Luận văn thạc sĩ phát triển chính phủ điện tử ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào

111 114 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐALASEN SUNTHON PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐALASEN SUNTHON PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BẾ TRUNG ANH HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Luận văn công trình nghiên cứu cá nhân Luận văn không chép nguyên văn công trình nghiên cứu khác Các số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực, có nguồn gốc, rõ ràng tin cậy Tôi xin cam đoan! ĐALASEN Sunthon LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bế Trung Anh, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả trình hoàn thành Luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo, cán Học viện Hành quốc gia, nơi tác giả theo học, nhiệt tình giảng dạy truyền thụ kiến thức tạo điều kiện thuận lợi trình học tập nghiên cứu tác giả Việt Nam Cảm ơn thày cô giáo Khoa Sau đại học, Học viện Hành quốc gia Ngoài ra, tác giả chân thành cảm ơn đồng nghiệp giúp đỡ, ủng hộ tác giả trình học tập viết luận văn Một lần nữa, tác giả xin cảm ơn! HỌC VIÊN DANH MỤCCÁC TỪ VIẾT TẮT CCHC CHDCND CNĐT CNH CNTT CNVT CPĐT CNTT & TT CQNN GIS E-Gov G2C G2B G2G G2E ICT ISP IP NCSA TCP ( Cải cách hành chính) (Cộng hòa dân chủ nhân dân) (Công nghệ điện tử) (Công nghiệp hóa) ( Công nghệ thông tin) (Công nghệ viễn thông) (Chính phủ điện tử) (Công nghệ thông tin truyền thông) (Cơ quan nhà nước) (Geographic information system) (E-Government) (Government to Citizens) (Government to Bussiness) (Government to Government) (Government to Employees) (information and communications technology – or technologies) (Internet service provider) (Internet Protocol) (National Computer Security Association) (Transmission Control Protocol) DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH Bảng 1.1 Các mức độ tương tác phủ điện tử…………… …18 Bảng 2.1: Xếp hạng CPĐT Lào khu vực Đông Nam Á 59 Hình 1.1: Mô hình Chính phủ điện tử………………………………….….21 Hình 2.2: Cổng thong tin quốc gia (National portal) 51 Hình 2.3:Hệ thống phần mềm dịch vụ công điện tử 53 Hình 2.4 Tra cứu tiếng Lào trang web Google (Google CLDR Survey Tool) 53 Hình 2.5 Dịch vụ công điện tử 56 Hình 2.6: Trang web cung cấp dịch công điện tử Lào (E-service) .57 Hình 2.7: Vệ tinh LAOSAT-1 64 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ .8 1.1 Tổng quan phủ điện tử 1.1.1 Khái niệm Chính phủ điện tử 1.1.2 Đặc điểm Của phủ điện tử 11 1.1.3 Các mục tiêu Chính phủ điện tử 11 1.1.4 Lợi ích Chính phủ điện tử .15 1.1.5 Các giai đoạn xây dựng Chính phủ điện tử 19 1.1.6 Các mô hình giao dịch Chính phủ điện tử 21 1.1.7 Các hình thức dạng dịch vụ chủ yếu Chính phủ điện tử 23 1.2 Cơ sở yếu tố để xây dựng phát triển CPĐT 24 1.2.1 Cơ sở để xây dựng phát triển phủ điện tử 24 1.2.2 Các yếu tố để triển khai thành công phủ điện tử .29 1.3 Phát triển dịch vụ trực tuyến 31 1.4 Kinh nghiệm triển khai phủ điện tử 37 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở CHDCND LÀO 38 2.1 Hoạt động quan phủ Lào 2.1.1 Hoạt động văn phòng phủ 40 2.1.2 hoạt động Bộ quan ngang Bộ .42 2.2 Thực trạng triển khai phủ điện tử CHDCND Lào 45 2.2.1 Hoạt động xây dựng sở hạ tầng 47 2.2.2 Hoạt động xây dựng trang Web cung cấp thông tin 50 2.2.3 Hoạt động xây nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ-công chức 54 2.2.4 Cung cấp dịch vụ công điện tử 55 2.3 Đánh giá phát triển CPĐT CHDCND Lào .60 2.3.1.Nhận thức phủ điện tử……………………………………….60 2.3.2 Hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông 60 2.2.3 Môi trường pháp lý 64 2.2.4 Bí mật an toàn thông tin…………………………………… 65 2.2.5.Thiếu nguồn vốn, nguồn nhân lực cao cấp 66 2.2.6 Cải cách hành chậm với phương thức điều hành lạc hậu .67 Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng giải pháp phát triển phủ điện tử cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 70 3.1 Phương hướng phát triển phủ điện tử CHDCND Lào .70 3.1.1 Phương hướng phát triển phủ điện tử thê giới 70 3.1.2 Quan điểm nhà nước Lào 72 3.2 Giải pháp phát triển phủ điện tử ởCHDCND Lào 76 3.2.1 Nâng cao nhận thức thay đổi cách nghĩ CPĐT 76 3.2.2 Phát triển CPĐT gắn với cải cách hành nhà nước 78 3.2.3 Phải có lộ trình, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 81 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 84 3.2.5 Nâng cao chất lượng bảo mật thông tin 85 3.2.6 Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý để triển khai Chính phủ điện tử 88 3.2.7 Phát triển nguồn tài cho phát triển Chính phủ điện tử 90 3.2.8 Nâng cao chất lượng dịch vu công trực tuyến (online)……….…… 91 3.2.9 Học tập kinh nghiệm phát triển CPĐT nước 92 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập quốc tế toàn cầu hóa nay, hầu nhận thức Chính phủ điện tử mang lại nhiều lợi ích cho phủ, doanh nghiệp người dân Chính phủ điện tử không đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa cách áp dụng công nghệ đại, rút ngắn không gian, tiết kiệm thời gian tạo khả kiểm soát rủi ro cách hiệu mà giúp Chính phủ thực vai trò quản lý nhà nước đạt hiệu tối ưu, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên xã hội, thực nhà nước dân, dân dân Phát triển Chính phủ điện tử trở thành xu hướng phát triển tất yếu quốc gia toàn giới Lào thời kỳ hội nhập phát triển, việc phát triển Chính phủ điện tử từ trung ương đến sở không yêu cầu cấp thiết mà đóng vai trò quan trọng phù hợp với nhu cầu phát triển Lào xu hướng phát triển thời đại hướng tới tăng cường lực điều hành nhà nước Chính phủ; mang lại thuận lợi cho người dân; tăng cường minh bạch, chống tham nhũng, giảm chi phí cho phủ, làm tăng thu nhập quốc dân, cung cấp dịch vụ cho người dân tốt Đảng nhân dân cách mạng Lào nhấn mạnh rằng: ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành đại hóa hành đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động, phục vụ người dân doanh nghiệp ngày tốt [8,92-93] Nhận thức vai trò xu phát triển tất yếu Chính phủ điện tử, Lào bắt đầu triển khai dự án xây dựng Chính phủ điện tử từ năm 2007 Dự án hoàn thành việc xây dựng sở hạ tầng số phần mềm xong năm 2011, bước quan trọng phát triển công nghệ thông tin truyền thông Lào, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội ổn định, nâng 10 đại bảo đảm triển khai có hiệu biện pháp quản lý hành kỹ thuật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật Để đảm bảo an toàn thông tin liệu cho dịch vụ công điện tử cần phải tiến hành bảo mật theo nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng, mức sở liệu Đồng thời việc xác thực mã hóa liệu cần phải có chế xác thực, cấp phép truy cập, mã hóa thông tin, liệu cho việc truy cập vào thông tin, dịch vụ cần phải định danh người truy cập nhằm đảm bảo an toàn cho trang thông tin điện tử trình khai thác, vận hành 3.2.6 Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý để triển khai CPĐT Trong bối cảnh phát triển nay, xây dựng chế định pháp lý giúp định hướng cho mô hình CPĐT vào ứng dụng cách thực chất yêu cầu thiết Đây việc cần thiết xây dựng CPĐT chương trình quốc gia, sử dụng nguồn lực quốc gia để thành công bắt buộc phải có tham gia quan phủ phải có khung pháp lý chung nhằm định hướng cho quan phủ xây dựng thực đồng bộ.Cơ sở pháp lý để xây dựng triển khai ứng dụng CNTT & TT không đầy đủ dẫn đến tình trạng lúng túng, không rõ phương hướng phát triển, nhiều hệ thống thông tin sau tin học hoá xong lại không sử dụng không đồng với quy chế, quy trình làm việc hành Củng cố môi trường pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy CPĐT Tiếp tục rà soát, điều chỉnh xây dựng văn quy phạm pháp luật, đảm bảo hoàn thiện hệ thống môi trường pháp lý hỗ trợ tích cực phát triển CPĐT Lào Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý để triển khai CPĐT Cụ thể, cần phải khẩn trương xây dựng quy chế đối thoại trực tuyến, 97 quy chế cung cấp thông tin hỏi đáp trực tuyến, quy chế đưa thông tin đạo, điều hànhcủa cấp, ngành lên mạng, quy chế sử dụng mạng máy tính, thư điện tử, toán điện tử… Bên cạnh đó, cần phải xây dựng khung pháp lý bảo đảm an toàn thông tin bí mật thông tin cá nhân nhằm tạo dựng niềm tin cho chủ thể tham gia vào giao dịch CPĐT Tuy nhiên thực tế ta thấy việc triển khai CPĐT chưa xác định rõ ràng quan cụ thể chịu trách nhiệm việc đạo theo chương trình thống Hiện nay, Văn phòng phủ, bưu viễn thông số quan khác tham gia triển khai Việc có nhiều quan tham gia triển khai quản lý làm việc trở nên phức tạp không thồng khó thực Do việc tạo lập khung pháp lý xác định rõ hai quan tham gia thực hiện, điều hành chịu trách nhiệm thành công thất bại CPĐT việc có ý nghĩa quan trọng, xác định rõ chức nhiệm vụ quan tiến hành, công việc tập trung đầu mối dễ phát vướng mắc thực kịp thời điều chỉnh, đồng thời biết sác tiến độ dự án Xây dựng đề án tổng thể thật cụ thể CPĐT để trình quan có thẩm quyền xem xét, tạo sở pháp lý cho hoạt động xây dựng phủ điện tử Bản đề án phải thật chi tiết bước tiến trình thực đề án, thời gian nguồn nhân vật lực tham gia vận hành dự án Các bước xây dựng mô hình CPĐT phải theo quy trình Đầu tiên phải định nghĩa rõ tầm nhìn chiến lược, sau phải đưa thiết kế Kế tiếp phải xây dựng hình mẫu triển khai sau phải tiếp tục củng cố, cập nhật Bởi tất công nghệ thay đổi theo thời gian nên sau kiểm tra phải tiếp tục trì bên cạnh phải củng cố có thay đổi cần thiết trình áp dụng Xác định nhiệm vụ rõ ràng, phân công phân cấp phối hợp thực 98 trung ương địa phương cách đồng bộ, trung ương làm địa phương phải làm xây dựng CPĐT Khi trung ương địa phương xây dựng xong kết hợp lại thành CPĐT thống từ trung ương đến địa phương Người dân doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành công mà không gặp trở ngại thực giao dịch với quan hành Điều chỉnh, bổ sung văn quy phạm pháp luật, sách liên quan cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn trình thực hiện, triển khai dự án ứng dụng CNTT & TT xây dựng CPĐT 3.2.7 Phát triển nguồn tài cho phát triển CPĐT Các giai đoạn chi phí cho việc triển khai dự án phụ thuộc vào mức độ sẵn sằng hạ tầng nay, vào lực nhà cung cấp người sử dụng phương thức cung cấp dịch vụ (thông qua Internet, qua đường điện thoại trực tuyến thông qua cửa hàng “một cửa”) Các dịch vụ mà hính phủ muống cung cấp phức tạp, tinh vi chi phí cho chúng lớn Đây yếu tố quan trọng Chính phủ cần phải huy động tối đa nguồn vốn khác để phát triển CPĐT Cân đối kinh phí để đảm bảo thực chương trình, dự án trọng điểm xây dựng sở hạ tầng CPĐT Kinh phí thực CPĐT Bộ, ngành, địa phương lấy từ ngân sách Bộ, ngành, đia phương, vốn hỗ trợ (ODA) doanh nghiệp nước nước Nguồn tài xách định dự án CPĐT thực Các yếu tố cần xem xét huy động nguồn vốn cho phát triển CPĐT: - Cần xem xét đến hợp tác khu vực tư nhân xây dựng bảo dưỡng hệ thống hạ tầng cho CPĐT - Cần phát triển hệ thống khen thưởng khuyến khích tham gia CPĐT nhân viên đội ngũ lãnh đạo Một số chiến lược huy động nguồn vốn cho phát triển CPĐT: 99 - Liên doanh, hợp tác phủ doanh nghiệp tư nhân: Chính phủ doanh nghiệp hợp tác chia sẻ chi phí, rủi ro lợi ích dự án CPĐT - Thuê ngoài: Chính phủ trực tiếp đầu tư thuê công ty tư nhân thực - Phát hành trái phiếu - Nguồn thu từ quảng cáo - Phát triển hình thức công ty nhà nước: chi phí hoản lại qua việc thu phí dịch vụ 3.2.8 Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến (online) Để tập trung đẩy mạnh cải cách hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo việc rút ngắn quy trình xử lý, thời gian chi phí thực thủ tục hành cần phải triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến: - Các đơn vị, CQNN phải tập trung đẩy mạnh, đổi ứng dụng CNTT công tác quản lý, công việc giải thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực có liên quan đến người dân doanh nghiệp Từng bước triển khai hệ thống thông tin quốc gia việc quản lý dân cư, đất đai, doanh nghiệp ban hành văn quy phạm pháp luật để thực chứng từ, hồ sơ điện tử - Triển khai việc thuê doanh nghiệp công nghệ thông tin để thực dịch vụ phần cứng, phần mềm, giải pháp để tất quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến - Nâng cấp, bổ sung tích hợp dịch vụ hành công trực tuyến bộ, ngành địa phương đơn vị trực thuộc lên cổng thông tin điện tử bộ, ngành địa phương Tích hợp dịch vụ công trực tuyến bộ, ngành địa phương lên cổng thông tin quốc gia - Xây dựng môi trường pháp lý nhiều người quan tâm Các quy 100 định việc cung cấp dịch vụ công môi trường internet với việc xây dựng sở hạ tầng thông tin, sở liệu, nhân lực phục vụ cho hoạt động quan nhà nước Các hoạt động, trao đổi thông tin quan nhà nước với cá nhân, tổ chức hoạt động phục vụ lợi ích cho cộng đồng ghi nhận văn pháp luật - Tăng cường đảm bảo an toàn bí mật thông tin cá nhân sử dụng dịch vụ hành công điện tử Với dịch vụ điện tử thuận tiện, dễ sử dụng đối ngược với vấn đề bảo mật an ninh Việc cung cấp nhiều dịch vụ với quy trình đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng độ an toàn thấp Còn hệ thống cần nhiều cấp độ đăng nhập lại không thân thiện với người dụng Vì công ty xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cần phải có phương pháp để cân hai yếu tố bảo mật dễ sử dụng 3.2.9 Học tập kinh nghiệm phát triển CPĐT nước ngoài, đẩy mạnh phối hợp với tổ chức quốc tế Toàn cầu hoá kéo quốc gia giới lại gần hơn, với tính cạnh tranh cao Trong bối cảnh trình toàn cầu hoá diễn ngày mạnh mẽ, Chính phủ phải tìm cách giúp đỡ công dân doanh nghiệp cạnh tranh môi trường toàn cầu hoá Nếu tồn hình thức truyền thống, Chính phủ gặp nhiều khó khăn thực vai trò Vậy làm để máy Chính phủ giải vấn đề Câu trả lời nhiều người tán thành phát triển CPĐT Trong bối cảnh chi phí công ngày trở thành nỗi ám ảnh thời hậu khủng khoảng, CPĐT bước cấp thiết tất kinh tế CPĐT đời dễ dàng đáp ứng yêu cầu toàn cầu hoá bàng cách áp dụng công nghệ đại, rút ngắn không gian tiết kiệm thời gian, tạo khả kiểm soát “rủi ro toàn cầu” cách hiệu Kinh nghiệm phát triển CPĐT Lào hạn chế Do vậy, việc 101 nghiên cứu học tập kinh nghiệm phát triển CPĐT quốc gia giới hữu ích Nghiên cứu đặc điểm, cách thức thất bại mà quốc gia khác trải qua giúp Lào rút nhiều kinh nghiệm, từ tham mưu cho Chính phủ nhằm hoạch định chiến lược tổng thể, đồng cho phát triển CPĐT Lào thời gian tới Trong thời đại ngày nay, thời đại mở hội nhập trao đổi thông tin Lào tận dụng ưu để giao lưu, hợp tác với nước có trình độ khoa học kỹ thuật lĩnh vực CNTT & TT phát triển, nước thành công việc xây dựng phủ điện tử để học hỏi kinh nghiệm vận dụng vào hoàn cảnh nước để xây dựng CPĐT phù hợp với điều kiện kinh tế trị, xã hội đất nước Hiện nay, Hàn Quốc, xin-ga-po, Mỹ, Anh nước đứng đầu giới phát triển CPĐT, cần học tập kinh nghiệm, cách làm nước để áp dụng vào hành nói chung CPĐT nói riêng đất nước Lào Thực tế, tình hình tài chính, kinh tế, trị xã hội cuả Lào khác biệt so với nước trên, muốn học tập nước khác cần rút kinh nghiệm cách có chọn lọc, ứng dụng thay đổi phù hợp với điều kiện riêng biệt đất nước từ rút ngắn thời gian triển khai CPĐT Nghiên cứu đặc điểm, cách thức thất bại mà quốc gia khác trải qua giúp CHDCND Lào rút nhiều kinh nghiệm, từ hoạch định chiến lược tổng thể, đồng cho phát triển CPĐT Lào thời gian tới Ngoài ra, cần phải đẩy mạnh hợp tác với tổ chức có tiếng phát triển CPĐT NIC (tập đoàn công nghệ hỗ trợ phát triển dịch vụ công trực tuyến cho phủ tiếng Mỹ), IBM, Cisco v v nhằm mục đích hỗ trợ, tư vấn công nghệ, bảo mật an toàn thông tin, giải pháp ứng dụng kỹ thuật mức độ tiên tiến Tiến tới phát triển hệ thống CPĐT 102 đại, an toàn, xác thân thiện tương lai Lào Vấn đề an toàn bảo mật vấn đề yếu hạ tầng CNTT Chính phủ Lào, vậy, phát triển CPĐT buộc phải kèm với đẩy mạnh lực an toàn bảo mật Trước mắt, lực nguồn nhân lực mảng hạn chế, sử dụng phương thức liên kết hợp tác để giải khó khăn cách tạm thời, thời gian tới phải có chiến lược phát triển đồng Để làm đòi hỏi phủ phải tăng cường hoạt động ngoại giao, kêu gọi hợp tác đầu tư với tổ chức, phủ nước lĩnh vực CNTT phục vụ cho việc xây dựng CPĐT 103 KẾT LUẬN Cuộc cách mạng CNTT & TT với trình toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ, sâu sắc toàn diện đến mặt đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội toàn giới, tạo hội cho nhũng biến đổi thành công to lớn nhiều nước giới nắm bắt hội ứng dụng, phát huy mạnh, tăng cường lực kinh tế xã hội tạo biến đổi vượt bậc đưa đất nước tiến mạnh lên phía trước Một nội dung mạnh mẽ thành công CNTT & TT CPĐT Phát triển phủ điện tử tất yếu khách quan xuất phát từ xu hướng toàn cầu Đồng thời, CPĐT mang lại lợi ích to lớn, lâu dài không cho phủ, cá nhân, doanh nghiệp mà thiết thực phát triển quốc gia toàn xã hội CPĐT Lào khoảng cách xa với nước giới, CPĐT CHDCND Lào giai đoạn đầu, tức CNTT cho phủ hoạt động có hiệu hơn, cung cấp thông tin phủ phục vụ đời sống xã hội, tin học hóa hoạt động quản lý nhà nước… Muốn Lào phải tìm hướng thích hợp ứng dụng CNTT & TT vào việc nâng cao hiệu lực hiệu quyền cấp, đồng thời bước cung cấp dịch vụ công cho người dân qua internet nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiết kiệm thời gian sức lực người dân quan hệ với phủ Để thực CHDCND Lào phải xây dựng củng cố sở hạ tầng công nghệ thông tin viễn thông, xây dựng có kế hoạch hợp lý chặt chẽ đề án phủ điện tử, loại bỏ trở ngại tâm lý tích cực tuyên truyền để đưa CPĐT tới gần người dân 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Lào Báo cáo trị ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng nhân dân cách mạng Lào, năm 2016 Báo cáo việc thực dự án xây dựng CPĐT giai đoạn năm 2007-2011 Bao cáo Bộ bưu viễn thông Lào, năm 2015 Chiến lược quốc gia khoa học công nghệ CHDCND Lào năm 2011-2020 Chiến lược phát triển ngành bưu viễn thông từ năm 2016-2020 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1986), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn 10 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn 11 Hiến pháp sửa đổi năm 2015của nước CHDCND Lào 12 Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm lần thứ VIII Chính phủ, năm 2016-2020 13 Kế hoạchphát triển Chính phủ điện tử năm (2016-2020) 14 Luật Chính phủ cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, năm 2003 15.Luật viễn thông,năm 2011 16 Luật giao dịch điện tử, năm 2012 17 Luật chống tội phạm máy tính, năm 2015 18 Nghị định số 60/Cp, ngày 03/02/2014của Thủ tướng Chính phủ tần số 19 Nghị định số 174/CP, ngày 23/5/2014 20 Nghị định số 327/CP, ngày 17/09/2014 Thủ tướng Chính phủ quản 105 lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internetvà thông tin mạng 21.Quyết định số 590, ngày 18/03/2016 cho phép tiến hành kinh doanh trung tâm giao dịch thông tin qua internet 22 Sô Đa Lasasima (2012), Từng bước quản lý nhà nước theo hướng CPĐT 23 U Đa Sắc (2005), phát triển CNTT & TT để làm cho đất nước vững mạnh II Tài liệu tiếng Việt: 24 Đoàn Mạnh Hồng (2009), Nghiên cứu xây dựng lộ trình phát triển CPĐTở việt nam đề xuất mô hình CPĐT đại học thái nguyên, Luận văn thạc sỹ, Đại học Thái nguyên 25 Khoa công nghệ thông tin Đại học phương đông, giáo trình Chính phủ điện tử 26 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Chính phủvề dịch hành công dịch vụ công trực tuyến 27 Patricia J Pascual (2003), Chính phủ điện tử, nhóm công tác e-ASEAN, eprimer-egov-vietnamese-version 28 Nguyễn Ngọc Hiến (2006), hành công, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 29 TS Nguyễn Đăng Hậu, TS Nguyền Hoài Anh, CN Ao Thu Hoài (2010), Chính phủ điện tử, Nhà xuất Thông tin Truyền thông, Hà nội 30 Nguyễn Đặng Tuấn Minh – Giám đốc tập đoàn công nghệ số MSc (2009), E-Government Service Development – A Vital Factor in Business Environment Improvement in Viet Nam, truy cập ngày 24 tháng 03 năm 2013 31.Nguyễn Nam Trung (2007), CPĐT khả áp dụng CPĐT Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Đại học Ngoại Thương (Hà Nội) 32.Thành Chung (2012), „Chính phủ điện tử: Minh bạch hơn, phục vụ tốt hơn‟, Báo điện tử Baodientu.Chinhphu.vn, truy cập ngày 19 tháng 03 năm 2013 33 Trọng Cầm (2012), „Chính phủ điện tử mạnh phải cho dân quyền giám sát‟, Báo điện tử Vietnamnet.vn, truy cập ngày 19 tháng 03 năm 2013 III Tiếng Anh: 34 ASEAN ICT Masterplan 2015 Completion Report 35 E-Government and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Status around the World by C Jain Palvia and S Sharma, 2007 eprimer-egov-vietnamese-version 36 Global e-Government Readiness Report 2008: From E-Government to Connected Governance UNPAN 2008 37 Global e-Government Readiness Report 2010: Leveraging e-Government at a Time of Financial and Economic Crisis UNPAN 2010 38 Measuring the Information Society 2010, internationalTelecommunication Union, 2010 106 39 Shailenda C.Jain Palvia and Shushil S.Sharma (2007), E-Government and EGovernance: Definitions/Domain Framework and Status around theWorld, www.iceg.net, truy cập ngày 20 tháng 03 năm 2013 40 United Nation E-government survey 2014 41 United Nation E-government survey 2016 IV Truy cập trang web 42 http://www.bkavegov.vn 43 http://doc.edu.vn 44.https://www.google.la 45.http://www.laogov.gov.la 46 www.laopdr.gov.la 47 http://www.pcworld.com.vn 48 http://aita.gov.vn 49 http://www whitehouse.gov 50 http://www.whitehouse.gov 51 http://www.worldbank.org 52 http://xaydungcongthongtin.com 107 PHỤ LỤC Hạ tầng sở phủ điện tử quốc gia 108 PHỤ LỤC Hạ tầng sở phủ điện tử CHDCND Lào 109 PHỤ LỤC Phát triển phần mềm Chính phủ điện tử 110 Phục Lục Khóa tập huấn kỹ sử dụng CNTT cho cán bộ-công chức Lào 111 ... cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận pháp lý phát triển phủ điện tử Chƣơng 2: Thực trạng phát triển phủ điện tử Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. .. tin Chính phủ điện tử, xây dựng chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, phát triển Chính phủ điện tử số nước Việt Nam Giáo trình làm rõ Chính phủ điện tử ? vấn đề liên quan đến Chính phủ điện tử. .. 3: Phương hướng giải pháp phát triển phủ điện tử Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 16 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 1.1 Tổng quan phủ điện tử Cuộc cách mạng toàn cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ phát triển chính phủ điện tử ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Luận văn thạc sĩ phát triển chính phủ điện tử ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Luận văn thạc sĩ phát triển chính phủ điện tử ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay