỏ tr ca m l A 2,88 B 2,16 C 4,32 D 5,04 Cõu 3: iu ch kim loi kim ngi ta dựng phng phỏp A thu luyn B nhit luyn C in phõn dung dch D in phõn núng chy Cõu 4: Dóy no di õy gm cỏc cht cú kh nng hũa tan Cu(OH) to hp cht mu tan trong nc A etilen glycol, axit axetic v GlyAlaGly B ancol etylic, fructoz v GlyAlaLysVal C glixerol, glucoz v GlyAla D ancol etylic, axit fomic v LysVal Cõu 5: Mui mononatri ca amino axit no sau õy c dựng lm bt ngt (mỡ chớnh)? A Lysin B Alanin C Axit glutamic D Axit amino axetic Cõu 6: Oxit no sau õy l oxit lng tớnh : A Cr2O3 B CrO C Fe2O3 D MgO Cõu 7: Cho x mol Fe tỏc dng vi dung dch cha y mol AgNO3 dung dch sau phn ng tn ti cỏc ion Fe3+, Fe2+ thỡ giỏ tr ca a = y : x l A < a < 3,5 B < a < C 0,5 < a < D < a < Cõu 8: t chỏy hon ton mol cht bộo X, thu c lng CO v H2O hn kộm mol Mt khỏc a mol cht bộo X trờn tỏc dng ti a vi 600 ml dung dch Br2 1M Giỏ tr ca a l A 0,15 B 0,10 C 0,30 D 0,20 Cõu 9: Trong cỏc hin tng thc hnh di õy, hin tng no miờu t khụng chớnh xỏc A Cho mu Na vo dung dch ng FeCl3 thy cú khớ thoỏt ng thi cú kt ta mu nõu B Thờm dung dch NH3 d vo dung dch AlCl3 thy cú kt ta, sc khớ CO2 d vo ng nghim cha kt ta trờn thy kt ta tan C Nhỳng lỏ st ó ỏnh sch g vo dung dch CuSO4, lỏ st chuyn sang mu D Th mu km vo hai ng nghim u cha dung dch H2SO4 Thờm vo ng nghim th nht vi git CuSO4 thy khớ thoỏt ng nghim ny nhanh hn AlCl3 + NH3 + H2O Cõu 10: Mt loi nc cng cú cha cỏc ion: Ca 2+, Mg2+, Cl- v SO42- Húa cht no s cỏc cht sau õy cú thm lm mm loi nc cng trờn A K2CO3 B NaOH C NaCl D KNO3 Cõu 11: Kim loi Al khụng phn ng vi cht no sau õy dung dch : A Fe2(SO4)3 B CuSO4 C HCl D MgCl2 Cõu 12: Hp cht hu c X cú cụng thc C3H12N2O3 Khi cho 12,4 gam X tỏc dng vi 200 ml dung dch Trang NaOH 1,5M thu c 4,48 lớt ( ktc) khớ Y lm xanh giy quỡ tớm m Cụ cn dung dch sau phn ng thu c cht rn cú lng l A 16,2 gam B 17,4 gam C 17,2 gam D 13,4 gam Cõu 13: Cht no sau õy trựng hp to poli(metyl metacrylic) : A CH2=C(CH3)COOCH3 B CH2=CHCOOCH3 C CH3COOCH=CH2 D CH2=C(CH3)COOC2H5 Cõu 14: Cho s phn ng sau: + Cl + dung dịch KOH d + dung dịch H 2SO loãng t0 dung dịch HCl,t (NH4)2Cr2O7 Y T Z X Trong ú X, Y, Z v T u l cỏc hp cht khỏc ca crom Cht T l A K2Cr2O7 B K2CrO4 C Cr2(SO4)3 D CrSO4 Cõu 15: Trong phũng thớ nghim, cht rn tinh khit no sau õy khụng cú tỏc dng hỳt m : A NaCl B NaOH C CaO D CaCl2 Cõu 16: Cho hn hp gm 0,1 mol Zn v 0,2 mol Mg vo 400ml dung dch cha ng thi Cu(NO 3)2 1M v AgNO3 1M Sau phn ng xy hon ton, thu c cht rn X Hũa tan hon ton X lng d dung dch HNO 3, thu c V lớt khớ NO (sn phm kh nht N +5, ktc) Giỏ tr ca V l: A 5,60 B 6,72 C 4,48 D 2,24 Cõu 17: Bng di õy ghi li hin tng lm thớ nghim vi cỏc cht X, Y ,Z, T dng dung dch vi dung mụi nc: Thuc th X Y Z T Cht Dung dch Khụng cú kt ta Ag Khụng cú kt ta Ag AgNO3/NH3 un nh Cu(OH)2 khụng Cu(OH)2, lc nh Dung dch xanh lam Dung dch xanh lam Dung dch xanh lam tan Mt mu nc Mt mu nc Khụng mt mu Khụng mt mu Nc brom brom v cú kt brom nc brom nc brom ta trng Cỏc cht X, Y, Z, T ln lt l A Phenol, Axit fomic, saccaroz, glucoz B Anilin, glucoz, glixerol, fructoz C Anilin, mantoz, etanol, axit acrylic D Phenol, glucoz, glixerol, mantoz Cõu 18: Hn hp X gm C2H5OH, HCHO, CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOC2H3, CH3CH(OH)COOH v CH 2OHCH(OH)CHO t chỏy hon ton 13,8 gam X cn dựng va 12,04 lớt O2 (ktc), thu c CO2 v gam H2O Thnh phn phn trm theo lng ca CH 3COOC2H3 X l: A 15,58% B 12,46% C 31,16% D 24,92% Cõu 19: Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (a) Cho Mg vo dung dch Fe 2(SO4)3 d (b) Sc khớ H2S vo dung dch FeCl (c) Cho dung dch KHSO4 vo dung dch Ba(HCO3)2 (d) Cho K d vo dung dch Ca(H2PO4)2 (e) Cho dung dch (NH4)2CO3 vo dung dch Ba(OH)2 S thớ nghim thu c kt ta l : A B C D Cõu 20: Cú 3,94g hn hp X gm bt Al v Fe 3O4( ú Al chim 41,12% v lng) thc hin phn ng nhit nhụm hon ton hn hp X chõn khụng thu c hn hp Y Hũa tan hon ton Y dung dch cha 0,314 mol HNO thu c dung dch Z ch cú cỏc mui v 0,021mol mt khớ nht l NO Cụ cn dung dch Z, ri thu ly cht rn khan nung chõn khụng n lng khụng i thu c hn hp khớ v hi T Khi lng ca T gn giỏ tr no nht sau õy? Trang A 14,15g B 15,35g C 15,78g D 14,58g Cõu 21: Hn hp X gm Mg, Al, Al 2O3 v MgCO3 (trong ú oxi chim 25,157% v lng) Hũa tan ht 19,08 gam X dung dch cha 1,32 mol NaHSO v x mol HNO3, kt thỳc phn ng thu c dung dch Y ch cha cỏc mui trung hũa cú lng 171,36 gam v hn hp khớ Z gm CO2, N2O, H2 T ca Z so vi He bng 7,5 Cho dung dch NaOH d vo Y, thu c 19,72 gam kt ta Giỏ tr ca x l : A 0,10 B 0,18 C 0,16 D 0,12 Cõu 22: t chỏy 16,8 gam bt Fe V lớt (ktc) hn hp khớ gm Cl v O2, thu c hn hp rn X gm cỏc oxit v mui (khụng thy khớ thoỏt ra) Hũa tan X 480 ml dung dch HCl 1M, thu c dung dch Y Cho dung dch AgNO d vo Y, thy thoỏt 0,03 mol khớ NO (sn phm kh nht ca N +5), ng thi thu c 132,39 gam kt ta Giỏ tr ca V l A 6,272 lớt B 7,168 lớt C 6,720 lớt D 5,600 lớt Cõu 23: Phn ng húa hc no sau õy l sai ? t0 A Ba(HCO 3) B 2FeCl + Cl2 2FeCl3 BaO + 2CO2 + H2O C Cr + NaOH + H 2O NaCrO2 + H2 D Al(OH) + NaOH NaAlO + 2H2O Cõu 24: Tin hnh in phõn dung dch NaCl bng in cc tr, thu c mt khớ X nht iu khng nh no sau õy l ỳng ? A X l khớ oxi B X l khớ clo C X l khớ hiro D Cú dựng mng ngn xp Cõu 25: rut non ca c th ngi nh tỏc dng xỳc tỏc ca cỏc enzim nh lipaza v dch mt, cht bộo b thy phõn thnh : A axit bộo v glixerol B axit cacboxylic v glixerol C CO2 v H2O D NH3, CO2 v H2O Cõu 25: Chn A Quỏ trỡnh thy phõn cht bộo c th ngi xy nh sau : t (RCOO)3C3H5 + NaOH 3RCOONa + C 3H (OH)3 Cõu 26: t chỏy hon ton 1,53 gam este X thu c 3,3 gam CO v 1,35 gam H 2O Cụng thc phõn t ca X l A C4H6O2 B C5H10O2 C C4H8O2 D C5H8O2 Cõu 27: Thớ nghim no sau õy thu c mui st (II) A t chỏy bt st khớ clo B Cho bt st vo lng d dung dch bc nitrat C Cho natri kim loi vo lng d dung dch Fe (III) clorua D t chỏy hn hp bt gm st v lu hunh iu kin khụng cú khụng khớ Cõu 28: Cho cỏc este sau thy phõn mụi trng kim : C6H5COOCH3, HCOOCH=CH-CH3, CH3COOCH=CH2, C6H5OOCCH=CH2, HCOOCH=CH2,C6H5OOCCH3, HCOOC2H5, C2H5OOCCH3 Cú bao nhiờu este thy phõn thu c ancol A B C D Cõu 29: Nhỳng mt magie vo dung dch cú cha 0,8 mol Fe(NO 3)3 v 0,05 mol Cu(NO3)2 Sau mt thi gian, ly kim loi ra, sch, cõn li thy lng tng 11,6 gam so vi kim loi ban u Khi lng magie ó phn ng l A 6,96 gam B 20,88 gam C 25,2 gam D 24 gam Cõu 30: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng ? A Cỏc peptit m phõn t ch cha t 11 n 50 gc -aminoaxit c gi l polipeptit B Cỏc protein u l cht rn, nhit núng chy cao v d tan nc C Peptit mch h phõn t cha hai gc -aminoaxit c gi l ipeptit D Peptit mch h phõn t cha hai liờn kt peptit CO-NH c gi l ipeptit Trang Cõu 31: Cho 4,48 gam hn hp etyl axetat v phenyl axetat (cú t l mol : 1) tỏc dng ht vi 800 ml dung dch NaOH 0,1M thu c dung dch X Cụ cn dung dch X, thu c m gam cht rn khan Giỏ tr m l : A 5,6 B 4,88 C 3,28 D 6,4 Cõu 32: ipeptit X cú cụng thc : NH2CH2CONHCH(CH3)COOH Tờn gi ca X l : A Alanylglixyl B Alanylglixin C glyxylalanin D Glyxylalanyl Cõu 33: Hn hp X nng m gam gm mantozo v tinh bt Chia X thnh hai phn bng -Phn : Hũa tan nc d, lc ly kt ta ri cho dung dch phn ng ht vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c 0,03 mol Ag -Phn : un núng vi dung dch H 2SO4 loóng thc hin phn ng thy phõn Hn hp sau phn ng c trung hũa bi dung dch NaOH sau ú cho ton b sn phm thu c tỏc dng ht vi AgNO3/NH3 d thu c 0,192 mol Ag Bit hiu sut phn ng thy phõn t 60% Giỏ tr ca m l : A 45,9 g B 35,553 g C 49,14 g D 52,38 g Cõu 34: Vt liu polime no sau õy cú cha nguyờn t nit? A Nha poli(vinyl clorua) B T visco C T nilon-6,6 D Cao su buna Cõu 35: Kim loi Cu khụng tan dung dch A H2SO4 c núng B HNO3 c núng C HNO3 loóng D H2SO4 loóng Cõu 36: Cho glucoz lờn men thnh ancol etylic Ton b khớ CO sinh quỏ trỡnh ny c hp th ht vo dung dch Ca(OH)2 d to 50 gam kt ta, bit hiu sut quỏ trỡnh lờn men t 80% Khi lng glucoz cn dựng l A 33,70 gam B 56,25 gam C 20,00 gam D 90,00 gam Cõu 37: Kim loi c ngi dựng ph bin ch to trang sc, cú tỏc dng bo v sc kho l A st B st tõy C bc D ng Cõu 38: Mt mu khớ thi c sc vo dung dch CuSO 4, thy xut hin kt ta mu en Hin tng ny khớ thi cú ? A NO2 B H2S C CO2 D SO2 Cõu 39: un núng 100 gam dung dch glucoz 18% vi lng d dung dch AgNO3 NH3, n phn ng xy hon ton thu c m gam Ag Giỏ tr ca m l: A 16,2 gam B 32,4 gam C 21,6 gam D 10,8 gam Cõu 40: un núng este CH3OOCCH=CH2 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l: A CH2=CHCOONa v CH3OH B CH3COONa v CH2=CHOH C CH3COONa v CH3CHO D C2H5COONa v CH3OH HT Trang PHN TCH - HNG DN GII THI TH THPT VNH BO LN Cõu 1: Chn B Vy X khụng th l C2H5COOCH=CH2 vỡ : t C2H5COOCH=CH2 + NaOH C2H5COONa + CH3CHO Cõu 2: Chn A - Rn ch cha Fe, cú n Fe = 2n + n FeCl3 3,36 BT:e = 0,06 n Mg = Fe = 0,12 m Mg = 2,88(g) 56 Cõu 3: Chn D Cõu 4: Chn A 2C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 [C2H4(OH)O]2Cu(xanh lam) + H2O 2CH3COOH + Cu(OH)2 (CH3COO)2Cu(xanh lam) + 2H2O GlyAlaGly to phc mu tớm xanh vi Cu(OH) Cõu 5: Chn C Bt ngt (mỡ chớnh) l mui mononatri ca axit glutamic (hay mononatri glutamat) HOOC CH CH 2CH(NH ) COOH HOOC CH CH CH(NH ) COONa axit glutamic mononatri glutamat Cõu 6: Chn A Cõu 7: Chn D - dung dch thu c tn ti cỏc ion Fe2+ v Fe3+ thỡ y 2n Fe < n AgNO3 < 3n Fe 2x < y < 3x < < < a < x Cõu 8: Chn B quan hệ n X (k X 1) = n CO n H 2O k X = k X = = C O + C C - t X thỡ CO H O - Cho a mol X tỏc dng vi Br2 thỡ : a = n Br2 = 0,1 mol Cõu 9: Chn B Cõu 10: Chn A Ca + + CO 32 CaCO Mg + + CO 32 MgCO Cõu 11: Chn D A 2Al + 3Fe (SO ) Al (SO ) + 6FeSO Nu Al d thỡ 2Al + 3FeSO Al (SO )3 + 3Fe B 2Al + 3Cu SO Al (SO ) + 3Cu C 2Al + 6HCl 2AlCl + 3H D Al + MgCl2 khụng xy phn ng Cõu 12: Chn B (CH 3NH )2 CO3 + NaOH Na 2CO + 2CH 3NH + H 2O 0,1mol 0,3mol 0,1mol 0,2 mol n NaOH(d ) = 0,1 m rắn = 40n NaOH(d ) + 106n Na 2CO3 = 14,6(g) Cõu 13: Chn A Trang COOCH3 n CH2 C COOCH3 to, p, xt CH2 CH3 C n CH3 Cõu 14: Chn A t (NH )2 Cr2 O Cr2O (X) + N + H 2O t Cr2 O (X) + HCl CrCl (Y) + H 2O CrCl (Y) + Cl + KOH K 2CrO (Z) + KCl + H 2O K CrO (Z) + H 2SO K 2SO + K Cr2 O (T) + H O Cõu 15: Chn A - Trong phũng thớ nghim ta hay gp cú húa cht cú tỏc dng hỳt m nh: H2SO4 c, dung dch kim v cỏc cht khan CuSO4, CaCl2, CaO, P2O5 Vy NaCl khụng khụng cú tỏc dng hỳt m Cõu 16: Chn C - Hng t : 0,1mol 0,2 mol 1,2 mol 0,4 mol } } } 40,47mol 48 640,47mol 48 } } } , Mg + Cu(NO3 )2 , AgNO3 Zn 2+ ,Mg 2+ ,Cu 2+ , NO + Ag ,Cu - Quỏ trỡnh: 1Zn 4 44 4 43 4 4 4 43 14 43 0,1mol 0,2 mol hỗn hợp kl BTDT n Cu 2+ (T) = (T) dd n NO 2n Mg2+ + 2n Zn 2+ rắn X ddsau phản ứng(T) BT:Cu = 0,3 mol n Cu(X) = n Cu(NO )2 n Cu + (T) = 0,1 mol BT:e 2n Cu + n Ag = 3n NO n NO = 0, mol VNO = 4, 48(l) - Khi cho X tỏc dng vi HNO3 thỡ - Hng t 2: p dung bo ton e cho ton quỏ trỡnh phn ng 2n Mg + 2n Zn BT:e n NO = = 0, VNO = 4, 48(l) Cõu 17: Chn B Thuc th Anilin Glucoz Glixerol Cht Dung dch Khụng cú kt ta Ag Khụng cú kt ta AgNO3/NH3 un nh Cu(OH)2, lc nh Nc brom Cu(OH)2 khụng tan Mt mu nc brom v cú kt ta trng Fructoz Ag Dung dch xanh lam Dung dch xanh lam Dung dch xanh lam Mt mu nc brom Khụng mt mu nc brom Khụng mt mu nc brom Cõu 18: Chn A HCHO CH ( OH ) CHO, CH CH ( OH ) COOH C n H 2n O n , CH 43COOH, 44 2HCOOCH 4 433 , HOCH 4 24 4 4 4 434 4 4 - Quy i: 1CH O C H 4O C 3H O (Lu ý: ta cng cú th quy i C n H 2n O n thnh CH2O, v bn cht bi toỏn khụng thay i) 44x7mol4 48 4 4y7mol4 4 4z7mol48 H O , (CH COOC 2H )C 4H 6O , C n H 2n O n - Quỏ trỡnh: (C H45OH)C 14 4 42 46 4 344 4 4 4 4 4 43 13,8(g) X BTKL n CO = O {2 0,5375 mol CO + H {2O 0,5 mol m X 32n O 18n H 2O quan hệ y x = n CO n H 2O y = x = 0,5 mol CO H O 44 Trang BT: C 2x + 4x + nz = 0,5 2n C2H 6O + 4n C4H 6O2 + nn C n H 2n On = n CO y = 0,025 %m C4H 6O = 15,58 m X = 46n C2H 6O + 86n C 4H 6O + 30n.n C n H 2n O n = m X 46x + 86x + 30nz = 13,8 Cõu 19: Chn A (a) Mg + Fe (SO )3 MgSO + 2FeSO (b) H2S + FeCl3 FeCl2 + S + HCl (c) KHSO4 + Ba(HCO3)2 K2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O (d) K + H2O + Ca(H2PO4)2 Ca3(PO4)2 + K3PO4 + H2 (e) (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + NH3 + H2O Vy cú cú phn ng to kt ta l (b), (c), (d) v (e) khụng sinh n cht Cõu 20: Chn B 0,01mol 0,06mol 0,015mol 0,03mol 3+ 2+ 3+ 78 678 678 } Al, Al2O3 HNO N O, NO Al , Fe , Fe t0 t0 Fe O , Al Z Fe O3 , Al 2O3 + T - Quỏ trỡnh: 44 42 43 + 44 43 O , H 2O Fe, Fe x O y NH , NO3 X 5,46(g) BT:O n O(X) = 4n Fe3O = 0, 04 Xột dung dch Z cú n NH + = n H + 2n O(X) 4n NO 10 = 0, 015 BT:N BT:Fe n NO = n HNO3 n NH + n NO = 0, 278 v n Fe2 + + n Fe3+ = 3n Fe3O = 2n Fe 2O = 0,03 BT:Al n Al = n Al3+ = 2n A l2 O3 = 0, 06 m Z = 56(n Fe2 + + n Fe3+ ) + 24n Al3+ + 18n NH 4+ + 62n NO3 = 20,806 (g) BTKL - Khi nung Z thỡ m T = m Z 160n Fe2O3 102n Al2O3 = 15,346 (g) Cõu 21: Chn C 0,25157.19,08 = 0,3mol 16 - Khi cho dung dch tỏc dng vi NaOH d ta c : n Mg2 + = n Mg(OH)2 = 0,34 mol - Theo bi ta cú : n O(trong X) = BTDT 3n Al3+ + n NH + = 2n SO 42 n Na + 2n Mg2 + = 0,64 n Al = 0,2 mol - Xột dung dch Y cú n NH + = 0,04 mol 27n Al + 18n NH + = m Y 96n SO4 23n Na + 24n Mg + = 6,12 - Quy i hn hp rn X thnh Mg, Al, O v C Xột hn hp rn X ta cú m X 24n Mg 27n Al 16n O BT:C n MgCO3 = n C = = 0,06 mol 12 - Quay li hn hp rn X vi Al, Al 2O3, Mg v MgCO3 cú : n Mg = n Mg2 + n MgCO3 = 0,28 mol n O(trong X) 3n MgCO3 = 0,04 mol n Al = n Al3+ 2n Al 2O3 = 0,12 mol n CO + n N 2O 2y = n N 2O = 2y n CO = 2y 0,06 n H = y mol - Xột hn hp khớ Z ta cú : n H2 y - Xột ton b quỏ trỡnh phn ng ca X vi dung dch cha 1,32 mol NaHSO v x mol HNO cú: n NaHSO + n HNO3 4n NH + 2n H BT:H n H 2O = = 0,5x y + 0,58 BT:O n Al2O3 = BTKL m + 63n HNO3 + 120n NaHSO4 = m Y + m Z + 18n H 2O 19,08 + 63x + 120.1,32 = 171,36 + 90y + 18(0,5x y + 0, 58) 54 x 72 y = 4,32 (1) BT:N 2n N 2O + n NH + = n HNO3 2(2 y 0,06) + 0,04 = x x y = 0,08(2) - Gii h (1) v (2) ta c : x = 0,16 v y = 0,06 Cõu 22: Chn C - Gi x l s mol Cl2 Khi cho hn hp X tỏc dng vi HCl thỡ : Trang n H + n HCl n H + (d ) = = 0,09 mol (vi n H + (d ) = 4n NO = 0,24 mol ) 4 - Khi cho dung dch X tỏc dng vi AgNO cú: n AgCl = n Cl = 2n Cl + n HCl = 2x + 0, 48 n O2 = 143,5n AgCl + 108n Ag = m 143,5(2x + 0, 48) + 108y = 132,39 x = 0,03 BT:e 2x + y = 0, 45 n + 3n + 2n + 4n = 3n y = 0,21 Ag NO Cl O2 Fe Vy VCl ,O2 = (0,21 + 0,09).22, = 6, 72 (l) Cõu 23: Chn C - Cr khụng tỏc dng c vi dung dch NaOH loóng Cõu 24: Chn C - Khi in phõn dung dch NaCl khụng cú mn ngn thỡ: pdd 2NaCl + 2H2O Cl2 + 2NaOH 2NaOH + H2 + Cl2 NaCl + NaClO + H 2O Vy khớ thu c nht l H Cõu 26: Chn B 1,53 n=5 n X l C5H10O2 - Khi t chỏy X nhn thy: n CO = n H 2O = 0, 075 mol M X = 0, 075 Cõu 27: Chn B o t A 2Fe + 3Cl 2FeCl B Fe + 3AgNO3 (d) Fe(NO 3)3 + 3Ag C 6Na + 3H2O + 2FeCl 2Fe(OH) + 6NaCl + 3H2 o t D Fe + S FeS Cõu 28: Chn A Cú este thy phõn thu c ancol l C 6H5COOCH3, HCOOC2H5 v C2H5OOCCH3 Cỏc este cũn li thy phõn thu c : t HCOOCH=CH-CH3 + NaOH HCOONa + CH3CH2CHO t CH3COOCH=CH2 + NaOH CH3COONa + CH3CHO t C6H5OOCCH=CH2 + 2NaOH CH2=CH-COONa + C6H5ONa + H2O t HCOOCH=CH2 + NaOH HCOONa + CH3CHO t C6H5OOCCH3 + 2NaOH CH3COONa + C6H5ONa + H2O Cõu 29: Chn C - Dung dch thu c sau phn ng gm Mg 2+, Fe2+, Cu2+ v NO3- - p dng phng phỏp tng gim lng v bo ton e ta cú : n m KL tăng = n Fe(NO3 )2 (p ) M Fe Mg + n Cu(NO3 )2 M Cu Mg Fe(NO3 )3 24 11,6 = 32n Fe(NO3 )2 (p ) + 40.0,05 0, 4.24 n Fe(NO3 )2 (p ) = 0,6 mol n Fe(NO3 )3 + 2n Cu(NO3 )2 + 2n Fe(NO3 )3 (p = 1,05.24 = 25,2 (g) BT:e n Mg(p ) = - Vy m Mg(p ) ) = 0,8 + 2.0,05 + 2.0,6 = 1,05mol Cõu 30: Chn C A Sai, peptit c chia thnh hai loi : * Oligopeptit gm cỏc peptit gm cỏc peptit cú t 10 gc aminoaxit * Polipeptit gm cỏc peptit cú t 11 n 50 gc aminoaxit Polipeptit ca protein B Sai, Protein c chia lm loi : dng protein hỡnh si v protein hỡnh cu Trang Protein hỡnh cu gm : abumin (long trng trng g), hemoglobin (mỏu) Protein hỡnh si gm : keratin (túc, múng, sng), fibroin (t tm, mng nhn) - Tớnh tan : Protein hỡnh si hon ton khụng tan nc, ngc li cỏc protein hỡnh cu tan nc to thnh dung dch keo C ỳng, nu peptit cú n mc xớch thỡ s cú (n 1) liờn kt peptit nờn ipeptit s cú liờn kt peptit D Sai, peptit mch h phõn t cha hai liờn kt peptit CO-NH c gi l tripeptit Cõu 31: Chn D - Theo bi ta cú : n CH 3COOC H = n CH 3COOC 6H = 0,02mol - Khi cho 4,48 gam hn hp trờn tỏc dng vi 0,08 mol NaOH thỡ : n H O = n CH3COOC H = 0,02mol BTKL m rắn = m hỗn hợp + 40n NaOH 18n H 2O = 6, (g) Cõu 32: Chn D Cõu 33: Chn C - Xột phn ta cú : n mantôzơ = n Ag = 0,015mol - Xột phn ta cú : n Ag = (4n mantôzơ + 2n tinh bột ).H + 2n mantôzơ (d ) (4.0,015 + 2x).0,6 + 0,015.0, 4.2 = 0,192 x = 0,12 Vy m = 2(342n mantôzơ + 162n tinh bột ) = 49,14 (g) Cõu 34: Chn C Cõu 35: Chn D Cõu 36: Chn B - Sc CO2 vo dung dch Ca(OH) d thỡ : n CO2 = n CaCO3 = 0,5mol n n C H12O6 = CO2 = 0,3125mol m C H12 O6 = 56,25(g) 2H% Cõu 37: Chn C - Trong cỏc loi hng trang sc thỡ bc c bit n ph bin nht vi hai chc nng chớnh l: lm p v trỏnh giú - i vi tr nh thỡ bc c xem nh lỏ bựa h mnh Chớnh vỡ vy, hu nh no cng c eo cho mt chic lc bc nh xinh trỏnh giú v theo dừi sc kho cho - Trang sc bc dự kiu no v õu cng u cú li cho sc kho - Ngoi kh nng trỏnh giú v co giú, bc cũn cú tỏc dng lu thụng khp v ng tim mch Cõu 38: Chn B - Phn ng: CuSO4 + H2S CuS den + H2SO4 Cõu 39: Chn C m C% - Ta cú: m Ag = 108.n Ag = 108.2 dd C6H12O h % = 21,6 (g) 180 Cõu 40: Chn A - Phn ng: CH3OOCCH=CH2 + NaOH CH2=CHCOONa + CH3OH Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay