Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh đăk lăk

130 103 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƯU THỊ THU HIỀN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐĂK LĂK – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LƯU THỊ THU HIỀN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số: 60 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ DIỆU OANH ĐĂK LĂK – 2016 TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng công cụ sắc bén có vai trò định đến hiệu hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng định tồn tại, phát triển sắc thuế Hoạt động xử lý vi phạm hành không đạt hiệu có nghĩa quy định thuế giá trị gia tăng chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh,… Việc xây dựng quy định pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực thuế giá trị gia tăng phải phù hợp với nguyên tắc Luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời phải khai thác, phát huy mạnh mang tính đặc thù riêng thuế giá trị gia tăng mà số quy định pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thuế bao gồm hình thức xử phạt số biện pháp khắc phục hậu quả, không quy định áp dụng biện pháp xử lý hành Đăk Lăk tỉnh nằm trung tâm khu vực Tây Nguyên, thuận lợi cho việc giao lưu hàng hoá, năm qua tỉnh đánh giá có sức mua lớn khu vực Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại chợ địa bàn tỉnh đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm cho du khách đến tham quan đầu tư Đắk Lắk Tuy nhiên, với việc phát triển kinh tế, thời gian vừa qua tình hình vi phạm pháp luật thuế giá trị gia tăng địa bàn tỉnh có diễn biến ngày phức tạp, hành vi vi phạm pháp luật thuế giá trị gia tăng bị phát ngày nhiều việc xử lý chưa đạt hiệu Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn trên, tác giả xin chọn đề tài “Xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk” để thực luận văn thạc sỹ với hy vọng đóng góp đề tài phần giải khó khăn, tồn công tác xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực thuế, hướng tới hệ thống thuế hiệu công Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận văn Qua tìm hiểu công trình nghiên cứu thấy số công trình nghiên cứu có liên quan thuế giá trị gia tăng như: Pháp luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam, luận văn thạc sỹ luật học (2013), Trương Thị Hồng Nhung, Đại học quốc gia Hà Nội – Khoa luật Luận văn sâu nghiên cứu quy định hành pháp luật thuế giá trị gia tăng hướng hoàn thiện; Những vấn đề pháp lý việc áp dụng thuế Giá trị gia tăng Việt Nam (2002), luận án tiến sỹ Luật học, Nguyễn Thị Thương Huyền, Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật; Pháp luật thuế kinh tế thị trường Việt Nam – vấn đề lý luận thực tiễn (2012), Luận án tiến sỹ Luật, Vũ Văn Cương, Đại học Luật Hà Nội; Pháp luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam, thực trạng hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sỹ luật học, Trần Thị Minh Hiền, người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Thị Thu Giang; Pháp luật thuế giá trị gia tăng biện pháp bảo đảm thực (2002), luận văn thạc sỹ, Lê Thị Bích Liên, Hà nội; Một số ý kiến trao đổi dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (2008), TS Phạm Thị Thu Giang, Tạp chí Luật học số 4/2008,… Có thể thấy công trình kể tác giả hướng tới nghiên cứu pháp luật thuế giá trị gia tăng vấn đề liên quan đến pháp luật thuế nói chung, số đề tài bước đầu nghiên cứu xử phạt hành lĩnh thuế giá trị gia tăng dừng lại nghiên cứu góc độ, khía cạnh (chủ yếu hành vi vi phạm) chưa có nghiên cứu hoàn chỉnh chuyên sâu việc xử lý vi phạm hành lĩnh vực thuế địa bàn tỉnh Đăk Lăk Mục đích nhiệm vụ Luận văn 3.1 Mục đích Luận văn góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, từ đề xuất giải pháp đảm bảo hoạt động xử lý vi phạm hành lĩnh vực thuế giá trị gia tăng đạt hiệu phù hợp với tình hình thực tế địa phương 3.2 Nhiệm vụ Luận văn giải nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa sở lý luận vi phạm hành xử lý vi phạm hành lĩnh vực thuế giá trị gia tăng - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình vi phạm hành hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk - Đề xuất luận chứng giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu công tác xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng luận văn vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk 4.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk - Về thời gian: Từ năm 2013 đến (tháng năm 2016) - Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề hoạt động xử lý vi phạm hành lĩnh vực thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk, văn pháp luật chủ trương, sách đảm bảo cho hoạt động xử lý vi phạm hành Cục thuế tỉnh Đăk Lăk nghiêm minh, xác kịp thời giai đoạn nay, cụ thể: + Làm sáng tỏ vấn đề lý luận quản lý nhà nước hoạt động xử phạt vi phạm hành thuế giá trị gia tăng nay; + Phân tích, đánh giá thực trạng xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk; + Nghiên cứu đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu việc xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Luận văn dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam nhà nước pháp luật, tuyên truyền, giáo dục thực pháp luật 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng phương pháp triết học vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, thống kê,… Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Tổng kết lý luận công tác xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng từ tổng quan vấn đề nghiên cứu, đến hệ thống khái niệm, nội dung quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, tạo sở vững cho việc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn tài liệu tham khảo cho việc hoàn thiện sách pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng; tài liệu tham khảo cho công tác bồi dưỡng, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành nói chung xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng nói riêng Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương, bao gồm: Chương I Cơ sở lý luận xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Chương II Thực trạng xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng cục thuế tỉnh Đăk Lăk Chương III Giải pháp nâng cao hiệu xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Quan niệm chung xử lý vi phạm hành 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vi phạm hành Vi phạm hành coi loại vi phạm pháp luật diễn phổ biến ngày đời sống xã hội quốc gia, từ khía cạnh nhỏ nhất, phạm vi ảnh hưởng đời sống vượt đèn đỏ, hút thuốc nơi công cộng, bỏ rác không nơi quy định đến khía cạnh lớn hơn, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn, bao quát gây ô nhiễm môi trường biển, ô nhiễm nguồn nước, trốn thuế,… Vi phạm hành hiểu việc không tuân theo làm trái lại điều quy định hoạt động đạo, quản lý việc chấp hành luật pháp, sách nhà nước Hành vi vi phạm hành xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành quốc gia, sở việc xử phạt vi phạm hành Vi phạm hành hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành Mặc dù khái niệm vi phạm hành thể khác chất không thay đổi có chung đặc điểm sau đây: - Thứ nhất, vi phạm hành hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước, phá vỡ trật tự hành trì bảo vệ - Thứ hai, chủ thể vi phạm hành cá nhân tổ chức Tuy nhiên, cá nhân chủ thể vi phạm hành mà có cá nhân có đầy đủ lực chịu trách nhiệm hành - Thứ ba, vi phạm hành phải hành vi khách quan thực (hành động không hành động) - Thứ tư, vi phạm hành phải hành vi có lỗi (cố ý vô ý) Đối với tổ chức yếu tố lỗi thể thông qua việc nhận thức điều khiển hành vi cá nhân người đại diện tổ chức 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm xử lý vi phạm hành Thuật ngữ xử lý vi phạm hành bao gồm xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp xử lý hành biện pháp thay xử lý vi phạm hành chính, nhiên biện pháp thay xử lý vi phạm hành xem xét áp dụng người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành - Xử phạt vi phạm hành việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu cá nhân, tổ chức thực hành vi vi phạm hành theo quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành - Biện pháp xử lý vi phạm hành biện pháp áp dụng cá nhân vi phạm pháp luật an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào sở giáo dục bắt buộc đưa vào sở cai nghiện bắt buộc - Biện pháp thay biện pháp xử lý vi phạm hành biện pháp mang tính giáo dục áp dụng để thay cho hình thức xử phạt vi phạm hành biện pháp xử lý vi phạm hành người chưa thành niên vi phạm hành chính, bao gồm biện pháp nhắc nhở biện pháp quản lý gia đình Trên sở xem xét khái niệm hiểu Xử lý vi phạm hành việc người có thẩm quyền xem xét, áp dụng hình thức xử lý quy định Luật xử lý vi phạm hành cá nhân, tổ chức thực hành vi có lỗi, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử lý vi phạm hành Xử lý vi phạm hành có đặc điểm sau: - Thứ nhất, xử lý vi phạm hành loại hoạt động cưỡng chế nhà nước, mang tính quyền lực nhà nước Xử lý vi phạm hành thực quan cán nhà nước trao quyền - Thứ hai, xử lý vi phạm hành thực có hành vi vi phạm hành - Thứ ba, hoạt động xử lý vi phạm hành phải thực theo trình tự, thủ tục chặt chẽ pháp luật quy định 1.2 Xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Hành vi vi phạm hành lĩnh vực thuế giá trị gia tăng hành vi tổ chức, cá nhân thực cách cố ý vô ý xâm phạm đến lợi ích mà Luật thuế giá trị gia tăng bảo vệ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành Trong luận văn này, để thống với quy định pháp luật phù hợp với đặc điểm vi phạm hành lĩnh vực thuế giá trị gia tăng nói riêng lĩnh vực thuế nói chung, người viết sử dụng thuật ngữ xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế giá trị gia tăng thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành thuế giá trị gia tăng địa bàn tỉnh Đăk Lăk Xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng hiểu việc người có thẩm quyền xem xét, áp dụng hình thức xử lý theo quy định pháp luật đối cá nhân, tổ chức thực hành vi có lỗi, vi phạm quy định pháp luật thuế giá trị gia tăng, hoá đơn chứng từ mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử lý vi phạm hành * Đặc điểm xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng - Thứ nhất, xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng loại hoạt động cưỡng chế cán bộ, công chức giao nhiệm vụ quản lý hành nhà nước thuế giá trị gia tăng - Thứ hai, Cơ sở định xử lý vi phạm hành vi vi phạm pháp luật thuế thuế giá trị gia tăng Thứ ba, đối tượng bị xử lý vi phạm hành tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh tham gia vào hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu dùng làm phát sinh giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng - Thứ tư, hoạt động xử lý vi phạm hành phải thực theo trình tự, thủ tục chặt chẽ pháp luật quy định - Thứ năm, xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng áp dụng có hành vi vi phạm kể trường hợp hành vi vi phạm thuế giá trị gia tăng chưa phát sinh thiệt hại - Thứ sáu, xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình - Thứ bảy, Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp dụng xử lý vi phạm hành phần xuất phát từ nguyên tắc “tiền đăng, hậu kiểm” quản lý thuế giá trị gia tăng, đặc trưng chủ thể thuế giá trị gia tăng, hạn chế công tác quản lý … - Thứ tám, xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng hành vi vi phạm chuyển đổi từ dạng sang dạng khác dựa vào hậu hành vi - Thứ chín, xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng gắn liền với xử lý vi phạm hành thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng tính dựa doanh thu tăng thêm 1.2.2 Nguyên tắc xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng * Nguyên tắc pháp chế: * Mọi vi phạm hành phải phát kịp thời, xử lý công minh, nhanh chóng theo pháp luật * Nguyên tắc bình đẳng, công khai, nhân đạo xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng 1.2.3 Các hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng * Hành vi vi phạm thủ tục thuế * Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp tăng số tiền thuế hoàn * Hành vi trốn thuế, gian lận thuế * Hành vi chậm nộp tiền thuế 1.2.4 Thẩm quyền xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng 1.2.4.1 Thẩm quyền xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng quan thuế - Công chức thuế thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 1.000.000 đồng hành vi vi phạm thủ tục thuế giá trị gia tăng - Đội trưởng Đội thuế phạm vi chức năng, nhiệm vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng hành vi vi phạm thủ tục thuế - Chi cục trưởng Chi cục thuế phạm vi địa bàn quản lý có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng hành vi vi phạm Buộc nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách nhà nước; - Cục trưởng Cục Thuế phạm vi đại bàn quản lý có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 140.000.000 đồng hành vi vi phạm Buộc nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách nhà nước; - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 200.000.000 đồng hành vi vi phạm Buộc nộp đủ số tiền thuế nợ, số tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền thuế trốn, gian lận vào ngân sách nhà nước; Thẩm quyền xử lý vi phạm hành thủ tục thuế quan thuế nêu áp dụng hành vi vi phạm tổ chức Trường hợp áp dụng hình thức phạt tiền hành vi vi phạm cá nhân thủ tục thuế thẩm quyền xử phạt cá nhân ½ thẩm quyền xử phạt tổ chức 1.2.4.2 Thẩm quyền xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp - Chủ tịch UBND cấp xã có quyền xử phạt đến 5.000.000 đồng hành vi vi phạm thủ tục thuế - Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền xử phạt đến 50.000.000 đồng hành vi vi phạm thủ tục thuế - Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền xử phạt đên 100.000.000 đồng hành vi vi phạm thủ tục thuế 1.2.5 Thủ tục xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng 1.2.5.1 Xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng theo thủ tục không lập biên Thủ tục xử lý hành vi phạm hành không lập biên loại thủ tục đơn giản áp dụng trường hợp vi phạm hành thuế giá trị gia tăng có tính chất, mức độ vi phạm phức tạp theo quy định pháp luật cần sử dụng hình thức xử phạt cảnh cáo phạt tiền đến 250.000 đồng cá nhân, 500.000 đồng tổ chức Trong trường hợp người có thẩm quyền xử lý phải định xử lý chỗ 1.2.5.2 Xử lý hành vi phạm hành thuế giá trị gia tăng theo thủ tục có lập biên * Lập biên vi phạm hành thuế giá trị gia tăng * Giải trình tổ chức, cá nhân vi phạm hành thuế tăng, kỹ tham gia tố tụng vụ án hành thuế giá trị gia tăng; nâng cao nhận thức người nộp thuế pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cụ thể: - Tổ chức buổi hội thảo, tập huấn chuyên sâu xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng cho cán bộ, công chức Cục thuế; xây dựng quy trình chuẩn việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Công khai quy trình xử lý vi phạm, hành vi vi phạm mức xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng trụ sở Cục thuế tỉnh trang thông tin điện tử Cục thuế - Tổ chức buổi hội thảo, tập huấn cho người nộp thuế thực pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, khái quát hành vi vi phạm, hính thức mức độ xử lý để người nộp thuế dễ nắm bắt phòng ngừa - Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế, khuyến khích, khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế giá trị gia tăng - Phối hợp với quan, đơn vị có thẩm quyền (Ban tuyên giáo, Uỷ ban mặt trận tổ quốc, Ban dân tộc, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk), quan truyền thông tỉnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế cộng đồng dân cư để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng phải đa dạng, phong phú phù hợp với đối Bên cạnh đó, cần thường xuyên đổi phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, không dừng lại hình thức truyền thống như: tuyên truyền miệng, tổ chức hội nghị… mà cần 85 phải đa dạng hóa nhiều hình thức tổ chức hội thi, tuyên truyền sóng phát - truyền hình, hệ thống loa truyền sở, in tờ rơi, tờ gấp với hình ảnh trực quan, sinh động, nội dung cô đọng, xúc tích giúp người nộp thuế dễ hiểu, dễ nhớ; nội dung tuyên truyền phải thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gần gũi với người nộp thuế Khuyến khích đối tượng nộp thuế tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cần quan tâm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật Đây đội ngũ có vai trò đặc biệt quan trọng việc truyền tải thông tin đến người nộp thuế họ phải người am hiểu chuyên sâu pháp luật thuế giá trị gia tăng, xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, có khả thuyết trình, thuyết phục,… Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người nộp thuế, Cục cần xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền gắn với truyền thống, phong tục người Ê đê, sử dụng tiếng nói, ngôn ngữ, chữ viết người Ê đê để phát huy sức mạnh cộng đồng người Ê đê việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng địa bàn tỉnh 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Kiểm tra, tra hoạt động xử lý vi phạm hành bốn chức hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng theo mô hình chức Bên cạnh việc tự tính, tự khai, tự nộp người nộp thuế giá trị gia tăng, quan thuế thực biện pháp giám sát hiệu vừa đảm bảo khuyến khích người nộp thuế tự nguyên tuân thủ quy định pháp luật thuế giá 86 trị gia tăng, vừa đảm bảo việc ngăn ngừa hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, giúp người nộp thuế nhận thấy có hệ thống giám sát hiệu tồn dễ dàng phát hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Kiểm tra, tra hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng hoạt động giám sát quan thuế việc thực nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng người nộp thuế thực pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Trong năm qua, công tác tra, kiểm tra Cục thuế tỉnh Đăk Lăk phát huy vai trò quan trọng đạt thành tựu định hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Nhưng để đảm bảo hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng đạt hiệu quả, Cục thuế cần tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng người nộp thuế cán bộ, công chức ngành thuế Kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký thuế người nộp thuế để xác định xem phương pháp tính thuế giá trị gia tăng mà người nộp thuế đăng ký áp dụng phù hợp không phù hợp với mô hình, loại hình kinh doanh doanh nghiệp (phương pháp khấu trừ hay trực tiếp) Tổ chức rà soát toàn hồ sơ khai thuế, tập trung phân tích, xác định lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao thuế để thực tra, kiểm tra trụ sở người nộp thuế nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, kiểm tra hoạt động phát hiện, xử lý hành vi vi phạm thuế giá trị gia tăng người có thẩm quyền; việc thi hành 87 định xử lý người nộp thuế vi phạm, đảm bảo việc xử lý vi phạm hành kịp thời, người, hành vi vi phạm; hình thức, mức xử lý tương xứng với mức độ hành vi vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; việc chấp hành định xử lý người có thẩm quyền hoạt động cưỡng chế thi hành định xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực thuế giá trị gia tăng; chủ động, tích cực phối hợp với quan có thẩm quyền để hoạt động tra, kiểm tra đạt hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo việc lập thực kế hoạch tra, kiểm tra năm Cục thuế Chi cục thuế, Cục thuế với quan chức khác Thanh tra nhà nước, tra liên ngành, Kiểm toán Nhà nước,… để không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh người nộp thuế Đào tạo chuyên sâu đội ngũ cán tra thuế giá trị gia tăng pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng để đảm bảo đội ngũ cán tra, kiểm tra thuế giỏi nghiệp vụ tra, kiểm tra; vững pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Tăng cường kiểm soát tuân thủ hoạt động công vụ cán thực thi nhiệm vụ tra, kiểm tra doanh nghiệp để đề phòng, ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm Quán triệt cán tra, kiểm tra thuế Cục thuế phải tuyệt đối tuân thủ Quy trình tra thuế, quy trình kiểm tra thuế Tổng cục Thuế Việc tuân thủ quy trình tra, kiểm tra tạo sở để cấp quản lý theo dõi, giám sát hoạt động tra, kiểm tra; buộc cán làm công tác tra, kiểm tra phải thực chức trách, nhiệm vụ giao; hạn chế hành vi lạm quyền, o ép, sách nhiễu người nộp thuế 88 Xây dựng quy chế phối hợp phận tra, kiểm tra với phận kê khai thuế, tin học; thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế; phân loại giám sát chặt chẽ đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế giá trị gia tăng, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế, nợ thuế,… Đề xuất kịp thời giải pháp ngăn chặn hành vi vi phạm, chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước Đổi công tác tra, kiểm tra để hoạt động tra, kiểm tra không hướng vào việc xử lý hành vi vi phạm thuế giá trị gia tăng, mà có tác dụng khắc phục kẽ hở sách, pháp luật, ngăn ngừa tận gốc mầm mống phát sinh vi phạm Từ tạo chuyển biến tích cực công tác tra, kiểm tra, phát huy vai trò hoạt động tra, kiểm tra quản lý nhà nước thuế giá trị gia tăng 3.2.5 Giải pháp tăng cường phối kết hợp lực thuế với lực lượng khác thực pháp luật xử lý vi phạm hành thuế Tổ chức tốt công tác phối hợp với quan quản lý chức có liên quan việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật thuế như: quan công an, tra nhà nước, quản lý thị trường, kiểm toán nhà nước,… với quan tố tụng án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân,… để phòng ngừa, phát xử lý kịp thời hành vi gian lận thuế, qua có chế xử lý phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm, thống ranh giới xử lý vi phạm hành xử lý hình vụ vi phạm pháp luật thuế Phối hợp với quan, tổ chức có liên quan (kho bạc, ngân hàng, quản lý thị trường, tổ chức vận tải,…), xây dựng mạng lưới thông tin rộng, nắm lai lịch doanh nghiệp cần thiết thu thập, xác minh thông tin kịp thời hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng đưa biện pháp phù hợp để thi hành pháp luật, chống thất thu thuế, hạn chế hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng 89 Phối hợp với Đài phát truyền hình tỉnh Đăk Lăk, báo Đăk Lăk việc tuyên truyền pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, kịp thời phát hành vi vi phạm, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu người nộp thuế bộ, công chức ngành thuế tỉnh nói chung Cục thuế nói riêng hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk để tổ chức buổi hội thảo, tập huấn pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp hội viên Hiệp hội, thông qua tiếng nói Hiệp hội giúp doanh nghiệp hiểu rõ nghĩa vụ doanh nghiệp việc thực nghĩa vụ thuế Cục thuế tỉnh cần xây dựng chế sách phù hợp để khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự giác thực quy định pháp luật thuế doanh nghiệp mua bán nông sản địa bạn tỉnh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật thuế giá trị gia tăng; đồng thời lắng nghe ý kiến phán ảnh từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trình xử lý vi phạm hành thuế; kiên chống hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ để gian lận thuế Tổ chức đánh giá định kỳ công tác phối kết hợp Cục thuế với lực lượng khác việc thực pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng để có kiến nghị biện pháp xử lý kịp thời 3.2.6 Hiện đại công tác quản lý thuế xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng công cụ tin học Trong công cải cách hành thuế, quản lý thuế công cụ tin học đặt tất yếu khách quan Cục thuế tỉnh Đăk Lăk Từ năm 2014, Cục thuế tập trung đẩy mạnh công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế toàn ngành; hệ thống thiết bị tin học hạ tầng truyền thông đầu nâng cấp, bổ sung, hoạt động ổn định; triển khai đồng cho 100% 90 doanh nghiệp Cục thuế quản lý thực nộp thuế điện tử, triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS),… góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý thuế có hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Tuy nhiên, để hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế thực đạt hiệu đáp ứng yêu cầu quản lý thuế môi trường toàn cầu mà ngành khoa học công nghệ thông tin không ngừng phát triển ngày đại cần phải quan tâm đến số vấn đề sau: Thứ nhất, đầu tư xây dựng củng cố hạ tầng mạng, đẩy mạnh tin học hoạt động quản lý thuế xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Hoàn thiện hệ thống tổ chức phục vụ tin học hoá hành hoàn thiện sở pháp lý hoạt động quản lý tin học Cục thuế Thứ hai, cần mã hoá đối tượng nộp thuế theo mã số thuế để tiện tra cứu Hiện nay, tra cứu thông tin người nộp thuế, người tra cứu cần phải cung cấp nhiều thông tin như: mã số thuế, tên tổ chức cá nhân nộp thuế, số chứng minh người đại diện,… dẫn đến khó khăn cho người nộp thuế tìm hiểu đối tác để thực hoạt động hợp tác Do vậy, cần mã hoá đối tượng nộp thuế theo mã số thuế để quản lý thông tin người nộp thuế thuận lợi tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu thông tin người nộp thuế Để thực hoạt động này, Cục thuế cần ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống tin chương trình quản lý mã số đối tượng nộp thuế vi phạm pháp luật thuế giá trị gia tăng, quản lý hoá đơn, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, … Thứ ba, công khai việc thực pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng cổng thông tin điện tử Cục thuế, tin thuế,… để tạo sức ép người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, đồng thời ngăn ngừa hành vi vi phạm hành thuế giá trị 91 gia tăng phát sinh liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chủ thể vi phạm Thứ tư, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức ngành thuế vai trò quan trọng tin học, cần trú trọng đến công tác đào tạo cán tin học, phải tiến hành đào tạo thường xuyên chất lượng đào tạo phải đặt lên hàng đầu để phủ hợp với phát triển khoa học công nghệ thông tin, đồng thời hạn chế hành vi công nhằm chiếm đoạt thông tin người nộp thuế tội phạm công nghệ cao Thực đào tạo theo nhiều trình độ khác đào tạo cán theo trình độ cao để quản lý dự án tin học lớn ngành, đào tạo cán quản lý triển khai ứng dụng, đào tạo cán sử dụng chương trình ứng dụng cho cán không chuyên làm việc phòng ban khác, tiến tới phổ cập sử dụng máy tính internet quản lý thuế giá trị gia tăng xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng 92 Tiểu kết chương Qua thực trạng hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk từ năm 2013 đến nhận thấy mặt thủ tục thuế giá trị gia tăng nộp hồ sơ đăng ký thuế thời hạn, thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế đảm bảo hiệu định, nội dung pháp luật thuế giá trị gia tăng vào sống phần đông chủ thể tự giác chấp hành, quy định pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng thực tương đối nghiêm minh góp phần đảm bảo trật tự kỷ cương hoạt động quản lý thuế Tuy nhiên, nhìn nhận cách toàn diện hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk thời gian qua số hạn chế định Một số nội dung pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng chưa thực bảo đảm thi hành đời sống xã hội, nhiều bất cập; hành vi gian lận thuế ngày diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện,… Để đảm bảo hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk thời gian tới Cục thuế tỉnh cần phải củng cố, kiện toàn nhiều mặt như: phải trú trọng phát huy kết đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại; đưa giải pháp đảm bảo hiệu hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Trên sở lý luận thực tiễn hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng cục thuế tỉnh Đăk Lăk, luận văn bước đầu xây dựng giải pháp nhằm đảm bảo thực hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk thời gian tới, giải pháp bao gồm: - Giải pháp kiện toàn thể chế pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Đăk Lăk; 93 - Giải pháp kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế tỉnh Đăk Lăk; - Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực thuế giá trị gia tăng; - Giải pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng - Giải pháp tăng cường công tác phối kết hợp lực lượng thuế với lực lượng khác việc xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng; - Giải pháp đại công tác quản lý thuế xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng công cụ tin học; Mỗi giải pháp có vai trò chức khác góp phần tạo nên hệ thống đồng giải pháp vừa có giá trị tương đối độc lập, vừa có tính tương hỗ mật thiết với giải pháp khác 94 KẾT LUẬN Trong kỷ nguyên toàn cầu hoá, hàng rào thuế quan dỡ bỏ vai trò thuế nhập nguồn thu chủ yếu ngân sách dần bị co cụm lại thuế giá trị gia tăng lại ngày thể tầm quan trọng qua việc trở thành nguồn tăng thu chủ yếu ngân sách, số thu từ nguồn thu đạt 6% GDP đóng góp 30% vào tổng doanh thu từ thuế Xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng có vai trò quan trọng hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng Nó góp phần quan trọng việc đảm bảo ổn định an ninh kinh tế, xây dựng sân chơi công bằng, văn minh cho kinh tế thời kỳ hội nhập Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu hoạt động xử lý vi phạm hành lại phụ thuộc vào phương thức giải pháp để đưa quy định pháp luật xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng vào sống Cùng với xu hướng hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới, phát triển khoa học công nghệ thông tin giúp tiếp cận với văn minh nước phát triển giới phẳng ngược lại khiến phải đối mặt với thách thức việc dần truyền thống đạo đức tốt đẹp dân tộc, người ngày trở lên vô cảm trước vấn đề xã hội, phân hoá giàu nghèo ngày rõ rệt,… khiến hành vi vi phạm hành thuế giá trị gia tăng ngày nhiều diễn biến theo chiều hướng phức tạp Việc phát xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng ngày khó khăn nên yêu cầu kiện toàn hoàn thiện hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng yêu cầu thiết yếu Xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng trình tác động có ý nghĩa nhà nước tới cá nhân người nộp thuế, cán bộ, công chức 95 ngành thuế cá nhân, tổ chức có liên quan nhằm thực hiệu hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng Qua nghiên cứu đề tài cụ thế, luận văn đến số nhận định có tính kết luận sau: - Đã làm sáng tỏ lý luận xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng, làm rõ khái niệm, quan điểm, vấn đề có liên quan đến xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng - Từ kết phân tích tình hình xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk đánh giá thành tựu hạn chế nguyên nhân hạn chế - Luận văn đưa 05 giải pháp đồng bộ, gắn bó hữu với nhằm nâng cao hiệu xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk Để đảm bảo hiệu hoạt động xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk lăk thời gian tới cần thực đầy đủ đồng giải pháp 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2013), Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành thuế Ban quản lý kinh tế xoá đói giảm nghèo Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (2011), Cải cách thuế Việt Nam: Hướng tới hệ thống hiệu công Chính phủ (2013), Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế” Cục thuế tỉnh Đăk Lăk, Báo cáo tổng kết tình hình nhiệm vụ công tác thuế năm 2013, 2014, 2015 Cục thuế tỉnh Đăk Lăk, Báo cáo sơ kết tình hình nhiệm vụ công tác thuế 06 tháng đầu năm 2016 Cục thuế tỉnh Đăk Lăk, Tổng hợp tình hình thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế năm 2014, 2015 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đỗ Thiên Anh Tuấn, Nghiên cứu tình Cải cách thuế giá trị gia tăng Việt Nam Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb LĐ-XH, H.1014, tr217 10 Hội đồng nhà nước (1989), Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành 11 PGS.,TS Lê Xuân Trường – TS Nguyễn Đình Chiến, xem: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nghien-cuu-dieu-tra/nhandien-cac-hanh-vi-gian-lan-thue-32522.html 12 Quốc hội (2012), Luật xử lý vi phạm hành 13 Quốc hội (2008), Luật thuế giá trị gia tang 97 14 Quốc hội (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế giá trị gia tăng 15 Quốc hội (2016), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt luật quản lý thuế 16 Quốc hội (2006) Luật quản lý thuế 17 Quốc hội (2012) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế 18 Quốc hội (2014), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế 19 Quốc hội (2016), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế 20 Sở Kế hoạch Đầu tư Đăk Lăk (2016), số nét tình hình phát triển kinh tế - xã hội doanh nghiệp tỉnh Đăk lăk tháng đầu năm 2016 21 TS Phạm Hồng Thái – TS Đinh Văn Mậu, Tìm hiểu pháp luật Luật hành Việt Nam Nxb Tp HCM, tr.246 22 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk 2006, Chỉ thị số 01/2016/TC-UBND việc thu thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 23 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk 2016, Chỉ thị số 01/2016/TC-UBND việc tăng cường biện pháp quản lý nguồn thu chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu 24 Uỷ ban thường vụ Quốc hội (1995), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 25 V.I.Lênin (1977), Về pháp chế xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà nội 26 Xem https://daklak.gov.vn/-/i-ieu-kien-tu-nhien, (truy cập: 15/8/2016) 98 99 ... vụ vi c vi phạm hành thuế giá trị gia tăng * Ra định xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng 1.2.5.3 Thi hành định xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Đối với Quyết định xử lý vi phạm hành. .. cao hiệu xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng Cục thuế tỉnh Đăk Lăk CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Quan niệm chung xử lý vi phạm hành 1.1.1... pháp luật xử phạt vi phạm hành thuế giá trị gia tăng thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành thuế giá trị gia tăng địa bàn tỉnh Đăk Lăk Xử lý vi phạm hành thuế giá trị gia tăng hiểu vi c người
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh đăk lăk , Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh đăk lăk , Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay