Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố hà nội (tt)

23 102 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:03

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công chức chủ thể công vụ, nguồn nhân lực nòng cốt quan trọng quản lý tổ chức công việc nhà nước Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng xây dựng hoàn thiện máy quyền sở Tuy nhiên chất lượng công chức cấp xã phạm vi nước nói chung địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, nhiều hạn chế trình độ chuyên môn, lực tổ chức thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Chính nâng cao chất lượng, hiệu đội ngũ công chức nói chung công chức cấp xã nói riêng nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài cần thực Trên quan điểm Đảng Nhà nước vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội triển khai thực Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn Qua năm thực thí điểm, công tác đào tạo công chức nguồn cấp xã thu nhiều kết đáng khích lệ, bên cạnh số tồn cần phải giải Chính vậy, việc nghiên cứu “Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội” cần thiết có ý nghĩa thực tiễn Tình hình nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã nhà nước vấn đề nhiều nhà hoạch định sách nhà nghiên cứu khoa học quan tâm nghiên cứu Đến có nhiều công trình khoa học mang tính lý luận thực tiễn, số có số tác giả số công trình nghiên cứu tiêu biểu Bên cạnh số luận văn, luận án có liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã công chức nguồn cấp xã Những tài liệu tác giả nguồn tư liệu quý có giá trị tham khảo, kế thừa để tiến hành đề tài nghiên cứu Tuy nhiên, công trình đề cập đến vấn đề chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức hay công chức cấp xã khía cạnh đào tạo sau tuyển dụng.Trong đó, Vấn đề đào tạo công chức từ trước tuyển dụng lại đề cập đặc biệt chưa có công trình nghiên cứu hay luận văn khoa học vấn đề đào tạo công chức nguồn xã, phường, thị trấn địa bàn thành phố Hà Nội Việc nghiên cứu đề tài với cấp độ luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công góp phần giải vấn đề mà lý luận thực tiễn đặt Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên sở hệ thống hóa sở lý luận chung đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn, phân tích thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức nguồn cấp xã, luận văn có phân tích tìm nguyên nhân dẫn tới hạn chế công tác đào tạo công chức nguồn cấp xã Từ đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức nguồn cấp xã - Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu luận giải vấn đề lý luận thực tiễn vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã Vận dụng lý luận để đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã thành phố Hà Nội, tìm nguyên nhân, từ rút kinh nghiệm đào tạo công chức nguồn cấp xã giai đoạn tới Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn, góp phần hoàn thiện, thực có hiệu đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc quyền sở cho thành phố Hà Nội Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu :Luận văn nghiên cứu chất lượng đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng đào tạo công chức nguồn xã, phường, thị trấn Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu dựa sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu: phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp vấn Ngoài ra, luận văn sử dụng kết hợp số phương pháp khác như: phương pháp xử lý số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp… Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Lần đề tài nghiên cứu lý luận thực tiễn, từ cung cấp luận khoa học giúp sở Nội vụ thành phố Hà nội thực tốt công tác đào tạo nguồn công chức giai đoạn Kết cấu luận văn Chương 1: Một số vấn đề chung đào tạo công chức cấp xã Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn công chức cấp xã theo Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Chương 3: Mục tiêu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo Đề án thí điểm đào tạo nguồn công chức làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC NGUỒN LÀM VIỆC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng Khoản Điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ban hành ngày 5/3/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức quy định “Đào tạo trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống tri thức, kỹ theo cấp học, bậc học” Khoản Điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ban hành ngày 5/3/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức quy định: “Bồi dưỡng hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ làm việc” 1.1.2 Công chức cấp xã Luật cán bộ, công chức năm 2008 đời có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 Tại Khoản 2, Điều luật Cán công chức số 22/2008/QH12 nêu rõ: “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội Trung ương, cấp thành phố, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an mà sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp bô máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội (gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; công chức bô máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương đảm bảo từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật” Theo quy định pháp luật số định biên thuộc UBND cấp xã bố trí 07 chức danh công chức gồm có: Văn phòng - thống kê; Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) Địa - nông nghiệp - xây dựng môi trường (đối với cấp xã); Tài - kế toán; Văn hóa - xã hội; Tư pháp - hộ tịch; Trưởng công an; Chỉ huy trưởng Quân 1.1.3 Công chức nguồn Nguồn cán bộ, công chức cấp sở tất người quy hoạch, tuyển dụng, tuyển chọn đào tạo để có phẩm chất, trình độ chuyên môn lực quản lý, có khả giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh chuyên môn hệ thống trị sở có yêu cầu bổ sung, thay vị trí cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Chính sách đào tạo nguồn tổng thể quan điểm nguyên tắc, quy định thể văn Đảng, Nhà nước tổ chức hệ thống trị nhằm điều chỉnh hoạt động liên quan đến việc trang bị kiến thức trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ lãnh đạo, quản lý, quyền lợi nghĩa vụ cho đội ngũ công chức tương lai để họ có đủ khả thực thi công vụ giao 1.1.4 Hệ thống văn liên quan đến đào tạo công chức nguồn sở Luật cán bộ, công chức năm 2008 đưa quy định cán bộ, công chức cấp xã Điều Luật cán bộ, công chức; Nghị số 17- NQ/TW Hội nghị lần thứ BCH TƯ Đảng (khóa IX) đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP phủ ngày 22/10/ 2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Nghị định số 18/2010/NĐ-CP phủ ngày 5/03/ 2010 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định chủ thể, đối tượng,hình thức, nội dung, phương pháp… đào tạo, bồi dưỡng; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 Chính phủ công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 1374/QĐ-TTg thủ tướng phủ việc phê duyệt kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 5485/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội việc ban hành Đề án thí điểm đào tạo 1000 công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012- 2015 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo công chức nguồn cấp xã 1.2.1 Mục tiêu đào tạo nguồn công chức Thứ nhất, mục tiêu kiến thức: nâng cao trang bị kiến thức toàn diện cho người học lực, phẩm chất đảm bảo họ đảm nhận nhiệm vụ trình làm việc Thứ hai, mục tiêu kỹ năng: kỹ cần trọng kỹ giải tình huống, kỹ lãnh đạo, quản lý, kỹ giao tiếp, kỹ lập kế hoạch, tham mưu cho lãnh đạo cấp trên… Thứ ba, mục tiêu thái độ trách nhiệm: đào tạo người công chức hành tương lai cần phải đào tạo họ để họ trở thành người công chức mẫn cán, có tinh thần nhân dân phục vụ 1.2.2 Đối tượng đào tạo nguồn công chức Đối tượng đào tạo nguồn cá nhân có thành tích xuất sắc trình học tập, làm việc tuyển chọn, quy hoạch tham gia vào trình đào tạo Nhà nước quy định để có đầy đủ kiến thức, kỹ cần thiết phục vụ cho trình công tác sau 1.2.3 Cơ sở đào tạo nguồn công chức Theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP, ngày 5/3/2010 Chính phủ quy định có 03 hệ thống sở đào tạo giao nhiệm vụ ĐTBD công chức là: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện, Trường, Trung tâm ĐTBD cán bộ, công chức Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Trường Chính trị, Trường đào tạo cán tỉnh, thành phố trực thược Trung ương 1.2.4 Chương trình đào tạo công chức Theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP, ngày 5/3/2010 Chính phủ quy định nội dung, chương trình đào tạo: Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nước: Lý luận trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ quản lý nhà nước quản lý chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc Nội dung bồi dưỡng nước: ĐT-BD kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tết để công chức cấp xã có đủ tri thức, kỹ năng, khả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế 1.2.5 Đội ngũ giảng viên/ báo cáo viên Giảng viên lực lượng quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức nguồn cấp xã Giảng viên người định hướng, hỗ trợ học viên suốt trình học tập nghiên cứu Đồng thời cung cấp cho học viên kinh nghiệm quý báu trình giảng dạy công tác 1.2.6 Hình thức phương pháp đào tạo Hình thức đào tạo: tập trung, bán tập trung, vừa học vừa làm, từ xa Phương pháp đào tạo: phương pháp giảng dạy tích cực, chủ động sáng tạo, tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm nhiều chiều… 1.3 Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn Thành phố Hà Nội Việc Thí điểm tổ chức đào tạo công chức nguồn chất lượng cao đời ngày 27 tháng 11 năm 2011 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo định số 5485/QĐ-UBND việc ban hành Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội 1.3.1 Mục tiêu Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn cấp xã Mục tiêu đào tạo công chức nguồn theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội thí điểm Đào tạo công chức nguồn chất lượng cao để bổ sung công chức trẻ, đào tạo cho đội ngũ công chức cấp xã thay đội ngũ cán công chức đến tuổi nghỉ hưu quan hành cấp ngành thành phố Hà Nội 1.3.2 Đối tượng Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn cấp xã Ở Thành phố Hà Nội, theo Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn quy định, đối tượng đào tạo nguồn là: Sinh viên tốt nghiệp trường đại học, học viện công lập, hệ quy loại trở lên (thời gian đào tạo trình độ đại học liên tục từ 04 năm trở lên); Người có tốt nghiệp trường đại học công lập hệ quy loại trở lên (thời gian đào tạo trình độ đại học liên tục từ 04 năm trở lên) làm việc tổ chức, doanh nghiệp có nguyện vọng trở thành công chức nhà nước Thành phố 1.3.3 Cơ sở đào tạo công chức nguồn cấp xã Thành phố Hà Nội Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong trường trị thành phố Hà Nội giao trách nhiệm sở đào tạo công chức nguồn cấp xã thành phố hà Nội 1.3.4 Chương trình đào tạo công chức nguồn cấp xã - Kiến thức chung: Quản lý nhà nước tiêu chuẩn ngạch chuyên viên Trung cấp lý luận trị Kỹ năng: giao tiếp hành chính, dân vận, tổ chức thực công việc, soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án kỹ tổ chức thực Kiến thức Hà Nội - Kiến thức chuyên ngành: Các chuyên đề: quản lý đô thị Hà Nội, nông thôn Hà Nội, kinh tế - văn hóa xã hội Hà Nội Kiến thức, kỹ thực thi công vụ theo chức danh chuyên môn Thực tập sở: thời gian thực tập 04 tháng 3.1.5 Quy trình tổ chức chiêu sinh đào tạo - Quy trình chuẩn bị: UBND Thành phố nhu cầu công chức nguồn xã, phường, thị trấn, định phân bổ tiêu đào tạo Thông báo tiêu, điều kiện tiêu chuẩn công chức nguồn phương tiện thông tin đại chúng, trụ sở UBND quận huyện, thị xã Xây dựng nội dung chương trình đào tạo Chuẩn bị sở vật chất phục vụ công tác tổ chức đào tạo Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác chiêu sinh đào tạo - Quy trình chiêu sinh: 10 UBND quận huyện, thị xã phân bổ tiêu: thành lập Hội đồng xét chọn học viên để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn học viên số lượng hồ sơ nhiều tiêu đào tạo, tổng hợp danh sách, báo cáo kết lựa chọn kèm theo hồ sơ học viên gửi UBND thành phố qua Sở Nội vụ Hội đồng xét chọn học viên cấp huyện có thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo quận, huyện, thị xã, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ phòng ban chuyên môn, liên quan Sở Nội vụ tổng hợp kết xét chọn học viên, điều tiết hồ sơ đủ điều kiện từ xã, phường, thị trấn có nhiều hồ sơ xã, phường, thị trấn hồ sơ (căn đơn tình nguyện học viên); tổng hợp danh sách học viên thức trình UBND Thành phố phê duyệt 11 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC NGUỒN LÀM VIỆC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý: tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ Diện tích tự nhiên: 334.470,02 (diện tích 3.328 k m²); dân số triệu người (khoảng 7,6 % dân số nước) gồm 30 đơn vị hành cấp quận, huyện, thị xã, 577 xã, phường, thị trấn 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội Kinh tế: Trong năm trở lại kinh tế thủ đô tiếp tục phát triển có mức tăng trưởng khá; GRDP bình quân tăng khoảng 9,23% (gấp 1,58 lần mức tăng trưởng bình quân nước) Quy mô GRDP năm 2015 ước đạt 27,6 tỷ USDS Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 3.600USD/người, tăng 1,8 lần so với năm 2010 Xã hội: Trong năm qua, đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng nâng cao Công tác đối ngoại đươc trì đảm bảo Công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trị, an toàn xã hội củng cố 2.2 Công tác đào tạo nguồn công chức cấp xã Thành phố Hà Nội 12 - Số lượng: 1000 công chức chuyên môn (trung bình xã, phường, thị trấn tuyển chọn 02 công chức), chia thành giai đoạn: Giai đoạn 2011 - 2013: đào tạo 500 người; Giai đoạn 2014 - 2016: đào tạo 500 người - Cơ cấu, chức danh: Chức danh Văn phòng - Thống kê; Chức danh Tư pháp Hộ tịch; Chức danh Địa - Xây dựng; Chức danh Văn hóa - Xã hội; Chức danh Tài - Kế toán Tóm lại từ năm 2012 đến nay, Đề án thí điểm đào tạo 1000 công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn địa bàn Hà Nội thu hút được 749 học viên tổng 12.842 hồ sơ xét chọn Đến có học viên hai khóa I khóa II tốt nghiệp phân công công tác sở Học viên lớp công chức nguồn cấp xã khóa III hoàn thành chương trình trung cấp lý luận trị, chuyên viên thực tập sở Trong năm nay, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội có kế hoạch xét tuyển học viên lớp công chức nguồn khóa IV 2.3 Đánh giá chung công tác đào tạo nguồn công chức cấp xã thành phố Hà Nội 2.3.1 Những mặt đạt 2.3.1.1 Chất lượng đầu vào công chức nguồn cấp xã: Chất lượng đầu vào đội ngũ học viên lớp công chức nguồn ngày nâng cao Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn cấp xã thu hút cho Thành phố Hà nội nhiều nhân tài, có người có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, hay sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, đạt loại giỏi trường đại học công lập nước 2.3.1.2 Khung chương trình đào tạo: Khung chương trình đào tạo xây dựng có hệ thống Bên cạnh tiết học lý thuyết, kết hợp với tiết tự thảo luận, học viên tự nghiên cứu Nội dung đào tạo bám sát vào thực tế công việc chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ quản lý nhà nước kỹ cần 13 thiết khác trình công tác sau Phương thức đào tạo có thay đổi theo chiều hướng tích cực, chuyển từ thụ động sang chủ động 2.3.1.3 Công tác tổ chức đào tạo công chức nguồn cấp xã: Số lượng chất lượng đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao Đội ngũ giảng viên đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch giảng viên Cơ sở vật chất- kỹ thuật: đảm bảo, tương đối đầy đủ.Công tác giám định chất lượng dạy học chặt chẽ 2.3.1.4 Khâu sau đào tạo công chức nguồn cấp xã: Phần lớn công chức nguồn sau tuyển dụng thích ứng với môi trường làm việc địa phương, tham gia vào guồng quay quyền sở Những kỹ học phần lớn áp dụng thực tế, lực công chức nguồn trẻ ngày khẳng định, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi công việc 2.3.2 Những hạn chế 2.3.2.1 Trong khâu lựa chọn đối tượng đào tạo Các quy định tiêu chuẩn đối tượng nguồn chưa rõ ràng (cụ thể tiêu chuẩn cấp, hộ thường trú…) 2.3.2.2 Về khung chương trình đào tạo Chương trình đào tạo công chức nguồn cấp xã hoàn toàn giống với chương trình đào tạo công chức khác Kết cấu khung chương trình chương trình chưa có liên kết với nhau,vẫn tình trạng trùng lặp chương trình học Việc bố trí tiết tự nghiên cứu cho học viên khung chương trình đào tạo học viên công chức nguồn hoàn toàn hợp lý, nhiên trình thực lại chưa có định hướng, kiểm soát 2.3.2.3 Về đội ngũ giảng viên, báo cáo viên 14 Việc đảm bảo thời gian đến lớp thời gian kết thúc tiết học chưa chấp hành nghiêm chỉnh Việc mời giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý quan hành nhà nước hạn chế, dẫn đến việc học viên có kiến thức thực tiễn trình vận hành quan, đơn vị hành nhà nước 2.3.2.4 Cơ sở vật chất - kỹ thuật Cơ sở vật chất - kỹ thuật chưa tiên tiến, tình trạng micro hỏng, máy chiếu mờ… thường xuyên xảy ra, trường thư viện dành cho học viên, khó khăn công tác tìm kiếm tài liệu Công tác biên soạn tài liệu chưa có đồng hóa, chưa có thay đổi phù hợp 2.3.2.5 Công tác giám định chất lượng dạy học Công tác giảm định chất lượng dạy học tiến hành thường xuyên hiệu chưa cao, việc đánh giá giảng viên thông qua phiếu đánh giá biện pháp tích cực, phần lớn học viên đánh giá theo cảm tính, chí không đọc kỹ tiêu chí, không giám ghi ý kiến đóng góp, phần ngại có tên lớp, tên phiếu đánh giá, phần tiêu chí đánh giá rối rắm, chưa có thống 2.3.2.6 Về công tác đánh giá công chức sau đào tạo Công tác đánh giá công chức sau đào tạo chưa tiến hành Vẫn số trường hợp công chức nguồn phân xã đủ tiêu,thậm chí thừa tiêu, nên gây khó khăn cho phòng Nội vụ để bố trí, xếp họ vào vị trí thích hợp 2.3.3 Nguyên nhân ưu điểm hạn chế, yếu việc đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội 15 2.3.3.1 Nguyên nhân ưu điểm Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội ban hành nhiều văn bản, từ làm sở định hướng cho việc xây dựng Đề án; Sự đạo chặt chẽ UBND thành phố Hà Nội, quan tham mưu trực tiếp sở Nội Vụ có trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch, nhu cầu đào tạo hàng năm; Trường đào tạo cán Lê Hồng Phong chủ động mời đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm truyền thụ cho đội ngũ học viên công chức nguồn Nội dung chương trình xây dựng theo quy định nhà nước bố trí xếp cho phù hợp với tình hình 2.3.3.2 Nguyên nhân hạn chế, yếu Nguyên nhân khách quan: Sự chuyển đổi chế quản lý kinh tế, cấu kinh tế yếu tố hội nhập quốc tế tạo hụt hẫng, lúng túng khó tránh khỏi nội dung hình thức, chất lượng đào tạo, thiếu yếu tố trình độ, kiến thức, phương pháp đội ngũ giảng viên lực, nhận thức đội ngũ công chức Nguyên nhân chủ quan: Việc xây dựng khung chương trình đào tạo cần có phối hợp quan hữu quan nên trình xây dựng có nhiều ý kiến trái chiều, đội ngũ giảng viên bên cạnh công tác đào tạo thực công tác kiêm nhiệm, đối tượng đào tạo đa dạng nên khó để xây dựng chương trình đào tạo cho đối tượng cụ thể Bên cạnh trường có lịch sử xây dựng lâu đời phục vụ nhu cầu đào tạo lớn nên chưa cải tạo Công tác tra, kiểm tra đào tạo công chức nguồn cấp xã nhiều hạn chế Các công cụ quản lý: tiêu chuẩn giảng viên, tiêu chí giám sát, đánh giá nội dung, chương trình, đánh giá sau đào tạo chưa xây dựng cách đồng có hệ thống 16 Chương MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC NGUỒN LÀM VIỆC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Mục tiêu đào tạo nguồn công chức cấp xã thành phố Hà Nội Mục tiêu chung: Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, vững vàng trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ lực xây dựng hệ thống trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, đại Các mục tiêu cụ thể đến năm 2015: Đối với cán bộ, công chức cấp xã: 90% cán cấp xã có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định; 100% cán cấp xã bồi dưỡng kiến thức, kỹ lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; 95% công chức cấp xã vùng đô thị, vùng đồng bằng; 90% công chức cấp xã vùng núi có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; 70 đến 80% công chức cấp xã thực chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã địa bàn thành phố Hà Nội 3.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức nguồn cấp xã Đối với cấp, ngành trung ương cần xây dựng quy hoạch kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tầm nhìn dài hạn có tầm nhìn 10 năm, 20 năm chí 50 năm 17 Đối với quyền cấp sở, cần nhận thức đắn vai trò, tầm quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, phối hợp cấp công tác cử người đào tạo, bồi dưỡng Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức trách nhiệm học tự học 3.2.2 Xây dựng tiêu chí, quy trình chọn nguồn công chức cấp xã cho Thành phố Hà Nội Thống tất đối tượng thuộc diện xét nguồn cần có tốt nghiệp đại học công lập hệ quy có thời gian đào tạo liên tục năm trở lên Không yêu cầu đối tượng nộp hồ sơ phải có hộ Hà Nội mà ưu tiên cho đối tượng có tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Xây dựng quy trình xét chọn theo hướng khách quan, công khai hiệu Về hình thức tuyển chọn đối tượng công chức nguồn cần có kết hợp xét tuyển hình thức vấn 3.2.3 Đào tạo công chức nguồn cấp xã theo vị trí việc làm nhằm khắc phục hạn chế khâu đào tạo 3.2.3.1 Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung chương trình đào tạo cho đối tượng công chức nguồn Các nội dung chương trình đào tạo nên xây dựng theo hướng mở, việc xây dựng kiểm soát chất lượng số tự nghiên cứu học viên cần triển khai Về thời gian đào tạo, nên tăng số thời gian nghiên cứu thực tế, thời gian thực tập sở mà giảm thời gian học tập lý thuyết lớp Cần biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo lực, mức độ tiếp thu công chức nguồn bảo đảm không trùng lặp, có kết cấu hợp lý 18 lý thuyết thực tiễn; Cần thường xuyên cập nhật văn pháp luật, bổ sung thay tài liệu cũ, không phù hợp với thực tế Quan trọng việc xác định nội dung, chương trình học cần phải theo nhu cầu công việc, học làm 3.2.3.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo tiên tiến, đại phù hợp với đối tượng đào tạo nguồn công chức Chuyển từ đào tạo nguồn cung sang đào tạo theo yêu cầu Giảng viên cần vận dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, thiên liên hệ thực tiễn, giải vấn đề thông qua giải tình huống, xung đột thực tế nhằm trang bị cho học viên kỹ mềm, hỗ trợ đắc lực công tác sau Để đạt hiệu cao sau giảng, học phần, chuyên đề lớn nên cho học viên nghiên cứu thực tế, nội dung chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế phải gắn với nội dung chương trình học, có giảng viên hướng dẫn sau chuyến thực tế học viên cần viết thu hoạch 3.2.3.3 Hoàn thiện hệ thống cở sở vật chất- kỹ thuật phục vụ công tác dạy học Cần xây dựng lại sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, hỗ trợ theo thời gian đào tạo thực tế để đảm bảo sống cho học viên, từ tạo tâm lý phấn khởi, yên tâm học tập Đối với công chức nguồn qua kỳ thi tốt nghiệp kết hợp thi công chức cấp xã, cần bố trí công việc với chuyên môn đào tạo kịp thời quan tâm tới việc đảm bảo chế độ, sách cho học viên sở công tác 3.2.3.4 Nâng cao lực đội ngũ giảng viên/ báo cáo viên Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên cho trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Bên cạnh trường nên cử số giảng viên thực tế sở, để nắm bắt tình thực tế địa phương, tìm nguồn 19 số liệu, tài liệu thực tế phục vụ công tác giảng dạy sau Mỗi giảng viên trước đến lớp cần tìm tòi, nghiên cứu xây dựng phong cách giảng dạy lôi cuốn, thu hút người học Trong phần học, chuyên đề yêu cầu tính thực tế cao, trường ĐTCB Lê Hồng Phong nên chủ động mời báo cáo viên người hoạt động, giữ vị trí lãnh đạo, quản lý hệ thống trị Trường ĐTCB Lê Hồng Phong cần tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng sở vật chất- kỹ thuật, xây dựng thêm phòng học, đầu tư thiết bị phòng học, mở thư viện trường mở thư viện điện tử, quảng bá rộng rãi cho học viên… 3.2.3.5 Đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá Kết hợp hình thức thi, vấn đáp, viết tiểu luận, thu hoạch…để giúp học viên thể lực kỹ Bên cạnh hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học tập, trường nên có biện pháp để đánh giá phẩm chất đạo đức, trị cho học viên thông qua học ngoại khóa, chuyến thực tế, thi tìm hiểu pháp luật, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh… 3.2.4 Xây dựng tiêu chí đánh giá công chức nguồn sau đào tạo Cần xây dựng tiêu chí đánh giá công chức nguồn sau đào tạo kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc, khả thích ứng với môi trường… Việc phối hợp theo dõi, đánh giá công chức nguồn sau đào tạo việc làm quan trọng cần thiết, trước tiên quyền sở, sau quyền cấp huyện 20 Bản thân người công chức sau phân công sở công tác cần phải nỗ lực hết mình, cống hiến, phục vụ nhân dân, thời kịp thời phản ánh tới cấp bất cập trình công tác để có phương án giải hợp lý 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với quan trung ương Đối với Chính phủ cần tiếp tục xây dựngvà hoàn thiện hệ thống văn ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức nói chung công chức cấp xã nói riêng Đối với Bộ Nội Vụ quan chủ quản công tác tổ chức, đạo nội dung, chương trình ĐTBD xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức theo ngạch, bậc làm sở để biên soạn tài liệu ĐTBD định hướng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác ĐTBD Đối với Bộ Tài Chính, ban hành quy định định mức, quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu thực tế 3.3.2 Đối với quyền địa phương Công tác xác định nhu cầu đào tạo, quy hoạch công chức nguồn Chính quyền cấp xã cần tình hình thực tế địa phương để xác định số lượng biên chế chức danh công chức thiếu hai năm tới Phòng nội vụ cấp Huyện quan tổng hợp số lượng tiêu biên chế công chức cấp xã thiếu tầm nhìn hai năm tới tham mưu cho UBND cấp Huyện gửi tiêu công chức nguồn lên UBND Thành phố Công tác tuyển chọn xây dựng quy trình tuyển chọn 21 Sở Nội vụ Hà Nội cần kịp thời bổ sung, chỉnh sửa văn quy phạm pháp luật chưa chặt chẽ khâu tuyển chọn đối tượng công chức nguồn để hoàn thiện Đề án Quy trình tuyển chọn nên xây dựng theo hướng quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ đơn vị có liên quan để tránh chồng chéo, hay lạm quyền Công tác đánh giá công chức nguồn cấp xã sau đào tạo Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong: Báo cáo đánh giá kết học tập học viên lớp công chức nguồn UBND xã, phường, thị trấn: trực dõi đánh giá công chức nguồn trình công tác sở UBND quận, huyện, thị xã: Định kỳ hàng năm kiểm tra đánh giá việc bố trí sử dụng công chức nguồn xã, phường, thị trấn Tổng hợp đánh giá xếp loại công chức nguồn thuộc quận, huyện, thị xã báo cáo UBND thành phố Sở Nội vụ: Báo cáo đánh giá công tác đào tạo nguồn công chức hàng năm qua giai đoạn 3.3.3 Đối với trường ĐTCB Lê Hồng Phong- Cơ sở đào tạo Trường ĐTCB Lê Hồng Phong chủ trì, phối hợp quan liên quan việc xây dựng lại khung chương trình đào tạo; rà soát, chỉnh sửa giáo trình tài liệu; đổi phương thức đào tạo theo hướng tích cực, thiên thực hành, lựa chọn hình thức kiểm tra phù hợp, đa dạng hiệu hợp lý 22 KẾT LUẬN Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức công tác phải đảm bảo tiến hành thường xuyên, liên tục; hướng lâu dài bền vững công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, đặc biệt đặt bối cảnh đất nước ta đà phát triển hội nhập quốc tế sâu rộng tất lĩnh vực đời sống Trong năm qua, thành phố Hà Nội ban hành nhiều sách nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài, nhiều sách thiết thực, có tính đột phá công tác quản lý mà cụ thể Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn địa bàn Hà Nội Có thể nói rằng, đề án có ý nghĩa to lớn, thể quan tâm thành phố công tác cán nói chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung Đề án góp phần giải việc làm cho đội ngũ tri thức trẻ có trình độ, học vấn, giúp học có hội nghề nghiệp, ổn định sống cống hiến cho xã hội; bên cạnh Đề án giúp giải tốt toán nâng cao chất lượng công chức sở, bổ sung số lượng công chức chất lượng cao thiếu hụt tương lai, tạo nguồn công chức cho cấp cao Bên cạnh mặt tích cực mà Đề án đem lại, lần thành phố Hà Nội chủ trương xây dựng thí điểm đào tạo công chức nguồn cấp xã nên tránh khỏi tồn tại, hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu khắc phục, luận văn này, nghiêm túc nghiên cứu tồn tại, hạnh chế mạnh dạn đề xuất giải pháp thời gian tới để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung đào tạo công chức nguồn nói riêng Hy vọng nguồn tài liệu tham khảo, có ý nghĩa thực tiễn đến công tác đào tạo công chức nguồn cấp xã giai đoạn 23 ... tạo công chức nguồn cấp xã Mục tiêu đào tạo công chức nguồn theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội thí điểm Đào tạo công chức nguồn chất lượng. .. NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THEO ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC NGUỒN LÀM VIỆC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Mục tiêu đào tạo nguồn công chức cấp. .. chung đào tạo công chức cấp xã Đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn công chức cấp xã theo Đề án thí điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố hà nội (tt) , Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố hà nội (tt) , Nâng cao chất lượng đào tạo công chức nguồn cấp xã theo đề án thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn của thành phố hà nội (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay