ĐẠI học NGOẠI THƯƠNG hà nội

43 167 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 09:05

Tiểu luận triết 2 về tiền tệ và ứng dụng của tiền tệ trong kinh tế khoa học và đơn giản, hiệu quả nhất. Tiểu luận có nội dung dễ hiểu, phù hợp với thang điểm chấm thi ở đại học. Tiểu luận đã được kiểm chứng qua thực tế và đạt nhiều kết quả cao tại bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin cũng như trong các cuộc thi ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN Tiền tệ ứng dụng tiền tệ kinh tế Hà Nội,2015 MỤC LỤC Nội Dung Phần mở đầu Phần nội dung I TIỀN TỆ Tiền tệ gì? Lịch sử đời tiền tệ lạm phát Giá trị giá tiền tệ Bản chất tiền tệ Các đơn vị tiền tệ quốc tế Các đơn vị tiền tệ kế toán II Ứng dụng tiền tệ kinh tế Vai trò Chức tiền tệ Đặc lợi phát hành tiền tệ Phần kết luận Trang 2->12 13 Phần mở đầu Tiền tệ đóng vai trò quan trọng không phát triển kinh tế nước nhà mà quốc gia toàn giới Tiền tệ có giá trị có giá trị tự thân mà tiền tệ trao đổi Giá trị tiền số lượng hàng hóa dịch vụ mua Dollar Nói cách khác giá trị tiền nghịch đảo giá trị hàng hóa Các ngân hàng quốc gia thường theo đuổi mục đích thực tế cố định điều chỉnh lượng tiền Mục đích thường bình ổn giá , tức chống lại lạm phát Để giới hạn tỷ lệ lạm phát mức độ hợp lý với kinh tế quốc dân, ngân hàng quốc gia cố gắng giữ lượng tiền đồng với phát triển kinh tế Lượng tiền tăng nhanh hay tốc độ quay vòng tiền tăng lên lượng tiền không thay đổi dẫn đến cân tiền có hàng hóa Sự cân làm tăng mức giá chung người ta gọi lạm phát Lạm phát nhân tố thiết yếu trình lịch sử hình thành phát triển tiền tệ Tuy nhiên không kể đến đặc điểm bật khác tiền tệ: giá trị giá cả, chất đặc trưng, đơn vị tiền tệ quốc tế , đơn vị tiền tệ kế toán Lạm phát phân loại theo vận tốc ( lạm phát vừa phải , lạm phát phi mã , siêu lạm phát) hay theo giai đoạn ( giai đoạn tăng tốc, giai đoạn ổn định, giai đoạn giảm tốc) Lượng tiền tăng sách lãi suất ngân hàng quốc gia hay nợ quốc gia tăng đột ngột Khi lượng tiền giảm hay tốc độ quay vòng tiền giảm xuống lượng tiền không đổi giá giảm liên tục thời gian, người ta gọi giảm phát Lượng tiền giảm biện pháp ngân hàng quốc gia gây vận tốc quay vòng tiền giảm đi( người dân hay doanh nghiệp hạn chế tiêu dùng đầu tư tiền tiền tiết kiệm nhiều tiêu dùng) Dưới nghiên cứu quy luật lưu thông tiền tệ, lại có lạm phát xảy biện pháp khắc phục lạm phát Từ phân tích chức năng, vai trò đặc lợi phát hành tiền tệ Phần nội dung II Tiền tệ 1.Tiền tệ gì? Tiền tệ tiền xét tới chức phương tiện toán, đồng tiền luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa dịch vụ quốc gia hay kinh tế Vì định nghĩa vậy, tiền tệ gọi "tiền lưu thông" Tiền tệ mang hình thức tiền giấy tiền kim loại (tiền xu) Nhà nước (ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính, v.v ) phát hành Khi phân biệt tiền tệ quốc gia với tiền tệ quốc gia khác, người ta dùng cụm từ "đơn vị tiền tệ" Đơn vị tiền tệ nhiều quốc gia có tên gọi (ví dụ: dollar, franc ) để phân biệt đơn vị tiền tệ người ta thường phải gọi kèm tên quốc gia sử dụng đồng tiền (ví dụ: dollar Úc) Với hình thành khu vực tiền tệ thống nhất, ngày có nhiều quốc gia dùng chung đơn vị tiền tệ đồng EUR Đơn vị tiền tệ Việt Nam gọi đồng, ký hiệu dùng nước "đ", ký hiệu quốc tế VND, đơn vị nhỏ đồng hào (10 hào = đồng) xu (10 xu = hào) Tiền tệ phương tiện toán pháp quy nghĩa luật pháp quy định người ta bắt buộc phải chấp nhận dùng để toán cho khoản nợ xác lập đơn vị tiền tệ Một tờ séc bị từ chối dùng để toán nợ tiền giấy tiền kim loại không Tuy nhiên tiền kim loại phương tiện toán pháp quy bị luật pháp quốc gia giới hạn không vượt số lượng đơn vị tiền tệ tuỳ theo mệnh giá đồng tiền kim loại Theo luật pháp Việt nam, tiền giấy tiền kim loại phương tiện toán pháp quy không giới hạn Lịch sử đời tiền tệ lạm phát Lịch sử tiền tệ lịch sử phát triển hình thái giá trị từ thấp đến cao, từ hình thái giản đơn hình thái đầy đủ tiền tệ Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên: Đây hình thái phôi thai giá trị, xuất giai đoạn đầu trao đổi hàng hoá, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật lấy vật khác Ví dụ: 1m vải = 10 kg thóc Ở đây, giá trị vải biểu thóc Còn thóc dùng làm phương tiện để biểu giá trị vải Với thuộc tính tự nhiên mình, thóc trở thành thân vải Sở dĩ thân thóc có giá trị Hàng hoá (vải) mà giá trị biểu hàng hoá khác (thóc) gọi hình thái giá trị tương đối Còn hàng hoá (thóc) mà giá trị sử dụng biểu giá trị hàng hoá khác (vải) gọi hình thái vật ngang giá Hình thái vật ngang giá có đặc điểm: giá trị sử dụng trở thành hình thức biểu giá trị; lao động cụ thể trở thành hình thức biểu lao động trừu tượng; lao động tư nhân trở thành hình thức biểu lao động xã hội Hình thái giá trị tương đối hình thái vật ngang giá hai mặt liên quan với nhau, tách rời nhau, đồng thời hai cực đối lập phương trình giá trị Trong hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên tỷ lệ trao đổi chưa thể cố định Chức tiền tệ quy luật lưu thông tiền tệ:Bản chất tiền tệ thể qua chức Theo C.Mac tiền tệ có chức năng: - -Thước đo giá trị: Tiền tệ dùng để biểu đo lường giá trị hàng hóa Muốn đo lường giá trị hàng hóa, thân tiền tệ phải có giá trị Vì vậy, tiền tệ làm chức thước đo giá trị phải tiền vàng Để đo lường giá trị hàng hóa không cần thiết phải tiền mặt mà cần so sánh với lượng vàng cách tưởng tượng Sở dĩ làm vậy, giá trị vàng giá trị hàng hóa thực tế có tỷ lệ định Cơ sở tỷ lệ thời gian lao động xã hội cần thiết hao phí để sản xuất hàng hóa Giá trị hàng hóa biểu tiền gọi giá hàng hóa Do đó, giá hình thức biểu tiền giá trị hàng hóa Giá hàng hóa yếu tố sau định: + Giá trị hàng hóa + Giá trị tiền + Ảnh hưởng quan hệ cung cầu hàng hóa Để làm chức thước đo giá trị thân tiền tệ phải đo lường Do đó, phải có đơn vị đo lường tiền tệ Đơn vị trọng lượng định kim loại dùng làm tiền tệ Ở nước, đơn vị tiền tệ có tên gọi khác Đơn vị tiền tệ phần chia nhỏ tiêu chuẩn giá Tác dụng tiền dùng làm tiêu chuẩn giá không giống với tác dụng dùng làm thước đo giá trị Là thước đo giá trị, tiền tệ đo lường giá trị hàng hóa khác; tiêu chuẩn giá cả, tiền tệ đo lường thân kim loại dùng làm tiền tệ Giá trị hàng hóa tiền tệ thay đổi theo thay đổi số lượng lao động cần thiết để sản xuất hàng hóa Giá trị hàng hóa tiền tệ (vàng) Thay đổi không ảnh hưởng đến “chức năng” tiêu chuẩn giá nó, giá trị vàng thay đổi Thí dụ 1USD 10 xu - Phương tiện lưu thông: Với chức làm phương tiện lưu thông, tiền làm môi giới trình trao đổi hàng hóa Để làm chức lưu thông hàng hóa ta phải có tiền mặt Trao đổi hàng hóa lấy tiền làm môi giới gọi lưu thông hàng hóa Công thức lưu thông hàng hóa là: H – T – H, tiền làm môi giới trao đổi hàng hóa làm cho hành vi bán hành vi mua tách rời thời gian không gian Sự không trí mua bán chứa đựng mầm mống khủng hoảng kinh tế Trong lưu thông, lúc đầu tiền tệ xuất hình thức vàng thoi, bạc nén Dần dần thay tiền đúc Trong trình lưu thông, tiền đúc bị hao mòn dần phần giá trị Nhưng xã hội chấp nhận tiền đúc đủ giá trị Như vậy, giá trị thực tiền tách rời giá trị danh nghĩa Sở dĩ có tình trạng tiền làm phương tiện lưu thông đóng vai trò chốc lát Người ta đổi hàng lấy tiền lại dùng để mua hàng mà cần Làm phương tiện lưu thông, tiền không thiết phải có đủ giá trị Lợi dụng tình hình đó, đúc tiền nhà nước giảm bớt hàm lượng kim loại đơn vị tiền tệ Giá trị thực tiền đúc ngày thấp so với giá trị danh nghĩa Thực tiễn dẫn đến đời tiền giấy Bản thân tiền giấy giá trị mà dấu hiệu giá trị công nhận phạm vi quốc gia + Phương tiện cất trữ: Làm phương tiện cất trữ, tức tiền rút khỏi lưu thông vào cất trữ Sở dĩ tiền làm chức vì: tiền đại biểu cho cải xã hội hình thức giá trị, nên cất trữ tiền hình thức cất trữ cải Để làm chức phương tiện cất trữ, tiền phải có đủ giá trị, tức tiền vàng, bạc Chức cất trữ làm cho tiền lưu thông thích ứng cách tự phát với nhu cầu tiền cần thiết cho lưu thông Nếu sản xuất tăng, lượng hàng hóa nhiều tiền cất trữ đưa vào lưu thông Ngược lại sản xuất giảm lượng hàng hóa lại phần tiền vàng rút khỏi lưu thông vào cất trữ + Phương tiện toán: Làm phương tiện toán, tiền dùng để trả nợ, nộp thuế, trả tiền mua chịu hàng… Khi sản xuất trao đổi hàng hóa phát triển đến trình độ tất yếu nảy sinh việc mua bán chịu Trong hình thức giao dịch trước tiên tiền làm chức thước đo giá trị để định giá hàng hóa Nhưng mua bán chịu nên đến kỳ hạn tiền đưa vào lưu thông để làm phương tiện toán Sự phát triển quan hệ mua bán chịu mặt tạo khả trả nợ cách toán khấu trừ lẫn không dùng tiền mặt Mặt khác, việc mua bán chịu người mua trở thành nợ, người bán trở thành chủ nợ Khi hệ thống chủ nợ nợ phát triển rộng rãi, đến kỳ toán, khâu không toán gây khó khăn cho khâu khác, phá vỡ hệ thống, khả khủng hoảng kinh tế tăng lên + Tiền tệ giới: Khi trao đổi hàng hóa vượt khỏi biên giới quốc gia tiền làm chức tiền tệ giới Với chức này, tiền phải có đủ giá trị, phải trở lại hình thái ban đầu vàng Trong chức này, vàng dùng làm phương tiện mua bán hàng, phương tiện toán quốc tế biểu cải nói chung xã hội + Tóm lại: chức tiền kinh tế hàng hóa quan hệ mật thiết với Sự phát triển chức tiền phản ánh phát triển sản xuất lưu thông hàng hóa b) Quy luật lưu thông tiền tệ: Tiền hình thức biểu giá trị hàng hóa, phục vụ cho vận động hàng hóa Lưu thông hàng hóa lưu thông tiền tệ hai mặt trình thống với Lưu thông tiền tệ xuất dựa sở lưu thông hàng hóa Ở kỳ định, lưu thông hàng hóa đòi hỏi lượng tiền cần thiết cho lưu thông Số lượng tiền xác định quy luật chung lưu thông tiền tệ Quy luật thể sau: P.Q M= V Trong đó: M: số lượng tiền cần thiết lưu thông P: giá đơn vị hàng hóa Q: khối lượng hàng hóa dịch vụ đưa vào lưu thông V: số vòng lưu thông đơn vị tiền tệ Khi tiền vừa làm chức phương tiện lưu thông, vừa làm chức phương tiện toán lượng tiền cần thiết cho lưu thông xác định sau: PQ − ( PQb − PQk ) + PQd M= V Trong đó: PQ: tổng số giá trị hàng hóa dịch vụ đem lưu thông PQ b : tổng giá hàng hóa bán chịu PQ k :tổng giá hàng hóa khấu trừ PQ d : tổng giá hàng hóa đến kỳ toán Quy luật lưu thông tiền tệ phổ biến kinh tế hàng hóa Theo “ vietnamnet.vn” ước tính Tổng cục Thống kê, số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam vào tháng 12/2007 tăng 12,6% so với tháng 12/2006 Đây mức tăng giá cao vòng 12 năm qua Lạm phát giai đoạn 1995-2007, tính theo CPI tháng 12 năm so với tháng 12 năm trước Đúng giá lương thực thực phẩm, giá dầu tăng cao năm 2007 Do hai nhóm hàng hoá sản phẩm ngoại thương chủ đạo Việt Nam đồng thời chiếm tỷ trọng lớn cấu CPI, chắn nguyên nhân gây lạm phát cao Việt Nam suốt năm 2007 Nhưng giá lương thực thực phẩm giá dầu lửa giới nguyên nhân chính, nước khu vực Trung Quốc, Thái Lan phải chịu sức ép tăng giá tương tự Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát Việt Nam năm 2007 lên tới hai chữ số, Trung Quốc chịu lạm phát mức 6,5% Thái Lan 2,9% Khác biệt rõ rệt Việt Nam với quốc gia có lạm phát thấp hơn, Trung Quốc, Thái Lan, tốc độ tăng cung tiền Tính tới cuối tháng 6/2007, lượng tiền mặt lưu thông tiền gửi ngân hàng Việt Nam tăng tới 21,1% so với đầu năm Con số tương ứng Trung Quốc Thái Lan 10% 1,4% Tăng trưởng kinh tế liên tục mức cao đòi hỏi lượng tiền đưa vào lưu thông phải tăng lên tương ứng Tuy nhiên, chênh lệch mức tăng cung tiền tăng GDP lớn áp lực lạm phát nảy sinh Năm 2007 lạm phát Việt Nam lên đến 12,6%, mức tăng kỷ lục thập kỷ qua Về bản, lạm phát xem tượng tiền tệ, nghĩa lượng tiền tăng mức so với khối lượng hàng hóa trao đổi kinh tế Ở Việt Nam, nhằm hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế tốc độ cao, lượng tiền mở rộng liên tục nhiều năm trở lại nhiều người nghi ngờ lý lạm phát Tuy vậy, năm qua nhiều yếu tố khách quan tác động đến giá cả, chẳng hạn lũ lụt, bệnh dịch gia cầm – yếu tố tác động đẩy giá lương thực thực phẩm tăng cao, giá số nguyên vật liệu hàng công nghiệp tăng nhu cầu Trung Quốc tăng mạnh, đặc biệt giá xăng dầu tăng vọt Song, thời điểm cuối năm, tất yếu tố tổng hợp phân tích công cụ khác vai trò sách tiền tệ tín dụng bỏ qua Trong năm 2007, giá 10 11 12 13 ... thóc trở thành thân vải Sở dĩ thân thóc có giá trị Hàng hoá (vải) mà giá trị biểu hàng hoá khác (thóc) gọi hình thái giá trị tương đối Còn hàng hoá (thóc) mà giá trị sử dụng biểu giá trị hàng hoá... môi giới trình trao đổi hàng hóa Để làm chức lưu thông hàng hóa ta phải có tiền mặt Trao đổi hàng hóa lấy tiền làm môi giới gọi lưu thông hàng hóa Công thức lưu thông hàng hóa là: H – T – H,... giá trị hàng hóa dịch vụ đem lưu thông PQ b : tổng giá hàng hóa bán chịu PQ k :tổng giá hàng hóa khấu trừ PQ d : tổng giá hàng hóa đến kỳ toán Quy luật lưu thông tiền tệ phổ biến kinh tế hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI học NGOẠI THƯƠNG hà nội, ĐẠI học NGOẠI THƯƠNG hà nội, ĐẠI học NGOẠI THƯƠNG hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay