Hoạt động của chính quyền xã từ thực tiễn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên (tt)

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -/ - -/ - HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN SỸ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ – TỪ THỰC TIỄN HUYỆN VĂN LÂM,TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: Học viện Hành Quốc gia Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đinh Văn Mậu Phản biện 1: PGS.TS Vũ Duy Yên Phản biện 2: TS Tạ Ngọc Hải Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 403, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia 77 – Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi 16 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong Hiến pháp năm 2013, quyền nhà nước chia thành bốn cấp: trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã Chính quyền xã cấp thấp cấp quyền tổ chức đơn vị hành xã, phường, thị trấn Nó có vị trí đặc biệt cấp quyền Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cấp xã gần gũi nhân dân nhất, tảng hành Cấp xã làm việc việc xong xuôi”(Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 5, NXB CTQG, H.2002, trang 371) Nghị Hội nghị Trung ương (khoá IX) đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị xã, phường, thị trấn, xác định: “Các sở xã, phường, thị trấn nơi tuyệt đại phận nhân dân cư trú, sinh sống Hệ thống trị sở có vai trò quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy chủ quyền dân chủ nhân dân, huy động khả phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức sốngcủa cộng đồng dân cư”.Về phương diện lý luận thực tiễn, hiệu sức mạnh nhà nước không phụ thuộc vào cách thức tổ chức quyền lực trung ương mà lại phụ thuộc nhiều vào cách thức tổ chức, thực thi quyền lực sở Chính quyền xã phải sạch, đủ lực để đảm nhận vị trí cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, nơi trực tiếp thực đưa chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào sống Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên coi cửa ngõ phía đông Thủ đô Hà Nội Văn Lâm có 11 đơn vị hành cấp xã, gồm: thị trấn Như Quỳnh (thành lập ngày 24/2/1997 sở xã Như Quỳnh cũ) 10 xã với diện tích 74,4 km2 96.900 nhân Trong năm qua, kinh tế huyện tăng trưởng Cơ sở hạ tầng huyện không ngừng đầu tư nâng cấp theo hướng đại; tiến trình đô thị hóa diễn với tốc độ cao; công tác quy hoạch, xây dựng sở hạ tầng, xây dựng nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực có hiệu Chính quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên năm gần củng cố, tăng cường tổ chức máy; cán bộ, công chức bước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển địa phương Tuy nhiên, trước yêu cầu nghiệp đổi đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Đồng thời với việc áp dụng Luật Tổ chức quyền địa phương 2015, hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bộc lộ yếu kém, bất cập thể chế; mô hình tổ chức máy phương thức hoạt động quyền xã nhiều điểm chưa hợp lý; phân cấp cho quyền xã thiếu cụ thể; số lượng định biên cấu chức danh công chức xã cứng nhắc, nơi thiếu, nơi thừa; chưa có phân công rõ ràng, rành mạch thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân tập thể… Đây nguyên nhân làm hạn chế hiệu lực hiệu hoạt động quyền xã bối cảnh Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, xin lựa chọn đề tài: “ Hoạt động quyền xã – từ thực tiễn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” làm đề tài luận văn tốt nghiệp mình, để qua nghiên cứu đưa số biện pháp khắc phục hạn chế hoạt động quyền xã Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu hoạt động quyền xã trở thành đề tài thu hút quan tâm nghiên cứu Đảng, Nhà nước, nhà nghiên cứu lý luận hoạt động thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác Mỗi công trình có góc độ tiếp cận, phạm vi cấp độ nghiên cứu khác Căn theo nội dung chia thành nhóm sau: - Nhóm thứ gồm công trình nghiên cứu hoạt động máy nhà nước quyền địa phương, đề cập tới quyền xã giác độ phận cấu thành máy nhà nước nói chung, quyền địa phương nói riêng Có thể kể đến số công trình cuốn: “Về cải cách máy nhà nước”, Trường Hành quốc gia, Nxb Sự thật, 1991; Cuốn “Thể chế hành tổ chức hành nhà nước”, Ban Tổ chức Cán Chính phủ, Nxb Sự thật, 1992; Cuốn “Tổ chức quyền nhà nước địa phương – Lịch sử tại” PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, Nxb Đồng Nai, 1997; Cuốn “Cải cách quyền địa phương – Lý luận thực tiễn” tác giả Tô Tử Hạ - Nguyễn Hữu Tri – PTS Nguyễn Hữu Đức đồng chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998; Chuyên đề “Tổ chức hoạt động quyền địa phương” TS Nguyễn Đăng Dung, Tạp chí Thông tin khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp, 2001; Cuốn “Đổi nội dung hoạt động cấp quyền địa phương kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế” Nguyễn Ký, TS.Nguyễn Hữu Đức, ThS.Đinh Xuân Hà đồng chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006… Các chuyên đề, công trình đề cập, nghiên cứu máy nhà nước nói chung quyền xã nói riêng Tuy nhiên, chuyên đề, công trình chưa sâu vào nghiên cứu chuyên biệt hoạt động quyền xã - Nhóm thứ hai gồm công trình nghiên cứu quyền xã Thuộc nhóm có công trình như: Luận án Phó tiến sĩ Trần Nho Thìn “Đổi tổ chức hoạt động UBND xã”; Bài viết “Chính quyền sở nông thôn nay” TS.Lê Minh Thông, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số năm 2001; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổ chức hoạt động quyền địa phương sở nước ASEAN”, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội, 2002; Bài “Đổi tổ chức hoạt động quyền cấp xã, phường” TS.Thái Vĩnh Thắng Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 4/2003; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Xây dựng kiện toàn tổ chức quyền sở (xã) điều kiện cải cách hành chính” Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội Vụ, 2005… Nhóm gồm viết, công trình nghiên cứu quyền xã, cấp xã, tập trung phân tích, đưa số giải pháp đổi tổ chức hoạt động quyền cấp xã bao gồm quyền xã Tuy vậy, nay, chưa có công trình nghiên cứu cách toàn diện chuyên biệt hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Luận văn công trình khoa học nghiên cứu cách toàn diện chuyên biệt “Hoạt động quyền xã – nhìn từ thực tiễn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” góc độ Quản lý công Với kết nghiên cứu Luận văn, hy vọng đóng góp nội dung có giá trị thực tiễn với hoạt động máy nhà nước nói chung, quyền xã nói riêng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu quyền xã, chủ yếu hoạt động HĐND UBND xã địa bàn huyện Văn Lâm, Hưng Yên  Phạm vi nghiên cứu  Về không gian: Luận văn nghiên cứu phạm vi xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  Về thời gian: Luận văn nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2011 – 2016 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu: Luận văn hướng tới mục đích nghiên cứu sở lý luận hoạt động quyền xã, sở nhận xét thực tiễn hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để đề giải pháp tiếp tục hoàn thiện hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, Hưng Yên  Nhiệm vụ nghiên cứu:  Hệ thống hóa số vấn đề lý luận hoạt động quyền xã, nhận xét mức độ hoàn thiện hoạt động quyền xã  Nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động quyền xã số nước để lược thuật giá trị cần tham khảo lược giải cần thiết phải hoàn thiện hoạt động quyền xã Việt Nam  Trình bày, đánh giá thực trạng hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, mặt đạt được, hạn chế nguyên nhân thực trạng  Đề xuất, kiến nghị số giải pháp, biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thời gian tới Phƣơng pháp nghiên cứu  Phương pháp luận nghiên cứu: Luận văn thực sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam đổi máy nhà nước, đổi hoạt động quyền địa phương nói chung, quyền xã nói riêng  Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể, bao gồm: phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá, nghiên cứu tài liệu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn a Ý nghĩa mặt lý luận Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận quyền xã hoạt động quyền xã Thứ hai, trình bày, phân tích thực trạng hoạt động quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, Hưng Yên; đó, bao gồm hoạt động HĐND UBND xã Đồng thời, phân tích, làm rõ mặt ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, Hưng Yên Thứ ba, đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quyền xã Việt Nam nói chung, số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, Hưng Yên, dựa quan điểm, phương hướng Đảng Nhà nước hiệu hoạt động quyền địa phương nói chung, quyền xã nói riêng b Ý nghĩa mặt thực tiễn Thứ nhất, luận văn có giá trị tham khảo nghiên cứu, giảng dạy quản lý công, tổ chức hoạt động quyền địa phương nói chung, hoạt động quyền xã nói riêng Thứ hai, luận văn có giá trị tham chiếu việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quyền xã, trực tiếp xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Kết cấu luận văn Luận văn kết cấu gồm phần mở đầu, nội dung chính, kết luận tài liệu tham khảo Nội dung luận văn bao gồm chương: Chương Những vấn đề lý luận quyền xã hoạt động quyền xã Chương Thực trạng hoạt động quyền xã qua thực tiễn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Chương Nâng cao hiệu hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH QUYỀN XÃ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ 1.1 Khát quát quyền xã hoạt động quyền xã 1.1.1 Chính quyền xã 1.1.1.1 Khái niệm quyền xã Chính quyền xã hiểu quyền địa phương xã, hệ thống quan nhà nước thành lập địa bàn xã, thực thi quyền lực nhà nước phạm vi quản lý nhà nước xã; bao gồm hai hệ thống quan: là, quan quyền lực nhà nước địa phương, tức HĐND xã hai là, quan hành nhà nước địa phương, tức UBND xã 1.1.1.2 Đặc điểm quyền xã Chính quyền xã Việt Nam có đặc điểm sau: Một là,chính quyền xã loại quyền điển hình phổ biến Việt Nam Hai là,chính quyền xã quyền gần với cộng đồng dân cư nhất, vậy, tổ chức hoạt động vừa phải đảm bảo tính hệ thống, quán vừa phải phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương Ba là,chính quyền xã chủ thể quan trọng trực tiếp tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân Bốn là,chính quyền xã có máy đơn giản nhất, có tính chuyên môn hóa không cao, chịu tác động từ nhân dân lớn Năm là,chính quyền xã chịu nhiều tác động từ quan hệ dòng họ, làng mạc văn hóa làng xã có tác động mạnh 1.1.1.3 Vai trò địa vị pháp lý quyền xã Vai trò địa vị pháp lý quyền xã cần nhìn nhận hệ thống quyền nhà nước hệ thống trị sở  Chính quyền xã hệ thống trị sở Một là, thực hóa đường lối, chủ trương lãnh đạo Đảng Hai là, tổ chức trị - xã hội đoàn thể nhân dân thực có hiệu quyền làm chủ nhân dân thông qua hoạt động quyền xã  Chính quyền xã hệ thống quyền nhà nước Một là, chủ trương, đường lối, sách, pháp luật muốn vào sống phải thông qua hoạt động quyền xã, phải thực xã thành phong trào hành động nhân dân, thông qua sáng kiến nỗ lực nhân dân Hai là, quyền xã cấp quyền gần dân nhất, nơi trực tiếp tổ chức hoạt động quản lý, điều hành công việc hành sở trực tiếp tổ chức thi hành pháp luật xã, phường, thị trấn Ba là, quyền xã có vai trò quan trọng việc phát triển địa phương mặt nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân địa phương 1.1.2 Hoạt động quyền xã Thuật ngữ hoạt động, thường hiểu vận động, cử động, thường nhằm mục đích đó; thực chức chỉnh thể; tiến hành việc làm có quan hệ chặt chẽ với nhằm mục đích chung, lĩnh vực định Từ đó, hiểu hoạt động quyền xã phương thức tồn quyền xã; tác động mang tính tích cực quyền xã với thực tiễn đời sống xã hội nhằm tạo thay đổi, tác động định mặt đời sống, dựa mục tiêu công cộng cụ thể, phù hợp với định hướng chung Nhà nước Hoạt động quyền xã trình mang tính thường xuyên, liên tục, gắn liền với trình vận động xã hội 1.2 Đặc điểm, vai trò hoạt động quyền xã 1.2.1 Đặc điểm hoạt động quyền xã Thứ nhất, đặc điểm nội dung, quyền xã có đặc điểm sau: - Hoạt động quyền xã vận động theo xu hướng tăng cường tham gia nhân dân vào tổ chức hoạt động quyền xã, mở rộng dân chủ trực tiếp sở - Hoạt động quyền xã mối quan hệ nội quyền xã, quan hệ quyền xã với quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ quyền xã với tổ chức tự quản nhân dân như: tổ dân phố, thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư Thứ hai, đặc điểm hình thức 1.2.2 Vai trò hoạt động quyền xã Hoạt động quyền xã đóng vai trò quan trọng việc thực thi quyền lực nhà nước, quản lý nhà nước địa phương quản lý xã hội - Hoạt động quyền xã phương thức gián tiếp để Đảng ta thể quan điểm việc xây dựng quyền địa phương, đảm bảo lãnh đạo Đảng - Hoạt động quyền xã sở pháp lý quan trọng để xây dựng củng cố quyền xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn - Hoạt động quyền xã góp phần quan trọng việc đảm bảo thực dân chủ cấp xã - Hoạt động quyền xã góp phần chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí hoạt động quyền địa phương xã - Hoạt động quyền xã góp phần vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - Hoạt động quyền xã góp phần vào việc xây dựng củng cố hệ thống trị sở - Hoạt động quyền xã góp phần xây dựng củng cố quyền địa phương 1.3 Nội dung hoạt động quyền xã 1.3.1 Nội dung hoạt động Hội đồng nhân dân xã Thứ nhất, kỳ họp HĐND xã tổ chức năm hai kỳ HĐND định kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ vào kỳ họp thứ HĐND năm bắt đầu nhiệm kỳ vào kỳ họp cuối năm trước năm nhiệm kỳ theo đề nghị Thường trực HĐND Thứ hai, hoạt động giám sát HĐND Thứ ba, phiên họp Thường trực HĐND Thứ tư, hoạt động tiếp công dân Thường trực HĐND xã Thứ năm, hoạt động phối hợp công tác Ban HĐND Thứ sáu, hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 1.3.2 Nội dung hoạt động Ủy ban nhân dân xã Một là, công tác đạo, điều hành UBND xã; TIỂU KẾT CHƢƠNG Trong tổ chức máy nhà nước, quyền xã cấp quyền gần dân nhất, nơi tổ chức triển khai nhiều chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước tới dân cư Đồng thời nơi kiểm nghiệm thực tiễn sách pháp luật Đảng Nhà nước ta đời sống xã hội Chính quyền xã mặt có nhiệm vụ, thẩm quyền chấp hành sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan Nhà nước cấp trên, mặt khác có trách nhiệm tổ chức triển khai vận động nhân dân thực Do vậy, quyền xã phải giải hàng loạt vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước lĩnh vực: trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng, đất đai, quản lý nông thôn…v…v… Với vị trí, vai trò vậy, quyền xã thực có vị trí trọng yếu máy nhà nước Bằng việc rõ vai trò quyền xã, vai trò, đặc điểm nội dung hoạt động quyền xã, sở lý luận để từ sâu phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động quyền xã địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 10 Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ QUA THỰC TIỄN HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƢNG YÊN 2.1 Khái quát chung huyện Văn Lâm quyền xã thuộc huyện Văn Lâm 2.1.1 Khái quát chung huyện Văn Lâm Văn Lâm huyện phía Bắc tỉnh Hưng Yên, huyện trước thuộc tỉnh Hưng Yên, từ năm 1968 đến năm 1996 thuộc tỉnh Hải Hưng, từ ngày 06/11/1996 tách tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hải Dương Hưng Yên huyện Văn lâm thuộc tỉnh Hưng Yên Bắt đầu từ năm 1977, huyện Văn Lâm hợp với huyện: Mỹ Hào, Yên Mỹ thành huyện Mỹ Văn Từ ngày 24/7/1999, chia huyện Mỹ Văn trở lại huyện cũ thuộc tỉnh Hưng Yên; đồng thời chuyển xã Vĩnh Khúc Nghĩa Trụ huyện Văn Giang quản lý Huyện Văn Lâm có diện tích tự nhiên 74,4 km2 2.1.2 Khái quát chung quyền xã huyện Văn Lâm Huyện Văn Lâm có 11 đơn vị hành cấp xã gồm 01 thị trấn Như Quỳnh (thành lập ngày 24/02/1997 sở xã Như Quỳnh cũ) 10 xã: Chỉ Đạo, Đại Đồng, Đình Dù, Lạc Đạo, Lạc Hồng, Lương Tài, Minh Hải, Tân Quang, Trưng Trắc, Việt Hưng Chính quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, Hưng Yên tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ quy định Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2003 (đối với nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhiệm kỳ trước đó) theo Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015, bao gồm Hội đồng nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã Ở 10 xã thuộc huyện Văn Lâm tổ chức Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 – 2016 HĐND xã không tổ chức Ban thuộc HĐND mà tổ chức Thường trực HĐND Thường trực HĐND xã thuộc huyện Văn Lâm (mỗi xã có thành viên) có 10 Chủ tịch HĐND 10 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách Tổng số đại biểu HĐND bầu đầu nhiệm kỳ 284 đại biểu, đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ (6/2016) 274 đại biểu, giảm 10 đại biểu (trong có 07 làm nhiệm vụ đại biểu, 03 đại biểu từ trần) 11 UBND xã thuộc huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2011 – 2016 tổ chức thực hoạt động theo Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 Về cấu tổ chức, UBND xã bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch công chức chuyên môn thuộc UBND, có đội ngũ lao động hợp đồng làm việc UBND xã Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, 100% xã có 01 Chủ tịch UBND 02 Phó Chủ tịch UBND Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND xã thuộc huyện Văn Lâm đại biểu HĐND 2.2 Nhận xét hoạt động quyền xã 2.2.1 Nhận xét hoạt động Hội đồng nhân dân 2.2.1.1 Ưu điểm Thứ nhất, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Văn Lâm tổ chức 110 kỳ họp thường kỳ, 40 kỳ họp bất thường 130 kỳ họp chuyên đề (các kỳ họp bất thường chủ yếu thực công tác tổ chức cán bộ) Bảng 2.2 Số lượng kỳ họp HĐND xã thuộc huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2011 – 2016 (6/2011 – 6/2016) Năm Họp thƣờng kỳ Họp bất thƣờng Họp chuyên đề 2011 10 13 2012 20 25 2013 20 22 2014 20 22 2015 20 14 34 2016 10 14 (Nguồn: Văn phòng HĐND UBND huyện Văn Lâm) Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, đánh giá khách quan cho thấy công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND xã có nhiều cải tiến đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị trình HĐND; Đồng thời, công tác điều hành kỳ họp Chủ tọa tiếp tục có đổi mới, dân chủ, luật phát huy trí tuệ đại biểu HĐND (tạo điều kiện cho nhiều đại biểu đóng góp ý kiến, dành phần thời gian cho việc chất vấn trả lời chất vấn) 12 Bên cạnh đó, nội dung trình kỳ họp Thường trực HĐND xã tiến hành thẩm tra Đại biểu HĐND cấp xác định tầm quan trọng kỳ họp HĐND nên tham dự đầy đủ (trừ trường hợp bất khả kháng tuyệt đối có xin phép vắng) tham gia thảo luận, định vấn đề địa phương cấp cách dân chủ, thẳng thắn trách nhiệm Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truyền kỳ họp HĐND xã trọng, kỳ họp thường kỳ tổ chức từ ngày, có truyền trực tiếp phiên họp khai mạc, bế mạc, chất vấn, trả lời chất vấn để cử tri theo dõi, giám sát Thứ hai, định vấn đề quan trọng địa phương Thường trực HĐND xã có chủ động đề xuất nội dung đưa vào chương trình xây dựng nghị hàng năm để trình HĐND Hầu hết nghị HĐND ban hành phù hợp với quy định cấp trên, thực tế tình hình xã giải vấn đề xúc cử tri Bảng 2.3 Số lượng Nghị HĐND xã thuộc huyện Văn Lâm ban hành nhiệm kỳ 2011 – 2016 (6/2011 – 6/2016) Năm Nghị chung phát triển kinh tế - xã hội Nghị chuyên đề tài – ngân sách Nghị chuyên đề văn hóa – xã hội Nghị bầu cử, tổ chức cán 2011 2012 2013 2014 2015 2016 10 20 20 20 20 10 11 11 0 0 11 11 (Nguồn: Văn phòng HĐND UBND huyện Văn Lâm) Thứ ba, việc thực chức giám sát Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND Hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân,Thường trực HĐND đại biểu HĐND có nhiều cải tiến, đổi mới; chất lượng hiệu giám sát bước nâng cao, cụ thể là: Một Hoạt động giám sát kỳ họp HĐND thực nhiều hình thức 13 Hai là, Thường trực HĐND xã thực tốt nhiệm vụ giám sát hai kỳ họp Các Thứ tư, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đôn đốc giải khiếu nại, tố cáo công dân Thứ năm, việc thực mối quan hệ Thường trực HĐND cấp với tổ chức hữu quan 2.2.1.2 Hạn chế Bên cạnh kết đạt được, hoạt động HĐND xã thuộc huyện Văn Lâm số hạn chế cần khắc phục nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể: Thứ nhất, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp mặt hạn chế cần có giải pháp khắc phục Thứ hai, việc ban hành nghị HĐND gặp số khó khăn, vướng mắc, cần sớm có giải pháp khắc phục Thứ ba, hoạt động chất vấn đại biểu quan tâm chưa đáp ứng yêu cầu, câu hỏi chất vấn chung chung, chưa mang tính cụ thể, nhiều đại biểu ngại chất vấn, có tâm lý nể trình thực chất vấn Thứ tư, công tác giám sát HĐND chưa thật đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày cao nhiệm vụ giao lòng mong đợi cử tri Thứ năm, công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri số địa phương chưa đầy đủ trùng ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị thiếu địa cụ thể; có xã tiếp xúc cử tri mang tính hình thức… Thứ sáu, thực tế hoạt động HĐND xã lúc chưa phát huy đầy đủ vị trí, vai trò quan quyền lực Nhà nước địa phương tồn tại, hạn chế 2.2.2 Nhận xét hoạt động Ủy ban nhân dân 2.2.2.1 Ưu điểm Thứ nhất, công tác đạo, điều hành UBND xã tổ chức kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, công khai, minh bạch, tuân thủ Hiến pháp, Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003, Quy chế làm việc mẫu Ủy ban nhân dân xã ban hành kèm theo Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006 Thủ tướng Chính phủ Thứ hai, việc tổ chức thực chủ trương, sách ban hành định hành UBND xã phát triển kinh tế - xã hội địa phương 14 Thứ ba, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành ý thức chấp hành đạo, tổ chức thực ngành Thứ tư, công tác phối hợp với quan cấp huyện, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức thành viên 2.2.2.2 Hạn chế Bên cạnh kết mà UBND xã thuộc huyện Văn Lâm lãnh đạo điều hành đạt năm qua, hạn chế, vướng mắc cần có biện pháp khắc phục Cụ thể: Thứ nhất, đạo công tác triển khai quán triệt cụ thể hóa chủ trương, nghị cấp, ngành có lúc chậm, thiếu đồng bộ, hàng năm số tiêu đạt thấp so với Nghị HĐND cấp; tổ chức hội họp nhiều, hiệu quả, chất lượng công việc nâng lên chậm Thứ hai, việc triển khai văn hướng dẫn thi hành văn quy phạm pháp luật quy định UBND tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Lâm tổ chức lấy ý kiến địa phương xã, thị trấn nhiều trường hợp thời gian gấp, nên chất lượng lấy ý kiến không cao; phối hợp các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện Văn Lâm với UBND xã, có lúc thiếu chặt chẽ Thứ ba, UBND số xã chưa xây dựng chế phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ đoàn thể cấp Thứ tư, việc thực nguyên tắc, chế độ làm việc phương pháp lãnh đạo, điều hành có mặt lúng túng Thứ năm, việc tổ chức thực quy chế dân chủ sở, việc áp dụng phù hợp điều kiện thực tế xã nhiều hạn chế 2.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quyền xã Thứ nhất, số cấp ủy thiếu quan tâm đến hoạt động quyền sở, đặc biệt HĐND Thứ hai, chưa thực đề cao vai trò quyền xã, coi quyền xã cấp quyền cuối hệ thống máy nhà nước từ trung ương đến sở nên phải gánh chịu trách nhiệm, nghĩa vụ mà có nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ thuộc cấp huyện, cấp tỉnh 15 Thứ ba, trình độ lực chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ công chức xã cải thiện năm qua nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý, điều hành giai đoạn Thứ tư, hệ thống pháp luật quy định quyền địa phương nói chung, quyền xã nói riêng thiếu cụ thể, chậm đổi nên chưa tạo hành lang pháp lý riêng, phù hợp với đặc thù cấp quyền, đặc biệt quyền xã Thứ năm, nguồn lực tài – ngân sách tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Lâm nói chung, xã thuộc huyện Văn Lâm nói riêng hạn chế 16 TIỂU KẾT CHƢƠNG HĐND UBND xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tổ chức hoạt động khuôn khổ pháp luật, cấp quyền thấp nhất, hoạt động mang tính chất trực tiếp đời sống xã hội nhân dân Do đó, quyền xã, nói chung, đóng vai trò quan trọng việc thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Thực tiễn năm qua cho thấy hoạt động quyền xã địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho thấy có nhiều nét đổi mới, hiệu dần nâng cao, cải thiện xu hướng chung nước, gắn với phát huy tiềm lực, mạnh đặc thù địa phương Tuy nhiên, hoạt động quyền xã bộc lộ nhiều hạn chế cần tiếp tục khắc phục, đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn Từ đó, yêu cầu cấp thiết nghiên cứu, đề xuất vận dụng giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động quyền xã địa bàn huyện Văn Lâm nói riêng, quyền xã phạm vi nước nói chung 17 Chƣơng THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ Ở HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƢNG YÊN HIỆN NAY 3.1 Quan điểm, phƣơng hƣớng Thứ nhất, phải nhận thức đắn vị trí, vai trò quyền xã hệ thống đơn vị hành nhà nước; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền sở Thứ hai, đổi hoạt động hội đồng nhân dân Thứ ba,nâng cao hiệu lực quan hành Thứ tư, cần phân biệt khác quyền đô thị quyền nông thôn Thứ năm, cần phân cấp hợp lý nhiệm vụ, quyền hạn cấp quyền 3.2 Giải pháp thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã 3.2.1 Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng Thứ nhất, Đảng giữ vai trò định việc lựa chọn đường phát triển cho dân tộc ta, lựa chọn khả năng, xu hướng vận động cho kinh tế đất nước Hai là, Đảng không người lựa chọn xu hướng, mục tiêu phát triển chung đất nước, mà trực tiếp đề chủ trương, đường lối, biện pháp đắn, phù hợp với điều kiện thực tế đất nước để thực mục tiêu cách mạng Ba là, Đảng ta sáng suốt, chủ động thực vấn đề có tính nguyên tắc để giữ vững ổn định trị - điều kiện tiên để tiến hành công đổi mới, bảo đảm cho kinh tế thị trường nước ta vận hành theo quy luật khách quan theo định hướng xã hội chủ nghĩa 3.2.2 Đổi nhận thức vị trí, vai trò quyền xã Chính quyền xã phận cấu thành quan trọng hệ thống quyền địa phương nói riêng, tổ chức máy nhà nước nói chung Do đó, có quan điểm, nhận thức đắn phù hợp vị trí, vai trò quyền xã giai đoạn, bối cảnh hoàn thoàn cần thiết Mối quan hệ quyền xã cấp quyền khác cần hiểu có độc lập tương đối việc thực chức năng, nhiệm vụ phân cấp ngân sách theo quy định pháp luật 18 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thể chế quyền địa phương Nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhiệm kỳ tổ chức hoạt động cấp quyền địa phương, bao gồm quyền xã thực theo quy định Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 văn hướng dẫn Hệ thống quy định đóng vai trò quan trọng việc tạo hành lang pháp lý quan trọng cho tổ chức hoạt động quyền địa phương suốt thời gian lâu dài Tuy nhiên, giai đoạn nay, gắn với công cải cách hành nhà nước nói chung, cải cách quyền địa phương nói riêng, hệ thống thể chế bộc lộ hạn chế, rào cản định Đây lý bản, quan trọng để việc thay Luật Tổ chức HĐND UBND Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 trở nên cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển Đối với quyền xã, Luật Tổ chức quyền địa phương 2015 tạo nên thay đổi quan trọng nhận thấy nhận thức vai trò HĐND dần thay đổi theo hướng ngày tăng thêm tính chuyên nghiệp HĐND việc cho phép thành lập Ban chuyên môn HĐND xã Bên cạnh đó, thẩm quyền UBND, Chủ tịch UBND quy định ngày cụ thể hóa Tuy nhiên, túy áp dụng quy định Luật Tổ chức quyền địa phương 2015 vào tổ chức hoạt động quyền địa phương nói chung, quyền xã nói riêng Trong đó, việc xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật để hướng dẫn Luật chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn Chính vậy, thực tế, tổ chức hoạt động cấp quyền địa phương, bao gồm quyền xã thực sở hệ thống quy định gắn với Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 Bởi vậy, yêu cầu đặt nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thể chế quyền địa phương theo hướng quy định cụ thể nhiệm vụ HĐND, UBND Chủ tịch UBND cấp, có cấp xã nói chung, xã nói riêng; phương thức thực nhiệm vụ ấy, gắn liền với quyền hạn giao cách rõ ràng Đồng thời, cần có quy định ràng buộc làm xử lý, giải trường hợp vi phạm quy định pháp luật việc không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ từ phía cấp quyền 19 Ngoài ra, quy định tổ chức máy, cán bộ, công chức, tài công cấp quyền địa phương đặt yêu cầu cần bổ sung, hoàn thiện, thay cho quy định trước 3.2.4 Đổi hoạt động Hội đồng nhân dân Thứ nhất, đổi hoạt động HĐND cấp nói chung, HĐND xã nói riêng trước hết phải đổi hình thức, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND Thứ hai, đổi hoạt động giám sát HĐND, đại biểu HĐND Thứ ba, đổi hoạt động tiếp xúc cử tri Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng mối quan hệ công tác HĐND 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã Chất lượng, hiệu hoạt động quyền cấp nói chung, quyền xã nói riêng phụ thuộc lớn vào chất lượng đội ngũ công chức Để đảm bảo nâng cao chất lượng đôi ngũ công chức xã giai đoạn nay, cần thực số yêu cầu sau: Một là, cần rà soát, tổng hợp đội ngũ công chức xã không đạt tiêu chuẩn theo quy định, công chức đạt chuẩn trình độ có độ tuổi cao, lực hạn chế chưa đủ điều kiện nghỉ hưu để xem xét trường hợp cụ thể; Hai là, đề xuất, vận dụng hợp lý sách khuyến khích công chức xã không đạt tiêu chuẩn theo quy định, công chức có độ tuổi cao, lực hạn chế chưa đủ điều kiện nghỉ hưu tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc; Ba là, đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế độ tiền lương định mức biên chế công chức phù hợp với khu vực, vùng, miền phân loại đơn vị hành cấp; đề xuất ban hành quy chế, sách thu hút cán bộ, sinh viên giỏi có trình độ đại học, đại học công tác xã; Bốn là, phối hợp thực tốt việc bố trí, bổ nhiệm công chức xã; đặc biệt quan tâm thực tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng bổ nhiệm lãnh đạo quan, đơn vị, tổ chức nhà nước; Năm là, thực việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử vị trí cấp trưởng quan, đơn vị, tổ chức nhà nước phải đảm bảo yêu cầu trình độ (đại học trở lên, ưu tiên học quy), lực tốt có trình bày đề án, kế hoạch giải pháp tốt phát triển ngành, lĩnh vực liên quan (điều kiện đặc biệt miễn); 20 Sáu là, đổi nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại công chức xã (có tham gia nhận xét quan, đơn vị cấp huyện có tham gia nhận xét lãnh đạo UBND xã); Bảy là, phối hợp thực tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã bầu phê chuẩn theo quy định Nghị số 35/2012/NQ-QH13 ngày 21/11/2012 Quốc hội việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn; Tám là, phối hợp thực tốt việc giao ban định kỳ (theo tháng quý) quan cấp huyện công chức xã để nhận xét, đánh giá, hướng dẫn kịp thời công tác chuyên môn; xây dựng quy chế tiếp tục thực công tác điều động, luân chuyển CC cấp huyện làm việc xã công chức xã lên làm việc huyện; Chín là, xây dựng thực tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CC, đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ quy hoạch, gắn với sử dụng, với ngạch chức danh cán bộ, trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kinh nghiệm giải tình theo chức danh CC cụ thể; Mười là, cụ thể hóa quy định địa phương, trung ương áp dụng vào tình hình cụ thể địa phương để hướng dẫn quan, đơn vị, tổ chức nhà nước, UBND xã, thị trấn xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với tổ chức hệ thống trị sở, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng hiệu hoạt động UBND, nâng cao chất lượng hiệu công tác đội ngũ CC; Mười là, đổi mạnh mẽ, cách đồng tác phong tư làm việc tổ chức Đảng, quyền, mặt trận toàn thể nhân dân, đặc biệt sở; kiên loại trừ tư tưởng cục bộ, không ủng hộ mới, chậm chuyển biến, đổi phong cách lãnh đạo nề nếp làm việc trì trệ đội ngũ CC; Mười hai là, cần tăng cường công tác tra, kiểm tra công vụ; mạnh dạn xử lý CC nhũng nhiễu, hách dịch, gây khó khăn cho công dân  Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã thuộc huyện Văn Lâm, Hƣng Yên Một là, đổi tổ chức hoạt động HĐND xã Trong giai đoạn nay, cần chủ động nghiên cứu, thí điểm, từ áp dụng mô hình Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã Việc thực mô hình đáp ứng 21 yêu cầu đổi tổ chức hoạt động HĐND xã, gắn chức kiểm tra, kiểm soát Đảng với chức giám sát HĐND xã Từ thúc đẩy hiệu lực, hiệu tổ chức Đảng HĐND địa bàn xã Hai là, đổi tổ chức hoạt động UBND xã Ba là, nâng cao lực đội ngũ công chức xã Công chức xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên chủ yếu xuất thân từ nông dân, lớn lên trưởng thành môi trường nông thôn, nên lực trình độ nhiều hạn chế Công tác đào, bồi dưỡng, đào tạo công chức xã, đặc biệt kỹ thực hành có tính nghề nghiệp lại chưa ý mức Do vậy, huyện Văn Lâm cần nghiên cứu giải pháp, chủ động đề xuất, phối hợp với sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ nghiệp vụ quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước lĩnh vực nói riêng kiến thức liên quan cho đội ngũ công chức xã, đặc biệt chức danh công chức chuyên môn Bốn là, đổi nội dung, phương thức lãnh đạo tổ chức đảng công tác mặt trận, đoàn thể nhân dân xã 22 TIỂU KẾT CHƢƠNG Thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã nhiệm vụ cấp bách, quan trọng giai đoạn không xã thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên mà tất tỉnh, thành phố phạm vi nước Hiệu hoạt động quyền xã góp phần trực tiếp đảm bảo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân, tạo niềm tin nhân dân hoạt động quản lý Nhà nước mặt đời sống xã hội Đảng ta năm qua quan tâm đến việc không ngừng thúc đẩy hiệu hoạt động cấp quyền, có quyền xã, xác định nhiệm vụ bản; đồng thời, đề quan điểm cụ thể nhằm làm tảng để xây dựng phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy hiệu hoạt động quyền cấp Trong giai đoạn nay, để thực hiệu hoạt động quyền xã, cần trọng thực số giải pháp cụ thể sau: Một là, tiếp tục phát huy lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng hoạt động quyền; Hai là, đổi nhận thức vị trí, vai trò quyền xã; Ba là, hoàn thiện hệ thống thể chế quyền địa phương; đẩy mạnh cải cách hành nhà nước nói chung, cải cách hành nhà nước quyền xã nói riêng; Bốn là, đổi hoạt động Hội đồng nhân dân xã; Năm là, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã 23 KẾT LUẬN Chính quyền xã cấp quyền sở, thấp nhất, cấu thành hệ thống quyền địa phương hoàn chỉnh nước ta theo quy định Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức quyền địa phương 2015 kế thừa có tính liên tục kể từ Hiến pháp năm 1946 Theo đó, quyền xã bao gồm Hội đồng nhân dân xã, quan quyền lực nhà nước địa phương Ủy ban nhân dân xã, quan hành nhà nước địa phương Hai quan thực chức năng, nhiệm vụ khác nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Hoạt động quyền xã, theo đó, bao gồm hoạt động Hội đồng nhân dân xã hoạt động Ủy ban nhân dân xã Các hoạt động có khác biệt định tính chất, phạm vi thẩm quyền so với cấp quyền khác, song mang chất quyền lực nhà nước có tác động cách trực tiếp nhân dân quyền xã cấp quyền thấp hệ thống tổ chức nhà nước Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bao gồm 10 xã, tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân theo quy định Hiến pháp pháp luật Nhận xét hoạt động quyền xã thuộc huyện Văn Lâm năm qua đạt kết tích cực, cần tiếp tục kế thừa, phát huy thời gian tới; đồng thời, bộc lộ hạn chế, yếu cần khẩn trương khắc phục, loại trừ Những kết hạn chế quyền xã thuộc huyện Văn Lâm vừa phản ánh đặc điểm riêng mang tính đặc thù địa phương, vừa phản ánh đặc điểm chung quyền xã phạm vi nước Do vậy, cần thiết phải có giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu hoạt động quyền xã nước ta nói chung, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nói riêng giai đoạn Các giải pháp bao gồm: Tiếp tục phát huy lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng hoạt động quyền; Đổi nhận thức vị trí, vai trò quyền xã; Hoàn thiện hệ thống thể chế quyền địa phương; Đổi hoạt động HĐND xã; Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã Để đảm bảo thực giải pháp mang lại kết tích cực, cần phải quán triệt quan điểm Đảng thông qua văn kiện đề cập đến việc nâng cao chất lượng, hiệu tổ chức hoạt động cấp quyền từ Trung ương đến quyền xã 24 ... quyền xã địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 10 Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ QUA THỰC TIỄN HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƢNG YÊN 2.1 Khái quát chung huyện Văn Lâm quyền xã thuộc huyện Văn. .. động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH QUYỀN XÃ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ 1.1 Khát quát quyền xã hoạt động quyền xã 1.1.1 Chính quyền xã 1.1.1.1... cứu sở lý luận hoạt động quyền xã, sở nhận xét thực tiễn hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để đề giải pháp tiếp tục hoàn thiện hoạt động quyền xã huyện Văn Lâm, Hưng Yên  Nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động của chính quyền xã từ thực tiễn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên (tt) , Hoạt động của chính quyền xã từ thực tiễn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên (tt) , Hoạt động của chính quyền xã từ thực tiễn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay