Chế độ BHXH theo công ước 102 của tổ chức Lao động quốc tế ILO

28 277 3
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 09:49

Chế độ BHXH là những quy định cụ thể và chi tiết, là sự bố trí, sắp xếp những chế định thực hiện BHXH đối với người lao động. Nói cách khác, đó là một hệ thống các quy định được pháp luật hoá về đối tượng và phạm vi; về nghĩa vụ và quyền lợi, về điều kiện và mức đóng góp cho từng trường hợp BHXH cụ thể. Chế độ BHXH được cụ thể hoá dưới dạng các văn bản pháp luật và dưới luật, các thông tư, điều lệ. Vì thế, khi thực hiện mỗi chế độ thường phải nắm vững những vấn đề mang tính cốt lõi của chính sách BHXH để đảm bảo sự đúng đắn và tính nhất quán trong toàn bộ hệ thống các chế độ BHXH Theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã nêu trong Công ước số 102 tháng 6 năm 1952 tại Giơnevơ, hệ thống chế độ BHXH. BHXH là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước nhằm đảm bảo cuộc sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết. Từ đó khuyến khích người lao động tích cực lao động sản xuất ra của cải cho xã hội, xây dựng đất nước.Vậy nên, em chọn đề tài :”Các chế độ BHXH theo Công ước 102 của tổ chức lao động quốc tế ILO” với mục đích là muốn đi sâu tìm hiểu nghiên cứu để có thể hiểu được, nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa của các chế độ BHXH đối với đời sống kinh tế xã hội, với người tham gia BHXH. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI KHOA BẢO HIỂM TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT BHXH ĐỀ TÀI: CÁC CHẾ ĐỘ BHXH THEO CÔNG ƯỚC 102 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ILO HÀ NỘI, 12-2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI KHOA BẢO HIỂM TIỂU LUẬN LÝ THUYẾT BHXH ĐỀ TÀI: CÁC CHẾ ĐỘ BHXH THEO CÔNG ƯỚC 102 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ILO Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu em, tất làm hướng dẫn giảng viên môn “Lý thuyết bảo hiểm xã hội” – Ths.Phạm Đỗ Dũng Các số liệu thống kê, kết nghiên cứu xác tổng hợp, xác thực từ quan, đơn vị nghiên cứu MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG……………………………………………………………………… CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH THEO CÔNG ƯỚC 102 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ILO…………………………………… 1.1 Khái niệm: 1.1.1 Bảo hiểm xã hội gì? 1.1.2 Chế độ bảo hiểm xã hội gi? 1.2 Cơ sở hình thành chế độ BHXH……………………………………………… 1.2.1 Cơ sở sinh học…………………………………………………………… 1.2.2 Điều kiện môi trường lao động………………………………………… 1.2.3 Cơ sở kinh tế-xã hội……………………………………………………… 1.2.4 Luật pháp thể chế trị…………………………………………… 1.3 Đặc điểm chế độ BHXH………………………………………………… 1.4 Kết cấu chế độ BHXH…………………………………………………… CHƯƠNG II:HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH THEO CÔNG ƯỚC 102 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ILO………………………………………………… 2.1 Chế độ chăm sóc y tế……………………………………………………………… 2.1.1 Đối tượng chăm sóc………………………………………………… 2.1.2 Điều kiện chăm sóc………………………………………………… 2.1.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp………………………………………… 2.2 Chế độ chăm sóc ốm đau………………………………………………………… 2.2.1 Đối tượng chăm sóc………………………………………………… 2.2.2 Điều kiện chăm sóc………………………………………………… 2.2.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp………………………………………… 2.3 Chế độ trợ cấp thất nghiệp…………………………………………………… 2.3.1 Đối tượng hưởng 2.3.2 Điều kiện hưởng………………………………………………… 2.3.3.Mức trợ cấp thời gian trợ cấp……………………………………… 2.4 Chế độ trợ cấp hưu trí………………………………………………………… 2.4.1 Đối tượng hưởng………………………………………………… 2.4.2 Điều kiện hưởng………………………………………………… 2.4.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp…………………………………… 2.5 Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…………………………… 2.5.1 Đối tượng trợ cấp…………………………………………………… 2.5.2 Điều kiện hưởng…………………………………………………… 2.5.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp………………………………………… 2.6 Chế độ trợ cấp gia đình………………………………………………………… 2.5.1 Đối tượng trợ cấp………………………………………………… 2.5.2 Điều kiện trợ cấp………………………………………………… 2.5.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp……………………………………… 2.7 Chế độ trợ cấp thai sản………………………………………………………… 2.7.1 Đối tượng trợ cấp………………………………………………… 2.7.2 Điều kiện trợ cấp………………………………………………… 2.7.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp……………………………………… 2.8 Chế độ trợ cấp tàn tật………………………………………………………… 2.8.1 Đối tượng trợ cấp………………………………………………… 2.8.2 Điều kiện hưởng ………………………………………………… 2.8.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp……………………………………… 2.9 Chế độ trợ cấp tử tuất………………………………………………………… 2.9.1 Đối tượng trợ cấp………………………………………………… 2.9.2 Điều kiện hưởng………………………………………………… 2.9.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp……………………………………… CHƯƠNG III: Ý NGHĨA CỦA CÁC CHẾ ĐỘ BHXH 3.1 Đối với kinh tế xã hội……………………………………………………… 3.2 Đối với người tham gia BHXH……………………………………………… KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………………………… DANH MỤC THAM KHẢO……………………………………………………… PHỤ LỤC…………………………………………………………………………… DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chế độ BHXH quy định cụ thể chi tiết, bố trí, xếp chế định thực BHXH người lao động Nói cách khác, hệ thống quy định pháp luật hoá đối tượng phạm vi; nghĩa vụ quyền lợi, điều kiện mức đóng góp cho trường hợp BHXH cụ thể Chế độ BHXH cụ thể hoá dạng văn pháp luật luật, thông tư, điều lệ Vì thế, thực chế độ thường phải nắm vững vấn đề mang tính cốt lõi sách BHXH để đảm bảo đắn tính quán toàn hệ thống chế độ BHXH Theo khuyến nghị Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nêu Công ước số 102 tháng năm 1952 Giơnevơ, hệ thống chế độ BHXH BHXH sách lớn Đảng nhà nước nhằm đảm bảo sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động gia đình họ trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả lao động, việc làm, hết tuổi lao động chết Từ khuyến khích người lao động tích cực lao động sản xuất cải cho xã hội, xây dựng đất nước Vậy nên, em chọn đề tài :”Các chế độ BHXH theo Công ước 102 tổ chức lao động quốc tế ILO” với mục đích muốn sâu tìm hiểu nghiên cứu để hiểu được, nhận thức rõ tầm quan trọng ý nghĩa chế độ BHXH đời sống kinh tế xã hội, với người tham gia BHXH Lịch sử nghiên cứu Nhóm 1: Các báo khoa học ngành nghiên cứu chế độ BHXH: - Chuyên đề hệ thống chế độ BHXH (http://doan.edu.vn/do-an/chuyen-de-he-thong-cac-che-do-bao-hiem-xahoi-6028/) - Hệ thống chế độ BHXH (http://kientrucsaigon.net/KINH-TE/KTBH/C2/HE-THONG-CHE-DOBAO-HIEM-XA-HOI.html) - Nội dung ý nghĩa chế độ BHXH (http://docs.4share.vn/docs/14826/Noi_dung_va_y_nghia_cua_che_do_ BHXH.html - LuậtBHXH (http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban? class_id=1&mode=detail&document_id=28955) Nhóm 2: Các khóa luận tốt nghiệp, luận văn luận án nghiên cứu chế độ BHXH: - Bế Thu Thủy-D3bh1: Khóa luận Tình hình thực chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, Đại học Lao động Xã Hội Nhóm : Các công trình nghiên cứu khoa học vấn đề chế độ BHXH: - Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ hưu trí Luật Bảo hiểm Xã - hội (http://soldtbxh.haiduong.gov.vn/cacchinhsach/laodongtienluong/Pages/ mot-so-de-xuat-sua-doi-bo-sung-che-do-huu-tri-trong-luat-bao-hiem-xahoi.aspx) Đặng Văn Duệ : Các sách đảm bảo tiền lương người hưu trước sau ban hành sách bảo hiểm theo luật Lao động, Bộ Lao động Thương binh & xã hội, 2003 Nhóm 4: Các danh mục tài liệu tham khảo: - PGS.TS.Nguyễn Tiệp: Giáo trình Bảo hiểm xã hội, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội, 2013 Mục tiêu nghiên cứu Mục thiêu chung: Nghiên cứu chế độ BHXH theo công ước 102 cửa tổ chức lao động quốc tế ILO để nhận thức rõ mục đích ý nghĩa quan trọng chế độ BHXH đời sống kinh tế người tham gia BHXH Mục tiêu riêng: - Tìm hiểu đối tượng, điều kiện hưởng, mức hưởng thời gian - hưởng chế độ BHXH Làm rõ đặc điểm, sở hình thành kết cấu chế độ BHXH - Nêu ý nghĩa chế độ BHXH Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng: Các chế độ BHXH - Phạm vi nghiên cứu: Theo công ước 102 tổ chức lao động quốc tế ILO Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn + Phương pháp nghiên cứu vấn trò chuyện + Phương pháp nghiên cứu điều tra, khảo sát thực tế Cấu trúc đê tài Ngoài phần mở đầu, danh mục tham khảo, phụ lục, mục lục,kết luận, khóa luận gồm chương: - CHƯƠNG I: Lý luận chung chế độ BHXH theo công ước 102 - tổ chức lao động quốc tế ILO CHƯƠNG II: Hệ thống chế độ BHXH theo công ước 102 tổ - chức lao động quốc tế ILO CHUONG III: Ý nghĩa chế độ BHXH PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO CÔNG ƯỚC 102 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ILO 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội Ra đời vào kỷ 14, hệ thống BHXH lần công trình phủ Đức.Với chế bên đóng góp nhằm bảo hiểm cho người lao động họ gặp rủi ro.Sau đó, nhiều nước bắt đầu áp dụng hệ thống BHXH BHXH thực trở thành sách xã hội lớn VN BHXH đời giúp cho người lao động dàn trải đc khó khan ốm đau, tai nan… Vậy nên, góc độ kinh tế, BHXH phạm trù kinh tế tổng hợp, đảm bảo thu nhập nhằm đảm bảo sống cho người lao động giảm khả lao động Dưới góc độ pháp lý, chế độ BHXH tổng hợp quy định nhà nước, quy định hình thức đảm bảo điều kiện vật chất tinh thần cho người lao động thành viên gia đình họ trường hợp bị giảm khả lao động 1.1.2 Các chế độ bảo hiểm xã hội Chế độ BHXH quy định cụ thể chi tiết, bố trí, xếp chế định thực BHXH người lao động 1.2 Cơ sở hình thành chế độ BHXH Chính sách BHXH phụ thuộc lớn vào điều kiện kinh tế - xã hội trị quốc gia Sự ưu tiên lựa chọn chế độ BHXH quốc gia thường không giống Khởi đầu thường chế độ BHXH ngắn hạn liên quan đến ốm đau, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Dần dần chế độ BHXH mở rộng tử tuất, hưu trí … Năm 1952 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa Công ước 102 quy định tối thiểu BHXH gần 160 nước thành viên phê chuẩn Theo công ước 102, hệ thống BHXH gồm chế độ sau: - Chăm sóc y tế Trợ cấp ốm đau Trợ cấp thất nghiệp Trợ cấp tuổi già Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Trợ cấp gia đình Trợ cấp thai sản Trợ cấp tàn tật (ở Việt Nam gọi sức lao động) Trợ cấp người nuôi dưỡng (tử tuất) Các chế độ hình thành sỏ sau: độ Ngoài ra, xác định mức trợ cấp BHXH cho chế độ phải loạt yếu tố như: tình trạng sức khoẻ; tỷ lệ suy giảm khả lao động; ngành nghề công việc người lao động; thời gian đóng phí bảo hiểm; tiền lương hay thu nhập người lao động; số lượng đối tượng tham gia BHXH; hiệu đầu tư quỹ nhàn rỗi v.v - Mức trợ cấp BHXH có hai loại: + Mức trợ cấp ngắn hạn mức trợ cấp dài hạn Mức trợ cấp ngắn hạn dùng để chi trả cho nhu cầu phát sinh chế độ chăm sóc y tế; trợ cấp ốm đau; trợ cấp thai sản v.v + Mức trợ cấp dài hạn áp dụng chi trả cho chế độ BHXH dài hạn, trợ cấp tuổi già, trợ cấp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp nặng v.v Thời gian trợ cấp phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện trợ cấp Để tránh tượng lạm dụng chế độ, thời gian trợ cấp luật pháp nước quy định chi tiết cụ thể cho chế độ CHƯƠNG II: HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH THEO CÔNG ƯỚC 102 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ILO Chính sách BHXH phụ thuộc lớn vào điều kiện kinh tế - xã hội trị quốc gia Sự ưu tiên lựa chọn chế độ BHXH quốc gia thường không giống Khởi đầu thường chế độ BHXH ngắn hạn liên quan đến ốm đau, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Dần dần chế độ BHXH mở rộng tử tuất, hưu trí … Năm 1952 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa Công ước 102 quy định tối thiểu BHXH gần 160 nước thành viên phê chuẩn 2.1 Chế độ chăm sóc y tế 2.1.1 Mục đích chăm sóc y tế Mục đích thực chế độ nhằm bảo vệ, phục hồi cải thiện sức khoẻ cho người lao động, để từ tái sản xuất sức lao động cho họ, giúp họ làm việc cách bình thường Đồng thời giúp người lao động gia đình họ ứng phó với nhu cầu cá nhân phát sinh để đảm bảo ổn định sống 2.1.2 Đối tượng chăm sóc y tế Ngay từ ban hành Công ước 102, Tổ chức lao động quốc tế xác định đối tượng chăm sóc y tế rộng, NLĐ tham gia BHXH, mà vợ (chồng), họ Nhưng theo điều Công ước người bảo vệ phải người làm công ăn lương, thực chế độ phải chiếm 50% toàn người làm công ăn lương Hoặc, người dân thực tế có lao động, thực chế độ phải chiếm 20% tất người thường trú nước Hoặc người làm công ăn lương theo quy định, phải chiếm 50% toàn người làm công ăn lương làm việc sở công nghiệp sử dụng 20 lao động trở lên 2.1.2 Điều kiện chăm sóc - Trường hợp ốm đau: Bao gồm thù lao cho y bác sĩ, chi phí vè thuốc men dịch vụ y tế khác theo đơn điều trị Các phí khác… - Trường hợp thai nghén, sinh đẻ hậu Bao gồm chi phí chăm sóc trước, sau người bảo vệ sinh đẻ, chi phí nằm viện chi phí cần thiết khác 2.1.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp Đây chế độ BHXH có đối tượng bảo hiểm sức khoẻ người lao động người đuocwj bảo vệ khác Vì quan BHXH tiến hành chi trả trợ cấp theo chi phí phát sinh thực tế suốt thời gian điều trị chăm sóc người bảo vệ Để tránh lạm dụng chế độ, Điều 11 12 Công ước có quy định: người tham gia BHXH phải có năm thâm niên công tác cần thiết thời hạn xét trợ cấp trường hợp ốm đau tối đa 26 tuần lần ốm đau Ngoại trừ trường hợp người bảo vệ gặp phải bệnh cần phải có chăm sóc lâu dài Chăm sóc y tế chế độ BHXH ngắn hạn, vừa mang tính hoàn trả, vừa mang tính không hoàn trả Mức phí BHXH phải đóng phân bổ cho chế độ phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố: Số người tham gia BHXH; Số nguời chăm sóc y tế; Chi phí bình quân cho người đc chăm sóc y tế 2.2 Chế độ chăm sóc ốm đau 2.2.1 Mục đích chăm sóc ốm đau Mục đích chế độ nhằm bảo toàn phục hồi sức khoẻ cho người tham gia BHXH bị ốm đau, từ góp phần ổn định sống cho thân gia đình họ Nói cách khác, trợ cấp ốm đau nhằm đảm bảo tính liên tục thu nhập cho người lao động tham gia BHXH giúp họ ổn định sống tiếp tục trở với công việc 2.2.1 Đối tượng chăm sóc Theo Điều 15 Công ước số 102, đối tượng trợ cấp bao gồm người làm công ăn lương tham gia BHXH bị ốm đau phải nghỉ việc để điều trị Tuy vậy, nhu cầu tham gia BHXH người lao động ngày cao, nhiều nước mở rộng đối tượng cho người lao động quan hệ "chủ - thợ" tham gia BHXH 2.2.2 Điều kiện chăm sóc Ở nước ta nay, người lao động tham gia BHXH bị khả lao động phải nghỉ việc ốm đau dẫn đến bị gián đoạn thu nhập xét trợ cấp ốm đau Những người trợ cấp ốm đau phải thực theo Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 Chính phủ, bao gồm: 1.NLĐ làm việc theo hợp đồng có thời hạn đủ tháng trở lên hợp đồng lao động không xác định thời hạn quan, doanh nghiệp, tổ chức… 2.Cán bộ, công chức, viên chức theo pháp lệnh cán công chức 3.NLĐ, xã viên làm việc hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ tháng trở lên hợp tác xã thành lập, hoạt động theo luật HTX 4.NLĐ làm việc doanh nghiệp, quan tổ chức làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn tháng, hết hạn hợp đồng mà NLĐ tiếp tục làm việc giao kết hợp đồng lao động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải tham gia BHXH bắt buộc 5.Các đối tượng học, thực tập, công tác, điều dưỡng nước mà hưởng tiền lương tiền công thuộc đối tượng thực bắt buộc 6.NLĐ làm việc hưởng tiền lương, tiền công theo hợp đồng từ đủ tháng trở lên doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp diêm nghiệp 7.Sỹ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân dân thuộc diện hưởng lương 2.2.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp 2.3 Chế độ trợ cấp thất nghiệp 2.3.1 Mục đích trợ cấp thất nghiệp - Góp phần ổn định thu nhập tâm lý cho người lao động gia đình họ Giúp người lao động bị thất nghiệp sớm có hội điều kiện quay trở lại thị trường lao động - Góp phần ổn định kinh tế, trị xã hội quốc gia, hậu tình trạng thất nghiệp thường ảnh hưởng sâu sắc đến tất lĩnh vực Với tư cách số chín chế độ BHXH nên có 70 nước thực chế độ Và Chính phủ Việt Nam khẩn trương nghiên cứu xúc tiến để trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động 2.3.2 Đối tượng trợ cấp thất nghiệp Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hợp đồng làm việc mà hợp đồng không xác định thời hạn xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên 2.3.3 Điều kiện trợ cấp thất nghiệp - NLĐ đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên vòng hai mươi bốn tháng trước bị việc làm chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động - Đã đăng ký với quan lao động bị việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc - Chưa tìm việc làm sau mười năm ngày kể từ ngày đăng ký với quan lao động 2.3.4 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp - Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp sáu tháng liền kề trước bị việc làm chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động - Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định sau + Ba tháng, có từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; + Sáu tháng, có từ đủ ba mươi sáu tháng đến bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; + Chín tháng, có từ đủ bảy mươi hai tháng đến trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; + Mười hai tháng, có từ đủ trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên 2.4 Chế độ trợ cấp hưu trí 2.4.1 Mục đích trợ cấp hưu trí - Đảm bảo thực quyền lợi hợp pháp người lao động sau hoàn thành nghĩa vụ lao động với xã hội; - Thể quan tâm Nhà nước, người sử dụng lao động người lao động không họ trẻ, khoẻ mà họ già yếu, lao động Sự quan tâm không tuý nghĩa vụ, trách nhiệm mà đạo lý dân tộc chế độ trị - xã hội; - Giúp người lao động tiết kiệm cho thân trình lao động để đảm bảo ổn định sống già, từ góp phần giảm bớt gánh nặng cho người thân, gia đình xã hội - Trong xu hướng già hoá dân số giới nay, chế độ trợ cấp hưu trí trực tiếp góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho nước, dân tộc 2.4.2 Đối tượng trợ cấp hưu trí Đối tượng trợ cấp hưu trí toàn NLĐ, gồm NLĐ thực tế tham gia BHXH cho chế độ trợ cấp hưu trí Những đối tượng quy định pháp luật quốc gia Riêng loại hình BH hưu trí tự nguyên, đối tượng trợ cấp hưu trí điều tiết Luật đặc thù Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật Dân sự… 2.4.3 Điều kiện trợ cấp hưu trí NLĐ đóng BHXH đủ 20 năm trở lên có điều kiện sau: - Nam đủ 60, nữ đủ 55 tuổi; - Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nơi có phụ cấp khu vực hệ số >=0,7; - Nam đủ 50, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả lao động >=61% (hưởng lương hưu với mức thấp hơn); - Không kể tuổi đời, suy giảm khả lao động >=61%, có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hưởng lương hưu với mức thấp hơn); - Đủ 50 đến 55 tuổi (nam/nữ), có 15 năm làm công việc khai thác than hầm lò; - Không kể tuổi đời người bị nhiễm HIV/AIDS tai nạn rủi ro nghề nghiệp 2.4.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp - Mức trợ cấp hưu trí số tiền mà người hưu nhận hàng tháng kể từ nghỉ hưu Mức trợ cấp phụ thuộc vào yếu tố: + Tình trạng khả lao động; + Tiền lương người lao động làm; + Tuổi thọ bình quân người lao động; + Điều kiện kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ - Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH - Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu: + 15 năm đầu = 45% + Cộng thêm năm = 2% (nam) 3% (nữ) - Mức hưởng lương hưu tối đa = 75% Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định so suy giảm khả lao động trừ 1% tỷ lệ - Thời gian hưởng trợ cấp hưu trí tính từ người lao động bắt đầu nghỉ hưu đến qua đời Thời gian hưởng trợ cấp hưu trí người khác nên để có sở xác lập chế độ hưu trí phải phân tích thêm tiêu thời gian hưởng trợ cấp hưu trí bình quân cho người hưu nói chung tính riêng cho đối tượng nam nữ 2.5 Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 2.5.1 Mục đích trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Góp phần đảm bảo thu nhập cho người lao động gia đình họ người lao động không may bị TNLĐ BNN; - Đảm bảo phục hồi khả lao động cho người lao động từ giúp họ sớm quay lại thị trường lao động; - Nâng cao tinh thần trách nhiệm người sử dụng lao động người lao động mà họ sử dụng Trách nhiệm thể người lao động khoẻ mạnh lẫn họ bị TNLĐ BNN 2.5.1 Đối tượng trợ cấp Điều 33 Công ước số 102 quy định đối tượng trợ cấp không bao gồm NLĐ tham gia BHXH bị TNLĐ BNN, mà người thân họ (vợ, chồng, cái) sau bị TNLĐ BNN mà NLĐ bị chết Đối tượng bao gồm người chăm sóc hàng ngày cho NLĐ bị TNLĐ BNN nặng hưởng trợ cấp dài hạn cần chăm sóc, nuôi dưỡng 2.5.2 Điều kiện hưởng - Đối với trường hợp bị TNLĐ: + Bị TNLĐ làm việc, nơi làm việc làm việc yêu cầu NSDLĐ + Bị TNLĐ nơi làm việc thực yêu cầu NSDLĐ + Bị tai nạn tuyến đường từ nơi công tác đến nơi làm việc - Đối với trường hợp mắc BNN: NLĐ mắc chứng bệnh nghề nghiệp nằm danh mục BNN quan có thẩm quyền quy định Loại bệnh mắc phải có liên quan đến nghề nghiệp làm Và NLĐ phải lầm vào tình trạng sau: + Ốm đau nghề nghiệp gây nên; + Mất khả lao động tạm thời; + Mất khả lao động vĩnh viễn; + Bị chết 2.5.3 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp Mức trợ cấp TNLĐ BNN phụ thuộc chủ yếu vào mức độ suy giảm khả lao động người lao động Mức độ suy giảm thường Hội đồng giám định y khoa xác định chứng nhận Ngoài ra, tính toán vào tiền lương tháng cuối người lao động trước bị TNLĐ BNN Hoặc vào mức tiền lương tối thiểu quốc gia Khi người lao động bị TNLĐ BNN hưởng quyền lợi sau đây: - Được chăm sóc y tế; - Được bố trí công việc phù hợp với tình trạng sức khoẻ sau thương tật, bệnh tật phục hồi; - Được trợ giúp phương tiện sinh hoạt phù hợp với tổn thương chức như: bị cụt chân, tay, hỏng mắt, điếc tai ; - Được giám định lại y khoa vết thương tái phát; - Được đào tạo lại nghề nghiệp cho phù hợp với công việc đảm nhận Thời gian hưởng trợ cấp tính từ lúc người lao động bị TNLĐ BNN phải vào viện điều trị viện Nếu trợ cấp dài hạn hàng tháng thời gian kéo dài đến người lao động bị chết Trong trường hợp người lao động bị chết TNLĐ BNN thân nhân họ trợ cấp dài hạn hàng tháng theo quy định cụ thể pháp luật 2.6 Chế độ trợ cấp gia đình 2.6.1 Mục đích trợ cấp gia đình - Hỗ trợ cho người lao động đông có trợ giúp vật chất cần thiết, tối thiểu để chăm sóc nuôi dạy cái; - Khuyến khích người lao động tham gia BHXH tạo nguồn lao động tương lai; - Góp phần đảm bảo bình đẳng xã hội, từ góp phần đảm bảo an sinh xã hội 2.6.2 Đối tượng trợ cấp Chế độ trợ cấp gia đình liên quan đến việc làm, đối tượng trợ cấp bao gồm người lao động tham gia BHXH làm việc gia đình họ Trong đó, người lao động đông con, gia cảnh gặp nhiều khó khăn xét hưởng trợ cấp Những gia đình đông hay số người sống phụ thuộc vào thu nhập người lao động tham gia BHXH nhiều đến mức trợ cấp tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể nước phải quy định cụ thể luật pháp 2.6.3 Điều kiện trợ cấp Theo Điều 42 Công ước số 102, điều kiện trợ cấp là: - Việc chi trả định kỳ cho người bảo vệ có thâm niên quy định; - Hoặc việc cung cấp cho thực phẩm, quần áo, chỗ ở, nghỉ hè, trợ giúp nội trợ; - Hoặc gồm trợ cấp ghi hai điểm a & b Như vậy, điều kiện tiên định để người lao động tham gia BHXH làm việc trợ cấp gia đình người làm việc tham gia đóng góp vào quỹ BHXH thời gian định, thường từ tháng đến năm, tuỳ theo quy định nước Điều kiện thứ hai tuỳ thuộc vào quy mô gia đình, số trẻ em bình quân lao động phải nuôi dưỡng, chăm sóc; nhu cầu tiêu dùng bình quân gia đình đông Điều kiện thứ ba khả toán quỹ BHXH Những điều kiện lượng hoá tiêu cụ thể để có xét trợ cấp hợp lý 2.6.4 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp Căn Công ước 102, nước thực chế độ thường có mức trợ cấp sau: - Tổng giá trị trợ cấp cho gia đình 3% tiền lương trung bình NLĐ xã hội nhân với số gia đình họ - Hoặc có nước quy định gia đình trợ cấp theo chế độ phải có tối thiểu trở lên đứa tháng trợ cấp cụ thể tiền Cách làm thường gắn với dân số nước Thời gian trợ cấp thường tính từ gia đình vượt số theo quy định, tham gia lực lượng lao động tạo thu nhập 2.7 Chế độ trợ cấp thai sản 2.7.1 Mục đích trợ cấp thai sản Chế độ trợ cấp thai sản đời nhằm mục đích: - Bù đắp thay nguồn thu nhập cho lao động nữ sinh đẻ nuôi nhỏ, tạm thời bị thu nhập từ lao động; - Tái sản xuất sức lao động cho lao động nữ cho hệ lao động kế tiếp; - Góp vốn thực bình đẳng nam nữ quyền phụ nữ nói chung Bình đẳng nam nữ phải hiểu theo nghĩa rộng là: bình đẳng việc làm thu nhập; bình đẳng nghĩa vụ gia đình nam nữ; bình đẳng đối xử giới chủ vớilao động nam lao động nữ; bình đẳng hội nghề nghiệp, bình đẳng màu da, tôn giáo, chủng tộc, kiến nguồn gốc quốc gia.v.v Tính đến hết năm 2003, giới có 139 nước thực chế độ trợ cấp thai sản lao động nữ Ngoài ra, nhiều quốc gia ban hành sách kinh tế - xã hội để đảm bảo thêm quyền lợi cho họ, tất tiến phụ nữ 2.7.2 Đối tượng trợ cấp Tất lao động nữ tham gia BHXH mang thai sinh đẻ đối tượng hưởng trợ cấp Ngoài ra, tùy theo pháp luật nước mà đối tượng bao gồm người xin nuôi đứa tháng tuổi Hoặc những người nạo, hút thai trợ cấp 2.7.3 Điều kiện trợ cấp Điều 47 Công ước 102 quy định: Trường hợp bảo vệ gồm thai nghén, sinh đẻ hậu làm gián đoạn thu nhập lao động nữ theo quy định pháp luật nước Tuy nhiên, họ phải đóng phí BHXH thời gian định nhằm tránh lạm dụng chế độ Thời gian thường gọi thời gian dự bị 2.7.4 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp Theo quy định Tổ chức lao động quốc tế mức trợ cấp thai sản phải 2/3 thu nhập lao động nữ trước sinh đẻ Đång thời khuyến cáo nước tăng mức trợ cấp lên đến 100% thu nhập trước sinh không giới hạn số lần sinh đẻ Về thời gian trợ cấp, ILO quy định tối thiểu 12 tuần Tuy vậy, quyền lợi vận dụng linh hoạt nước, chẳng hạn nước ta quy định lao động nữ mang thai nghỉ lần, lần ngày khám thai Trường hợp bị sảy thai nghỉ từ 20 đến 30 ngày Khi sinh nghỉ tháng lao động nữ làm việc điều kiện bình thường tháng làm công việc nặng nhọc, độc hại Khi lao động nữ sinh đôi trở lên, đứa sinh thêm nghỉ 30 ngày.v.v 2.8 Chế độ trợ cấp tàn tật 2.8.1 Mục đích trợ cấp tàn tật - Góp phần ổn định sống cho người lao động gia đình họ, người lao động không may bị tàn tật; - Khuyến khích người lao động tham gia BHXH; - Góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước Chế độ trợ cấp tàn tật có ý nghĩa nhân đạo nhân văn sâu sắc Tuy nhiên, để thực chế độ tương đối khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thâm hụt quỹ BHXH, không làm tốt khâu: quản lý chế độ, giám định y khoa 2.8.2 Đối tượng trợ cấp Theo Điều 55 Công ước 102 Điều Công ước 128, đối tượng trợ cấp theo chế độ tất NLĐ tham gia BHXH gặp phải tai nạn rủi ro nguyên nhân trình lao động Đối tượng bao gồm NLĐ giai đoạn học nghề có trình tham gia BHXH định 2.8.3 Điều kiện trợ cấp - NLĐ bị sức lao động vĩnh viễn Tức 2/3 khả lao động trở lên phải có giấy xác nhận Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền Nhà nước quy định - NLĐ phải tham gia đóng góp vào quỹ BHXH năm trở lên 2.8.4 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp Mức trợ cấp tàn tật 50% tiền lương người lao động trước bị tai nạn rủi ro dẫn đến bị sức lao động Mức trợ cấp cao hay thấp tuỳ thuộc vào thời gian đóng góp BHXH Nếu sức khoẻ có chiều hướng hồi phục, họ đào tạo lại nghề miễn phí để người sử dụng lao động bố trí công việc thích hợp Khi tìm kiếm công việc thích hợp có thu nhập, mức trợ cấp bị cắt giảm ngừng trợ cấp Thời gian trợ cấp kéo dài từ người lao động bị tai nạn rủi ro trình lao động thay chế độ trợ cấp tuổi già Hoặc sức khoẻ hồi phục, người lao động bố trí làm công việc có thu nhập để đảm bảo sống cho thân gia đình 2.9 Chế độ trợ cấp tử tuất 2.9.1 Mục đich trợ cấp Chế độ trợ cấp tử tuất chế độ có tính nhân đạo số chế độ BHXH Vì vậy, hầu hết quốc gia giới thực chế độ này, không nhu cầu tất yếu người lao động, mà nhằm mục đích cung cấp khoản thu nhập cho gia đình người lao động tham gia BHXH không may bị chết Từ đó, góp phần khắc phục khó khăn tức thời ổn định sống cho thành viên gia đình họ 2.9.2 Đối tượng trợ cấp - Con chưa đủ 15 tuổi; chưa đủ 18 tuổi học; từ đủ 15 tuổi trở lên suy giảm khả lao động từ 81% trở lên - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ cha chồng, mẹ vợ mẹ chồng, người khác mà đối tượng có trách nhiệm nuôi dưỡng từ ≥60 tuổi nam, từ ≥55 tuổi nữ nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi mà bị suy giảm khả lao động từ 81% trở lên - Điều kiện thu nhập: Những thân nhân nêu (trừ thân nhân con) phải thu nhập có thu nhập tháng thấp mức lương tối thiểu chung 2.9.3 Điều kiện hưởng Khi xét trợ cấp tiền tuất đòi hỏi phải có điều kiện "cần" "đủ" sau đây: - Điều kiện cần người lao động tham gia BHXH làm việc không may bị chết phải có thời gian đóng phí BHXH tối thiểu (khoảng 15 năm trở lên) Hoặc người lao động nghỉ việc chờ giải chế độ hưu trí hàng tháng; người hưởng lương hưu, hay hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng bị chết - Điều kiện đủ người sống phải lo chôn cất, mai táng cho người chết Hoặc bố, mẹ, vợ (chồng), người chết bị phương tiện sinh sống, tự lo liệu cho nhu cầu cá nhân Như vậy, thân nhân thực chất người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm luật pháp nước quy định cụ thể 2.9.4 Mức trợ cấp thời gian trợ cấp - Trợ cấp: + 50% mức lương tối thiểu chung (trường hợp thân nhân người trực tiếp nuôi dưỡng mức trợ cấp tuất tháng 70% mức lương tối thiểu chung) + Số lượng thân nhân hưởng trợ cấp: ≤4 người (trường hợp có từ hai người chết trở lên thân nhân người hưởng lần mức trợ cấp) - Thời gian: Từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết CHƯƠNG III: Ý NGHĨA CỦA CÁC CHẾ ĐỘ BHXH 3.1 Đối với kinh tế xã hội Từ nước ta thực sách, chế hoạt động BHXH mới, có bước chuyển đổi phù hợp với thay đổi chế quản lý từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường nhiều thành phần có điều tiết nhà nước theo định hướng XHCN, kết cho thấy giải vấn đề bản, có tác dụng nhiều mặt việc đảm bảo an toàn xã hội Chính sách BHXH thực trở thành công cụ để thực xã hội hoá hoạt động xã hội bước giảm dần bao cấp ngân sách nhà nước Chính sách BHXH thể rõ tiến xã hội công nguyên tắc “lấy số dông bù số ít”, “có đóng có hướng”, chế tổ chức, quản lý hoạt động BHXH ssã thiết lập thành hệ thống tập trung, thống từ trung ương tới địa phương, giải vướng mắc chồng chéo chức quản lý nghiệp Chính sách BHXH vào sống, tạo niềm tin cho cán bộ, công chức người lao động góp phần đẩy mạnh phát triển mang đến ổn định cho toàn kinh tế trị quốc gia 1.5 3.2 Đối với người tham gia BHXH Như biết, BHXH có ý nghĩa quan trọng kinh tế xã hội, bên cạnh BHXH ý nghĩa lớn người tham gia BHXH là: cán bộ, công nhân viên chức nhà nước nói chung người sử dụng lao động người lao động nói riêng Trước hết cán CNVC nhà nước người lao động chế độ BHXH có ý nghĩa góp phần đảm bảo quyền lợi ích cá nhâ, tạo cho họ khoản thu nhập để trang trải trường hợp không may có rủi ro xảy ra, giúp họ phần ổn định đời sống than gia đình Còn người sử dụng Mặt khác BHXH trung gian gắn bó lợi ích người lao động với người sử dụng lao động, người sử dụng lao động nhà nước Như vậy, lãnh đạo Đảng ta, sách BHXH trở thành sách xã hội quan trọng hệ thống an sinh xã hội, góp phần đảm bảo an toàn đời sống cán công chức, người lao động, góp phần tích cực vào công bảo vệ xây dựng đất nước KẾT LUẬN VÀ KHUYỄN NGHỊ Bản chất BHXH tương trợ cộng đồng, đoàn kết đùm bọc chia sẻ rủi ro cho Vì thế, việc Tổ chức Lao động quốc tế ILO đưa chế độ BHXH việc cần thiết quan trọng Nó hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn, mà giúp cho gia đình họ chia sẻ vất vả kinh tế thời điểm lúc Hơn nữa, thực nguồn cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức yên tâm, phấn khởi lao động sản xuất, từ giúp tăng suất chất lượng công việc cho doanh nghiệp nói chung toàn xã hội nói riêng Trong bối cảnh đất nước tiến hành công nghiệp hóa – đại hóa vấn đề NLĐ sách NLĐ ngày trở nên quan trọng, ý nghĩa kinh tế mà có ý nghĩa mặt trị-xã hội sâu sắc Vậy nên, cần phải tăng cường công tác quản lý thu nộp BHXH.; hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH; cần đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền BHXH đào tạo nguồn nhân lực phục vụ đại hóa hoạt động ngành BHXH.; mở rộng đối tượng tham gia phạm vi BHXH; nâng cao hiệu đầu tư nguồn quỹ nhàn rỗi; hợp tác nước quốc tế BHXH Như vậy, BHXH sách xã hội quan trọng thiếu quốc gia nhằm ổn định đời sống KT-XH, góp phần làm vững thể chế trị đặc biệt chế độ BHXH cần thiết quan trọng đối vơisự phát triển đất nước DANH MỤC THAM KHẢO Giáo trình BHXH, Chủ biên PGS.TS Nguyễn Tiệp, Xuất 2013 Tạp chí Bảo hiểm xã hội www.chinhphu.vn www.gso.gov.vn ... chế độ BHXH theo công ước 102 tổ - chức lao động quốc tế ILO CHUONG III: Ý nghĩa chế độ BHXH PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO CÔNG ƯỚC 102 CỦA TỔ CHỨC LAO. .. sẻ tài người lao động với người lao động; người lao động với ngời sử dụng lao động người sử dụng lao động với nhau; người lao động có công ăn việc làm thu nhập cao với người lao động không may... lạm dụng chế độ, thời gian trợ cấp luật pháp nước quy định chi tiết cụ thể cho chế độ CHƯƠNG II: HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH THEO CÔNG ƯỚC 102 CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ILO Chính sách BHXH phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ BHXH theo công ước 102 của tổ chức Lao động quốc tế ILO, Chế độ BHXH theo công ước 102 của tổ chức Lao động quốc tế ILO, Chế độ BHXH theo công ước 102 của tổ chức Lao động quốc tế ILO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay