Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên có lời giải

10 393 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 10:31

S GD & T TNH PH YấN THPT PHM VN NG ( thi cú 40 cõu / trang) THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Trong s cỏc cht sau: xeluloz, saccaroz, frutoz, glucoz S cht thy phõn n cựng ch thu c glucoz l: A tinh bt xenluloz B Tinh bt, xenluloz, saccaroz C xenluloz, fructoz, saccaroz D Tinh bt, saccaroz Cõu 2: Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Polietilen v poli(vinyl clorua) l sn phm ca phn ng trựng ngng B T nilon-6,6 c iu ch t hexametyleniamin v axit axetic C T visco, t xenluloz axetat thuc loi t tng hp D Si bụng , t tm l polime thiờn nhiờn Cõu 3: Sobitol l sn phm ca phn ng ? A Oxi húa glucoz bng AgNO ammoniac B Kh glucoz bng H2 ,xt Ni un núng C Lờn men ancol etylic D Glucoz tỏc dng vi Cu(OH) Cõu 4: Tờn gi ca ca C2H5NH2 l: A etylamin B imetylamin C metylamin D propylamin Cõu 5: tỏch Ag hn hp Ag, Cu, Fe m lng Ag khụng thay i thỡ dựng cht no sau õy ? A HCl B HNO3 C Fe2(SO4)3 D AgNO3 Cõu 6: chng minh glucoz cú tớnh cht ca andehit, ta cho dung dch glucoz phn ng vi ? A Cu(OH)2 nhit thng to dung dch mu xanh lam B Dung dch AgNO3 ammoniac C Kim loi Na D Dung dch HCl Cõu 7: Cú cht hu c: H 2NCH2COOH, C2H5COOH v CH3(CH2)3NH2 nhn bit cỏc cht trờn dựng thuc th l: A qu tớm B NaOH C HCl D H2SO4 2+ Cõu 8: Bit ion Pb dung dich oxi húa c Sn Hai kim loi Pb v Sn c ni vi bng dõy dn in v nhỳng vo dung dch HCl thỡ cht b n mũn in húa l: A HCl B Pb C Sn D Pb v Sn Cõu 9: Ming chui xanh tip xỳc vi dung dch iot cho mu xanh tớm vỡ ming chui xanh cú: A glucoz B mantoz C tinh bt D saccaroz Cõu 10: Cụng thc húa hc ca cht no l este ? A CH3CHO B HCOOCH3 C CH3COCH3 D CH3COOH Cõu 11: to b nhõn to (cht bộo rn) t du thc vt (cht bộo lng) ta cho du thc vt thc hin phn ng ? A ehirro hoỏ B X phũng hoỏ C Hiro hoỏ D Oxi hoỏ Cõu 12: Cho hn hp hai axit bộo gm axit oleic v axit stearic tỏc dng vi glixerol S triglixerit ti a to thnh l: A B C D Cõu 13: Kim loi no sau õy cú cng ln nht tt c cỏc kim loi ? Trang A Vonfam B ng C St D Crom Cõu 14: Tớnh cht hoỏ hc c trng ca kim loi l: A tớnh oxi hoỏ B tớnh baz C tớnh kh D tớnh axit Cõu 15: Chn phỏt biu ỳng ? A Phn ng gia axit cacboxylic v ancol cú mt ca axit sunfuric c l phn ng mt chiu B Phn ng thu phõn metyl axetat mụi trng axit l phn ng thun nghch C Khi thu phõn cht bộo luụn thu c etilenglicol D Tt c cỏc este phn ng vi dung dch kim luụn thu c sn phm l mui v ancol Cõu 16: Dóy gm cỏc cht c sp xp theo th t tng dn lc baz t trỏi sang phi l: A phenylamin, etylamin, amoniac B phenylamin, amoniac, etylamin C etylamin, amoniac, phenylamin D etylamin, phenylamin, amoniac Cõu 17: Cht thuc loi isaccarit l: A fructoz B glucoz C xenluloz D saccaroz Cõu 18: Hp cht no sau õy thuc loi tripeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH(CH 3)-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH Cõu 19: Hn hp X cha ba este mch h, phõn t ch cha mt loi nhúm chc v c to bi t cỏc axit cacboxylic cú mch khụng phõn nhỏnh t chỏy ht 0,2 mol X cn dựng 0,52 mol O 2, thu c 0,48 mol H 2O un núng 24,96 gam X cn dựng 560 ml dung dch NaOH 0,75M thu c hn hp Y cha cỏc ancol cú tng lng l 13,38 gam v hn hp Z gm hai mui, ú cú a gam mui A v b gam mui B (MA < MB) T l gn nht a : b l: A 0,6 B 1,2 C 0,8 D 1,4 Cõu 20: un núng 0,1 mol hn hp E cha X, Y bng dung dch NaOH (va ) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c m gam mui ca glyxin, alanin v valin t chỏy hon ton lng mui ny thu c 0,2 mol Na 2CO3 v hn hp gm CO 2, H2O, N2 ú tng lng ca CO v H2O l 65,6 gam Mt khỏc t chỏy 1,51m gam hn hp E cn dựng a mol O thu c CO 2, H2O v N2 Giỏ tr ca a gn nht vi ? A 3,0 B 2,5 C 3,5 D 1,5 Cõu 21: Cú by ng nghim ng riờng bit nm ng nghim (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO 3)3, K2Cr2O7 v (COONa) Cho Ba(OH) n d vo by ng nghim trờn Sau cỏc phn ng kt thỳc s ng nghim thu c kt ta l: A B C D Cõu 22: Hp cht hu c n chc X phõn t ch cha cỏc nguyờn t C, H, O v khụng cú kh nng bc X tỏc dng va vi 96 gam dung dch KOH 11,66% Sau phn ng cụ cn dung dch thu c 23 gam cht rn Y v 86,6 gam nc t chỏy hon ton Y thu c sn phm gm 15,68 lớt CO2 (ktc); 7,2 gam nc v mt lng K 2CO3 Cụng thc cu to ca X l: A CH3COOC6H5 B HCOOC6H4CH3 C HCOOC6H5 D H3C6H4COOH Cõu 23: t chỏy hon ton m gam mt cht bộo X cn 1,106 mol O 2, sinh 0,798 mol CO v 0,7 mol H2O Cho 24,64 gam cht bộo X tỏc dng va vi dung dch cha a mol Br Giỏ tr ca a l: A 0,10 B 0,12 C 0,14 D 0,16 Cõu 24: Tin hnh cỏc thớ nghim sau: (a) Cho Mg vo dung dch Fe 2(SO4)3 d (b) Sc khớ Cl vo dung dch FeCl (c) Dn khớ H d qua bt CuO nung núng (d) Cho Na vo dung dch CuSO d (e) Nhit phõn AgNO (f) in phõn núng chy Al 2O3 Sau kt thỳc cỏc phn ng, s thớ nghin thu c kim loi l: A B C D Cõu 25: Cho hn hp X gm hai cht hu c, no n chc, mch h (cha C, H, O) tỏc dng va vi 20ml dung dch NaOH 2M thu c mt mui v mt ancol un núng lng ancol thu c vi axit H2SO4 c 170C thu c 0,015 mol anken (l cht khớ iu kin thng) Nu t chỏy lng X nh trờn ri cho sn phm qua bỡnh ng CaO d thỡ lng bỡnh tng 7,75 gam Bit cỏc phn ng xy hon ton Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Khi lng ca cht cú phõn t ln hn X l 2,55 gam Trang B Tng phõn t ca hai cht X l 164 C Thnh phn phn trm lng cỏc cht X l 49,5% v 50,5% D Mt cht X cú cụng thc cu to phự hp vi iu kin bi toỏn Cõu 26: Sc 13,44 lớt CO (ktc) vo 200 ml dung dch X gm Ba(OH) 1,5M v NaOH 1M Sau phn ng thu c dung dch Y Cho dung dch Y tỏc dng vi 200 ml dung dch hn hp BaCl 1,2M v KOH 1,5M thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l: A 66,98 B 39,4 C 47,28 D 59,1 Cõu 27: Nhn xột no sau õy ỳng ? A a s cỏc polime d hũa tan cỏc dung mụi thụng thng B a s cỏc polime khụng cú nhit núng chy xỏc nh C Cỏc polime u bn vng di tỏc ng ca axit, baz D Cỏc polime d bay hi Cõu 28: Trong cỏc cht di õy, cht no l amin bc hai ? A H2N(CH2)6NH2 B CH3NHCH3 C C6H5NH2 D CH3CH(CH3)NH2 Cõu 29: Mt tripeptit X mch h c cu to t amino axit l glyxin, alanin, valin S cụng thc cu to ca X l: A B C D Cõu 30: Cacbohidrat no sau õy c dựng lm nguyờn liu sn xut t visco ? A Saccaroz B Tinh bt C Glucoz D Xenluloz Cõu 31: Cho 11 gam hn hp X gm hai este n chc, mch h tỏc dng ht vi 200 gam dung dch KOH 5,6% un núng, chng ct dung dch sau phn ng thu c Y gm hai ancol ng ng k tip cụ cn phn dung dch cũn li c m gam cht rn khan Cho Y vo bỡnh na d thỡ lng bỡnh tng 5,35 gam v cú 1,68 lớt khớ thoỏt (kc) Bit 16,5 gam X lm mt mu ti a dung dch cha a gam Br2 Giỏ tr gn ỳng ca (m + a) l : A 40,7 B 60,7 C 56,7 D 52,7 Cõu 32: Cho cỏc phỏt biu sau v cacbohidrat : (a) Glucoz v saccaroz u l cht rn cú v ngt, d tan nc (b) Tinh bt v xenluloz u l polisaccarit (c) Trong dung dch glucoz v saccarozo u hũa tan Cu(OH) to phc mu xanh lam (d) Khi thy phõn hon ton hn hp gm tinh bt v saccaroz mụi trng axit ch thu c mt loi monosaccarit nht (e) Khi un núng glucoz vi dung dch AgNO 3/NH3 thu c Ag (g) Glucoz v saccaroz u tỏc dng vi H (xỳc tỏc Ni, un núng) to sorbitol S phỏt biu ỳng l: A B C D Cõu 33: Tin hnh in phõn vi in cc tr v mng ngn xp mt dung dch cha m gam hn hp CuSO4 v NaCl cho n nc bt u b in phõn c hai in cc thỡ dng li anot thu c 0,896 lớt khớ (kc) Dung dch sau in phõn cú th hũa tan ti a 3,2 gam CuO Giỏ tr ca m l: A 11,94 B 9,60 C 5,97 D 6,40 Cõu 34: Hũa tan hon ton 25,3 gam hn hp X gm Mg, Al v Zn bng dung dch HNO Sau phn ng kt thỳc thu c dung dch Y v 4,48 lớt (kc) khớ Z (gm hai hp cht khớ khụng mu) cú lng 7,4 gam Cụ cn dung dch Y thu c 122,3 gam hn hp mui S mol HNO ó tham gia phn ng gn nht vi giỏ tr no sau õy ? A 1,81 mol B 1,95 mol C 1,8 mol D 1,91 mol Cõu 35: Cho 5,2 gam hn hp gm Al, Mg v Zn tỏc dng va vi dung dch H 2SO4 10% thu c dung dch Y v 3,36 lớt khớ H (kc) Khi lng ca dung dch Y l: A 152 gam B 146,7 gam C 175,2 gam D 151,9 gam Cõu 36: Hn hp X cha cht A (C5H16O3N2) v cht B (C4H12O4N2) tỏc dng vi dung dch NaOH va , un núng cho n phn ng xy hon ton ri cụ cn thu c m gam hn hp Y gm mui Trang D v E (MD < ME) v 4,48 lớt (ktc) hn hp Z gm amin no, n chc, ng ng k tip cú t so vi H2 bng 18,3 Khi lng ca mui E hn hp Y l: A 4,24 B 3,18 C 5,36 D 8,04 Cõu 37: Hn hp gm 1,3 mol Mg v x mol Zn vo dung dch cha mol Cu 2+ v mol Ag+ sau phn ng hon ton, lc b phn dung dch thu c cht rn gm kim loi Giỏ tr ca x cú th l: A 1,8 B C 2,2 D 1,5 Cõu 38: in phõn 200 ml dung dch CuSO4 0,75M bng in cc tr vi cng dũng in khụng i I = 5A, n khi lng dung dch gim 13,35 gam thỡ dng in phõn Thi gian in phõn l ? A 9650 giõy B 7720 giõy C 6755 giõy D 8685 giõy Cõu 39: Nh t t n d dung dch Ba(OH) ln lt vo cỏc dung dch sau: NaHCO 3, AlCl3, NaHSO4, (NH4)2CO3, FeCl3, Na2SO4 v KNO3 S trng hp thu c kt ta l: A B C D Cõu 40: X l -amino axit phõn t cha nhúm NH v nhúm -COOH Ly 0,01 mol X tỏc dng va vi dung dch HCl 0,1M thu c dung dch Y Cho 400 ml dung dch KOH 0,1M vo Y, cụ cn dung dch sau phn ng, thu c 2,995 gam rn khan Cụng thc cu to ca X l A H2N-CH2-CH2-COOH B (CH3)2-CH-CH(NH2)-COOH C H2N-CH2-COOH D CH3-CH(NH2)2-COOH HT Trang PHN TCH HNG DN GII THI TH THPT PHM VN NG PH YấN LN Cõu 1: Chn A Cỏc cacbohirat thy phõn n cựng ch thu c glucoz l: Tinh bt, xenluloz v mantoz +H O 2C6H12O6 (glucoz) - Thy phõn mantoz: C12H22O11 H+ + H - Thy phõn tinh bt, xenluloz: (C6 H10O5 ) n + nH 2O nC H12O Cõu 2: Chn D A Sai, Polietilen v poli(vinyl clorua) l sn phm ca phn ng trựng hp B Sai, T nilon-6,6 c iu ch t hexametyleniamin v axit aipic C Sai, T visco v t xenluloz axetat thuc loi t bỏn tng hp (hay t nhõn to) D ỳng, Si bụng v t tm l polime thiờn nhiờn Cõu 3: Chn B - Phn ng kh glucoz: o Ni,t CH2OH[CHOH]4CHO + H2 CH2OH[CHOH]4CH2OH (sobitol) Cõu 4: Chn A Tờn gi Etylamin imetylamin Metylamin Propylamin Cụng thc cu to C2H5NH2 CH3NHCH3 CH3NH2 CH3CH2CH2NH2 Cõu 5: Chn C - tỏch Ag hn hp gm Ag, Fe v Cu ta dựng dung dch Fe2(SO4)3 Fe2(SO4)3 + Fe Cu + Fe2(SO4)3 3FeSO4 CuSO4 + 2FeSO4 - Ag khụng tan dung dch Fe2(SO4)3 nờn ta tỏch ly phn khụng tan l Ag Cõu 6: Chn B - Phn ng chng minh glucoz cú tớnh cht ca andehit ú l phn ng gia glucoz vi dung dch AgNO3 NH3, un núng (thuc th Tollens) cho phn ng bc: o t CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O Cõu 7: Chn A Cht H2N-CH2-COOH C2H5COOH CH3(CH2)3NH2 Thuc th Qu tớm Khụng i mu Húa Húa xanh Cõu 8: Chn C - Trong n mũn in húa ca cp kim loi Sn-Pb, Sn l kim loi cú tớnh kh mnh hn úng vai trũ l anot (cc õm) v b n mũn cũn Pb cú tớnh kh mnh hn úng vai trũ l catot (cc dng) v c bo v; Sn b n mũn ht thỡ lỳc ú Pb s b n mũn Cõu 9: Chn C - Trong ming chui xanh cú cha tinh bt, cho tip xỳc vi dung dch iot thỡ cú mu xanh tớm Ngc li, i vi ming chui chớn thỡ lỳc ú tinh bt ó b thy phõn ht cho tip xỳc vi dung dch iot thỡ khụng cú hin tng xy Cõu 10: Chn B Cụng thc cu to CH3CHO HCOOCH3 CH3COCH3 CH3COOH Thuc loi Anehit Este Xeton Axit cacboxylic Cõu 11: Chn C - Trong thnh phn cht bộo rn cú cha cỏc gc axit bộo no vy chuyn húa thnh cỏc cht bộo lng cú cha cỏc gc axit bộo khụng no thỡ ngi ta dựng phn ng ehiro húa Ngc li, chuyn húa cht bộo lng thnh cht bộo rn ngi ta dựng phn ng hiro húa Cõu 12: Chn D - Gi A v B ln lt l cỏc gc ca axit bộo: C 17H33COO- v C17H35COO- Cú triglixerit ti a to thnh tng ng vi cỏc gc axit bộo l : AAA ; ABA ; AAB ; BBB ; BAB ; BBA Cõu 13: Chn D Trang Cõu 14: Chn C Cõu 15: Chn B A Sai, Phn ng gia axit cacboxylic v ancol cú mt ca axit sunfuric c l phn ng thun nghch B ỳng, Phn ng thu phõn metyl axetat mụi trng axit l phn ng thun nghch C Sai, Khi thu phõn cht bộo luụn thu c glixerol D Sai, Ly vớ d: HCOOC 6H5 + 2NaOH HCOONa + C6H5ONa + H2O Cõu 16: Chn B - Dóy sp xp tớnh baz tng dn l: phenylamin (C 6H5NH2) < amoniac (NH3) < etylamin (C2H5NH2) Cõu 17: Chn D Cõu 18: Chn B Cõu 19: Chn D - Quy i hn hp X thnh gc hidrocacbon C xHy v nhúm COO (CO 2) Vỡ vy t X thỡ s mol O2 tham gia phn ng chớnh bng s mol O t gc CxHy - Khi t 0,2 mol X (gi nh t nhúm C xHy) thỡ : BT:O n CO2 (khi đốt C x H y ) = n O 0, 5n H 2O = 0,28 m C x H y = 12n CO + 2n H 2O = 4,32 (g) - Cho 24,96 gam X tỏc dng vi NaOH thỡ 6, 48 n X(trong 24,96 g) = 0,2 = 0,3mol 4,32 n COO = n NaOH = 0, 42 m C x H y = 24,96 44n COO = 6, 48 n COO(trong 0,2 mol X) = 0, 42 = 0,28 mol 1,5 + Ta nhn thy rng n C(trong gốc C x H y ) = n C(trong nhóm -COO) = 0,28 , vỡ th s nguyờn t C gc CxHy bng s nhúm COO cỏc phõn t este n NaOH 0, 42 = = 1, T d kin trờn ta suy c cỏc este X l + Mc khỏc : n COO = nX 0,3 HCOOCH ,(COOCH ) v HCOOCH CH OOCH Khi ú : BTKL 68n HCOONa + 134n (COONa)2 = m X + 40n NaOH m ancol = 28,38 n HCOONa = 0,24 mol BT:Na n (COONa)2 = 0,09 mol n + 2n = n = 0, 42 HCOONa (COONa) NaOH m 0,24.68 HCOONa = = 1,353 m (COONa)2 0,09.134 Cõu 20: Chn B - Qui i 0,1 mol E thnh C2H3ON, -CH2 v H2O + Vi n C 2H 3ON = 2n Na 2CO3 = 0,4 mol v n H 2O = n E = 0,1mol - Cho 0,1 mol E tỏc dng vi dung dch NaOH thu c hn hp mui (ó quy i) gm C 2H4O2NNa (0,4 mol) v CH Khi t hon ton lng mui trờn thỡ theo d kin bi, ta cú : 44n CO + 18n H 2O = m bình tăng 44(1,5n C 2H 3ON + n CH ) + 18(2 n C 2H 4O 2Na + n CH ) = 65,6 (g) n CH = 0,4 mol Suy n O (tham gia phản ứng cháy) = 2,25n C 2H 3ON + 1, 5n CH = 1, 5mol Vy n O2 (khi đốt 1,51m gam E) =1,51.1,5 = 2,265mol Cõu 21: Chn B (1) Ba(OH) + (NH4)2SO4 BaSO4 + 2NH3 + 2H2O (2) Ba(OH) + FeCl Fe(OH) + BaCl2 (3) 4Ba(OH) 2(d) + 2Cr(NO3)3 Ba(CrO2)2 + 3Ba(NO3)2 + 4H2O (4) Ba(OH) + K2CO3 BaCO3 + 2KOH (5) 4Ba(OH) 2(d) + 2Al(NO3)3 Ba(AlO 2)2 + 3Ba(NO3)2 + 4H2O Trang (6) 2Ba(OH) + K2Cr2O7 2BaCrO4 + 2KOH + H2O (7) Ba(OH) + (COONa)2 Ba(COO)2 + 2NaOH Vy cú ng nghim thu c kt ta l (1), (2), (4), (6) v (7) Cõu 22: Chn A - Ta cú n KOH = 0,2 mol n H 2O(trong dd KOH) = 84,8(g) n H 2O(sp pư với KOH) = 86,8 84,8 = 0,1 mol 18 BTKL - m X = m muối + 18n H 2O(sp pư với KOH) 56n KOH = 13,6 (g) n C(trong X) = n CO + n K 2CO3 = 0,8 mol - Khi t chỏy hn hp Y thỡ : n H(trong X) = 2n H 2O(đốt Y) + 2n H 2O(sp pư với KOH) n KOH = 0,8 mol m 12n C n H n O(trong X) = X = 0,2 mol 16 n Ta cú C :H :O = n C :n H :n O = : : 2(C 8H 8O ) mc khỏc OH = X l este c to thnh t nX phenol hoc ng ng - Theo d kin bi thỡ X khụng tham gia phn ng bc, vy X l CH 3COOC H Cõu 23: Chn C - Khi t chỏy m gam X ta cú h phng trỡnh sau : BTKL m X = 44n CO + 18n H 2O 32n O = 12,32 (g) n n H 2O k X = CO + = = C=O + C =C BT:O 2n CO + n H 2O 2n O2 nX n O(trong X) = = 0, 014 mol - Khi cho 24,64 gam X (tc l 0,028 mol X) tỏc dng vi dung dch Br thỡ : n Br2 = 5n X = 0,14 mol Cõu 24: Chn C - Phng trỡnh xy ra: (a) Mg + Fe2(SO4)3 Mg + FeSO MgSO4 + 2FeSO (1) MgSO4 + Fe (2) 3+ + Nu cho Mg tỏc dng vi Fe d thỡ ch dng li phn ng (1) ú sn phm s khụng cú kim loi + Nu cho Mg d tỏc dng vi Fe 3+ thỡ xy c phn ng (1) v (2) ú sn phm thu c cú cha kim loi to (b) Cl2 + 2FeCl (c) H2 + CuO 2FeCl Cu + H2O (d) 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 ; 2NaOH + CuSO Cu(OH)2 + Na2SO4 o t (e) 2AgNO 2Ag + 2NO2 + O2 pnc (f) 2Al 2O 4Al + 3O Vy cú thớ nghim thu c kim loi l (c), (e), (f) Cõu 25: Chn C - Khi t chỏy X cú n CO2 = n H2O 44n CO + 18n H 2O = m bình tăng 44a + 18a = 7,75 a = 0,125mol - Xột quỏ trỡnh X tỏc dng vi NaOH : + Nhn thy rng, n NaOH > n anken , trong X cha este v axit Khi dehirat húa ancol thỡ : n este(A) = n anken = 0,015 mol n axit(B) = n X n este = 0,025mol - Gi CA v CB ln lt l s nguyờn t C ca este A v axit B (vi C A 3, CB 1) n A C A + n B C B = n CO 0,015C A + 0,025C B = 0,125 C A = C B = (thỏa) Vy (A) C 5H10O (B) C 2H 4O A Sai, chờnh lch lng gia A v B l: m = 102n A 60n B = 0,03(g) B Sai, Tng lng phõn t ca A v B l 162 Trang 102n A 100% = 50,5 %m B = 49,5 102n A + 60n B D Sai, Este A cú ng phõn tng ng l: CH 3COO-C3H7 (2 ng phõn) ; HCOO-C4H9 (4 ng phõn) ; C2H5COOC2H5 (1 ng phõn) v axit B ch cú ng phõn l CH 3COOH Cõu 26: Chn D - Khi cho 0,6 mol CO tỏc dng vi dung dch X gm 0,3 mol Ba(OH) v 0,2 mol NaOH: n BT: C Vỡ OH < n CO < n OH n CO 32 = n OH n CO = 0,2 mol n HCO = n CO n CO 32 = 0, mol - Khi cho dung dch Y tỏc dng vi dung dch cha 0,24 mol BaCl v 0,3 mol KOH thỡ: C ỳng, %m A = HCO + OH + Ba + BaCO + H 2O 0,4 mol 0,3mol 0,54 mol 0,3mol m BaCO3 = 0,3.197 = 59,1(g) Cõu 27: Chn B A Sai, a s cỏc polime khụng tan cỏc dung mụi thụng thng B ỳng, Hu ht cỏc polime khụng cú nhit núng chy xỏc nh, núng chy nhit khỏ rng C Sai, Ly vớ d nh: D Sai, Cỏc polime khụng bay hi Cõu 28: Chn B - Bc ca amin c tớnh bng s nguyờn t H phõn t aminoac b thay th bi gc hidrocacbon vy ch cú CH 3NHCH3 l amin bc Cõu 29: Chn A - Cú cụng thc cu to l: GlyAlaVal, GlyValAla, AlaGlyVal, AlaValGly, ValGlyAla, ValAlaGly Cõu 30: Chn D - T visco c to thnh t phn ng gia xenluloz vi CS v NaOH to thnh mt dung dch nht gi l visco Bm dung dch ny qua nhng l rt nh ri ngõm dung dch H 2SO4 to thnh t visco Cõu 31: Chn D - Xột hn hp ancol Y : + Cho Y tỏc dng vi Na thỡ : n Y = n X = 2n H = 0,15mol BTKL m Y = m bình tăng + 2n H = 5,5(g) M Y = mY = 36,66 Vy Y gm CH3OH v C2H5OH nY n CH3OH + n C 2H 5OH = 2n H n CH3OH = 0,1mol Vi 32n CH3OH + 46n C H 5OH = 5,5 n C H 5OH = 0,05mol - Khi cho 11 gam X tỏc dng vi 0,2 mol KOH thỡ : BTKL m rắn khan = m X + 56n KOH m Y = 16,7(g) mX = 73,33 Vy X cú cha HCOOCH3, - Xột hn hp X ta cú : M X = nX Trang m X 60n HCOOCH 11 60.0,1 = = 100(C H 3COOC H ) nB 0,05 Vy hn hp X gm HCOOCH3 (0,1 mol) v C2H3COOC2H5 (0,05 mol) - Khi cho 16,5 gam X (tc 0,15 mol HCOOCH v 0,075 mol C2H3COOC2H5) tỏc dng vi Br2 thỡ : n Br2 = n HCOOCH + n C 2H 3COOC 2H = 0,225mol m Br2 = 36 (g) + Gi B l este cũn li cú: M B = Vy m rắn khan + m Br2 = 52,7(g) Cõu 32: Chn B - Cú nhn nh ỳng l (a), (b), (c) (e) (d) Sai, Khi thy phõn tinh bt ch thu c glucoz cũn thy phõn saccaroz thỡ thu c c glucoz v fructoz (g) Sai, Ch cú glucoz phn ng vi H (Ni t0) thu c sorbitol, saccaroz thỡ khụng tham gia phn ng hiro húa Cõu 33: Chn A - Vỡ dung dch hũa tan c CuO nờn dung dch sau in phõn cú cha H + (tc l ti anot nc ó in phõn) Ta cú : n H + = 2n CuO = 0,08 mol Cu2+ x mol + Ti catot 2e 2x mol Ti anot 2Cl Cl2 + 2e 2y mol y mol 2y mol H2O 4H+ + O2 + 4e 0,08 mol 0,02 mol 0,08 mol Cu x mol BT:e 2n Cu + = 2n Cl2 + 4n O 2x 2y = 0,08 x = 0,06 mol Xột hn hp khớ ta cú: y = 0,02 y = 0,02 mol n Cl2 = n khí n O m = 160n CuSO + 58,5n NaCl = 11,94 (g) Cõu 34: Chn D n NO + n N O = 0,2 n NO = 0,1mol - Xột hn hp khớ Z ta cú : 30n NO + 44n N 2O = 7, n N 2O = 0,1mol n NO3 (trong muối) = 3n NO + 8n N 2O + 9n NH + = 1,1 + 9x - Ta cú: m muối = m kim loại + 18n NH + + 62n NO 122,3 = 25,3 + 18x + 62(1,1 + 9x) x = 0,05mol n HNO3 = 10n NH + + 4n NO + 10n N 2O = 1,9 mol Cõu 35: Chn D - Ta cú: n H 2SO = n H = 0,15mol m dd H 2SO4 = 98n H 2SO 100 = 147(g) C% BTKL m Y = m kim loại + m dd H 2SO 2n H = 151,9(g) Cõu 36: Chn D - Khi cho hn hp X tỏc dng vi NaOH va thỡ : t0 (C H NH ) CO (A) + 2NaOH Na 2CO (D) + 2C 2H NH + 2H 2O t0 (COONH 3CH ) (B) + 2NaOH (COONa) (E) + CH 3NH + 2H 2O - Xột hn hp khớ Z ta cú : n C 2H5 NH + n CH 3NH = 0, n C H NH = 0, 08 mol n E = 0,5n CH 3NH = 0, 06 mol 45n C 2H 5NH + 31n CH 3NH = 0, 2.18,3.2 n CH 3NH = 0,12 mol m E = 0, 06.134 = 8, 04 (g) Cõu 37: Chn D Trang - Hn hp kim loi gm Ag v Cu, gi s hn hp gm Mg v Zn tỏc dng va vi dung dch cha 2n + + n Ag + 2n Mg mol Cu2+ v mol Ag+ thỡ : n Zn = Cu = 1,7 mol (Khụng cú ỏp ỏn) - Chng t dung dch sau phn ng cha Mg2+, Zn2+ v Cu2+ Vỡ vy n Zn < 1,7 mol Cõu 38: Chn D - Quỏ trỡnh in phõn xy nh sau : Ti catot Ti anot 2+ 2H O 4H + + 4e + O Cu + 2e Cu H O + 2e H + 2OH - Theo bi ta cú h sau : BT:e 2n H + 2n Cu2 + = 4n O2 4n O2 2n H = 0,3 n O = 0,1125mol 32n O2 + 2n H2 = 3,75 n H = 0,075mol 64n Cu2 + + 2n H + 32n O2 = m dd giảm 96500n e = 8685 (s) - Vy n e = 4n O = 0, 45mol t = I Hng t : m dd giảm 80n CuO 13,35 80.0,15 = = 0,075mol - Ta cú n H 2O = 18 18 96500n e = 8685(s) - Vy n e = 2n CuO + 2n H O = 0, 45mol t = I Cõu 39: Chn D - Phng trỡnh phn ng : Ba(OH) + 2NaHCO3 BaCO3 + Na2CO3 + H2O 4Ba(OH) + 2AlCl3 Ba(AlO 2)2 + 3BaCl2 + 4H2O Ba(OH) + 2NaHSO BaSO4 + Na2SO4 + H2O Ba(OH) + (NH4)2CO3 BaCO3 + 2NH3 + H2O 3Ba(OH) + 2FeCl3 3BaCl2 + 2Fe(OH) Ba(OH) + Na2SO4 BaSO + 2NaOH Ba(OH) + KNO3 : khụng phn ng Vy cú trng hp thu c kt ta l: NaHCO 3, NaHSO4, (NH4)2CO3, FeCl3 v Na2SO4 Cõu 40: Chn C - Rn khan gm KOH(d), KCl, NH2RCOOK, vi n KCl = n X = 0,01mol n NH 2RCOOK = n X = 0,01mol BT:K n KOH(dư) = n KOH n KCl n NH 2RCOOK = 0,02 mol m NH RCOOK = m muối 74,5n KCl 56n KOH(dư) = 113 R -CH X l NH CH COOH (glyxin) n NH RCOOK Trang 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên có lời giải, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2017 THPT Phạm Văn Đồng, Phú Yên có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay