Quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ương (tt)

26 115 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VŨ HOÀNG QUỲNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ - TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - NĂM 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Hương Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu Khoa Phản biện 2: TS Trần Đức Lượng Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng D 402 , Nhà A Số : 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Thời gian: vào hồi 15 45 ngày 14 tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia Hoặc Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia LỜI MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Con người nhân tố định cho thành công hoạt động, đặc biệt lĩnh vực y tế Chính Nghị số 46NQ/TW ngày 23/10/2005 Bộ trị công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình rõ "Nghề y nghề đặc biệt, cần tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng đãi ngộ đặc biệt " Với xứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghề Y ngày khẳng định tầm quan trọng tồn tại, phát triển đất nước, không nói đến vai trò viên chức ngành y tế Mỗi viên chức ngành y tế gương sáng nỗ lực phấn đấu rèn luyện vươn lên chuyên môn, đạo đức, nghề nghiệp để không giúp người dân gìn giữ sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà để lại tình cảm, kỷ niệm không quên tình người Đó trách nhiệm cao quý mà người làm nghề y phải gánh vác, hành động họ dù nhỏ đến đâu liên quan đến tính mạng người hạnh phúc gia đình Nhận thức tầm quan trọng viên chức ngành y tế năm qua, Đảng Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật quản lý viên chức y tế Bên cạnh việc đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức ngành y tế đòi hỏi thiết xã hội giai đoạn Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy đến hệ thống thể chế quản lý viên chức chưa đầy đủ, chưa tạo sở pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động thực thi nghiệp vụ viên chức ngành y tế Cơ cấu, chất lượng đội ngũ viên chức ngành y tế chưa đáp ứng yêu cầu xã hội Một nguyên nhân sâu xa dẫn đến hạn chế công tác quản lý viên chức nhiều bất cập, hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân phát triển đất nước thời kỳ Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hạng I chuyên khoa Lao Bệnh phổi Việc tìm hiểu thực trạng viên chức Bệnh viện lãnh đạo Bệnh viện quan tâm Trong thời gian qua, Bệnh viện Phổi Trung ương nỗ lực xây dựng đội ngũ viên chức có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ làm việc thành thạo, hiệu quả, gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Nghiên cứu, ban hành nhiều chế sách phù hợp, đảm bảo tuyển dụng viên chức phải sở tự cạnh tranh; có chế phát huy động lực làm việc, tạo môi trường làm việc, khuyến khích sáng tạo, cống hiến Nhờ phần lớn viên chức nhận thức rõ trách nhiệm mình, không ngừng phấn đấu học tập, lao động, sáng tạo, phát huy khả năng, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; đồng thời có ý thức, trách nhiệm cao việc phục vụ nhân dân, đặc biệt cán lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu quan, đơn vị Mặc dù vậy, với thực trạng thời gian dài, chế quản lý đội ngũ viên chức ngành y tế thực giống cán bộ, công chức, chưa tính đến đặc điểm tính chất hoạt động nghề nghiệp đặc thù viên chức y tế Điều làm hạn chế chất lượng đội ngũ viên chức y tế Bệnh viện Phổi Trung ương không đáp ứng yêu cầu phục vụ người bệnh Bệnh viện chế thị trường định hướng XHCN Nhận thức vấn đề nêu trên, học viên mạnh dạn lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế - từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ương” làm đề tài luận văn thạc sĩ ngành Luật Hiến pháp Luật Hành TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Quản lý nhà nước viên chức không vấn đề mới, đề tài có tính thời không phần phức tạp Đã có nhiều công trình nghiên cứu tiếp cận vấn đề khía cạnh khác Các công trình nghiên cứu công bố chủ yếu vấn đề có liên quan đến nội dung Luận văn kể đến số công trình: - PGS Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Mạc Minh Sản (2003), Hoàn thiện pháp luật cán quyền cấp sở theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền nước ta nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Hà Nội - Lê Đình Vĩ (2005), “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quyền cấp xã miền núi đặc biệt khó khăn địa bàn tỉnh Bắc Giang nay”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội - PGS, TS Đỗ Ngọc Ninh, Đinh Ngọc Giang (2005), “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công tác xây dựng Đảng công tác cán thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lý luận trị, số - Nguyễn Thị Thanh (2006), “Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức cấp xã nước ta nay”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Hà Nội - TS Nguyễn Minh Sản (2009), “Pháp luật cán bộ, công chức quyền cấp xã Việt Nam – vấn đề lý luận thực tiễn”, Sách chuyên khảo, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà nội - Châu Nam Trung (2009), “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cà Mau nay”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội - Nguyễn Thanh Tuyền (2009), “Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quyền cấp xã địa bàn tỉnh Điện Biên nay”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội - GS.TS Phạm Hồng Thái (2009) “Sự điều chỉnh pháp luật viên chức”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số - PGS.TS Bùi Đức Kháng chủ nhiệm (2010), “Đổi phương thức nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán - công chức nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập”, Đề tài khoa học cấp bộ, TP Hồ Chí Minh - Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (2010), “Đổi công tác tổ chức, cán đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước”, Tạp chí Lý luận trị, số - Lương Thị Phương Chi (2013), “Thể chế quản lý viên chức – Từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên”, Luận văn thạc sĩ quản lý hành công, Học viện Hành Quốc gia - Nguyễn Thu Hằng (2013),“Quản lý nhà nước viên chức y tế ngành Xây dựng Việt Nam nay”, Luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành - Kiều Linh (2014), “Quản lý nhà nước phát triển nguồn nhân lực ngành y tế địa bàn thành phố Đà Nẵng”, luận văn thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành quốc gia - Phạm Văn Tác (2014), “Quản lý nhà nước đội ngũ cán chuyên khoa sau đại học lĩnh vực Y tế”, Luận án tiến sĩ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia - Vũ Tiến Dũng (2015), “Kinh nghiệm quản lý nhà nước bồi dưỡng công chức, viên chức số quốc gia giới - kinh nghiệm cho Việt Nam” Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành Quốc gia Tình hình nghiên cứu cho thấy, công trình khoa học, đề tài nghiên cứu, sách chuyên khảo, báo chừng mực định góp phần làm sang tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn quan trọng quản lý cán bộ, công chức, viên chức nước ta Mặc dù vậy, trước yêu cầu đổi nghiệp xây dựng công nghiệp hoá, đại hoá đất nước việc nghiên cứu cách toàn diện quản lý cán bộ, công chức nói chung, quản lý viên chức nói riêng vấn đề mang tính thời cấp thiết cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện Cho đến chưa có công trình nghiên cứu trực tiếp vấn đề quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế góc độ tiếp cận luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp Luật Hành Vì vậy, việc chọn nghiên cứu đề tài mang ý nghĩa lý luận thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1 Mục đích luận văn Mục đích luận văn sở làm sáng tỏ đề lý luận, pháp lý quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế gắn với thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ương từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế giai đoạn 3.2 Nhiệm vụ luận văn Để thực mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ cụ thể sau đây: - Làm rõ vấn đề lý luận quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế như: Khái niệm, đặc điểm viên chức; khái niệm, đặc điểm viên chức ngành Y tế; khái niệm quản lý viên chức ngành Y tế; cần thiết quản lý viên chức ngành Y tế; nội dung, vai trò quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế yếu tố tác động đến việc quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế - Phân tích, đánh giá thực trạng kết đạt hạn chế; nguyên nhân kết đạt hạn chế quản lý nhà nước viên chức Y tế Bệnh viện Phổi Trung ương - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ương ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU * Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn vấn đề lý luận thực tiễn quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế gắn với thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ương * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Bệnh viện Phổi Trung ương giai đoạn từ năm 2012 đến PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu sở phương pháp luật chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; đồng thời vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh quán triệt Nghị đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX,X, XI, XII đổi công tác cán bộ, công chức hoàn thiện việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 5.2 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng luận văn bao gồm: Phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp; Phương pháp thu thập số liệu; Phương pháp tham vấn chuyên gia NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Luận văn làm rõ luận lý luận pháp lý quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước viên chức Y tế từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ương qua rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân kết đạt hạn chế - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh nhân dân KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục chữ viết tắt danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn kết cấu thành chương: Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 1.1 QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 1.1.1 Khái niệm viên chức viên chức ngành Y tế 1.1.1.1 Khái niệm viên chức Trong trình phát triển hệ thống tổ chức máy nhà nước Việt Nam khái niệm viên chức ngày hoàn thiện Khái niệm viên chức thay đổi theo quan điểm Đảng Nhà nước đội ngũ Ngày 13/11/2008, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XII, Luật Cán bộ, công chức thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 Luật Cán bộ, công chức thu hẹp đối tượng áp dụng so với Pháp lệnh Cán bộ, công chức Theo đó, đội ngũ viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, làm việc khu vực nghiệp công lập chiếm số lượng tương đối lớn Do đặc điểm tính chất hoạt động viên chức không trực tiếp thực thi quyền lực nhà nước, quyền lực trị nên không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh Luật Cán bộ, công chức mà phân biệt, tách khỏi đội ngũ cán bộ, công chức để điều chỉnh chế độ pháp lý khác Luật Viên chức 2010 ban hành để điều chỉnh đội ngũ viên chức đơn vị nghiệp công lập, khái niệm viên chức thức rõ ràng quy định cụ thể Tại điều 2, Luật Viên chức 2010 quy định “Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật” Những đặc điểm viên chức: - Người mang quốc tịch Việt Nam, ký kết hợp đồng làm việc theo vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập hưởng lương từ nguồn thu đơn vị; - Viên chức người làm công việc túy chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, cung cấp thông tin … đơn vị nghiệp công lập, không trực tiếp tham gia công tác quản lý nhà nước; - Hoạt động nghề nghiệp viên chức nhằm thực việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu, cung cấp cho người dân sản phẩm “phi vật chất”, dựa “kỹ nghiệp vụ, mang tính nghiệp vụ cao” 1.1.1.2 Khái niệm, đặc điểm viên chức ngành Y tế Có thể nói rằng, nhân lực y tế tảng để xây dựng khái niệm viên chức ngành y tế Xét khía cạnh đó, nhân lực y tế tiếp cận theo nghĩa rộng, viên chức ngành y tế tiếp cận góc độ hẹp Trên sở quan niệm viên chức nói chung, “Viên chức ngành Y tế công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc sở y tế công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương sở y tế công lập theo quy định pháp luật” Viên chức ngành Y tế đặc điểm viên chức nói chung mang đặc điểm riêng sau: Thứ nhất, hoạt động viên chức ngành Y tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, tính mạng người bệnh đòi hỏi nhiều lao động Thứ hai, đào tạo viên chức ngành Y tế cần đầu tư lớn liên tục Thứ ba, viên chức ngành Y tế có đặc thù riêng đạo đức nghề nghiệp Thứ tư, viên chức ngành Y tế chịu ảnh hưởng đặc thù ngành Y tế Thứ năm, viên chức ngành Y tế đòi hỏi kiểm soát Nhà nước mức độ cao 1.1.2 Quan niệm quản lý nhà nƣớc viên chức ngành Y tế 1.1.2.1 Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế vào hợp đồng làm việc Bốn là, thực bình đẳng giới, sách ưu đãi Nhà nước viên chức ngành Y tế 1.1.2.2 Sự cần thiết quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế QLNN viên chức ngành y tế cần thiết, xuất phát từ lý sau đây: - Một là, xuất phát từ chức QLNN Với chức mình, nhà nước điều tiết việc quản lý đội ngũ viên chức ngành y tế; điều chỉnh hoạt động công tác cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với phát triển chung toàn xã hội đáp ứng yêu cầu - Hai là, xuất phát từ vai trò QLNN viên chức ngành Y tế QLNN viên chức ngành Y tế có ý nghĩa định đến chất lượng hoạt động, đến vận hành sở y tế, cung cấp môi trường làm việc lành mạnh, minh bạch hiệu cho đội ngũ viên chức y tế - Ba là, xuất phát từ lợi ích đội ngũ viên chức ngành Y tế Thực QLNN viên chức ngành Y tế để công tác thực tốt hơn, hiệu hơn, hạn chế tiêu cực công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng 1.1.2.3 Vai trò quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Quản lý nhà nước đội ngũ viên chức ngành Y tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng, trình tác động điều chỉnh nhà nước đến việc quản lý viên chức ngành y tế nhằm: Đưa sở pháp lý cho việc quản lý viên chức ngành y tế; Đảm bảo cho việc quản lý viên chức ngành y tế thực cách thống nhất, quy củ, quy định qua góp phần cho quản lý viên chức ngành y tế bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế; Giám sát chặt chẽ khâu đầu vào tuyển dụng, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng… viên chức ngành y tế xử lý vi phạm phát sinh nhằm hạn chế, ngăn chặn tiêu cực đội ngũ viên chức ngành y tế 10 1.2 CẤU THÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 1.2.1 Chủ thể quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Chính phủ thống quản lý nhà nước viên chức Bộ Nội vụ quan nhà nước trực thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà nước chung đội ngũ viên chức Bộ Y tế quan ban hành văn quy định riêng quản lý đội ngũ viên chức ngành y tế; quan giám sát trực tiếp việc thực văn ban hành quản lý đội ngũ viên chức ngành y tế trung ương địa phương Là quan chủ quản quản lý Bệnh viện Phổi Trung ương ban hành văn liên quan đến phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác quản lý đội ngũ viên chức y tế ngành 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Theo quy định Điều 48 Luật Viên chức 2010, nội dung QLNN viên chức bao gồm: - Xây dựng vị trí việc làm: Vị trí việc làm công việc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp chức vụ quản lý tương ứng, xác định số lượng người làm việc, cấu viên chức để thực việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập - Tuyển dụng viên chức: Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập Tuyển dụng quy trình sàng lọc tuyển chọn người có đủ lực đáp ứng công việc tổ chức - Ký hợp đồng làm việc: Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền nghĩa vụ bên - Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp: Viên chức bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý đơn vị nghiệp công lập thời hạn không năm Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức thực thông qua thi xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan pháp luật Viên chức 11 đăng ký thi xét thay đổi chức danh nghề nghiệp đơn vị nghiệp công lập có nhu cầu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật - Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải chế độ việc: Khi đơn vị nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức chuyển sang vị trí việc làm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ vị trí việc làm - Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; xếp, bố trí sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc: Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải vào nhu cầu đơn vị nghiệp công lập, tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục - Thực việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức: Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực chế độ, sách viên chức - Thực chế độ tiền lương, sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức: Viên chức trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý kết thực công việc nhiệm vụ giao - Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý: Hồ sơ cán bộ, công chức tài liệu pháp lý phản ánh thông tin cán bộ, công chức bao gồm: nguồn gốc xuất thân, trình công tác, hoàn cảnh kinh tế, phẩm chất, trình độ, lực, mối quan hệ gia đình xã hội cán bộ, công chức 1.2.3 Công cụ quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Có thể hiểu: Công cụ quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế phương tiện cần thiết, qua nhà nước (thông qua quan chức năng) sử dụng để điều tiết, hướng dẫn, kiểm soát toàn hoạt động đội ngũ viên chức y tế Có loại công cụ chủ yếu gồm: Công cụ quy hoạch, kế hoạch, công cụ sách, công cụ pháp luật 12 1.3 Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nƣớc viên chức ngành Y tế 1.3.1 Hệ thống thể chế quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Thể chế bao hàm tổ chức với hệ thống quy tắc, quy chế sử dụng để điều chỉnh vận hành tổ chức nhằm đạt mục tiêu tổ chức Nói cách khác thể chế bao gồm toàn CQNN với hệ thống quy định Nhà nước xác lập hệ thống văn pháp luật Nhà nước Nhà nước sử dụng để điều chỉnh tạo hành vi mối quan hệ Nhà nước với công dân, tổ chức nhằm thiết lập trật tự kỷ cương xã hội Hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện tiền đề, điều kiện để các bệnh viện công đội ngũ viên chức ngành y tế thi hành Vì vậy, pháp luật rõ ràng, thống cở sở để quan, tổ chức, cá nhân thực 1.3.2 Năng lực thực pháp luật máy quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Đây yếu tố tác động lớn đến hoạt động QLNN viên chức ngành Y tế lý sau: Pháp luật sở quản lý, không thực hiện, thực không đúng, không kịp thời "pháp luật có không" Yếu tố có tính định tạo thành lực thực pháp luật máy quản lý tính hợp lý máy chính quyền cấp Năng lực quản lý máy quản lý ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý viên chức ngành y tế 1.3.3 Tính chất hoạt động nghề nghiệp đội ngũ viên chức ngành Y tế Hoạt động nghề nghiệp viên chức có tính chất, đặc điểm sau: Là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu bản, thiết yếu để trì, phát triển cá nhân người Được thực lĩnh vực chuyên ngành, theo tiêu chuẩn chuyên môn thống Chủ yếu cung cấp cho người dân cộng đồng dân cư sản phẩm phi vật Đều dựa kỹ chuyên môn nghiệp vụ, mang tính nghề nghiệp cao, phải đào tạo, bồi dưỡng qua trường, lớp quan có thẩm 13 quyền cấp văn bằng, chứng Hoạt động nghề nghiệp viên chức tác động đến thể lực, trí lực đời sống tinh thần người dân, nên phải đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm, tận tụy để đáp ứng nhu cầu người dân mà Nhà nước có trách nhiệm phải cung cấp 1.3.4 Tổ chức hoạt động đơn vị nghiệp công lập Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành lĩnh vực bệnh phổi bệnh lao Bệnh viện đơn vị nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, giao quyền tự chủ phần, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tự chủ tài chính, bảo đảm phần chi phí hoạt động thường xuyên theo phân cấp Bộ Y tế để thực chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ giao, đồng thời chịu trách nhiệm chịu kiểm tra, tra, giám sát Bộ Y tế, quan nhà nước có thẩm quyền hoạt động 1.3.5 Sự tham gia nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Thực tế số lượng cán làm công tác quản lý đội ngũ viên chức ngành y tế mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ thực tế Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, cần có tham gia tích cực người dân, nên cán quản lý đội ngũ viên chức ngành y tế phải biết phát huy lực lượng nòng cốt, người có uy tín gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, để Nhân dân tin yêu mà làm tai mắt, giúp đỡ cho lực lượng thực nhiệm vụ CHƢƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ - TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG 14 2.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG 2.1.1 Tổng quan đội ngũ viên chức Y tế Bệnh viện Phổi Trung ƣơng 2.1.1.1 Khái quát Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện đầu ngành chuyên khoa Lao Bệnh phổi Việt Nam Bệnh viện Phổi Trung ương tiền thân Viện chống Lao thành lập theo Nghị định số 273/TTg ngày 24 tháng năm 1957 Thủ tướng Chính phủ Đây Viện nghiên cứu thành lập sớm Ngành Y tế Viện có nhiệm vụ nghiên cứu bệnh lao, chữa bệnh cho bệnh nhân lao Viện điều trị ngoại trú, tổ chức an dưỡng cho bệnh nhân lao, phát bệnh nhân lao cộng đồng, giáo dục ý thức phương pháp phòng lao, theo dõi bệnh nhân lao xuất viện đào tạo cán chuyên khoa bệnh lao Theo Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 23/5/2014 Bộ Y tế việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viên có 41 khoa, phòng, trung tâm 2.1.1.2 Thực trạng đội ngũ viên chức Y tế Bệnh viện Phổi Trung ương - Cơ cấu viên chức: Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành lao bệnh phổi với quy mô giường bệnh Bệnh viện 600 giường, năm qua số lượng viên chức Bệnh viện không ngừng tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh Nhân dân Theo kế hoạch giường bệnh Bộ Y tế phê duyệt với tiêu 550 giường công suất sử dụng giường bệnh tải, số bệnh nhân điều trị nội trú khoảng từ 800 - 850 bệnh nhân Bệnh viện thiếu nhân lực bác sĩ, điều dưỡng cách nghiêm trọng Điều Bệnh viện báo cáo với Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Lãnh đạo Bệnh viện cố gắng để đảm bảo viên chức, số lượng chất lượng Bệnh viện yêu cầu kết đầu Bệnh viện Tính đến thời điểm tháng 4/2016 tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn Bệnh viện 732 người (534 biên chế 198 15 hợp đồng) đó: viên chức có 535 người, nhân viên hợp đồng 68 74 người, nhân viên hợp đồng thời vụ 126 người Về trình độ chuyên môn viên chức y tế Bệnh viện cao đó, PGS.TS.BS 03 người; TS.BSCKII 22 người; Ths,CKI 93 người; Đại học 175 người; Cao đẳng 84 người; Trung cấp 261 người Với đội ngũ viên chức y tế có trình độ chuyên môn cao Bẹnh viện Phổi Trung ương ngày khẳng định uy tín việc khám, chữa bệnh Nếu chia theo trình độ chuyên môn tổng số cán y cao 438 người chiếm tỷ lệ 67,41% (trong bác sĩ 293 người chiếm tỷ lệ 39,7%; Điều dưỡng 239 người chiếm tỷ lệ 36,79%; Kỹ thuật viên 71 người chiếm tỷ lệ 10,92%); Tổng số cán Dược thấp 27 người chiếm tỷ lệ 4,15% (trong Dược sĩ CKI la 01 người chiếm tỷ lệ 0,15%; Thạc sĩ Dược người chiếm tỷ lệ 0,15%; Dược sĩ đại học người chiếm tỷ lệ 1,38%; Dược sĩ trung cấp người chiếm tỷ lệ 1,38%; Dược tá người chiếm tỷ lệ 0,62%) Về cấu chuyên môn tỷ số Bác sĩ/Điều dưỡng, kỹ thuật viên đạt 1/1,24 thấp so với quy định 1/3 – 1/3,5; cấu dược sỹ đại học/Bác sĩ 1/14 (quy định 1/8 – 1/15); cấu dược sỹ đại học/dược sỹ trung học 1/1,1 (quy định 1/2 – 1/2,5) - Nhận xét chung đội ngũ viên chức Bệnh viện Phổi Trung ương Với quy mô bệnh viện 600 giường Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện Hạng I Theo TTLT số 08/2007/TTLT-BYT-BNV Bệnh viện cần cần phải có từ 810 - 840 nhân viên y tế Tuy nhiên, nay, với số lượng viên chức 732 người (534 biên chế 198 hợp đồng) có 285 điều dưỡng (tính đến thời điểm tháng 4/2016) Như vậy, Bệnh viện thiếu so với TTLT 08 hướng dẫn thực định mức từ 78 - 108 người (nếu tính hợp đồng) Mặt khác, thống kê Bệnh viện cho thấy công suất sử dụng giường bệnh từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2016 tải 124, 8%, 106,9%, 146%, 154,6% 143,5% Ngoài thiếu hụt số lượng viên chức so với TTLT 08 Bệnh viện có cân đối cấu phận Cơ cấu phận lâm sàng Bệnh viện Phổi Trung ương thấp so với quy định đạt 53,8% 16 tỷ lệ viên chức phận cận lâm sàng (22,5%) phận quản lý, hành (23,7%) lại cao so với quy định 2.1.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc viên chức ngành Y tế Bệnh viện Phổi Trung ƣơng 2.1.2.1 Về xây dựng vị trí việc làm Xác định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập nội dung lớn chủ trương Chính phủ cải cách công vụ công chức Mục đích đề án nhằm làm rõ công việc, nhóm công việc, thực trạng đội ngũ viên chức, yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm Từ đó, xác định danh mục vị trí việc làm cần thiết đơn vị, xây dựng bảng mô tả công việc khung lực vị trí việc làm xác định chức danh nghề nghiệp tương ứng Thực Nghị định số 41/2012 Chính phủ quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Thông tư số 14/2012 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định này, ngày 30 tháng năm 2014 Bệnh viện Phổi Trung ương trình Bộ Y tế phê duyệt Đề án vị trí việc làm Bệnh viện Việc Bộ Y tế thông qua đề án vị trí việc làm cho Bệnh viện Phổi Trung ương tạo cho Bệnh viện thực việc tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức đáp ứng nhu cầu Bệnh viện 2.1.2.2 Về tuyển dụng sử dụng viên chức ngành Y tế Theo Báo cáo Phòng Tổ chức cán bộ, công tác tuyển dụng viên chức Bệnh viện Phổi Trung ương năm qua đạt kết sau: Năm 2013 Bệnh viện tuyển dụng 93 viên chức thông qua hình thức xét tuyển, đó: Kỹ sư: 03 người; Chuyên viên: 05 người; Kế toán viên cao đẳng: 01 người; Y tế công cộng: 04 người; Bác sĩ:10 người; Điều dưỡng: 46 người; Kỹ thuật viên y:18 người; Dược sĩ: 06 người Năm 2014 số viên chức tuyển dụng 07 người hình thức xét tuyển đặc cách, đó: Bác sĩ: 05 người; Y tế công cộng: 01 người; Kế toán viên: 01 người Năm 2015 Bệnh viên xét tuyển cho 07 viên chức đó, Kỹ sư: 01 người; Bác sĩ: 03 người; Chuyên viên: 02 người; Dược 17 sĩ: 01 người Bên cạnh Bệnh viện tổ chức xét tuyển cho 44 viên chức, Bác sĩ: 22 người; Dược sĩ: 04 người; Điều dưỡng: 16 người; Kỹ thuật viên y: 02 người Trong tháng đầu năm 2016, Bệnh viện Phổi Trung ương xét tuyển 05 viên chức, đó: Kỹ sư: 01 người; Bác sĩ: 03 người Kỹ thuật viên y: 01 người Trong công tác sử dụng viên chức: tháng đầu năm 2016 Bệnh viện Bổ nhiệm 09 viên chức lãnh đạo Trưởng, Phó khoa, phòng, trung tâm bổ nhiệm lại cho 03 người 2.1.2.3 Về khen thưởng xử lý kỷ luật viên chức ngành Y tế Bệnh viện thành lập Ban điều hành thực Nghị định 43 với nhiệm vụ xây dựng Quy chế chi tiêu nội để từ Lãnh đạo Bệnh viện vào Quy chế để định sử dụng nguồn thu, chi hợp pháp Bệnh viện đảm bảo yếu tố động viên, khuyến khích người lao động Việc chi trả khoản phụ cấp cho viên chức giúp cho viên chức y tế Bệnh viện có thêm thu nhập, bù đắp trách nhiệm nặng nề mà họ phải làm Việc Bệnh viện trọng vào việc chi trả phụ cấp giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần viên chức, tạo niềm tin, gây dựng tin tưởng bác sĩ nơi làm việc Bên cạnh việc khen thưởng đội ngũ viên chức y tế, Bệnh viện tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy Bệnh viện vi phạm đạo đức ngành y 2.1.2.4 Về công tác giám sát, tra xử lý vi phạm Nhờ hoạt động tra, giám sát thực cách hiệu không để xảy trường hợp vi phạm phải xử lý Chính vậy, từ thành lập đến công tác tra, giám sát Bệnh viện thực có hiệu việc phải xử lý vi phạm không diễn Cho thấy môi trường làm việc Bệnh viện lành mạnh, ngày phát triển tạo niềm tin vững cho cán bộ, công chức, viên chức y tế ngành người dân đến khám chữa bệnh 2.1.3 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc viên chức ngành Y tế bệnh viện Phổi Trung ƣơng 18 2.1.3.1 Kết đạt nguyên nhân Hiện nay, tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn Bệnh viện tính đến thời điểm tháng 4/2016 732 người, với trình độ chuyên môn cao Đội ngũ viên chức y tế Bệnh viện Phổi Trung ương đáp ứng chất lượng, trình độ ngày cao có tay nghề chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân Những bệnh trước với bệnh viện khó chưa đủ lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tiến hành thực Bên cạnh chuyên môn nâng cao đạo đức đội ngũ viên chức y tế nâng lên rõ rệt, thái độ hách dịch, quát mắng nhận tiền người bệnh… năm qua không xảy vi phạm kỷ luật mà Bệnh viện phải xử lý Với sách ban hành đào tạo, bồi dưỡng quan tâm tạo không khí thi đua phấn đấu, học hỏi đội ngũ viên chức y tế nhiều cán công nhân viên tham gia vào lớp đào tạo sau đại học, đại học, chương trình đào tạo nước ngoài… để nâng cao trình độ 2.1.3.2 Hạn chế nguyên nhân - Về chất lượng đội ngũ viên chức thiếu số lượng chất lượng; phân bổ không đồng phận, tuyến; cấu cán chưa hợp lý - Năng lực số viên chức so với nhu cầu xã hội chưa cao - Nhiều viên chức y tế chưa nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc - Định mức phụ cấp nhìn chung thấp, chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với lao động đặc thù Bệnh viện - Mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng đầu tư, mở rộng song chưa thực quan tâm, có liên kết với nước để cử viên chức học nâng cao trình độ chuyên môn kinh phí có hạn - Trang thiết bị, sở hạ tầng đầu tư, nâng cấp song chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh người dân ảnh 19 hưởng đến chất lượng chữa trị nâng cao thay nghề đội ngũ viên chức y tế Những hạn chế kể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, kể đến nguyên nhân sau: Thứ nhất, nhận thức hoạt động nghề nghiệp đội ngũ viên chức chế quản lý viên chức chưa đổi kịp với thay đổi nhiệm vụ Nhà nước cung ứng nhu cầu bản, thiết yếu cho người dân cộng đồng Thứ hai, tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp viên chức đơn vị nghiệp công lập chưa tính đến chế quản lý viên chức Thứ ba, quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức chậm đổi mới, chưa tương thích với chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp công lập Thứ tư, hoạt động nghề nghiệp đội ngũ viên chức chưa quản lý kiểm soát chặt chẽ, thống nhất; 2.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG 2.2.1 Hoàn thiện chiến lược, kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức ngành Y tế Hoàn thiện chiến lược quy hoạch phát triển đội ngũ viên chức ngành y tế nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu quản lý nhà nước viên chức ngành y tế Việc xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển đội ngũ viên chức ngành y tế cần phải có tầm nhìn chiến lược mang tính vĩ mô, có khả dự báo tình hình phát triển đội ngũ viên chức y tế ngành thời gian cụ thể việc quản lý nhà nước viên chức y tế định hướng, mang lại hiệu Nội dung phát triển nhân lực y tế cần phải phân tích đầy đủ nhu cầu y tế; xác định mô hình bệnh tật nhu cầu chăm sóc y tế người dân để chọn ngành ưu tiên đào tạo phân bổ nhân lực số lượng, cấu ứng với toàn hệ thống Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện Phổi Trung ương cần xây dựng chương trình, giải pháp cụ thể cho lộ trình đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 năm để thu hút, đào tạo mới; đồng thời giữ nguồn nhân lực có nhằm tăng số lượng, chất lượng viên chức y tế 20 2.2.2 Hoàn thiện hệ thống văn liên quan đến quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật viên chức nói chung viên chức y tế nói riêng, đặc biệt văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng viên chức y tế đặc thù theo ngành nội dung quan trọng cải cách hành nhà nước Yêu cầu đặt là: Thứ nhất, việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý viên chức y tế phải quán triệt thể chế hóa quan điểm Đảng công tác cán bộ, đổi tổ chức quản lý đơn vị nghiệp công lập; Thứ hai, pháp luật quản lý viên chức y tế phải xác định đắn vị trí, địa vị pháp lý viên chức, quyền, nghĩa vụ viên chức… để có chế quản lý, sử dụng viên chức hiệu quả, phù hợp Thứ ba, pháp luật quản lý viên chức y tế phải tạo khung pháp lý đồng để xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức y tế có chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày cao trình phát triển đất nước 2.2.3 Đổi công tác tuyển dụng viên chức ngành Y tế Công tác tuyển dụng viên chức phải đặt trạng thái “động”, có liên thông định nguồn nhân lực khu vực công với nguồn nhân lực khu vực tư Đối với Bệnh viện Phổi Trung ương việc đổi công tác tuyển dụng viên chức y tế đặc biệt có ý nghĩa giai đoạn Bệnh viện thiếu hụt số lượng lớn viên chức y tế Vì thế, Bệnh viện cần có chế thu hút nguồn nhân lực từ sở đào tạo, sinh viên có khả có tố chất, tư tốt để tiếp tục đào tạo vị trí phù hợp đồng thời thông báo rộng rãi để đối tượng bác sĩ thuộc sở khác mà họ thấy chưa phù hợp với hoàn cảnh gia đình, vị trí địa lý họ lựa chọn ứng cử thi tuyển vào Bệnh viện 2.2.4 Đổi công tác đánh giá viên chức Đánh giá viên chức khâu quan trọng trình quản lý viên chức, kết đánh giá giúp động viên, khuyến khích viên chức nỗ lực học tập, bộc lộ tiềm năng, phát huy tối đa khả năng, góp phần cải thiện văn hoá, môi trường làm việc cho cá nhân viên chức cho tập thể đơn vị, kết đánh giá sai gây hậu ngược lại 21 Để đổi công tác đánh giá viên chức, cần thực số yêu cầu, quan điểm nguyên tắc sau đây: Thứ nhất, đổi công tác đánh giá phải việc thay đổi cách tiếp cận quan điểm, tư đánh giá viên chức y tế Thứ hai, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ trọng đến việc đánh giá viên chức phải vào kết quả, hiệu công tác viên chức y tế; Thứ ba, hoàn thiện danh mục hệ thống vị trí việc làm cấu theo chức danh nghề nghiệp Thứ tư, sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá khác cho nhóm vị trí việc làm khác Thứ năm, thiết lập phận chuyên trách đánh giá viên chức cách độc lập 2.2.5 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đạo đức nghề nghiệp viên chức ngành Y tế Công tác đào tạo, bồi dưỡng ngành đặc biệt quan tâm, cần có sách, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao lực chuyên môn, trình độ kết làm việc viên chức y tế Hiện tại, Bệnh viện Phổi Trung ương thực tốt công tác cử cán đào tạo đồng thời Bệnh viện hỗ trợ 100% tiền thu nhập tăng thêm hàng tháng thực 50% sách hỗ trợ tài cho nhân viên học 2.2.6 Hoàn thiện chế độ thi đua, khen thưởng thực sách hỗ trợ, khuyến khích viên chức ngành Y tế Nghề Y nghề đặc biệt vất vả chế độ sách phải thực động lực thu hút, thúc đẩy, động viên viên chức y tế toàn tâm, toàn ý phục vụ nghiệp bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm đạo đức đội ngũ viên chức y tế Thời gian trước mắt Bệnh viện Phổi Trung ương cần thực hoạt động cụ thể sau: Thứ nhất, Bệnh viện cần phải mở rộng liên doanh, liên kết; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tăng cường sở vật chất, trang thiết bị y tế đại; tích cực chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu; tạo môi trường làm việc thuận lợi giúp đội ngũ bác sĩ tiếp cận với phương tiện đại, kỹ thuật cao để phát huy lực, chuyên môn Thứ hai, Bệnh viện tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với Bệnh 22 viện sách đãi ngộ Bệnh viện xem trọng liên tục hoàn thiện Thứ ba, tiêu chuẩn hình thức thi đua khen thưởng chung theo quy định Nhà nước, Bệnh viện xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật riêng Bệnh viện 2.2.7 Chú trọng công tác tra, giám sát xử lý vi phạm Bệnh viện Phổi Trung ương cần áp dụng số biện pháp sau để tăng cường hiệu hoạt động tra, giám sát xử lý vi phạm, là: Thứ nhất, tổ chức đoàn tra Bệnh viện việc thực văn pháp luật công chức, viên chức y tế, y, bác sỹ; việc khám chữa bệnh, việc điều hành hoạt động bệnh viện… Thứ hai, phân cấp giám sát nội bệnh viện, bệnh viện tuyến với bệnh viện trực thuộc nhằm tạo minh bạch, công khai đồng thời tăng tính trách nhiệm viên chức ngành Thứ ba, tăng cường hiệu lực hoạt động kiểm tra, giám sát thực chế độ sách viên chức y tế Bệnh viện thông qua việc xây dựng chế tiếp nhận xử lý thông tin phản hồi Thứ tư, bên cạnh biện pháp mang tính động viên đội ngũ viện chức y tế có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức ngành y KẾT LUẬN Có thể thấy rằng, người trọng tâm tất hoạt động, hoạt động diễn nhờ người Để tồn phát triển đường khác trì phát triển nguồn tài nguyên nhân cách hiệu Nhân định tồn phát triển nhà nước, xã hội quốc gia Đặc biệt, xu ngày phát triển hội nhập quốc tế, cạnh tranh diễn gay gắt khốc liệt quan nhà nước để phát triển bền vững có đội ngũ viên chức mạnh số lượng chất lượng, thể lực trí lực Đặc biệt, lĩnh vực y tế đội ngũ y tế giỏi chất lượng định toàn hoạt động bệnh viện hay không; thể khả bệnh viện việc chữa bệnh cho nhân dân, vai trò phát triển xã hội 23 Chính Y tế coi lĩnh vực thiết yếu đời sống người Vì vậy, vấn đề liên quan đến ngành Y tế nhận quan tâm lớn Đàng Nhà nước người dân xã hội Một ngành Y tế phát triển tốt phải có đội ngũ cán bộ, viên chức y tế có chất lượng cao lực, trình độ chuyên môn Muốn công tác QLNN với đội ngũ viên chức ngành Y tế phải thực tốt có hiệu Viên chức ngành Y tế yếu tố cấu thành hệ thống y tế, bảo đảm hiệu chất lượng dịch vụ y tế Đối với ngành Y tế, ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sinh mạng người việc quản lý viên chức y tế cần phải tiến hành cách khoa học, cẩn trọng, nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết phẩm chất đạo đức tốt Với mục tiêu xây dựng Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất; có đội ngũ cán khoa học kỹ thuật chuyên sâu có sở vật chất, trang thiết bị đại ngang tầm với bệnh viện nước tiên tiến khu vực, có khả chẩn đoán, điều trị phục hồi chức bệnh lí thuộc quan hô hấp, giải kĩ thuật chẩn đoán, điều trị bệnh lao phổi từ tuyến chuyển đến Định hướng đến năm 2030, hoàn thành Dự án phòng chống lao, toán bệnh lao toàn quốc Mạng lưới bệnh viện Lao Bệnh phổi tuyến tỉnh thực vững mạnh, xây dựng Bệnh viện phổi Trung ương thành Viện Phổi Quốc gia (Vietnam National Lung Institute) chuyên nghiên cứu sức khỏe phổi định hướng chăm sóc sức khỏe phổi cộng đồng Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Luận văn tập trung nghiên cứu đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước viên chức Y tế Bệnh viện Phổi Trung ương nói riêng toàn ngành Y tế Việt Nam nói chung nhằm đáp ứng yêu cầu công đổi đất nước 24 ... đạt hạn chế quản lý nhà nước viên chức Y tế Bệnh viện Phổi Trung ương - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ương ĐỐI TƢỢNG... chức ngành y tế 10 1.2 CẤU THÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ 1.2.1 Chủ thể quản lý nhà nước viên chức ngành Y tế Chính phủ thống quản lý nhà nước viên chức Bộ Nội vụ quan nhà nước. .. CHƢƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ - TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƢƠNG 14 2.1 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ương (tt) , Quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ương (tt) , Quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế – từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ương (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay