Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam (thực tế tại tạp chí truyền thống và phát triển, tạp chí điện tử vanhien vn, báo điện tử tamnhin net)

110 109 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN DUY TÙNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM (THỰC TẾ TẠI TẠP CHÍ TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VANHIEN.VN, BÁO ĐIỆN TỬ TAMNHIN.NET) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN DUY TÙNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM (THỰC TẾ TẠI TẠP CHÍ TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN, TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VANHIEN.VN, BÁO ĐIỆN TỬ TAMNHIN.NET) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN: TS ĐINH THỊ CẨM LÊ HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân Nội dung đƣợc nghiên cứu hoàn toàn chân thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Duy Tùng LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Tiến sĩ Đinh Thị Cẩm Lê tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn: Nâng cao hiệu hoạt động quan báo chí trực thuộc Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Thực tế tạp chí Truyền thống Phát triển, Tạp chí điện tử vanhien.vn, báo điện tử tamnhin.net) Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn Ban Giám đốc, Thầy giáo, cô giáo Học viện Hành tận tình, chu đáo trình giảng dạy truyền đạt kiến thức Xin cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Học viện Hành Chính tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành chƣơng trình cao học Xin trân thành cảm ơn lãnh đạo Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Lãnh đạo Ban thông tin Phổ biến Kiến thức, Lãnh đạo tạp chí Truyền thống Phát triển, tạp chí điện tử vanhien.vn, báo điện tử tamnhin.net đồng nghiệp tạo điều kiện cho suốt trình nghiên cứu, học tập hoàn thành luận văn Sau cùng, xin dành lời cảm ơn trân thành, sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân, bạn bè hết lòng ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trong trình thực luận văn, thân học viên cố gắng tìm hiểu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm để tổng hợp, đánh giá Tuy nhiên, hiểu biết hạn chế, kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc góp ý thầy, cô giáo quý độc giả Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Duy Tùng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LHHVN: Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam TT&PT: Truyền thống Phát triển UBND: Ủy Ban Nhân Dân HĐND: Đồng Nhân Dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ VÀ HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ 1.1 Những vấn đề chung hiệu hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí 1.1.1 Khái niệm hiệu hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí 1.1.2 Đặc trƣng hoạt động tổ chức hoạt động quan báo chí 10 1.1.3 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí 13 1.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí 14 1.2 Các nội dung tổ chức hoạt động quan báo chí 25 1.2.1 Thiết kế phân tích công việc 25 1.2.2 Tổ chức điều hành họp 26 1.2.3 Xây dựng kế hoạch làm việc 28 1.2.4 Kiểm tra kiểm soát 30 1.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí 31 1.3.1 Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho vị trí việc làm 32 1.3.2 Tính khả thi kế hoạch đƣợc xây dựng áp dụng 33 1.3.3 Áp dụng có hiệu hệ thống quy trình, thủ tục làm việc thực tế hoạt động 33 1.3.4 Khai thác sử dụng hợp lý nguồn thông tin tổ chức hoạt động 34 1.3.5 Khả phối hợp thống nhất, đồng cá nhân, phận trình thực thi nhiệm vụ 35 1.3.6 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục 36 TIỂU KẾT CHƢƠNG 37 Chƣơng THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 38 2.1 Khái quát chung Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam .38 2.1.1 Chức Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 38 2.1.2 Nhiệm vụ Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 41 2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động quan báo chí trực thuộc Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 44 2.2.1 Thiết kế phân tích công việc 44 2.2.2 Tổ chức điều hành họp 49 2.2.3 Xây dựng kế hoạch làm việc 54 2.2.4 Kiểm tra kiểm soát 58 2.3 Đánh giá chung tổ chức hoạt động quan báo chí thuộc Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 62 2.3.1 Về mặt ƣu điểm .62 2.3.2 Về mặt hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 67 2.4 Đánh giá hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí trực thuộc Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 69 2.4.1 Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho vị trí việc làm quan 69 2.4.2 Tính khả thi kế hoạch đƣợc xây dựng áp dụng 70 2.4.3 Áp dụng có hiệu hệ thống quy trình, thủ tục làm việc thực tế hoạt động 71 2.4.4 Khai thác sử dụng hợp lý nguồn thông tin tổ chức hoạt động 72 2.4.5 Khả phối hợp thống nhất, đồng cá nhân, phận trình thực thi nhiệm vụ 74 2.4.6 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục 75 TIỂU KẾT CHƢƠNG 76 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN BÁO CHÍ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 77 3.1 Nhóm giải pháp mang tính định hƣớng 77 3.1.1 Tăng cƣờng lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nƣớc 77 3.1.2 Tăng cƣờng quản lý, giám sát Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 79 3.2 Nhóm giải pháp cụ thể 82 3.2.1 Củng cố, kiện toàn cấu tổ chức quản lý hoạt động báo chí 82 3.2.2 Xây dựng phát triển đội ngũ cán có đủ phẩm chất, kỹ nghiệp vụ, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ .83 3.2.3 Xây dựng chế phối hợp cá nhân, phận thực thi nhiệm vụ 85 3.2.4 Đòi hỏi vai trò làm gƣơng ngƣời đứng đầu 86 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống định mức hƣớng đến tiêu chuẩn hóa nội dung hoạt động 89 3.2.6 Hoàn thiện sở vật chất, đại hóa trang thiết bị 91 3.2.7 Tăng cƣờng kêu gọi đầu tƣ tài 92 3.3 Các điều kiện cần đảm bảo để thực giải pháp 93 3.3.1 Sự ủng hộ cấp lãnh đạo, đặc biệt cấp cao .93 3.3.2 Cần có tâm cao thực thi nhiệm vụ 94 3.3.3 Áp dụng cách đồng giải pháp 95 TIỂU KẾT CHƢƠNG 96 KẾT LUẬN .97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH BẢNG: Bảng 2.1 Thống kê họp quan báo chí năm 2015 54 Bảng 2.2 Thống kê kế hoạch đƣợc xây dựng quan báo chí năm 2015 .58 Bảng 2.3 Thống kê phiên kiểm tra, kiểm soát quan báo chí năm 2015 62 BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 01 Tỉ lệ quan báo chí thuộc đầu mối chủ quản LHHVN 42 Biểu đồ 02: Tỉ lệ hoại hình báo/ tạp chí/ tin kháo sát thuộc LHHVN 43 HÌNH: Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức LHHVN 41 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh nay, truyền thông nói chung báo chí nói riêng lĩnh vực đóng vai trò đặc biệt quan trọng đời sống nhân loại Cùng với phát triển khoa học công nghệ nhƣ vũ bão phạm vi toàn giới, bƣớc vào giai đoạn bùng nổ thông tin phát triển mạnh mẽ loại hình truyền thông báo chí Với quốc gia giới việc xác định lộ trình quản lý, phát triển làm chủ đƣợc hoạt động truyền thông, báo chí, thông tin điều kiện để quốc gia đẩy nhanh trình phát triển kinh tế tri thức - mô hình kinh tế kỷ XXI Từ nhiều năm Đảng Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm đến sách quản lý, tạo môi trƣờng cho báo chí Việt Nam phát triển, hội nhập với xu đại chung giới, đáp ứng đƣợc nhu cầu giao tiếp, trao đổi thông tin toàn xã hội phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Liên hiệp Hội Việt Nam đƣợc thành lập theo Quyết định số 121 BT ngày 29 tháng năm 1983 Hội đồng Bộ trƣởng (nay Chính phủ) nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) quan quản lý hệ thống báo chí lớn Việt Nam nay, có chức nhiệm vụ đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ nƣớc, trí thức khoa học công nghệ ngƣời Việt Nam nƣớc ngoài; điều hòa, điều phối hoạt động hội thành viên,là đầu mối quan Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức khác nhằm giải vấn đề chung việc phát triển khoa học công nghệ;đại diện, bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp hội viên, hội thành viên, trí thức khoa học công nghệ Việt Nam Theo thống kê, Liên hiệp Hội Việt Nam trực tiếp gián tiếp quản lý hàng trăm ấn phẩm báo chí bao gồm báo, tạp chí, tin, đặc san, trang tin, báo điện tử Hệ thống tổ chức báo chí Liên hiệp hội Việt Nam có tốc độ phát triển Sự lãnh đạo ngƣời đứng đầu quan, tổ chức điều định đến toàn vấn đề cách đắn, xác; tổ chức đạo thực vấn đề có hiệu quả; đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bảo đảm nghị quyết, đƣờng lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nƣớc; đảm bảo tôn trọng thực tôn chỉ, mục đích hoạt động đƣợc Nhà nƣớc công nhận; định hƣớng điều chỉnh hoạt động quan, tổ chức để hƣớng đến đạt kết cụ thể, thiết thực Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng đó, thời gian qua quan báo chí thuộc Liên hiệp Hội Việt nam trọng nêu cao vai trò gƣơng mẫu, tiên phong ngƣời lãnh đạo quan báo chí thi hành nhiệm vụ Nhờ đem lại nhiều tác động tốt đến công tác xây dựng, phát triển hệ thống thông tin, báo chí Liên hiệp Hội, nâng cao hiệu hoạt động quan, tổ chức báo chí, thực tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật Đảng Nhà nƣớc; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội nhƣ quảng bá hình ảnh, hoạt động quan chủ quản – Liên hiệp Hội Việt Nam Trong phát triển quan mình, vai trò ngƣời đứng đầu – tổng biên tập, lãnh đạo quan báo chí ngày trở nên quan trọng hết Vì vậy, nâng cao phát huy hiệu vai trò ngƣời lãnh đạo nhiệm vụ tối quan trọng quan báo chí thuộc Liên hiệp Hội, việc xây dựng hoàn giải pháp để phát huy vai trò ngƣời đứng đầu việc cấp bách cần thiết: - Cần có lĩnh trị lập trường tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, khách quan công tâm công việc Tổng biên tập, ngƣời đứng đầu quan báo chí cần phải có lĩnh trị lập trƣờng tƣ tƣởng vững vàng Trong xã hội biến động nhƣ nay, tác động yếu tố bên ngoài, lực thù địch, lợi dụng nhằm mục đích sai lệch, tuyên truyền tƣ tƣởng sai trái ngày trở nên tinh vi, thủ đoạn hết ngƣời đứng đầu quan thông báo chí, phận hệ thống truyền thông, truyền bá tƣ tƣởng, sách, pháp luật Đảng Nhà 87 nƣớc… ngƣời lãnh đạo quan báo chí cần có lĩnh trị lập trƣờng tƣ tƣởng vững vàng hết, trung với Đảng, Nhà nƣớc, hoạt động khuân khổ pháp lý hệ thống quy định pháp luật mà Nhà nƣớc quy định, theo tôn chỉ, mục đích hoạt động Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo quan báo chí gƣơng để nhân viên, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đội ngũ nhà báo nhìn vào học tập, vậy, hoạt động, lúc, nơi cần có nghiêm túc, ứng xử quán, văn hóa; đặc biệt cần có phẩm chất đạo đức tốt, khách quan công tâm công việc Đây điều kiện để nguồn động viên, động lực, khích lệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên thực tốt nhiệm vụ mình, sở để nâng cao hiệu tổ chức hoạt động quan - Là người giỏi chuyên môn, có tư quản lý tầm nhìn chiến lược Nhà quản lý quan báo chí phải ngƣời không giỏi tƣ quản lý, mà đòi hỏi phải giỏi chuyên môn Họ chuyên gia lĩnh vực hoạt động báo chí quan Sự kết hợp chuyên gia giỏi lĩnh vực chuyên môn kết hợp với tƣ quản lý tốt tảng, sở xây dựng chiến lƣợc phát triển sâu rộng cho quan mình, tạo phát triển ổn định bền vững phát triển cửa quan - Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao kỹ lãnh đạo Nhƣ nói phần trên, nhà quản lý quan báo chí thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đa phần cán hƣu, họ chuyên gia ngành, lĩnh vực chuyên môn… làm báo chí Trong số họ, có nhiều nhà quản lý quan báo chí trƣớc chƣa nhà quản lý quan, công sở Vì vậy, họ giỏi chuyên môn nhƣng tƣ quản lý, kinh nghiệm quản lý công sở nói chung quan báo chí nói riêng nhiều khó khăn, hạn chế Việc nâng cao kỹ lãnh đạo, quản lý cần thiết tƣơng đối cấp bách bối cảnh kinh tế có nhiều biến động nhƣ nay, tính quan trọng thông tin, truyền thông nhƣ để đối phó với phát triển loại hình báo chí, quan báo chí khác… nhằm tránh tụt lùi, xuống quan báo chí Liên hiệp Hội 88 - Nâng cao kiến thức, kỹ năng, ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành quan, tổ chức Ngƣời lãnh đạo quan báo chí mặt quan truyền thông, họ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng thành bại, phát triển hay tụt lùi quan Là gƣơng nhân viên noi theo, không đạo đức, văn hóa; không chuyên môn, nghiệp vụ mà họ phải gƣơng việc học hỏi, bồi dƣỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ nhiều khía cạnh, đặc biệt khía cạnh công nghệ thông tin Báo chí – lĩnh vực hoạt động đặc thù, coi thông tin chất dẫn, “máu”, nguồn sống hoạt động Trong thời đại mà sức mạnh công nghệ thông tin lên nhƣ nay, yêu cầu lãnh đạo quan báo chí luôn quán triệt nâng cao kiến thức, kỹ ứng dụng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin quản lý điều hành quan điều cấp bách cần thiết Quá trình hội nhập tạo cho nhiều hội việc đẩy mạnh công công nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc theo phƣơng thức rút ngắn Tuy nhiên đôi với hội thách thức đặt ra, hết ngƣời đứng đầu quan báo chí cần phải hiểu rõ nội dung trách nhiệm, vai trò để nâng cao tính hiệu hoạt động quản lý quan truyền thông, báo chí kèm với hình ảnh cá nhân ngƣời lãnh đạo đại diện cho tổ chức Trên sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, vai trò họ ngày đƣợc khẳng định Do đó, ngƣời đứng đầu đơn vị nghiệp công lập cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm quyền hạn hoạt động đơn vị, bƣớc nâng cao lực quản lý, kỹ chuyên môn không ngừng chủ động ứng phó thay đổi tổ chức bối cảnh đổi giai đoạn 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống định mức hướng đến tiêu chuẩn hóa nội dung hoạt động Hoàn thiện hệ thống định mức nhiệm vụ quan trọng phát triển quan nói chung Hoạt động có ảnh hƣởng không nhỏ đến việc nâng cao hiệu tổ chức hoạt động quan, sở để hƣớng đến tiêu chuẩn hóa nội dung hoạt động nói chung nội dung hoạt động quan báo chí nói riêng 89 Để thực đƣợc tốt hoạt động hoàn thiện hệ thống định mức, làm để hƣớng đến tiêu chuẩn hóa nội dung hoạt động quan, trƣớc hết đòi hỏi quan báo chí cần xác định rõ vai trò việc hoàn thiện hệ thống định mức: trƣớc hết, hệ thống định mức tiêu chuẩn lao động khoa học; sở để phân phối quyền lợi theo lao động; sở để nâng cao hiệu công việc cá nhân phận thực thi nhiệm vụ; sở để lập kế hoạch hoạt động cho quan, tổ chức: kế hoạch tiền lƣơng, kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch sản xuất Việc xác định định mức cho nội dung công việc đƣợc thực đầy đủ khoa học tảng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tăng suất hoạt động; sở để đánh giá mức độ hoàn thiện công việc đội ngũ nhân sự, đồng thời cứ, sở việc kiểm tra, theo dõi mức độ hoàn thành công việc nhân sở để xây dựng hệ thống chi trả tiền thù lao, chế độ đại ngộ khác quan Trên sở xác định vai trò, tầm quan trọng hệ thống định mức phát triển quan, nhà quản lý báo chí cần xây dựng hệ thống định mức cụ thể lĩnh vực quan nhƣ: - Hệ thống định mức tài - Hệ thống định mức sử dụng tài sản công - Hệ thống định mức phân bổ tin số báo, chuyên mục - Hệ thống định mức nhân - Hệ thống định mức thời gian hoàn thành công việc, nhiệm vụ - Định mức khác: Để hệ thống định mức đƣợc xây dựng khoa học, hợp lý nhằm phát huy hiệu quả, hƣớng đến xây dựng tiêu chuẩn hóa nội dung hoạt động tƣơng ứng quan, từ nâng cao hiệu tổ chức hoạt động đồi hỏi phải có phối kết hợp chặt chẽ cá nhân, phận quan báo chí Nhƣ vậy, muốn đạt hiệu hoạt động, tạp chí Truyền thống Phát triển, tạp chí điện tử vanhien.vn báo điện tử tamnhin.net cần phải xác định rõ ràng, cụ thể định mức lao động Công việc cần phải đƣợc tiến hành có khoa 90 học, có hệ thống để đƣa định mức xác nội dung công việc cụ thể Hòan thiện công tác định mức vô quan trọng quan, tổ chức Bởi việc hoàn thiện định mứclà sở để lập kế hoạch hoạt động,là điều kiệncho việc phân công lao động, sở kiểm tra, đánh giá kết việc thực công việc, yếu tố giúp cho tăng suất lao động tảng để tổ chức lao động khoa học,xác định xác số lƣợng, chất lƣợng nhân viên, từ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, phù hợp đồng thời tảng cho công tác khen thƣởng, kỷ luật, 3.2.6 Hoàn thiện sở vật chất, đại hóa trang thiết bị 3.2.2.1 Bố trí trụ sở làm việc hợp lý Bố trí nơi làm việc đội ngũ cán quan việc xác định vị trí, phòng làm việc theo trình tự định, phù hợp với phát triển xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phận cá nhân quan Bố trí nơi làm việc hợp lý đảm bảo yếu tố môi trƣờng, tâm sinh lý, phù hợp với điều kiện kỹ thuật góp phần cải thiện điều kiện lao động, khả làm việc, sáng tạo cán bộ, từ hiệu công việc đƣợc nâng cao Hiện nay, quan báo chí đƣợc khảo sát đa phần có địa điểm làm việc chật hẹp, sở bố trí không đồng bộ, đại; đa phần trụ sở cũ thuê, nằm xa quan chủ quản nên ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu làm việc 3.2.2.2 Hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật Ở rõ ràng vai trò việc trang bị kỹ thuật đại nhƣ việc đồng hóa phƣơng tiện, công cụ hỗ trợ tác nghiệp đóng vai trò quan trọng Trong bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập quốc tế, thân quan báo chí thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải có chủ động việc đại hoá phƣơng tiện công cụ truyền thông, hƣớng tới việc phát triển tập đoàn truyền thông vững mạnh có đủ sức cạnh tranh môi trƣờng toàn cầu hoá Các cán tham gia hoạt động báo chí cần phải đƣợc trang bị công cụ làm việc đáp ứng đƣợc với nhiệm vụ 91 Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quan báo chí thiếu trang thiết bị, máy đại, nhƣ: máy tính, máy in, máy fax, máy ảnh, máy ghi âm, máy quay, lại tủ đựng tài liệu, loại kệ giá Đây trang thiết bị thiết yếu để hỗ trợ đội ngũ cán báo chí làm việc Các trang thiết bị cần đƣợc bố trí, trang bị đầy đủ, đại phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ để làm giảm bớt phần lao động chân tay, đem lại suất, hiệu làm việc cho đội ngũ phóng viên, ngƣời làm báo Việc trang bị trang thiết bị cần phải đáp ứng yêu cầu sau: Thứ nhất, phải phù hợp với nhu cầu công việc: điều đảm bảo phƣơng tiện đƣợc trang bị giúp ích cho việc thực công việc đƣợc tiến hành hiệu quả, tránh lãng phí, tiết kiệm ngân sách Thứ hai, phải góp phần tạo nét đặc thù văn hóa cho quan: trang thiết bị phải đảm bảo yêu cầu tính chất lƣợng, thẩm mỹ, phù hợp đặc tính công việc, giúp cán thoải mái làm việc Thứ ba, phải không ngừng đổi đại hóa để đáp ứng tốt yêu cầu phát triển công nghệ bối cảnh ngày Muốn thực tốt yêu cầu cần phải xem xét điều kiện cụ thể quan Việc trang bị phải dựa nhu cầu thực tế công việc, trang thiết bị có quan, lực sử dụng cán khả tài đơn vị Ngoài ra, cần có chế kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng trang thiết bị, kiểm tra tình trạng đánh giá hiệu tổ chức hoạt động Đảm bảo phục vụ công việc nhƣ sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí, trì hoạt động trang thiết bị Đồng thời, cân nhắc xem xét việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị, xây dựng chế, quy chế sử dụng trang thiết bị quan 3.2.7 Thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn tài cho quan báo chí Các quan báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam cần ý tới khía cạnh kinh tế, tự chủ sáng tạo hoạt động, nhằm tăng cƣờng lợi nhuận kinh doanh để tái đầu tƣ, mở rộng thu hút nhà đầu tƣ cho hoạt động khoa học, báo chí chuyên ngành khoa học 92 Là quan báo chí chuyên ngành hàng đầu, nơi quy tụ nhiều nhà khoa học với thâm niên lĩnh vực làm công tác báo chí, chuyên gia công tác nhiều năm quan đầu ngành Nhà nƣớc, vậy, với đam mê nghiên cứu viết báo nhằm tránh lãng phí tri thức, mong muốn truyền tải tri thức đến đông đảo ngƣời dân, tri thức trẻ đồng thời kiến thức khoa học cần phải đƣợc truyền tải rộng rãi hoạt động doanh nghiệp, sở nghiên cứu, sáng tạo khoa học Chính đòi hỏi nhà khoa học cần chủ động, tích cực kết nối, thu hút nguồn đầu tƣ tài Để điều kiện cho tạp chí hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện kỹ thuật nhằm tạo sản phẩm có chất lƣợng, mở rộng phạm vi ảnh hƣởng, tạo động lực làm việc cho cán bộ, phóng viên đội ngũ làm báo khác 3.3 Các điều kiện cần đảm bảo để thực giải pháp 3.3.1 Sự ủng hộ cấp lãnh đạo, đặc biệt cấp cao Các quan báo chí trực thuộc Liện hiệp Hội Việt Nam trình tổ chức hoạt động gặp nhiều khó khăn chế tự chủ, tự trang trải, tự chịu trách nhiệm, phải huy động nguồn vốn tự thân để đầu tƣ trang thiết bị trả lƣơng nhân công hoạt động làm báo Để trở thành quan báo chí có sức mạnh truyền thông lớn tƣơng lai, đòi hỏi trƣớc mắt cần có ủng hộ lớn quan Trung ƣơng, cấp lãnh đạo, đặc biệt lãnh đạo cấp cao nhƣ: Ban Tuyên giáo Trung ƣơng, Bộ Thông tin Truyền thông Sự ủng hộ đến từ tạo hành lang pháp lý thống quản lý điều hành quan báo chí thuộc tổ chức trị - xã hội, từ văn đạo quản lý thống nhất, thông suất Bên cạnh ủng hộ mặt nhân sự, đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao ký năng, nghiệp vụ báo chí quan báo chí thuộc LHHVN thông qua khóa bồi dƣỡng kỹ năng, nghiệp vụ báo chí Đặc biệt, cần có ủng hộ mạnh mẽ nhiều quan báo chí thuộc LHHVN từ khía cạnh tài chính, hỗ trợ, kêu gọi thu hút nguồn lực tài trợ, quản cáo quan báo chí để trƣớc hết thực tốt khâu “duy trì, tồn tại” bối cảnh ngày 93 Về lâu dài, để phát triển mạnh mẽ, đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ với Đảng, Nhà nƣớc, Liên hiệp Hội nhƣ đáp ứng đƣợc nhƣ cầu hệ thống báo chí nói chung, quan báo chí cần có sách phát triển cụ thể, thích hợp nhằm thu hút nguồn tài trợ, quảng cáo Chỉ giải đƣợc ổn thỏa bền vững vấn đề tài cho quan, lúc việc thực mục tiêu, nhiệm vụ đặt mang lại hiệu tích cực nhất, tối ƣu 3.3.2 Cần có tâm cao thực thi nhiệm vụ Mục tiêu chung quan báo chí Liên hiệp Hội thực tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật Đảng nhà nƣớc đến ngƣời dân, phổ biến kiến thức mặt đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ, nghệ thuật đến bạn đọc; truyền bá kiến thức, tri thức khoa học, công nghệ nhƣ hình ảnh, hoạt động liên hiệp Hội Việt Nam đến đời sống ngƣời dân Để thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ đòi hỏi trƣớc hết quan báo chí phải tự nâng hiệu tổ chức hoạt động, nhƣng để thực đƣợc điều đó, cần có cố gắng tâm lớn việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm toàn thể lãnh đạo nhƣ đội ngũ phóng viên, biên tập viên, ngƣời làm công tác báo chí quan báo chí thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam Nhà lãnh đạo quan báo chí phải giữ vai trò định quan trọng kết việc thực chƣơng trình, kế hoạch hoạt động Lãnh đạo quan báo chí cần phải gƣơng cho cấp dƣới noi theo, đồng thời ngƣời lãnh đạo ngƣời đôn đốc, kiểm tra, giám sát trình thực công việc cán phóng viên, biên tập viên, đội ngũ ngƣời làm báo Để đáp ứng đƣợc điều yêu cầu ngƣời lãnh đạo phải nhận thức rõ, đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa nhiệm vụ, kế hoạch; nắm vững kiến thức cần thiết, kỹ quản lý, điều hành công sở; có trình độ chuyên môn cao, tƣ chất đạo đức tốt, có tầm nhìn bao quát, cách xử lý công việc linh hoạt, nhanh gọn, khoa học, hợp lý; ngƣời có khách quan, không thiên vị, coi phát triển chung quan mục đích cao nhất; có tinh thần trách nhiệm với lời nói định mà đƣa Mỗi định lãnh đạo thể ý chí, tâm gƣơng mẫu tự giác thực đạo, thống chặt chẽ từ xuống dƣới 94 Mỗi cán đội ngũ ngƣời làm báo quan phải có ý thức, tinh thần trách nhiệm đối việc việc đƣợc giao phó Họ phỉa ngƣời có tâm huyết với nghề, am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, có đam mê học hỏi, thƣờng xuyên tham gia khóa tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nhƣ chuyên môn; không ngừng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm vói đồng nghiệp, lãnh đạo để tự nâng cao trình độ Đồng thời, họ phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, đạo đức nghề, phân công lãnh đạo tạo không khí lành mạnh, học thuật, nhƣ đoàn kết nội bộ, phối hợp với việc thực thi nhiệm vụ chung Giữa lãnh đạo thành viên phải có liên hệ mật thiết trình thực thi nhiệm vụ, kế hoạch đƣợc đặt 3.3.3 Áp dụng cách đồng giải pháp Việc áp dụng cách đồng giải pháp trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam việc hêt sức quan trọng để đảm bảo thống hệ thông, nhằm đạt tối ƣu mục tiêu đặt Để giải pháp thực có hiệu quả, thực cần áp dụng đồng giải pháp đó, giải pháp có mối liên hệ mật thiết, tác động qua lại với tạo liên kết hệ thống, tách biệt giải pháp không đạt đƣợc kết không mang lại hiệu nhƣ mong muốn, đồng thời không phát huy đƣợc hiệu tối ƣu giải pháp Sẽ khó mang lại hiệu cao cho hệ thống Do vậy, phải thực đồng nhóm giải pháp để đảm bảo cho tính khả thi đề xuất nêu 95 TIỂU KẾT CHƢƠNG Trên số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam Điều quan trọng cần thiết trƣớc mắt tăng cƣờng quản lý, đạo thống nhất, đồng Đảng, Nhà nƣớc Liên hiệp Hội Việt Nam; huy động đƣợc nguồn lực tài ổn định, đổi trang thiết bị kỹ thuật phƣơng thức làm việc, nâng cao chất lƣợng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán phóng viên, biên tập viên; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu công nghệ thông tin vào quản lý làm việc Có nhƣ vậy, việc tổ chức hoạt động quan báo chí thuộc Liên hiệp hội Việt Nam hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu tổ chức hoạt động đƣợc nâng cao, đáp ứng yêu cầu quan ngôn luận Liên hiệp hội, yêu cầu phát triển truyền thông, báo chí bối cảnh toàn cầu hóa 96 KẾT LUẬN Đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ thông tin bối cảnh hội nhập quốc tế nay, việc nâng cao hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí việc cần thiết quan trọng Yêu cầu đặt hội thuận lợi nhƣng thách thức quan báo chí, đòi hỏi quan báo chí phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện để tiến kịp với phát triển kinh tế - xã hội Với chức năng, nhiệm vụ quan ngôn luận Đảng Nhà nƣớc, Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam – nơi quy tụ hàng trăm đơn vị hội ngành, tổ chức khoa học công nghệ nƣớc, nhà khoa học hàng đầu nƣớc, có sứ mệnh phải truyền bá sách, pháp luật Đảng Nhà nƣớc, truyền tải kiến thức khoa học, công nghệ, văn hóa nhƣ mặt đời sống xã hội, thông tin hoạt động quan Liên hiệp Hội Việt Nam đến đông đảo ngƣời dân, việc đánh giá hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí trực thuộc LHHVN cấp bách, điều đƣợc xây dựng dựa tiêu chí cụ thể: phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho vị trí việc làm quan, tính khả thi kế hoạch đƣợc xây dựng áp dụng; áp dụng có hiệu hệ thống quy trình, thủ tục làm việc thực tế hoạt động; khả cung cấp điều kiện, trang thiết bị làm việc áp dụng tiến công nghệ thông tin công việc; hoạt động kiểm tra, kiểm soát đƣợc thực thƣờng xuyên, liên tục; khai thác sử dụng hợp lý nguồn thông tin tổ chức hoạt động; khả phối hợp thống nhất, đồng cá nhân, phận trình thực thi nhiệm vụ Việc đánh giá hiệu tổ chức hoạt động quan báo chí giúp cho quan báo chí trực thuộc LHHVN hoàn thiện mặt tổ chức hoạt động để đáp ứng yêu cầu quan ngôn luận hàng đầu LHHVN Trên sở nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động quan báo chí trực thuộc LHHVN, phân tích, làm rõ mặt tích cực, ƣu điểm, nhƣ hạn chế, tiêu cực hoạt động tổ chức quan báo chí, ảnh 97 hƣởng đến hiệu hoạt động chung quan, từ đƣa đƣợc giải pháp, nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quan báo chí: tăng cƣờng lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nƣớc, tăng cƣờng giám sát, hỗ trợ LHHVN; tăng cƣờng kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân lực nhƣ kỹ quản lý ngƣời lãnh đạo, huy động hỗ trợ tài từ nhiều phía; ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động quản lý; đổi đại hóa trang thiết bị kỹ thuật nhƣ hoàn thiện hệ thống định mức hƣớng đến tiêu chuẩn hóa nội dung hoạt động Tóm lại, việc vận dụng, áp dụng cách linh hoạt, có hiệu giải pháp, nhóm giải pháp đề cập luận văn phần áp dụng vào số quan báo chí thuộc LHHVN nhằm nâng cao hiệu tổ chức hoạt động chung hệ thống quan báo chí Tuy nhiên, vấn đề tƣơng đối rộng, khó phức tạp, vậy, nội dung trình bày nhƣ đề xuất, giải pháp đƣa chƣa đủ nhiều thiếu sót, không tránh khỏi hạn chế định Hy vọng sau có công trình nghiên cứu mức độ chuyên sâu vấn đề này./ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Tạ Hữu Ánh, (2002), Công tác hành – văn phòng quan Nhà nước, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Nguyễn Phƣơng Anh (2015), Chất lượng hoạt động Văn phòng quan cấp Sở Ninh Bình, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công Ban Chấp hành TW (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X họp tháng 7-2007 Ban Chấp hành TW, Kết luận Ban Bí thư số 145-TB/TW tiếp tục đẩy mạnh việc thực Chỉ thị 45-CT/TW Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn từ đến năm 2010 Bộ Chính Trị, Chỉ thị 45-CT/TW Bộ Chính trị Trung ương Đảng "Về đẩy mạnh hoạt động Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam” Bộ Chính Trị, Chỉ thị số 42-CT/TW Bộ Chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Liên hiệp Hội Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Chính Phủ (1983), Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chính Phủ (1983), Quyết định 1795/QĐ – TTg việc phê chuẩn điều lệ hoạt động Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam Chính Phủ (2000), Chỉ thị 14/2000/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ "Về việc triển khai thực biện pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động Liên hiệp Hội Khoa học Kĩ thuật Việt Nam" 10 Chính Phủ (2002), Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg hoạt động Tư vấn, Phản biện Giám định xã hội Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 11 Chính Phủ (2007), Nghị định 157/2007/NĐ – CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 Chính Phủ việc quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị thi hành nhiệm vụ, công vụ 99 12 Đại từ điển Tiếng Việt, (2008), Nhà Xuất Văn hóa – Thông tin 13 Học viện Hành Quốc gia (2002) Nghiệp vụ thư ký văn phòng tổ chức, NXB Đại học Quốc gia Hà nội 14 Học viện Hành chính, (2008), Giáo trình Hành Chính Công, Nxb Khoa học - Kỹ thuật 15 Học viện Hành chính, (2007), Giáo trình Kỹ thuật tổ chức điều hành công sở, Nxb Khoa học - Kỹ thuật 16 Học viện Hành chính, (2002), Hành văn phòng quan hành Nhà nước, Nxb Đại học Quốc gia, Hà nội 17 Học viện Hành (2011), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Khoa học - Kỹ thuật 18 Nguyễn Hữu Hiếu, (2012), Nâng cao hiệu hoạt động UBND huyện từ thực tiễn Nghệ An, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công 19 Kỷ yếu đề tài khoa học, học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, (2002) 20 Kỷ yếu đề tài khoa học, (2002), Nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho người lao động doanh nghiệp Nhà nước địa bàn Hà Nội, học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 21 Liên hiệp Hội Việt Nam (2015), Báo cáo kết Chương trình khảo sát thực trạng hoạt động quan báo chí thuộc LHHVN, Ban Thông tin Phổ biến kiến thức LHHVN thực từ năm 2013 đến 2015 22 Miêu Tú Kiệt (Trọng Kiên dịch ) (2003), Phương pháp quản lý hành hiệu - Nâng cao hiệu tổ chức hành chính, Nxb Lao động xã hội 23 Ngôn ngữ Việt Nam, Từ điển Tiếng Việt (2008), NXB Thanh Niên 24 Hoàng Phê, (1990), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà nội 25 Nguyễn Văn Phƣơng (2012), Nâng cao hiệu hoạt động văn phòng HĐND UBND huyện địa bàn Bắc Giang qua thực tiễn Huyện Việt Yên, Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công 26 Quốc Hội (1989), Luật báo chí năm 1989 27 Quốc Hội (1999), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Báo chí 100 28 Nguyễn Đức Quân (2006), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân 29 Nguyễn Văn Thâm (2006), Giáo trình Tổ chức Điều hành Công sở, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Nguyễn Văn Thâm, (2012), Tổ chức điều hành công sở, NXB Khoa học kỹ thuật 31 Nguyễn Đăng Thành (2012), Đo lường đánh giá hiệu quản lý hành Nhà nước, thành tựu Thế giới ứng dụng Việt Nam, Nxb Lao động 32 Lƣu Kiếm Thanh, Bùi Xuân Lự, Lê Đình Chúc (2002), Hành Văn phòng quan Hành Nhà nước, Nxb Đại học Quốc gia, Hà nội 33 Lƣu Kiếm Thanh (2008) Công tác văn phòng bối cảnh đại hóa hành Nhà nước, Tạp chí Tổ chức Nhà nƣớc 34 Phan Hữu Trí (2012), Lý thuyết tổ chức, Nxb Chính trị Quốc Gia 35 Từ điển ngôn ngữ học,(2003) NXB Văn hóa thông tin 36 Vƣơng Hoàng Thuấn (2000), Kỹ nghiệp vụ Văn phòng, Nxb Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 37 Vũ Quang Thắng, (2012) Ứng dụng Công nghệ thông tin để nâng cao hiệu hoạt động văn phòng Bộ Công An, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công 38 Bùi Thế Vĩnh, Võ Kim Sơn, Lê Thị Văn Hạnh , Đinh Văn Tiến, (1998), Thiết kế tổ chức Hành Nhà nước, Nxb Thống kê Hà Nội 39 Nguyễn Thu Vân (2006), Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quản lý hành chính, Tạp chí Quản lý Nhà nƣớc, số 126 (7/2006) Tiếng Anh 40 Johnes, J and Taylor, J (1990) Performance Indicators in Higher Education 101 ... chức hoạt động quan báo chí thuộc LHHVN, chọn đề tài: Nâng cao hiệu hoạt động quan báo chí trực thuộc Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam (thực tế Tạp chí Truyền thống Phát triển, Tạp chí điện tử Vanhien. vn,. .. Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 41 2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động quan báo chí trực thuộc Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN DUY TÙNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM (THỰC TẾ TẠI TẠP
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam (thực tế tại tạp chí truyền thống và phát triển, tạp chí điện tử vanhien vn, báo điện tử tamnhin net) , Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam (thực tế tại tạp chí truyền thống và phát triển, tạp chí điện tử vanhien vn, báo điện tử tamnhin net) , Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam (thực tế tại tạp chí truyền thống và phát triển, tạp chí điện tử vanhien vn, báo điện tử tamnhin net)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay