Luận văn thạc sĩ cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại ủy ban nhân dân huyện phú xuyên, thành phố hà nội

134 124 1
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2017, 00:01

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các số liệu trích dẫn trình nghiên cứu ghi rõ nguồn gốc xuất xứ HỌC VIÊN Chu Văn Khánh LỜI CẢM ƠN Trước hết, cho phép bày tỏ lời cảm ơn tới TS Nguyễn Văn Hậu tận tình hướng dẫn giúp đỡ trình nghiên cứu thực hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo Học viện Hành quốc gia khoa Sau đại học giảng dạy, truyền thụ kiến thức say mê nghiên cứu, quan tâm chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, thực hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn ! HỌC VIÊN Chu Văn Khánh DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CCTTHC: Cải cách thủ tục hành CCHC: Cải cách hành HCNN: Hành nhà nước HĐND: Hội đồng nhân dân TTHC: Thủ tục hành UBND: Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 10 1.1 Khái quát thủ tục hành 1.2 Cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường 19 1.3 Cơ sở pháp lý nội dung triển khai thực cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường 23 1.4 Ý nghĩa cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường 26 1.5 Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa, cửa liên thông” lĩnh vực Tài nguyên môi trường 27 1.6 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành số địa phương 31 Tiểu kết Chương 35 Chương THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 36 2.1 Khái quát huyện Phú Xuyên 36 2.2 Cơ cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân huyện Phú Xuyên 39 2.3 Hoạt động Uỷ ban nhân dân, phòng Tài nguyên môi trường Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Xuyên 41 2.4 Các thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường 69 2.5 Tổng hợp kết giải thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên giai đoạn từ 2011 đến 2015 69 2.6 Thái độ tác phong làm việc cán bộ, công chức cá nhân, tổ chức 71 2.7 Đánh giá kết giải thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên giai đoạn từ 2011 đến 2015 72 2.8 Bài học kinh nghiệm cải cách thủ tục hành Uỷ ban nhân dân huyện Phú Xuyên 79 Tiểu kết Chương 81 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 82 3.1 Định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội cải cách thủ tục hành Uỷ ban nhân dân huyện Phú Xuyên giai đoạn 2015 – 2020 82 3.2 Phương hướng cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường Uỷ ban nhân dân huyện Phú Xuyên 83 3.3 Các giải pháp cụ thể cải cách thủ tục hành Uỷ ban nhân dân huyện Phú Xuyên 85 3.4 Kiến nghị 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình thực chế “một cửa” 28 Sơ đồ 1.2 Quy trình thực chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước cấp 29 Sơ đồ 1.3 Quy trình thực chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước cấp 30 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên 40 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cái cách hành yêu cầu khách quan, nội dung quan trọng nghiệp đổi toàn diện nước ta, cải cách hành đặt thành nhiệm vụ có tầm chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cải cách thủ tục hành góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia - yếu tố sống đất nước bối cảnh cạnh tranh gay gắt hội nhập quốc tế sâu rộng nước ta xu hướng quốc tế tương lai Cải cách hành tiến hành toàn diện mặt: thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, tài công, đại hóa hành Mục tiêu nhằm hướng tới xây dựng công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, động minh bạch, hiệu Nội dung quan trọng cải cách hành cải cách thủ tục hành chính, coi “khâu đột phá”, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành tối đa, tránh rườm rà gây lãng phí kinh tế, thời gian tìm cách thức tổ chức, quy trình thực thủ tục hành cách tối ưu Nhận thấy rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ ban hành Nghị số 38/CP ngày tháng năm 1994 cải cách bước thủ tục hành mà mục tiêu quan trọng hướng đến việc giải tốt công việc công dân, tổ chức đặc biệt cộng đồng doanh nghiệp Yêu cầu Nghị “nhằm tạo bước chuyển quan hệ thủ tục giải công việc quan nhà nước với nhau, quan nhà nước với tổ chức xã hội quan nhà nước với công dân” Năm 1998, Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ thành lập vào hoạt động nhằm nhanh chóng xây dựng chương trình CCHC có tính chiến lược, dài hạn Chính phủ Trên sở đó, ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 10 năm 2001-2010 với mục tiêu đặt là: Xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh Thực Nghị Đại hội XI Đảng, tháng 11 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị 30C/NQ-CP, ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, với hệ thống giải pháp mục tiêu cụ thể Chương trình gồm nội dung là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức máy hành nhà nước; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài công; đại hóa hành nội dung “cải cách thủ tục hành chính” tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu quan trọng, cấp thiết giai đoạn cải cách Đây chương trình có tính chiến lược, định hướng đạo toàn diện cho công tác cải cách hành nhà nước thời gian 10 năm chia làm giai đoạn - giai đoạn I (2011 - 2015) giai đoạn II (2016 - 2020) Hà Nội thành phố đầu nước cải cách thủ tục hành năm qua, cải cách hành mà đặc biệt cải cách thủ tục hành chính, coi trọng điểm, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu giải thủ tục hành người dân Huyện Phú Xuyên huyện ngoại thành, nằm phía Nam thành phố Hà Nội Thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 Ban Thường vụ Thành ủy “ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015 ”, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện xác định công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành nói chung cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường nói riêng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm công tác lãnh đạo, đạo điều hành Bên cạnh kết đạt công tác CCTTHC lĩnh vực Tài nguyên môi trường công bố công khai Website cổng thông tin điện tử huyện chi tiết thủ tục hành chính, thủ tục chi tiết rõ ràng, mức độ cải cách mức thấp (tương đương cấp độ 1: người dân xem chi tiết danh mục thủ tục hành Cổng thông tin điện tử huyện chưa có mẫu biểu chưa thể tải để kê khai), tiến độ thực cải cách thủ tục hành chậm; công tác rà soát, sửa đổi, đề nghị bổ sung ban hành thủ tục hành việc giải công việc có liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp công dân chưa thực thường xuyên; công tác đạo, điều hành thực chế cửa, cửa liên thông chưa thực chủ động, liệt, mạnh mẽ, việc triển khai thực chế “một cửa” Một số ngành, sở xã, thị trấn thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa mang tích hình thức Kỹ số cán công chức hành chưa đáp ứng yêu cầu Trước yêu cầu cấp thiết phải tiến hành đẩy nhanh cải cách thủ tục hành có hiệu để phát triển kinh tế xã hội, phục vụ cho xây dựng khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên việc nghiên cứu để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành cần thiết Từ lý tác giả chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội” nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ quản lý công để giải phần khó khăn, vướng mắc đặt từ yêu cầu thực tiễn 3 - Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (theo mẫu) Phòng Công chứng chứng nhận UBND cấp xã chứng thực 18 Đăng ký biến động sử dụng đất trường Đất đai 10 ngày Đất đai 10 ngày hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm loại văn bản: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất - Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất 29 Đăng ký biến động sử dụng đất trường hợp thừa kế quyền sử dụng phần diện tích đất, gồm loại văn sau : - Bản chứng minh thư nhân dân - Bản hộ - Giấy chứng tử - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu) - Biên lại nộp nghĩa vụ tài thông báo nộp xét miễn giảm nghĩa vụ tài Chi cục thuế - Bản trích đo Bản trích lục thể toàn đất cần tách phần diện tích đất - Di chúc, biên phân chia thừa kế - Quyết định giải tranh chấp thừa kế Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật 20 Đăng ký biến động sử dụng đất Đất đai 16 ngày Đất đai ngày Đất đai 38 ngày trường hợp tách thực Quyết định thu hồi phần đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế (đối tượng hộ gia đình, cá nhân), gồm loại văn sau : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Quyết định thu hồi đất - Hồ sơ GPMB 21 Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, gồm loại văn : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Văn chấm dứt hợp đồng góp vốn lý hợp đồng góp vốn giá trị quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất có xác nhận quan công chứng 22 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp xin phép, gồm loại văn bản: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất - Đơn đề nghị đăng ký biến động sử dụng đất (Mẫu 03/ĐK-GCN) 23 Đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất Giấy Đất đai ngày Đất đai 10 ngày Đất đai ngày chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm loại văn bản: - Đơn đề nghị xin nghi nợ tiền sử dụng đất (theo mẫu) - Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ thuế thu nhập cá nhân 24 Đăng ký góp vốn giá trị quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, gồm loại văn : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu) - Hợp đồng góp vốn giá trị quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất có xác nhận quan công chứng 25 Đăng ký chấp giá trị quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, gồm loại văn : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đơn yêu cầu đăng ký chấp - Hợp đồng chấp công chứng chứng thực - có chứng thực chứng minh nhân dân - Bản có chứng thực Sổ hộ 26 Đăng ký xoá nợ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm loại văn : Đất đai ngày Đất đai 10 ngày Đất đai 16 ngày - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Quyết định cấp GCN Quyền sử dụng đất - Quyết định UBND cấp huyện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất người có công với cách mạng - Biên lai nộp nghĩa vụ tài 27 Đính giấy chứng nhận có số liệu diện tích thực tế nhỏ số liệu diện tích ghi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND cấp guyện cấp Giấy chứng nhận, gồm loại văn bản: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Quyết định cấp GCN Quyền sử dụng đất - Hồ sơ kỹ thuật đất đơn vị có chức đo đạc đồ lập - Đơn đề nghị đính Giấy chứng nhận - Văn xác định ranh giới đất UBND cấp xã xác nhận không thay đổi, không lấn chiếm 28 Giải tranh chấp đất đai, gồm loại văn - Biên họp Hội đồng tư vấn - Phiếu xử lý đơn thư (bản gốc) - Đơn kiến nghị (tự viết, gốc) - Trích lục vị trí (bản gốc) - Báo cáo đề xuất, tờ trình UBND cấp xã (bản gốc) - Biên hoà giải cấp xã 29 Hợp thức hóa thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, gồm loại văn bản: Đất đai 35 ngày Đất đai 20 ngày Đất đai 20 ngày - Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu) - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giấy tờ chuyển nhượng có chứng nhận UBND xã thời điểm chuyển nhượng - Bản có chứng thực Sổ hộ - Bản có chứng thực chứng minh nhân dân – Biên lai nộp nghĩa vụ tài 30 Thu hồi đất trường hợp quy định khoản 10 Điều 38 Luật Đất đai thuộc trường hợp đất nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không gia hạn hết thời hạn, gồm loại văn : - Quyết định giao đất, cho thuê đất 31 Thu hồi đất trường hợp quy định khoản 3, 4, 5, 6, 9, 11 12 Điều 38 Luật Đất đai, gồm loại văn : - Kết luận tra - Quyết định Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật vi phạm pháp Luật Đất đai - Quyết định giải tranh chấp, khiếu nại - Kết luận nội dung tố cáo vi phạm pháp Luật Đất đai quan Nhà nước có hiệu lực thi hành - Văn kiến nghị thu hồi đất vi phạm quan Nhà nước có thẩm quyền - Hồ sơ, tài liệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai - Giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất - Bản đồ trạng khu đất - Trích sao, trích đo đồ địa có xác nhận UBND xã, phường, thị trấn ranh giới, vị trí, diện tích đất vi phạm 32 Thu hồi đất trường hợp quy định khoản Điều 38 Luật Đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất chết mà người thừa kế, gồm loại văn : Đất đai 24 ngày Đất đai 15 ngày Đất đai 30 ngày - Giấy chứng tử - Quyết định tuyên bố tích quan nhà nước có thẩm quyền - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Văn xác nhận người thừa kế UBND xã nơi có đất 33 Thu hồi đất trường hợp quy định khoản Điều 38 Luật Đất đai thuộc trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (TTHC Mức độ 2), gồm loại văn : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Văn xin trả lại đất 34 Thu hồi đất, giao đất làm nhà nông thôn, gồm loại văn sau: - Đơn xin giao đất làm nhà hộ gia đình, cá nhân UBND xã nơi có đất xác nhận nhu cầu sử dụng đất - Tờ trình UBND xã xin giao đất làm nhà nông thôn điểm dân cư nông thôn cho nhân dân xã (bản gốc) - Bản vẽ quy hoạch tổng mặt khu đất tỷ lệ 1/500 (do đơn vị tư vấn có chức lập) UBND cấp huyện phê duyệt (bản gốc) - Nghị họp Hội đồng xét duyệt giao đất giãn dân xã (bản chính) - Văn giới thiệu địa điểm thoả thuận quy hoạch kiến trúc Sở Quy hoạch - Kiến trúc - Bản vẽ giới đường đỏ - Quy hoạch chi tiết cấp có thẩm quyền phê duyệt - Danh sách hộ gia đình, cá nhân (có hộ thường trú xã) đề nghị xét giao đất làm nhà nông thôn công khai theo quy định - Thông báo công khai (bản chính) 10 - Biên kết thúc công khai 11 - Kèm theo toàn hồ sơ hộ gia đình cá nhân xin giao đất nông thôn 35 Trích hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, Đất đai ngày Đất đai 10 ngày trích lục đồ địa chính, gồm loại văn : - Đơn xin trích hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục đồ địa ghi rõ nội dung yêu cầu (theo mẫu) - Văn uỷ quyền theo quy định pháp luật (nếu có) 36 Xác nhận thay đổi thông tin số hiệu, tên đơn vị hành nơi có đất, tài sản gắn liền với đất, gồm loại văn : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu) - Các giấy tờ pháp lý (nếu có) liên quan đến thay đổi thông tin số hiệu, tên đơn vị hành nơi có đất 37 Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tài Đất đai ngày Đất đai ngày Đất đai ngày sản gắn liền với đất, gồm loại văn : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Xác nhận lý hợp đồng thuê đất hợp đồng thuê đất ký kết - Bản lý hợp đồng thuê đất - Hóa đơn nộp thuế 38 Xoá đăng ký góp vốn giá trị quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, gồm loại văn : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Văn chấm dứt hợp đồng góp vốn lý hợp đồng góp vốn giá trị quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất có xác nhận quan công chứng 39 Xóa đăng ký chấp giá trị quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, gồm loại văn : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Đơn yêu cầu xoá đăng ký chấp - Thanh lý hợp đồng chấp công chứng chứng nhận CÁC THỦ TỤC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC Cấp phép hành nghề khoan nước đất với Tài nguyên Nước quy mô nhỏ (quy định Quyết định số 20 ngày 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006), gồm loại văn : - Đơn xin phép hành nghề khoan nước đất - Bản công chứng Quyết định thành lập tổ chức đăng ký kinh doanh quan có thẩm quyền cấp - Bản tường trình lực kỹ thuật Cấp phép khai thác nước đất (đối với Tài nguyên Nước công trình có lưu lượng 20m3/ngày đêm), gồm 12 loại văn : - Đơn đề nghị cấp phép khai thác nước đất - Văn pháp lý tư cách chủ thể đơn vị xin phép - Văn pháp lý chức hoạt động lĩnh vực địa chất thủy văn môi trường nước đơn vị tư vấn lập Đề án, báo cáo - Giấy phép hành nghề đơn vị thi công - Đề án khai thác nước đất - Bản đồ vị trí công trình tỷ lệ từ 1/10.000 đồ có tỷ lệ lớn hơn, ranh giới khu đất, toạ độ điểm xả hướng đường dẫn tới nguồn tiếp nhận - Báo cáo kết thi công giếng khai thác công trình có lưu lượng nhỏ 200 m3/ngày đêm - Báo cáo trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành trường hợp có công trình khai thác 10 ngày - Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 10 - Phương án công nghệ xử lý để đạt tới chất lượng yêu cầu với mục đích sử dụng trước đưa vào sử dụng, quan có chuyên môn thẩm định chấp thuận 11 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 - Văn thoả thuận cho chủ sử dụng đất tổ chức cá nhân xả nước thải với tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận Cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho Tài nguyên Nước mục đích cho sản xuất nông nghiệp phát điện với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm, gồm loại văn sau : - Đơn đề nghị cấp phép khai thác nước mặt - Văn pháp lý chức hoạt động lĩnh vực môi trường nước đơn vị tư vấn lập Đề án, Báo cáo - Văn pháp lý tư cách chủ thể đơn vị xin phép - Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép - Đề án khai thác nước, sử dụng nước mặt - Báo cáo trạng khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành trường hợp có công trình khai thác - Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 đến 1/10.000 đồ có tỷ lệ lớn Có tọa độ điểm khai thác 20 ngày - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Văn thoả thuận cho chủ sử dụng đất tổ chức cá nhân xả nước thải với tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận Cấp phép thăm dò nước đất (đối với công trình có lưu lượng 200m3/ngày đêm), gồm loại văn bản: Tài nguyên 10 ngày Nước - Đơn đề nghị cấp phép thăm dò nước đất - Văn pháp lý tư cách chủ thể đơn vị xin phép - Bản thiết kế giếng thăm dò công trình có lưu lượng nhỏ hon 200m3/ngày đêm - Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000 đến 1/10.000 đồ có tỷ lệ lớn Có tọa độ điểm khai thác - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - văn thoả thuận cho chủ sử dụng đất tổ chức cá nhân xả nước thải với tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận Cấp phép xả nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào nguồn nước với lưu lượng 10m3/ngày đêm, gồm 14 loại văn : - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Văn pháp lý tư cách chủ thể đơn vị xin phép - Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép - Đơn đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước - Giấy giới thiệu người đến giao dịch đơn vị xin phép Tài nguyên 30 ngày Nước - Văn pháp lý chức hoạt động lĩnh vực môi trường nước đơn vị tư vấn lập Đề án, Báo cáo - Đề án xả nước thải vào lưu vực nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải để đạt tiêu chuẩn quy định - Báo cáo trạng xả nước thải, kèm theo kết phân tích thành phần nước thải - phương án công nghệ xử lý nước thải để đạt quy chuẩn xả thải theo quy định Nhà nước thời điểm xin cấp phép 10 - Bản đồ vị trí công trình tỷ lệ từ 1/10.000 đồ có tỷ lệ lớn hơn, ranh giới khu đất, toạ độ điểm xả hướng đường dẫn tới nguồn tiếp nhận 11 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường 12 - Đề án bảo vệ môi trường 13 - Cam kết bảo vệ môi trường quan có thẩm quyền phê duyệt 14 - Văn thoả thuận cho chủ sử dụng đất tổ chức cá nhân xả nước thải với tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xả nước thải Tài nguyên (sinh hoạt, sản xuất, nhà hàng, khách sạn) vào Nước lưu vực nguồn nước với lưu lượng 10m3 ngày/đêm, gồm loại văn : - Văn pháp lý tư cách chủ thể đơn vị xin phép - Văn pháp lý chức hoạt động lĩnh vực địa chất thủy văn môi trường nước đơn vị tư vấn lập Đề án, báo cáo - Giấy phép cấp 20 ngày - Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép - Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nôi dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (mẫu A8) - Báo cáo tình hình thực Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Đề án xả nước thải vào nguồn nước trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai Tài nguyên Nước thác nước đất với lưu lượng nhỏ 20m3ngày/đêm, gồm loại văn : 20 ngày - Giấy phép cấp - Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép - Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước đất - Báo cáo tình hình thực giấy phép khai thác nước đất - Đề án khai thác nước đất Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai Tài nguyên Nước thác nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 1m3 /giây cho mục đích cho sản xuất nông nghiệp phát điện với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm), gồm loại văn : - Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khác thác, sử dụng nước mặt - Văn pháp lý tư cách chủ thể đơn vị xin phép - Văn pháp lý chức hoạt động lĩnh vực địa chất thủy văn môi trường nước đơn vị tư vấn lập Đề án, báo cáo 20 ngày - Giấy phép cấp - Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép - Báo cáo tình hình thực giấy phép - Đề án khai thác nước, sử dụng nước mặt Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm Tài nguyên Nước dò nước đất với lưu lượng nhỏ 200m3/ngày đêm, gồm loại văn : 15 ngày - Đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn nội dung Giấy phép thăm dò nước đất - Giấy phép cấp - Kết phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định Nhà nước thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép - Báo cáo tình hình thực giấy phép - Đề án thăm dò nước đất theo nội dung xin điều chỉnh CÁC THỦ TỤC VỀ MÔI TRƯỜNG Xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi Môi trường trường, gồm loại văn : ngày - Bản tự cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu) - Văn đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường - Bản báo cáo đầu tư báo cáo kinh tế- kỹ thuật phương án sản xuất kinh doanh tài liệu tương đương Dự án Xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, gồm loại văn : - Văn đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung - Bản Bản cam kết bảo vệ môi trường xác nhận trước Môi trường ngày - Bản giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường trước - Bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh điều chỉnh tài liệu tương đương dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh chủ dự án đóng dấu trang phụ bìa - Số lượng cam kết bảo vệ môi trường bổ sung số lượng cam kết bảo vệ môi trường dự án quan có thẩm quyền xác nhận trước Xác nhận đề án bảo vệ môi trường, gồm văn : Môi trường 25 ngày - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Đề án bảo vệ môi trường - Giấy phép đầu tư - Giấy chứng nhận đầu tư - Giấy phép khai thác khoáng sản - Giấy phép hoạt động khác quan nhà nước có thẩm quyền cấp - Bản báo cáo kinh tế kỹ thuật báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư quan có thẩm quyền phê duyệt - Văn đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường (Nguồn: Tác giả luận văn tổng hợp từ phận giải cửa UBND huyện) ... hiệu cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội Chương MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI... luận chung cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường Chương Thực trạng cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội Chương... Phú Xuyên việc nghiên cứu để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành cần thiết Từ lý tác giả chọn đề tài: Cải cách thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên môi trường Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành Phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại ủy ban nhân dân huyện phú xuyên, thành phố hà nội , Luận văn thạc sĩ cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại ủy ban nhân dân huyện phú xuyên, thành phố hà nội , Luận văn thạc sĩ cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại ủy ban nhân dân huyện phú xuyên, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay