Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh hủa phăn nước CHDCND lào

113 98 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAILOEI PHIMMASONE QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HỦA PHĂN, NƢỚC CHDCND LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA MAILOEI PHIMMASONE QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HỦA PHĂN, NƢỚC CHDCND LÀO Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60.34.04.03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:TS NGUYỄN HOÀNG QUY HÀ NỘI - NĂM 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1 Lý luận đầu tƣ trực tiếp nƣớc 1.1.1 khái niệm đầu tƣ 1.1.2 Khai niệm đầu tƣ trực tiếp nƣớc 1.1.3 Vai trò đầu tƣ trực tiếp nƣớc 15 1.2 Quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc 22 1.2.1 khai niệm quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớcngoài 22 1.2.2 Sự cần thiết quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc 23 1.2.3 Nội dung, phƣơng pháp công cụ quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc 24 1.3 kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc đầu tƣ nƣớc học cho tỉnh Hủa Phăn 28 1.3.1 kinh nghiệm số quốc gia giới 28 1.3.2 Kinh nghiệm số địa phƣơng Việt Nam 31 1.3.3 Bài học tỉnh Hủa Phăn 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HỦA PHĂN, CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 37 2.1 Các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hƣởng đến việc thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngaòi tỉnh Hủa Phăn, nứoc cộng dân chủ nhân lào 37 2.1.1 Điều kiện vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Điều kiện trị - hành 39 2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 39 2.2 thực trạng thu hút thực vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc tỉnh Hủa Phăn 2.2.1 thu hút đầu tƣ năm 2005 đến 2015 41 2.2.2 Kết thực 48 2.3 Thực trạng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc tỉnh Hủa Phăn 49 2.3.1 pháp lý quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn tỉnh công tác quản lý Nhà nƣớc đầu tƣ nƣớc 49 2.3.2 Công tác lập qui hoạch, kế hoạch sách khuyến khích đâu tƣ 54 2.3.3 Tổ chức máy đội ngũ cán bộ, công chức nhà nƣớc quản lý đầu tƣ trực tiếp nƣớc 56 2.3.4 Về thủ tục đăng ký cấp phép đầu tƣ trực tiếp nƣớc 60 2.3.5 ngân sách cho hoạt động quản lý FDI 66 2.3.6 Về công tác tra, kiểm tra, giám sát đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoà 67 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ nƣớc tỉnhHủa Phăn 68 2.4.1 Kết đặt đựoc quản lý 68 2.4.2 Hạn chế quản lý 70 Chƣơng 3: PHƢONG HƢÓNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HỦA PHĂN, CỘNG HOÁ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 74 3.1 Quan điểm phƣơng hƣớng tỉnh Hủa phăn quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc 74 3.1.1 Quan điểm mục tiêu tỉnh Hủa Phăn thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc thời gian tới 74 3.1.2 Phƣơng hƣớng quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc địa bàn tỉnh Hủa Phăn 75 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc tỉnh Hủa Phăn 76 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tƣ nói chung đầu tƣ trực tiếp nói riêng 76 3.2.2 Hoàn thiện quy hoạch kế hoạch hoá hoạt động đầu tƣ trực tiếp nƣớc 79 3.2.3 Hoàn thiện chế sách ƣu đãi thu hút FDI 82 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động cải cách hành tronh lĩnh vực đầu tƣ trực tiếp nƣớc 87 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đầu tƣ trực tiếp nƣớc 91 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tƣ 94 3.2.7 Đổi chế kiểm tra, giám sát, tra hoạt động đầu tƣ trực tiếp nƣớc 98 3.2.8 Tăng cƣờng ngân sách Nhà nƣớc cho hoạt động quản lý FDI 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học tôi, Các số tài liệu, số liệu đƣợc sử dụng đề tài đƣợc trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cụ thể có nguồn gốc rõ ràng chƣa đƣợc công bố đề tài khác Tác giả MAILOEI PHIMMASONE LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành luận văn này, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đ quý báu thầy cô, anh chị bạn Với l ng kính trọng biết ơn sâu s c xin đƣợc bày t lới cảm ơn chân thành tới: Hội đồng khoa học thuộc học viện hành chính, chấm luận văn cho nh ng đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn Ts Nguyễn Hoàng Quy ngƣời hƣớng dẫn khoa học hết l ng giúp đ , dạy bảo, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp nc nt n c m n Tác giả MAILOEI PHIMMASONE DANH MỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT CBCC :Cán bộ, công chức CNH-HĐH :Công nghiệp hóa – đại hóa CHDCND :Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ĐTNN :Đầu tƣ nƣớc FDI (Foreign Direct Investment) :Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP (Gross Domestic Produc) :Tổng sản phẩm quốc nội GCNĐT :Giấy chứng nhận đầu tƣ KT-XH :Kinh tế - xã hội NSNN :Ngân sách nhà nƣớc QLNN :Quản lý nhà nƣớc TTHC :Thủ tục hành MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, gi a tác động mạnh mẽ trình toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế với bùng nổ cách mạng khoa học – công nghệ tiên tiến Chúng ta, chứng kiến việc di chuyển nguồn lực gi a quốc gia giới Sự di chuyển nguồn lực ngày có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn đến nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) quốc gia Có thể nói toàn cầu hoá hội nhập quốc tế tất yếu khách quan Một nh ng nguồn lực lớn tham gia vào trình di chuyển nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc Thực tiễn cho thấy, nhiều quốc gia phát triển Nƣớc thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn đầu tƣ quốc tế sử dụng có hiệu cao có nhiều có hội tăng trƣởng phát triển kinh tế hơn, qua có khả rút ng n nhanh khoảng cách với nƣớc phát triển Chính vậy, nƣớc phát triển phải cạnh tranh với việc thu hút nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc Để giành t ng lợi việc cạnh tranh này, vài trò Nhà nƣớc tổ chức, quản lý hoạt động FDI quan trọng, đặc biệt nƣớc phát triển, có Nhà nƣớc Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào (CHDCND Lào) nói chung tỉnh Hủa Phăn nói riêng Bên cạnh đó, xuất phát từ nh ng học nƣớc thành công khu vực hút vốn FDI nhƣ thất bại nh ng quốc gia thuộc Liên Xô cũ không mở cửa để đón nhận nguồn vốn đầu tƣ từ nƣớc Nhận thức đƣợc vấn đề nên từ nh ng ngày đầu thực công đổi đất nƣớc, CHDCND Lào ban hành cách sách nhằm thu hút nguồn vốn đầu tƣ vào phát triển đất nƣớc Vào năm 1986, Chính phủ ban hành qui định để thu hut FDI Qua năm 1992, 1996, quy định lần lƣợt sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nhiều ý khiến thực tiễn Cho đến năm 2002, Luật khuyến khích đầu tƣ nƣớc đƣợc ban hành đến năm 2009 thức đƣợc tách riêng thành Luật khuyến khích FDI tạo thành hành lang pháp lý thuận lợi cho việc quản lý kêu gọi nguồn vốn đầu tƣ nƣớc Lào Trên sở với nƣớc, tỉnh Hủa Phăn không ngừng thu hút FDI vào tỉnh thu hút đƣợc 56 dự án FDI, có tổng vốn đầu tƣ 483,631,524 triệu USD, nguồn vốn đầu tƣ quan trọng góp phần tăng trƣởng kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho dân giúp phát triển hạ tầng kinh tế- kỹ thuật tỉnh v.v Tuy nhiên từ nh ng kết đạt đƣợc tồn số hạn chế nhƣ: nhiều dự án cấp phép hoạt động không hiệu quả, nhiều dự án rút giấy phép đầu tƣ trƣớc thời hạn, số dự án gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng tự nhiên xã hội, việc tạo môi trƣờng thông thoáng thu hút nhà đầu tƣ tiềm c n hạn chế…Các tồn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khách quan khác nguyên nhân quan trọng công tác QLNN FDI chƣa đạt hiệu cao Đặc biệt vấn đề chế; Chính sách quản lý tổ chức máy trình độ đội ngũ CBCC nhiều hạn chế chƣa thể đáp ứng yêu cầu Trong đó, bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ tạo nhiều hình thức đầu tƣ ngày đa dạng, phức tạp, sâu rộng nên cần có chế phù hợp, có đội ngũ CBCC có trình độ để quản lý có hiệu hoạt động FDI vừa hạn chế rủi ro hoạt động đầu tƣ mang lại Xuất phát từ nh ng lý trên, cho thấy có nh ng vấn đề tồn đặt cho nhà nƣớc Lào nói chung, quyền tỉnh Hủa Phăn nói riêng cần phải giải Do vậy, chọn đề tài nguyên cứu “ Quản lý Nhà đầu tƣ 10 cực tham gia bộ, ngành, địa phƣơng tỉnh để cải cách, đơn giản hoá quy định TTHC với tình thần “ Chung tay cải cách TTHC” 3.2.5 Nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, công chức làm công tác qu n lý đầu tư trực tiếp nước Chất lƣợng CBCC nói chung đội ngũ CBCC làm công tác quản lý FDI nói riêng có vài trò vô quan trọng để đảm bảo cho hoạt động QLNN đạt đƣợc hiệu Do vậy, vấn đề nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC việc làm cần thiết bồi cạnh CHDCND Lào đẩy mạnh công cải cách hành nhà nƣớc Để giải đề tỉnh Hủa Phăn luân xác định đổi công tác quản lý CBCC phù hợp với trình phát triển KT-XH tỉnh công cải cách hành đất nƣớc, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, sửa đổi, bổ sung hệ thống ngạch bậc, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đầu tƣ Xác định cấu cán công chức hợp ly g n với chức nhiệm vụ quan hành nhà nƣớc, xây dựng quy định thống tinh giải biên chế quan hành chính, đơn vị nghiệp hoàn thiện chế độ tuyển dụng cán công chức, thực quy chế đánh giá, khên thƣởng, kỷ luật CBCC Nhà nƣớc, cải cách tiền lƣơng chế độ sách đãi ngộ với CBCC nâng lƣơng tối thiểu cho CBCC đủ sống lƣơng, cải cách hệ thống thang lƣơng, bảng lƣơng sở xem xét tính chất đặc điểm lao động loại CBCC, điều chỉnh bội số, hệ số tiền lƣơng thang lƣơng, bảng lƣơng Sửa đổi bổ sung quy định chế độ phụ cấp lƣơng, ban hành thực chế độ tiền thƣởng CBCC hoàn thành xuất xác nhiệm vụ, Đào tạo bồi dƣ ng lại CBCC tổ chức lại hệ thống sở đào tạo, bồi dƣ ng công chức, kết hợp đào tạo quy với hình thực đào tạo không quy, đào tạo nƣớc gửi đào tạo nƣớc Khuyến khích CBCC tự học có giúp đ Nhà nƣớc 99 Đổi máy quản lý tài theo hƣớng chất lƣợng, hiệu lực hiệu quả, hoàn thiện hoạt động giám sát tài Bên cạnh biện pháp mang tính tổng thể để đảm bảo chất lƣợng đội ngũ CBCC tỉnh nói chung sở nghiên cứu thực trạng hoạt đông QLNN ĐTNN chất lƣợng đội ngũ CBCC làm công tác tỉnh Hủa Phăn theo tác giả cần thực số giải pháp cụ thể để nhanh chóng nâng cao chất lƣợng nhƣ sau: Thứ nhất: Các quan thựuc chức QLNN FDI cần tăng cƣờng công tác quan lý CBCC thực tốt việc đánh giá g n với phân công bố trí hợp lý đội ngũ CBCC Đây nội dung quan trọng, đ i h i quan phải nghiên cứu quán triệt cách sâu s c để CBCC n m v ng chủ trƣơng, quan điểm, sách Đảng Nhà nƣớc công tác quản lý CBCC, phải n m v ng mục tiêu, yêu cầu, nguyên t c giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, đội ngũ CBCC chủ chốt, cấp uỷ ngƣời đứng đầu quan, đơn vị để có đổi cách nghĩ, cách làm cho phù hợp tình hình Quá trình thực phải có quán nguyên t c Đảng thống lãnh đạo công tác quản lý CBCC tính chiến lƣợc công tác cán xây dựng đội ngũ CBCC nhằm đáp ứng yều cầu nhân cho nhiệm vụ QLNN FDI chủ động tạo nguồn cho nh ng giải đoạn với chất lƣơng cao, đồng cấu theo yêu cầu giai đoạn phát triển KT-XH tỉnh Có quản lý tốt có đánh giá xác CBCC phải đảm bảo tính khách quan, công khai, trung thực trách nhiệm cấp uỷ Đảng, lãnh đạo quan, đơn vị Đồng thời đề cao tính trung thực CBCC tự đánh giá phát huy vài trò trách nhiệm tổ chức thành viên hệ thống trị, kịp thời phát nhân tài để bồi dƣ ng, sử dụng phát huy hết khả CBCC 100 Thứ hai: Thực qui trình khâu gi a công tác quy hoạch, đào tạo bồi dƣ ng sử dụng CBCC CBCC diện quy hoạch phải nh ng ngƣời đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nhƣng cần đƣợc tiếp tục hoàn thiện thông qua đào tạo, bồi dƣ ng, rèn luyện thử thách thực tiễn, trọng lựa chọn nguồn cán n , cán trẻ Quan tâm đào tạo sau đại học cho CBCC nứoc Sau đào tạo thiết phải g n với bồi dƣ ng, bố trí, sử dụng nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu công tác quy hoạch, đào tạo CBCC Thứ ba: Tăng cƣờng công tác luân chuyển CBCC coi khâu đột phá công tác CBCC quản lý FDI Bởi lĩnh vực kinh tế quan trọng nhạy cảm, có số vị trí không nên để CBCC đảm nhiệm thời gian dài có khả nẩy sinh tiêu cực, quyền Do đơn vị đạo tập trung, tích cực thực tốt phƣơng châm: Vƣà đẩy mạnh việc luân chuyển, vừa thận trọng, giải tốt quan hệ gi a luân chuyển với ổn định xây dựng đội ngũ có chuyên môn sau, vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu trƣớc m t, vừa coi trọng mục đích bồi d ong, rèn luyện, chuẩn bị đội ngũ kế cận Quá trình thực công tác luân chuyển luân có bƣớc thích hợp, làm tốt công tác tƣ tƣởng, nêu rõ mục đích, yêu cầu luân chuyển nơi đi, nơi đến CBCC đƣợc luân chuyển, đồng thời theo dõi, giúp đ , tạo điều kiện cho luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ Thứ tƣ: Chú trọng việc xây dựng qui chế làm việc, qui chế phối hợp hoạt động gi a quan, đơn vị tham gia vào trình quản lý hoạt động FDI khâu cấp giấy phép đầu tƣ nhằm giảm bớt đạo giấy tờ, hội hợp Thứ năm: Cần có sách, chế độ tốt hơn, hợp lý công tác CBCC thực tế cho thấy: Chính sách, chế độ công bằng, hợp lý nh ng nguyên nhân khơi dậy long nhiệt thành, sức công hiến đoàn kết đội ngũ CBCC, khuyến khích suy nghĩ sáng tạo, phát huy 101 trách nhiệm quyền hạn cá nhân, tạo điều kiện cho CBCC hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao Thứ sáu: Bên cạnh việc tập trung xây dựng đội ngũ CBCC, tỉnh cung cần đặc biệt trọng đến việc ban hành sách, phƣơng án ngƣời lao động NHƣ nêu cần thiếu lao động số lƣợng chất lƣợng, Do tỉnh cần có nh ng giải phƣơng trƣớc m t lâu dài để giải vấn đề Tác giả đƣa phƣơng án sau: + Tiếp tục đầu tƣ n a việc xây dựng sở dạy nghề tỉnh, khuyến khích thành phần kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia vào hoạt động ngày nhiều + Ban hành nh ng sách ƣu đãi đặc biệt hoạt động giáo dục đào tạo, dạy nghề để thu hút tham gia thành phần xã hội + Ban hành sách , quy định huy động dụng lao động tỉnh lao động từ địa phƣơng khác vào tỉnh, trong đến sách xã hội ngƣời lao động, bảo hộ lao động, sách ƣu đãi cho doanh nghiệp sử dụng lao đông nƣớc đặc biệt lao động địa bàn tỉnh Từ làm cho thị trƣờng lao động hấp diễn đảm bảo 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư Đẩy mạnh xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại nh ng nhóm giải pháp quan trọng nhằm tăng cƣờng thu hút, trì tăng trƣởng doanh nghiệp FDI vào tỉnh Hủa Phăn thời gian tới Các giải pháp cụ thể bao gồm: + Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại thuộc văn ph ng tỉnh trƣởng Việc thành lập trung tâm xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại cho phép chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá hoạt động xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại 102 tỉnh Hủa Phăn Việc thành lập trung tâm xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại cho phép tập trung đƣợc nguồn lực nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại Theo kinh nghiệm quốc tế, thông thƣờng tổ chức xúc tiến đầu tƣ đƣợc thành lập cấp quốc gia hay vùng, lãnh thổ thực bốn mục tiêu gồm: (1) tạo hội đầu tƣ (2) Tƣ vấn sách (3) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tƣ (4) Xây dựng hình ảnh quốc gia Để đạt đƣợc nh ng mục tiêu này, tổ chức xúc tiến đầu tƣ giới thƣờng lựa chọn thực hoạt động sau đây: - Quảng cáo hình ảnh, thông tin đầu tƣ phƣơng tiện thích hợp - Tham gia vào triển lãm, hội thảo đầu tƣ cấp độ khác - Tổ chức đoàn làm việc xúc tiến đầu tƣ, tìm hiểu hội đầu tƣ, tìm hiểu đối tác - Cung cấp thông tin theo yêu cầu nhà đầu tƣ tiềm - Thực vận động, quảng bá hội đầu tƣ nƣớc - Cung cấp dịch vụ tƣ vấn, hỗ trợ “ sau đầu tƣ” Tuỳ vào đặc điểm giai đoạn phát triển cụ thể mà tổ chức xúc tiến đầu tƣ ƣu tiên nguồn lực cho bốn mục tiêu kể Theo kinh nghiêm nhiều quan xúc tiến đầu tƣ, giai đoạn hoạt động ban đầu nh ng tổ chức thƣờng tập trung vào maketing hình ảnh quốc gia/vùng Từ đầu thập niên 1990 đến nay, trọng tâm hoạt động nh ng quan chuyển sang tạo hội đầu tƣ Về thể chế hoạt động, quan xúc tiến đầu tƣ có nhiều hình thức thể chế hoạt động khác Hình ảnh phổ biến quan xúc tiến đầu tƣ trực thuộc phủ/ quyền vùng Về kinh phí hoạt động, dù có đƣợc tổ chức dƣới hình thức n a trung bình 70% kinh phí hoạt động tổ chức xúc tiến đầu tƣ ngân sách 103 Trên sở kinh nghiêm quốc tế thực hịên tỉnh Hủa Phăn, việc thành lập “ Trung tâm xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại” đơn vị thuôc văn phòng tỉnh trƣởng Trung tâm có chức nhiệm vụ nhƣ sau: - Chức năng: Là đầu mối tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại tỉnh Hủa Phăncó chức cụ thể: (i) quảng bá giới thiệu hình ảnh tỉnh (ii) Tƣ vấn sách đầu tƣ thƣuơng mại (iii) Tạo hội đầu tƣ, (iv) Cung cấp dịch vụ tƣ vấn đầu tƣ thƣơng mại - Nhiệm vụ: (1) Phối hợp ban/ngành doanh nghiệp chuẩn bị dự án gọi đầu tƣ, (2) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại nƣớc nƣớc (3) Đầu tƣ mối liên kết với tổ chức, doanh nghiệp nƣớc, quốc tế để nghiên cứu, giới thiệu hội đầu tƣ tỉnh Hủa Phăn, (4) Quản lý trang wep xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại tỉnh Hủa Phăn, (5) Nghiên cứu đề xuất cho tỉnh trƣởng để chuẩn bị xây dựng dự án gọi đầu tƣ, (6) Cung cấp dịch vụ tƣ vấn cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tƣ thƣơng mại, - Kinh phí hoạt độngcủa Trung tâm: Kinh phí hoạt động trung tâm bao gồm: (1) Ngân sách địa phƣơng, (2) Phí lệ phí tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tƣ, thƣơng mại, (3) Hợp đồng nghiên cứu tƣ vấn đầu tƣ thƣơng mại + Tăng cƣờng tiếp cận liên kết với nhà đầu tƣ chuyên nghiệp, hiệp hội, đại diện ph ng thƣơng mại công nghiệp quốc gia vùng lãnh thổ CHDCND Lào Nhìn chung địa phƣơng CHDCND Lào nói chung sử dụng công ty tƣ vấn chuyên nghiệp tƣ vấn xây dựng dự án đầu tƣ, thực giải pháp thu hút đầu tƣ nƣớc Việc sử dụng nhà tƣ vấn chuyên nghiệp không giúp cho nâng cao chất lƣợng cho dự án gọi đầu tƣ, gây đƣợc lòng tin nhà đầu tƣ mà c n hội tốt để đào tạo nguồn 104 nhân lực thông qua tiếp xúc, làm việc với nhà tƣ vấn chuyên nghiệp đội ngũ CBCC công tác quản lý đầu tƣ tích luỹ đƣợc kiến thức, kỹ kinh nghiệm quý báu để nâng cao lực Các nhà đầu tƣ nƣớc thƣờng thông qua đại diện hiệp hội, ph ng thƣơng mại công nghệ để tìm hiểu hội đầu tƣ Lào địa phƣơng Do tăng cƣờng tiếp cận liên kết với đại diện hiệp hội, ph ng thƣơng mại công nghiệp quốc gia vùng lãnh thổ Lào để giới thiệu hội đầu tƣ, tìm hiểu nguyện vọng nhà đầu tƣ thu hút nhà đầu tƣ từ nƣớc khác giới + Hònh thiện nâng cao hiệu sử dụng trang wep xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại Tại CHDCND Lào nói chung tỉnh Hủa Phăn nói riêng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhiều hạn chế, đặc biệt xúc tiến thƣơng mại đầu tƣ Do vậy,cần đẩy mạnh n a việc ứng dụng cách xây dựng hiệu trang wep đầu tƣ tỉnh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tƣ Cấu trục wepsite bao gồm phần: giới thiệu chung, máy quyền, thông tinh kinh tế xã hội, thủ tục hành chính, dịch vụ trực tuyến, văn pháp luật, báo điện tử Trang wep giúp nhà đầu tƣ có đƣợc tranh toàn cảnh tình hình kinh tế - trị - xã hội, môi trƣờng đầu tƣ tỉnh Thông tin trang wep đƣợc cập cách thƣơng xuyên, phản ánh, nhanh chóng kịp thời, xác nhƣng tin tức, tình hình, diễn biên bật tỉnh Hủa Phăn Truy cập vào trang wep, nhà đầu tƣ tìm thấy nh ng thông tin quan tâm cách nhanh chóng, đảm bảo độ tin cậy cao Chẳng hạn nhƣ, thông khu công nghiệp trọng điểm, mức giá thuê đƣợi khu công nghiệp, quy định ƣu đãi nhà đầu tƣ đầu tƣ vào Hủa Phăn Với việc hiển thị ngôn ng tiếng Lào,tiếngViệt tiếng Anh, công cụ tìm kiểm nhanh 105 đặc biệt với dịch vụ RSS ( Realy simple Syndication – dịch vụ cung cấp thông tin đơn giản), trang wep tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tƣ nƣớc đầu tƣ nƣớc việc tìm kiếm, tiếp cận thông tin Để xây dựng vận hành hiệu trang thông tin điều quan trọng cần có đào tạo hỗ trợ cho CBCC làm việc lĩnh vực liên quan đến FDI để sử dụng hiệu trang wep công việc nhƣ sử dụng trang wep công cụ đại, hiệu thu hút buồi dƣ ng tăng trƣởng doanh nghiệp FDI + Tăng cƣờng hoạt động xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại chỗ Tăng cƣờng tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại tỉnh hủa phăn Các hoạt đỗng xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại cần đƣợc g n kết đồng ghép với Quan tâm tới hoạt động xúc tiến thƣơng mại biên pháp tích cực nuôi dƣ ng phát triển doanh nghiêp FDI Một số hoạt động cần đƣợc quan tâm tổ chức nhiều nhƣ hội thảo, triển lãm, giới thiệu hội đầu tƣ Tỉnh cần có quan tâm đầu tƣ, mở rộng quy mô trung tâm triển lãm giới thiệu sản phẩm ( thuộc Ban quản lý KCN) chon gang tầm với quy mô nhà doanh nghiệp FDI địa bàn 3.2.7 Đổi mớ c c ế kiểm tra, giám sát, tra hoạt động đầu tư trực tiếp nước Để đảm bảo hoạt động QLNN nói chung hoạt động QLNN FDI công tác tra, kiểm tra, giám sát vô quan trọng Do vậy, cần thực thƣờng xuyên công tác giám sát, kiểm tra, tra công tác hoạt động FDI tập trung vào số nội dung quan trọng sau: Kịp thời phát hiện, ng n chặn nh ng hành vị vi phạm pháp luật lĩnh vực này, có kiến nghị để xử lý kịp thời nh ng sai phạm Đồng thời tăng cƣờng công tác giám sát công đồng dự án đầu tƣ FDI địa 106 bàn tỉnh quy định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan hoạt động QLNN FDI Định kỳ rà soát, phân loaị, kiểm tra hoạt động dự án FDI để có hƣớng hợp lý thích hợp, hỗ trợ nh ng dự án có khó khăn Các quan cấp phép đầu tƣ phải tăng cƣờng kiểm tra, giám sát dự án QLNN địa bàn tỉnh để kịp thời phát khó khăn, đôn đốc dự án chậm tiến độ, chậm triển khai chƣa tuân thủ cấccam kết, đồng thời, xử lý trƣờng hợp vi phạm pháp luật Tăng cƣờng kiểm tra giám sát trình cấp phép quản lý dự án FDI quan cấp GCNĐT để chấn chỉnh công tác cấp phép quản lý sau cấp phép, tập trung vào nội dung: Việc tuân thủ quy trình, quy định pháp luật trình tiếp nhân hồ sở, thẩm tra, cấp phép, việc quy định ƣƣ đại dự án, việc thực trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau cấp phép… Tăng cƣơng phối hợp, rà soát, cần thiết tiến hành kiểm tra dự án FDI, đặc biệt lƣu ý dự án thuộc nhóm: có quy mô lớn, chiếm diện tích đất lớn, dự án nguy ô nhiễm môi trƣờng, dự án tiêu tốn lƣợng, dự án nhạy cảm khác… trình kiểm tra, giám sát phát sai phạm tuỳ theo mức độ kiến nghị quan cấp GCNĐT quan cấp GCNĐT Phối hợp với Bộ Kế hoạch đầu tƣ xây dựng hệ thống thông tin quốc gia FDI dự án có địa bàn tỉnh để giúp cho công tác giám sát đƣợc liên tục, chặt chẽ, thƣờng xuyên cập nhật phân loại tình hình thu hút, hoạt động FDI để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạch định sách quan nhà nƣớc cấp Rà soát, chấn chỉnh công tác giải tranh cấp liên quan đến FDI 107 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, giám sát dự án FDI đƣợc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tƣ Kiên đình nh ng dự án đƣợc cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tƣ mà không phù hợp với quy hoạch, quy trình, thủ tục… Quy định chế tài đủ mạnh xử lý nghiệm trƣờng hợp vi phạm quy định pháp luật kể doanh nghiệp quan thẩm quyền 3.2.8 ăng cường ng n sác N nước cho hoạt động qu n lý FDI Nhƣ biệt nhu cầu vốn FDI vào Lào nói chung tỉnh Hủa phăn nói riêng cao nh ng để đạt đƣợc nh ng nhu cầu, mục tiêu đề cần có đầu tƣ n a ngân sách Nhà nƣớc cho hoạt động QLNN FDI từ việc lập quy hoạch , kế hoạch, kêu gọi đầu tƣ việc kiểm tra giám sát dự án Tỉnh cần huy động nguồn lực tài Với thực trạng ngân sách tỉnh hạn hẹp, tác giả đề ba giải pháp sau: Thứ nhất: Hàng năm, tỉnh cần lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho việc đề nghị lên Chính phủ đề cấp phần ngân sách từ Trung ƣơng cho hoạt động quản lý FDI hàng năm để phục vụ hoạt động quản lý FDI nhƣ: lập quy hoạch, kế hoạch, chiến lƣợc phát triển FDI, hoạt động quảng bá thu hút FDI, hoạt động giám sát, tra kiểm tra dự án FDI… Thƣ hai: Huy động lực tài tinh trích phần ngân sách tỉnh cho hoạt động quản lý FDI địa bàn tỉnh Thứ ba: Huy động vốn hỗ trợ ODA cho hoạt động quản lý FDI, nguồn vốn tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực, việc hỗ trợ công nghệ, nghiên cứu khoa học vấn đề môi trƣờng… 108 KẾT LUẬN Luận văn trình bay nh ng sở lý công tác QLNN đối với, nghiên cứu thực trạng quản lý FDI tập trung sau vào tình hình thực tế Hủa Phăn, thông qua phân tích để đề xuất giải pháp đổi QLNN hoạt động FDI CHDCND Lào nói chung tỉnh Hủa Phăn nói riêng Thông qua nghiên cứu thực trạng công tác QLNN hoạt động FDI tỉnh Hủa Phăn kết hợp với nh ng kinh nghiệm số quốc gia khu vực số địa phƣơng Việt Nam nhƣ Bình Dƣơng , Đồng Nai…; việc kết hợp nhiều phƣơng pháp nghiên cứu từ phƣơng pháp lý luận làm tảng đến phƣơng pháp thực nghiệm đối chiếu với thực tiễn Luân văn xây dựng luận để đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện mô hình QLNN FDI phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Hủa Phăn, đảm bảo nguyên t c quy định, bảo đảm tính hợp lý hiệu Luân văn nghiên cứu mang tính hệ thống, kết hợp chặt chẽ gi a lý luận thực tiễn, phân tích đề xuất hệ thông giải pháp QLNN FDI, vấn đề nóng hổi mang tính thời nay, có giá trị thiết thực nghiên cứu, vận dụng giải nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm đƣa tinh Hủa Phăn lên xứng đáng với tiềm phát triển tỉnh Trong khuân khổ luận văn “ Quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc tỉnh Hủa Phăn, nƣớc CHDCND Lào”, tác giả hoàn thành nhiệm vụ đặt nh ng vấn đề cụ thể sau: Thứ nhất, hệ thống hoá sở lý luận hoạt động FDI, QLNN FDI Thứ hai, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm số quốc gia khu vực số địa phƣơng Việt Nam hoạt động FDI cở sở 109 rút kinh nghiệm vận dụng vào hoạt động quản lý FDI tỉnh Hủa Phăn CHDCND Lào Thứ ba, đánh giá thực trạng hoạt động đầu tƣ FDI, thông qua rút nh ng ƣu điểm, hạn chế tìm nguyên nhân tồn ƣu hạn chế Thứ tƣ, luân văn nêu lên nh ng mục tiêu định hƣớng giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng hoạt động QLNN FDI tỉnh Hủa Phăn, Luận văn đề cấp đến nhiều nội dung theo đối tƣợng phạm vi nghiện cứu, nhƣnh hạn chế thời gian thực luận văn nhƣ hạn chế ngôn ng tác giả ngƣời nƣớc ngoài, số nội dung nên lên theo độ gíc hệ thống, cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo tính đồng nhằm nâng cao n a tính khả thi thực tế Luận văn hoàn thành với giúp đ nhà khoa học Học viện Hành đặc biệt giúp đ hƣớng dẫn Ts Nguyễn Hoàng Quy giảng viên khoa Quản lý nhà nƣớc kinh tế, học viện Hành Quốc gia 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch đầu tƣ (2013), kỷ yếu hội nghị 25 năm đầu tƣ trực tiếp nƣớc Việt Nam, Hà Nọi Chính phủ nƣớc CHDCND Lào, Nghị định số 119/NĐ-CP Chính Phủ, ngày 20/4/2011 hƣớng dẫn thực số điều luật Khuyến khích đầu tƣ trực tiếp nƣớc Sở Kế hoạch đầu tƣ tỉnh, danh mục dự án đầu tƣ Đặng Thành Cƣơng (2012), tăng cƣơng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoìa ( FDI) vào tỉnh Nghệ An, luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tài ngân hàng, Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Học viện Chính trị Quốc gia HCM, chủ nghĩa Mác- Lênin, kinh tế trị Mác-Lênin Học viện Hành quốc gia (2011), Giao trình quản lý nhà nƣớc kinh tế ( PGS TS Trang Thị Tuyết làm chủ biên), NXB Giáo dục, Hà Nội Học viện Hành quốc gia (2011), Tài liệu bồi dƣ ng ngạch chuyên viên cao cấp, NXB Giáo dục Hà Nội Học viện Hành quốc gia (2011), Tài liệu bồi dƣ ng ngạch chuyên viên cao chính, NXB Giáo dục Hà Nội Manivanh Phichit (2009) Đề tài: “ Đầu tƣ trực tiếp nƣớc Asian vào Lào”, luận văn thạc sỹ, Hoc viện Chính trị Quốc gia HCM, Hà Nội 10 Nguyễn Hải Đăng (2011), Đầu tƣ doanh nghiệp Việt Nam nứoc trình hội nhập kinh tế quốc tế, lụân án tiến sỹ quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại hoc Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Tiến Lòng – chủ nhiệm đề tài (2009), Đầu tƣ trực tiếp Nƣớc (FDI) với chuyển dich cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên xu hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài khoa học cấp bộ, Thái Nguyên 111 12 Phonesavamh Latsavong (2010), Đề tai “ cải cách TTHC nhằm thúc đẩy thu hút FDI vào nƣớc CHDCND Lào” luận văn thạc sỹ quản lý hành công, Học viện Hành Hà Nội 13 Quốc hội nứơc CHDCND Lào, Luật Doanh nghiệp số 11/2005- QH, ngày 9/11.2005 14 Quốc hội nƣớc CHDCND Lào, Luật Khuyến khích đầu tƣ số 02/2009QH Ngày 08/07/2009 15 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, Luật đầu tƣ số 55/2005- QH, ngày 29/11/2005 16 Quốc hội nƣơc CHDCND Lào, Luật khoáng sản số 0/QH, ngày 2/12/2008 17 Sở Kế hoạch đầu tƣ, báo cáo tổng kết tinh hình quản lý đầu tƣ FDI tỉnh Hủa Phăn 18 Tập chí đầu tƣ 2012, Hà Nội 19 Tập chí đầu tƣ 2013, Hà Nội 20 Tỉnh Uỷ tỉnh Hủa Phăn báo cáo trị koá nhiệm kỳ năm 2010 – 2015và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2015 - 2020 21 Thủ tƣớng Chính phủ, Nghị định số 135/TTCP-NĐ Thủ Tƣớng Chính phủ, ngày 25/5/2009 22 Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân (2009) Giáo trình kinh tế đầu tƣ, NXB Kinh tế quốc dân Hà Nội 23 Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân (2009) Giáo trình kinh tế , NXB kinh tế quốc dân Hà Nội 24 Văn Ph ng tỉnh Hủa Phăn Chiến lƣợc phát triển KT – XH tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2016 – 2025 112 25 Vinith Xanxay (2011), Đề tài “ Tạo lập môi trƣờng đầu tƣ nƣớc CHDCND Lào” Luận văn thác sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh, Hà Nội 26 Lê Thanh Bình năm 2011, Luận văn thác sỹ, Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân“THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI FDI VÀO TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006-2011” 27 PHẠM THỊ MINH HIỀN năm 2014, Luận văn thác sỹ, Trƣờng Đại học Hành “ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HƢNG YÊN ” 113 ... HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI TỈNH HỦA PHĂN, CỘNG HOÁ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 74 3.1 Quan điểm phƣơng hƣớng tỉnh Hủa phăn quản lý nhà nƣớc đầu tƣ trực tiếp nƣớc... trực tiếp nƣớc tỉnh Hủa Phăn, nƣớc CHDCND Lào Chƣơng : Một số giải Pháp nâng cao hiệu quản lý Nhà nƣớc FDI tỉnh Hủa Phăn, nƣớc CHDCND Lào 14 Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC... đặt cho nhà nƣớc Lào nói chung, quyền tỉnh Hủa Phăn nói riêng cần phải giải Do vậy, chọn đề tài nguyên cứu “ Quản lý Nhà đầu tƣ 10 trực tiếp nƣớc tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào để làm luận văn tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh hủa phăn nước CHDCND lào , Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh hủa phăn nước CHDCND lào , Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh hủa phăn nước CHDCND lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay