Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hoá có lời giải

10 265 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 10:31

THPT TRIU SN THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC ( thi cú 40 cõu / trang) Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Khi un núng cht X cú cụng thc phõn t C 5H10O2 vi dung dch NaOH thu c C2H5COONa v ancol Y Y cú tờn l A Ancol Etylic B Ancol Propyolic C Ancol isopropyolic D Ancol Metylic Cõu 2: Cho dung dch lng trng trng tỏc dng vi dung dch axit nitric c,cú hin tng A Kt ta mu tớm B Dung dch mu xanh C Kt ta mu vng D Kt ta mu trng 2+ 2+ + Cõu 3: Cho dóy cỏc cation kim loi :Ca , Cu , Na , Zn2+ Cation kim loi no cú tớnh oxi húa mnh nht dóy A Ca2+ B Cu2+ C Na+ D Zn2+ Cõu 4: Phỏt biu no sau õy l sai ? A Theo chiu tng dn ca in tớch ht nhõn,nhit núng chy ca kim loi kim gim dn B nhit thng, tt c cỏc kim loi kim th u tỏc dng c vi nc C Na2CO3 l nguyờn liu quan trng cụng nghip sn xut thy tinh D Nhụm bn mụi trng khụng khớ v nc l mng oxi Al 2O3 bn vng bo v Cõu 5: Cho s sau : HCl (dư ) CH 3OH, HCl (khan) KOH NaOH,t X1 X2 X3 H2N-CH2COOK X (C4H9O2N) Vy X2 l : A ClH3N-CH2COOH B H2N-CH2-COOH C H2N-CH2-COONa D H2N-CH2COOC2H5 Cõu 6: Cho hn X gm Zn, Fe vo dung dch cha AgNO v Cu(NO3)2, sau phn ng thu c hn hp Y gm kim loi v dung dch Z Cho NaOH d vo dung dch Z thu c kt ta gm hidroxit kim loi.Dung dch Z cha A Zn(NO3)2, AgNO3,Fe(NO3)3 B Zn(NO3)2 ,Fe(NO3)2 C Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 D Zn(NO3)2,Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 Cõu 7: Oxit no sau õy l lng tớnh ? A Fe2O3 B CrO C Cr2O3 D CrO3 Cõu 8: in phõn dung dch no sau õy, thỡ cú khớ thoỏt c in cc (ngay t lỳc mi u bt u in phõn) A Cu(NO3)2 B FeCl2 C K2SO4 D FeSO4 Cõu 9: Hp cht H2N-CH2-COOH phn ng c vi : (1) NaOH, (2) HCl, (3) C 2H5OH, (4) HNO2 A (1), (2), (3), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (4) D (1), (2), (3) Cõu 10: Amin X cú phõn t nh hn 80 Trong phõn t X, nit chim 19,18% v lng.Cho X tỏc dng vi dung dch hn hp gm KNO v HCl thu c ancol Y Oxi húa khụng hon ton Y thu c xeton Z Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Tỏch nc Y ch thu c anken nht B.Tờn thay th ca Y l propan-2-ol C.Phõn t X cú mch cacbon khụng phõn nhỏnh D.Trong phõn t X cú liờn kt bi Trang Cõu 11: Dóy kim loi u cú th iu ch bng phng phỏp in phõn dung dch mui ca chỳng l A Na, Cu B Ca, Zn C Fe, Ag D K, Al Cõu 12: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng ? A Enzin l nhng cht hu cht cú bn cht protein B Cho glyxin tỏc dng vi HNO cú khớ bay C Phc ng saccarozo cú cụng thc l (C 12H21O11)2Cu D Tetrapeptit thuc loi polipeptit Cõu 13: Cht no sau õy trng thỏi rn iu kin thng ? A Glyxin B Triolein C Etyl aminoaxetat D Anilin Cõu 14: Hũa tan hon ton hn hp X (gm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe 2O3, v t mol Fe3O4) dung dch HCl khụng thy khớ cú khớ bay khi bỡnh, dung dch thu c ch cha mui Mi quan h gia s mol cỏc cht cú hn hp X l : A x + y = 2z + 2t B x + y = z + t C x + y = 2z + 2t D x + y = 2z + 3t Cõu 15: Cho t t tng git ca dung dch cha b mol HCl vo dung dch cha a mol Na 2CO3 thu c V lớt khớ CO2 Ngc li cho t t tng git ca dung dch cha a mol Na 2CO3 vo dung dch cha b mol HCl thu c 2V lớt khớ CO (cỏc th tớch khớ o cựng iu kin) Mi quan h gia a v b l : A a = 0,75b B a = 0,8b C a = 0,35b D a = 0,5b Cõu 16: Dung dch CuSO4 loóng c dựng lm thuc dit nm cho hoa iu ch 800 gam dung dch CuSO4 5%, ngi ta hũa tan CuSO 4.5H2O vo nc Khi lng CuSO 4.5H2O cn dựng l ? A 32,0 gam B 40,0 gam C 62,5 gam D 25,6 gam Cõu 17: Thy phõn 14,6 gam Gly-Ala dung dch NaOH d thu c m gam mui Giỏ tr ca m l : A 20,8 B 18,6 C 22,6 D 20,6 Cõu 18: Thy phõn 44 gam hn hp T gm este cựng cụng thc phõn t C 4H8O2 bng dung dch KOH d Chng ct dung dch sau phn ng thu c hn hp ancol Y v cht rn khan Z un núng Y vi H2SO4 c 1400C, thu c 14,3 gam hn hp cỏc ete Bit cỏc phn ng xy hon ton Khi lng mui Z l A 53,2 gam B 50,0 gam C 34,2 gam D 42,2 gam Cõu 19: Cho hn hp M gm hai cht hu c X, Y Trong ú X l mt axớt hu c hai chc, mch h, khụng phõn nhỏnh (trong phõn t cú mt liờn kt ụi C=C) v Y l ancol no, n chc, mch h t chỏy hon ton 22,32 gam M thu c 14,40 gam H 2O Nu cho 22,32 gam M tỏc dng vi K d thu c 4,256 lớt H2 (ktc) Phn trm lng ca Y M gn nht vi giỏ tr no sau õy? A 27,25% B 62,40% C 72,70% D 37,50% Cõu 20: Cht X cú cụng thc phõn t C 3H4O2, tỏc dng vi dung dch NaOH thu c CHO 2Na Cụng thc cu to ca X l A HCOO-C2H5 B CH3-COOH C CH3-COO-CH3 D HCOO-C2H3 Cõu 21: Dóy gm cỏc cht c sp xp theo chiu tng dn nhit sụi t trỏi sang phi l A HCOOCH3, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH B.CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 C CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, HCOOCH3 D.HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3 Cõu 22: Cho vo ng nghim ml dung dch lũng trng trng 10%, thờm tip ml dung dch NaOH 30% v git dung dch CuSO 2% Lc nh ng nghim, hin tng quan sỏt c l A Cú kt ta xanh lam, sau ú tan to dung dch xanh lam B Cú kt ta xanh lam, sau ú kt ta chuyn sang mu gch C Cú kt ta xanh lam, sau ú tan to dung dch mu tớm D Cú kt ta xanh lam, kt ta khụng b tan Cõu 23: Cho cỏc cht sau: HCl, AgNO 3, Cl2, KMnO4/H2SO4 loóng, Cu S cht tỏc dng c vi dung dch Fe(NO3)2 l A B C D Cõu 24: Cho m gam hn hp X gm glyxin v axit glutamic tỏc dng vi 0,4 mol HCl thu c dung Trang dch Y, Y phn ng ti a vi 0,8 mol NaOH thu c 61,9 gam hn hp mui % Khi lng glyxin cú X l A 50,51% B 25,25% C 43,26% D 37,42% Cõu 25: X, Y l hai hp cht hu c n chc phõn t ch cha C, H, O Khi t chỏy X, Y vi s mol bng hoc lng bng u thu c vi t l mol tng ng : v vi t l mol tng ng : S cp cht X, Y tha l A B C D Cõu 26: Polime X dai, bn vi nhit v gi nhit tt nờn dt vi, may qun ỏo m , X l A Poliacrilonitrin B Poli (vinylclorua) C Polibutaien D Polietilen Cõu 27: Cú hn hp, mi hn hp gm cht rn cú s mol bng nhau: Na 2O v Al2O3; Cu v Fe2(SO4)3; KHSO4 v KHCO3; BaCl2 v CuSO4; Fe(NO3)2 v AgNO3 S hn hp cú th tan hon ton nc (d) ch to cỏc cht tan tt nc l A B C D Cõu 28: Cho m gam bt st vo dung dch X cha AgNO3 v Cu(NO3)2 n cỏc phn ng kt thỳc thu c cht rn Y v dung dch Z Cho dung dch Z tỏc dng ht vi dung dch NaOH d, thu c a gam kt ta T gm hai hidroxit kim loi Nung T n lng khụng i thu c b gam cht rn Biu thc liờn h gia m, a, b cú th l A m = 8,225b 7a B m = 8,575b 7a C m = 8,4 3a D m = 9b 6,5a Cõu 29: Thc hin cỏc thớ nghim sau: (1) Nung hn hp Fe v KNO3 khớ tr (2) Cho lung khớ H2 i qua bt CuO nung núng (3) t dõy Mg bỡnh kớn cha y SO2 (4) Nhỳng dõy Ag vo dung dch HNO3 S thớ nghim xy phn ng oxi húa kim loi: A B C D Cõu 30: Hn hp X gm a mol Al v b mol Na Hn hp Y gm b mol Al v a mol Na Thc hin thớ nghim sau Thớ nghim 1: Hũa tan hn hp X vo nc d thu c 5,376 lớt khớ H2, dung dch X1 v m gam cht rn khụng tan Thớ nghim 2: Hũa tan hn hp Y vo nc d thu c dung dch Y1 ú lng NaOH l 1,2 gam Bit th tớch khớ o ktc Tng lng Al hn hp X v Y l A 6,75 gam B 7,02 gam C 7,29 gam D 7,56 gam Cõu 31: Chia dung dch hn hp X gm Al2(SO4)3 v Fe2(SO4)3 thnh hai phn bng Phn mt hũa tan va ỳng 2,56 gam bt Cu Phn hai tỏc dng vi 200 ml dung dch Ba(OH) 1M, thu c 50,5 gam kt ta Cỏc phn ng xy hon ton T l mol gia Al 2(SO4)3 v Fe2(SO4)3 dung dch hn hp X l A : B : C : D : Cõu 32: Nhit phõn mui amoni icromat: (NH4)2Cr2O7 thu c sn phm l A Cr2O3, N2, H2O B Cr2O3, NH3, H2O C CrO3, N2, H2O D CrO3, NH3, H2O Cõu 33: un núng triglyxerit X vi dung dch NaOH va thu c dung dch Y cha mui natri ca axit stearic v oleic em cụ cn dung dch Y thu c 54,84 gam mui Bit X lm mt mu va dung dch cha 0,12 mol Br2 Phn Khi lng phõn t ca X l A 886 B 888 C 884 D 890 Cõu 34: Aminoaxit X (CnH2n+1O2N), ú phn trm lng cacbon chim 51,28% Giỏ tr ca n l A B C D Cõu 35: Cht no sau õy tỏc dng vi tripanmitin A H2 B Dung dch NaOH C Dung dch Br2 D Cu(OH)2 Cõu 36: Cho 5,6 gam Fe vo 200 ml dung dch Cu(NO 3)2 0,5M v HCl 1,2 M thu c khớ NO v m gam kt ta Xỏc nh m Bit rng NO l sn phm kh nht ca NO3- v khụng cú khớ H2 bay A 0,64 B 2,4 C 0,32 D 1,6 Cõu 37: phõn bit cỏc dung dch glucoz, saccaroz v h tinh bt cú th dựng dóy cht no sau õy lm thuc th ? A AgNO3/NH3 v NaOH B Cu(OH) v AgNO3/NH3 Trang C HNO3 v AgNO3/NH3 D Nc brom v NaOH Cõu 38: Cho 35 gam hn hp cỏc amin gm anilin, metylamin, imetylamin, imetylmetylamin tỏc dng va vi 300ml dung dch HCl 1M Khi lng mui khan thu c sau phn ng l: A 45,65 gam B 45,95 gam C 36,095 gam D 56,3 gam Cõu 39: Nhng phn ng húa hc ln lt chng minh rng phõn t glucoz cú nhúm chc CHO v cú nhiu nhúm OH lin k l: A Phn ng gng v phn ng lờn men ru B Phn ng gng v phn ng vi Cu(OH) nhit phũng cho dung dch mu xanh lam C Phn ng to phc vi Cu(OH) v phn ng lờn men ru D Phn ng lờn men ru v phn ng thy phõn Cõu 40: Ly 0,3 mol hn hp X gm H2NC3H5(COOH)2 v H2NCH2COOH cho vo 400 ml dung dch HCl 1M thỡ thu c dung dch Y Y tỏc dng va vi 800 ml dung dch NaOH 1M thu c dung dch Z Lm bay hi Z thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l: A 61,9 B 28,8 C 52,2 D 55,2 HT Trang PHN TCH HNG DN GII THI TH THPT TRIU SN - LN Cõu 1: Chn A t C H 5COOC H + NaOH C H 5COONa + C H 5OH etylpropylat Natripropylat etanol Cõu 2: Chn C Khi cho dung dch axit nitric c vo dung dch lũng trng trng thy cú kt ta mu vng xut hin Nhúm R-C6H4-OH ca mt s amino axit protien ó phn ng vi HNO cho hp cht mi mang nhúm NO2 cú mu vng, ng thi protein b ụng t bi HNO3 to thnh kt ta Cõu 3: Chn B Tớnh oxi húa gim dn theo dóy : Cu2+ > Zn2+ > Ca2+ > Na+ Cõu 4: Chn B A ỳng, Theo chiu tng dn in tớch ht nhõn,nhit núng chy ca kim loi kim gim dn B Sai, Mg tỏc dng vi nc nhit cao, Be khụng tỏc dng vi nc mi iu kin nhit C ỳng, Na2CO3 l nguyờn liu quan trng cụng nghip sn xut thy tinh D ỳng, Thc t, cỏc son ni lm bng nhụm cú lp oxit Al 2O3 bn ngn cn khụng cho Al tip xỳc vi H2O iu ny cng xy tng t vi Cr v Zn Cõu 5: Chn A NH2CH2COOC2H5 (X) + NaOH H2N-CH2-COONa (X1) + C2H5OH H2N-CH2-COONa (X1) + HCl ClH3N-CH2-COOH (X2) + NaCl ClH3N-CH2-COOH (X2) + CH3OH ClH3N-CH2-COOCH3 (X3) + H2O ClH3N-CH2-COOCH3 (X3) + 2KOH H2N-CH2-COOK + KCl + CH3OH + H2O Cõu 6: Chn C Ag,Cu :hỗnưhợpưrắnưY NaOH Zn, Fe + AgNO ,Cu(NO ) Zn 2+ , Fe 2+ ,Cu + , NO Fe(OH) ,Cu(OH) + Na ZnO , NaNO 123 44 4 43 4 44 4 43 44 4 43 44 4 43 hỗnưhợpưX dungưdịchưhỗnưhợpư dungưdịchưZ hỗnưhợpưkếtưtủa - Vy dung dch Z chc Zn(NO3)2, Fe(NO3)2 v Cu(NO3)2 Cõu 7: Chn C A Fe2O3 B CrO C Cr2O3 Oxit baz Oxit baz Oxit lng tớnh Cõu 8: Chn C Ti catot H 2O + 2e 2OH - + H2 Ti anot H2O 4H+ + O2 dungưdịchưsảnưphẩm D CrO3 Oxit axit + 4e Bn cht ca in phõn dung dch K 2SO4 l cụ cn dung dch Cõu 9: Chn A H2N-CH2-COOH + NaOH H 2N-CH2-COONa + H2O H2N-CH2-COOH + HCl ClH3N-CH2-COOH + H H2N-CH2-COOH + C2H5OH H2N-CH2-COOC2H5 + H2O 050 C H2N-CH2-COOH + HONO HO -CH2-COOH + N2 + H2O Cõu 11: Chn D Dóy kim loi u cú th iu ch bng phng phỏp in phõn dung dch mui ca chỳng l nhng kim loi hot ng mnh nh kim loi kim, kim th v nhụm Cõu 12: Chn D A ỳng, bn cht ca enzim l nhng cht hu cht cú bn cht protein B ỳng, Cho glyxin tỏc dng vi HNO cú khớ bay Trang 0 C H2N-CH2-COOH + HONO HO -CH2-COOH + N2 + H2O C ỳng, Phc ng saccarozo cú cụng thc l (C 12H21O11)2Cu 2C 12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2H2O D Sai, peptit c chia thnh hai loi : * Oligopeptit gm cỏc peptit gm cỏc peptit cú t 10 gc aminoaxit * Polipeptit gm cỏc peptit cú t 11 n 50 gc aminoaxit Cõu 13: Chn A - Triolein, Etyl aminoaxetat, Anilin trng thỏi lng Glyxin trng thỏi rn Cõu 14: Chn B BT:e 2n Fe + 2n Cu = 2n Fe3O + 2n Fe 2O x + y = z + t Cõu 15: Chn A - Cho t t a mol HCl vo b mol Na 2CO3 thỡ : n CO2 (1) = n HCl n Na 2CO3 n CO = b a n HCl = 0,5b - Cho t t b mol Na 2CO3 vo a mol HCl thỡ : n CO (2) = n CO2 (1) V b a = = = a = 0,75b - Theo bi ta cú : n CO2 (2) 2V 0,5b Cõu 16: Chn C 800.0,05 = 0,25mol m CuSO4 5H 2O = 62,5(g) - Ta cú: n CuSO = 160 Cõu 17: Chn A t - Phn ng : Gly Ala + 2NaOH GlyNa + AlaNa + H 2O m muối = 97n GlyNa + 111n AlaNa = 20,8(g) Cõu 18: Chn A BTKL - un núng hn hp Y vi H2SO4 thỡ : n H 2O = 0,5n T = 0,25mol m Y = m ete + 18n H 2O = 18,8(g) BTKL - T tỏc dng vi NaOH thỡ m Z = m T + 40n NaOH m Y = 53,2 (g) (với n NaOH = n T = 0,5mol) Cõu 19: Chn D - Khi t 22,32 gam M thỡ : n CO2 = m M 2n H 2O 16n O(trong M) 22,32 2.0,8 16(4n X + n Y ) = 12 12 - p dng bt bóo hũa ta c : 22,32 2.0,8 16(4n X + n Y ) n CO n H 2O = 2n X n Y 0,8 = 2n X n Y 88n X + 4n Y = 11,12(1) 12 - Khi cho lng M trờn tỏc dng vi K d thỡ : 2n X + n Y = 2n H = 0,38(2) - T ta gii h (1) v (2) c : n X = 0,12 molưvàưn Y = 0,14 mol , suy n CO2 = 0,9 mol BT:C - Xột hn hp M ta cú : an X + bn Y = n CO 0,12a + 0,14b = 0,9 a = 4ưvàưb = - Vy X v Y ln lt l : HOOC CH = CH COOH (0,12 mol) v C 3H 7OH (0,14 mol) 0,14.60 100 = 37,63 %m C 3H 7OH(Y) = 22,32 Cõu 20: Chn D t HCOOCH = CH (C 3H O ) + NaOH HCOONa + CH 3CHO Cõu 21: Chn A Cõu 22: Chn C Cõu 23: Chn D Trang Cú cht tỏc dng c vi Fe(NO3)2 l HCl, AgNO3, Cl2 v KMnO4/H2SO4 loóng PT phn ng : 3Fe + + 4H + + NO 3Fe 3+ + NO + 2H 2O Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag 6Fe(NO3)2 + 3Cl2 4Fe(NO3)3 + 2FeCl3 10Fe(NO3)2 + 2KMnO4 + H2SO4 Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + H2O Cõu 24: Chn A - Xột ton quỏ trỡnh phn ng ta cú h sau : n Gly + 2n Glu = n NaOH n HCl a + 2b = 0, a = 0,2 97n GlyNa + 191n GluNa = m muối 58,5n NaCl 97a + 191b = 38,5 b = 0,1 %m Gly = 75n Gly 100 = 50,51 75n Gly + 147n Glu Cõu 25: Chn B - Khi t chỏy X, Y cú cựng s mol, lng MX = MY n (X) n CO (X) : n CO (Y) = : X : C H 4O n C(X) 2 = = v - Ta cú: n H(Y) n C(Y) Y : C H 8O n H O(X) : n H O(Y) = 1: + Cú ng phõn ca X C2H4O2 l: CH3COOH v HCOOCH3 + Cú S ng phõn ca Y C3H8O l: CH3CH2CH2OH; CH3CH(OH)CH3 v CH3OC2H5 Vy s cp (X, Y) tha l: 3.2 = Cõu 26: Chn A Cõu 27: Chn D Hn hp Na2O v Al2O3: Na2O + H2O 2NaOH + Al2O3 2NaOH 2NaAlO2 + H2O mol mol mol mol - Dung dch sau phn ng cha NaAlO2 l cht tan tt nc Hn hp Cu v Fe2(SO4)3: 2Cu + Fe2(SO4)3 2CuSO4 + FeSO4 mol 0,5 mol - Dung dch sau phn ng cha CuSO4; FeSO4 v Fe2(SO4)3 d l cỏc cht tan tt nc Hn hp KHSO4 v KHCO3: KHSO4 + KHCO3 K2SO4 + CO2 + H2O mol mol - Sau phn ng thu c K 2SO4 tan tt nc nhng khớ CO ớt tan H2O, vy hn hp trờn khụng hon ton tan nc Hn hp BaCl2 v CuSO4: BaCl2 + CuSO4 BaSO4 + CuCl2 mol mol - Sau phn ng thu c BaSO4 kt ta khụng tan nc Hn hp Fe(NO3)2 v AgNO3: Fe(NO3)2 + AgNO3 Fe(NO3)3 + Ag mol mol - Sau phn ng thu c Ag kt ta khụng tan nc Vy cú hn hp cú th tan tt nc d Cõu 28: Chn B - Hng t 1: Fe + 2AgNO3 Fe + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + 2Ag ; Fe(NO3)2 + Cu Trang mol: x 2x mol 642x7mol 48 4t 48 } Fe + AgNO ,Cu(NO )2 14 43 44 4 43 (x + y) mol m (g) X dungưdịchưX y (Y) Ag : 2x mol, Cu : y mol y x + y mol t y mol 0,5x mol y mol } } 64x7mol48 64y7mol48 78 } NaOH t0 2+ 2+ Fe , Cu , NO Fe(OH)3 ,Cu(OH) Fe O ,CuO 4 4 43 44 4 43 44 43 dungưdịchưZ a (g) b(g) Theo m gam m 56(x + y) = m (1) x+y= Theo a gam 56 (1), (3) 90(x + y) + 98(t y) = a (2) + Ta cú h sau: Theo b gam t y = b m 80(x + y) + 80(t y) = b (3) 80 56 + Thay (x + y) v (t y) vo (2) ta c biu thc: m = 8,575b 7a - Hng t 2: m m 45 mol n Fe 2O3 = mol m Fe(OH) = m gam 56 112 28 10 49b 70m BT: Cu M m Fe2 O3 + m CuO = b m CuO = b m ữgam m Cu(OH) = ữgam 40 45m 49b 70m + = a m = 8,575b 7a - Ta cú: m Fe(OH) + m Cu(OH) = a 28 40 Cõu 29: Chn D - Cỏc phn ng xy ra: BT: Fe n Fe = n Fe(OH) = (1) Nỳng núng KNO3: to 2KNO 2KNO + O sau ú Fe tỏc dng vi O 2: to 3Fe + 2O Fe 3O o t (2) H + CuO Cu + H 2O : phn ng kh oxit kim loi (3) 2Mg + SO 2MgO + S (4) 3Ag + 4HNO3 3AgNO3 + NO + 2H 2O Vy cú phn ng oxi húa kim loi l (1), (3) v (4) Cõu 30: Chn C a mol b mol } } n Al + H 2O Al , Na X1 + H + { dư Ta cú: n Na = b = H = 0,12 mol - Thớ nghim 1: 14 { 43 m gam 0,24 mol hỗnưhợpưX 0,03mol 0,12 mol 64 48 } } + H 2O BT: Na , Na NaOH , NaAlO Khi ú: - Thớ nghim 2: Al a = 0,15 mol 42 43 42 43 0,12 mol a mol dungưdịchưY dungưdịch Y2 m Al = 27.(a + b) = 7, 29 gam Cõu 31: Chn B - Gi x l s mol ca Al2(SO4)3 n Al3+ = 2x mol - Phn 1: hũa tan va ỳng vi 0,04 mol Cu n Cu = n Fe (SO )3 = 0, 04 mol - Phn 2: tỏc dng vi 0,2 mol dung dch Ba(OH)2 thu c kt ta gm: Fe(OH)3: Nhn thy 3n Fe3+ < n OH n Fe(OH)3 = 0, 08 mol m Fe(OH)3 = 8,56 (g) BaSO4: Nu n BaSO = n Ba 2+ = 0, mol m BaSO + m Fe(OH)3 > 50,5 gam n SO 24 = 3(n Al (SO )3 + n Fe (SO )3 ) = 3x + 0,12 m BaSO = 699x + 27,96 (g) Al(OH)3: Xột trng hp to kt ta ca Al(OH)3 (vi n OH cũn li = 0,16 mol) Trang - Trng hp 1: Al(OH)3 khụng b hũa tan + Khi ú 3n Al3+ = 6x n OH = 0,16 x > 0, 0267 m n SO 24 = 3x + 0,12 < 0, x < 0, 0267 (vụ lớ) - Trng hp 2: Al(OH)3 b hũa tan mt phn + Khi ú: n Al(OH)3 = 4n Al3+ n OH = 8x 0,16 m Al(OH)3 = 624x 12, 48 (g) m m Fe(OH)3 + m BaSO + m Al(OH) = 50,85 x = 0, 02 mol Vy n Al (SO )3 = n Fe (SO ) Cõu 32: Chn A o t - Nhit phõn mui amoni icromat: (NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + 4H2O Cõu 33: Chn A - Gi s triglyxerit X c to t gc axit stearic v gc axit oleic Trong phõn t ca X lỳc ny cha liờn kt C=C n Br2 = 0, 06 mol - Khi cho X tỏc dng vi dung dch Br2 thỡ: n X = n C17 H 33COONa = 2n X = 0,12 mol + NaOH - Khi cho X mmui = 54,84 gam (tha yờu cõu bi toỏn) n C17 H 35COONa = n X = 0, 06 mol - Nu nh trng hp trờn khụng tha thi ta suy trng hp cũn li l X c to t gc axit stearic v gc axit oleic Khi ú MX = 888 Vy M X = 886 Cõu 34: Chn C 12n = 0, 5128 n = - Ta cú: %C = 14n + 47 Cõu 35: Chn B - Tripanmitin cú cụng thc (C15H31COO)3C3H5 tham gia phn ng thy phõn mụi trng axit v kim (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH 3C15H31COONa + C3H5(OH)3 Cõu 36: Chn A S oxi húa S kh Fe Fe2+ + 2e 3e + 4H+ + NO3- NO + 2H2O ; Cu2+ + 2e Cu 0,1 0,2 0,18 0,24 0,01 0,1 0,2 (vỡ sau phn ng cú cht rn nờn Fe chuyn lờn Fe2+) 2n Fe 3n NO - Nhn thy: ne nhn > ne cho nCu p = = 0,01 mol mrn = mCu p = 0, 64 (g) Cõu 37: Chn B Thuc th Glucoz Saccaroz H tỡnh bt Cu(OH)2 Phc xanh lam Phc xanh lam Khụng hin tng AgNO3/NH3 Kt ta bc Khụng hin tng Khụng hin tng Cõu 38: Chn B BTKL m muốiưkhan = m amin + 36,5n HCl = 45,95(g) Cõu 39: Chn B Tớnh cht ca ancol a chc (poliancol hay poliol): - Dung dch glucoz hũa tan Cu(OH)2 cho dung dch phc ng glucoz cú mu xanh lam 2C6H12O6 + Cu(OH)2 (C6H11O6)2Cu + 2H2O Tớnh cht ca anehit: - Vi dung dch AgNO3 NH3, un núng (thuc th Tollens) cho phn ng bc Trang o t CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O Cõu 40: Chn A n A + n B = n X n A + n B = 0,3 n A = 0,1mol - Xột ton b quỏ trỡnh phn ng ta cú 2n A + n B = n NaOH n HCl 2n A + n B = 0, n B = 0,2 mol - Khi cho dung dch Y tỏc dng vi NaOH thỡ n H 2O = n NaOH = 0,8 mol BTKL m rắnưkhan = 147n A + 75n B + 36,5n HCl + 40n NaOH 18n H O = 61,9 (g) Trang 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hoá có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hoá có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hoá có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay