Quản lý nhà nước về chứng thực của ủy ban nhân dân phường từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội (tt)

23 135 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÀ THỊ HỒNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG – TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành:Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ ĐỨC ĐÁN Phản biện 1: TS Trần Thị Diệu Oanh – Học viện Hành Quốc gia Phản biện 2: TS Nguyễn Quang Thái – Bộ Nội vụ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia, Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa – TP Hà Nội Thời gian: vào hồi 08 15 tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhà nước tiến hành hoạt động chứng thực sao với nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp bên tham gia giao dịch có sử dụng sao, đảm bảo quản lý nhà nước hiệu Theo quy định pháp luật chứng thực việc quan nhà nước có thẩm quyền( phòng tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã, quan đại diện ngoại giao, quan lãnh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài) vào để xác nhận loại văn giấy tờ với Ngày 18/5/2007, Chính Phủ ban hành Nghị Định 79/2007/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký NĐ 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 Chính Phủ sửa đổi, bổ sung điều NĐ 79/2007/NĐ-CP Ngày 16/02/2015 Chính Phủ ban hành Nghị Định 23/2015/NĐ – CP Về cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch Nghị định 23/2015/NĐ – CP tạo điểm hoạt động chứng thực Sự phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền chứng thực cấp huyện, cấp xã, văn phòng công chứng Tuy nhiên, thực tế hoạt động chứng thực phát sinh nhiều vấn đề cần phải giải Hoạt động quản lý nhà nước chứng thực nhiều bất cập, hạn chế từ yếu tố thể chế chứng thực đến công tác tổ chức thực Quận Thanh Xuân cửa ngõ phía Tây thủ đô Hà Nội, Quận thành lập từ ngày 22/11/1996 với “diện tích khoảng 908,3 dân số khoảng 26.980.000 người” [35], nhu cầu giao dịch lớn Quản lý nhà nước hoạt động chứng thực UBND phường địa bàn quận nhiều hạn chế, bất cập Vì vậy, chọn đề tài “ Quản lý nhà nước chứng thực ủy ban nhân dân phường – từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn đáp ứng yêu cầu đặt lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến việc nghiên cứu đề tài luận văn có số công trình khoa học công bố, kể đến số công trình sau: Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành công: “ Quản lý nhà nước chứng thực – Qua nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội” tác giả Ngô Sỹ Chung [14]; Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành công: “Quản lý nhà nước hoạt động chứng thực huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội” tác giả Nguyễn Duy Giang [16]; Luận văn thạc sỹ quản lý hành công “Quản lý nhà nước chứng thực địa bàn thị xã Sơn Tây thành phốHà Nội” tác giả Phan Thanh Hương [18]; Quản lý nhà nước công chứng, chứng thực nước ta vấn đề đặt ra, Đặng Văn Trường [32] – Quản lý nhà nước – Học viện hành số 1/2010; “Đặc san tuyên truyền pháp luật số 02/2015 chủ đề pháp luật chứng thực” tác giả Vũ Thị Thảo [39]; “ Giới thiệu vài nét xây dựng hoàn thành công chứng nhà nước thành phố Hà Nội”, đăng tạp chí Thông tin khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp năm 1995 [05] Thành ủy Hà Nội, Chương trình 08CTr-TU ngày 18/10/2011 Thành ủy Hà Nội “ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm chất lượng phục vụ đội ngũ cán công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015” [30] Những tài liệu tiếp cận nhiều góc độ khác làm rõ vấn đề chứng thực quản lý nhà nước hoạt động chứng thực lý luận thực tiễn Tuy nhiên 10 năm trở lại chưa có đề tài nghiên cứu quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân, Hà Nội Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích luận văn là: Làm rõ sở lý luận, sâu vào phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Chỉ ưu điểm, nhược điểm sở đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quân Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Để hoàn thành mục đích trên, luận văn tập trung giải nhiệm vụ: Một là: Phân tích tổng quan chung sở lý luận quản lý nhà nước chứng thực UBND phường Hai là: Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến thực trạng Ba là: Trên sở nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Đối tượng nghiên cứu: Quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội từ năm 2010 đến Theo QĐ 5434/QĐUBND Thành phố Hà Nội ngày 21/6/2009 [37] nội dung luận văn chủ yếu tập trung vào quản lý nhà nước hoạt động chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký Cụ thể: Phạm vi quy mô: Tại UBND phường thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Phạm vi thời gian: từ 2010 tới Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận văn sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mac - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước, chương trình cải cách hành đặc biệt cải cách thể chế hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 - Phương pháp sử dụng để nghiên cứu: phương pháp phân tích, diễn dịch, quy nạp, phương pháp hệ thống, phương pháp so sánh… Ý nghĩa lý luận thực tiễn Ý nghĩa lý luận: Luận văn góp phần đưa nhìn tổng thể, có hệ thống hoạt động chứng thực quản lý nhà nước chứng thực UBND phường theo quy định pháp luật hành Luận văn đưa nhìn tổng thể quản lý chứng thực gắn liền với việc triển khai chế “ Một cửa”, góc độ quản lý cung ứng dịch vụ công cho người dân Làm sở để nâng cao hiệu hoạt động chứng thực, quản lý nhà nước chứng thực nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành giai đoạn tới Ý nghĩa thực tiễn: Qua phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Luận văn cho thấy thuận lợi, khó khăn quyền quận Thanh Xuân hoạt động quản lý chứng thực UBND phường.Từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng hiệu quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân nói riêng làm tài liệu tham khảo cho quận, huyện khác địa bàn nước nói chung Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu thành chương Chương I: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước chứng thực UBND Phường Chương II: Thực trạng quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Chương III: Một số định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC CỦA UBND PHƯỜNG 1.1 Những vấn đề chung chứng thực 1.1.1 Khái niệm chứng thực - Theo Tiếng anh, chứng thực (Certify) có nghĩa thức chứng nhận - Theo Từ điển tiếng việt thông dụng Nhà xuất giáo dục ấn hành năm 1995, chứng thực xác nhận thật - Theo khía cạnh khác, diễn đàn khoa học hành công Việt Nam nay, bình diện chung, nhiều nhà khoa học nhìn nhận chứng thực loại dịch vụ công mà nhà nước cung ứng cho công dân để phục vụ đời sống xã hội hàng ngày, chuyển dần từ hành truyền thống mang nặng tính “cai trị ” sang mô hình hành đại – hành “ phục vụ” - Theo quy định hành pháp luật Việt Nam Theo Điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch [13] quy định “Chứng thực từ chính” việc quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định Nghị định vào để chứng thực với “Chứng thực chữ ký” việc quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định Nghị định chứng thực chữ ký giấy tờ, văn chữ ký người yêu cầu chứng thực “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” việc quan có thẩm quyền theo quy định Nghị định chứng thực thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký dấu điểm bên tham gia hợp đồng, giao dịch “ Bản chính” giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp đăng ký lại; giấy tờ, văn cá nhân tự lập có xác nhận đóng dấu quan tổ chức có thẩm quyền Điều 18: Giấy tờ, văn làm sở để chứng thực từ Bản giấy tờ, văn quan, tổ chức có thẩm quyền cấp Bản giấy tờ, văn cá nhân tự lập có xác nhận đóng dấu quan, tổ chức có thẩm quyền * Đối tượng cần thực chứng thực Như trình bày phần “ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu”, luận văn nghiên cứu chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký thuộc thẩm quyền UBND phường từ thực tiễn UBND phường thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội * Mục đích văn bản, giấy tờ chứng thực Văn bản, giấy tờ chứng thực để: + Xác nhận phô tô với chính, tránh tẩy xóa, sửa chữa so với + Dùng cho nhiều mục đích lúc thay cho có 01 + Đảm bảo tính hợp pháp văn * Phân biệt hoạt động chứng thực hoạt động công chứng + Công chứng: Là việc công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp hợp đồng, giao dịch dân khác văn bản, tính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội dịch giấy tờ, văn từ tiếng Việt sang tiếng nước ngược lại mà theo quy định pháp luật phải công chứng cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng (Khoản Điều Luật công chứng 2014) + Chứng thực: Theo Điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch [13] quy định 1.1.2 Chủ thể thực hoạt động chứng thực Theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch [13] Chủ thể thực hoạt động chứng thực bao gồm: 1.Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã) Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh Cơ quan khác ủy quyền thực chức lãnh Việt Nam nước (sau gọi chung Cơ quan đại diện) Công chứng viên 1.1.3 Tổ chức máy chứng thực UBND phường Bộ máy chứng thực kết hợp hài hòa thống chức danh tạo nên thể thống nhất, quy trình chứng thực cho công dân làm hồ sơ với thời gian nhanh Sơ đồ 1.1 Bộ máy chứng thực UBND phường Chủ tịch – Phó chủ tịch CC Tư pháp CC “Một cửa” Văn thư Trong quy trình thực chứng thực thể thiếu cá nhân, tổ chức chủ thể yêu cầu chứng thực, công dân đến làm thủ tục chứng thực máy không hoạt động được, quy trình thể cụ thể thông qua sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.2 Quy trình hoạt động chứng thực UBND phường 1.1.4 Quá trình phát triển hoạt động chứng thực từ thời kỳ đầu đổi năm 1986 đến - Giai đoạn 1: Sự phát triển hoạt động chứng thực giai đoạn từ thời kỳ đầu đổi năm 1986 trước thời điểm Nghị định số 75/2000/NĐ-CP có hiệu lực Thời kỳ này, khái niệm chứng thực manh nha hình thành song mờ nhạt Trên thực tế, quan, tổ chức, cá nhân xã hội biết đến khái niệm “công chứng” mà đến khái niệm “chứng thực” Chính điều dẫn đến tình trạng người dân đổ dồn Phòng Công chứng để yêu cầu công chứng sao, gây tình trạng tải, ách tắc Phòng công chứng thời gian dài - Giai đoạn 2: Giai đoạn từ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP có hiệu lực trước thời điểm Luật Công chứng năm 2006 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP có hiệu lực Ngày 8/12/2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP công chứng, chứng thực Ở giai đoạn này, hai hoạt động công chứng chứng thực bước đầu có phân biệt, nhiên dừng lại phân biệt chủ thể thực hiện, chưa vào hành vi, tính chất công việc - Giai đoạn 3: Từ Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký có hiệu lực đến trước Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 có hiệu lực Ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội Khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua Luật Công chứng điều chỉnh tổ chức hoạt động công chứng Hoạt động chứng thực điều chỉnh Nghị định số 79/2007/NĐCP ngày 18/5/2007 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký - Giai đoạn 4: Từ Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký có hiệu lực đến Nghị định 23/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10.4.2015 Những điểm Nghị định 23 rút ngắn thời gian thực chứng thực, tăng thẩm quyền cho UBND cấp xã, đơn giản thủ tục… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yêu cầu chứng thực thực hợp đồng, giao dịch dân sự, người dân vùng sâu, vùng xa, nơi chưa có phòng văn phòng công chứng 1.2 Quản lý nhà nước chứng thực 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước chứng thực - Khái niệm Quản lý nhà nước hoạt động chứng thực quản lý quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước hoạt động cung ứng dịch vụ công, nhằm đưa hoạt động vào khuôn khổ pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn pháp lý quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại quan hệ khác, phòng ngừa vi phạm pháp luật, củng cố tăng cường pháp chế - Đặc điểm Một đặc điểm mang tính đặc thù quản lý nhà nước hoạt đông chứng thực hoạt động mang tính hành – tư pháp Điều có nghĩa qua hoạt động quản lý hành chính, chủ thể thực chức bổ trợ tư pháp, đảm bảo pháp lý cho quan hệ pháp luật tổ chức công dân; đảm bảo cung cấp để quan tư pháp giải vụ việc, vụ án theo trình tự tố tụng Quản lý hành – tư pháp hiểu là: Quá trình tổ chức, điều hành hệ thống quan hành nhà nước hoạt động hành – tư pháp, dựa quy luật khách quan đời sống kinh tế xã hội, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, trì bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm thực quyền lợi ích hợp pháp nhân dân, đồng thời góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động tư pháp 1.2.2 Nội dung, yêu cầu quản lý nhà nước chứng thực - Quản lý nhà nước hoạt động chứng thực chủ yếu tập trung nội dung sau: + Ban hành trình quan có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật chứng thực, + Xây dựng tổ chức thực sách, kế hoạch, định hướng hoạt động chứng thực + Phổ biến, giáo dục pháp luật chứng thực, + Thực chứng thực, + Quản lý hệ thống tổ chức hoạt động quan, tổ chức hoạt động chứng thực, + Đào tạo bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực, + Kiểm tra, tra, khen thưởng, xử lý vi phạm, giải khiếu nại, tố cáo hoạt động chứng thực, + Đảm bảo kinh phí, sở vật chất, phương tiện cho số hoạt động chứng thực, + Hợp tác quốc tế chứng thực, + Thống kê nhà nước chứng thực, + Tổng kết hoạt động chứng thực, báo cáo quan nhà nước cấp hoạt động chứng thực - Một số yêu cầu quản lý nhà nước hoạt động chứng thực bao gồm: + Đảm bảo pháp chế + Đảm bảo tính có trách nhiệm + Tính thẩm quyền 1.2.3 Chủ thể quản lý nhà nước chứng thực Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015, Chủ thể quản lý nhà nước chứng thực bao gồm: + Chính phủ (số 76/2015/QH13 Quốc Hội ngày 19/6/2015) + Bộ Tư pháp quản lý nhà nước chứng thực( Điều 41 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015) + Bộ Ngoại giao quản lý nhà nước chứng thực (Điều 42 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/2/2015) + Ủy ban nhân dân cấp quản lý nhà nước chứng thực (Điều 43 Nghị định 23/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 16/2/2015) 1.2.4 Sự cần thiết quản lý nhà nước chứng thực Trước tiên ta tìm hiểu vai trò pháp luật chứng thực Thứ nhất, pháp luật chứng thực tạo sở pháp lý cho hoạt động chứng thực quản lý chứng thực Thứ hai, pháp luật chứng thực tạo sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi công dân Vậy quản lý nhà nước chứng thực đạt mục đích gì? Xét mục đích chung, thông qua hoạt động chứng thực, Nhà nước cung cấp dịch vụ công nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch, tạo lập giá trị pháp lý cho giấy tờ, văn chứng thực phục vụ nhu cầu sử dụng, tạo tin tưởng vững cho tổ chức, cá nhân sử dụng thực thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, thực quản lý nhà nước hiệu Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC CỦA UBND PHƯỜNG - TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN 2.1 Khái quát quận Thanh Xuân 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Quận Thanh Xuân quận phía Tây nam nội thành Hà Nội, Phía Bắc giáp quận Đống Đa quận Cầu Giấy, phía Nam giáp quận Hoàng Mai huyện Thanh Trì, phía Đông giáp quận Hoàng Mai phần nhỏ quận Hai Bà Trưng, phía Tây giáp huyện Từ Liêm phần nhỏ quận Hà Đông Với diện tích: 908,3ha, Dân số : 225,8 nghìn người, Mật độ dân số: 28.172 người/km2, tỷ lệ tang tự nhiên 1,056% Đơn vị hành gồm 11 phường 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Kinh tế địa bàn quận tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng bình quân 3,7% đó: Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 1,9%, giá trị thương mại dịch vụ tăng 7,8%; đến năm 2015 có 8.000 doanh nghiệp quốc doanh hoạt động ( tăng 46,44% so với năm 2010), 10.200 sở kinh doanh cá thể ( tăng 77,82% so với năm 2010) 2.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân - Về phía quyền nghành tư pháp quận Thanh Xuân Công tác quản lý Các cấp ủy Đảng quyền cấp Quận triển khai thực tốt Chương trình số 01- CTr/QU Quận ủy “Công tác xây dựng Đảng hệ thống trị, giai đoạn 2010 – 2015”, Đề án số 01-ĐA/QU quận ủy Hà Nội “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tinh thần trách nhiệm hiệu công tác đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận Thanh Xuân, giai đoạn 2010 – 2015” ; Quận Thanh Xuân xếp thứ toàn Thành phố, có 100% thủ tục hành đạt mức độ (230 thủ tục), 22% thủ tục hành đạt mức độ (48 thủ tục) [25] - Về phía đối tượng có nhu cầu chứng thực + Ý thức pháp luật người dân: quận Thanh Xuân có diện tích rộng với 11 đơn vị hành sở, trình độ dân trí không đồng có nhiều dân cư đến sinh sống, làm việc + Tính gia tăng nhu cầu chứng thực: Quận Thanh Xuân có 20164 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ nhiều doanh nghiệp tư nhân (20.138 doanh nghiệp) với dân số 250.000 dân [32], có nhiều trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp 10 2.2 Kết quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân 2.2.1 Cơ sở pháp lý chứng thực cuả UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 Chính phủ Về cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quyết định 5434/QĐ-UBND UBND thành phố Hà Nội ngày 21/10/2009 phân định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 UBND Thành phố Hà Nội việc công bố TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã địa bàn Thành phố Hà Nội; Công văn số 842/HTQTCT-CT tư pháp quán triệt thực số quy định chứng thực ngày 26/5/2016; Công văn số 41/TP phòng Tư pháp quận Thanh Xuân ngày 6/5/2015 việc thực Thông báo số 23/TP-STP Sở Tư pháp; Và số văn pháp luật hành khác 2.2.2 Thành tựu đạt quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân - Về công tác tổ chức quyền nghành tư pháp quận Thanh Xuân + Về công tác đạo, điều hành: UBND quận tập trung đạo triển khai thực nhằm đảm bảo quy định pháp luật Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 UBND Thành phố Hà Nội việc công bố TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã địa bàn Thành phố Hà Nội UBND thành phố Hà Nội công văn 2354/UBND-NC ngày 10/4/2015 công chứng, chứng thực hợp đồng, văn thực quyền người sử dụng đất nhà địa bàn thành phố Hà Nội UBND quận Thanh Xuân mà đại diện phòng tư pháp công văn 41/TP ngày 6/5/2015 việc thực Thông báo số 23/TPSTP sở Tư pháp Công văn 1847/HTQTCT- CT ngày 18/3/2015 cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp việc lập, mở sổ chứng thực ( sổ mới) thực từ ngày 10/4/2015 + Về tổ chức nhân thực chứng thực: Bảng 2.1 Nhân Phòng tư pháp quận Thanh Xuân – năm 2015 Chức vụ Số lượng Chuyên nghành đào tạo Trưởng phòng 01 Thạc Luật sỹ Lao động hợp đồng Phó phòng Công chức 01 04 01 Thạc sỹ luật Đại học luật Đại học luật (Nguồn: Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân năm 2015) 11 cấp Quận Bảng 2.2 Thống kê cán Tư pháp – hộ tịch phường quận Thanh Xuân năm 2015 Về độ tuổi Dưới 30 9% Từ 30 đến 35 13,7% Từ 35 đến 40 13,7% Từ 40 đến 45 31,8% Từ 45 đến 50 0,9% Từ 50 đến 60 22,8% Trinh độ chuyên nghành luật đào tạo Trung cấp 9% Cao đẳng 0% Đại học 20 81% Dưới năm 36,3% Trên năm 14 63,4% Đại học 0% Cao đẳng 0% Trung cấp 4,6% Chứng 21/22 95,6% Số năm công tác Trình độ tin học - Xây dựng thủ tục chứng thực niêm yết UBND phường đế thổng với chế “ cửa” Hiện tât 11 phường địa bàn quận Thanh Xuân niêm yết thủ tục chứng thực thủ tục hành khác thực phận tiếp nhận hẹn trả kết thủ tục hành công khai trang web phường, bảng tin rõ ràng cụ thể Đảm bảo pháp luật, đáp ứng nhu cầu chứng thực cá nhân, tổ chức - Thực đánh giá việc thực Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt Ban ISO) Hầu hết phường đảm bảo phận đánh giá nội lần năm Đánh giá viên độc lập với công việc đánh giá Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt Ban ISO) để từ nắm bắt công tác thực ISO - Công tác phổ biến thông tin UBND phường + Công tác niêm yết: 12 Các phường có bảng niêm yết thủ tục hành phận tiếp nhận hồ sơ trả kết về: quy trình thực hiện, lệ phí, thời gian với thủ tục hành thuộc thẩm quyền phường + Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Công tác tuyên truyền pháp luật cấp sở đạo đẩy mạnh nhiều hình thức: qua hệ thống loa đài truyền thanh, qua buổi sinh hoạt khu dân cư … - Công tác tổng hợp báo cáo tình hình chứng thực củng cố trì cấp xã quan quản lý cấp huyện Hàng tháng cán chứng thực tiến hành tổng hợp tình hình chứng thực UBND theo mẫu định, bao gồm số lượng định lượng, tình khó khăn phát sinh + Khiếu nại khuyến nghị hoạt động chứng thực phường tiếp nhận thông qua hai hình thức: hòm thư góp ý phản ánh trực tiếp - Đầu tư sở vật chất: Từ đầu năm 2015 UBND quận Thanh Xuân đầu tư cho 11 phường địa bàn quận theo hướng đại hóa, quy mô đại - Không tình trạng đùn đẩy trách nhiệm UBND phường phòng tư pháp Nghị định 23/2015/NĐ-CP tạo điều kiện cho người dân việc chứng thực, quy định rõ thẩm quyền cấp tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm Bảng 2.3: Tổng hợp số liệu hoạt động chứng thực giải 11 phường thuộc quận Thanh Xuân( từ năm 2011 đến 2015) Năm 2011 2012 2013 2014 2015 60820 48240 43563 68520 136410 Chứng thực chữ ký 3450 2908 3338 5399 11487 Tổng cộng 64.270 51.148 46.901 73.919 147.890 Tỷ lệ trả hồ sơ hạn 98% 97% 98% 96% 99% Nội dung Chứng thực từ (Nguồn: Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân từ năm 2011 đến năm 2015) 13 2.2.3 Những hạn chế, bất cập quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân - Nhóm hạn chế liên quan đến công tác tổ chức phận chứng thực Cán làm công tác Tư pháp nhìn chung kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật hạn chế, số năm tham gia công tác chứng thực hạn chế, năm chiếm 36,3% ( từ kết bảng 2.1 trên).Những người 50 tuổi chiếm tới 22,8%, điều gây khó khăn cho cán chứng thực mà đầu việc cán tư pháp chiếm tới đầu việc thẩm quyền chứng thực phường rộng - Hoạt động chứng thực bị gián đoạn: Khi người ký chứng thực vắng ký chứng thực, xảy hai trường hợp Một là, cán tiếp nhận hồ sơ trả kết thủ tục hành không nhận hồ sơ, hai hồ sơ phải chờ ký Cả hai trường hợp dân phải chờ đợi - Sự phối hợp ngành, cấp chưa đồng Nhiều quan tiếp nhận giấy tờ, văn không chấp nhận chụp để đối chiếu với mà buộc bên giao dịch phải nộp có chứng thực, số quan yêu cầu xuất trình yêu cầu từ sổ gốc giấy tờ hộ tịch có chứng thực - Một số điểm chưa phù hợp Nghị Định 23/2015/NĐ-CP + Về văn pháp luật điều chỉnh hoạt động chứng thực Văn điều chỉnh trực tiếp hoạt động chứng thực dừng lại cấp độ Nghị định, đó, số văn điều chỉnh lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động chứng thực hầu hết ban hành cấp độ luật như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Công chứng… + Đối với việc chứng thực chữ ký Giấy bán, tặng, cho xe Tại điểm b khoản Điều 6, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 Bộ Giao thông vận tải có quy định mẫu Giấy bán, cho, tặng xe chuyên dùng: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bán, cho, tặng xe đăng ký thường trú chứng thực chữ ký người bán, cho, tặng xe Tại điểm g khoản Điều 10, Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 Bộ Công an quy định: “Giấy bán, cho, tặng xe cá nhân phải có công chứng theo quy định pháp luật công chứng chứng thực Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chữ ký người bán, cho, tặng xe theo quy định pháp luật chứng thực” Việc bán, cho, tặng xe chuyên dùng hay xe cá nhân giao dịch dân Nếu quy định việc chứng thực chữ ký loại việc chưa hợp lý - Công việc báo cáo với cấp mang tính chất số liệu 14 Theo tháng, theo quý theo năm số định tính dường không đề cập đến nữa, mục tiêu định tính, định lượng đặt ra, phân tích mục tiêu kết , biện pháp cải thiện kết nghiên cứu cách có hệ thống - Chưa trọng công tác quản lý đào tạo công chức văn hóa định hướng phục vụ nhân dân Có trường hợp cán tiếp nhận hồ sơ tiếp xúc dân chưa niềm nở, chưa thể hết trách nhiệm mình, có thái độ hách dịch, bớt xén làm, trách nhiệm thấp số cán chứng thực với hoạt động chứng thực - Công tác truyền thông chứng thực tới tổ chức công dân chưa tốt Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật chứng thực nhiều nơi mang tính chất hình thức, phong trào, chưa tập trung tuyên truyền theo chiều sâu, chưa có phối hợp tuyên truyền cách nhịp nhàng quyền đoàn thể nhân dân, dẫn tới chất lượng tuyên truyền thấp - Trình tự thực chứng thực chưa phù hợp với chế “ Một cửa” Một số trường hợp công dân quen lãnh đạo, vào xin chữ ký lãnh đạo sau phận cửa để đóng dấu, có nể nên cán cửa không vào sổ, điều không đảm bảo quản lý hồ sơ chứng thực 2.2.4 Một số nguyên nhân bất cập, hạn chế quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiến quận Thanh Xuân - Xuất phát từ trình độ quản lý, lực điều hành cán quản lý chưa thực sâu sát với hoạt động chứng thực UBND phường, công tác đạo, điều hành, tra, kiểm tra hay hỗ trợ quan hữu trách yếu, chưa kịp thời - Chính sách khuyến khích mặt tài chưa khuyến khích tinh thần trách nhiệm thực thi công việc, tinh thần tự học, tự trau dồi kiến thức Ý thức pháp luật cán chứng thực chưa cao - Chưa thực quan tâm đến chất lượng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 mang tính chất đối phó, chưa thực quan tâm mức đến quy trình thực ISO - Chưa đảm bảo người thời gian chứng thực quyền ngành tư pháp quận Thanh Xuân nói chung, có linh hoạt quyền phường - Thủ tục hành Việt Nam mang nặng tính chất hình thức đòi hỏi nhiều giấy tờ, gây phiền hà cho nhân dân; nặng nề, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian, rườm rà, Thủ tục hành thiếu thống 15 Chương 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC CỦA UBND PHƯỜNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN 3.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân 3.1.1 Đòi hỏi từ nghiệp đổi mới, xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước ta thực nhân dân, nhân dân nhân dân, Đảng lãnh đạo Nghiên cứu xây dựng, bổ sung thể chế chế vận hành cụ thể để bảo đảm nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân 3.1.2 Đòi hỏi từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước chứng thực Thực tiễn thực cho thấy tranh chấp xã hội ngày tăng, vụ việc phức tạp, có nguyên nhân xác thực Theo đánh giá Sở Tư pháp, kết xã hội hóa hoạt động công chứng mang lại hiệu rõ rệt, nâng cao an toàn pháp lý cho giao dịch, hợp đồng Góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật quan hệ giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại… 3.1.3 Quan điểm Đảng, Chương trình cải cách hành quản lý nhà nước Nhà nước Đảng Nhà nước coi nhiệm vụ cải cách thủ tục hành nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2010 -2020 Đáp ứng yêu cầu đặt ra, Nghị số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 Chính phủ Trọng tâm cải cách hành giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng cải cách sách tiền lương nhằm tạo động lực thực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng hiệu cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chất lượng dịch vụ công Ngày 28/12/2015, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND cải cách hành năm 2016 Thành phố Hà Nội 3.2 Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân Xét chất , chứng thực yêu cầu Nhà nước với nhân dân, nhu cầu tự thân nhân dân Do công tác quản lý chứng thực nhà nước cần thể vai trò phục vụ nhân dân, thông qua nguyên tắc hoạt động sau: - Đảm bảo tiếp cận dễ dàng công dân đến quan hành nhà nước: - Đảm bảo đơn giản hóa, quy chuẩn hóa - Đề cao trách nhiệm công chức chứng thực, quan nhà nước trước nhân dân: - Đảm bảo chứng thực công cho người dân: 16 - Đảm bảo động bộ, thống hệ thống thể chế, văn quy phạm pháp luật 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân 3.3.1 Tiếp tục hoàn thiện thể chế chứng thực Trong tương lai gần Quốc hội cần ban hành Luật Chứng thực lẽ,: xét chất chứng thực dạng công chứng, điều chỉnh Nghị định hay pháp lệnh không tương xứng mặt pháp lý hoạt động công chứng công chứng có luật Công chứng mơi luật công chứng năm 2014 Cần có quy định cụ thể thời gian hiệu lực chứng thực để tránh đòi hỏi xuất trình công dân, tổ chức làm giao dịch đơn vị tiếp nhận hồ sơ 3.3.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức UBND phường thực hoạt động chứng thực Chất lượng đội ngũ cán công chức chứng thực thể hai khía cạnh là: lực công tác phẩm chất công vụ - Nâng cao lực công tác Công chức Tư pháp làm công tác chứng thực phải có trung cấp Luật trở lên, trình độ tin học văn phòng đạt chuẩn công nghệ thông tin chứng B, cần giới hạn độ tuổi, số năm công tác hoạt động chứng thực Mỗi phường nên có 01 cán công nghệ thông tin làm đầu mối tin học cho phường nhằm đảm bảo hoạt động mạng internet diễn liên tục có hệ thống đáp ứng nhu cầu chứng thực nhanh gọn nhân dân - Vấn đề phẩm chất đạo đức công vụ Với mục tiêu: Cải cách hành công hướng tới hành phục vụ việc nâng cao đạo đức phục vụ công chức chứng thực nâng cao: tiếp nhận hồ sơ cần có thái độ hòa nhã, tận tình hướng dẫn nhân dân tránh thái độ hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu người dân 3.3.3.Cần cải thiện chế độ đãi ngộ công chức tư pháp thực chứng thực Chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức bao gồm đãi ngộ vật chất khuyến khích tinh thần: tiền lương, thưởng; phụ cấp chức vụ, khu vực, làm thêm giờ, trợ cấp khó khăn; phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà công vụ dịch vụ xã hội bao cấp phần toàn bộ; lương hưu, nghỉ ốm, nghỉ đẻ, nghỉ phép hàng năm, tham quan du lịch; tôn vinh qua danh hiệu quan, ngành Nhà nước trao tặng 3.3.4 Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị Mặc dù 11 phường địa bàn quận Thanh Xuân trang bị đủ trang thiết bị đại phục vụ công tác chứng thực bên cạnh mạng Internet chưa ổn định 17 3.3.5 Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Điều quan trọng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phải phù hợp với đối tượng mang lại hiệu hoạt động tuyên truyền Thông qua loa đài phường, bảng tin cụm dân cư, qua buổi họp tổ dân phố 3.3.6.Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Các phận chuyên môn thuộc UBND phường phải thường xuyên cải tiến nhằm trì hệ thống hoạt động liên tục, phù hợp, hiệu Nhằm đạt mục tiêu: Xây dựng, áp dụng, trì cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 Phấn đấu đến tháng 10/2015 công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 Đảm bảo 99% thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Ủy ban nhân dân phường giải hẹn Hàng năm có 20% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ công tác Không có khiếu nại tổ chức, công dân văn tinh thần thái độ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức Trang bị sử dụng có hiệu sở vật chất kỹ thuật Tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức làm việc có suất cao Áp dụng công nghệ thông tin để tăng suất, chất lượng hiệu công việc./ 3.3.7 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động chứng thực Thông qua việc kiểm tra nắm bắt tình hình thực công tác đăng ký, quản lý hộ tịch công tác chứng thực sở nhằm tháo gỡ, giải khó khăn, vướng mắc đề xuất kiến nghị với quan cấp để điều chỉnh quy định pháp luật hộ tịch chứng thực cho phù hợp với tình hình thực tiễn Công tác tra kiểm tra hoạt động chứng thực thực Phòng tư pháp 11 UBND phường địa bàn quận 3.3.8 Quán triệt thực nghiêm túc quy chế “ Một cửa” UBND phường 18 Thực đồng cải cách thủ tục hành với triển khai chế "một cửa", "một cửa liên thông" Rà soát lại hệ thống thủ tục, đánh giá mức độ phù hợp thủ tục kiểm soát việc định thủ tục bộ, ngành địa phương Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo việc triển khai thực chế "một cửa", "một cửa liên thông", 19 PHẦN KÊT LUẬN Có thể nói, việc hình thành hoạt động chứng thực kết tất yếu kết hợp nhu cầu đời sống kinh tế - xã hội nhu cầu quản lý Nhà nước công cụ phục vụ đời sống dân sự, kinh tế người dân – công cụ đáng tin cậy có sức mạnh Thực tế hoạt động chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân thời gian qua đạt kết định, góp phần đảm bảo an toàn pháp lý cho giao dịch hành chính, dân sự, kinh tế nhứ công tác tổ chức nhân phần đáp ứng nhu cầu đặt ra, xây dựng thủ tục đồng với chế “ Một cửa” Tuy nhiên, tồn số hạn chế: Nhóm liên quan đến hoạt động chứng thực, quy trình thực chứng thực chưa thực đúng, hoạt động chứng thực bị hạn chế, phối hợp cấp, ngành chưa thỏa đáng, chưa trọng văn hóa định hướng phục vụ nhân dân để hướng tới hành dịch vụ Để nâng cao hiệu hoạt động chứng thực, hoạt động quản lý nhà nước chứng thực cần thực nhiều biện pháp như: Tăng cường lực công tác, phẩm chất đạo đức công vụ công chức cửa, công chức tư pháp nói riêng, đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị tổ chức tốt công tá tuyên truyền pháp luật, thực ứng dụng chữ ký số, tăng cường công tác tra, kiểm tra, quán triệt thực chê “ cửa” UBND phường Ngày 18/5/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký Theo Nghị định thẩm quyền chứng thực ( sao, chữ ký) giao cho UBND cấp huyện, cấp xã, quan đại diện ngoại giao Tuy nhiên sau gần năm thực Nghị định 79/2007/NĐ-CP xuất bất cập lớn, từ thân quy trình tới trình tổ chức thực nhiều địa phương Do ngày 16/2/2015 Chính phủ ban hành Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch Nghị định 23 phần giải tồn hạn chế Nghị định 79: Phân cấp cho UBND cấp huyện chứng thực văn tiếng việt tiếng anh, chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú Quy định rõ chính, sao, có chứng thực Và luật chứng thực đời tách biệt hai khái niệm chứng thực công chứng Tuy nhiên sau thời gian thực hiện, Nghị định 23 số điểm chưa phù hợp với thực tế: người thực chứng thực chữ ký, ký trước mặt người làm chứng tức phải ký trước mặt phó chủ tịch phó phòng tư pháp, điều trái với quy trình “Một cửa” Trong bối cảnh đó, luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý quyền nghành tư pháp quận Thanh Xuân với hoạt động chứng thực địa bàn quận với tên đề tài “ quản lý nhà nước hoạt động chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân” 20 Trên sở phân tích nguyện nhân, yêu cầu đặt công tác quản lý nhà nước chứng thực, xin đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động chứng thực địa bàn quận Thanh Xuân Hướng đến mục đích chung tạo nên hoạt động chứng thực nhà nước dần chuyển sang dịch vụ công đảm bảo yêu cầu chất lượng, thủ tục nhanh gọn, người dân dễ tiếp cận công hội tiếp cận: đảm bảo minh bạch, công khai , quy chuẩn hóa hoạt động chứng thực hướng đến dịch vụ công, đảm bảo pháp chế sở tôn trọng quyền dân chủ người dân 21 ... hiệu quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC CỦA UBND PHƯỜNG 1.1 Những vấn đề chung chứng. .. chung sở lý luận quản lý nhà nước chứng thực UBND phường Hai là: Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước chứng thực UBND phường từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nguyên nhân. .. cứu: Quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề quản lý nhà nước chứng thực UBND phường - từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về chứng thực của ủy ban nhân dân phường từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội (tt) , Quản lý nhà nước về chứng thực của ủy ban nhân dân phường từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội (tt) , Quản lý nhà nước về chứng thực của ủy ban nhân dân phường từ thực tiễn quận thanh xuân, thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay