Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh quảng ninh tt

24 132 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:12

LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), du lịch Việt Nam ngày khẳng định vị trí vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Du lịch coi ngành kinh tế tổng hợp, góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế đất nước; thúc đẩy, bảo tồn phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Có thể thấy, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhiều quốc gia vùng lãnh thổ giới Trong năm qua, Đảng, Nhà nước ta có quan tâm đặc biệt đến phát triển ngành du lịch Quản lý nhà nước hoạt động du lịch trọng, không ngừng đổi hoàn thiện để phù hợp với điều kiện phát triển đất nước công công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế Việt Nam nhanh chóng trở thành điểm thu hút du lịch khu vực Đông Nam Á Và Quảng Ninh tỉnh có nhiều điểm du lịch hấp dẫn Quảng Ninh có vị trí đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi Bắc Bộ nói riêng nước nói chung, bao gồm phát triển ngành du lịch Du lịch Quảng Ninh đóng vai trò quan trọng ngành du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Vùng du lịch Bắc Bộ, không thu hút lượng lớn khách du lịch nước, đồng thời mang lại nguồn thu tương đối lớn vào ngân sách tỉnh Nhà nước Do đó, phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đóng góp phần không nhỏ vào phát triển ngành du lịch Việt Nam nói chung phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nói riêng Tuy nhiên, tỉnh chưa phát huy hết tiềm lợi mình, ngành du lịch bộc lộ hạn chế định Điều đặt cho tỉnh nhiệm vụ quan phải hoàn thiện nâng cao quản lý nhà nước du lịch Để từ đó, định hướng cho phát triển mặt ngành du lịch, đem lại lợi nhuận ngày nhiều cho kinh tế toàn tỉnh Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công nhằm góp phần vào giải vấn đề đặt Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề quản lý nhà nước du lịch nhiều tác giả nghiên cứu Sau số công trình tiêu biểu: - Lê Long (2012), Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh lữ hành ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái nguyên - Nguyễn Thị Thùy (2013), Quản lý nhà nước du lịch huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sỹ Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Lê Anh Cường (2013), Tăng cường quản lý nhà nước du lịch Thành phố Hạ Long, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên - Đỗ Hồng Thủy (2014), Quản lý nhà nước bảo tồn khu di tích lịch sử địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia - Đỗ Lyna (2012), Quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia - Nguyễn Thăng Long (2009), Tăng cường quản lý nhà nước ngành du lịch tỉnh Quảng Nam giai đoạn nay, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia - Nguyễn Thị Doan (2015), Quản lý nhà nước du lịch địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế, Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Vũ Thị Hạnh (2012), Phát triển nhân lực du lịch Quảng Ninh 2011 – 2012, Luận văn Thạc sỹ Du lịch, Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trần Nguyễn Tuyên (2005), Du lịch Việt Nam phát triển theo hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tạp chí Quản lý Nhà nước, Số 114 - Vũ Khoan (2007), Đưa du lịch trẻ thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2010, Tạp chí Du lịch, Số 11 - Hoàng Anh Tuấn (2007), Du lịch Việt Nam – Thành tựu phát triển, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 133 Các công trình nghiên cứu nguồn tư liệu để tham khảo học hỏi “Quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh” đề tài mang tính đặc thù riêng, không chép trùng lặp với công trình nghiên cứu trước Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích Trên sở đánh giá thực trạng vấn đề quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Ninh để tìm phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao quản lý du lịch địa bàn tỉnh Qua thúc đẩy ngành du lịch tỉnh phát triển nhanh, hiệu bền vững, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước - Nhiệm vụ + Nghiên cứu lý luận chung du lịch quản lý nhà nước du lịch + Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước du lịch tỉnh thành khác nước Từ đó, rút học cho Quảng Ninh + Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh, nêu lên kết đạt tồn vấn đề, rõ nguyên nhân vấn đề + Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Phạm vi nghiên cứu + Không gian: Nghiên cứu quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh + Thời gian: Nghiên cứu vấn đề quản lý nhà nước du lị.ch Quảng Ninh từ năm 2010 – 2015 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn - Phương pháp luận: Luận văn dựa phương pháp luận vật lịch sử, vật biện chứng Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối Đảng; Luật Du Lịch 2005; Luật Di sản văn hóa; cácnghị Chính phủ số văn pháp luật khác - Phương pháp nghiên cứu luận văn + Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập, tổng hợp phân tích tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước du lịch Từ đánh giá thực trạng vấn đề + Phương pháp khảo sát thực địa: Trực tiếp khảo sát số nơi bến cảng, bãi biển, khách sạn + Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Tham khảo ý kiến số chuyên gia, cụ thể người có chức trách, làm việc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Quảng Ninh; chủ hộ kinh doanh dịch vụ, du lịch (cửa hàng, công ty du lịch, chủ khách sạn…) Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Ý nghĩa lý luận:Làm sáng tỏ vấn đề lý luận quản lý nhà nước du lịch Việt Nam cấp tỉnh, tỉnh Quảng Ninh; - Ý nghĩa thực tiễn: + Luận văn làm tài liệu tham khảo để cá nhân, quan ban ngành việc nghiên cứu tình hình du lịch Quảng Ninh + Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối vơi hoạt động du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh Từ đưa việc làm chưa làm được, tìm nguyên nhân vấn đề + Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình phát triển tỉnh Kết cấu luận văn: Gồm chương Chương Cơ sở khoa học quản lý nhà nước du lịch Chương Thực trạng quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chương Phương hướng giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chương CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Du lịch Từ kỷ 19, du lịch bắt đầu phát triển mạnh ngày trở thành tượng kinh tế - xã hội phổ biến Tuy nhiên, du lịch xét từ góc độ người du lịch thân người làm du lịch, có khác nhau, chưa thống quan niệm người nghiên cứu ngườihoạt động lĩnh vực Tại hội nghị LHQ du lịch họp Rome – Italia (21/8 – 5/9/1963), chuyên gia đưa định nghĩa du lịch: “Du lịch tổng hợp mối quan hệ, tượng hoạt động kinh tế bắt nguồn từ hành trình lưu trú cá nhân hay tập thể bên nơi thường xuyên họ hay nước họ với mục đích hoà bình Nơi họ đến lưu trú nơi làm việc họ” Theo Liên hiệp quốc tế tổ chức lữ hành thức (International Union of Official Travel Oragnization: IUOTO): “Du lịch hiểu hành động du hành đến nơi khác với địa điểm cư trú thường xuyên nhằm mục đích để làm ăn, tức để làm nghề hay việc kiếm tiền sinh sống,…” Theo Tổ chức Du lịch giới (World Tourism Organization): “Du lịch bao gồm tất hoạt động người du hành tạm trú với mục đích tham quan, khám phá tìm hiểu, trải nghiệm với mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn mục đích hành nghề mục đích khác thời gian liên tục không năm bên môi trường sống định cư loại trừ du hành mà có mục đích kiếm tiền” Các học giả biên soạn Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam (1966) tách nội dung du lịch thành phần riêng biệt: - Thứ nhất, du lịch xem xét góc độ cầu, góc độ người du lịch - Thứ hai,du lịch xem xét góc độ ngành kinh tế Theo Luật Du lịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp lần thứ thông qua ngày 14/6/2005 đưa định nghĩa sau: “Du lịch hoạt động có liên quan đến chuyến người nơi cư trú thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng khoảng thời gian định”[6] 1.1.2 Hoạt động du lịch Du lịch ngành kinh tế tổng hợp, bao gồm hoạt động đa dạng từ dịch vụ phòng nghỉ, ăn uống, mua bán đồ lưu niệm hàng hóa,…các dịch vụ gọi hoạt động du lịch Luật Du lịch năm 2005 đưa khái niệm hoạt động du lịch sau: “Hoạt động du lịch hoạt động khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến du lịch” [6] 1.1.3 Các loại hình du lịch Căn vào nhu cầu thị trường sở tài nguyên du lịch có khả khai thác điều kiện phát triển du lịch, người ta thường kết hợp yếu tố với để xác định loại hình du lịch Việc phân chia loại hình du lịch vào tiêu chí sau đây: - Căn vào phạm vi địa lý lãnh thổ: + Du lịch nội địa + Du lịch quốc tế - Căn vào mục đích chuyến đi: + Du lịch tham quan văn hóa – lịch sử + Du lịch nghỉ dưỡng + Du lịch công vụ + Du lịch thăm thân nhân + Du lịch chữa bệnh + Du lịch thể thao + Du lịch tôn giáo + Du lịch giải trí + Du lịch mạo hiểm + Du lịch sinh thái - Căn vào việc sử dụng phương tiện vận chuyển khách du lịch, người ta đưa hai tiêu chí để xác định loại hình du lịch: + Căn việc sử dụng phương tiện vận chuyển khách du lịch đến điểm du lịch + Căn vào việc khách du lịch sử dụng phương tiện vận chuyển điểm đến du lịch 1.1.4 Quản lý nhà nước du lịch Quản lý nhà nước du lịch lĩnh vực quản lý nhà nước (QLNN), hoạt động hệ thống quan nhà nước nhằm quản lý vi mô hoạt động du lịch thông qua hệ thống sách, chương trình, văn quy phạm pháp luật văn đạo, điều hành lĩnh vực du lịch nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác hoạt động có hiệu lĩnh vực du lịch [5] Trên sở nghiên cứu, tổng hợp từ quan điểm khác quản lý nhà nước hoạt động du lịch, đưa định nghĩa tổng quát sau: “Quản lý nhà nước du lịch tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước (qua hệ thống pháp luật) trình, hoạt động du lịch người để trì phát triển ngày cao hoạt động du lịch nước quốc tế nhằm đạt hiệu kinh tế - xã hội đặt ra”[5] Quản lý nhà nước du lịch nhằm đưa du lịch phát triển theo định hướng chung tiến trình phát triển đất nước theo quy định pháp luật 1.1.5 Đặc điểm quản lý nhà nước du lịch Một là, Nhà nước người tổ chức quản lý hoạt động du lịch diễn kinh tế thị trường Để hoàn thành sứ mệnh mình, Nhà nước phải đề pháp luật, sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,…và sử dụng công cụ để tổ chức quản lý hoạt động du lịch Hai là, hệ thống công cụ pháp luật, sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch…phát triển du lịch sở, công cụ để Nhà nước tổ chức quản lý hoạt động du lịch Nhà nước phải ban hành pháp luật, đề sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch dùng công cụ để tác động vào lĩnh vực du lịch Ba là, quản lý nhà nước hoạt động du lịch đòi hỏi phải có máy nhà nước mạnh, có hiệu lực, hiệu đội ngũ cán quản lý nhà nước có trình độ, lực thật Quản lý nhà nước hoạt động du lịch phải tạo cân đối chung, điều tiết thị trường, ngăn ngừa xử lý đột biến xấu, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển Và để thực tốt điều tổ chức máy đội ngũ cán quản lý nhà nước khác phải tổ chức thống nhất, đồng bộ, có hiệu từ Trung ương đến địa phương Bốn là, quản lý nhà nước xuất phát từ nhu cầu khách quan gia tăng vai trò sách, pháp luật kinh tế thị trường với tư cách công cụ quản lý Nền kinh tế thị trường với quan hệ kinh tế đa dạng động đòi hỏi có sân chơi an toàn bình đẳng, đặc biệt vấn đề toàn cầu hóa kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế mục tiêu mà quốc gia hướng tới Trong bối cảnh đó, phải có hệ thống sách, pháp luật hoàn chỉnh, phù hợp không với điều kiện nước mà với thông lệ luật pháp quốc tế 1.2 Những nội dung chủ yếu quản lý nhà nước du lịch Để du lịch thúc đẩy nhanh bền vững, đảm bảo mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…quản lý nhà nước du lịch có nội dung chủ yếu sau đây: Thứ nhất, xây dựng tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sách phát triển du lịch Trong kinh tế thị trường, hoạt động du lịch diễn phức tạp, đó, nhà nước phải đề sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch dùng công cụ tác động vào lĩnh vực du lịch để thúc đẩy du lịch phát triển nhanh bền vững, trở thành kinh tế mũi nhọn quốc gia Nhà nước phải xác định chiến lược tổng thể phát triển du lịch phù hợp với điều kiện đất nước, vừa phát huy tính đặc thù, huy động nội lực để tăng khả hấp dẫn khách du lịch, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa tranh thủ nguồn lực bên Thứ hai, xây dựng, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động du lịch Hệ thống văn quy phạm pháp luật xây dựng từ quy định sách, pháp luật Nhà nước, buộc người phải tuân thủ theo Để quy định, sách vào sống Nhà nước phải xây dựng, ban hành tổ chức thực chúng cách nghiêm chỉnh.Việc ban hành văn quy phạm pháp luật phải đảm bảo theo quy định pháp luật quy định quan nhà nước cấp trên, vừa phải thông thoáng sở sử dụng nguồn lực địa phương để khuyến khích phát triển Phải đảm bảo tính ổn định, bình đẳng nghiêm minh trình thực thi văn quy phạm pháp luật Thứ ba, quy định tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch, phối hợp quan nhà nước việc quản lý nhà nước du lịch Du lịch hoạt động mang tính liên ngành, quản lý nhà nước hoạt động du lịch phải tạo cân đối chung, điều tiết thị trường, ngăn ngừa xử lý đột biến xấu, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển Và để thực tốt điều tổ chức máy quản lý nhà nước phải tổ chức thống nhất, đồng bộ, có hiệu từ Trung ương đến địa phương, đồng thời quan máy phải phối hợp chặt chẽ với để đảm bảo du lịch có thống tổ chức hoạt động Thứ tư, tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Để hoạt động du lịch quốc gia, vùng, địa phương phát triển, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch cần quan tâm thực thường xuyên Hệ thống kết cấu hạ tầng sở vật chất – kỹ thuật du lịch điều kiện quan trọng để phát triển du lịch Thứ năm, tổ chức thực hợp tác quốc tế du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch nước nước Nâng cao tính liên kết điều kiện tất yếu để phát triển bền vững ngành du lịch giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm tính liên kết ngành, vùng quốc gia Sự liên kết chặt chẽ doanh nghiệp du lịch, liên kết doanh nghiệp quan quản lý nhà nước tạo nên môi trường, chế kinh doanh thuận lợi, công Hơn nữa, cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư xây dưng kết cấu hạ tầng, sở vật chất – kỹ thuật du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch địa phương thông qua việc tổ chức hội thảo, tổ chức đoàn công tác kết hợp tham quan trao đổi kinh nghiệm với địa phương khác nước nước ngoài… Thứ sáu, kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật du lịch Cơ quan nhà nước phải đạo thực thường xuyên công tác kiểm tra, tra giám sát hoạt động du lịch để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực xảy Để thực tốt nội dung này, quan nhà nước cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tỉnh đầu tư khai thác điểm, khu du lịch địa bàn; thực việc đăng ký hoạt động theo đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh có điều kiện như: kinh doanh lưu trú, kinh doanh lữ hành, đồng thời cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật du lịch địa bàn 1.3 Sự cần thiết quản lý nhà nước du lịch Để đảm bảo cho ngành kinh tế du lịch phát triển ổn định, phát huy tối đa lợi ích hạn chế, tiêu cực cần phải có quản lý nhà nước.Nhà nước cần thể vai trò để đảm bảo ngành du lịch phát triển theo định hướng, góp phần thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhà nước người đại diện cho nhân dân để đảm bảo quyền hiến pháp công dân nói chung văn hóa nói riêng, điều tiết phát triển hài hòa, phù hợp với phát triển du lịch, lợi ích văn hóa nhóm xã hội, yêu cầu phát triển thỏa mãn du lịch dân tộc, vùng miền lãnh thổ nước.Sự quản lý nhà nước đảm bảo cho du lịch phát triển ổn định, phát huy tối đa lợi hạn chế mặt trái Nhà nước định hướng phát triển du lịch chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chế sách sở tôn trọng nguyên tắc hoạt động du lịch ngành du lịch Du lịch hoạt động liên ngành, liên vùng xã hội hóa cao, buông lỏng quản lý nhà nước để tự phát triển, hoạt động du lịch bị chệch hướng, thị trường bị lũng đoạn, tài nguyên du lịch bị khai thác kiệt quệ, không đảm bảo phát triển du lịch bền vững Như vậy, quản lý nhà nước du lịch việc làm thiếu thực cần thiết đối vợi phát triển đất nước nói chung phát triển ngành du lịch nói riêng 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước du lịch 1.4.1 Yếu tố điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Điều kiện tự nhiện toàn điều kiện môi trường tự nhiên như: địa hình đa dạng; khí hậu ôn hòa; nguồn động, thực vật phong phú; vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn… Đây sở cho quy hoạch phát triển du lịch biện pháp sách để phát triển sản phẩm du lịch, khai thác bảo vệ tài nguyên du lịch Những yếu tố điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên thuận lợi giúp cho việc hoạch định phát triển du lịch đưa thực thi định quản lý nhà nước du lịch 1.4.2 Các yếu tố kinh tế xã hội Tình hình phát triển kinh tế địa phương nhân tố quan trọng tác động tới phát triển du lịch quản lý du lịch Khi kinh tế phát triển ổn định với môi trường sách thuận lợi tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp du khách thuận lợi tham gia vào hoạt động du lịch, điều thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước Cơ sở vật chất kỹ thuật ảnh hưởng đến sẵn sàng đón tiếp chất lượng dịch vụ du lịch cung cấp cho khách hàng Các thành tựu kinh tế, trị có sức thu hút nhiều khách du lịch 1.4.3 Các yếu tố thuộc đường lối phát triển du lịch Đường lối phát triển du lịch biểu cụ thể qua sách, chiến lược xác định phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch tổng thể dài hạn như: chiến lược đầu tư, xúc tiến, quảng bá du lịch, chiến lược sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ gìn tôn tạo phát triển tài nguyên môi trường kèm với giải pháp để nhằm thực chiến lược Nó góp phần hỗ trợ giúp nhà quản lý chủ động kế hoạch đầu tư phát triển ngành du lịch, tạo sở xây dựng sách đắn, phù hợp với điều kiện thực tế 1.4.4 Các yếu tố thuộc quan quản lý nhà nước du lịch Bảo đảm quản lý nhà nước du lịch có hiệu lực hiệu nhân tố bên quan trọng Nhân tố cấu thành ba thành phần: (1) Tổ chức máy; (2) chế hoạt động; (3) nguồn nhân lực quản lý; (4) nguồn lực cho quản lý Hoạt động quản lý nhà nước du lịch thân hoạt động kinh tế cung cấp sản phẩm định quản lý nhà nước Quá trình đòi hỏi phải có nguồn lực để thực Do số lượng điều kiện nguồn lực định tới chất lượng hoạt động công tác quản lý nhà nước du lịch 1.5 Kinh nghiệm quản lý nhà nước du lịch số địa phương Việt Nam 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước du lịch Nha Trang Nha Trang thành phố (TP) ven biển trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật du lịch tỉnh Khánh Hòa Quản lý nhà nước hoạt động du lịch Thành phố Nha Trang trọng đẩy mạnh.Trong năm 2015, quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn thành phố Nha Trang đạt số kết định công tác đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, hoạt động kiểm tra, xử lý kinh doanh lưu trú du lịch tăng cường, hoạt động Tổ Kiểm tra liên ngành chèo kéo, đeo bám khách du lịch trì UBND thành phố văn đạo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang có kế hoạch chỉnh trang xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn theo quy định khu vực bến tàu Du lịch Cầu Đá – Vĩnh Nguyên để phục vụ nhân dân du khách UBND thành phố đạo quan, phòng, ban, UBND xã, phường địa bàn thành phố tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch địa bàn thành phố Nha Trang Để có hiệu tích cực phát triển du lịch, Thành phố Nha Trang có biện pháp tích cực vấn đề quản lý nhà nước hoạt động du lịch Chính quyền địa phương xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cụ thể phát triển du lịch tổng thể, lâu dài sở bảo vệ môi trường, an toàn cho du khách Có sách tăng cường thu hút vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, sở vật chất – kỹ thuật du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành du lịch Bên cạnh đó, quyền quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhằm đưa công nghệ thông tin đại vào quản lý du lịch Thực chương trình tuyên truyền, quảng bá theo chuyên đề, kết hợp kiện thể thao, văn hóa, lễ hội lớn toàn quốc tham gia hội trợ triển lãm, hội thảo du lịch nước quốc tế để giới thiệu rộng rãi tiềm du lịch tỉnh… 1.5.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nước du lịch thành phố Vũng Tàu Vũng Tàu thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng Đông Nam Bộ Việt Nam Vũng Tàu thành phố ven biển, địa điểm du lịch miền Nam Việt Nam Vũng Tàu thích hợp cho chuyến nghỉ ngơi, thư giãn vào cuối tuần hay dịp lễ Thời gian qua, TP.Vũng Tàu đẩy mạnh quản lý nhà nước du lịch, qua đó, môi trường văn hóa, kinh doanh du lịch địa bàn thành phố bước cải thiện Nhằm nâng cao kỹ cung cách phục vụ khách hàng, hàng năm, TP.Vũng Tàu phối hợp với Sở Công thương tổ chức lớp tập huấn kỹ bán hàng văn hóa kinh doanh cho cán quản lý nhân viên khách sạn, nhà hàng, quán ăn địa bàn thành phố Tuy nhiên, để tạo bước đột phá cho du lịch TP.Vũng Tàu, thành phố cần đẩy mạnh việc quản lý môi trường du lịch an toàn, thân thiện để khách yên tâm; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cung cách phục vụ; trì tổ chức lễ hội, giải thể thao, bóng chuyền bãi biển, festival diều quốc tế, lễ hội ẩm thực phố biển… cách quy mô lan tỏa cộng đồng để thu hút du khách Thành phố Vũng Tàu cần phát huy vai trò quản lý du lịch tất đối tượng, thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh dịch vụ dịch vụ du lịch địa bàn toàn thành phố Ngành du lịch cần tăng cường phối hợp với cấp, ngành để tạo chuyển biến đồng hoạt động du lịch 1.5.3 Bài học kinh nghiệm rút vận dụng cho quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh Qua nghiên cứu tinh hình quản lý nhà nước du lịch số địa phương nước có ngành du lịch phát triển, rút số học kinh nghiệm quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Ninh, sau: Thứ nhất, phải xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cho thời gian dài, hợp lý; có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách khai thác tiềm thúc đẩy du lịch phát triển Thứ hai, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đồng thời tạo sản phẩm du lịch đặc thù địa phương để thu hút du khách Xã hội văn minh nhu cầu du khách phong phú, đa dạng Thứ ba, làm tốt công tác tuyên truyền, xúc tiến du lịch Mục đích tuyên truyền, xúc tiến kinh doanh du lịch nhằm giới thiệu, hình thành định hướng nhu cầu du khách sản phẩm du lịch địa phương Thứ tư, cần có liên kết, hợp tác địa phương, vùng, doanh nghiệp với để phát triển du lịch Trong bối cảnh Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức WTO, ngành du lịch phải đối mặt với cạnh tranh ngày gay gắt Do vậy, liên kết, hợp tác du lịch địa phương, vùng, doanh nghiệp du lịch với để phát triển trở nên cần thiết hết Thứ năm, quan tâm đến việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch địa phương Thứ sáu, thực thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, bảo vệ tài nguyên du lịch, môi trường tự nhiên xã hội du lịch 10 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2.1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng châu thổ sông Hồng nói riêng nước nói chung, bao gồm phát triển ngành du lịch Quảng Ninh tỉnh ven biển nằm vùng Đông Bắc Việt Nam Tỉnh có địa hình đa dạng núi, rừng, bờ biển, cửa sông hàng nghìn đảo Nhìn chung, tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cho phát triển du lịch Tỉnh Quảng Ninh có diện tích khoảng 12.000 km2, bao gồm 6.000 km2 đất liền 6.000 km2 mặt biển với 2.000 đảo lớn nhỏ, 80% diện tích đất tỉnh đồi núi, đường bở biển dài 250km.Dân số tỉnh Quảng Ninh đạt gần 1.177.200 người (năm 2012), có 22 thành phần dân tộc, có 06 dân tộc có hàng nghìn người trở lên, cư trú thành cồng đồng có ngôn ngữ, sắc dân tộc rõ nét, dân tộc Kinh, Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chỉ, Hoa Quảng Ninh nằm vùng khí hậu nhiệt đới có mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều; mùa đông lạnh, mưa tính nhiệt đới nóng ẩm bao trùm Với điều kiện tự nhiên xã hội vốn có, Quảng Ninh sở hữu tiềm lớn để trở thành điểm đến du lịch Việt Nam Trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Quảng Ninh cửa ngõ thông sang thị trường Trung Quốc, thị trường lớn giới 2.1.2 Tài nguyên du lịch tự nhiên Quảng Ninh nơi có nhiều cảnh quan đẹp tiếng thuận lợi cho việc phát triển du lịch, phải kể đến di sản thiên nhiên giới Vịnh Hạ Long Quảng Ninh Vịnh Hạ Long tài nguyên du lịch đặc sản có nhiều giá trị trội mang tầm quốc tế Năm 1994, Vịnh Hạ Long đượcTổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc(UNESCO) đưa vào danh mục Di sản Thiên nhiên Thế giới giá trị mang tính toàn cầu thẩm mỹ.Năm 2011, Vịnh Hạ Long tiếp tục Tổ chức New Wonders bầu chọn bảy Kỳ quan thiên nhiên giới [21] Quảng Ninh có hệ thống tài nguyên du lịch biển đảo liên hoàn, trải dài 250 km nối liền Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, huyện đảo Vân Đồn, vườn Quốc gia Bái Tử Long, huyện đảo Cô Tô, bãi biển Trà Cổ (Móng Cái) với rừng quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) hệ thống tài nguyên biển cuả Thành phố Hải Phòng Tài nguyên biển đảo Quảng Ninh có giá trị sinh học đa dạng, phong phú với 400 loài hải sản kinh tế đặc trưng Vịnh Bắc Bộ gồm nhiều loại hải sản quý như: hải sâm, bào ngư, ngọc trai, tôm, cua, cá, mực, hầu, hà,…Đây vừa nguồn tài nguyên quý cho ngành công nghiệp chế biến xuất thủy sản Quảng Ninh vừa nguồn thực phẩm đặc trưng hấp dẫn, thường xuyên phục vụ đối tượng khách du lịch nhân dân tỉnh Quảng Ninh có nhiều giá trị tự nhiên khác vô đa đạng phong phú: nước suối khoáng, hồ, hang động, núi, Địa hình Quảng Ninh có số núi cao, đẹp, có thảm thực vật hệ sinh thái đa dạng, có khả đầu tư phát triển du lịch, bật Núi 11 Yên Tử (Uông Bí), núi Bài Thơ (Hạ Long),…Quảng Ninh điểm đến vô lý thú với khung cảnh vô độc đáo, tự nhiên mà thiên nhiên ưu đãi Từ thuận lợi mà thiên nhiên mang lại, Quảng Ninh chuyển thành điểm du lịch hấp dẫn, có sức lôi mạnh mẽ số lượng khách du lịch nước 2.1.3 Tài nguyên du lịch nhân văn Bên cạnh tài nguyên du lịch gắn với tự nhiên tỉnh Quảng Ninh, cần phải đặc biệt kể đến tài nguyên du lịch nhân văn Quảng Ninh vùng đất có văn hóa lâu đời Nền văn hóa Hạ Long ghi nhận lịch sử dựng nước người Việt Quảng Ninh ví Việt Nam thu nhỏ Xét tính đa dạng dân tộc, tỉnh Quảng Ninh gồm có 22 dân tộc Các nhóm dân tộc sống cộng đồng riêng họ, có phương ngữ riêng đặc tính dân tộc riêng Tính đa dân tộc với tài sản văn hóa bao gồm kiến trúc địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ thêu thùa, đồ gốm, âm nhạc lễ hội Toàn giá trị lịch sử - văn hóa vùng đất Quảng Ninh thể khái quát thông qua 600 di tích lịch sử - văn hóa loại Trong đặc biệt có giá trị khai thác phục vụ phát triển du lịch 04 di tích – danh lam thắng cảnh xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt bao gồm: Danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Yên Tử, Di tích lịch sử Bạch Đằng khu di tích lịch sử văn hóa nhà Trần huyện Đông Triều Quảng Ninh có nhiều lễ hội văn hóa, dân gian truyền thống mang đặc trưng văn hóa Việt Nam Cũng giống tỉnh, thành phố Việt Nam, địa bàn tỉnh Quảng Ninh phổ biến số loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyển thống dân ca, múa rối nước, thi đấu vật, chọi gà Tóm lại, thấy, với điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi, với tài nguyên du lịch phong phú đa dạng, Quảng Ninh thực mạnh đòn bẩy để phát triển du lịch thực tế khách quan chứng minh rõ Tuy nhiên, vấn đề cần đặt ngành du lịch phải biết khai thác cách bền vững, tận dụng cách có hiệu điều kiện tài nguyên Ngoài ra, cần phải có quản lý quan nhà nước vấn đề phát triển du lịch ngày lên, để du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm tỉnh 2.1.4 Thực trạng hoạt động du lịch Quảng Ninh Trong thời gian qua, hoạt động du lịch Quảng Ninh có khởi sắc chuyển biến tích cực, mang lại hiệu thiết thực; bước đầu xây dựng thương hiệu hình ảnh du lịch tỉnh; tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh Hoạt động du lịch Quảng Ninh ngày có chuyển biến lượng chất, bước khẳng định thương hiệu, vị thế, Quảng Ninh dần trở thành trung tâm lớn nước Khoảng 05 năm trở lại đây, ngành Du lịch Quảng Ninh có bước phát triển mạnh mẽ thể rõ qua tổng số khách du lịch đến với tỉnh doanh thu du lịch tăng mạnh qua năm Quy mô du lịch Quảng Ninh phát triển nhanh, giữ mức tăng trưởng ổn định Từ năm 2011 đến nay, lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh tăng dần, trung bình năm tăng khoảng 500.000 khách Trong giai đoạn 2013- 2015, tổng số lượng khách du lịch đến quảng ninh đạt 22,7 triệu lượt khách, tăng 12,75% so với giai đoạn 2010 – 2012 Tổng doanh thu trực tiếp từ lĩnh vực du lịch đạt 17.048 tỷ đồng, tăng 65% so với giai đoạn 2010 – 2012, thu xã hội qua hoạt động du lịch ước 60% thu trực 12 tiếp từ du lịch Các thị trường khách quốc tế trọng điểm lưu trú Quảng Ninh ổn định, có số thị trường tăng mạnh như: Mỹ tăng 25%, Anh 37%, Hàn Quốc 1,5%,…Riêng năm 2015, thu ngân sách nhà nước từ du lịch đạt 1.200 tỷ đồng, chiếm gần 6% tổng thu nội địa địa bàn tỉnh [19] Năm 2016, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 10,5 triệu lượt người tới tham quan Quảng Ninh có nhiều điểm than quan du lịch, tập trung chủ yếu thành phố lớn như: Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí huyện đảo Vân Đồn Khách du lịch quốc tế thời gian qua nói chung tương đối ổn định có mức tăng trưởng cao số lượng tỷ trọng Số lượng khách quốc tế Quảng Ninh năm gần tăng nhanh Chỉ tính riêng số khách quốc tế đến Quảng Ninh năm 2010 2,4 triệu khách đến năm 2015 lên đến 2,7 triệu lượt khách Chất lượng dịch vụ du lịch Quảng Ninh tình trạng cần phải cải thiện cách đáng kể Về nguồn nhân lực ngành du lịch, điểm đến du lịch hàng đầu đòi hỏi phải hội tụ yếu tố quan trọng, bao gồm có nguồn cung lao động có trình độ đào tạo có kiến thức dịch vụ tốt Sự tăng trưởng ngành du lịch mang lại nhiều hội việc làm Tuy nhiên, du lịch Quảng Ninh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đóng góp vào GDP tỉnh thấp Sản phẩm du lịch chưa đa dạng Kết cấu hạ tầng dịch vụ hỗ trợ thiếu đồng Quy mô doanh nghiệp du lịch nhỏ Chất lượng dịch vụ du lịch chưa cao Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch chưa có chiến lược dài Việc chấn chỉnh môi trường kinh doanh du lịch chưa triệt để 2.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2.2.1 Tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh tỉnh có tiềm lớn du lịch chưa thực phát huy tối đa lợi Cho nên công tác xây dựng tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch sớm thực Trên sở mục tiêu chung “Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010”, năm 2001, Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2001 – 2010, sở cho công tác đạo, quản lý xây dựng kế hoạch phát triển du lịch Các cấp ủy quyền Quảng Ninh đề chủ trương, chiến lược, quy hoạch cụ thể nhằm phát triển du lịch tỉnh Đó Nghị số 08/NQ-TU ngày 30/11/2001 Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ Quảng Ninh đổi mới, phát triển Du lịch Quảng Ninh thời kỳ 2001- 2010; UBND tỉnh định như: Quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động tàu lưu trú du lịch Vịnh Hạ Long, Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch Thành phố Hạ Long giai đoạn 2006 – 2015,… Nghị số 07-NQ/TU Ban Chấp hành Đảng tỉnh phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ mục tiêu: “Xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có sở vật chất đồng bộ, đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có chất lượng cao, thương hiệu mạnh, mang đậm sắc văn hoá dân tộc, có lực cạnh tranh với nước khu vực quốc tế; thực ngành kinh tế mũi nhọn, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững đảm bảo quốc phòng - an ninh 13 Để thực mục tiêu này, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đề 56 giải pháp chia thành nhóm: Tiếp thị quảng bá xây dựng thương hiệu; sản phẩm du lịch mới; dự án hạ tầng giao thông vận tải; dự án hạ tầng du lịch, bao gồm sở lưu trú, nâng cấp điểm du lịch tăng cường hoạt động du lịch; dự án xây dựng bồi dưỡng nhân lực; dự án bảo vệ môi trường; quản trị công hợp tác; nhóm giải pháp khác 2.2.2 Xây dựng, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, sách hoạt động du lịch tỉnh Để thực định hướng phát triển du lịch bước đưa ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh trở thành ngành kinh tế động lực nhằm tạo điều kiện thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển, tỉnh cho xây dựng, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật du lịch có sách phát triển du lịch Từ năm 2001, UBND tỉnh đạo cho Sở Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tiến hành xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thời kỳ 2001 – 2010 Trong năm 2013, tỉnh ban hành hàng loạt văn để thực mục tiêu này, Như: Nghị số 07-NQ/TU phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 29-KL/TU nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2013-2015 Hiện tại, tỉnh tích cực đạo ngành liên quan triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 20132020, định hướng đến 2030 Bên cạnh đó, ngành Du lịch Quảng Ninh tích cực tham gia đề xuất xây dựng chế, sách khuyến khích phát triển du lịch; chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 410/QĐ-UB Quyết định số 4117/QĐ-UB UBND tỉnh quản lý tàu thuyền du lịch, quy chế xếp hạng tốp 05 doanh nghiệp phong phú du lịch, doanh nghiệp lữ hành, tàu thuyền du lịch nhà hàng đạt chuẩn mua sắm du lịch hàng đầu tỉnh; đề xuất tham gia xây dựng sách góp phần quan trọng cho quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch 2.2.3 Tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch tỉnh Về máy tổ chức quản lý, trước đây, công việc liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thực Nhưng đến ngày 28/4/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh tách phận Du lịch khỏi Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch để thành lập Sở Du lịch theo Quyết định số 1270/2016/QĐ-UBND Theo đó, Sở Du lịch quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực chức tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước du lịch địa phương theo quy định pháp luật; dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý Sở thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công ủy quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Là điểm du lịch thu hút khách lớn nước, hàng năm, lượng khách du lịch đến với Vịnh Hạ Long ngày đông Vì vậy, đứng trước yêu cầu quản lý phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên giới, đồng ý Chính phủ, ngày 09/12/1995, UBND tỉnh Quảng Ninh định thành lập Ban Quản lý Vịnh Hạ Long Đây quan chuyên trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý cấp độ nhà nước việc bảo tổn phát huy giá trị vịnh Hạ Long mà trọng tâm khu vực Di sản Thế giới 14 Việc tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch Quảng Ninh dần vào nề nếp có dấu hiệu khả quan UBND tỉnh thành lập Ban đạo Nhà nước du lịch tỉnh, tiến hành xếp tổ chức, quy hoạch cán bộ, xây dựng phương án phối hợp liên ngành để triển khai hoạt động du lịch 2.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh tỉnh có nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú để phát triển loại hình du lịch Thế nhưng, thực tế cho thấy thời gian qua, Quảng Ninh chưa khai thác hiệu tiềm đó.Hiện nay, Quảng Ninh có khoảng 25.000 nhân viên du lịch, bao gồm tất nhân viên làm việc khách sạn, hãng tàu du lịch, công ty du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống Xét tổng thể, lực lượng lao động nói chung đủ Tuy nhiên, lượng lao động du lịch đào tạo yếu trầm trọng Có tới phần ba số lao động du lịch không tiếp tục học lên đại học không đào tạo quy nghiệp vụ du lịch Với mục tiêu, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xác định yếu tố người đóng vai trò đặc biệt quan trọng, thời gian gần đây, việc đào tạo nhân lực cho ngành du lịch quan tâm, trọng trước Số lượng người theo học ngành nghề du lịch tăng lên đáng kể Hàng năm, ngành du lịch phối hợp với tổ chức, hiệp hội, trường đào tạo nghề du lịch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho đội ngũ làm công tác du lịch, từ cán quản lý đến nhân viên phục vụ đơn vị kinh doanh du lịch Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh năm gần dần hoàn thiện số lượng chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch 2.2.5 Quản lý hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch địa bàn tỉnh Các hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch đổi theo hướng chuyên nghiệp hoá, thông tin du lịch Quảng Ninh đến với du khách nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn Việc quảng bá thực qua ấn phẩm, hướng dẫn du lịch theo chuyên đề phù hợp với thị trường đối tượng khách; thông qua lễ hội, hội chợ, liên hoan ẩm thực để chuyển tải nét độc đáo, sắc văn hoá truyền thống địa phương đến với du khách Các chương trình quảng bá, xúc tiến thực theo nguyên tắc nhà nước quảng bá điểm đến, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm du Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2016, tổng số khách du lịch đạt 10,5 triệu lượt khách, khách quốc tế 3,5 triệu lượt; tổng doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng Để đạt mục tiêu đó, thời gian tới,Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng vào thị trường trọng điểm, tập trung thu hút thị trường khách du lịch có mức chi trả cao công cụ hình thức xúc tiến, quảng bá hữu hiệu 2.2.6 Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch - Về quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, dịch vụ vận chuyển khách du lịch: Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn đạo quan chức tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế điểm dịch vụ du lịch địa bàn tỉnh; hoạt động môi trường kinh doanh du lịch tàu biển; đôn đốc triển khai mở tuyến du lịch biên giới.Các dịch vụ vận chuyển hệ thống tàu thuyền, phương tiện chuyên dụng dành cho loại hình du lịch đặc biệt thiếu yếu chất 15 - Về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú dịch vụ khác Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút khách trung tâm du lịch lớn nước ngày gia tăng nay, du lịch Quảng Ninh cần phải tăng cường quản lý, trọng kiểm soát tình hình an ninh trật tự, an toàn du khách, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả, chất lượng dịch vụ… đảm bảo cho du khách đến Quảng Ninh tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ an toàn, thoải mái, có ấn tượng điểm đến du lịch tỉnh 2.2.7 Hợp tác quốc tế khu vực lĩnh vực du lịch Để thúc đẩy du lịch phát triển, năm qua, với phát huy nội lực sẵn có, tỉnh Quảng Ninh tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại với nước giới để phát triển thị trường khách du lịch quốc tế Theo đó, ngành Du lịch Quảng Ninh thiết lập mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trung tâm du lịch quốc gia như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Pháp, tham gia CLB Vịnh đẹp giới thành viên Diễn đàn Liên khu vực Đông Á (EATOF) Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác với địa phương Trung Quốc để mở thêm tuyến du lịch đến với Hạ Long, trọng đến địa phương trung tâm du lịch như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh… Không đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ngành Du lịch tăng cường phát triển du lịch liên vùng Quảng Ninh với số tỉnh, thành nước, như: Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Lạng Sơn tạo điều kiện cho việc kết nối điểm du lịch tour du lịch liên vùng, hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến địa phương 2.2.8 Thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch địa bàn tỉnh Công tác tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động lĩnh vực du lịch nhiệm vụ thường xuyên mà quan QLNN phải thực trình quản lý, điều hành Các nội dung mà UBND tỉnh quan tâm tập trung tra, kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực hoạt động du lịch là: công tác cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) du lịch, thực sách đất đai, quản lý danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng hạ tầng, thực quy định thuế, giá cả,… Thời gian qua, công tác tra, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Quảng Ninh tăng cường Tỉnh tập trung đạo đổi hoạt động tra, kiểm tra nhằm cải thiện môi trường du lịch, thu hút ngày đông du khách nước đến Quảng Ninh Sở Du lịch phối hợp với ban ngành tỉnh tiến hành điều tra, thẩm định tái thẩm định sở lưu trú toàn tỉnh Công tác tra, kiểm tra hoạt động du lịch tỉnh trì thường xuyên, giải kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân, không để tồn đọng kéo dài vượt cấp nhằm thực tốt quy định pháp luật đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn tính mạng tài sản cho du khách 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2.3.1 Những kết đạt quản lý nhà nước hoạt động du lịch tỉnh Quảng Ninh Trong năm qua, gặp nhiều khó khăn song vấn đề quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Ninh có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển Sau kết bật: 16 Thứ nhất, việc xây dựng, tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch tỉnh có đổi nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch địa bàn xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh sát hợp với thị trường phù hợp với định hướng phát triển chung địa phương Thứ hai, việc đạo xây dựng, ban hành tổ chức thực văn bản, chế, sách phát triển du lịch ngày tiến Thứ ba, việc tổ chức máy quản lý nhà nước du lịch kiện toàn Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch tăng cường, tạo điều kiện để sở đào tạo đa dạng hóa chuyên ngành đào tạo, nâng cao kiến thức văn hóa, lịch sử, ngoại ngữ, kỹ giao tiếp, hướng dẫn du lịch,…cho lực lượng lao động ngành du lịch tỉnh Thứ năm, hoạt động quáng bá, xúc tiến du lịch đổi có hiệu thiết thực Thứ sáu, hoạt động kinh doanh phát triển du lịch năm qua có chuyển biến tích cực, số dự án lớn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Thứ bảy, hợp tác quốc tế phát triển du lịch đạt kết quan trọng, hội đàm ký thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với nhiều nước giới Thứ tám, công tác tra, kiểm tra hoạt động du lịch trì thường xuyên, góp phần ổn định thị trường, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh du lịch, giữ gìn kỷ cương pháp luật hoạt động du lịch địa bàn 2.3.2 Những hạn chế quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Bên cạnh thành tựu đạt được, hoạt động quản lý nhà nước du lịch Quảng Ninh thời gian qua bộc lộ số hạn chế định: Một là, công tác xây dựng thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch chưa thực tốt Những để xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chưa đầy đủ xác Hai là, việc ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, chế, sách để quản lý, điều hành hoạt động du lịch chậm, nội dung chưa sát với điều kiện, tiềm phát triển du lịch tỉnh chưa thực tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch Ba là, máy tổ chức quản lý hoạt động thiếu đồng bộ, chưa có phối hợp, phân chia nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng ban, ngành liên quan Bốn là, công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch nhiều hạn chế, chưa khắc phục bất cập công tác đào tạo nghiệp vụ du lịch trước yêu cầu phát triển ngành tình trạng chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu đội ngũ lao động tay nghề cao, chất lượng phục vụ chưa đồng thiếu tính chuyên nghiệp Năm là, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch đổi mới, song chưa theo kịp phát triển ngành hình ảnh Vịnh Hạ Long Các lễ hội du lịch hàng năm nhiều bất cập, hạn chế, chưa thực mang lại hài lòng cho du khách đến tham quan Sáu là, việc quản lý khu, điểm du lịch địa bàn chồng chéo Việc quản lý sở du lịch nhỏ chưa chặt chẽ, đầy đủ 17 Bảy là, hoạt động đầu tư, hợp tác phát triển du lịch nhằm tạo liên kết với địa phương nước nước thực nhìn chung văn ký kết Tám là, hoạt động tra, kiểm tra xử lý vi phạm lĩnh vực du lịch quyền tỉnh quan tâm đạo thực hiện, nhìn chung nhiều bất cập, hiệu mang lại không cao 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Những hạn chế có ảnh hưởng đến quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Ninh, chủ yếu nguyên nhân sau: - Nền kinh tế nước ta phát triển chưa cao, trình độ khoa học – công nghệ hạn chế - Một số cấp ủy đảng quyền tỉnh chưa coi trọng quan tâm mực đến công tác quản lý nhà nước hoạt động du lịch địa bàn - Nội dung, phương thức phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sách, pháp luật du lịch cho cộng đồng dân cư địa bàn nghèo nàn, đơn điệu chưa phù hợp với điều kiện thực tế tỉnh - Bộ máy quản lý nhà nước du lịch thay đổi nhanh sát nhập, chia tách nhiều lần, thiếu tính ổn định nên không đảm báo tính liên tục quản lý, hiệu lực quản lý chưa cao, máy quản lý nhà nước du lịch cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức ngành du lịch nhiều bất cập - Cơ chế quản lý có liên quan đến khách du lịch bộ, ngành có điểm chưa thống nhất, mang tính chất riêng biệt ngành - Việc quảng bá, tuyên truyền, xúc tiến du lịch chưa quan tâm đầy đủ đầu tư mức để phát huy hết mạnh tiềm phát triển tỉnh - Phạm vi tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh du lịch chưa xác định rõ ràng 18 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 3.1 Dự báo phát triển ngành du lịch Theo nghiên cứu Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho hay lượng du khách quốc tế năm 2015 vừa qua đạt tỷ lượt người, tăng 4% so với năm trước So với năm 2014, lượng khách chu du nước (có nghỉ qua đêm) tăng 50 triệu lượt người Năm 2015 năm thứ sáu liên tiếp lượng khách du lịch quốc tế đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 4% trở lên Pháp tiếp tục điểm đến hấp dẫn khách du lịch giới, Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc Du lịch quốc tế năm 2015 tiến triển đến tầm cao mới, thể rõ vai trò ngành đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho nhiều người khắp nơi giới Chính sách mở cửa quốc tế, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh xu hướng chung giới năm vừa qua Một giải pháp Liên hợp quốc đưa ưu tiên kế hoạch trung hạn khuyến khích tiêu dùng nước Việc lựa chọn loại hình du lịch khách du lịch quốc tế thay đổi Theo nhiều tổ chức nghiên cứu du lịch quốc tế, xu hướng bật ngành du lịch giới năm 2016 du lịch sông, điểm đến vùng Bắc Âu, du lịch mạo hiểm Xu phát triển du lịch cho thấy, nước muốn phát triển du lịch phải có môi trường du lịch lành mạnh, an ninh xã hội tốt, chế độ trị ổn định 3.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh 3.2.1 Gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế chung địa bàn tỉnh Quảng Ninh Du lịch ngành kinh tế mang tính tổng hợp cao có quan hệ với nhiều ngành khác ngành công nghiệp than, công nghiệp vật liệu xây dựng, hệ thống cảng biển,…Phát triển du lịch chế phối hợp đồng cấp, ngành nhằm hỗ trợ tác động lẫn phát triển, bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.Phát triển du lịch thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển theo 3.2.2 Đổi nhận thức đổi tư kinh tế vài trò du lịch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đổi nhận thức đổi tư kinh tế trước hết phải làm cho người nhận thức vai trò du lịch phát triển kinh tế - xã hội chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa 3.2.3 Đối công tác đạo, điều hành nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Ninh cần hướng vào hoàn thiện chiến lược, quy hoạch phát triển chế, sách cho phù hợp với yêu cầu Vấn đề cần quan tâm quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Ninh vận dụng chế, sách trung ương vào điều kiện đặc thù địa phương, tăng cường kiểm tra, tra hoạt động du lịch, cải cách thủ tục hành tích cực để tạo thông thoáng quản lý nhà nước hoạt động du lịch phù hợp với tình hình 19 3.2.4 Đổi mạnh mẽ tổ chức máy đội ngũ cán quản lý nhà nước du lịch Đổi mạnh tổ chức máy người nhiệm vụ trọng tâm ngày trở nên quan trọng công tác hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch 3.3 Những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh 3.3.1 Bổ sung hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật, sác, quy hoạch, kế hoạch quản lý du lịch tỉnh Đối với Quảng Ninh, ngành du lịch ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch động lực để thúc đẩy phát triển toàn kinh tế địa phương Do đó, cần có tập trung đầu tư nguồn lực, ưu định chế, tạo điều kiện cho du lịch phát triển Đặc biệt quy định pháp luật du lịch, chế, sách phát triển du lịch Quảng Ninh cần áp dụng số văn pháp lý liên quan đến bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch ban hành nước ta: Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch, Quy chế bảo vệ môi trường lĩnh vực du lịch,…và văn pháp lý xử lý vi phạm hành lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Những quy định, sách phải xuất phát từ nguyên tắc thị trường, huy động sức mạnh thành phần kinh tế tham gia vào phát triển Các sách phải tạo chế khuyến khích phát triển mô hình liên kết, hợp tác kinh tế Quảng Ninh với địa phương khác nước, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng Nha Trang,… Quảng Ninh cần có sách khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan, kinh doanh lưu trú, đồng thời mở rộng danh mục dịch vụ, sản phẩm du lịch tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ cho du lịch Quảng Ninh Đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp lữ hành vươn lên đưa du lịch Quảng Ninh sang chủ động gắn với thị trường nước quốc tế UBND tỉnh Quảng Ninh cần đạo ngành chức liên quan lập kế hoạch chi tiết khu du lịch trọng điểm xây dựng dự án khả thi Các dự án quy hoạch cần có quy mô, mức độ phù hợp với nguồn lực, điều kiện kinh tế - xã hội khu vực, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường kinh tế xã hội địa phương Quy hoạch du lịch đồng thời phải góp phần vào kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường, tài nguyên, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống cộng đồng địa phương Tạo mối quan hệ hợp tác chặt chẽ chuyên gia quy hoạch du lịch với chuyên gia ngành khác để tạo nên cân đối, hài hòa mặt cảnh quan, không làm ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể ngành khác Trong trình quy hoạch, việc mời chuyên gia nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm tham gia công tác quy hoạch để đảm bảo tính khả thi cho quy hoạch dự án Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động dự án trình thực để xử lý kịp thời cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, gây tác động tới môi trường tài nguyên kinh tế, xã hội, đồng thời để đảm bảo tiến độ, hiệu thực dự án Công khai hóa dự án, quy hoạch, sơ đồ, nội dung quy hoạch cần công bố với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tham gia dự án quy hoạch 20 3.3.2 Kiện toàn máy quản lý nhà nước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Công tác quản lý nhà nước du lịch Quảng Ninh đóng vai trò quan trọng việc xây dựng chiến lược phát triển ngành, quy hoạch du lịch, nâng cao hiệu kinh doanh Vì cần phải kiện toàn máy quản lý nhà nước du lịch, hướng tới phát triển cách bền vững Tỉnh cần khẩn trương xếp ổn định tổ chức máy ngành du lịch theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch Bộ máy quản lý nhà nước du lịch phải thực tốt chức tham mưu cho lãnh đạo cấp hoạch định chiến lược, lập chương trình phát triển, kế hoạch dự án phát triển du lịch; phải người phối hợp với cấp, ngành triển khai hoạt động du lịch đạt hiệu cao, phải thường xuyên tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, giáo dục nâng cao nhận thức nhân dân lợi ích du lịch trách nhiệm đóng góp công sức vào nghiệp phát triển du lịch tỉnh Các quan nhà nước cần tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển bền vững Đơn giản hóa thủ tục hành doanh nghiệp mới, mong muốn bước vào ngành để kinh doanh, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ngoài cần khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập hoạt động Hiệp hội du lịch tỉnh để làm cầu nối cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch Nhà nước việc giải vấn đề liên quan đến phát triển du lịch địa bàn Bên cạnh việc kiện toàn máy quản lý nhà nước, tỉnh cần bước xây dựng đội ngũ cán quản lý nhà nước hoạt động du lịch địa bàn tinh thông nghề nghiệp, có phẩm chất tốt, có lực tổ chức quản lý, điều hành theo mục tiêu định Cần trọng đào tạo chức danh chủ chốt máy quản lý nhà nước du lịch Thường xuyên tiến hành điều tra, đánh giá, phân loại trình độ nghiệp vụ toàn nhân viên ngành du lịch Quảng Ninh Ngoài cần có sách, kế hoạch đào tạo tuyển dụng đội ngũ cán có lực cho công tác quản lý điều hành hoạt động du lịch hình thức quy, nước nước ngoài, đáp ứng nhu cầu lâu dài ngành du lịch Thường xuyên tổ chức, xây dựng chương trình giáo dục, nâng cao hiểu biết du lịch cách ứng xử với du khách bảo vệ môi trường, đặc biệt địa bàn có điểm tham quan du lịch toàn dân Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc Gia Bái Tử Long,… Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ sở đào tạo nước nước khác, tổ chức hội nghị, hội thảo đào tạo nước quốc tế Điều góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch 3.3.3 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá du lịch hợp tác quốc tế phát triển du lịch Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh đến với thị trường nước quốc tế: - Khởi động chiến dịch quảng bá mạnh mẽ Du lịch tỉnh mạng Internet Nâng cấp trang web du lịch Quảng Ninh, du lịch Hạ Long Củng cố, đào tạo cấp tốc lực lượng thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp tổ chức thiết kế hệ thống cung cấp thông tin lên mạng internet 21 - Tổ chức quảng bá du lịch Quảng Ninh phương tiện thông tin đại chúng quốc gia thị trường trọng điểm Du lịch Việt Nam, kênh truyền hình Châu Âu, Châu Mỹ, Đông Nam Á,… - Tổ chức tốt kiện du lịch nước nhằm thu hút khách du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch phối hợp với địa phương tổ chức tốt kiện văn hóa, du lịch, trọng kiện bao gồm: Diễn đàn Du lịch ASEAN Hội trợ Travex Hà Nội - Tiếp tục tổ chức lễ hội thường niên thu hút đông đảo khách du lịch: Carnaval Hạ Long, Lễ hội Hoa Anh đào, Lễ hội Yên tử,… - Mở văn phòng đại diện du lịch Quảng Ninh thị trường lớn nước quốc tế để thực chức dịch vụ lữ hành xúc tiến tiếp thị, sử dụng phần doanh thu từ du lịch vốn công ích cho hoạt động Để thu hút dự án đầu tư du lịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, cần thiết phải xây dựng cho nội dung chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh thời gian tới Trong phát triển du lịch, phát triển du lịch bền vững việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng Duy trì quan hệ hợp tác Vịnh Hạ Long với tổ chức quốc tế cách tích cực Vịnh Hạ Long thành viên mạng lưới khu bảo tồn biển quốc tế; Hiệp hội Du lịch Châu Á – Thái Bình Dương; thành viên Câu lạc Vịnh đẹp giới Mối quan hệ trì mở rộng với hỗ trợ tổ chức quốc tế UNESCO, Trung tâm Di sản giới, FFI, MPA Các tổ chức quốc tế quốc gia tạo mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý di sản, thông qua đó, dự án, công tác hợp tác, nghiên cứu khoa học, đào tạo nâng cao lực quản lý di sản triển khai thực Tiếp tục trì mở rông quan hệ hợp tác với nước khu vực giới: Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Úc,… Tham dự liên hoan du lịch quốc tế để mở rộng quan hệ với nước khu vực giới Đặc biệt, ngành Du lịch cần tích cực triển khai mở văn phòng đại diện thị trường quốc tế nhằm khai thác tối đa nguồn khách du lịch thị trường nhiều tiềm Cùng với việc đẩy mạnh hợp tác với nước giới, việc mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh, thành phố nước quan trọng Để tăng cường hợp tác, phát triển lợi ngành du lịch, cần tập trung xây dựng tour, tuyến du lịch; xây dựng tuyến, điểm du lịch Hạ Long gắn với số tuyến điểm du lịch tỉnh, thành phố khác: Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vành đai kinh tế, đặc biệt tuyến trục ven bờ từ Móng Cái đến Đồ Sơn cảng biển, sân bay,…Phát triển hệ thống đường tạo liên kết với thành phố ven biển, đường 18, đường 10 3.3.4 Đầu tư xây dựng sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật đồng phục vụ hoạt động du lịch tỉnh Thời gian tới, Quảng Ninh cẩn đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư dự án lớn phát triển khu du lịch cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế, có khả cung ứng nhiều dịch vụ du lịch lúc Tỉnh nên thu hút nhà đầu tư xây dựng sở hạ tầng, chất kỹ thuật phục vụ du lịch, đặc biệt điểm, khu du lịch trọng điểm, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút khách du lịch Tập trung phát triển hệ 22 thống sở lưu trú, công trình dịch vụ du lịch cách đồng bộ, đa dạng hóa loại hình dịch vụ số sở lưu trú Nên ưu tiên hướng dự án đầu tư xây dựng sở lưu trú vào khu vực phát triển đô thị khu du lịch tương lai Đồng thời, phát triển nhà hàng ăn uống, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng du khách, đặc biệt ý nâng cấp chất lượng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch quốc tế Phát triển hệ thống công trình vui chơi giải trí nhằm đa dạng loại hình, sản phẩm du lịch, tạo sức hấp dẫn du lịch Tôn tạo, nâng cấp khai thác có hiệu điểm di tích lịch sử văn hóa, tổ chức lễ hội văn hóa dân tộc, phát huy sắc văn hóa, truyền thống văn hóa để phát triển du lịch Bên cạnh đó, cần phải tập trung đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng toàn tỉnh, liên tỉnh vùng phụ cận xây cất đường sá, giao thông đường hàng không, đường bộ, đường thủy, đường sắt nhằm tạo thuận tiện cho di chuyển du khách đến du lịch Quảng Ninh Tập trung ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, nhanh chóng hoàn thiện việc nâng cấp Quốc lộ 18 Quốc lộ 10 Tiếp tục nâng cao chất lượng tàu du lịch vịnh, dừng việc đóng tàu du lịch, tập trung cải tiến, đưa khoa học kỹ thuật vào áp dụng khai thác, hoạt động đội tàu du lịch, đặc biệt tàu phục vụ khách nghỉ đêm 3.3.5 Nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Thanh tra , kiểm tra, kiểm soát quản lý nhà nước du lịch cần phải tập trung vào vấn đề sau: - Hoạt động tra, kiểm tra nhằm mục đich vừa thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh trung thực, minh bạch, vừa giúp Nhà nước phát sai sót doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo tôn nghiêm pháp luật - Cần đổi phương thức tra, kiểm tra, kiểm soát Trình tự, thủ tục tra, kiểm tra phải nghiên cứu thiết lập lại cách khoa học để cho vừa đảm bảo mục đích, yêu cầu tra, kiểm tra, vừa có kết hợp, phối hợp với quan chức khác để tiến hành gọn nhẹ, không trùng lắp, chồng chéo, giảm bớt thời gian, không gây phiền hà cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch - Đào tạo, lựa chọn đội ngũ người làm công tác tra, kiểm tra có đủ lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác tra, kiểm tra tình hình Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, hoạt động kinh tế xã hội vịnh Hạ Long, để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm giảm thiểu phát sinh tiêu cực Phân cấp chức năng, quyền hạn cá nhân, tổ chức tiếp nhận, giải thông tin khách tham quan tình hình an ninh, trật tự, giá hàng hóa, dịch vụ Vịnh qua đường dây nóng du lịch Quảng Ninh.Thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch – trực thuộc Sở Công an tỉnh, có chức tiếp nhận, xử lý hành vi vi phạm lĩnh vực du lịch qua hệ thống đường dây nóng, ra, bố trí tuần tra, trực địa điểm có đông khách tham quan 23 KẾT LUẬN Du lịch Quảng Ninh điểm sáng vô tiềm năng, nơi hội tụ vẻ đẹp tiềm ẩn, đầy quyến rũ; đã, điểm tuyệt vời cho du khách thích chiêm ngưỡng đẹp, thích khám phá cảnh quan thiên nhiên kỳ thú nơi Thế mạnh du lịch Quảng Ninh cấp lãnh đạo tỉnh nhà nước quan tâm, có chế, sách cụ thể, sát thực để quản lý Nhờ có quản lý nhà nước mà du lịch Quảng Ninh có bước phát triển mạnh mẽ, đạt kết định, đóng góp vào ngân sách tỉnh, giải công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người dân tỉnh Tuy nhiện, kết đạt chưa tương xứng với tiềm phong phú du lịch tỉnh Ngoài lợi đem lại cho ngành hội phát triển tồn số yếu mà ngành cần nhanh chóng khắc phục Du lịch Quảng Ninh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nước quốc tế Do đó, để du lịch Quảng Ninh tiếp tục phát bền vững thời gian tới trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp, đòi hỏi quan nhà nước phải có chiến lược,biện pháp đắn để quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Việc hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động du lịch góp phần quan trọng việc phát triển hoạt động du lịch, qua góp phần phát triển kinh tế - xã hội Chính thế, khuôn khổ luận văn“Quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh” tác giả vận dụng kiến thức lý luận thực tiễn tập trung giải nhiệm vụ cụ thể sau: - Làm sáng tỏ vấn đề lý luận khoa học du lịch quản lý nhà nước du lịch Theo đó, luận văn nêu rõ khái niệm du lịch, hoạt động du lịch, loại hình du lịch; quan niệm, đặc điểm quản lý nhà nước du lịch; cần thiết phải quản lý nhà nước du lịch; yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước du lịch nội dung chủ yếu quản lý nhà nước du lịch - Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước du lịch địa phương khác nước, qua rút học cho tỉnh Quảng Ninh - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 Theo đó, nêu mạnh điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên tỉnh Thông qua việc phân tích tình hình phát triển du lịch tỉnh để làm rõ thực trạng quản lý nhà nước du lịch Từ đó, rút thuận lợi hạn chế việc quản lý nhà nước du lịch, nguyên nhân hạn chế - Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Đồng thời đưa dự báo, phương hướng phát triển du lịch Mặc dù luận văn phần làm sáng tỏ vấn đề quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Rất mong nhận góp ý, quan tâm để vấn đề mà luận văn đề cấp tới hoàn thiện 24 ... động quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Phạm vi nghiên cứu + Không gian: Nghiên cứu quản lý nhà nước du lịch địa bàn tỉnh Quảng Ninh + Thời gian: Nghiên cứu vấn đề quản lý nhà nước. .. niệm du lịch, hoạt động du lịch, loại hình du lịch; quan niệm, đặc điểm quản lý nhà nước du lịch; cần thiết phải quản lý nhà nước du lịch; yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước du lịch nội dung... yếu quản lý nhà nước du lịch - Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước du lịch địa phương khác nước, qua rút học cho tỉnh Quảng Ninh - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước du lịch tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh quảng ninh tt , Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh quảng ninh tt , Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh quảng ninh tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay