Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô viêng chăn, CHDCND lào

130 137 2
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … …/…… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHETTHAVONE MOUNSOUPHOM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, NƢỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … …/…… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHETTHAVONE MOUNSOUPHOM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, NƢỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Duy Yên HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn viết, số liệu thu thập luận văn số liệu trung thực Tác giả luận văn PHETTHAVONE MOUNSOUPHOM LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia thầy cô giáo tận tình giảng dạy, bảo, tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập Tôi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS Vũ Duy Yên, định hướng thầy có tính định tới thành công luận văn Đề tài hoàn thành sở nỗ lực nghiên cứu thân có kế thừa, tổng hợp tài liệu nhà nghiên cứu trước Nhưng tính chất phức tạp đề tài, trình độ thân hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong giúp đỡ góp ý nhà khoa học, thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn PHETTHAVONE MOUNSOUPHOM MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 10 Kết cấu luận văn 10 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ VÀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN 11 1.1 Một số vấn đề lý luận cán đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 11 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 11 1.1.2 Cơ cấu, vai trò đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 18 1.2 Chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 23 1.2.1 Quan niệm chất lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 23 1.2.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng cán chủ chốt cấp huyện 25 1.3 Các nhân tố ảnh tới chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện 35 1.3.1 Các nhân tố khách quan 35 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 36 TIỂU KẾT CHƢƠNG 39 Chƣơng THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN 2005-2015 40 2.1 Khái quát thủ đô Viêng Chăn 40 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội thủ đô Viêng 40 2.1.2 Đặc điểm đội ngũ cán chủ cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 44 2.2 Thực trạng cấu đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 46 2.2.1.Về số lượng 46 2.2.2.Về giới tính 48 2.2.3.Cán độ tuổi năm công tác 50 2.3 Kết nghiên cứu thực trạng chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2005-2015 51 2.3.1 Phẩm chất trị, đạo đức 51 2.3.2 Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận 55 2.3.3 Năng lực lãnh đạo, quản lý 59 2.3.4 Điều kiện làm việc văn hóa công sở 60 2.3.5 Kết hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách, cương vị công tác mức độ mức độ vững mạnh, phát triển huyện 61 2.3.6 Sự hài lòng người dân với chất lượng phục vụ, kết công việc đội ngũ 63 2.4 Đánh giá chung thực trạng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 64 2.4.1.Những ưu điểm 64 2.4.2.Những hạn chế công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 68 TIỂU KẾT CHƢƠNG 71 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨCÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN 72 3.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 72 3.1.1.Phương hướng chung 72 3.1.2.Mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũcán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 73 3.2 Các giải pháp cụ thể nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 75 3.2.1.Về tiêu chuẩn 75 3.2.2.Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển sách đội ngũcán chủ chốt cấp huyện 83 3.2.3.Xây dựng tổ chức đảng cấp huyện vững mạnh phát huy vai trò tổ chức hệ thống trị cấp huyện 90 3.2.4.Kiện toàn nâng cao chất lượng quan tham mưu công tác tổ chức cán 92 3.2.5.Mở rộng dân chủ, tăng cường kênh thông tin dân đánh giá chất lượng cán bộ, đánh giá chất lượng quyền 95 3.2.6.Tăng cường tra, giám sát hoạt động cán chủ chốt, hoạt động quyền 96 TIỂU KẾT CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 47 Bảng 2.2: Cơ cấu giới tính cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 49 Bảng 2.3: Cơ cấu độ tuổi đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 50 Bảng 2.4: Năm công tác đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 50 Bảng 2.5: Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận trị, trình độ quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn 56 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cán gốc công việc”, “Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém”[10, tr.487] Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ Đặc biệt đội ngũ cán chủ chốt có vai trò quan trọng công tác xây dựng Đảng lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước Còn Lênin cho rằng: “Chưa có giai cấp giành quyền thống trị không đào tạo hàng ngũ nhà lãnh đạo trị, đại biểu tiên phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào”[15, tr.473] Nhận thức rõ tính chất định công tác cán trình hoạt động, Đảng nhân dân cách mạng Lào Nhà nước Lào coi công tác cán bộ; coi nhiệm vụ chiến lược, cán người định thành công hay thất bại công việc, vốn liếng quý Đảng đất nước Thực tiễn chứng minh rằng: cán trung thành, gương mẫu, tiên phong,có phẩm chất đạo đức vànăng lực chuyên mônsẽ hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trước kia, bảo vệ xây dựng phát triển đất nước vững mạnh giai đoạn Đảng Nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Làoluôn coi công tác cán nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, đặc biệt công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Cấp huyện có vị trí quan trọng việc tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng nhân dân cách mạng Lào sách pháp luật Nhà nước Lào vào thực sống.Cấp huyện cầu nối tỉnh, trung ương với cấp sở Sự quan tâm, đạo cấp huyện cấp sở quan trọng cấp huyện cấp trực tiếp sở, sâu sát cấp sở Mặt khác, thông qua cấp huyện, quyền sở phản ánh lên cấp tỉnh cấp trung ương vấn đề nảy sinh thực tiễn cần phải giải vấn đề không phù hợp để cấp nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời, phù hợp với đòi hỏi khách quan thực tiễn diễn sở Điều cho thấy vai trò quan trọng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện việc thực thắng lợi đường lối, chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước Ví dụ, Đề án Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào số 82/CP, ngày 19/5/2004 “Nâng cao lực quản lý nhà nước cho công chức trẻ huyện giai đoạn 2005-2010” với mục tiêu cụ thể mà đề án hướng tới là: + Tạo chuyển biến nhận thức hành vi cán bộ, công chức trẻ huyện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương + Cung cấp vấn đề lý luận thực tiễn bản, cần thiết cho cán bộ, công chức trẻ huyện + Trang bị phương pháp, cách tiếp cận trị, pháp luật quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ huyện; + Rèn luyện lực tư logic, tư hệ thống, lực tham mưu, đề xuất thực sách; lực kiểm tra, đánh giá kết công việc cán bộ, công chức trẻ huyện Thủ đô Viêng Chăn trung tâm kinh tế, văn hóa, trị, xã hội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.Vì vậy, muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đòi hỏi phải nâng cao trình độ, lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung đặc biệt chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện nói riêng; thế, việc xây dựng, đào tạo phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện mục tiêu quan trọng Thủ đô Viêng Chăn Từ nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng công tác cán thời kỳ thực tiễn vấn đề đặt công tác cán - Tốt - Khá - Trung bình - Yếu Câu Đồng chí đánh giá uy tín thực tế đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn? - Tốt - Bình thường - Không tốt - Còn nhiều hạn chế - Khó trả lời Câu Theo đồng chí, Thành ủy Viêng Chăn quan tâm việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện? - Tốt - Bình thường - Không quan tâm - Khó trả lời Câu Theo đồng chí, quan đồng chí quan tâm việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện? - Tốt - Bình thường - Không quan tâm - Khó trả lời Câu Đồng chí cho biết, nguyên nhân chủ yếu hạn chế đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn nay? - Nhận thức hạn chế - Thiếu chủ trương, biện pháp phù hợp - Cán chủ chốt cấp huyện rèn luyện hạn chế - Chưa tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng - Tác động tiêu cực tình hình chống phá lực thù địch Câu Đồng chí cho biết, nhân tố tác động mạnh đến chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn nay? - Diễn biến phức tạp tình hình giới khu vực - Tình hình kinh tế - xã hội đất nước - Tình hình kinh tế - xã hội thủ đô Viêng Chăn - Sự chăm lo xây dựng Thành ủy - Trình độ nhận thức trách nhiệm cán Câu Theo đồng chí, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn tình hình mới, cần thực giải pháp đây? - Nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng - Nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện - Cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn - Phát huy tinh thần tự phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, quản lý thân cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn - Gắn nâng cao chất lượng đội ngũ cán với xây dựng Đảng Ban chấp hành Đảng huyện sạch, vững mạnh - Phát huy vai trò nhân dân xây dựng, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn - Nâng cao chất lượng quan tham mưu công tác tổ chức cán cấp huyện thủ đô Viêng Chăn - Chính sách điều kiện bảo đảm cho hoạt động đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện BẢN TỔNG HỢP PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Đối với lãnh đạo chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Viêng Chăn) Tổng số: 15 phiếu Câu Theo đồng chí, phẩm chất quan trọng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Rất q.trọng Quan trọng Số Số % phiếu % phiếu Không q.trọng Số % phiếu -Trung với Đảng, với Tổ quốc 13/15 86,66 2/15 13,34 -Bản lĩnh trị vững vàng 12/15 80 3/15 20 -Gần dân, tận tụy phục vụ nhân 11/15 73,33 4/15 26,67 -Đạo đức, lối sống 9/15 60 6/15 40 -Dám chịu trách nhiệm, 8/15 53,33 6/15 40 -Đoàn kết, kỷ luật tốt 7/15 46,67 8/15 53,33 -Trình độ, lực tốt 7/15 46,67 8/15 53,33 -Phương pháp, tác phong công 6/15 40 9/15 60 6/15 40 9/15 60 dân 1/15 6,67 đoán tác tốt -Tinh thần sáng tạo Câu 2.Đồng chí cho biết, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn nay? Mức độ đánh giá Số phiếu % - Tốt 2/15 13,33 - Khá 4/15 26,66 - Trung bình 5/15 33,33 - Yếu 0 Câu Đồng chí cho biết, uy tín thực tế đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn? Mức độ đánh giá Số phiếu % - Tốt 2/15 13,33 - Trung bình 11/15 73,33 - Không tốt 0 - Còn nhiều hạn chế 1/15 6,67 - Khó trả lời 1/15 6,67 Câu Theo đồng chí, cấp lãnh đạo Thủ đô quan tâm việc nâng cao chất lượng cán chủ chốt cấp huyện? Mức độ đánh giá Số phiếu % - Tốt 6/15 40 - Trung bình 8/15 53,33 - Không quan tâm 0 - Khó trả lời 1/15 6,67 Câu Đồng chí cho biết, nguyên nhân chủ yếu hạn chế đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn nay? Mức độ đánh giá Số phiếu % -Nhận thức hạn chế 3/15 20 -Thiếu chủ trương, biện pháp phù hợp 4/15 26,66 -Cán chủ chốt cấp huyện rèn luyện hạn 6/15 40 6/15 40 1/15 6,67 chế -Chưa tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng -Tác động tiêu cực tình hình chống phá lực thù địch Câu Đồng chí cho biết, nhân tố tác động mạnh đến chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn nay? Mức độ đánh giá Số phiếu % -Diễn biến phức tạp tình hình giới khu 1/15 6,67 -Tình hình kinh tế - xã hội đất nước 2/15 13,33 -Tình hình kinh tế - xã hội thủ đô Viêng Chăn 6/15 40 -Sự chăm lo xây dựng Thành ủy 5/15 33,33 -Trình độ nhận thức trách nhiệm cán 9/15 60 vực Câu Theo đồng chí, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn tình hình mới, cần thực giải pháp đây? Mức độ đánh giá Số phiếu % -Nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp ủy, tổ chức 8/15 53,33 12/15 80 5/15 33,33 6/15 40 6/15 40 đảng -Nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện -Cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn -Phát huy tinh thần tự phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, quản lý thân cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn -Gắn nâng cao chất lượng đội ngũ cán với xây dựng Đảng Ban chấp hành Đảng huyện sạch, vững mạnh -Phát huy vai trò nhân dân xây dựng, quản lý 5/15 33,33 7/15 46,66 6/15 40 đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn -Nâng cao chất lượng quan tham mưu công tác tổ chức cán cấp huyện thủ đô Viêng Chăn -Chính sách điều kiện bảo đảm cho hoạt động đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện BẢN TỔNG HỢP PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Đối với cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể cấp huyện sở) Tổng số: 82 phiếu Câu Theo đồng chí, phẩm chất quan trọng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Rất q.trọng Quan trọng Số Số % phiếu % phiếu Không q.trọng Số % phiếu -Trung với Đảng, với Tổ quốc 74/82 90,24 8/82 9,76 -Bản lĩnh trị vững vàng 68/82 82,92 14/82 17,08 -Gần dân, tận tụy phục vụ nhân 70/82 85,36 12/82 14,64 -Đạo đức, lối sống 62/82 75,61 20/82 24,39 -Dám chịu trách nhiệm, 54/82 65,87 27/82 32,92 -Đoàn kết, kỷ luật tốt 56/82 68,29 26/82 31,71 -Trình độ, lực tốt 63/82 76,8 19/82 23,2 -Phương pháp, tác phong công 50/82 60,9 32/82 39,1 54/82 65,87 28/82 34,13 dân 1/82 1,21 đoán tác tốt -Tinh thần sáng tạo Câu Theo đồng chí, số lượng, cấu đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện nào? Mức độ đánh giá Số phiếu % - Phù hợp 23/82 28,04 - Chưa phù hợp 38/82 46,34 - Khó trả lời 21/82 25,62 Câu 3.Đồng chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn nay? Mức độ đánh giá Số phiếu % - Tốt 6/82 7,31 - Khá 56/82 68,29 - Trung bình 20/82 24,4 - Yếu 0 Câu Đồng chí đánh giá uy tín thực tế đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn? Mức độ đánh giá Số phiếu % - Tốt 11/82 13,41 - Bình thường 50/82 60,9 - Không tốt 10/82 12,19 - Còn nhiều hạn chế 11/82 13,5 - Khó trả lời 0 Câu Theo đồng chí, Thành ủy Viêng Chăn quan tâm việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện? Mức độ đánh giá Số phiếu % - Tốt 40/82 48,78 - Bình thường 38/82 46,34 - Không quan tâm 3/82 3,66 - Khó trả lời 1/82 1,22 Câu Theo đồng chí, quan đồng chí quan tâm việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện? Mức độ đánh giá Số phiếu % - Tốt 47/82 57,31 - Bình thường 32/82 39,02 - Không quan tâm 2/82 2,45 - Khó trả lời 1/82 1,22 Câu Đồng chí cho biết, nguyên nhân chủ yếu hạn chế đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn nay? Mức độ đánh giá Số phiếu % -Nhận thức hạn chế 22/82 26,82 -Thiếu chủ trương, biện pháp phù hợp 21/82 25,6 -Cán chủ chốt cấp huyện rèn luyện hạn 27/82 32,92 38/82 46,3 7/82 8,53 chế -Chưa tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng -Tác động tiêu cực tình hình chống phá lực thù địch Câu Đồng chí cho biết, nhân tố tác động mạnh đến chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn nay? Mức độ đánh giá Số phiếu % -Diễn biến phức tạp tình hình giới khu 10/82 12,19 -Tình hình kinh tế - xã hội đất nước 18/82 21,95 -Tình hình kinh tế - xã hội thủ đô Viêng Chăn 23/82 28,04 -Sự chăm lo xây dựng Thành ủy 14/82 17,07 -Trình độ nhận thức trách nhiệm cán 45/82 54,87 vực Câu Theo đồng chí, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn tình hình mới, cần thực giải pháp đây? Mức độ đánh giá Số phiếu % -Nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp ủy, tổ chức 36/82 43,9 57/82 69,51 đảng -Nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện -Cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán chủ chốt cấp 27/82 32,92 25/82 30,48 18/82 21,95 30/82 36,58 23/82 28,04 22/82 26,82 huyện thủ đô Viêng Chăn -Phát huy tinh thần tự phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, quản lý thân cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn -Gắn nâng cao chất lượng đội ngũ cán với xây dựng Đảng Ban chấp hành Đảng huyện sạch, vững mạnh -Phát huy vai trò nhân dân xây dựng, quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn -Nâng cao chất lượng quan tham mưu công tác tổ chức cán cấp huyện thủ đô Viêng Chăn -Chính sách điều kiện bảo đảm cho hoạt động đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện PHỤ LỤC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Hòa bình – Độc lập – Dân chủ - Thống – Thịnh vƣợng (Tên tổ chức) PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ CHỨC DANH QUẢN LÝ I Số liệu cán bộ, công chức Từ ngày… tháng… đến ngày… tháng… năm Họ tên: Mã số: Chức vụ: Ngạch bậc lương: Đơn vị công tác: Ngày, tháng, năm công tác: II Tiêu chí tự đánh giá cá nhân STT Các tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá, phân loại Xuất sắc Tốt Trung Yếu Không sử bình dụng 9,1-10 Phẩm chất trị, chấp hành đƣờng lối, chủ trƣơng, sách Đảng pháp luật Nhà nƣớc 1)Lý tưởng trị, kiên định lập trường, kiên định nguyên tắc lãnh đạo Đảng; nhận thức, tư tưởng trị, chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; kiên định với đường lối đổi Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ 9-8 7-6-5 4-3-2 nghĩa Mác – Lênin tư tưởng đường lối Đảng; tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối sách Đảng Nhà nước; 2) Năng động, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ giao; tin tưởng vào lực lượng trí tuệ quần chúng, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm; 3) Bản thân gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc ý thức tổ chức kỷ luật 1)Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác, thực qui định việc cán bộ, công chức không làm; 2) Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân (tận tụy với công việc, không hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân thực nhiệm vụ); 3) Không để vợ (chồng), con, anh (chị, em) ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ảnh hưởng xấu tới quan vi phạm qui chế, vi phạm pháp luật; 4) Chấp hành nội qui, qui chế quan, đơn vị, giữ gìn nếp sống văn hóa công sở, thời gian làm việc… 5) Chấp hành phân công tổ chức thực nhiệm vụ, công tác… 6) Tính trung thực; ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; ý thức đấu tranh tự phê bình phê bình, xây dựng quan, đơn vị vững mạnh; 7) Tinh thần phối hợp thực nhiệm vụ; 8) Tinh thần học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, lực chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; 9) Thực nội dung sinh hoạt trị Đảng, Nhà nước phát động Tầm nhìn; nhìn nhận tầm xa phát triển công tác phụ trách, có dao động nhanh chóng trƣớc thay đổi tình hình Năng lực xác định sách, chiến lƣợc, kế hoạch ngân sách công việc phụ trách Có hiểu biết lãnh đạo tổ chức, quản lý máy, xác định qui chế hoạt động quản lý CB, CC thuộc tổ chức Có tính sáng tạo, luôn hƣớng đến mới, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm Có trình độ kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ sảo, kỹ công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ tổ chức, đơn vị Quyết định vấn đề đúng, xác, kịp thời chịu trách nhiệm trƣớc định sở số liệu nguyên tắc, pháp luật Năng lực quản lý, điều hành, có phong cách, lề lối làm việc khoa học, biết điều hành thời gian, điều hành công việc, có bàn bạc theo tập thể, phân công trách nhiệm tổ chức cách rõ ràng, xác, đề kế hoạch thực hiện, theo dõi, kiểm tra tổng kết báo cáo 10 Thực trạng lãnh đạo, có phong cách lãnh đạo khoa học, sử dụng cách lãnh đạo lý, tình, khéo léo với vấn đề, biết tập trung đoàn kết nội quan 11 Trung thực với nghề nghiệp 12 Sự tin tƣởng tổ chức, đơn vị xã hội 13 Lắng nghe ý kiến ngƣời khác; biết xem xét số liệu thông tin từ ngƣời khác tổ chức khác để hoàn thiện thân tổ chức 14 Kết hoàn thành thực chức trách nhiệm vụ đƣợc giao 1)Mức độ hoàn thành nhiệm vụ giao năm (thể khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu công việc vị trí, thời gian, bao gồm nhiệm vụ thường xuyên đột xuất, đặc biệt tham mưu ban hành văn lĩnh vực phân công phụ trách) 2) Tinh thần trách nhiệm công tác 3) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: trình độ chuyên môn theo yeu cầu; Cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; sáng kiến công tác áp dụng thực tiễn, quan có thẩm quyền công nhân; đề tài, đề án, công trình chủ trì nghiên cứu xây dựng tham gia nghiên cứu (nếu có) 4) Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo quan, đơn vị nội dung trên, phải đánh giá kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị giao lãnh đạo, quản lý; lực lãnh đạo, quản lý; lực tập hợp, đoàn kết công chức Tổng Tổng 14 tiêu chí III Cá nhân tự xếp loại: ……………… (Cá nhân tự xếp loại theo mức độ: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ; Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ trung bình; Kém không hoàn thành nhiệm vụ) Ngày …… tháng …… năm …… Ngƣời tự nhận xét IV Ý kiến tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc …………………………………………………………………………… V Kết tổng hợp xếp loại cán bộ, công chức (Phần Thủ trưởng quan, đơn vị trực tiếp đánh giá có ý kiến ghi) ……………………………………………………………………………… Kết luận: Cán bộ, công chức đạt loại…………… LÃNH ĐẠO CƠ QUAN Ngày … tháng …… năm ……… CẤP TRÊN THỦ TRƢỞNG TRỰC TIẾP (Ký, ghi rõ họ tên) Nguồn: Bộ Nội vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨCÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN 72 3.1 Phƣơng hƣớng, mục tiêu nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn... huyện thủ đô Viêng Chăn,Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ VÀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN 1.1 Một số vấn đề lý luận cán đội ngũ cán chủ chốt cấp. .. điểm đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ đô Viêng Chăn; Đưa quan niệm chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện tiêu chí đánh giá - Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô viêng chăn, CHDCND lào , Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô viêng chăn, CHDCND lào , Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô viêng chăn, CHDCND lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay