QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, VẬN DỤNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI HIỆN NAY

20 182 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 01:17

Bài tập lớn môn tư tưởng Hồ chí Minh : QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, VẬN DỤNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI HIỆN NAYA.MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiĐảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng là kim chỉ nam đưa đất nước ta lên Chủ nghĩa Cộng sản, vạch ra con đường đi đúng đắn cho tổ quốc ta. Do đó sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là không thể thiếu đối với toàn dân tộc. Vì vậy nhóm chúng em quyết định chọn đề tài: tư tưởng Hồ chí Minh về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao hiểu biết về Đảng.2.Khái quát sự ra đời của ĐảngGiữa lúc cách mạng Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước vào năm 1911 Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) ra đi tìm đường cứu nước Người đã qua nhiều nơi trên thế giới vừa lao động, vừa học tập, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng và khi cuộc cách mạng tháng Mười Nga diễn ra đã ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng của Người với lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Từ đó Người đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc.Chủ nghĩa Mác Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản; làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ, sôi nổi khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân ngày càng trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào quần chúng và phong trào công nhân, làm cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có tổ chức đảng chính trị lãnh đạo. Vì vậy, các tổ chức cộng sản lần lượt được thành lập: Ngày 1761929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc Kỳ. Mùa Thu năm 1929, An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Ngày ll1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ.Đến ngày 321930, ba đảng đã hợp lại thành một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BỘ MÔN KINH TẾ  BÀI TẬP LỚN Đề Tài: QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, VẬN DỤNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG KHÓA XI HIỆN NAY Giảng viên hướng dẫn : Phan Văn Toản Danh sách sinh viên thực Nguyễn Bảo Ngọc MSV: 18A4040157 Nguyễn Thị Lệ Thanh MSV: 18A4020487 Hoàng Cẩm Tú MSV: 18A4030500 Đỗ Thị Uyên MSV: 18A4040223 Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã: PLT04A Lớp tín chỉ: Ca Thứ phòng D5.202 Nhóm tín chỉ: 21 Hà Nội - 31/10/2016 MỤC LỤC Phần A: MỞ ĐẦU Phần B: NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG Phần C: QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG KHÓA XI Phần D: KẾT LUẬN A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo toàn dân tộc công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đảng kim nam đưa đất nước ta lên Chủ nghĩa Cộng sản, vạch đường đắn cho tổ quốc ta Do lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam thiếu toàn dân tộc Vì nhóm chúng em định chọn đề tài: tư tưởng Hồ chí Minh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao hiểu biết Đảng Khái quát đời Đảng Giữa lúc cách mạng Việt Nam lâm vào khủng hoảng đường lối cứu nước vào năm 1911 Người niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) tìm đường cứu nước Người qua nhiều nơi giới vừa lao động, vừa học tập, nghiên cứu lý luận kinh nghiệm cách mạng cách mạng tháng Mười Nga diễn ảnh hưởng sâu sắc tới tư tưởng Người với lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin Từ Người tìm đường cứu nước cho dân tộc Chủ nghĩa Mác - Lênin tài liệu tuyên truyền Nguyễn Ái Quốc giai cấp công nhân nhân dân Việt Nam đón nhận ''người đường khát mà có nước uống, đói mà có cơm ăn'' Nó lôi người yêu nước Việt Nam theo đường cách mạng vô sản; làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ, sôi khắp nước, giai cấp công nhân ngày trở thành lực lượng trị độc lập Sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào quần chúng phong trào công nhân, làm cho phong trào đấu tranh giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có tổ chức đảng trị lãnh đạo Vì vậy, tổ chức cộng sản thành lập: - Ngày 17-6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập Bắc Kỳ - Mùa Thu năm 1929, An Nam Cộng sản Đảng thành lập Nam Kỳ - Ngày l-l-1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành lập Trung Kỳ Đến ngày 3-2-1930, ba đảng hợp lại thành đảng thống Đảng Cộng sản Việt Nam Đó kết chuẩn bị đầy đủ tư tưởng, trị tổ chức; vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Sự đời Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử đất nước ta; phù hợp với xu phát triển thời đại A NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Xây dựng Đảng tư tưởng, lý luận Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin Khi huấn luyện cho cán cách mạng từ năm 1925- 1927, Hồ Chí Minh khẳng định: "Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa Đảng mà chủ nghĩa người trí khôn, tàu bàn nam" (Hồ chí Minh: Toàn tập, t.2, tr.268); “chủ nghĩa” chủ nghĩa Mác- Lênin trí khôn người, bàn tay nam định hướng cho tàu nói đến vai trò quan trọng lý luận tất thời kỳ cách mạng Người viết: “Bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân chính, chắn nhất, cách mệnh chủ nghĩa Lê-nin” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 02, tr 268) Với ý nghĩa đó, theo Người, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành "cốt", trở thành tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng Cộng sản Việt Nam Trong Chủ nghĩa Lê-nin công giải phóng dân tộc bị áp (tháng 4-1955), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lê-nin để lại cho kho tàng quý báu vô ngần: học thuyết Người sở tư tưởng, nguyên tắc tổ chức, lý luận sách lược đảng cách mạng Chủ nghĩa Lê-nin lực lượng tư tưởng hùng mạnh đạo Đảng chúng tôi, làm cho Đảng trở thành hình thức tổ chức cao quần chúng lao động, thân trí tuệ, danh dự lương tâm dân tộc chúng tôi” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 07, tr 517) Trong việc tiếp nhận vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý điểm sau đây: Một là, việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin phải phù hợp với đối tượng Hai là, việc vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin phải phù hợp với hoàn cảnh Theo Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin phải tránh giáo điều, đồng thời tránh việc xa rời nguyên tắc chủ nghĩa MácLênin Điều hoàn toàn với dặn C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin người cộng sản giới ông cho rằng, quan điểm ông phương pháp dẫn hành động thực tế Ba là, trình hoạt động, Đảng ta phải ý học tập, kế thừa kinh nghiệm tốt đảng cộng sản khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm để bổ sung vào chủ nghĩa Mác- Lênin Chủ nghĩa MácLênin học thuyết nêu lên vấn đề nhất, sở đảng vận dụng vào hoàn cảnh, điều kiện riêng Trong trình vận dụng đó, đảng lại giải thành công vấn đề mới, tổng kết thành vấn đề lý luận bổ sung làm giàu thêm nội dung lý luận Mác- Lênin Đây thái độ trách nhiệm thường xuyên Đảng ta Bốn là, Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa mác- Lênin Chú ý chống giáo điều, hội, xét lại chủ nghĩa MácLênin; chống lại luận điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin Xây dựng Đảng trị Tư tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng Đảng trị có nhiều nội dung, bao gồm: xây dựng đường lối trị, bảo vệ trị, xây dựng thực nghị quyết, xây dựng phát triển hệ tư tưởng trị, củng cố lập trường trị, nâng cao lĩnh trị… Trong đó, theo hồ Chí Minh, đường lối trị vấn đề cốt tử tồn phát triển Đảng Xây dựng đường lối trị trở thành vấn đề quan trọng xây dựng Đảng ta Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền có vai trò định hướng phát triển cho toàn xã hội Đảng thực vai trò lãnh đạo trị chủ yếu việc đề cương lĩnh, đường lối chiến lược, phương hướng phát triển kinh tếxã hội sách lược quy định mục tiêu phát triển xã hội theo hướng lâu dài giai đoạn Đảng muốn xây dựng đường lối trị đắn cần phải coi trọng vấn đề: đường lối trị phải dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể nước ta thời kỳ; xây dựng đường lối trị Phải học tập kinh nghiệm đảng cộng sản anh em, phải tính đến điều kiện cụ thể đất nước thời đại giai đoạn thời kỳ dài: để có đường lối trị đúng, Đảng phải thực đội tiên phong dũng cảm, tham mưu sáng suốt giai cấp công nhân, nhân dân lao động, dân tộc Hồ Chí Minh lưu ý cần phải giáo dục đường lối, sách Đảng, thông tin thời cho cán bộ, đảng viên để họ luôn kiên định lập trường, giữ vững lĩnh trị hoàn cảnh Đồng thời Người cảnh báo nguy sai lầm đường lối trị gây hậu nghiêm trọng vận mệnh Tổ quốc, sính mệnh trị hàng triệu đảng viên hàng triệu nhân dân lao động Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán  Hệ thống tổ chức Đảng Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh Đảng bắt nguồn từ tổ chức, tổ chức tiên phong chiến đấu giai cấp công nhân Hệ thống tổ chức Đảng từ trung ương đến sở phải chặt chẽ, có tính kỷ luật cao Mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng Trong hệ thống tổ chức Đảng Hồ Chí Minh coi trọng vai trò chi Bởi lẽ, thân Đảng, chi tổ chức hạt nhân, định chất lượng lãnh đạo Đảng; môi trường tu dưỡng, rèn luyện nơi giám sát đảng viên: chi có vai trò quan trọng việc gắn kết Đảng quần chúng nhân dân  Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng • Tập trung dân chủ Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung Nghĩa là: có đảng chương thống nhất, kỷ luật thống nhất, quan lãnh đạo thống Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, số phải phục tùng số nhiều, cấp phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương Trong Đảng, cấp cấp dưới, đảng viên cũ đảng viên mới, định phải giữ kỷ luật giai cấp vô sản” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 07, tr 229) Đây nguyên tắc rường cột, quan trọng để xây dựng Đảng chặt chẽ, vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp Đây nguyên tắc xây dựng Đảng Giữa "tập trung" và"dân chủ" có mối quan hệ khăng khít với nhau, hai vế nguyên tắc Hồ Chí Minh viết mối quan hệ sau: Tập trung tảng dân chủ: dân chủ đạo tập trung Người viết "Chế độ ta chế độ dân chủ, tư tưởng phải tự Tự nào? Đối với vấn đề người tự bày tỏ ý kiến mình, góp phần tìm chân lý Đó quyền lợi mà nghĩa vụ người Khi người phát biểu ý kiến, tìm thấy chân lý, lúc quyền tự tư tưởng hóa quyền tự phục tùng chân lý (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8, tr.216) • Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Hồ Chí Minh giải thích tập thể lãnh đạo sau: "Vì cần phải có tập thể lãnh đạo? Vì người dù khôn ngoan, tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, trông thấy, xem xét nhiều mặt vấn đề, trông thấy xem xét tất mặt vấn đề Vì vậy, cần phải có nhiều người, nhiều người nhiều kinh nghiệm Người thấy rõ mặt này, người trông thấy rõ mặt khác vấn đề Góp kinh nghiệm xem xét nhiều người, vấn đề thấy rõ khắp mặt Mà có thấy rõ khắp mặt, vấn đề giải chu đáo, khỏi sai lầm” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, tr.504-505) Về cá nhân phụ trách, Hồ Chí Minh cho rằng: "Việc đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, cần phải giao cho người nhóm người phụ trách theo kế hoạch mà thi hành Như có chuyên trách, công việc chạy Nếu cá nhân phụ trách sinh tệ người ủy cho người kia, người ủy cho người nọ, kết không thi hành Như việc không xong” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8, tr.504-505) Thực nguyên tắc công tác xây dựng Đảng phải ý khắc phục tệ độc đoán chuyên quyền, đồng thời phải chống lại tình trạng dựa dẫm tập thể, không dám đoán, không dám chịu trách nhiệm • Tự phê bình phê bình Mục đích tự phê bình phê bình để làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân, làm cho tổ chức tốt lên, phần xấu bị dần đi, tức nói đến vươn tới chân, thiện, mỹ Mục đích quy định tính tất yếu trình hoạt động Đảng ta Bởi vì, Đảng thực thể xã hội Đảng bao gồm tầng lớp xã hội đội ngũ Đảng bao gồm người ưu tú, Đảng không tránh khỏi khuyết điểm, người tốt, việc hay, người có thiện ác lòng Chính vậy, Hồ Chí Minh cho rằng, thang thuốc tốt tự phê bình phê bình Người nói: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm Đảng hỏng Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm mình, vạch rõ đó, đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh khuyết điểm đó, tìm kiếm cách để sửa chữa khuyết điểm Như Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắn, chân chính” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 05, tr 261) Thái độ, phương pháp tự phê bình phê bình Hồ Chí Minh nêu rõ điểm như: phải tiến hành thường xuyên người ta mà mặt ngày: phải thẳng thắn, chân thành, trung thực, không nể nang, không giấu giếm mà không thêm bớt khuyết điểm; "phải có tình thương yêu lẫn nhau" • Kỷ luật nghiêm minh, tự giác Sức mạnh tổ chức cộng sản đảng viên bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tự giác Tính nghiêm minh kỹ luật Đảng đòi hòi tất tổ chức đảng, tất đảng viên phải bình đẳng trước Điều lệ Đảng, trước pháp luật Nhà nước, trước định Đảng Đồng thời Đảng ta tổ chức gồm người tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa tự giác yêu cầu bắt buộc tổ chức Đảng đảng viên Tính nghiêm minh, tự giác đòi hỏi đảng viên phải gương mẫu sống, công tác Uy tín Đảng bắt nguồn từ gương mẫu đảng viên việc tự giác tuân thủ kỷ luật Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân • Đoàn kết thống Đảng Người khẳng định: “Với đoàn kết trí lòng cương quật cường Đảng, Chính phủ toàn dân, định khắc phục khó khăn để đến hoàn toàn thắng lợi” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 06, tr 175) Sự đoàn kết thống Đảng phải dựa sở lý luận Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin: cương lĩnh, điều lệ Đảng; đường lối, quan điểm Đảng; nghị tổ chức đảng cấp Đồng thời, muốn đoàn kết thống Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi Đảng, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân biểu tiêu cực khác, phải "sống với có tình, có nghĩa", có đoàn kết tốt tạo sở vững để thống ý chí hành động, làm cho "Đảng ta đông người tiến đánh người"  Cán bộ, công tác cán Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rõ vị trí, vai trò người cán nghiệp cách mạng Theo Người, “Cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành, đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt sách Vì vậy, cán gốc công việc Vì vậy, huấn luyện cán công việc gốc Đảng” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 05, tr 269) Do đó, theo Người, Đảng ta cần quan tâm tới việc xây dựng, phát sử dụng cán bộ: “Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ, người làm vườn vun trồng cối quý báu Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho công việc chung chúng ta” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 05, tr 273) Tuy nhiên, Người yêu cầu: “Khi cất nhắc cán bộ, cần phải xét rõ người có gần gụi quần chúng, có quần chúng tin cậy mến phục không Lại phải xem người xứng với công việc Nếu người có tài mà dùng không tài họ, không việc Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô bô la la, nói mà làm, vào địa vị lãnh đạo Như có hại” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 05, tr 274) Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa tiêu chí người cán tốt, người cán phải vừa có đức, vừa có tài Trong đó, đạo đức gốc, Người viết: “Cũng sông có nguồn có nước, nguồn sông cạn Cây phải có gốc, gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 05, tr 252 - 253) Hồ Chí Minh đề hệ thống quan điểm cán công tác cán Người nhận thức rõ vị trí, vai trò cán nghiệp cách mạng Cán dây chuyền máy, trung gian nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân Muốn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Người cán phải có đủ đức tài, phẩm chất lực, đó, đức, phẩm chất gốc Hồ Chí Minh cho rằng, công tác cán công tác gốc Đảng Nội dung bao hàm mật liên hoàn, có quan hệ chặt chẽ với nhau: tuyển chọn cán bộ, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ, tuyển dụng, xếp, bố trí cán bộ; thực sách cán Xây dựng Đảng đạo đức Hồ Chí Minh khẳng định: Một Đảng chân cách mạng phải có đạo đức Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh Đảng, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân “Đảng ta Đảng cầm quyền, đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí công vô tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t 12, tr 510) Xét thực chất, đạo đức Đảng ta đạo đức mới, đạo đức cách mạng “Đạo đức đạo đức thủ cựu Nó đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, danh vọng cá nhân, mà lợi ích chung Đảng, dân tộc, loài người” (Sđd, tập 5, tr 252) Đạo đức mang chất giai cấp công nhân, đạo đức Mác – Lênin, đạo đức cộng sản chủ nghĩa mà nội dung cốt lõi chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu Vì thế, Hồ Chí Minh rõ: Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Có đạo đức cách mạng sáng Đảng ta lãnh đạo nhân đân đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng Đó mục tiêu, lý tưởng Đảng cũnglà tư cách số Đảng cầm quyền Giáo dục đạo đức cách mạng nội dung quan trọng việc tu dưỡng rèn luyện cán bộ, đảng viên Nó gắn chặt với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân hình thức nhằm làm cho Đảng luôn thật Đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức, gắn đạo đức với tư cách Đảng chân cách mạng, Hồ Chí Minh góp phần bổ sung, mở rộng, phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin nội dung công tác xây dựng Đảng phù hợp với truyền thống văn hóa, lịch sử nước phương Đông, có Việt Nam B QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG GẮN VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG KHÓA XI Tính tất yếu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng  Một là, xuất phát từ vị trí, vai trò phương thức tồn Đảng Hồ Chí Minh nêu rõ: Cách mạng trước hết phải có đảng cách mệnh, để vận động tổ chức dân chúng, liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi Đảng có vững cách mệnh thành công, người cầm lái có vững thuyền chạy Sự lãnh đạo Đảng tất yếu có ý nghĩa định thắng lợi cách mạng Việt Nam Vai trò lãnh đạo Đảng, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Đảng đặt yêu cầu phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa để bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo, vừa giúp cho việc thực vai trò cách hiệu Không xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng nghĩa với việc Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo Khi Đảng không tồn Còn Đảng, hoạt động, phải thường xuyên xây dựng chỉnh đốn, để Đảng vững mạnh  Hai là, xuất phát từ yêu cầu nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy, cách mạng chuyển biến theo hướng đặt yêu cầu nội dung ngày cao, nhiệm vụ ngày nặng nề, phức tạp, quy mô ngày rộng, phạm vi tác động ngày sâu sắc Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng không bị tụt hậu trước chuyển biến đó, trái lại, “bồi bổ” thêm phẩm chất lực để Đảng xứng tầm, chí chủ động trước thời Vai trò lãnh đạo Đảng giữ vững Xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhu cầu tự hoàn thiện cán bộ, đảng viên, giúp cho Đảng tránh “cái chết” từ bên trong, cán vốn quý Đảng Xây dựng chỉnh đốn giúp cho Đảng củng cố phát triển đội ngũ, tránh việc cán bị suy thoái, biến chất, góp phần làm cho Đảng mạnh Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không nhiệm vụ mà nghĩa cử thiêng liêng người sau hệ trước Bởi máu đào liệt sĩ, hệ trước làm cho cờ Đảng thêm đỏ chói, hy sinh anh dũng họ chuẩn bị cho đất nước đơm hoa kết trái, nở hoa độc lập, tự  Ba là, xuất phát từ yêu cầu văn hóa, đạo đức Đảng nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh xem văn hóa vừa mục tiêu, vừa động lực Đảng, nghiệp cách mạng Vai trò động lực văn hóa thể qua chức năng: Chức định hướng, lãnh đạo “văn hóa soi đường cho quốc dân đi… phải đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực độc lập, tự cường, tự chủ”; chức cải tạo “văn hóa có tác dụng sửa đổi tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ, sửa xã hội cũ, xây xã hội mới” Con người chủ thể cách mạng Xây dựng Đảng xây dựng người hợp thành Đảng Xây dựng người hợp thành Đảng khác xây dựng văn hóa tầm cao - văn hóa Đảng Trong thành tố hợp thành văn hóa, đạo đức đóng vai trò quan trọng Hồ Chí Minh coi đạo đức gốc, tảng người cán cách mạng Đạo đức cách mạng giúp người cán gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không sợ sệt, rụt rè, lùi bước; gặp thuận lợi, thành công giữ vững tinh thần, khiêm tốn; lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ; không kèn cựa mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa Đạo đức cách mạng gốc Đảng cách mạng Gốc có vững bền, Không có đạo đức cách mạng, Đảng sức mạnh, không hoàn thành sứ mệnh lịch sử trước giai cấp dân tộc Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng trị, tư tưởng tổ chức, nhờ đưa cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ Cũng với tinh thần ấy, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Nghị “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”, nhằm khắc phục hạn chế, yếu công tác xây dựng Đảng, vạch tư tưởng chiến lược công tác xây dựng Đảng tình hình mới, đề nhiều biện pháp để khắc phục khuyết điểm, yếu kém, nhằm nâng cao sức chiến đấu lực lãnh đạo Đảng, đáp ứng yêu cầu nghiệp cách mạng Nội dung Nghị Trung ương khóa XI Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay" ban hành ngày 16/1/2012 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị Trung ương với tiêu đề ""Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay" tập trung vào ba vấn đề thực cấp bách, cần làm ngay, là:  Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo, quản lý cấp;  Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế;  Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, quyền mối quan hệ với tập thể cấp ủy, quan, đơn vị Ba vấn đề có mối quan hệ biện chứng với nhau, vấn đề thứ cốt lõi, xuyên suốt cấp bách Nghị TW có viết "một phận không nhỏ" đảng viên hư hỏng, thoái hóa, biến chất Cụ thể: "trong có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc " Ông Trương Tấn Sang phát biểu: "Dứt khoát phải tiến hành thành công Ðó mệnh lệnh nhân dân Không thể để Nghị Trung ương không thành công, phụ lòng tin dân, Ðảng, không lợi ích nhân dân, Tổ quốc Chúng ta đường khác, có lựa chọn phải thành công Cho dù phải chấp nhận biện pháp đau đớn phải làm, sống Ðảng, chế độ tương lai tươi sáng đất nước này” Bốn nhóm giải pháp thực hiện:  Nhóm giải pháp tự phê bình phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu cấp  Nhóm giải pháp tổ chức, cán sinh hoạt đảng  Nhóm giải pháp chế, sách  Nhóm giải pháp công tác giáo dục trị tư tưởng Những tồn tồn công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị Trung ương khóa XI Đại hội XII Đảng nhận định, bên cạnh kết đạt được, thực Nghị Trung ương “một số việc chưa đạt mục tiêu Nghị đề ra” có “một số hạn chế, khuyết điểm” Cụ thể là:  Thứ nhất, số nội dung Nghị đề chưa thực số quy định, quy chế cần ban hành theo Kế hoạch số 08-KH/TW Bộ Chính trị thực Nghị chưa ban hành, như: Quy chế dân chủ Đảng; Quy chế thực nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình phê bình Đảng; Quy định thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, quan, đơn vị công tác cán bộ; quy định xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu thực chức trách, nhiệm vụ giao; Một số nội dung công tác cán nêu Nghị quyết, chưa thực Như công tác đánh giá cán bộ, việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán tiêu chí đánh giá theo chức danh cán Việc xây dựng chế, sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài để tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cán tham mưu, chuyên gia cấp chiến lược Việc thực chủ trương bố trí số chức danh cán chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện người địa phương Cải cách chế độ tiền lương, nhà ở, chống bình quân, cào bằng, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi; chủ động thay cán không hoàn thành nhiệm vụ, tín nhiệm thấp không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác…  Thứ hai, kiểm điểm tự phê bình phê bình tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm phổ biến cấp; có biểu chủ quan, làm lướt Trên số vấn đề, qua kiểm điểm từ Trung ương đến sở chưa làm rõ thực chất, mức độ nghiêm trọng tình hình; chưa địa cụ thể trách nhiệm tập thể, cá nhân, như: tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống; tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy cấp, chạy luân chuyển,… Sau kiểm điểm, số cấp ủy, tổ chức đảng chậm xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm xây dựng kế hoạch chung chung, chưa gắn việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm tập thể với cá nhân Việc đạo sửa chữa, khắc phục khuyết điểm số nơi chưa đồng bộ, thiếu kiên quyết; việc xem xét, xử lý số trường hợp vi phạm chưa kịp thời, nghiêm minh Một số vụ việc gây xúc Đảng xã hội, việc xử lý, giải chậm so với yêu cầu  Thứ ba, việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu, chưa có giải pháp mạnh mẽ, toàn diện, liệt, nên hiệu chưa cao Việc tự phát tham nhũng, lãng phí địa phương, quan, đơn vị hạn chế; cá biệt có trường hợp bao che cho đối tượng sai phạm; số trường hợp vi phạm xử lý chưa nghiêm, thiếu tính giáo dục, răn đe Tình trạng tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng với biểu ngày tinh vi, phức tạp, gây xúc dư luận Việc thu hồi, xử lý tài sản tham nhũng ít, chưa đạt yêu cầu  Thứ tư, tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phận cán bộ, đảng viên tồn tại, chưa bị đẩy lùi; có mặt, có phận diễn biến hình thức mới, tinh vi, phức tạp Một số cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc có tư tưởng, hành động, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước  Thứ năm, việc kê khai tài sản, công khai tài sản, thu nhập cán hình thức không thực chất Kết kiểm soát, xác minh việc kê khai công khai tài sản, thu nhập hạn chế, chưa phát xử lý nhiều trường hợp vi phạm việc kê khai tài sản, thu nhập (Năm 2012 có 113.436 người kê khai, phát người kê khai không trung thực; năm 2013, có gần triệu người kê khai, phát người kê khai không trung thực)  Thứ sáu, chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý bất cập, chưa kết hợp chặt chẽ, đồng nguồn cán quy hoạch bộ, ngành Trung ương với địa phương Công tác đánh giá cán khâu yếu qua nhiều nhiệm kỳ chưa có giải pháp cụ thể để khắc phục; tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm ngại va chạm đánh giá cán phổ biến  Thứ bảy, việc xếp tổ chức máy, tinh giản biên chế chưa có chuyển biến rõ; tổ chức phương thức hoạt động tổ chức hệ thống trị cồng kềnh, chưa hợp lý; máy biên chế nhiều quan, đơn vị chưa tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác chồng chéo, trách nhiệm cá nhân không rõ; việc thi tuyển cán bộ, công chức hình thức, chất lượng thấp, chí xảy tiêu cực Một số giải pháp nhằm làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng Đất nước ta đứng trước thời lớn thách thức lớn phát triển Để lãnh đạo đất nước điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sạch, vững mạnh, “là đạo đức, văn minh” Với nhận thức chung đó, việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh công tác xây dựng Đảng cần tập trung vào nội dung, công việc sau Nâng cao phẩm chất trí tuệ Đảng, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển Muốn đề đường lối, chủ trương, sách phù hợp, Đảng phải nâng cao tầm trí tuệ, nắm yêu cầu thực tiễn, tình hình nước quốc tế để tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Trong hoạch định đường lối phải tránh bảo thủ, trì trệ, đồng thời phải tránh hấp tấp, vội vàng, làm tốt công tác dự báo, ý đến vấn đề nảy sinh để kịp thời nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, phát triển cương lĩnh, đường lối, chủ trương Đảng Việc xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng… phải có chủ nghĩa làm cốt” Đảng phải kiên định tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy làm kim nam cho hành động, sở quy tụ, xây dựng phát huy sức mạnh đoàn kết Đảng, đoàn kết toàn dân tộc Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực coi xây đựng Đảng lả nhiệm vụ then chốt tất cấp, ngành – Trong nghiệp đổi đất nước, suy yếu thoái hóa, biến chất tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền Đảng bị suy giảm, dẫn đến ổn định trị – xã hội nguy lớn Chăm lo xây dựng Đảng sạch, vững mạnh điều kiện tối cần thiết điều kiện tiên để giữ vững ổn định trị – xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa – Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ quan điểm xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Tính chất then chốt nhiệm vụ xây dựng Đảng thể điểm sau: Một là, đẩy mạnh nâng cao hiệu nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút phát huy tiềm trí tuệ toàn dân tộc Hai là, cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Trong điều kiện chế kinh tế thị trường hội nhập quốc tế nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, động, dám nghĩ dám làm,… không quan tâm, phát huy nhân tố người Đảng, mà để phát huy sức mạnh toàn dán tộc, vấn đề có ý nghĩa định đến thành bại nghiệp cách mạng Ba là, kiên đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực khác Đảng xã hội Những tiêu cực xã hội xâm nhập vào thể Đảng, vào máy Nhà nước, thách thức nghiêm trọng uy tín Đảng, Nhà nước nhân dân, ảnh hưởng đến việc cầm quyền Đảng, tồn vong chế độ đường phát triển đất nước Do vậy, toàn Đảng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đắn tư tưởng, gương Hồ Chí Minh nhiệm vụ xây dựng Đảng, để tham gia đấu tranh khắc phục tình trạng trên, xây dựng Đảng ta thực “là đạo đức, văn minh” Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng – Phương thức lãnh đạo Đảng có vai trò quan trọng để đưa đường lối, chủ trương Đảng vào thực tiễn sống Đó yêu cầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề tác phẩm Sửa đổi lối làm việc – Đổi phương thức lãnh đạo Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết đặt trọng tâm đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước Đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định Hiến pháp pháp luật quyền lực tối thượng, điều chỉnh quan hệ xã hội Trong điều kiện đó, việc đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước có vai trò quan trọng, thể lực cầm quyền Đảng – Đổi phương thức lãnh đạo Đảng phải tăng cường lãnh đạo Đảng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị – xã hội Ngày nay, vai trò tổ chức trị – xã hội ngày mở rộng Đảng tiếp thu ý kiến tổ chức đoàn thể để bổ sung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương; để đổi phương thức lãnh đạo hệ thống trị toàn xã hội Giải tốt mối quan hệ với dân – Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương tập hợp người yêu nước vào nghiệp cách mạng, xây dựng mối quan hệ máu thịt Đảng với dân có ý nghĩa lớn lý luận thực tiễn công tác xây dựng Đảng, cần quán triệt tổ chức thực tốt tất cấp, ngành – Giải mối quan hệ gắn bó máu thịt Đảng với dân trở thành vấn đề cấp thiết, học lớn rút từ 20 năm đổi Sự phản ứng, gay gắt nhân dân số nơi đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyền cấp, rõ cấp sở; “điểm nóng” liên quan đến nhiều vấn đề, có vấn đề nhà, đất, quyền dân chủ, dân sinh, … liên tiếp xuất nhiều địa phương phản ánh không bình thường mối quan hệ máu thịt – Trong thời gian qua Đảng Nhà nước có nhiều nghị quyết, thị, quy định, quy chế,… để giải mối quan hệ này, nói chung hiệu thấp Điều phản ánh cố gắng, tâm trị vấn đề tổ chức thực tích cực, kiên quyết, đồng bộ, có hiệu cấp, ngành Đây trách nhiệm toàn Đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên Đảng, trước hết cấp ủy đảng – Để giải tốt mối quan hệ Đảng với dân, điều quan trọng hoạt động tổ chức đảng, quyền, đoàn thể phải thực lấy dân làm gốc Tổ chức tốt đại hội đảng cấp theo quy định Điều lệ Đảng – Nâng cao tinh thần phê bình tự phê bình, đánh giá mức ưu điểm, khuyết điểm, kết lãnh đạo cấp ủy đảng thực nhiệm vụ trị; rõ nguyên nhân, nguyên nhân chủ quan, yếu kém, khuyết điểm đề biện pháp khắc phục Vận dụng tốt tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, “là đạo đức, văn minh” tổ chức đại hội đảng cấp tiến tới Đại hội XI có ý nghĩa thiết thực công tác xây dựng Đảng, thực Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” nay; đáp ứng yêu cầu thang công đổi mới, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa; mong đợi đông đảo cán bộ, đảng viên toàn thể nhân dân KẾT LUẬN Đảng Cộng sản Việt Nam đảng giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thể dân tộc Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác- Lênin tư tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam hành động Vì để Đảng thật vững mạnh cần làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng Loại bỏ sâu mọt- kẻ thù nguy hiểm âm ỉ công phá hoại làm hạn chế phát triển đất nước thời kì hội nhập phát triển Tích cực đấu tranh với tư tưởng bè cánh, che giấu từ nội đơn vị, quan để phát hiệ xử lý đối tượng có hành vi, hành động làm ảnh hưởng đến vững mạnh Đảng Với đề tài “ Quan điểm Hồ Chí Minh nội dung công tác xây dựng Đảng, vận dụng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Trung ương khoá XI nay” giúp chúng em nâng cao nhận thức vấn đề Đồng thời làm cho em hiểu thêm phần chất mục tiêu Đảng đề phương hướng hành động phù hợp với tình hình Tuy nhiên đề tài lớn mà khả nhận thức chúng em nhiều hạn chế nên không tránh khỏi sai sót mong thầy, cô bảo thêm cho chúng em để chúng em hoàn thành tốt tập lớn Chúng em xin chân thành cảm ơn TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, NXB Chính trị Quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo  Tài liệu hướng dẫn sinh viên tự học môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Khoa Lý luận Chính trị Học viện Ngân hàng  Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia Nguồn tài liệu tham khảo: • https://vi.wikipedia.org • http://dangcongsan.vn • https://voer.edu.vn • http://tapchicongsan.org.vn ... hoàn thiện đường lối đổi phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng… phải có chủ nghĩa làm cốt” Đảng phải kiên định tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy làm kim nam cho... quyền tự tư tưởng hóa quyền tự phục tùng chân lý (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8, tr.216) • Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Hồ Chí Minh giải thích tập thể lãnh đạo sau: "Vì cần phải có tập thể... công nhân, nhân dân lao động toàn thể dân tộc Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác- Lênin tư tư tư ng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam hành động Vì để Đảng thật vững mạnh cần làm tốt công tác xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, VẬN DỤNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI HIỆN NAY, QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, VẬN DỤNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI HIỆN NAY, QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, VẬN DỤNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay