Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh hủa phăn nước CHDCND lào (tt)

26 112 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAILOEI PHIMMASONE QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HUA PHĂN, NƢỚC CHDCND LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS NGUYỄN HOÀNG QUY Phản biện 1: ĐẶNG ĐỊNH THANH Phản biện 2: NGUYỄN DANH NGÀ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 402 C, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số:77Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi Thứ hai 15 h tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, tác đông mạnh mẽ trình toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế với bùng nổ cách mạng khoa học – công nghệ tiên tiến Chúng ta, chứng kiến việc di chuyển nguồn lực quốc gia giới Sự di chuyển nguồn lực ngày có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn đến nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ( KT-XH) quốc gia Có thể nói toàn cầu hoá hội nhập quốc tế tất yếu khách quan Một nguồn lực lớn tham gia vào trình di chuyển nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước Thực tiễn cho thấy, nhiều quốc gia phát triển Nước thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư quốc tế sử dụng có hiệu cao có nhiều có hội tăng trưởng phát triển kinh tế hơn, qua có khả rút ngắn nhanh khoảng cách với nước phát triển Chính vậy, nước phát triển phải cạnh tranh với việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước Để giành tắng lợi việc cạnh tranh này, vài trò Nhà nước tổ chức, quản lý hoạt động FDI quan trọng, đặc biệt nước phát triển, có Nhà nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào ( CHDCND Lào) nói chung tỉnh Hủa Phăn nói riêng Bên cạnh đó, xuất phát từ học nước thành công khu vực hút vốn FDI thất bại quốc gia thuộc Liên Xô cũ không mở cửa để đón nhận nguồn vốn đầu tư từ nước Nhận thức đước vấn đề nên từ ngày đầu thực công đổi đất nước, CHDCND Lào ban hành cách sách nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vào phát triển đất nước Vào năm 1986, Chính phủ ban hành qui định để thu hut FDI Qua năm 1992, 1996, quy định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nhiều ý khiến thực tiễn Cho đến năm 2002, Luật khuyến khích đầu tư nước ban hành đến năm 2009 thức tách riêng thành Luật khuyến khích FDI tạo thành hành lang pháp lý thuận lợi cho việc quản lý kêu gọi nguồn vốn đầu tư nước Lào Trên sở với nước, tỉnh Hủa Phăn không ngừng thu hút FDI vào tỉnh thu hút 56 dự án FDI, có tổng vốn đầu tư 483,631,524 triệu USD, nguồn vốn đầu tư quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho dân giúp phát triển hạ tầng kinh tế- kỹ thuật tỉnh v.v Tuy nhiên từ kết đạt tồn số hạn chế như: nhiều dự án cấp phép hoạt động không hiệu quả, nhiều dự án rút giấy phép đầu tư trước thời hạn, số dự án gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên xã hội, việc tạo môi trường thông thoáng thu hút nhà đầu từ tiềm hạn chế…Các tồn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khách quan khác nguyên nhân quan trọng công tác QLNN FDI chưa đạt hiệu cao Đặc biệt vấn đề chế; Chính sách quản lý tổ chức máy trình độ đội ngũ CBCC nhiều hạn chế chưa thể đáp ứng yêu cầu Trong đó, bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế tạo nhiều hình thức đầu tư ngày đa dạng, phức tạp, sâu rộng nên cần có chế phù hợp, có đội ngũ CBCC có trình độ để quản lý có hiệu hoạt động FDI vừa hạn chế rủi ro hoạt động đầu tư mang lại Xuất phát từ lý trên, cho thấy có vấn đề tồn đặt cho nhà nước Lào nói chung, quyền tỉnh Hủa Phăn nói riêng cần phải giải Do vậy, chọn đề tài nguyên cứu “ Quản lý Nhà đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào” để làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành quản lý hành công Tình hình nghiên cứu đề tài QLNN FDI vấn đề Đảng Nhà nước lào nhà kinh tế, quản lý, nhà nghiên cứu quan tâm thực tế có nhiều đề tài nước nghiên cứu vấn đề với nhiều mục đích, phạm vi khía cạnh nghiên cứu khác nhau, đề tài nghiên cứu có góp phần định mặt lý luận thực tiễn Hiện CHDCND Lào có nhiều đề tài nghiên cứu liên quan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn tổng quan lý luận thực tiễn QLNN FDI, tỉnh Hủa phăn, nước CHDCND Lào nhằm kiến nghị giải pháp có nhằm góp phần giải vấn đề tồn QLNN FDI tỉnh Hủa Phăn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, đề tài luận văn có nhiệm vụ: - Tổng quan lý luân thực tiễn công tác QLNN FDI - Nghiên cứu phân tích thực trạng công tác QLNN tỉnh Hủa Phăn - Đánh giá kết đạt được, xác định vấn đề công tác QLNN FDI tỉnh Hủa Phăn, tìm nguyên nhân tồn nhằm để xuất phương hướng số giải pháp để giải vấn đề Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác QLNN FDI tỉnh Hủa Phăn 4.2 Phạm vi nghiên cứu : QLNN FDI phạm vi nghiên cứu rộng, phức tạp mang tính vĩ mô, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành Tuy nhiên đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu theo hướng sau: - Về không gian: tập trung nghiên cứu tổ chức QLNN FDI địa bàn tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào - Về thời gian: sử dụng nguồn tư liệu số liệu thứ cấp để phân tích năm 2010 đến Phƣơng pháp nghiên cức đề tài 5.1 Phương pháp luận Đề tài luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng quan điểm vật lịch sử làm cho cở sở lý luận phương pháp nghiên cứu cho đề tài Bên cạnh vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tượng chủ tịch Kay Sỏn Phôm Vi Hản quan điểm, đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước CHDCND Lào, Việt Nam kinh tế đối ngoại vận dụng trình nghiên cứu 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp phân tích xử lý thông tin - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp hệ thống hoá - Phương pháp thống kê Những đóng góp đề tài - Luận văn góp phần làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn QLNN FDI góc độ quản lý hành công cho quyền tỉnh Hủa Phăn - Từ phân tích thực trạng mặt hạn chế, yếu kém, luận văn đưa số giải pháp góc độ quản lý hành công để làm tài liệu tham khảo cho tỉnh Hủa Phăn trình tổ chức quản lý FDI Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Cở sở khoa học quản lý Nhà nước đầu tư trực tiếp nước Chương : Thưc trạng QLNN đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào Chương : Một số giải Pháp nâng cao hiệu quản lý Nhà nước FDI tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1 Lý luận đầu tƣ trực tiếp nƣớc 1.1.1 khái niệm đầu tƣ Hoạt động đầu tư trình sử dụng nguồn lực tài chính, lao động tài nguyên thiên nhiên tài sản chất khác nhằm trực tiếp gian tiếp tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng sở vật chết kỹ thuật kinh tế nói chung Xuất phát từ phạm vi phát huy tác dụng kết đầu tư, có cách hiểu khác đầu tư Đầu tư theo nghĩa rộng , hiểu sử hy sinh nguồn lực để tiến hành hoạt đông nhằm thu cho người đầu tư kết định cho tương lai lớn nguồn lực bỏ để đạt kết Nguồn lực tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động trí tuệ Các kết đạt sử tăng thêm tài sản tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ nguồn lực Đầu tư theo nghĩa hẹp bao gồm hoạt động sử dụng nguồn lực nhằm đem lại cho KT-XH kết tương lai lớn nguồn lực sử dụng để đạt kết Từ có khái niệm đầu tư sau: đầu tư hoạt động sử dụng nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động trí tuệ để sản xuất kinh doanh thời gian tương đối dài nhằm thu lợi nhuận lợi ích kinh tế xã hội 1.1.1.2 khai niệm đầu tƣ nƣớc - Theo luật ĐTNN Việt Nam “ ĐTNN việc tổ chức, cá nhân nước trực tiếp đưa vào Việt Nam vốn tiền nước tài sản Chính phủ Việt Nam chấp thuận để hợp tác kinh doanh sở hợp đồng thành lập xí nghiệp liên doanh xí nghiệp100% vốn nước theo quy định pháp luật này” - Theo luật khuyến khích ĐTNN CHDCND Lào: “ĐTNN trình nhà ĐTNN đưa vốn gồm tiền, tài sản, công nghệ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh vào CHDCND Lào để kinh doanh theo thoả thuận ký kết hai bên có lợi” ĐTNN thường thực dạng FDI (FDI- Foreign Direct Investment) đầu tư gian tiếp nước Đầu tư gian tiếp nước (sơ đồ so sánh hoạt động FDI ODA) Ngươi đầu tư Sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ Người quảnlý sử dụng vốn Đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp 1.1.1.3 Khái niệm đầu tƣ trực tiếp nƣớc Vốn thu hồi FDI hình thức đầu tư dài hạn cá nhân hay công ty nước vào nước khác cách thiết lập sở sản xuất kinh doanh Cá nhân hay công ty nước nắm qyuền quản lý sở sản xuất kinh doanh 1.1.2 Các hình thức đầu tƣ trực tiếp nƣớc ▪ Phân theo hình thức đầu tƣ Phân theo hình thức đầu tư hai hoạt động FDI phân thành: + Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh + Hình thức công ty hay xí nghiệp liên doanh + Hình thức công ty hay xí nghiệp 100% vốn từ nước + Các hình thức khác ▪ Phân theo chất đầu tƣ Theo chất đầu tư hoạt động FDI chia thành hình thức : + Đầu tư phương tiện hoạt đồng + Mua lại sáp nhập ▪ Phân theo tính chất dòng vốn Theo cách FDI chia thành: + Vốn chứng khoán + Vốn tái đầu tư + Vốn vay nội hay giao dịch nợ nội ▪ Phân theo đồng nhà đầu tƣ Với động nhà đầu tư FDI phân loại thành: + Vốn tìm kiếm tài nguyên + Vốn kiếm hiệu + Vốn tìm kiếm thị trường 1.1.3 Vai trò đầu tƣ trực tiếp nƣớc 1.1.3.1 Đối với nƣớc đầu tƣ * Đứng góc độ quốc gia Thứ nhất: quan hệ hợp tác với nước sở tăng cường vị nước đầu tư nâng lên trường quốc tế Thứ hai, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nước sản phẩm thừa mà nước sở lại thiếu Thứ ba, giải công ăn việc làm cho số lao động, Thứ tư, vấn đề trị, * Đứng góc độ doanh nghiệp Mục đích doanh nghiệp mục đích quốc gia thường lợi nhuận, lợi nhuận nhiếu tốt Một nguyên nhân họ bán máy mọc công nghệ cũ kỹ lạc hậu hay bị hao mòn vô hình thời gian vói giá cao lại nước nhận đầu tư (khi nước đầu tư nước phát triển) Thêm vào đó, sản phẩm họ bán lại thị trường ngày tăng uy tín tiếng tăm cho làm tăng sức mạnh cạnh tranh đối thủ có sản phẩm laọi 1.1.3.2 Đối với nƣớc nhận đầu tƣ * Lợi ích Đối với quốc gia nhận FDI có nhiếu lợi ích, cụ thể: + Được chuyển giao vốn, công nghệ kinh nghiệm làm qủan lý (chuyển giao nguồn lực) + Các nhà đầu tư gánh chịu rủi ro + Tăng suất thu nhập quốc dân: cạnh tranh hơn, hiệu kinh tế + Khuyến khích lực kinh doanh nước + Tiếp cận với thị trường nước + Chuyên đổi cấu kinh tế * Những hạn chế + Vốn nước hạn chế + Công nghệ không thích hợp + Và vấn đề khác 1.2 Quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc 1.2.1 Quản niệm quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớcngoài QLNN FDI hoạt động điều hành cảu quan hành Nhà nước tiến hành sở pháp luật sở để thi hành pháp luật FDI nhằm khuyến khích bảo đảm cho nhà đầu tư nước tiến hành hoạt động đầu tư cở sở tuân thủ pháp luật hai bên có lợi 1.2.2 Sự cần thiết quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc FDI hoạt động kinh tế quan trọng phức tạp liên quan đến nhiều vấn đề KT-XH nước đầu tư đất nước nhận đầu tư Do vây, QLNN FDI công tác cần thiết khách quan nhằm nâng cao hiệu đầu tư kinh tế nói chúng Xét theo góc độ vĩ mô, QLNN FDI đảm bảo thực thành công mục tiêu chiến lược phát triển KT-XH thời kỳ quốc gia, ngành, địa phương định Xét theomục tiêu quản lý địa phương, sở, tiêu quản lý FDI sở nhằm thực tắng lợi mục tiêu hoạt động, chiến lược phát triển đơn vị, ngành, với mục tiêu xác định nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, hiệu sử dụng vốn đầu tư, nâng cao xuất lao động, đổi công nghệ tiết kiệm chi phí… Xét theo theo mục tiêu quản lý đầu tư với dự án, dự án đầu tư cụ thể cần có quản lý nhằm thực mục tiêu dự án, nâng cao hiệu KT-XH vốn đầu tư sở thực thời gian quy định, phạm vi chi phí duyệt với tiêu chuẩn hoàn thiện cao 1.2.3 Nội dung, phƣơng pháp công cụ quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc 1.2.3.1 Nội dung quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc Nhà nước thống việc quản ly FDI bao gồm nội dung sau: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sách đầu tư nuớc Ban hành văn pháp luật hoạt động đầu tư nước Hướng dẫn ngành, địa phương việc thực hoạt động liên quan tới hợp tác đầu tư nước Cấp, thu hồi Giấy phép đầu tư Quy định việc phối hợp quan nhà nước việc quan lý hoạt động đầu tư nước Công tác xây dựng sở hạ tầng, Kiểm tra, tra giám sát hoạt động đầu tư nước 1.2.3.2 Phương pháp quản lý nhà nước đầu tư trực tiếp nước Cũng hoạt động kinh tế khác, quản lý hoạt động FDI sử dụnh số phương pháp quản lý hoạt đọng kinh tế nói chúng + Phương pháp kinh tế + Phương pháp hành 10 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HỦA PHĂN, CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1 Các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến việc thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngaòi tỉnh Hủa Phăn, nứoc cộng dân chủ nhân lào 2.1.1 Điều kiện vị trí địa lý điều kiện tự nhiên + Vị trí địa lý:Hủa phăn tỉnh thuộc Tây Bắc nước CHDCND Lào có diện tích 16.500km2, chiếm 5,89% tổng diện tích nước +Điều kiện địa hình, + Điều kiện khí hậu + Tài nguyên thiên nhiên, 2.1.2 Điều kiện trị - hành + Về trị an ninh trật tự xãhội, + Về quản lý hành chính, tỉnh Hủa Phăn bao gồm 10 huyện, có 718 bản,91 cụm bản, 48, 091 hộ gia đình có dân số 299.941 người, nữ 147.999 người, mật độ dân số 18 người/km2 Bao gồm dân tộc 2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội + Về sở hạ tầng - kỹ thuật Giao thông vận tải Về bưu viễn thông Về hệ thống điện + Về điều kiện xã hội Về nước Về hệ thống tài ngân hàng: Về lao động: + Về điều kiện kinh tế Trong năm qua cấu kinh tế phát triển mạnh mẽ theo hướng nâng cao lượng ngành nông nghiệp gắn liền với công nghiệp chế biến dịch vụ Năm 2015 kinh tế tăng trưởng mức 12,63%, tổng thu nhập GDP 2,047,52 tỷ kíp, ngành nông nghiệp phát triển 14% chiếm 56,54% GDP, công nghiệp 11% chiếm 18,30% GDP dịch vụ 11,50% chiếm 25,15% GDP 12 2.2 thực trạng thu hút thực vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc tỉnh Hủa Phăn 2.2.1 thu hút đầu tƣ năm 2005 đến 2015 Từ năm 2005, tỉnh Hủa Phăn có dự án FDI tỉnh Trung ương cấp pháp cho 56 dự án FDI, có tổng vốn đầu tư 483.631.524 USD 2.2.2 Kết thực 2.3 Thực trạng quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc tỉnh Hủa Phăn 2.3.1 pháp lý quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn tỉnh công tác quản lý Nhà nƣớc đầu tƣ nƣớc + Những quy định cụ thể thẩm quyền quản lý dự án đầu tư nước quyền cấp tỉnh theo quy đinh pháp luật Hiện nay, CHDCND Lào nói chung có tỉnh Hủa Phăn, thực quản lý nguồn vốn FDI sở pháp lý sau: - Luật khuyến khích đầu tư số02/QH, ngày 8/7/2009; - Luật doanh nghiệp số 11/QH, ngày 9/11/2005; - Nghị định hướng dẫn thực thi Luật khuyến khích đầu tư thủ tướng phủ 119/TTCP, ngày 20/4/2011; - Luật tổ chức quyền địa phương văn qui phạm pháp luật quản lý theo ngành cụ thể 2.3.2 Công tác lập qui hoạch, kế hoạch sách khuyến khích đâu tƣ 2.3.3 Tổ chức máy đội ngũ cán bộ, công chữc nhà nƣớc quản lý đầu tƣ trực tiếp nƣớc ● máy quản lý dự án liên quan đến quyền sở hữu nhà nước - Tỉnh trưởng trưởng ban quản lý FDI phó tỉnh trưởng phó ban, đạo chung thay mặt tỉnh trưởng ký giấy phép cho dự án FDI - Sở Kế hoạch đầu tư: Là quan thường trực QLNN FDI Về cấu tổ chức đơn vị trực tiếp quản lý FDI phòng khuyến khích đầu tư ( Việt Nam phòng đăng ký kinh doanh) Thực chức tham mưu quản lý FDI cho tỉnh trưởng qui định điều 87, Luật khuyến khích đầu tư 13 - Tại quan sở, ban ngành huyện: uỷ viên ban quản lý đầu tư thành lập giám đốc phó giám đốc/ huyện trưởng huyện phó người đạo văn phòng chuyên môn liên quan phòng tham mưu - Bộ pận cửa đơn vị có trụ sở phòng khuyến khích đầu tư, Sở Kế hoạch đầu tư có đại diện quan ban ngành tham gia như: Sở Công thương, Sở tài chính, Sở Công an, Sở Lao động thương binh xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp, Sở Năng lượng khoáng sản, Sở Giao thông-vận tải, Sở Giáo dục, Sở Ý tế, sở Tài nguyền môi trường, Sở khoa học công nghệ, Sở Văn hoá –du lịch, Sở Tư pháp chí nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh  Về máy quan lý dự án không liên quan đến quyền sở hữu Nhà nước - Giám đốc sở công thương trưởng ban, đạo chung - Phòng đăng ký kinh doanh phòng tham mưu ký giấy phép kinh doanh có dấu riêng - Có quan ban ngành liên quan uỷ viên 2.3.4 Về thủ tục đăng ký cấp phép đầu tƣ trực tiếp nƣớc Sở công thương quản lý dự án nhỏ, không liên quan đến quyền sở hữu nhà nước đất đai, khoáng sản…Do TTHC thực đơn giản Hiện nay, đăng ký kinh doanh sở Công thương dự án không kiểm soát, nhà đầu tư cần bước thực loại giấy tở bao gồm loại giấy tơ như: (1) Đơn xin đăng ký tên doanh nghiệp (2) Đơn xin đăng ký kinh doanh (3) Điều lệ công ty (4) Hợp đồng thành lập công ty (5) Hồ sơ lý lịch giám đốc công ty photo hồ chiếu Các dự án quy mô nhỏ lẻ thực phòng cửa sở Công thương với TTHC đơn giản thời gian thực với dự án nằm danh mục kêu gọi đầu tư không 10 ngày dự án nằm ngaòi danh mục kêu gọi đầu tư không 30 ngày Các dự án liên quan đến quyền sở hữu nhà nước dự án FDI chủ yếu thực sở Kế hoạch đầu tư Các bước TTHC qui định cụ thể điều 23 Luật khuyến khích đầu tư số 02 điều 14 13,14,15 nghị định hướng dẫn thực thi Luật khuyến khích đầu tư sau: Đối với dự án nằm danh mục kêu gọi đầu tư: Bước 1: Sau nhận hồ sơ, sở Kế hoạch đầu tư nghiên cứu sau thông qua hội thảo Ban quản lý đầu tư cấp tỉnh để đồng ý từ chối Nếu đồng ý cho đầu tư, cần làm biên ghi nhớ hợp đồng trước đến nghị đến Trưởng ban quản lý đầu tư ( chủ tịch tỉnh) phê duyệt uỷ quyền ký hợp đồng đầu tư Bước 2: Sau trưởng ban quản lý đầu tư đồng ý cho ký hợp đồng, ngày, sở Kế hoạch đầu tư phải báo cáo văn đến nhà đầu tư sau nhận thông báo sở Kế hoạch đầu tư, thời gian 10 ngày nhà đầu tư phải vào đàm phán hợp đồng 30 ngày nhà đầu tư không vào đàm phán hợp đồng nhà đầu tư hết quyền thực dự án Trong trường hợp hợp đồng đàm phán hoàn thành sở Kế hoạch đầu tư phải báo cáo văn lên Trưởng banquan lý đầu tư để định ủy quyền ký kết hợp đồng 2.3.5 ngân sách cho hoạt động quản lý FDI Đến năm 2012 có dự án ODA tổ chức bảo vệ môi trường phát triển KT-XH hỗ trợ năm khoảng 15.000 USD cho hoạt động giảm sát dự án đánh giá môi trường đến năm 2013, tỉnh lấy đầu tiền xin kinh phí cho hoạt động quản lý, giảm sát dự án tư ngân sách Nhà nước 2.3.6 Về công tác tra, kiểm tra, giám sát đầu tƣ trực tiếp nƣớc Hoạt đông giám sát, tra, kiểm tra FDI qui định phần III, điều 85,92,93,94 95 Luật khuyến khich đầu tư Trong hoạt đông giám sát, tra, kiểm tra đầu tư phân loại như: giám sat kiểm tra, tra nội ngoại + Giám sát, kiểm tra, tra nội bộ: tức giám sát, kiểm tra tra nhà đầu tư hay công ty Sở Kế hoạch đầu tư, sở Công thương thực theo nhiệm vụ, thẩm quyền có nội dung giám sát, kiểm tra tra sau: - Giám sát, kiểm tra tra việc thực hợp đồng đầu tư - Giám sát, kiểm tra, tra bước đầu tư đựoc qui định phân tích kinh tế kỹ thuật hồ sơ đầu tư 15 - Giám sát, kiểm tra, tra ảnh huởng đến môi trừong tự nhiên, xã hội kể tài sản công - Giám sát, kiểm tra, tra việc thực Luật liên quan đến đầu từ - Giám sát kiểm tra tra việc thực chế độ bảo đảm an tòan lao động Cơ quan giám sát, kiểm tra, thành tra có quyền đề nghị giải với cấp quan ban ngành liên quan phát vi phạm + Giám sát, kiểm tra, tra ngoại bộ: Do quan kiểm tra, tra Chính phủ thực giám sát, kiểm tra, tra quanquản lý đầu tư theo thẩm quyền 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ nƣớc tỉnh Hủa Phăn 2.4.1 Kết đặt đựoc quản lý Trong thời gian qua công tác thu hút QLNN FDI có đóng góp tích cực vào tăng trưởng phát triển KT-XH tỉnh Hủa Phăn Tính đến tháng năm 2016, tỉnh có 56 dự án FDI với tổng số vốn 483,631,524 triệu USD FDI trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho tổng vốn đầu tư xã hội tỉnh ( chiếm khoảng 25,5% tổng vốn đầu tư xã hội tỉnh năm 2015), góp phần tăng lực sản xuất số ngành, đổi công nghệ, nâng cao trình độ quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp, gia tăng kim ngạch xuất ( chiếm khoảng 62% tổng kim ngạch xuất năm 2015) thay đổi cấu mặt hàng xuất khẩu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nhiều việc làm cho người lao động… Có thành công xuất phát từ nguyên nhân sau: Thứ nhất: Do tỉnh Hủa Phăn kiên trì thực đường lối đổy mới, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Nhà nước Lào, nên thời gian qua tỉnh tạo hình ảnh tích cực nhà đầu tư nên tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư nước đến tỉnh Thứ hai kinh tế Lào nói chung tỉnh Hủa Phăn nói riêng nhữnh năm qua có đà tăng trưởng cao, thu hút quan tâm nhà đầu tư quốc tế Đặc biệt, tỉnh Hủa Phăn có vị trí địa lý thuận nên tạo điều kiện giao thương với quốc gia láng giềng Việt 16 Nam khác vùng Tây Bắc Lào nên có khả mở rộng dung lượng thị trường Thứ ba, môi trường đầu tư nước Lào có tỉnh Hủa Phăn bước cải thiện Hệ thông luật pháp sách ĐTNN có hoàn chỉnh tạo khuân khổ pháp lý đầy đủ, rõ ràng thông thoáng cho hoạt động FDI Thứ tư, công tác đạo điều hành Chính phủ, bộ, ngành quyền tỉnh tích cực, chủ động ( đẩy nhanh độ trình áp dụng chế giá, hỗ trợ nhà đầu tư giảm chi phí sản xuất, tiếp tục thực việc cải cách hành chính, quan tâm tới việc tháo gỡ khó khăn cho việc triển khai dự án) Thứ năm, tỉnh Hủa Phăn trọng đến việc xúc tiến đầu tư công tác xúc tiến có bước chuyển biến tích cực 2.4.2 Hạn chế quản lý 2.4.2.1 Những hạn chế Một là: Chất lượng dự án FDI nhình chung chưa cao, trị gia tăng thấp, chủ yếu quy mô vừa nhỏ, dự án đầu tư tập trung vào đia bàn có sở hạ tầng thuận lợi như: huyện Săm Nưa, vùng sâu xa, khó khăn chưa đầu tư vào nhiều, tham gia đầu tư theo chuỗi sản xuất tập đoàn xuyên quốc gia chưa có, số doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm trường, số doanh nghiệp FDI có biểu sử dụng hình thức chuyển giá để trốn thuế, gây thất thu ngân sách, số dự án cấp phép không hoạt động, Hủa Phăn có 18 dự án, có vốn đăng ký 70.9 triệu USD chưa hoạt động vấn đề khác… Hai là: Mặc dù Luật khuyến khích đầu tư số 02/ QH, năm 2009 có quy định nhiệm vụ, quyền hạn cấp, sở ban ngành nhiên việc thực thi chưa làm tốt Ba là: Về quản lý quy hoạch tạo mặt cho dự án đầu tư nước tỉnh nhiều hạn chế Bốn là: việc quản lý phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nhiều hạn chế chưa có lựa chọn dự án đầu tư theo hướng chọn lọc Qúa trình thu hút đầu tư thời gian qua chủ yếu nhằm thu hút số lưọng lấy đầy diện tích đất cho thuê, đến nguy 17 đón nhận ngày nhiều dự án vốn đầu tư thấp, dự án chiếm đất lớn mục tiêu đầu tư chưa khuyến khích Năm là: QLNN xúc tiến đầu tư hạn chế, phương thức xúc tiến đầu tư chưa điều phối hiệu thông suốt từ tỉnh tới địa phương, Sau là: Cơ sở hạ tầng, yếu kém, đầu từ chủ yếu tập trung vào huyên Xăm Nưa, trung tâm tỉnh nơi có sở hạ tầng thuận lợi, Bảy là: QLNN đối vói FDI nặng khâu cấp phép Khi số lượng dụ án cấp phép tăng, vấn đề thực tiến phát sinh ngày nhiều, dẫn đến tình trạng lúng tùng trình xử lý vướng mắc 18 Chƣơng PHƢONG HƢÓNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HỦA PHĂN, CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 3.1 Quan điểm phƣơng hƣớng tỉnh Hủa phăn quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc 3.1.1 Quan điểm mục tiêu tỉnh Hủa Phăn thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc thời gian tới + Quan điểm: -Phải xây dựng mục tiêu chiến lược thu hút FDI đến năm 2020 có định hướng chọn lọc, chuyển dịch mạnh việc thu hút FDI vào ngành, - Hoàn thiện xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh dựa vào quy hoạch phát triển kinh tế vùng, Ưu tiên thu hút dự án FDI nằm quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh - Hoàn thiện môi trường đầu tư, giải pháp góp phần hỗ trợ dự án FDI triển khai mở rộng đầu tư Lào, khắc phục tình trạng cân đối vốn đăng ký vốn thực hoạt động đầu tư nước ngoài; - Phát huy tiềm mạnh tỉnh, kết hợp phát triển kinh tế công nghiệp truyền thống với phát triển công nghệ mới, tiên tiến.Duy trì tăng truởng doanh nghiệp FDI để tiếp tục thu hút đầu tư cách đầu tư thêm doanh nghiệp doanh nghiệp - Cần tạo bước chuyển mạnh thu hút ĐTNN từ chạy theo số lượng sang chọn lọc dự án có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện với môi trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh + Mục tiêu Thu hút đầu tư FDI chiếm khoảng 50% đầu tư toàn xã hội tỉnh giai đoạn từ đến 2020 3.1.2 Phƣơng hƣớng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc địa bàn tỉnh Hủa Phăn Cùng với nước, Đại hội khoá VII, lần thứ Đảng uỷ tỉnh Hủa Phăn khẳng định sau: + Đảng uỷ, quyền tỉnh Hủa Phăn có chủ trương tiếp tục thực sách kinh tế đối ngoại, tỉnh phải tích cực việc quan hệ đối 19 ngoại với nước láng giềng đặc biệt tỉnh thành nước hợp tác với tỉnh kết nghĩa, tỉnh hữu nghị Việt Nam… việc thu hút đầu tư + Tiếp tục thực có hiệu bước đột phá Nghị Đại hội Đảng lần thứ khoá VII TW Đảng cần phải thực mạnh mẽ bước đột phá cải cách thủ tục hành chính, TTHC cấp phép đầu tư + Tăng cường kiểm soát khâu hậu cấp phép cho dự án liên quan đến FDI để đảm bảo dự án hoạt động có hiệu 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc tỉnh Hủa Phăn 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tƣ nói chung đầu tƣ trực tiếp nói riêng Trong thời gian tới thu hút nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước FDI Lào nói chung địa phương tỉnh Hủa Phăn nói riêng cần nhanh chóng bổ sung hoàn thiện số quy định pháp lý sách quản lý FDI sau: - Về hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật kinh tế, FDI cần hoàn thiện nhằm thể chế hoá đường lối kinh tế nhiều thành phần Đảng NDCM Lào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Hoàn thiện chế bảo vệ quyền tự kinh doanh, tạo lập môi trường tự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng phù hợp với cam kết quốc tế độ trình hội nhập kinh tế công bố Hoàn thiện pháp luật kế hoạch hoá kinh tế thị trường định hướng XHCN - Hoàn thiện pháp luật tài công Xây dựng đồng pháp luật chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật quản lý hoạt đông FDI địa bàn toàn tỉnh sở pháp luật quốc gia - Tiếp tục hoàn thiện pháp luật tài nguyên môi trường, kết hợp hài hoà sử dụng bảo tài nguyên thiên nhiên môi trường với phát triển kinh tế, bảo đảm cho phát triển bên vững Quy trình trách nhiệm pháp lý chế tài xử phạt hành vi làm tổn hại tài nguyên môi trường Áp dụng nguyên tắc “ người gây ô nhiễm môi trường phải khắc phục hậu quả” 20 - Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai giải phóng mặt Mặt vấn đề xúc khó khăn đầu tư Do vậy, TW, tỉnh cần có quy định hợp lý để giải vấn đề có hiệu cao - Hoàn thiện văn quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển giao công nghệ hoạt động đầu tư 3.2.2 Thực quy hoạch kế hoạch hoá hoạt động đầu tƣ trực tiếp nƣớc Công tác kế hoạch hoá hoạt động FDI phải làm cách tổng thể đến chi tiết, phải có quy hoạch phát triển cho ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế phục vụ dân sinh, qui hoạch thu hút đầu tư theo vùng lãnh thổ tỉnh… Dự vào nhu cầu vỗn đầu tư cho thời kỳ cụ thể, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngăn hạn nghiên cứu cụ thể nhằm phục vụ định hướng cho hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư địa bàn Tăng cương chất lượng nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn ngắn hạn ngành, lãnh thổ đưa kế hoạch hàng năm Quy hoạch kế hoạch phát triển KT – XH tỉnh chiến lược kế hoạch phát triển KT-XH nước, phù hợp với tình hình thực tế địa phương toàn tỉnh, 3.2.3 Hoàn thiện chế sách ƣu đãi thu hút FDI Môt là, nghiên cứu xây dựng hệ thống thuế, lệ phí để đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, góp phần hội động hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, khuyến khích thu hút đầu tư thành phần kinh tế ĐTNN vào CHDCND Lào nói chung chung có tỉnh Hủa Phăn; Hai là, định hướng hoàn thiện sách tài khác để thu hút vốn ĐTNN Tiếp tục thực mở cửa thị trường tài cách hiệu quả, phù hợp với cam kết quốc tế, chủ động tham gia thị trường tài quốc tế Hoàn thiện hệ thống chế, sách tài nhằm tăng cừơng thu hút khai thác tối đa nguồn vốn nước phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn Ba là, Đổi sách đất đai nhằm thu hút đầu từ FDI 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động cải cách hành tronh lĩnh vực đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, đặc biệt quan tâm đến cải cách thủ tục hành cấp phép đầu tƣ 21 Về cải cách TTHC cần: tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ sau: - Hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hoá TTHC thông qua Nghị Đảng NDCM Lào đơn giản TTHC Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc rà soát kiểm tra TTHC để đảm bảo giảm thiếu bỏ thủ tục không cần thiết rườm rà - Nghiêm túc thực việc cập nhật quy định TTHC vào sở liệu luật quốc gia thưch niêm yết công khai TTHC - Tăng cương kỷ luật, kỷ cương phát huy tinh thần, thái độ tận tụy, trách nhiệm phục vụ nhân dân cán bộ, công chức trực tiếp giải TTHC biên pháp đào tạo, bồi dưỡng văn hoá công sở, nghiên cứu đề xuất chế độ phù cấp hợp lý để khuyến khích, động viên cán bộ, công chức có đạo đức, có lực thực công tác tiếp nhận, giải TTHC cho công dân… - Riêng TTHC lĩnh vực FDI, đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định TTHC Luật khuyến khích FDI sở rà soát, đánh giá đẩy đủ khó khăn, vướng mắc hoạt đông đầu tư, 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đầu tƣ trực tiếp nƣớc Bên cạnh biện pháp mang tính tổng thể để đảm bảo chất lượng đội ngũ CBCC tỉnh nói chung sở nghiên cứu thực trạng hoạt đông QLNN ĐTNN chất lượng đội ngũ CBCC làm công tác tỉnh Hủa Phăn theo tác giả cần thực số giải pháp cụ thể để nhanh chóng nâng cao chất lượng sau: Thứ nhất: Các quan thựuc chức QLNN FDI cần tăng cường công tác quan lý CBCC thực tốt việc đánh giá gắn với phân công bố trí hợp lý đội ngũ CBCC Thứ hai: Thực qui trình khâu công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng sử dụng CBCC Thứ ba: Tăng cường công tác luân chuyển CBCC coi khâu đột phá công tác CBCC quản lý FDI Thứ tư: Chú trọng việc xây dựng qui chế làm việc, qui chế phối hợp hoạt động quan, đơn vị tham gia vào trình quản lý hoạt động FDI khâu cấp giấy phép đầu tư nhằm giảm bớt đạo giấy tờ, hội hợp 22 Thứ năm: Cần có sách, chế độ tốt hơn, hợp lý công tác CBCC thực tế cho thấy: Chính sách, chế độ công bằng, hợp lý nguyên nhân khơi dậy long nhiệt thành, sức công hiến đoàn kết đội ngũ CBCC, khuyến khích suy nghĩ sáng tạo, phát huy trách nhiệm quyền hạn cá nhân, tạo điều kiện cho CBCC hoàn thành nhiệm vụ giao Thứ sáu: Bên cạnh việc tập trung xây dựng đội ngũ CBCC, tỉnh cung cần đặc biệt trọng đến việc ban hành sách, phương án người lao động 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tƣ Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại nhóm giải pháp quan trọng nhằm tăng cường thu hút, trì tăng trưởng doanh nghiệp FDI vào tỉnh Hủa Phăn thời gian tới Các giải pháp cụ thể bao gồm: + Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại thuộc văn phòng tỉnh trưởng + Tăng cường tiếp cận liên kết với nhà đầu tư chuyên nghiệp, hiệp hội, đại diện phòng thương mại công nghiệp quốc gia vùng lãnh thổ CHDCND Lào + Hònh thiện nâng cao hiệu sử dụng trang wep xúc tiến đầu tư thương mại + Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại chỗ 3.2.7 Đổi chế kiểm tra, giám sát, tra hoạt động đầu tƣ trực tiếp nƣớc Để đảm bảo hoạt động QLNN nói chung hoạt động QLNN FDI công tác tra, kiểm tra, giám sát vô quan trọng Do vậy, cần thực thường xuyên công tác giám sát, kiểm tra, tra công tác hoạt động FDI tập trung vào số nội dung quan trọng sau: Kịp thời phát hiện, ngắn chặn hành vị vi phạm pháp luật lĩnh vực này, có kiến nghị để xử lý kịp thời sai phạm Định kỳ rà soát, phân loaị, kiểm tra hoạt động dự án FDI để có hướng hợp lý thích hợp, hỗ trợ dự án có khó khăn Tăng cường kiểm tra giám sát trình cấp phép quản lý dự án FDI quan cấp GCNĐT để chấn chỉnh công tác cấp phép quản lý sau cấp phép, tập trung vào nội dung: Việc tuân thủ quy trình, quy 23 định pháp luật trình tiếp nhân hồ sở, thẩm tra, cấp phép, việc quy định ưư đại dự án, việc thực trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau cấp phép… Tăng cương phối hợp, rà soát, cần thiết tiến hành kiểm tra dự án FDI, đặc biệt lưu ý dự án thuộc nhóm: có quy mô lớn, chiếm diện tích đất lớn, dự án nguy ô nhiễm môi trường, dự án tiêu tốn lượng, dự án nhạy cảm khác… Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát dự án FDI cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Kiên đình dự án cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mà không phù hợp với quy hoạch, quy trình, thủ tục… Quy định chế tài đủ mạnh xử lý nghiệm trường hợp vi phạm quy định pháp luật kể doanh nghiệp quan thẩm quyền 3.3 Kiến nghị Để giải pháp QLNN FDI phát huy hiệu cách tích cực, tỉnh Hủa Phăn cần trọng vấn đề cụ thể sau đây: Hoạt động đầu tư nói chung FDI nói riêng hoạt động phức tạp, liên quan đến nhiều tình cụ thể Vì vậy, quy định ràng buộc chặt, đưa quy định chi tiết ngặt nghèo quy chế quản lý bị động nhiều trường họp, phiền phức, máy móc, khó thực Cho nên dự án FDI, tỉnh cần có chế quy định trách nhiệm, áp dụng chế độ phân cấp quản lý thích hợp, thực chế giao quyền gắn liên với trách nhiệm chế tài xử lý Làm cấp thừa hành chủ động có trách nhiệm khâu quản lý tổ chức thực hiện, tránh nhiều TTHC hình thức, hạn chế phần hà, sách nhiễu cho đầu tư Tỉnh cần quản lý tốt quy hoạch FDI xây dựng môi trường đầu tư hợp lý, lại người bỏ vốn đầu tư tự tổ chức quản lý quản lý cách tốt để đơn giản hoá thủ tục, tạo động lực để thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp, đồng thời phát triển KT-XH tỉnh Cần coi thành công doanh nghiệp FDI thành công tỉnh Doanh nghiệp thành công tạo việc làm đời sống cho người lao động Kích thích tăng cầu tiêu dung nông sản hàng hoá, tăng cung sản phẩm dịch vụ, tăng nguồn thu cho NSNN, yếu tố phát triển KT-XH tỉnh Tuy nhiên việc quản lý chặt chẽ hiệu quả, cần kết hợp chế QLNN quy hoạch, quản lý đất đai, môi trương quản lý thuế… cách chặt chẽ 24 Đặc biệt quản lý đất đai, để tránh doanh nghiệp nhà đầu tư lợi dụng thuê đất đầu tư nhỏ giọt để chiếm giữ, đầu đất, cần phải thẩm định kỹ thực chất lực tài nhà đầu tư trước định cho thuê đất, đồng thời quản lý tiến độ dự án có chế tài xử lý, trí triển khai dự án chậm, sử dụng đất hiệu Cần xây dụng đội ngũ CBCC tinh thông nghiệp vụ, hoạt động môi trường pháp lý chặt chẽ, quy định rõ ràng, cụ thể tiêu chí nội dung, chất lượng công việc, phân công công việc khâu nghiệp vụ để đạt đến chất lượng tổng thể hệ thống Đây nội dung khó, tỉnh Hủa Phăn tỉnh miền núi, điều kiện làm việc nhiều khó khăn, mặt thu nhập cán công chức thấp, không hấp dẫn thu hút cán Trên thực tế cán giỏi nghiệp vụ quản lý đầu tư không nhiều cần đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường cho cán học tập thực nghiệp để trưởng thành Mặt khác phải thấy hiệu hoạt động quản lý cao hiệu lực lượng cán bộ, cần có quy chế động lực vật chất, tinh thần thu hút sức tập trung trí tuệ lực cán vào công việc, đồng thời để cao giá trị danh dự, đạo đức xã hội cán hệ thống quản lý đầu tư để làm tảng cho việc đổi QLNN nói chung đổi QLNN FDI nói riêng nước tỉnh Vai trò quan lãnh đạo quản lý kinh tế đưa định hướng đạo với nguyên tắc có tính đạo Các quan tham mưu dựa vào để đề xuất giải pháp phương án xử lý cụ thể Lấy thước đo hiệu để làm lựa chọn đề án, phương án kế hoạch quan tham mưu Làm phát huy trí tuệ hệ thống Điều đòi hỏi tính khách quan, nghiêm túc chuẩn mức lãnh đạo hệ thống dám hy sinh lợi ích nhân có tư việc làmcụ thể để nhằm mục tiêu cao hơn, khắc phục tình trạng đạo vụ, cục để tránh biến cán lãnh đạo ngành hệ thống tham mưu thành cá nhân để sai vặt đánh tính hệ thống chiến lược máy KẾT LUẬN Luận văn trình bay sở lý công tác QLNN đối với, nghiên cứu thực trạng quản lý FDI tập trung sau vào tình hình thực tế Hủa Phăn, thông qua phân tích để đề xuất giải pháp đổi QLNN hoạt động FDI CHDCND Lào nói chung tỉnh Hủa Phăn nói riêng 25 Thông qua nghiên cứu thực trạng công tác QLNN hoạt động FDI tỉnh Hủa Phăn kết hợp với kinh nghiệm số quốc gia khu vực số địa phương Việt Nam Bình Dương , Đồng Nai…; việc kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu từ phương pháp lý luận làm tảng đến phương pháp thực nghiệm đối chiếu với thực tiễn Luân văn xây dựng luận để đề xuất phương hướng giải pháp hoàn thiện mô hình QLNN FDI phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Hủa Phăn, đảm bảo nguyên tắc quy định, bảo đảm tính hợp lý hiệu Luân văn nghiên cứu mang tính hệ thống, kết hợp chặt chẽ lý luận thực tiễn, phân tích đề xuất hệ thông giải pháp QLNN FDI, vấn đề nóng hổi mang tính thời nay, có giá trị thiết thực nghiên cứu, vận dụng giải nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm đưa tinh Hủa Phăn lên xứng đáng với tiềm phát triển tỉnh Trong khuân khổ luận văn “ Quản lý nhà nước đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào”, tác giả hoàn thành nhiệm vụ đặt vấn đề cụ thể sau: Thứ nhất, hệ thống hoá sở lý luận hoạt động FDI, QLNN FDI Thứ hai, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm số quốc gia khu vực số địa phương Việt Nam hoạt động FDI cở sở rút kinh nghiệm vận dụng vào hoạt động quản lý FDI tỉnh Hủa Phăn CHDCND Lào Thứ ba, đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư FDI, thông qua rút ưu điểm, hạn chế tìm nguyên nhân tồn ưu hạn chế Thứ tư, luân văn nêu lên mục tiêu định hướng giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hoạt động QLNN FDI tỉnh Hủa Phăn, Luận văn đề cấp đến nhiều nội dung theo đối tượng phạm vi nghiện cứu, nhưnh hạn chế thời gian thực luận văn hạn chế ngôn ngữ tác giả người nước ngoài, số nội dung nên lên theo độ gíc hệ thống, cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo tính đồng nhằm nâng cao tính khả thi thực tế Luận văn hoàn thành với giúp đỡ nhà khoa học Học viện Hành đặc biệt giúp đỡ hướng dẫn Ts Nguyễn Hoàng Quy giảng viên khoa Quản lý nhà nước kinh tế, học viện Hành Quốc gia 26 ... trực tiếp nước tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào Chương : Một số giải Pháp nâng cao hiệu quản lý Nhà nước FDI tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP... vấn đề tồn đặt cho nhà nước Lào nói chung, quyền tỉnh Hủa Phăn nói riêng cần phải giải Do vậy, chọn đề tài nguyên cứu “ Quản lý Nhà đầu tư trực tiếp nước tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào để làm luận... Investment) đầu tư gian tiếp nước Đầu tư gian tiếp nước (sơ đồ so sánh hoạt động FDI ODA) Ngươi đầu tư Sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ Người quảnlý sử dụng vốn Đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh hủa phăn nước CHDCND lào (tt) , Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh hủa phăn nước CHDCND lào (tt) , Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh hủa phăn nước CHDCND lào (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay