Nghiên cứu tác động của tham nhũng và chênh lệch tham nhũng đến nguồn vốn FDI vào các nước khu vực đông nam á

59 112 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 07:47

BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH NGUYỄN THỊTHANH TRÚC NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THAM NHŨNG VÀ CHÊNH LỆCH THAM NHŨNG ĐẾN NGUỒN VỐN FDI VÀO CÁC NƢỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phốHồChí Minh –Năm 2016 BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾTHÀNH PHỐHỒCHÍ MINH NGUYỄN THỊTHANH TRÚC NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THAM NHŨNG VÀ CHÊNH LỆCH THAM NHŨNG ĐẾN NGUỒNVỐN FDI VÀO CÁC NƢỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: Kinh tếphát triển Mã số:60310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS TRẦN TIẾN KHAI Thành phốHồChí Minh –Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi.Các sốliệu, kết quảnêu luận vănnàylà trung thực chưa công bốtrong bất kỳcông trình khác Học viên Nguyễn ThịThanh Trúc MỤC LỤC TRANG PHỤBÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒTHỊTÓM TẮT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1.Lý chọn đềtài 1.2.Mục tiêu nghiên cứu .4 1.3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.Ý nghĩa nghiên cứu 1.5.Phương pháp nguồn dữliệu nghiên cứu 1.6.Cấu trúc nghiên cứu .5 CHƢƠNG 2: CƠ SỞLÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.Đầu tư trực tiếp nước tham nhũng .7 2.1.1.Khái niệm đầu tư trực tiếp nước .7 2.1.2.Khái niệm tham nhũng 2.2.Các lý thuyết tảng vềmối quan hệgiữa FDI tham nhũng 2.2.1.Lý thuyết vềchi phí giao dịch 2.2.2.Lý thuyết vềmô hinh OLI 10 2.2.3.Thểchếquốc gia tham nhũng 13 2.2.4.Lý thuyết vềkhoảng cách thểchế 14 2.2.5.Lý thuyết vềkhoảng cách tham nhũng FDI .15 2.3.Các nghiên cứu thực nghiệm vềtham nhũng FDI .17 2.3.1 Mối liên hệgiữa tham nhũng FDI .17 2.3.2 Mối liên hệgiữa chênh lệch tham nhũng FDI 20 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 243.1.Mô hình nghiên cứu 243.2.Mẫu, dữliệu kỳvọng dấu 25 3.2.1.Mẫu nghiên cứu 25 3.2.2.Dữliệu, mô tảbiến kỳvọng dấu 25 3.2.3.Giảthuyết nghiên cứu .31 3.3.Phương pháp nghiên cứu 32 3.4 Quy trình nghiên cứu 35 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 37 4.1 Đánh giá tổng quan thực trạng tham nhũng dòng vốn FDI vào nước khu vực Đông Nam Á 37 4.1.1 Nguồn vốn FDI khu vực Đông Nám Á 37 4.1.2 Thực trạng tham nhũng nước khu vực Đông Nam Á .42 4.2 Thống kê mô tả .44 4.3 Kết quảkinh tếlượng: 46 CHƢƠNG : KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 PHỤLỤC 69 TÓM TẮT Bài nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệgiữa tham nhũng, chênh lệch tham nhũng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước vào nước ởkhu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001-2012.Bài nghiên cứu sửdụng mô hình hiệu ứng cốđịnh (FEM) mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) cho bộdữliệu bảng đến từchínquốc gia: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philipin, Singapore, Thái lan Việt Nam Kết quảcho thấy tham nhũng nước nhận đầu tư có tác động tích cực đến lượng vốn FDI chảy vào Đồng thời, nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệgiữa chênh lệch tham nhũng nước đầu tư nước nhận đầu tư đến lượng vốn FDI thu hút.Qua nghiên cứu này, tác giảhy vọng cung cấp thêm chứng thực nghiệm đểcác nhà hoạch định sách tham khảo đểđưa định thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ởtừng giai đoạn Trong giai đoạn này, tham nhũng có thểđóng vai trò tích cực, giai đoạn khác, tham nhũng lại đóng vai trò kiềm hãm dòng chảy đầu tư vào nước khu vực Đông Nam Á CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1.Lý chọn đềtài Trong bối cảnh toàn cầu hóa nay, việc chu chuyển vốn kinh tếlà xu thếtất yếu mà quốc gia lựa chọn lợi ích mà chu chuyển vốn mang lại cho cảnước đầu tư nước tiếp nhận đầu tư Một động lực chu chuyển vốn lớn dòng vốn đầu tư công ty đa quốc gia (MNEs) thông qua hình thức đầu tư trực tiếp nước (FDI) Vì vậy, không chỉcác công ty đa quốc gia mà kểcảcác quốc gia đầu tư quốc gia nhận đầu tư mong muốn nắm bắt nhân tốtác động đến dòng chảy FDI Bên cạnh đặc điểm kinh tếđặc thù quốc gia vốn coi tác nhân thu hút FDI có nhiều lý thuyết cho sựkhác biệt vềthểchếgiữa quốc gia mà cụthểlà sựkhác biệt vềtham nhũng hai nước có mối quan hệquan trọng với dòng vốn FDI Chủđềtham nhũng hiệu quảcủa kinh tếlà chủđềkhá phốbiến, nghiên cứu nhiều thời gian qua, vấn đề tham nhũng ảnh hưởngnhư đến thu h t đầu tư trực tiếp nước FDI vào đất nước có mức độ tham nhũng cao chưa đánh giá đầy đủ nghiên cứu có.Có hai quan điểm vềtác động tham nhũng FDI Quan điểm thứnhất theo nghiên cứu Kwok Tadesse (2006) cho MNEs c n thận lựa chọn nước chủ nhà cho chi nhánh nước họ ởi lo ngại họ không chắn chi phí ổ sung liên quan đến tham nhũng vào chi phí hoạt động Do đó, tham nhũng coi rào cản FDI Judge cộng sự, 2011 Tuy nhiên có quan điểm trái ngược cho rằng: tham nhũng điều cần thiết –một chất ôi trơn cho giao dịch, đặc iệt ―lỗ hổng thể chế‖ngày phổ iến kinh tế phát triển Tham nhũng cải thiện hiệu ằng cách giảm lệch lạc gây ởi tổ chức hoạt động ộ máy quan liêu k m hiệu quả(Khanna & Palepu, 2010; Kwok & Tadesse, 2006) Ngoài ra, chênh lệch tham nhũng nước đầu tư nước nhận đầu tư đềtài quan tâm Có nhiều nghiên cứu đềcập đến vấn đềnày nghiên cứu Habib Zurawicki (2002),Eden Miller (2004), Rose-Ackermamn (2008), 3Godinezvà Liu (2013) Các nghiên cứu trảlời cho câu hỏi nước đầu tư có mức độtham nhũng thấp nước nhận đầu tư ngược lại có ảnh hưởng đến dòng vốn FDI chảy vào nước nhận đầu tư hay không.Đông Nam Á có vịtrí địa chiến lược vô quan trọng thếgiới, khu vực nằm tuyến đường biển vận tải quan trọng, kết nối quốc gia phát triển Châu Âu với quốc gia Nhật Bản, Trung quốc,Hàn quốc Cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên đồi giá nhân công rẻđã khiến Đông Nam Á trởthành điểm thu h t nhà đầu tư nước đến tìm kiếm trịthường đầu tư tiêu thụ Trong năm gần đây, xu hướng chuyển dịch dòng vốn FDI chuyển dần vềkhu vực Đông Nam Á.Năm 2010 tổng lượng FDI chảy vào khu vực 105 tỷ(chiếm 9,9% lượng FDI inflows toàn cầu , năm 2011 giảm nhẹcòn 93,5 tỷ(chiếm 18,13% FDI inflows toàn cầu năm 2012 tăng mạnh trởlại 108 tỷ(chiếm 14% lượng FDI inflows toàn cầu Đặc biệt, năm 2010, 82% lượng FDI tăng thếgiới chảy vào khu vực châu Á phần hai chảy vào khu vực Đông Nam Á Tương tựnăm 2013, 49% lượng FDI tăng thếgiới chảy vào khu vực châu Á, gần 56,5% sốđó chảy vào khu vực Đông Nam Á.Điều củng cốhơn nhận định khu vực Đông Nam Á điểm đến cho dòng chảy FDI.Mặc khác,theo đánh giá tổchức minh bạch quốc tế(TI), nước thuộc khu vực Đông Nam Á trừSingapore) có mức độtham nhũng cao Trong giai đoạn từnăm 2001 đến năm 2012, chỉsốcảm nhận tham nhũng khu vực trung bình 3,63/10 (0 điểm tham nhũng cao, 10 điểm sạch).Tổchức minh bạch quốc tếđã đưa lời cảnh báo vềtình trạng tham nhũng có thểảnh hưởng đến kếhoạch phát triển kinh tếcủa nước khu vực Như vậy, liệu có mối quan hệnào tình trạng tham nhũng dòng chảy FDI vào nước ởkhu vực Đông Nam Á không?Chính sựmâu thuẫn kết quảnghiên cứu thực nghiệm với tình hình đánh giá mức độtham nhũng lượng vốn FDI thu hút nước khu vực Đông Nam Á nói ởtrên, tác giảthực đềtài: ―Nghiên cứu tác động tham nhũng vàchênh lệch tham nhũng đến nguồn vốn FDI chảy vàocác nƣớckhu vực Đông Nam Á‖ nhằm đánh giá sựtác động tham nhũng chênh lệch tham nhũng lên nguồn vốn FDI ởkhu vực Đông Nam Á 1.2.Mục tiêu nghiên cứu Bài nghiên cứu xem xét mối quan hệgiữa nhân tốliên quan đến tham nhũng, thểchếquốc gia nhân tốvĩ mô khác đến dòng chảy FDIởchín quốc gia thuộc khu vực ASEAN giai đoạn 2001-2012với mục tiêu nghiên cứu sau:Thứnhất, tìm hiểu mối quan hệgiữa tham nhũng dòng vốn FDI vào quốc gia khu vực Đông Nam Á.Thứhai,đánh giá mối quan hệgiữa chênh lệch tham nhũng đến dòng vốn FDI vào quốc gia khu vực Đông Nam ÁĐểcó thểđạt đượccác mục tiêu trên, nghiên cứu đưa câu hỏi nghiên cứu sau:Câu hỏi 1:Tham nhũng tác động thếnào đến dòng vốn FDI ởcác quốc gia Đông Nam Á?Câu hỏi 2: Chênh lệch tham nhũng quốc gia đầu tư quốc gia nhận đầu tư có tác động thếnào đến dòng vốn FDI đầu tư?1.3.Đối tượng phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước chảy vào nước ởkhu vực Đông Nam Á khoảng thời gian 2001-2012và mối quan hệvới tham nhũng Phạm vi nghiên cứu:Nghiên cứu ở9 quốc gia khu vực bao gồm: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philipin, Singapore, Thái lan Việt Nam Ngoài quốc gia kểtrên khu vực Đông Nam Á có nước Đông Timor, Brunei Tuy nhiên sốliệu quốc gia chưa đầy đủđểphục vụcho nghiên cứu nên tác giảchỉlựa chọn quốc gia kểtrên.1.4.Ý nghĩa nghiên cứuBài nghiên cứu góp phần củng cốthêm chứng thực nghiệm vềtác động tham nhũng nước nhận đầu tư sựchênh lệch tham nhũng nước đầu tư nước nhận đầu tư đến việc thu hút nguồn vốn FDI nước thếgiới 51.5.Phương pháp nguồn dữliệu nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu:thực nghiên cứu định lượng dữliệu bảng, sửdụng phương pháp kiểm định nhằm kiểm soát khiếm khuyết mô hình hồi quy, từđó lựa chọn phương pháp kiểm soát vấn đềkhiếm khuyết tồn nhằm đưa kết quảđịnh lượng tin cậy.Bài nghiên cứu sửdụng phầm mềm Stata đểđịnh lượng nhằm kiểm định mối quan hệgiữatham nhũng, chênh lệch tham nhũng nước đầu tư nhận đầu tư với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước nước nhận đầu tư sựkiểm soát biến thểchếvà môi trường kinh tếvĩ mô Dữliệu:Dữliệu nghiên cứuđược lấy từnguồn tổchức quốc tếđáng tin cậy Ngân hàng thếgiới (WB), Tổchức minh bạch quốc tế(IT), Quỹdi sản Thếgiới(Heritage Foundation), Liên Hiệp Quốc(UNDP), Hiệp hội Thương mại Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD).1.6.Cấu trúc nghiên cứuBài nghiên cứu cấu trúc thành phần Phần 1giới thiệutổng quan vấn đềtrong nghiên cứu:lí chọn đềtài,câu hỏi mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp dữliệu nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu bốcục nghiên cứu.Phần 2trình bày tổng quan tài liệu có liên quan đến nguồn vốn FDI, tham nhũng chênh lệch tham nhũng, mối liên hệgiữa yếu tốtrên với nhaucũng nhưcác chứng thực nghiệm vềmối quan hệcủa cácbiến tham nhũng cácnhân tốvĩ mô với nguồn vốn FDI vào mỗiquốc gia Phần 3trình bày phương pháp nghiên cứu, mang đến nhìn tổng quan vềmô hình dữliệu bảng động, phương pháp hồi quy FixedEffect Random Effect, giảthuyết nghiên cứu; mô tảmẫu nghiên cứu, dữliệunghiên cứu nguồn thu thập dữliệu nêu rõ cách xác định ý nghĩa biến sốđược sửdụng mô hình ước lượng Phần 4trình bàycác kết quảnghiên cứu bao gồm thống kê mô tả, kết quảthực nghiệm từmô hình hồi quy dữliệu bảngđộngbằng phương pháp FixedEffect, phương pháp Random Effectvà kiểm định cho khu vực ASEAN Phần kết luậntổng quátnhững kết luận nghiên cứu, nêu lênmột sốkiến nghị, gợi ý sách cho nước ASEAN nói chung Việt Nam nói riêng dựa tình hình dòng vốn FDI tham nhũng trênthực tếvàkết quảcủa nghiên 6cứu,cũng chỉramột sốđiểm hạn chếcòn tồn nghiên cứu hướng phát triển đềtàitrong tương lai thống kê Hệsốước lượng dương, cho thấy chênh lệch tham nhũng tăng lượng FDI tăng Như vậy, nước đầu tư tham nhũng lượng FDI chảy vào nước nhận đầu tư tăng Nước nhận đầu tư có chỉsốtham nhũng cao, thường làcác nước có kinh tếkém phát triển, đó, lượng cạnh tranh công ty nội địa so với công ty đa quốc gia Điều này, làm cho sức hấp dẫn thịtrường nước nhận đầu tư thu h t công ty đa quốc gia nhiều hơn.Kết quảhồi quy mô hình 3*(bảng 4.13) thểhiện khoảng cách tham nhũng tác động thếnào đến dòng vốn FDI chảy vào nước nhận đầu tư mức độtham nhũng ởnước đầu tư cao nước nhận đầu tư Kết quảchạy hồi quy cho thấy ý nghĩa thống kê FDI từnước đầu tư có mức độtham nhũng cao không th c đy dòng vốn FDI chảy vào nước nhận đầu tư có mức độtham nhũng thấp hơn.Thực tếcho thấy, công ty ởnước đầu tư có mức độtham nhũng cao, lực cạnh tranh họkém, không đủsức cạnh tranh bình đẳng ởcác nước có môi trường kinh doanh Mặt khác,bản thân nước nhận đầu tư, nước ASEAN(trừSingapore , ởmức tham nhũng cao Do đó, nước chủđầu tư thỏa mãn giảthuyết H2 không đáng 57kể, lượng FDI chảy từcác quốc gia so với tổng lượng FDI chảy vào khu vực không nhiều, nên sẽkhông phản ánh ảnh hưởng mà đem lại cho nước nhận đầu tư.Ngoài ra, biến kiểm soát mô hình 1*, mô hình 2* mô hình 3* sốbiến có ý nghĩa thống kê iến sởhạtầng, biến tỷlệthất nghiệp, biến chỉsốquan liêu, biến chỉsốphát triển kinh tếvà biến GDPMối tương tác sởhạtầng FDI mối tương quan âm, điều cho thấy nước có chất lượng sởhạtầng thấp thu hút nguồn vốn FDI Các công ty đa quốc gia thường ý nơi vậyđểkhai thác dựán xây dựng lớn dựán công cộng, siêu quy mô Mặc khác,có quan điểm cho sởhạtầng tốt điểm thu h t FDI có ằng chứng cho thấy ởcác nước phát triển sởhạtầng yếu tốquan trọng đểthu hút FDI (Wheeler & Mody,1992).Cũng sởhạtầng, tỷlệthất nghiệp, chỉsốquan liêu có mối tương quan âm với nguồn vốn FDI thu h t Điều củng cốthêm chứng thực nghiệm vềmối quan hệnày Bộmáy nhà nước quan liêu, thủtục hành phức tạp, thời gian doanh nghiệp bỏra nhiều làm nản lòng nhà đầu tư Do đó, lượng FDI có thểbịảnh hưởng Mặt khác,tỷlệthất nghiệp chỉsốcho thấy tình trạng sức khỏe kinh tếcác nước Nước có kinh tếbất ổn tỉlệthất nghiệp cao, môi trường kinh doanh hấp dẫn nguồn vốn FDI.Chỉsốtựdo kinh tế, tăng trưởng kinh tếthểhiện mối tương quan dương nguồn vốn FDI Chỉsốtựdo kinh tế, tăng trưởng kinh tếthểhiện trình độphát triển quốc gia Các nước ởkhu vực Đông Nam Á có kinh tếphát triển lượng vốn FDI thu h t cao.Điều phù hợp với nghiên cứu tác giảtrước Amarandei (2013); Quazi (2014);Quazi cộng sự(2014); Godinez Liu (2013),HabibvàZurawicki (2002) CHƢƠNG 5: KẾT LUẬNTrong nghiên cứu, tác giảtiến hành nghiên cứu thực nghiệm tác động tham nhũng chênh lệch tham nhũng ởgiữa nước đầu tư nước nhận đầu tư nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước có sựkiểm soát yếu tốmôi trường vĩ mô ởcác nước khu vực Đông Nam Á Bài nghiên cứu sửdụng mô hình hiệu ứng cốđịnh (FEM) mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) cho bộdữliệu bảng đến từ9 quốc gia Đông Nam Á giai đoạn từ2001 đến 2012.Kết quảnghiên cứu cho thấyrằng tham nhũng ởnước nhận đầu tư có tác động tích cực đến thu h t lượng FDI vào nước khu vực Đông Nam Á.Đồng thời, mối quan hệrõ ràng mức độchênh lệch tham nhũng nước đầu tư nước nhận đầu tư việc thu hút nguồn vốn FDI vào nước khu vực.Hầu khu vực Đông Nam Á ngoại trừSingapore) có mức độtham nhũng tương đối cao, có thểlà điểm thuận lợi đểcác công ty đa quốc gia đầu tư vào quốc gia Các công ty đa quốc gia có tiềmlực tài mạnh so với công ty nội địa,do họsẵn sàng bỏra chi phí ôi trơn nhiều hơn, đy nhanh việc khai thác có dựán, đặc biệt dựán lớn, dựán công cộng, dựán cấp nhà nước.Tham nhũng sẽlà chất bôi trơn loại chi phí giao dịch, giảm dần thời gian giao dịch, từđó th c đy lượng vốn FDI chảy vào nước.Tuy vậy, quan điểm tác giảlà không ủng hộcho việc tham nhũng Bởi vì, tùy vào giai đoạn phát triển quốc gia, tùy vào điều kiện trịxã hội, tùy môi trường thểchế, tham nhũng có ảnh hưởng tích cực thời gian dài tham nhũng có thểkhông tác động Mặt khác, tham nhũng lại đem đến ảnh hưởng tiêu cực khác vềmặt xã hội mà có thểdễdàng nhận Tham nhũng cao làm niềm tin xã hội, người dân không tin tưởng vào sách nhà nước, người dân không yên tâm sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn nhiều thủtục hành rườm rà, phí tổn xã hội cao.Qua nghiên cứu này,tác giảhy vọng cung cấp thêm chứng thực nghiệm đểcác nhà hoạch định sách có thểtham khảo đểđưa định thu hút vốn đầu tư nước ởtừng giai đoạn phát triển kinh tếởmỗi quốc gia Mặt khác, đềtài nghiên cứu chỉnghiên cứu tham nhũng ảnh hưởng vềmặt ―sốlượng‖ dòng vốn FDI chảy 59vào khu vực Đông Nam Á, vềmặt ―chất lượng‖ dòng vốn có sựtồn tình trạng tham nhũng bỏngỏ Bài nghiên cứu tìm mối quan hệgiữa biến tham nhũng, thểchếcũng nhân tốvĩ mô khác dòng vốn FDI chảy vào quốc gia Đông Nam Á.Tuy nhiên, nghiên cứu sốhạn chếnhư sau:Thứnhất, đềtài nghiên cứu ảnh hưởng tham nhũng lượng với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ởkhu vực Đông Nam Á nên chưa có điều kiện đểso sánh với kết quảthực nghiệm Ngoài ra, việc so sánh với nghiên cứu so với thếgiới hạn chếvì đặc điểm, tính chất tham nhũng ởmỗi nước khác Nếu có so sánh so sánh nàychỉmang tính chất tương đối.Thứhai, đềtài chỉxem xét nguồn vốn toàn bộnền kinh tế, chưa xem x t xu hướng tác động tham nhũng đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước theo ngành, lĩnh vực.Thứba, đềtài nghiên cứu dựa vào chỉsốcảm nhận tham nhũng từtổchức Minh Bạch Quốc tế, chỉsốnày nghiên cứu thếgiới ưa sửdụng Tuy nhiên, hạn chếnhất định phụthuộc vào đơn vịthực khảo sát, đối tượng thực khảo sát, chếđộxã hội, luật pháp quan hệxã hội.Thứtƣ, vềmặt dữliệu nghiên cứu chỉcập nhật đến năm 2012 nên nghiên cứu chưa phản ánh đến thời điểm Các kết quảnghiên cứu có thểkhông phù hợp với tình hình tại.Thứnăm,trong phần mô hình nghiên cứu, việc tách riêng biệt phần chênh lệch tham nhũng âm, chênh lệch tham nhũng dương iến CPI (chỉsốcảm nhận tham nhũng có thểlàm cho kết quảnghiên cứu phản ánh mối quan hệgiữa biến với hiệu quảhơn Ngoài ra, với cách tính biến FDI dựa vào tổng lượng FDI vào nước nhận đầu tư, không phân biệt lượng FDI nước có thểlàm giảm sựphản ánh mối quan hệgiữa tham nhũng FDI so với xét riêng trường hợp lượng FDI nước đầu tư vào nước nhận đầu tư.Đểkhắc phục hạn chếnày,các nghiên cứu có thểthực dựa sốliệu nguồn vốn đầu tư trực ngành lĩnh vực đểchỉrõ tác động tham nhũng, 60chênh lệch tham nhũng lượng FDI vào ngành Từđó, có sách phát triển kinh tếphù hợp với nước Mặt khác, hướng nghiên cứu khác có thểtính riêng lượng FDI nước đầu tư chảy vào nước đầu tư, kích thước mẫu tăng, kết quảmô hình xác Ngoài ra, có thểso sánh kết quảđánh giá tham nhũng, chênh lệch tham nhũng dựa vào chỉsốkhác chỉsốcảm nhận tham nhũng TI , chỉsốđo lường tham nhũng WB đểcho thấy cách toàn diện tổng quát vềtình trạng tham nhũng ởcác nước thếgiới mức độảnh hưởng tham nhũng kinh tếcác nước, đặc biệt việc thu hút nguồn vốn FDI vào quốc gia TÀI LIỆU THAM KHẢODanh mục tài liệu Tiếng việt:Cao Thanh Hà, 2016 Tác động tham nhũng đến thu hút vốn đầu tư nước quốc gia Asean, Trung quốc Ấn độ.Luận văn Thạc sĩ, Đại học kinh tếTP HồChí MinhBùi ThịTuyết Nhung, 2015 Nghiên cứu mối quan hệgiữtham nhũng đầu tư trực tiếp nước ngoài: trường hợp ởcác quóc gia Đông Nam Á Luận văn Thạc sĩ, Đại học kinh tếTP HồChí MinhH Anh, 2013 FDI chuyển hướng sang Ấn Độvà Đông Nam Á thếnào, Báo diễn đàn doanh nghiệp [Truy cập ngày 31 tháng 02 năm 2015]Hoàng Thư, 2012 Bài học chống tham nhũng từIndonesia,Báo Pháp luật online [Truy cập ngày 31 tháng 02 năm 2015]Quốc Hội, 2005 Luật Đầu tư.Hà NộiQuốc Hội, 2005 Luật Phòng, chống tham nhũng.Hà NộiTrần ThịThu Thảo, 2015 Nghiên cứu sựtác động chênh lệch tham nhũng lên nguồn vốn FDI chảy vào khu vực châu Á Thái Bình Dương Luận văn Thạc sĩ, Đại học kinh tếTP HồChí MinhDanh mục tài liệu Tiếng anhAkçay, S.,2001 Is Corruption an Obstacle for Foreign Investors in Developing Countries? A CrossCountryEvidence, Yapi Kredi Economic Review, vol.12, no.2, pp 27–34.AlSagid, A.,2009 The effects of Corruption on FDI Inflows Cato Journal,29 (2),267-294Amarandei C M.,2013 Corruption and Foregin Direct Investment evidence from central and eastern european.Statesces Working Papers–Volume V, Issue 3,311-322 Anderson, E., & Gatignon, H.,1986 Modes of foreign entry: A transaction cost analysis and propositions Journal of International Business Studies, 1– 26.Anechiarico, F., & Jacobs, J ,1996 The pursuit of absolute integrity: How corruption control makes government ineffective.Chicago: University of Chicago Press.Appelbaum, E., Katz, E., 1987.Seeking Rents by Setting Rents: The Political Economy of Rent Seeking, Economic Journal, Royal Economic Society, Vol 97, Issue 387, pp 685-699.Bardhan,P 1997 Corrruption and Development: A Review of Issues Journal of Economic Literature, 35 (3),132046.Birkinshaw, J., Hood, N., & Jonsson, S.,1998 Building firm-specific advantages in multinational corporations: The role of subsidiary initiative Strategic Management Journal, 221–241, 23.Brouthers, K.,2013 A retrospective on: Institutional, cultural and transaction cost influences on entry mode choice and performance Journal of International BusinessStudies, 14–22.Brouthers, K., & Brouthers, L ,2001 Explaining the national cultural distance paradox Journal of International Business Studies, 177–189.Buckley, P., &Casson, M ,1998 Analyzing foreign market entry strategies: Extending the internalization approach Journal of International Business Studies, 539– 561.Buckley, P., Clegg, J., Liu, X., Voss, H., & Zheng, P 2007 The determinants of Chinese outward foreign direct investment Journal of International Business Studies,499–518.Calhoun, M ,2002 Unpacking liability of foreignness: Identifying culturally driven external and internal sources of liability for the foreign subsidiary Journal of International Management, 301–321.Cazurra, A.,2008 Better the devil you don’t know: Type of corruption and FDI in transition economies Journal of International Management, 12–27.Coase, Ronald H., 1993.The Nature of the Firm, Economica Cuervo-Cazurra, A.,2006 Who cares about corruption Journal of International Business Studies, 807–822.Cuervo-Cazurra, A.,2008 Better the devil you don’t know: Type of corruption and FDI in transition economies Journal of International Management,12–27Dawar, N., & Frost, T (1999).Competing with giants Survival strategies for local companies in emerging markets Harvard Business Review, 77(2), 119–129.Driffield, N., Jones, C., & Crotty, J.,2013 International business research and risky investments, an analysis of FDI in conflict zones International Business Review, 22(1), 140–155.Dunning, J , 1981 Toward an eclectic theory of international production: Some empirical test Journal of International Business Studies, 11, 9–31.Dunning, J.,1993 Multinational enterprises and the global economy.Wokingham: Addison Wesley.Dunning, J ,1998 Location and the multinational enterprise: A neglected factor Journal of International Business Studies, 45–66.Dunning, J., & Lundan, S ,2008 Institutions and the OLI paradigm of the multinational enterprise Asia Pacific Journal of Management, 25(4), 573–593Eden, L., & Miller, S.,2004 Distance matters: Liability of foreignness, institutionaldistance and ownership strategy Advances in International Management, 187– 221.Egger, P., & Winner, H.,2005 Evidence on corruption as an incentive for foreign direct investment European Journal of Political Economy, 21, 932– 952Glynn, M., & Abzug, K.,2002 Institutionalizing identity: Symbolic isomorphism and organizational names The Academy of Management Journal,45, 267–280.Godinez J R & Liu L.,2013 Corruption distance and FDI flows into Latin America, International Business Review Habib, M., & Zurawicki, L.,2001 Country-level investments andthe effect of corrup-tion—Some empirical evidence International Business Review,10(6), 687– 700.Habib, M., & Zurawicki, L.,2002 Corruption and foreign direct investment Journal of International Business Review, 33(2), 291–307 Harzing, A ,2002 Acquisitions versus greenfield investments: International strategy and management of entry modes Strategic Management Journal.Henisz, W.,2000 The institutional environment for multinational investment The Journal of Law, Economics and Organization, 16, 334–364Heritage Foundation (2015) index of economic freedom [Online] Available at: http://www.heritage.org/index/explore[Accessed 15 February 2016]Holmes, R., Miller, T., Hitt,M., & Salmador, M.,2012 The interrelationships among informal institutions, formal institutions, and inward foreign direct investment Hosseini, H ,1994 Foreign direct investment decision Humanomics.IMF ,1993 Balance of payments maunal (fifth ed.) IMFIMF (2015) World economic outlook [Online] Available at: < https://www.imf.org > [Accessed 15 February 2016]Johanson, J., & Vahlne, J.-E , 1977 The internationalization process of the firm-A model of knowledge development and increasing foreign market commitments.Journal of International Business Studies, 8, 23–32.Judge, W., McNatt, B., & Xu, W.,2011 The antecedents and effects of national corruption: A meta-analysis Journal of World Business,46, 93–103.Khanna, T., & Palepu, K.,2010 Winning in emerging markets: A road map for strategy and execution Cambridge: Harvard Business Press Books Kostova, T.,1996 Success of the transnational transfer of organizational practices within multinational companies Minnesota: University of Minnesota (Doctoral disserta-tion).Kostova, T., & Zaheer, S.,1999.Organizational legitimacy under conditions of com-plexity: The case of the multinational enterprise Academy of Management Review, 64–81.Kostova, T., & Roth, K ,2002 Adoption of an organizational practice by subsidiaries of multinational corporations: Institutional and relational effects Academy of Man-agement Journal, 215–233.Kwok, C., & Tadesse, S.,2006 The MNC as an agent of change for host-country institutions: FDI and corruption Journal of International Business Studies, 767– 785Lambsdorff, J G ,2003 How corruption affects persistent capital flows Economics of Governance, 4(3),229-243.Lui, F.T ,1985 An equilibrium queuing model of bribery, Journal of Political Economy,vol 93, issue 4, pp 760– 781.Meyer, K ,2001 Institutions, transactions and entry mode choice in Eastern Europe Journal of International Business Studies,32(2), 357– 367.Mudambi, R., & Navarra, R.,2002 Institutions and international business: A theoreti-cal overview InternationalBusiness Review, 635–646.Murphy, K., Shleifer, A., & Vishny, R.,1993 Why is rent-seeking so costly to growth American Economic Review, 409–414.North, D.,1990 Institutions, institutional change and economic performance Cam-bridge: Cambridge University PressPeng, M., Wang, D., & Jiang, Y.,2008 An institution-based view of international business strategy: A focus on emerging economies Journal of International Business Studies, 39, 920–936 Quazi, R.,2014 Corruption and Foreign Direct Investment in East Asia and South Asia: An Econometric Study.International Journal of Economics and Financial Issues,231-242Quazi.R, Vemuri1,V & Soliman,M.,2014 Impact of Corruption on Foreign Direct Investment in Africa International Business Research.Rodriguez, P., Siegel, D., Hillman, A., & Eden, L (2006) Three lenses on the multinational enterprise: Politics, corruption and corporate social responsibility Journal of International Business Studies, 37, 733–746.Rose-Ackerman, S.,1999 Corruption and government: Causes, consequences and reform.London: Cambridge University Press.Rose-Ackerman, S.,2008 Corruption and government.Journal of International Peace-keeping, 328–343 (Special issue on Post-conflict Peacebuilding and Corruption)Rugman, A.,2010 Reconciling internalization theory and the eclectic paradigm Multinational Business Review, 1–12.Rugman, A., & Verbeke, A.,1992 A note on the transnational solution and the transaction cost theory of multinational strategic management Journal ofInterna-tional Business Studies, 23(4), 761– 771.Shan, W., & Song, J.,1997 Foreign direct investment and the sourcing of technological advantage: Evidence from the biotechnology industry Journal of International Business Studies, 267–284Svensson, J.,2005 Eight questions about corruption The Journal of Economic Perspec-tives, 19(3), 19–42.Tanzi, V., Davoodi, H.,2000 Corruption, Growth, and Public Finances, IMF Working Paper No.00/182.Tihanyi, L., Griffith, D., & Russell, C.,2005 The effect of cultural distance on entry mode choice, international diversification, and MNE performance: A meta-analysis Journal of International Business Studies, 270– 283 Transparency International (2015) Corruption perception index [online] Available at [Accessed 15 February 2016]Ufere, N., Perelli, S., Boland, R., & Carlsson, B.,2012.Merchants of corruption: How entrepreneurs manufacture and supply bribes World Development, 40(12), 2440–2453.UNDP,2015 Human Developmemt Index [online] Available at [Accessed 15 February 2016]Verbeke, A., &Kano, L ,2012 The transaction cost economics (TCE) theory of trading favors Asia Pacific Journal of Management,1183–1205.Voyer, P., & Beamish, P.,2004 The effect of corruption on Japanese foreign direct investment Journal of Business Ethics,50, 211–224.Wang, C., Hong, J., Kafouros, M., & Boateng, A.,2012 What drives the internationali-zation of Chinese firms? Testing the explanatory power of three theoretical frameworks International Business Review, 426–438.Wei, S ,2000a How taxing iscorruption on international investors? Review of Economics and Statistics, 82(1), 1–11Wei, S.,2000b Local corruption and global capital flows Brookings Papers on Economic Activity, 303–354Wheeler, D., & Mody, A.,1992 International investment locationdecisions: The case of US firms Journal of International Economics,33, 57–76.Williamson, O.,1985 The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting.New York: Free Press.Williamson, O ,1993 Opportunism and its critics Managerial and Decision Economics, 14, 97–107WTO News,1996, Press releases, Trade and foreign direct investment Availalble at [Acessed 20 April 2016] World bank, 2009 Detering Corruption and Improving Governance in Road Construction and Maintenance, Washington, DC.Worldbank, 2015 [online] Available at < http://data.worldbank.org/indicator> [Accessed 15 February 2016]Xu, D., & Shenkar, O 2002 Note: Institutional distance and the multinational enterprise Academy of Management Review, 608–618.Zaheer, S , 1995 Overcoming the liability of foreignness The Academy of Management Journal, 38(2), 341–363.Zaheer, S ,2002 The liability of foreignness, redux: A commentary Journal of Inter-national Management,351–358 (Special issue on the Liability of Foreigness) lngdp0.41050.7472-0.19900.47620.48431.0000unempl0.00790.1229-0.02300.06821.0000infrastruct0.74150.5505-0.29531.0000inflation-0.45370.35591.0000education0.67901.0000ecfreedom1.0000ecfree~meducat~ninflat~nin fras~tunempllngdplngdp0.85410.2417-0.2657-0.23670.67440.57540.8630unempl0.1472-0.08120.08070.07350.12230.03990.3287infrastruct0.62220.8525-0.8602-0.73870.89790.8848-0.8310inflation0.3631-0.35020.34100.3092-0.3573-0.43030.3302education0.71730.4928-0.62420.27180.84090.8056-0.8037ecfreedom0.67470.8971-0.9178-0.77790.87060.84360.6755bureaucracy-0.7922-0.69450.69940.6994-0.85220.90081.0000law0.66220.8878-0.8754-0.80080.94881.0000human0.62090.88160.8630-0.85741.0000corr2-0.4835-0.85490.82411.0000corr1-0.54890.97441.0000cpi0.50711.0000lnfdi1.0000lnfdicpicorr1corr2humanlawbureau~y>i nfrastructunempllngdp.pwcorrlnfdicpicorr1corr2humanlawbureaucracyecfreedome ducationinflationMeanVIF23.73inflation2.710.368657ecfreedom4.140.241496une mpl4.780.209393cpi14.310.069868bureaucracy24.860.040225lngdp28.940.03454 9law35.440.028214infrastruct36.810.027166human40.390.024758education44.860 022290VariableVIF1/VIF.vifPHỤLỤCPhụlục Hệsốtƣơng quan nhóm biến với mức độđô la hóaPhụlục Kiểm định đa cộng tuyến MeanVIF5.57inflation1.210.826663unempl1.350.741859lngdp4.850.206353ecfree dom6.670.150033infrastruct6.690.149378bureaucracy7.980.125242cpi10.210.097 960VariableVIF1/VIF.vifFtestthatallu_i=0:F(6,40)=6.43Prob>F=0.0001rho.96188 904(fractionofvarianceduetou_i)sigma_e.41918479sigma_u2.1059257_cons5.8121085.256468-1.110.27516.435834.81161lngdp1.591356.33897454.690.000.90626292.276449unempl-.068 9021.0768089-0.900.375-.2241386.0863345infrastruct-.0377654.0157222.400.021-.0695408-.0059901inflation-.0079607.01723140.460.647-.0427865.0268652ecfreedom-.0171257.05261290.330.746-.1234603.089209bureaucracy-.0176852.01033121.710.095-.0385653.0031948cpi-.3012709.11768342.560.014-.5391179-.0634239lnfdiCoef.Std.Err.tP>|t| [95%Conf.Interval]corr(u_i,Xb)=0.6578Prob>F=0.0000F(7,40)=13.13overall=0.2145max=10between=0.2304avg=7 7Rsq:within=0.6967Obspergroup:min=2Groupvariable:idNumberofgroups=7Fixedeffects(within)regressionNumberofobs=54.xtreglnfdicpibureaucracyecfreedominfla tioninfrastructunempllngdp,fePhụlục Kết quảkiểm định đa cộng tuyến sau loại bỏmột sốbiếnPhụlục Kết quảhồi quy 1* với FEM rho0(fractionofvarianceduetou_i)sigma_e.41918479sigma_u0_cons7.4754441.509901-4.950.000-10.43484.516091lngdp.8016299.10715047.480.000.5916191.011641unempl-.2262574.032 07287.050.000-.2891191-.1633958infrastruct.0195397.00783942.490.013.0041749.034 9046inflation.0249317.0194071.280.199-.0131053.0629687ecfreedom.1139393.0 1587637.180.000.0828224.1450562bureaucracy.0084625.00690481.230.220-.005 0707.0219957cpi-.317941.09472123.360.001-.5035911-.1322908lnfdiCoef.Std.Err.zP>|z| [95%Conf.Interval]corr(u_i,X)=0(assumed)Prob>chi2=0.0000Waldchi2(7)=559.13 overall=0.9240max=10between=0.9675avg=7.7Rsq:within=0.5253Obspergroup:min=2Groupvariable:idNumberofgroups=7Random effectsGLSregressionNumberofobs=54.xtreglnfdicpibureaucracyecfreedominflatio ninfrastructunempllngdp,re(V_bV_Bisnotpositivedefinite)Prob>chi2=0.0000=40.77chi2(7)=(b-B)'[(V_b-V_B)^(1)](bB)Test:Ho:differenceincoefficientsnotsystematicB=inconsistentunderHa,efficientu nderHo;obtainedfromxtregb=consistentunderHoandHa;obtainedfromxtreglngdp1.5 91356.8016299.789726.3215937unempl-.0689021-.2262574.1573554.0697921infr astruct-.0377654.0195397-.0573052.0136281inflation-.0079607.0249317-.032892 4.ecfreedom-.0171257.1139393-.131065.0501604bureaucracy-.0176852.0084625.0261477.0076848cpi-.3012709-.317941.0166701.0698375fixedrandomDifference S.E.(b)(B)(b-B)sqrt(diag(V_b-V_B))Coefficients.hausmanfixedrandomPhụlục Kết quảhồi quy hồi quy 1* với REMPhụlục Kết quảkiểm định Hausman với mô hình 1* rho.96188904(fractionofvarianceduetou_i)sigma_e.41918479sigma_u2.1059257_c ons-5.8121084.384493-1.330.23316.540574.916359lngdp1.591356.21735937.320.0001.0594972.123215unempl-.06 89021.027039-2.550.044-.1350641-.0027401infrastruct-.0377654.00898724.200.006-.0597563-.0157746inflation-.0079607.0147050.540.608-.0439424.0280211ecfreedom-.0171257.03728340.460.662-.1083549.0741036bureaucracy-.0176852.00843052.100.081-.0383138.0029434cpi-.3012709.07331414.110.006-.4806641-.1218777lnfdiCoef.Std.Err.tP>|t| [95%Conf.Interval]Robust(Std.Err.adjustedfor7clustersinid)corr(u_i,Xb)=0.6578Prob>F=.F(6,6)=.overall=0.2145max=10between=0.2304avg=7.7Rsq:within=0.6967Obspergroup:min=2Groupvariable:idNumberofgroups=7Fixedeffects(within)regressionNumberofobs=54.xtreglnfdicpibureaucracyecfreedominfla tioninfrastructunempllngdp,fer.estimatestorefixedFtestthatallu_i=0:F(6,39)=5.77Pr ob>F=0.0002rho.94784812(fractionofvarianceduetou_i)sigma_e.45249226sigma_ u1.9290592_cons-12.679225.146585-2.460.018-23.089172.269271lngdp1.802642.35706065.050.0001.0804192.524865unempl-.0710324.08 31282-0.850.398-.2391751.0971103infrastruct-.0423532.02071212.040.048-.0842473-.0004591inflation-.009236.01899320.490.629-.0476532.0291813ecfreedom.0164689.05657650.290.773-.0979679.130 9057bureaucracy-.0170629.01177671.450.155-.0408836.0067578corr1.430093.54401050.790.434-.67027211.530458l nfdiCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval]corr(u_i,Xb)=0.7195Prob>F=0.0000F(7,39)=10.24overall=0.4143max=10between=0.4285avg=7 6R- sq:within=0.6476Obspergroup:min=2Groupvariable:idNumberofgroups=7Fixedeffects(within)regressionNumberofobs=53.xtreglnfdicorr1bureaucracyecfreedomin flationinfrastructunempllngdp,fePhụlục Kết quảhồi quy mô hình 1* với FEM robustPhụlục Kết quảhồi quy mô hình 2* với FEM rho0(fractionofvarianceduetou_i)sigma_e.45249226sigma_u0_cons12.123272.272524-5.330.000-16.577337.669202lngdp.8213372.11789216.970.000.59027291.052402unempl-.2319056.03 376386.870.000-.2980814-.1657298infrastruct.0212287.00955122.220.026.0025087.039 9487inflation.0277087.02054191.350.177-.0125527.0679701ecfreedom.1272061 02434765.220.000.0794857.1749266bureaucracy.0098114.00726591.350.177-.00 44295.0240523corr1.777268.31321442.480.013.1633791.391157lnfdiCoef.Std.Err zP>|z| [95%Conf.Interval]corr(u_i,X)=0(assumed)Prob>chi2=0.0000Waldchi2(7)=473.28 overall=0.9132max=10between=0.9548avg=7.6Rsq:within=0.4619Obspergroup:min=2Groupvariable:idNumberofgroups=7Random effectsGLSregressionNumberofobs=53.xtreglnfdicorr1bureaucracyecfreedominflat ioninfrastructunempllngdp,rePhụlục9 Kết quảhồi quy mô hình 2* với REMPhụlục 10 Kết quảkiểm định Hausman mô hình 2*seesuestforageneralizedtestassumptionsoftheHausmantest;datafailstomeettheasy mptotic=-2.59chi2modelfittedonthesechi2(7)=(b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](bB)Test:Ho:differenceincoefficientsnotsystematicB=inconsistentunderHa,efficientu nderHo;obtainedfromxtregb=consistentunderHoandHa;obtainedfromxtreglngdp1.8 02642.8213372.9813047.3370366unempl-.0710324-.2319056.1608732.0759626in frastruct-.0423532.0212287-.0635819.0183784inflation-.009236.0277087-.036944 7.ecfreedom.0164689.1272061-.1107372.0510695bureaucracy-.0170629.0098114.0268743.0092681corr1.430093.777268-.3471751.4447967fixedrandomDifference S.E.(b)(B)(b-B)sqrt(diag(V_b-V_B))Coefficients rho0(fractionofvarianceduetou_i)sigma_e.45249226sigma_u0_cons12.123273.271823-3.710.000-18.535925.710611lngdp.8213372.1100287.460.000.60568631.036988unempl-.2319056.036 07426.430.000-.3026097-.1612015infrastruct.0212287.00968712.190.028.0022424.040 215inflation.0277087.02094131.320.186-.0133354.0687528ecfreedom.1272061.0 4338062.930.003.0421816.2122306bureaucracy.0098114.00627421.560.118-.002 4857.0221085corr1.777268.53207351.460.144-.26557691.820113lnfdiCoef.Std.Er r.zP>|z| [95%Conf.Interval]Robust(Std.Err.adjustedfor7clustersinid)corr(u_i,X)=0(assume d)Prob>chi2=.Waldchi2(6)=.overall=0.9132max=10between=0.9548avg=7.6Rsq:within=0.4619Obspergroup:min=2Groupvariable:idNumberofgroups=7Random effectsGLSregressionNumberofobs=53.xtreglnfdicorr1bureaucracyecfreedominflat ioninfrastructunempllngdp,rerFtestthatallu_i=0:F(6,40)=6.80Prob>F=0.0001rho.95 249038(fractionofvarianceduetou_i)sigma_e.44822676sigma_u2.0069535_cons12.578855.113729-2.460.018-22.914082.243622lngdp1.903451.33908115.610.0001.2181432.58876unempl-.0796159.083 8478-0.950.348-.2490787.0898469infrastruct-.0577314.01651483.500.001-.0911091-.0243537inflation-.0058506.01842480.320.752-.0430885.0313874ecfreedom.0193335.05562410.350.730-.0930871.131 754bureaucracy-.0263374.01285662.050.047-.0523217-.0003532corr2-.4853885.5734748-0.850.4021.644424.6736473lnfdiCoef.Std.Err.tP>|t|[95%Conf.Interval]corr(u_i,Xb)=0.8412Prob>F=0.0000F(7,40)=10.77overall=0.6235max=10between=0.6455avg=7 7Rsq:within=0.6532Obspergroup:min=2Groupvariable:idNumberofgroups=7Fixedeffects(within)regressionNumberofobs=54.xtreglnfdicorr2bureaucracyecfreedomin flationinfrastructunempllngdp,fePhụlục 11 Kết quảhồi quy mô hình 2* với REM robustPhụlục 12 Kết quảhồi quy mô hình 3* với FEM rho0(fractionofvarianceduetou_i)sigma_e.44822676sigma_u0_cons8.8073821.680592-5.240.000-12.101285.513482lngdp.892836.11457917.790.000.66826511.117407unempl-.2345126.034 73556.750.000-.3025928-.1664323infrastruct.0143827.00904731.590.112-.0033496.03 2115inflation.025647.0210471.220.223-.0156044.0668985ecfreedom.1078336.02 350954.590.000.0617558.1539114bureaucracy.0116631.00738811.580.114-.0028 173.0261435corr2.4428864.26979851.640.101-.0859089.9716817lnfdiCoef.Std.Er r.zP>|z| [95%Conf.Interval]corr(u_i,X)=0(assumed)Prob>chi2=0.0000Waldchi2(7)=468.55 overall=0.9106max=10between=0.9665avg=7.7Rsq:within=0.4237Obspergroup:min=2Groupvariable:idNumberofgroups=7Random effectsGLSregressionNumberofobs=54.xtreglnfdicorr2bureaucracyecfreedominflat ioninfrastructunempllngdp,re(V_bV_Bisnotpositivedefinite)Prob>chi2=0.0000=46.45chi2(7)=(b-B)'[(V_b-V_B)^(1)](bB)Test:Ho:differenceincoefficientsnotsystematicB=inconsistentunderHa,efficientu nderHo;obtainedfromxtregb=consistentunderHoandHa;obtainedfromxtreglngdp1.9 03451.8928361.010615.3191357unempl-.0796159-.2345126.1548967.0763145infr astruct-.0577314.0143827-.0721141.0138162inflation-.0058506.025647-.0314976 ecfreedom.0193335.1078336-.0885001.0504118bureaucracy-.0263374.0116631-.0 380005.0105218corr2-.4853885.4428864-.9282749.5060456fixedrandomDifferen ceS.E.(b)(B)(b-B)sqrt(diag(V_b-V_B))Coefficients.hausmanfixedrandomPhụlục 13 Kết quảhồi quy mô hình 3* với REMPhụlục 14.Kết quảkiểm định Hausman với mô hình 3* rho.95249038(fractionofvarianceduetou_i ... hình đánh giá mức đ tham nhũng lượng vốn FDI thu hút nước khu vực Đông Nam Á nói ởtrên, tác giảthực đềtài: Nghiên cứu tác động tham nhũng v chênh lệch tham nhũng đến nguồn vốn FDI chảy vàocác nƣớckhu... dòng vốn FDI vào quốc gia khu vực Đông Nam Á. Thứhai,đánh giá mối quan hệgiữa chênh lệch tham nhũng đến dòng vốn FDI vào quốc gia khu vực Đông Nam Á ểcó thểđạt đượccác mục tiêu trên, nghiên cứu. .. FDI chảy vàocác nƣớckhu vực Đông Nam Á nhằm đánh giá s tác động tham nhũng chênh lệch tham nhũng lên nguồn vốn FDI khu vực Đông Nam Á 1.2.Mục tiêu nghiên cứu Bài nghiên cứu xem xét mối quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của tham nhũng và chênh lệch tham nhũng đến nguồn vốn FDI vào các nước khu vực đông nam á, Nghiên cứu tác động của tham nhũng và chênh lệch tham nhũng đến nguồn vốn FDI vào các nước khu vực đông nam á, Nghiên cứu tác động của tham nhũng và chênh lệch tham nhũng đến nguồn vốn FDI vào các nước khu vực đông nam á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay