Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân cấp huyện qua thực tiễn huyện nho quan, tỉnh ninh bình tt

21 101 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BÙI THỊ NGỌC MAI TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN – QUA THỰC TIỄN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Cúc HÀ NỘI - NĂM 2016 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lần đầu tiên, Hiến pháp năm 2013 ghi nhận Tòa án nhân dân quan thực quyền tư pháp Đây sở pháp lý quan trọng để mở rộng thẩm quyền xét xử loại án, có xét xử khiếu kiện hành Với tính chất phức tạp khiếu kiện hành thực tiễn xét xử khiếu kiện hành liên quan đến đất đai cho thấy việc tăng thẩm quyền cho Tòa án xét xử vụ án hành cần thiết đời sống xã hội Nghị số 49, NQ/TW Bộ Chính trị, ngày 2/6/2005 xác định chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, theo nêu rõ quan điểm mở rộng thẩm quyền xét xử Tòa án khiếu kiện hành chính; đổi mạnh mẽ thủ tục giải khiếu kiện hành tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố tụng, bảo đảm bình đẳng công dân quan công quyền trước tòa án, đồng thời xây dựng chế bảo đảm án có hiệu lực pháp luật tòa án thi hành nghiêm chỉnh, vi phạm bị xử lý Sau hệ thống tòa án hành thành lập (năm 1994) , UBTVQH ban hành Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành Lần lịch sử hình thành pháp triển pháp luật tố tụng hành chính, quyền khởi kiện người dân định hành hành vi hành xác lập Qua 14 năm thực Pháp lệnh, số qui định bộc lộ mâu thuẫn với qui định pháp luật liên quan, ví dụ Luật khiếu nại, tố cáo, luật đất đai, số qui định chưa phù hợp với thực tế, có qui định chung chung chưa rõ ràng dẫn đến cách hiểu khác Đây nguyên nhân làm cho vụ việc khiếu kiện hành liên quan đến đất đai thường giải không dứt điểm Để khắc phục tình trạng trên, Luật tố tụng hành năm 2010 ban hành thi hành đến ngày 30/6/2016 Với sách mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, Quốc hội ban hành luật tố tụng hành năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 Thực tiễn xét xử khiếu kiện liên quan đến đất đai phạm vi nước nói chung Tòa án nhân dân huyện Nho quan nói riêng gặp nhiều khó khăn vướng mắc xác định đối tượng khiếu kiện, xác định thời hiệu khởi kiện, xác định người tham gia tố tụng vụ án hành chính, đánh giá tính hợp pháp định hành chính, hành vi hành chính, chế đảm bảo thi hành án có hiệu lực pháp luật nhiều rào cản, bất cập Từ lý trên, tác giả chọn đề tài: Giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện – qua thực tiễn huyện Nho Quan, Ninh Bình làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Giải khiếu nại đất đai nói chung giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai nói riêng vấn đề nhận quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học Với nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau, dựa quy định pháp luật hành giải khiếu kiện hành chính, đánh giá quy định phương diện lý luận; đồng thời dựa giáo trình tố tụng hành cách nhìn nhận đầy đủ logic; dựa quy định pháp luật hành giải khiếu kiện hành chính… xin điểm công trình liên quan gián tiếp đến đề tài sau: + Bài “ Các giải pháp nhằm hạn chế tranh chấp phát sinh thu hồi đất nông nghiệp trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nay” tác giả Lê Đức Thịnh hội thảo “ Tình trạng tranh chấp khiếu kiện đất đai kéo dài: thực trạng giải pháp”, ngày 08-09 tháng 10 năm 2008 Buôn Mê Thuột – Đắc Lắc.[12] + Luận án tiến sĩ tác giả Nguyễn Thanh Bình (2003) với đề tài: “ Thẩm quyền tòa án nhân dân giải khiếu kiện hành chính”[20]; Luận văn thạc sĩ tác giả Lê Thị Ngọc Tú với đề tài: “ Giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai tòa án nhân dân – qua thực tiễn huyện Hằng Hóa, Thanh Hóa”[13]; Luận văn thạc sỹ luật học Châu Huế (2003), khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài: “Tranh chấp đất đai thầm quyền giải Tòa án”[2]; Luận văn thạc sỹ luật học Lý Thị Ngọc Hiệp (2009), trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh với đề tài: “ Giải tranh chấp quyền sử dụng đất Tòa án Việt Nam”[14] + Ngoài có nhiều báo đăng tạp chí tra tạp chí chuyên ngành khác như: “Tòa hành ngại giải khiếu nại hành chính” Luật sư Trần Vũ hải trang Luatsuhanoi.com[45]; Bài viết “ Những vướng mắc áp dụng luật tố tụng hành luật khiếu nại” tác giả Vũ Thắng – Tòa phúc thẩm Đà Nẵng báo điện tử Tòa án nhân dân tối cao[48]; Bài viết “Luật tố tụng hành có vướng mắc” tác giả Quang Nhuần trang thông tin điện tử đài PT – TH tỉnh Sóc Trăng[25]; Bài viết “ Một số vấn đề trình tự, thủ tục kỹ xét xử vụ án hành phiên tòa sơ thẩm” tác giả Phạm Công Hùng - Thẩm phán TANDTC đăng tạp chí Tòa án nhân dân số 02 tháng 01/2013[21] Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đề tài tác giả không trùng lặp với đề tài nghiên cứu trước Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích nghiên cứu: Dựa vào sở lý luận quyền khiếu kiện, phân tích qui định pháp luật thể văn qui phạm pháp luật liên quan, qua thực tiễn xét xử giải khiếu kiện hành ( vụ án hành chính) Tòa án nhân dân huyện Nho quan, tỉnh Ninh Bình, tác giả đưa cách khái quát hạn chế hoạt động xét xử hành chính, từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giải khiếu kiện hành chính, phần góp phần hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu hoạt động giải tranh chấp hành nói chung, tranh chấp hành lĩnh vực đất đai nói riêng - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ: + Làm rõ nội hàm khái niệm “ khiếu nại”, “khiếu kiện”, “tố cáo”, “khiếu kiện hành chính”, “ vụ án hành chính” “ vụ án hành lĩnh vực đất đai” + Phân tích thực trạng giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình từ năm 2007 đến ngày 31/12/2015, ưu điểm, nhược điểm, hạn chế nguyên nhân + Đưa sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu giải khiếu kiện hành đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện, qua thực tiễn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình từ năm 2007 đến ngày 31/12/2015 - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi thời gian: Từ năm 2007 cho ngày 31/12/2015 + Phạm vi không gian: huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn - Phương pháp luận: Phương pháp luận nghiên cứu đề tài luận điểm khoa học học thuyết Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật; quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi mới, đổi lãnh đạo Đảng, cải cách tư pháp…về bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Luận văn nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích, phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp thống kê, phương pháp quy nạp, phương pháp diễn dịch, phương pháp tổng hợp khái quát hóa tri thức khoa học luật tố tụng hành để áp dụng nghiên cứu đề tài Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Với mục đích nhiệm vụ nêu trên, nội dung sau đóng góp luận văn: - Hệ thống, phân tích vấn đề có tính lý luận khiếu kiện, khiếu kiện hành đất đai, vụ án hành - Đánh giá toàn diện hoạt động giải khiếu kiện hành đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan từ năm 2007 đến ngày 31/12/2015, đồng thời đưa giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu kiện hành Tòa án nhân dân Bởi vậy, luận văn làm tài liệu tham khảo cho nhà nghiên cứu, giảng dạy, người làm công tác thực tế sinh viên, học viên tất quan tâm đến việc giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Bố cục luận văn: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có chương: Chương 1- Cơ sở lý luận giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện Chương 2- Thực trạng giải pháp bảo đảm giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án huyện nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.1 Khái niệm khiếu kiện khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai  khái niệm khiếu kiện Về ý nghĩa: Đây chế để công dân, quan, tổ chức tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đường tố tụng Tòa án, từ tạo điều kiện cho tổ chức người có định, hành vi sai trái kiểm tra lại hành vi thấy định, hành vi hành trái pháp luật người định hành tự thu hồi hủy bỏ định, rút lại hành vi hành trái pháp luật Về tính chất: Khiếu kiện hành chính, có tính chất như: tính khách quan; tính lệ thuộc vào hệ thống trị, tính hệ thống, tính thứ bậc, tính đảm bảo pháp luật Việc sử dụng thuật ngữ “ khiếu kiện hành chính”, Pháp lệnh giải thủ tục hành năm 1996 việc sử dụng luật gia, nhà khoa học khiếu kiện hành hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa hẹp, khiếu kiện hành hiểu việc cá nhân, quan, tổ chức làm đơn khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị định hành chính, hành vi hành xâm phạm tới Với ý nghĩa khái niệm khiếu kiện hành đồng với khởi kiện hành Khi khởi kiện vụ việc Tòa, Tòa án thụ lý đơn khởi kiện đưa vụ việc xét xử gọi vụ án hành Theo nghĩa rộng, khiếu kiện hành việc cá nhân, quan, tổ chức khiếu nại đến quan hành nhà nước có thẩm quyền khởi kiện Tòa án yêu cầu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp minh bị định hành hành vi hành xâm phạm Như vậy, khiếu kiện hành vụ kiện yêu cầu Tòa án giải quyết định, hành vi trái pháp luật quan cán bộ, công chức nhà nước xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân định kỷ luật việc cán công chức theo quy định pháp luật  Khái niệm khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Việc giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời, thiếu hiệu Những yếu công tác quản lý sử dụng đất nói chung yếu giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai nói riêng có nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân quan trọng từ hạn chế, bất cập sách, pháp luật đất đai việc áp dụng pháp luật giải khiếu nại đất đai quan nhà nước có thẩm quyền Tại Luật Tố tụng hành quy định “Cá nhân, quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích theo quy định luật này” [20, Điều 5] Khi các cá nhân, quan, tổ chức nhận thấy quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại định hành chính, hành vi hành quản lý đất đai quan quản lý nhà nước, họ có quyền chọn đường giải đưa khiếu kiện Tòa án cấp có thẩm quyền Đó kiện pháp lý phát sinh vụ án hành liên quan đến quản lý đất đai giải Tòa án theo thủ tục sơ thẩm Trên thực tế chưa có khái niệm mang tính pháp lý khiếu kiện vụ án hành lĩnh vực đất đai, nhiên sở khái niệm khởi kiện vụ án hành đưa khái niệm sau: Khiếu kiện vụ án hành lĩnh vực đất đai việc cá nhân, quan, tổ chức làm đơn yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại định hành hành vi hành thực trình quản lý đất đai quan nhà nước người có thẩm quyền quan hành nhà nước người có thẩm quyền quan hành nhà nước theo thủ tục pháp luật quy định 1.1.2 Khái niệm giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện Để làm rõ khái niệm giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện cần làm rõ nội hàm số khái niệm liên quan vụ án hành chính, vụ án hành đất đai - Khái niệm vụ án hành chính: Có quan điểm cho rằng: Vụ án hành vụ việc tranh chấp hành phát sinh cá nhân, tổ chức, quan nhà nước, cán bộ, công chức khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp bị xâm hại định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc việc Từ điển Luật học năm 2006 đưa định nghĩa tương tự vậy: vụ án hành vụ án phát sinh Tòa hành cá nhân, quan, tổ chức khởi kiện Tòa án yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Tuy nhiên quan niệm chưa đầy đủ với chất tố tụng hành Bởi có hành vi khởi kiện cá nhân, quan, tổ chức cho quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm định hành chính, hành vi hành chưa đủ để phát sinh vụ án hành mà cần phải có thụ lý đơn khởi kiện Tòa án Toà án thụ lý đơn khởi kiện đáp ứng số điều kiện định theo quy định điều 103 Luật tố tụng hành năm 2010, cụ thể: Thứ nhất, có việc khởi kiện cá nhân, quan, tổ chức Thứ hai, đơn khởi kiện phải Tòa án thụ lý giải Đặc điểm vụ án hành chính: Thứ nhất, đối tượng tranh chấp trực tiếp vụ án hành tính hợp pháp định hành chính, hành vi hành Thứ hai, người bị kiện vụ án hành quan nhà nước người có thẩm quyền quan hành nhà nước Thứ ba, người khởi kiện cá nhân, quan, tổ chức bị tác động định hành chính, hành vi hành Như vậy, Vụ án hành vụ việc tranh chấp hành phát sinh cá nhân, tổ chức, quan nhà nước, cán bộ, công chức khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc việc Viện kiểm sát khởi tố theo quy định pháp luật tố tụng hành [11] - Khái niệm vụ án hành lĩnh vực đất đai: khái niệm vụ án hành lĩnh vực đất đai vụ việc tranh chấp phát sinh trình nhà nước thực hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến đất đai bên quan quản lý nhà nước có định hành chính, hành vi hành quản lý đất đai với bên cá nhân, tổ chức, quan cho quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại định hành hành vi hành quản lý đất đai 1.2 Khái quát giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện 1.2.1 Thẩm quyền giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện Điều 12 khoản 1, Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành năm 1996 qui định: Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( gọi chung Tòa án cấp huyện) giải theo thủ tục sơ thẩm khiếu kiện hành định hành quan nhà nước từ cấp huyện trở xuống lãnh thổ định hành chính, hành vi hành cán bộ, viên chức quan nhà nước Mặc dù sữa đổi, bổ sung hai lần Pháp lệnh bộc lộ số hạn chế xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi thực tiễn đời sống yêu cầu thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ mới, Đảng Nhà nước ta chủ trương xây dựng Luật tố tụng hành Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, thông qua Luật tố tụng hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2011 (luật số 64/2010/QH 12) Theo quy định Luật tố tụng hành năm 2010, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Tòa án cấp huyện) giải theo thủ tục sơ thẩm khiếu kiện sau đây: "Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành quan nhà nước từ cấp huyện trở xuống phạm vi địa giới hành với Tòa án người có thẩm quyền quan nhà nước đó; " ( khoản điều 29) Hiện nay, theo quy định khoản điều 31 Luật tố tụng hành năm 2015, Tòa án cấp huyện có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm khiếu kiện sau đây: "Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành quan hành nhà nước từ cấp huyện trở xuống phạm vi địa giới hành với Tòa án người có thẩm quyền quan hành nhà nước đó, trừ định hành chính, hành vi hành Ủy ban nhân dân cấp huyện” Điều 32 Luật tố tụng hành năm 2015 quy định thẩm quyền Tòa án cấp tỉnh, quy định Tòa án cấp tỉnh giải theo thủ tục sơ thẩm khiếu kiện sau đây: "Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phạm vi địa giới hành với Tòa án (khoản điều 32) Như vậy, theo quy định Tòa án cấp huyện thẩm quyền giải quyết định hành chính, hành vi hành Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bị khiếu nại mà thẩm quyền thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh Quy định áp dụng kể từ ngày 01 tháng năm 2016 Như vậy, thẩm quyền giải khiếu kiện đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện nằm thẩm quyền giải khiếu kiện hành Tòa án nhân dân Đó định hành chính, hành vi hành quản lý đất đai trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn quyền sử dụng đất… liên quan đến đất đai phạm vi địa giới hành với Tòa án người có thẩm quyền quan nhà nước 1.2.2 Trình tự, thủ tục giải khiếu kiện đất đai tòa án nhân dân cấp huyện - Đối với người khởi kiện cần làm công việc sau: Thứ nhất, Cá nhân, quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án hành định hành chính, hành vi hành thời hiệu khởi kiện quyền gửi đơn khởi kiện đến Toà án để yêu cầu Toà án giải vụ án hành chính, theo người khởi kiện gửi đơn khởi kiện tài liệu kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải vụ án Người khởi kiện cá nhân phải ký tên điểm chỉ; người khởi kiện quan, tổ chức người đại diện theo pháp luật quan, tổ chức phải ký tên đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, người lực hành vi dân đơn khởi kiện người đại diện theo pháp luật người ký tên điểm Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu chứng minh, yêu cầu người khởi kiện phải có pháp luật Thứ hai, sau nhận đơn khởi kiện tài liệu kèm theo, Thẩm phán phân công xem xét đơn khởi kiện xét thấy vụ án hành thuộc thẩm quyền giải thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí; trường hợp người khởi kiện miễn nộp tiền tạm ứng án phí nộp tiền tạm ứng án phí thông báo cho người khởi kiện biết việc thụ lý vụ án Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí Toà án thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng án phí ( điều 111 Luật Tố tụng hành năm 2010) Thẩm phán phân công lập hồ sơ vụ án, thông báo cho đương việc thụ lý vụ án; yêu cầu đương nộp tài liệu, chứng cho Toà án, đồng thời thẩm phán xác minh, thu thập chứng theo quy định Luật tố tụng hành - Đối với Tòa án, trình tự thủ tục giải sau: Bước 1, chuẩn bị xét xử: Chuẩn bị xét xử hiểu công việc án việc xem xét vụ án đưa xét xử Ở giai đoạn này, tòa án xác minh, xem xét vụ việc khoảng thời gian trước vụ việc giải Tòa án Những hoạt động thực để tòa án có sở để định có đưa vụ án xét xử phiên tòa hay không Theo pháp luật tố tụng hành Việt Nam, tòa án ban hành định mở phiên tòa, định tạm đỉnh định đình việc giải vụ án hành Điều 117 Luật tố tụng hành năm 2010 qui định thời hạn chuẩn bị xét xử quy định sau: 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án định hành chính, hành vi hành chính; vụ án phức tạp có trở ngại khách quan Chánh án Tòa án định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử lần, không 02 tháng Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có định đưa vụ án xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý đáng, thời hạn mở phiên tòa kéo dài, không 30 ngày [26] Quyết định đưa vụ án xét xử phải gửi cho đương sự, Viện kiểm sát cấp sau định Bước hai, xét xử sơ thẩm vụ án hành nói chung vụ án hành lĩnh vực đất đai nói riêng Xét xử sơ thẩm vụ án hành lĩnh vực đất đai có đặc điểm sau: Thứ nhất, đối tượng xét xử vụ án hành lĩnh vực đất đai tranh chấp lĩnh vực hành cá nhân, tổ chức khiếu kiện định hành chính, hành vi hành lĩnh vực quản lý đất đai định giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành Thứ hai, hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hành tiến hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ Luật tố tụng hành quy định Thứ ba, xét xử sơ thẩm vụ án hành loại hoạt động nhà nước đặc biệt Tòa án thực Đương người đại diện đương có quyền làm đơn kháng cáo án, định tạm đình chỉ, đình việc giải vụ án Toà án cấp sơ thẩm để yêu cầu Toà án cấp trực tiếp giải lại theo thủ tục phúc thẩm Thời hạn kháng cáo án Toà án cấp sơ thẩm 15 ngày, kể từ ngày Toà án tuyên án; trường hợp đương vắng mặt phiên thời hạn kháng cáo tính từ ngày án giao cho họ niêm yết trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú nơi có trụ sở, trường hợp đương quan, tổ chức 1.2.3 Vai trò giải khiếu kiện đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện Thuật ngữ “vai trò” theo Đại từ điển tiếng Việt có nghĩa “chức năng, tác dụng vận động, phát triển nhóm tập thể nói chung” [40, tr904 -1788] Hoặc theo Từ điển tiếng Việt Nhà xuất Văn hóa thông tin “ vai trò có hai nghĩa: nghĩa thứ cách hành động, ăn cư xử sống bình thường hay hoàn cảnh người Nghĩa thứ hai nói mặt tác dụng, ảnh hưởng phần việc, hành động người, quan, tổ chức… [18, tr 901] Thứ nhất, thông qua việc giải khiếu kiện đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện góp phần đảm bảo pháp chế, kỷ luật quản lý nhà nước Thứ hai, giải tốt khiếu kiện đất đai góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội quốc phòng, từ nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường niềm tin nhân dân vào đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước Thứ ba, giải khiếu kiện đất đai quan hành có góp phần nâng cao lực đội ngũ công chức nhà nước quan hành nhà nước hiệu lực hoạt động hệ thống hành nhà nước Thứ tư, giải khiếu kiện đất đai hình thức bảo đảm quyền dân chủ nhân dân; phương thức giúp người khiếu kiện bảo vệ quyền lợi ích đáng họ, giải khiếu kiện đắn, kịp thời góp phần củng cố niềm tin người dân vào Đảng Nhà nước nói chung máy quan hành nói riêng 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến giải khiếu kiện hành 1.3.1 Yếu tố pháp luật Thứ nhất, đảm bảo tranh tụng Luật tố tụng hành năm 2010 chưa cụ thể hóa, nội hàm “tranh tụng” chưa làm rõ; quyền, nghĩa vụ người tham gia tranh tụng chưa đầy đủ; phạm vi tranh tụng, trách nhiệm Tòa án, Thẩm phán Hội thẩm việc bảo đảm quyền tranh tụng chưa quy định cụ thể, đặc biệt việc thu thập, cung cấp tiếp cận chứng “tranh tụng” hiểu việc tranh luận phiên tòa Thứ hai, thẩm quyền xét xử cấp Tòa án chưa thực hợp lý khó cho TAND cấp huyện giải khiếu kiện định UBND cấp huyện hay Chủ tịch UBND cấp huyện khiếu kiện đất đai Đây loại việc khó, phức tạp nên chất lượng giải khiếu kiện TAND cấp huyện hạn chế, số vụ án bị hủy, sửa cao Thứ ba, chế đối thoại chưa rõ ràng, chưa có quy định việc có quyền yêu cầu đối thoại, trình tự, thủ tục phương thức đối thoại Thứ tư, thi hành án hành chưa đề cao vai trò Tòa án thi hành án hành việc giao cho quant hi hành án dân đôn đốc thi hành án hành chưa thực hiệu quả, dẫn đến nhiều án, định Tòa án vụ án hành không thi hành thi hành không thời hạn Thứ năm, công tác xây dựng pháp luật hướng dẫn áp dụng thống pháp luật: + Công tác xây dựng pháp luật + Công tác đảm bảo áp dụng thống pháp luật Nay Luật Khiếu nại Luật tố cáo có hiệu lực quy định pháp luật đất đai “vẫn nguyên” chưa có hướng dẫn cụ thể quyền khởi kiện Pháp luật Hành trước ngày 01.07.2016 qui định ủy quyền khởi kiện Đây thiếu sót Luật tố tụng hành so với luật khác, ví dụ Bộ luật dân năm 2005 năm 2015 1.3.2 Yếu tố sách cán Chính sách tiền lương: Bên cạnh bảng thang lương chung, cán bộ, công chức Thẩm phán Tòa án nhân dân phải hưởng số loại phụ cấp đặc thù như: Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp luân chuyển, chế độ nhà ở, nhà công vụ chế độ đặc thù khác 10 Các chế sách bổ nhiệm thẩm phán nhiều phức tạp, khiến cho thẩm phán khó độc lập công tác xét xử, công tác cán nói chung cán thẩm phán nói riêng chưa khuyến khích trọng dụng người tài giỏi, làm nhiều việc mà áp dụng sách cán theo chế “bình quân chủ nghĩa” 1.3.3 Yêu tố tâm lý, tập quán Ngoài yếu tố pháp luật, sách cán yếu tố tâm lý, tập quán ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải khiếu kiện hành Việc dân kiện quyền, lâu người ta ví von việc giống “trứng chọi với đá” Về mặt lý thuyết, tòa án xét xử độc lập, thực tế công tác cán bộ, nên Tòa khó xét xử độc lập Trong quan hệ tranh tụng hành có đặc thù tranh tụng người dân với quyền nên quan Tòa án (nhất tòa án cấp huyện) thường ngại thụ lý, giải thụ lý, giải thường bị tác động quan, người có thẩm quyền quan hành bị khởi kiện Người khởi kiện đa phần xem người dân yếu thế, "thấp cổ bé họng" Xét mặt chủ quan, tồn tình trạng Thẩm phán nể nang, ngại va chạm với quyền, tâm lý lo sợ không tái bổ nhiệm khiến nhiều Tòa án, Thẩm phán “ngại” từ khâu thụ lý vụ án hành chính, buộc phải thụ lý “kiểu phải xử bác đơn” để “an toàn” Dường với chế nay, bổ nhiệm thẩm phán có quy trình bắt buộc phải xin ý kiến cấp ủy, mà cấp ủy có ông phó bí thư Chủ tịch UBND- người có định hành hành vi hành bị kiện - không thẩm phán “khó xử” lẽ Tâm lý người dân, quan, tổ chức đóng địa bàn chịu quản lý quan công quyền thường ngại kiện “ quan”, hiểu biết pháp luật người dân hạn chế, tâm lý lo ngại, sợ việc kiện tụng, sợ bị trù úm, sợ định không quan nhà nước có thẩm quyền ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp Nên họ, “cùng đường” “ cực chẳng đã” họ nhờ đến việc giải Tòa án Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH 2.1 Thực trạng giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 2.1.1 Khái quát điều kiện địa lý, điều kiện kinh tế, xã hội huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - Điều kiện tự nhiên huyện Nho Quan Nho Quan huyện miền núi phía tây bắc tỉnh Ninh Bình, dân số 148.514 người diện tích rộng người Kinh chiếm gần 90% người Mường 10% Người Mường Nho Quan lại có nhóm khác nhau: Mường Vang xã Thạch Bình, Yên Quang, Xích Thổ; Mường Rậm chủ yếu Cúc 11 Phương phần Văn Phương, thích vùng sâu rừng; Mường Bo Quảng Lạc, Mường Kỳ Lão Phú Long Kỳ Phú - Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Chính sách mở cửa Đảng Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để Nho Quan phát huy lợi huyện ven đô thị Từ vùng đất nông, Nho Quan ngày chuyển với tốc độ đô thị hóa nhanh, nơi tụ hội đầu mối giao thông quan trọng nối liền vùng Tây Bắc với vùng đồng Bắc Bộ Bắc Trung Bộ như: 12B, quốc lộ 45, quốc lộ 38B, đại lộ Tràng An tỉnh lộ 438, 477, 492 chạy qua tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia hoàn thành vào sử dụng mở nhiều hướng phát triển cho huyện, tạo thành hệ thống giao thông liên vùng giúp cho việc phát triển kinh tế - xã hội trở nên thuận tiện 2.1.2.Tình hình giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Tỉnh Ninh Bình Theo tài liệu Hội Nghị tổng kết công tác năm 2015 Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, số lượng vụ án hành lĩnh vực đất đai Tòa án cấp huyện tỉnh Ninh Bình thụ lý giải năm qua Trong vài năm gần đây, điều kiện dân trí đời sống nâng cao, nhận thức pháp luật nâng lên rõ rệt với phát triển lớn mạnh đội ngũ tư vấn luật qua văn phòng luật sư, tư vấn nên số vụ việc tranh chấp hành lĩnh vực đất đai giải đường Tòa án có phần tăng Cụ thể năm 2015 Tòa án nhân dân cấp huyện Tỉnh Ninh Bình thụ lý vụ, giải vụ, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể: - Xét xử sơ thẩm: Tòa án cấp huyện thụ lý, giải 4/4 vụ; - Xét xử phúc thẩm: thụ lý giải 4/4 vụ, kết giữ nguyên án, định sơ thẩm: vụ; sửa án sơ thẩm có tình tiết mới: vụ Khi giải vụ án này, tính chất đặc thù quan hệ hành quan hệ quan nhà nước công dân nên Tòa án thận trọng, khách quan, tăng cường đối thoại tạo điều kiện cho đương đối thoại với để giải vụ án Do đó, vụ án giải thời hạn pháp luật quy định, chất lượng giải đảm bảo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nhà nước công dân 2.1.3 Thực trạng giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Tòa án nhân dân huyện Nho Quan thụ lý giải vụ án hành lĩnh vực đất đai vào 06/07/2007 Từ đến giải tổng số 14 vụ án hành đất đai, Trong số 14 vụ án hành lĩnh vực đất đai, Tòa án Nho Quan đưa xét xử 05 vụ, đình 09 vụ; số vụ án bị kháng cáo 04 vụ, kết kháng cáo lên Tòa án cấp trên: đình 01 vụ, y án án Tòa án nhân dân huyện Nho Quan 03 vụ Năm 2008, thụ lý xét xử 01 vụ không bị kháng cáo, kháng nghị; năm 2009, 2010, 2011 không thụ lý giải vụ Năm 2012 Tòa án thụ lý giải 02 vụ án sơ thẩm, năm 2013: 02 vụ; năm 2014: 01 vụ; năm 2015 không thụ lý vụ án hành nào; tháng đầu năm 2016 thụ lý 07 vụ án hành đất đai Con số vụ 12 án gia tăng mạnh vào sáu tháng đầu năm 2016, vụ án khởi kiện định hành quan hành nhà nước, khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Về trình tự, thủ tục giải vụ án hành Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, thẩm phán tiến hành sau: Thứ nhất, Thụ lý hồ sơ vụ án hành Thụ lý vụ án việc tòa án chấp nhận đơn khởi kiện định khởi tố vụ án chủ thể khởi kiện, khởi tố vụ án hành vào sổ thụ lý vụ án Năm 2007 Tòa án nhân dân huyện Nho Quan thụ lý vụ án hành lĩnh vực đất đai Đó vụ án ông Nguyễn Đức Cường khởi kiện Quyết định thu hồi đất Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan Thụ lý vụ án hành giai đoạn tạo sở pháp lý cho giai đoạn trình giải vụ án hành Mặt khác, thụ lý vụ án hành góp phần giảm bớt mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại kéo dài, tạo niềm tin cho quan pháp luật nói chung Toà án nói riêng Điểm quan trọng thụ lý vụ án hành lĩnh vực đất đai quan có thẩm quyền giải vụ án sau nhận đơn kiện thời gian định phải đưa định sau: Quyết định thụ lý vụ án định trả lại đơn kiện cho người khởi kiện pháp lý Thứ hai, Tòa án định đưa vụ án hành xét xử, không trả lại đơn khởi kiện Quyết định đưa vụ án xét xử gửi cho đương sự, Viện kiểm sát cấp sau định Phiên sơ thẩm phải tiến hành thời gian, địa điểm ghi định đưa vụ án xét xử giấy báo mở lại phiên trường hợp phải hoãn phiên Thứ ba, mở phiên tòa sơ thẩm Phiên tòa sơ thẩm khâu quan trọng trình tiến hành tố tụng vụ án hành Mở đầu phiên tòa, Tòa phải kiểm tra có mặt đương sự, kiểm tra chứng vụ án tổ chức đối chất tranh tụng phiên tòa, làm sở cho việc án định Tòa án xác, pháp luật Ngoài thủ tục xem xét kiểm tra Tòa án cần phải xem xét đánh giá tính hợp pháp định hành chính, hành vi hành quản lý đất đai bị kiện: + Đánh giá xem xét tính hợp pháp định hành quản lý đất đai trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu, thẩm quyền ban hành định hành đó; xem xét nội dung định hành quản lý đất đai bị khiếu kiện pháp luật để ban hành định hành 13 + Xem xét tính hợp pháp hành vi hành quản lý đất đai bị khiếu kiện, mà hành vi hành thể dạng hành động không hành động, cần xác định hành vi pháp luật chưa Thứ tư, Hội đồng xét xử nghị án ban hành Bản án giải vụ án hành Giai đoạn xét xử sơ thẩm có vụ, có vụ bị kháng cáo Kết kháng cáo: xử y án sơ thẩm có vụ vụ đình người kháng cáo rút lại đơn kháng cáo Áp dụng pháp luật nội dung trình giải vụ án hành trình phức tạp Tòa án nhân dân (mà cụ thể Hội đồng xét xử) Thứ năm, Thi hành án có hiệu lực pháp luật Giai đoạn thi hành án: quan thi hành án huyện Nho Quan thi hành vụ nói vướng mắc khó khăn không nhiều, yếu tố khách quan làm việc thi hành án bị chậm hay phải gửi giấy triệu tập vụ bà Phạm Thị Lịch: bà bế thuê Hà Nội mặt địa phương nên việc thi hành án bị chậm Khó khăn phía tâm lý người thi hành án phải thi hành Quyết định UBND huyện vụ cụ Hoàng Thị Thọ: vào Điều 49 luật Đất Đai năm 2003; điều 697,698 Bộ Luật Dân 2005; Điều 163, 104 Luật TTHC 2010; Điều 48, 135, 146 Nghị Định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính Phủ; Điều 34 pháp lệnh án phi, lệ phí tòa án Xử hủy GCNQSD đất số BA876503 UBND huyện cấp ngày 26/03/2010 cho ông Bùi Văn Hải sinh năm 1969 trú thôn Ngải, xã Văn Phong, Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình Án phí: UBND huyện Nho Quan phải nộp án phí hành sơ thẩm 2.1.4 Đánh giá chung tình hình giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân huyện huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 2.1.4.1 Kết đạt nguyên nhân  kết đạt Khi giải tổng vụ án hành giải Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình giải thời gian theo qui định Luật tố tụng hành chính, không vụ việc phải gia hạn Trong trình giải vụ án hành chính, đặc biệt vụ án hành phức tạp quản lý đất đai, công tác tổ chức đối thoại Tòa án trọng, đồng thời Tòa án làm tốt công tác phối hợp với quan liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cần thiết nhằm đảm bảo việc giải vụ án giải nhanh chóng, kịp thời Qua góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý hành nhà nước Trong trình xét xử vụ án hành đất đai, Tòa án nhân dân huyện Nho Quan xác định đối tượng khởi kiện vụ án, xác định thẩm quyền giải vụ án nên không xảy trường hợp trả lại đơn khởi kiện 14 Khi nghị án tuyên án không vượt thẩm quyền, không bỏ sót yêu cầu khởi kiện, đánh giá chứng cứ, tài liệu chứng minh qui định pháp luật Tòa án tạo điều kiện hướng dẫn chi tiết cho người có quyền kháng cáo án lên Tòa án cấp  Nguyên nhân kết đạt Thứ nhất, công tác tổ chức cán công tác Hội thẩm Tòa án nhân dân quan có thẩm quyền kiện toàn bước theo năm Thứ hai, Thẩm phán thư ký học lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử, Thẩm phán tham gia lớp đào tạo thẩm phán chuyên biệt, cán công chức tham gia lớp học bồi dưỡng lý luận trị, tạo điều kiện cho nhiều công chức đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ nước Thứ ba, án hành nói chung án hành quản lý đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thụ lý giải không nhiều 2.1.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế  Hạn chế Thứ nhất, hạn chế trình độ chuyên môn quản lý nhà nước: Các Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Nho Quan đào tạo chuyên sâu ngành luật, mà không đào tạo chuyên quản lý nhà nước, họ thiếu hụt mảng kiến thức quản lý nhà nước, trình giải chưa sát với thực tế quản lý Thứ hai, hạn chế kinh nghiệm xét xử: án hành đất đai không nhiều nên coi loại án khó Thứ ba, tâm lý “e ngại” Thẩm phán: Các tranh chấp hành phức tạp, có tính “nhạy cảm” liên quan đến cán “ đầu ngành” huyện Thẩm phản thường có tâm lý “dè dặt”, khó độc lập giải Thứ tư, hạn chế việc áp dụng pháp luật đất đai: Việc áp dụng pháp luật đất đai nội dung án giải khiếu kiện hành đất đai Tòa án nhân dân huyện hạn chế liên quan đến việc phân tích đánh giá tình tiết khách quan vụ án, lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp, luật đất đai thường xuyên thay đổi Đây khó chung Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện Thứ năm, hạn chế tuyên án: Khi tuyên án, số Hội đồng xét xử không nắm vững quy định điều 163 Luật tố tụng hành năm 2010, quy định thẩm quyền Hội đồng xét xử để định cho phù hợp với đối tượng bị khởi kiện với thẩm quyền  Nguyên nhân hạn chế Những tồn tại, hạn chế nêu việc giải khiếu kiện hành đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình nguyên nhân sau: Thứ nhất, hệ thống pháp luật nước ta chưa thực thống nhất, đồng luật Luật đất đai, luật hành chính, luật tố tụng hành 15 Thứ hai, hệ thống pháp luật quản lý đất đai qui định kê khai, lập sổ đăng ký đất, lập sổ mục kê, sổ địa chính, hệ thống đồ địa chính, qui hoạch sử dụng đất nhiều bất cập, trình xác minh để cấp Giấy CNQSD gặp khó khăn Thứ ba, mô hình tổ chức Tòa án theo lãnh thổ hành tạo việc xét xử Tòa án chưa thực đảm bảo theo nguyên tắc xét xử độc lập tuân theo pháp luật Tòa án phụ thuộc vào tổ chức quyền địa phương mặt sở vật chất, bị chi phối tổ chức Đảng công tác nhân Thứ tư, pháp luật qui định trình tự, thủ tục,biện pháp đảm bảo thi hành án hành chính, án hành lĩnh vực quản lý đất đai chưa cụ thể, không mang tính bắt buộc người có Quyết định hành hành vi hành trái pháp luật, án dù có hiệu lực pháp luật khó thi hành Thứ năm, công tác tổng kết thực tiễn xét xử hàng năm Tòa án cấp loại án hành đất đai, hướng dẫn áp dụng thống pháp luật giải vụ án hành chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công tác xét xử 2.2 Quan điểm giải pháp bảo đảm giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai tòa án nhân dân cấp huyện 2.2.1 Quan điểm bảo đảm giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai tòa án nhân dân cấp huyện 2.2.1.1 Giải khiếu kiện vụ án hành lĩnh vực đất đai tòa án sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng đất - Tòa án nhân dân có thẩm quyền phải giải khiếu kiện hành đất đai phải sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng đất, lợi ích kinh tế, khuyến khích hòa giải - Tòa án quan xét xử phải công bằng, áp dụng luật nội dung luật hình thức để tránh xảy sai sót trình xét xử - Tòa án nhân dân cấp huyện giải khiếu kiện hành đất đai phải tạo điều kiện thuận tiện cho công dân trình đề nghị quan nhà nước khôi phục lại quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, đồng thời tạo thuận lợi cho công dân tham gia vào hoạt động tố tụng hành chính, bảo đảm bình đẳng công dân quan hành trước Tòa án 2.2.1.2 Giải khiếu kiện vụ án hành lĩnh vực đất đai phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch công tác xét xử Tòa án nhân dân Trong công tác giải khiếu kiện hành đất đai, thực quy chế dân chủ thể việc để bên đương tham gia ý kiến cách đối thoại trước xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân phải xét xử cách công khai, minh bạch, không xét xử kín Pháp luật tố tụng hành phải tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tham gia tố tụng thực quyền nghĩa vụ mình, bảo đảm trình tự thủ tục tố tụng hành dân chủ, công khai, đơn giản; không quy định thủ tục rườm rà, không cần thiết, cần đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, quan, tổ chức hoạt động tố tụng hành chính, đảm bảo “cân bằng” bên khởi kiện bên bị kiện 16 2.2.2 Giải pháp bảo đảm giải khiếu kiện hành đất đai Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 2.2.2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức nhân dân đội ngũ cán Tòa án nhân dân cấp huyện - Với nhân dân, trước hết, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể Luật Đất đai sửa đổi năm 2014, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tiếp công dân 2013 văn hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức người dân pháp luật đất đai, pháp luật khiếu nại, khiếu kiện - Với đội ngũ cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác giải khiếu kiện công dân, phải người hiểu biết pháp luật có liên quan, vừa phải “thấu hiểu” tâm tư, nguyện vọng họ nhiều phải tự đặt cương vị người dân khiếu kiện hành đất đai thực thấu hiểu, để từ giải khiếu kiện thấu lý đạt chất lượng, hiệu Cần tăng cường lãnh đạo, đạo, củng cố, lại công tác quản lý sử dụng đất đai từ trung ương đến địa phương; tập trung đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức, kỹ nghề nghiệp đồng thời trọng đến công tác rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai giải tranh chấp, khiếu kiện đất đai Về kiểm tra, tra, xử lý vi phạm: cần tăng cường công tác kiểm tra tra quản lý, sử dụng đất đai, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời yếu kém, sai phạm, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm 2.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Gốc việc khiếu kiện đất đai, nằm qui định pháp luật đất đai Đất đai vấn đề phức tạp, sách đất đai liên tục thay đổi từ thời chiến sang thời bình, từ chế bao cấp sang chế thị trường Để giải cần có đội ngũ người am hiểu pháp luật, có nghiệp vụ chuyên sâu, làm việc chuyên trách, có trách nhiệm cao, biết làm công bộc dân Tranh chấp, khiếu kiện đất đai phức tạp, kéo dài không bắt nguồn từ xung đột gay gắt lợi ích kinh tế, từ hệ quản lý thiếu hiệu quan công quyền, bất hợp lý thiếu đồng hệ thống sách, pháp luật đất đai Việc giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến thẩm quyền nhiều quan khác Bộ Tài nguyên Môi trường thực chức quản lý đất đai, Bộ Tài quản lý sách tài đất đai, Bộ Xây dựng quản lý nhà ở, đất đai, Luật qui hoạch xây dựng, mà nguyên nhân có tính lịch sử quản lý sử dụng đất đai qua thời kỳ Giải vụ khiếu kiện đòi hỏi phải có bước điều tra, nghiên cứu, kết luận thi hành kết luận, cần đội ngũ người am hiểu pháp luật, có nghiệp vụ chuyên sâu làm việc chuyên trách 2.2.2.3 Giải pháp triển khai nhanh xây dựng mô hình tòa án sơ thẩm khu vực, có tòa chuyên trách xét xử vụ án hành theo Luật tổ chức Tòa án năm 2014 17 Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực coi Tòa án cấp thứ hệ thống Tòa án, có nhiệm vụ thẩm quyền chung xét xử, giải theo thủ tục sơ thẩm vụ án, có vụ án hành theo quy định pháp luật tố tụng Bên cạnh thẩm quyền chung nêu trên, thẩm quyền cụ thể Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực xác định theo quản hạt tư pháp theo tính chất vụ việc thuộc thẩm quyền giải Tòa án 2.2.2.4 Giải pháp đơn giản hóa thủ tục giải vụ án hành Giải vụ án hành đơn giản, chứng rõ ràng theo thủ tục rút gọn tố tụng hành nhằm rút ngắn thời gian thủ tục so với thủ tục giải vụ án hành thông thường bảo đảm giải vụ án pháp luật cần áp dụng phổ biến nhằm phục vụ mục tiêu cải cách thủ tục hành Nhà nước ta Việc đơn giản hóa cần áp dụng công nghệ thông tin số thủ tục, ví dụ giử đơn điện tử, cung cấp hồ sơ qua hộp thư điện tử thông tin khác vụ án hành 2.2.2.5.Giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp quan có thẩm quyền liên quan đến giải vụ án hành Việc tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa quan hành UBND cấp, quan chuyên ngành Tài nguyên Môi trường, Quản lý thị trường, Xây dựng, địa chính, tài với Tòa án, Viện kiểm sát phải thông qua Qui chế rõ ràng, có tính chất rang buộc bên Với mục đích để nắm bắt kịp thời chủ trương, sách, văn pháp luật chuyên ngành trung ương đặc biệt địa phương, tăng cường công tác phối hợp đề giải pháp phòng ngừa, khắc phục lỗ hổng, thiếu sót công tác quản lý hành để hạn chế thấp tình trạng khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, khiếu kiện đông người Tuy nhiên việc tăng cường quan hệ không đồng nghĩa với việc quan bao che cho nhau, mà phải phân định rạch ròi quan thực chức năng, nhiệm vụ để bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung, công 2.2.2.6 Giải pháp công tác cán Cán thẩm phán hành phải chuyên nghiệp, có kiến thức sâu lĩnh vực pháp luật đảm nhận xét xử (ví dụ pháp luật đất đai), có kiến thức sâu Quản lý nhà nước đồng thời có kỹ xét xử Đội ngũ thẩm phán phải định kỳ bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, cung cấp tài liệu hướng dẫn xét xử Tòa án cấp để tự nghiên cứu thảo luận với đồng nghiệp 2.2.7 Giải pháp đổi mô hình tổ chức máy giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai Về đổi mô hình tổ chức máy giải tranh chấp lĩnh vực hành đất đai cần tăng cường trách nhiệm giải khiếu nại quan hành nhà nước biện pháp xác định rõ chế độ trách nhiệm Thủ trưởng quan hành nhà nước người có thẩm quyền giải khiếu nại; tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm người có thẩm quyền giải khiếu nại; chấn chỉnh tồn tại, yếu kém, xử lý nghiêm người vi phạm, thiếu trách nhiệm công tác giải khiếu nại Kiện toàn tổ chức hoạt động Ban tiếp công dân UBND huyện, tổ chức đạo kiện toàn cách thống toàn huyện thành phố phận tiếp công dân đơn vị Sở, ngành, UBND quận, huyện, tổ chức thành hệ thống Trong Ban tiếp công dân UBND Thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc kết tiếp công dân, xử lý đơn, hướng dẫn chuyên môn 18 nghiệp vụ cho Tổ tiếp dân Giữa Ban Tiếp công dân UBND quận, huyện với phận tiếp công dân Sở, ngành có mối quan hệ ngang, có trách nhiệm phối hợp thông tin công tác tiếp dân liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ 19 KẾT LUẬN Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ nhà nước công dân bình đẳng quyền nghĩa vụ, quyền tự do, dân chủ mở rộng Đổi mô hình tổ chức giải KKHC việc làm cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi cuả công cải cách hành xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, đòi hỏi cuả kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta có nhiều nỗ lực công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật tố tụng hành nói riêng có pháp luật hành đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện Trên sở xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân dựa nguyên tắc quyền lực nhà nước thống đảm bảo phân công, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, việc hoàn thiện tổ chức hoạt động xét xử hành để việc giải vụ án hành đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện đạt hiệu cao nhất, đảm bảo phát huy quyền làm chủ nhân dân, xử lý nghiêm biểu xâm phạm quyền, lợi ích cá nhân, quan, tổ chức Xét xử sơ thẩm vụ án hành nói chung, xét xử sơ thẩm vụ án hành đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện nói riêng chế định quan trọng pháp luật tố tụng hành chính, có mối quan hệ mật thiết với luật hành pháp luật quản lý đất đai, cần hoàn thiện sửa đổi đồng quy định Trong thực tiễn xét xử, giải vụ án hành nói chung, vụ án hành quản lý đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện đạt hiệu chưa cao, gặp nhiều khó khăn trở ngại Thứ tâm lý e ngại người dân đối tượng bị kiện vụ án hành quan quản lý nhà nước; thứ hai pháp luật hành pháp luật đất đai nhiều hạn chế, sở để ban hành định hành chính, hành vi hành quản lý đất đai sở pháp luật nội dung để Tòa án nhân dân cấp huyện đưa phán mình; Thứ ba, định hành chính, hành vi hành UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện thẩm quyền xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện; Thứ tư, lực trình độ chuyên môn đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện việc giải án hành đất đa non nguyên nhân chủ quan, khách quan 20 ... giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai tòa án nhân dân cấp huyện 2.2.1 Quan điểm bảo đảm giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai tòa án nhân dân cấp huyện 2.2.1.1 Giải khiếu kiện vụ án hành lĩnh vực. .. việc giải Tòa án Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH 2.1 Thực trạng giải khiếu kiện hành. .. quát giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện 1.2.1 Thẩm quyền giải khiếu kiện hành lĩnh vực đất đai Tòa án nhân dân cấp huyện Điều 12 khoản 1, Pháp lệnh thủ tục giải vụ án
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân cấp huyện qua thực tiễn huyện nho quan, tỉnh ninh bình tt , Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân cấp huyện qua thực tiễn huyện nho quan, tỉnh ninh bình tt , Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai của tòa án nhân dân cấp huyện qua thực tiễn huyện nho quan, tỉnh ninh bình tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay