Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của tòa án nhân dân tinh đắk lắk

111 142 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:42

BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN HÒA TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan nội dung trình bày Luận văn công trình nghiên cứu Nội dung, số liệu Luận văn xác trung thực, phản ánh tính khách quan trình nghiên cứu Tôi hoàn thành tất môn học thực đầy đủ nghĩa vụ tài theo quy định Học viện Hành quốc gia Vậy viết lời cam đoan đề nghị Học viện Hành quốc gia xem xét cho bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Đắk Lắk, tháng năm 2016 Học viên Nguyễn Xuân Hòa MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài…………………………………………… Tình hình nghiên cứu……………………………………………… Mục đích, nhiệm vụ đề tài……………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu………………………………… Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu…………………… Những đóng góp khoa học luận văn Ý nghĩa luận văn……………………………………………… Kết cấu luận văn……………………………………………… Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆNGIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬCỦA TÒA ÁN…………………………………………………………………… 1.1 Những vấn đề lý luận giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án………………… 1.2 Tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án… 1.3 Những yếu tố tác động tới tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TOÀ ÁN Ở TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2012-2016 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế, trị, quốc phòng an ninh văn hóa – xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn có ảnh hưởng tới giáo dục pháp luật cho người dân địa bàn tỉnh………………… 2.2 Tình hình tổ chức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án tỉnh Đắk Lắk năm qua (2012 - 2016)… 2.3 Một số học kinh nghiệm rút từ thực tiễn tổ chức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2016……… Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬCỦA TÒA ÁN TỈNH ĐẮK LẮK……………………………………………… 3.1 Các quan điểm đạo nâng cao hiệu công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk KẾT LUẬN………………………………………………………………… Tài liệu tham khảo…………………………………………………… MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, Đảng, Nhà nước ta xác định nhiệm vụ chiến lược quan trọng phải tiếp tục đẩy mạnh công xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm “nâng cao lực quản lý điều hành Nhà nước theo pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa kỷ luật, kỷ cương” [9, tr.247] Một đặc trưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa pháp luật phải luôn đặt vị trí thượng tôn; ai, dù cương vị phải sống làm việc theo pháp luật Nhiệm vụ quan trọng đặt Nhà nước không xây dựng ngày hoàn thiện hệ thống pháp luật, mà nhiệm vụ quan trọng phải đưa pháp luật vào thực thi thực tế đời sống xã hội; biến quy phạm pháp luật thành nhân tố thường trực nhận thức trở thành phương tiện điều tiết, điều chỉnh hành vi công dân Con đường ngắn nhất, nhanh để đưa pháp luật vào thực tế đời sống xã hội đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho tầng lớp nhân dân, trang bị cho họ kiến thức, hiểu biết pháp luật Trong năm qua, việc triển khai thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng xã hội đạt nhiều kết quan trọng; tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật; góp phần thực nếp sống làm việc theo pháp luật cán bộ, nhân dân Tuy nhiên, có nhiều lúc, nhiều nơi, công tác thiếu trọng tâm, trọng điểm, làm theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu tính thường xuyên, liên tục nên hiệu không cao; ý thức pháp luật phận đáng kể cán nhân dân chậm cải thiện, chưa tương xứng với thay đổi phát triển mạnh mẽ hệ thống pháp luật Thực tiễn công tác xét xử phạm vi toàn quốc địa phương nước ta năm qua cho thấy, hạn chế, thiếu kiến thức, hiểu biết pháp luật nói chung, nên không người thực hành vi vi phạm pháp luật, rơi vào tình trạng tranh chấp quyền nghĩa vụ, bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, chịu tổn thất thời gian, vật chất tinh thần Ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị ban hành Nghị 49-NQ/TW Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đề mục tiêu xây dựng tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bước đại phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm hoạt động xét xử phải tiến hành có hiệu hiệu lực cao Để thực hóa mục tiêu thiết phải nâng cao trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật cho tầng lớp xã hội thông qua hoạt động giáo dục pháp luật; đó, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án hình thức giáo dục pháp luật quan trọng hiệu Xét xử chức tòa án, có vai trò định việc giữ gìn, bảo vệ tôn nghiêm pháp luật, hoạt động xét xử gắn với việc Toà án nhân danh công lý, nhân danh Nhà nước định, án bảo vệ lợi ích Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền lợi ích hợp pháp công dân; giáo dục cho công dân có ý thức tuân thủ pháp luật Toà án thực hoạt động giáo dục pháp luật nhiều hình thức, tập trung quan trọng giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử ghi nhận Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014, theo đó, hoạt động mình: Toà án giáo dục cho người ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện thói quen tuân thủ pháp luật, cần làm cho người tin vi phạm pháp luật bị Toà án xã hội lên án, giáo dục công dân ý thức tham gia vào hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm Thông qua hoạt động xét xử, chủ thể tác động đến bên tham gia tố tụng, thức tỉnh cảm giác lầm lỗi mong muốn sửa chữa lỗi lầm đó; tác động đến tất người tham dự phiên toà, làm hình thành họ ý thức pháp luật, cho họ đường đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật, hay biện pháp để tự bảo vệ quyền quyền lợi ích đáng mình; giúp người tham gia tố tụng người theo dõi phiên tòa hiểu sâu sắc rõ ràng quy định pháp luật áp dụng để giải vụ án Từ họ tự đánh giá trách nhiệm pháp lý mình, giúp hình thành họ cảm xúc công bằng, nghiêm minh pháp luật, tôn trọng đại diện công lý, giúp họ định hướng hành vi phù hợp với yêu cầu pháp luật, giúp định hướng dư luận xã hội, nhờ mà phát huy tác dụng phòng ngừa riêng phòng ngừa chung hoạt động xét xử Đắk Lắk tỉnh nằm trung tâm Tây Nguyên, Việt Nam Tỉnh lỵ Đắk Lắk thành phố Buôn Ma Thuột, nằm cách Hà Nội 1.410 km cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km Tỉnh Đắk Lắk tái lập vào ngày 26 tháng 11năm 2003, sở tách tỉnh Đăk Lăk thành hai tỉnh Đăk Lăk Đăk Nông Đắk Lắk xem nôi nuôi dưỡng Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, UNESCO công nhận Kiệt tác truyền phi vật nhân loại giới công nhận Đắk Lắk tỉnh có truyền thống vẻ vang, đáng tự hào lịch sử, văn hóa truyền thống cách mạng; nhân dân tỉnh cần cù lao động, điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Trong năm gần đây, với phát triển chung nước, nhịp độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Đắk Lắkngày tăng, đời sống nhân dân tỉnh ngày cải thiện, an ninh trị giữ vững Tuy nhiên, nhìn chung, phát triển Đắk Lắk chậm so với nhiều địa phương khác nước, chưa ngang tầm với mà Đắk Lắk có Kinh tế phát triển chậm, trình độ dân trí vùng, miền tỉnh không đồng đều, nhận thức pháp luật phận đáng kể nhân dân hạn chế, tình hình vi phạm pháp luật nhiều, diễn biến phức tạp với gia tăng số vụ số lượng người tham gia tố tụng Trong năm qua, hoạt động giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk trọng tổ chức thực đạt kết định; song bộc lộ hạn chế, bất cập, làm giảm hiệu hoạt động Hơn hếtviệc tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử địa bàn tỉnh Đắk Lắk phải tiếp tục đẩy mạnh Từ thực tế đó, việc nghiên cứu lý luận tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nói chung, Đắk Lắk nói riêng, đánh giá thực trạng, nguyên nhân, nét đặc thù công tác để sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk vấn đề có tầm quan trọng có tính cấp thiết phương diện lý luận thực tiễn Đó lý tác giả chọn vấn đề “Tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có nhiều công trình nghiên cứu góc độ, phạm vi không giống giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật thông qua xét xử tòa án, hay địa bàn nói riêng Có thể kể tới số công trình tiêu biểu theo nhóm sau: Những công trình nghiên cứu lý luận chung giáo dục pháp luật - Nguyễn Đình Lộc (1987), Ý thức pháp luật giáo dục ý thức pháp luật Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Luật học (bảo vệ Liên Xô cũ) Đây số công trình nghiên cứu giáo dục ý thức pháp luật, đó, tác giả phân tích vấn đề lý luận ý thức pháp luật, khái niệm, đặc điểm, cấu trúc ý thức pháp luật; khảo sát tình hình giáo dục pháp luật Việt Nam, điểm tích cực, hạn chế công tác đề xuất giải pháp cho công tác giáo dục pháp luật Việt Nam - Trần Ngọc Đường Dương Thanh Mai (1995), Bàn giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đây sách chuyên khảo đề cập cách hệ thống vấn đề giáo dục pháp luật phương diện lý luận: chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức giáo dục pháp luật nêu lên biện pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục pháp luật - Viện Nhà nước Pháp luật (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), Cơ sở khoa học việc xây dựng ý thức lối sống theo pháp luật, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số KX-07-17, Hà Nội Tập thể tác giả đề tài luận chứng tính cấp thiết việc xây dựng ý thức lối sống theo pháp luật nước ta thời kỳ đổi Để làm điều thiết phải dựa sở khoa học định - Trường Đại học Luật Hà Nội (2004), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Trong giáo trình này, tác giả có dành tiết thuộc Chương XVIII- Ý thức pháp luật để viết vấn đề bồi dưỡng giáo dục nâng cao ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa; theo đó, giáo dục pháp luật tác động cách có hệ thống, có mục đích thường xuyên tới nhận thức người nhằm trang bị cho người trình độ kiến thức pháp lý định để có ý thức đắn pháp luật, tôn trọng tự giác xử theo yêu cầu pháp luật Trên sở đó, tác giả nêu lên biện pháp giáo dục để nâng cao ý thức pháp luật nhân dân - Ngọ Văn Nhân (2012), Giáo dục pháp luật hay giáo dục ý thức pháp luật?, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 12 (295)/2012 Trong báo khoa học này, theo tác giả, diễn đàn khoa học pháp lý, khoa học hành từ trước đến thường tồn song song hai khái niệm: “giáo dục pháp luật” “giáo dục ý thức pháp luật” Hai khái niệm có dùng tách rời hai khái niệm riêng biệt, có lại sử dụng liền theo kiểu “giáo dục pháp luật giáo dục ý thức pháp luật”; đồng thời, có nhầm lẫn, hoán đổi đồng nội hàm hai khái niệm Từ so sánh, đối chiếu mục đích, mục tiêu, chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục pháp luật giáo dục ý thức pháp luật, tác giả đến kết luận rằng, khoa học pháp lý cần thống sử dụng khái niệm “giáo dục pháp luật” làm khái niệm chuẩn; hạn chế không nói không nên sử dụng khái niệm “giáo dục ý thức pháp luật” Còn muốn nhấn mạnh ý thức pháp luật nói “giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật” cho đối tượng nhóm đối tượng cụ thể Ngoài ra, kể thêm số công trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục pháp luật nói chung, như: Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý (1995), Một số vấn đề giáo dục pháp luật miền núi, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Vụ Phổ biến Pháp luật - Bộ Tư pháp (1997), Một số vấn đề giáo dục pháp luật giai đoạn Nxb Thanh niên, Hà Nội; Nguyễn Duy Lãm (chủ biên, 1997), Một số vấn đề phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn nay, Nxb Thanh niên, Hà Nội; Hồ Quốc Dũng (1997), Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nước ta - thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học; Hồ Việt Tiệp (2000), Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tình hình mới, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 9/2000, Hà Nội Trong đề tài khoa học, công trình nghiên cứu, báo khoa học kể trên, tác giả phác họa rõ nét tranh giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức pháp luật lối sống theo pháp luật người Việt Nam Bên cạnh đó, đề tài, công trình khái quát lý luận giáo dục pháp luật, mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp hình thức giáo dục pháp luật nhằm cung cấp, trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho tầng lớp xã hội Những công trình nghiên cứu giáo dục pháp luật gắn với đối tượng cụ thể địa bàn định Chủ đề giáo dục pháp luật cho đối tượng cụ thể địa bàn cụ thể triển khai nghiên cứu tương đối đa dạng, phong phú - Khoa Nhà nước Pháp luật (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1999), Đổi giáo dục pháp luật hệ thống trường Chính trị nước ta nay, Đề tài khoa học cấp Bộ Nội dung đề tài khoa học phân tích sở lý luận giáo dục pháp luật; vai trò, nhiệm vụ trường Chính trị tỉnh công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức địa phương, đánh giá kết đạt hạn chế; sở đó, tập thể tác giả đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật hệ thống trường Chính trị tỉnh nước ta 10 Mặc dù vậy, quy định thiếu tính cụ thể, chưa có văn pháp lý thức ghi nhận nguyên tắc bảo đảm chế bảo đảm tranh tụng nên thực tiễn hoạt động chưa phát huy hiệu Muốn tranh tụng hình thành, trước tiên phải thay đổi nhận thức chức danh tư pháp Trong trình xét xử, Viện kiểm sát quan buộc tội phải chủ động trình bày quan điểm, chứng buộc tội Trên sở đó, luật sư, người bào chữa người đại diện cho thân chủ chứng minh quan điểm gỡ tội Thông qua tranh luận đó, chủ tọa xem xét bên bên sai Muốn nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm, cần chuyển đổi mô hình xét hỏi sang mô hình vừa xét hỏi vừa tranh tụng chuyển hẳn sang mô hình tranh tụng Việc quy định rõ Luật Tổ chức TAND 2014, Luật Tổ chức Viện KSND 2014 Bộ luật tố tụng Hình 2015 Tuy nhiên, cần quán triệt sâu sắc thực nghiêm túc, gương mẫu Tòa án, tới Viện kiểm sát 3.2.2 Nhóm giải pháp riêng 3.2.2.1 Đẩy mạnh truyền thông, truyền thanh, truyền hình phiên tòa Tỉnh Đắk Lắk triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL Đài Truyền hình giai đoạn 2013 - 2016” Đài Phát - Truyền hình tỉnh chủ trì, thực theo Kế hoạch số 6745/KH-UBND ngày 27/9/2013 UBND tỉnh Tỉnh cần đưa nội dung tuyên truyền phiên tòa xét xử tỉnh vào thành nội dung thực Đề án Theo đó, mặt tổ chức thực hiện, sở, ngành, tổ chức, đơn vị tỉnh địa phương, quan Báo, Đài tỉnh cần thực thường xuyên đẩy mạnh đưa tin phiên tòa phương tiện thông tin đại chúng, như: Tăng cường xây dựng thực chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL mang tính chuyên ngành quan, đơn vị, địa phương Báo Dak Lak, Đài Phát Truyền hình tỉnh, Đài Truyền huyện, thị xã, thành phố Sở Thông tin Truyền thông; Báo DakLak, Đài Phát Truyền hình tỉnh; sở, ngành, đơn vị có trang tin điện tử xuất bản tin, tạp chí; UBND cấp huyện, cấp xã cần phối hợp, trì phát huy hiệu đưa tin sóng phát 97 - truyền hình, trang tin điện tử, tin, tạp chí sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương địa bàn tỉnh hệ thống loa truyền sở TAND tỉnh huyện cần lập đề án xin Hội đồng nhân dân hỗ trợ kinh phí để lắp đặt hệ thống truyền trực tiếp Tòa án với Đài truyền hình tỉnh, đài huyện để truyền trực tiếp phiên tòa xét xử vụ án mạng lưới truyền địa phương, địa bàn huyện Tại huyện, cần bố trí loa có công suất lớn để phục vụ cho việc phát trực tiếp phiên xử lưu động Mỗi phiên tòa đưa lên mạng lưới truyền sở người tham dự phiên tòa biết mà huyện vùng lân cận nghe thông tin vụ án xét xử Người dân dù lao động đồng ruộng hay nhà nghe theo dõi toàn diễn biến phiên tòa Để thực mục tiêu đó, hệ thống truyền nơi có điều kiện, cần lắp đặt theo chế độ tắt mở tự động, đài truyền huyện mở tất hệ thống truyền đơn vị xã, thôn loa cực đại phát đến người dân Qua nghe thông tin việc xét xử vụ án, văn pháp luật liên quan định Hội đồng xét xử, người dân tự nâng cao nhận thức pháp luật đấu tranh với hành vi sai phạm cộng đồng 3.2.2.2 Tăng cường xét xử lưu động Tỉnh Đắk Lắk có địa bàn rộng, dân cư phân bố thưa, nên khó khăn cho người dân đến dự phiên tòa Do vậy, cần tăng cường biện pháp tuyên truyền mang tính chủ động, đến gần người dân nữa, có biện pháp xét xử lưu động Mục đích việc đưa vụ án xét xử lưu động truyền trực tiếp phục vụ công tác phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho quần chúng nhân dân Trong trình xét xử thông qua vụ án cụ thể, Tòa án tạo điều kiện thuận lợi để người tham dự phiên tòa nhân dân tiếp cận với pháp luật, nhằm nâng cao trình độ nhận thức pháp luật quần chúng nhân dân, tạo niềm tin người dân vào đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, trang bị cho người dân kiến thức pháp luật cần thiết để tự 98 thân họ tránh xa hành vi vi phạm pháp luật giáo dục em phải tuân theo pháp luật Đồng thời đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật xảy cộng đồng nhân dân Một án nghiêm minh, đắn, khách quan, toàn diện mục đích hoạt động xét xử Mục đích giáo dục pháp luật hoạt động xét xử tạo nên trạng thái ý thức pháp luật hành động tự giác tuân theo pháp luật người dân trực tiếp gián tiếp quan tâm, theo dõi phiên tòa Thực tiễn Đắk Lắk cho thấy, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử phiên tòa lưu động nhận quan tâm đông đảo người dân, có tác dụng tích cực góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cộng đồng dân cư Đây công tác cần Đảng, Nhà nước quan tâm công xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước dân, dân dân Thời gian tới, vụ án hình nghiêm trọng, loại tội phạm xảy nhiều, tòa án tỉnh Đắk Lắk cần tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động vụ án tranh chấp dân sự, tranh chấp đất đai, chia thừa kế, án hôn nhân gia đình Đặc biệt vụ án xin ly hôn mà nguyên nhân từ bạo lực gia đình như: đánh đập, ngược đãi, hắt hủi… Tại phiên tòa xét xử truyền trực tiếp phiên tòa xét xử lưu động, Hội đồng xét xử cần lồng ghép để phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, Hiến pháp năm 2013, Luật giao thông đường bộ, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, , … Tòa án cần phối hợp với quan ban ngành thực tốt trì thường xuyên công tác xét xử lưu động, truyền trực tiếp vụ án đế phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân địa bàn huyện Để phiên tòa xét xử lưu động diễn thuận lợi cần lựa chọn người tham gia có hiểu biết phiên tòa lưu động vấn đề giáo dục pháp luật phiên tòa lưu động Cụ thể, phải phân công Thẩm phán Hội thẩm nhân dân có lực, có kinh nghiệm; thông báo cho Viện kiểm sát nhân 99 dân biết đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cử Kiểm sát viên có lực, có kinh nghiệm; thông báo cho Cơ quan công an biết để tổ chức giữ gìn an ninh, trật tự phiên tòa dẫn giải bị can, bị cáo; thông báo cho đương vụ án biết việc tổ chức phiên tòa lưu động; thông báo liên hệ với quan hữu quan như: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để phối hợp, triển khai việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động Khi tiến hành tổ chức phiên tòa xét xử lưu động có lồng ghép giáo dục pháp luật cần lựa chọn đầy đủ Thẩm phán dự khuyết, Hội thẩm nhân dân dự khuyết, Kiểm sát viên dự khuyết, Thư ký phiên tòa dự khuyết để việc xét xử tiến hành liên tục, tránh bị gián đoạn phải hoãn phiên tòa 3.2.2.3 Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ Thẩm phán, thư ký Hội Thẩm nhân dân người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vã có kỹ tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử ĐăkLăk với đặc thù vùng đất cao nguyên có nhiều dân tộc anh em chung sống, đồng bào dân tộc chỗ Ê Đê, GiaRai, MNông chiếm tỷ lệ cao Trình độ học vấn hiểu biết pháp luật phận dân tộc chỗ hạn chế, có hủ tục tồn chôn người sống cho Ma lai , việc mua bán sang nhượng đất không tuân thủ quy định pháp luật, việc xác lập quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật không trọng, việc du canh, du cư phá rừng làm nương rẫy diễn nhiều… dẫn đến tranh chấp khiếu kiện chí vi phạm pháp luật, phạm tội Do cần phải xây dựng đội đội ngũ Thẩm phán, thư ký Hội Thẩm nhân dân người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi vã có kỹ tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua hoạt động nghiệp vụ Tòa án nói chung hoạt động xét xử nói riêng Bởi Họ người xuất thân từ đồng bào dân tộc chỗ am hiểu chữ viết, ngôn ngữ, phong tục tập quán đồng bào địa phương việc tuyên truyền giáo dục pháp luật họ người đồng bào thiểu số đem lại hiệu cao 100 3.2.2.4 Tăng cường công tác phối hợp liên ngành Tòa án với quan tiến hành tố tụng, Tòa án với quyền địa phương Công tác phối hợp liên ngành Tòa án với quan tiến hành tố tụng việc giải vụ án có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dụng pháp luật Các vụ, việc Tòa án thụ lý giải quyếtnghiêm minh, khách quan, thấu tình, đạt lý đem lại hiệu giáo dục pháp luật cao Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp pháp luật hành quy định chưa cụ thể, khó hiểu, dẫn đến việc nhận thức áp dụng pháp luật ngành, người tiến hành tố tụng có khác dẫn đến việc định, án Tòa án có vụ, việc chưa chuẩn xác phải kháng nghị, hủy hủy lại nhiều lần bị cải sửa nghiêm trọng, làm cho nhân dân niềm tin vào công lý dẫn đến chất lượng công tác giáo dục thông qua hoạt động xét xử Tòa án hạn chế Do Tòa án cần phối hợp chặt chẽ với quan tiến hành tố tụng xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành phù hợp với quy định pháp luật, như: quy chế phối hợp liên ngành việc giải vụ án hình sự; Quy chế phối hợp liên ngành việc giải vụ, việc dân sự; Quy chế phối hợp liên ngành việc thực phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử lưu động Công tác phối hợp liên ngành làm độc lập Tòa án qúa trình xét xử vụ án mà nhằm mục đích đảm bảo cho việc xử lý vụ việc nhanh chóng, khách quan, toàn diện có pháp luật đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Để việc tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử đạt hiệu cao thiếu phối hợp, giám sát quyền địa phương hoạt động xét xử Tòa án Để vụ án đưa xét xử lưu động đạt hiệu cao vai rò quyền địa phương việc thông báo, tuyên truyền thời gian địa điểm mở phiên tòa, bố trí lực lượng chỗ bảo vệ phiên tòa, chuẩn bị địa điểm, phương tiện cho phiên tòa diễn thuận lợi quan trọng Để đánh giá hiệu việc giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa phải xem xét 101 nhiều khía cạnh, xét khía cạnh số lượng người đến tham dự trật tự phiên tòa phiên Tòa xét xử lưu động thu hút đông người tham dự trật tự lắng nghe người tiến hành tố tụng phiên tòa, xét mặt số lượng thành công thành công có đóng góp quan trọng quyền địa phương Do Tòa án phải tăng cường phối hợp với quyền địa phương, xây dựng quy chế phối hợp với quyền địa phương việc đưa vụ án xét xử lưu động Hàng năm kỳ họp Hội đồng nhân dân Tòa án báo cáo kết công tác ngành đề xuất, đề nghị Hội đồng nhân dân đưa việc hỗ trợ quyền địa phương hoạt động xét xử lưu động Tòa án vào nghị Hội đồng nhân dân để tổ chức thực 102 Tiểu kết chương Việc nâng cao hiệu công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án đòi hỏi phải dựa quan điểm có tính chất đạo sau đây: 1) Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 2) Thực nghiêm túc, có hiệu quy định pháp luật Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật; 3) Tuân thủ nguyên tắc công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử (nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, truyền đạt trung thành, xác văn pháp luật); 4) Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử phải đặt lãnh đạo, đạo Tòa án nhân dân cấp; 5) Cần phải lựa chọn nội dung, phương pháp hình thức giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù hoạt động xét xử Trên sở quán triệt quan điểm có tính chất đạo công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án, để bảo đảm nâng cao hiệu công tác năm tới nước nói chung, Đắk Lắk nói riêng, cần thực nhóm giải pháp sau đây: Thứ nhất, nhóm giải pháp chung: Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, giám sát, kiểm tra quan Tòa án cấp công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử quan Tòa án cấp Hai là, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án Ba là, đảm bảo thực nguyên tắc tranh tụng xét xử Thứ hai, nhóm giải pháp riêng cho tỉnh Đắk Lắk Một là, đẩy mạnh truyền thông, truyền thanh, truyền hình phiên tòa Hai là, tăng cường xét xử lưu động Ba là: Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ Thẩm phán, thư ký Hội Thẩm nhân dân người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vã có kỹ tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Bốn là: Tăng cường công tác phối hợp liên ngành Tòa án với quan tiến hành tố tụng, Tòa án với quyền địa phương 103 KẾT LUẬN Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án việc Toà án trước phiên toà, phiên sau phiên thực cách có tổ chức, có chủ định việc cung cấp cho đối tượng tri thức, hiểu biết cụ thể vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động xét xử tiến hành, giúp hình thành đối tượng ý thức trách nhiệm, trạng thái tâm lý, tình cảm pháp luật đắn, tạo sở cho hành vi xử phù hợp với yêu cầu pháp luật, qua hỗ trợ, củng cố phát huy tác dụng hoạt động xét xử Tòa án Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án có đặc trưng riêng, có điểm tương đồng khác biệt so với hình thức giáo dục pháp luật khác Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử có vai trò quan trọng người tham dự, theo dõi phiên tòa đặc biệt bị cáo, thể việc giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử giúp cho bị cáo nhận thức đầy đủ, sâu sắc tính chất, mức độ hậu hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra; cung cấp, trang bị thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết cho bị cáo, giúp chuẩn bị tâm lý, tư tưởng, kiến thức pháp luật để bị cáo yên tâm học tập, cải tạo trình chấp hành án phạt tù trại giam Tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa xét xử hoạt động có mục đích, có kế hoạch ngành tòa án với vai trò chủ thể chủ đạo, bao gồm nội dung cấu thành xác định chủ thể, đối tượng giáo dục pháp luật, nội dung hình thức, phương thức giáo dục Công tác chịu ảnh hưởng yếu tố như: 1) sách, pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung; 2) Ý thức pháp luật khả tiếp nhận giáo dục pháp luật người dân; 3) Yếu tố nguồn lực chủ thể tổ chức giáo dục pháp luật; 4) Loại tội phạm tâm lý bị cáo Trong năm qua, ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt trọng trách hoạt động nghiệp vụ xét xử thực nhiệm vụ giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử nói riêng, thể quán, thực triệt để nghị quyết, thị 104 Đảng, cấp uỷ Đảng, sách pháp luật Nhà nước đạo tập trung, thống thất chuyên môn nghiệp vụ Toà án nhân dân tối cao Nhờ đó, công tác xét xử án hàng năm ngành Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bảo đảm số lượng, mà chất lượng xét xử không ngừng nâng cao Phần lớn án áp dụng pháp luật, công bằng, nghiêm minh, thấu tình đạt lý, thời hạn luật định, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh hội nhập quốc tế; có tác dụng tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức nhân dân; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động xét xử án ngành Toà án tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới: tình trạng án bị hủy, cải sửa áp dụng không pháp luật vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Tình hình nhiều gây ảnh hưởng đến uy tín ngành Tòa án, tác động đến niềm tin nhân dân vào tính công bằng, công lý Toà án Công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử bộc lộ tồn tại, hạn chế, làm giảm chất lượng, hiệu công tác Việc nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án đòi hỏi phải dựa quan điểm có tính chất đạo, như: quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực nghiêm túc, có hiệu quy định pháp luật Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật; tuân thủ nguyên tắc công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Để bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu công tác năm tới cần thực nhóm giải pháp sau đây: Thứ nhất, nhóm giải pháp chung: Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, giám sát, kiểm tra quan Tòa án cấp công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử quan Tòa án cấp Hai là, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ phổ biến, giáo dục 105 pháp luật thông qua hoạt động xét xử cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án Ba là, đảm bảo thực nguyên tắc tranh tụng xét xử Thứ hai, nhóm giải pháp riêng cho tỉnh Đắk Lắk Một là, đẩy mạnh truyền thông, truyền thanh, truyền hình phiên tòa Hai là, tăng cường xét xử lưu động Ba Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ Thẩm phán, thư ký Hội Thẩm nhân dân người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ có kỹ tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Bốn là: Tăng cường công tác phối hợp liên ngành Tòa án với quan tiến hành tố tụng, Tòa án với quyền địa phương 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2003), Chỉ thị số 32/CT/TW ngày 09/12/2003 Về tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân, Hà Nội Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000 Bộ luật Tố tụng Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004 Hồ Quốc Dũng (1997), Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nước ta thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khóa VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Trần Ngọc Đường, Giáo dục pháp luật cho người lao động điều kiện đổi Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Luật học 11 Trần Ngọc Đường, Dương Thanh Mai (1995), Bàn giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn (2006), Từ điển pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội 13 Nguyễn Ngọc Hoàng (2000), Đổi giáo dục pháp luật hệ đào tạo trung học trị nước ta nay, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội 107 14 Trần Minh Hưởng (chủ biên, 2011), Bình luận khoa học Luât thi hành án hình quy định thi hành án 2011, Nxb Hồng Đức, Hà Nội 15 Lê Đình Khiên (2002), Nâng cao ý thức pháp luật đội ngũ cán quản lý hành nước ta nay, Luận án Phó Tiến sĩ Luật học, Hà Nội 16 Khoa Nhà nước Pháp luật (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1999), Đổi giáo dục pháp luật hệ thống trường Chính trị nước ta nay, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội 17 Nguyễn Duy Lãm (chủ biên, 1996), Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 18 Nguyễn Duy Lãm (chủ biên, 1997), Một số vấn đề phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn nay, Nxb Thanh niên, Hà Nội 19 Luật Công an nhân dân năm 2014, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Luật Thi hành án hình năm 2010, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010 23 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012 24 Nguyễn Đình Lộc (1987), Ý thức pháp luật giáo dục ý thức pháp luật Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Luật học 25 Trần Công Lý (2009), Giáo dục ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ Quản lý hành công, Hà Nội 26 Dương Thanh Mai (1992), Về giáo dục pháp luật nghiệp nâng cao dân trí Việt Nam, Tạp chí Giáo dục Đào tạo thường xuyên, số 1/1992 27 Dương Thanh Mai (1994), Một vài suy nghĩ đổi giáo dục pháp luật việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý kinh tế pháp luật Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số tháng 3/1994 28 Dương Thanh Mai (1996), Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp (bằng thực tiễn tòa án luật sư), Luận án Phó tiến sĩ luật, Hà Nội 108 29 Một số vấn đề giáo dục pháp luật miền núi vùng dân tộc thiểu số (1996), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Ngọ Văn Nhân (2012), Giáo dục pháp luật hay giáo dục ý thức pháp luật?, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 12(295)/2012 31 Nguyễn Thị Phương (2008), Giáo dục pháp luật cho nông dân tỉnh Bến Tre, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội 32 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật, Phần tội phạm, tập 1, Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người, Nxb, Thành phố Hồ Chí Minh 33 Nguyễn Quốc Sửu (2011), Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 34 Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012, Hà Nội 35 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 Ban hành Chương trình hành động thực Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng năm 2011 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) kết thực Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016, Hà Nội 36 Nguyễn Thu Thủy (2006), Chất lượng giáo dục pháp luật tiêu chí đánh giá, Tạp chí Luật học, số 5(72)/2006, Hà Nội 37 Hồ Việt Tiệp (2000), Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tình hình mới, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 9/2000, Hà Nội 38 Nguyễn Thị Tĩnh (2013), Giáo dục pháp luật hoạt động thu thập chứng tòa án, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 4/2013, Hà Nội 109 39 Tỉnh Đoàn Đắk Lắk: “Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII” (http://tinhdoandaklak.gov.vn/BaiViet/Index/3269) 40 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2012), Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013, Đắk Lắk 41 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2013), Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014, Đắk Lắk 42 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015, Đắk Lắk 43 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk, Đắk Lắk 44 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2015), Thống kê thụ lý giải vụ án sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh (từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2015), Đắk Lắk 45 Bùi Thị Diễm Trang (2010), Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đoàn viên, niên địa bàn thành phố Hà Nội tiến trình hội nhập phát triển đất nước, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 46 Trần Văn Trầm (2002), Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức địa bàn tỉnh Bình Định - thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội 47 Trường Đại học Luật Hà Nội (2004), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 48 Nguyễn Thanh Tùng (2011), Giáo dục pháp luật cho đồng bào công giáo tỉnh Đồng Nai nay, Luật văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội 49 Đảng tỉnh Đắk Lắk (2015), Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng tỉnh khóa XV trình đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2010) 50 UBND tỉnh Đắk Lắk (2014), Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Ban hành kế hoạch thực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 địa bàn tỉnh 110 51 UBND tỉnh Đắk Lắk (2015), Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 25/11/2015 Tổng kết công tác tư pháp năm 2015, giai đoạn 2011 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016 giai đoạn 2016 – 2021 52 Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp), Một số vấn đề lý luận thực tiễn giáo dục pháp luật công đổi mới, Đề tài khoa học cấp Bộ, mã số 92-98-223, Hà Nội 53 Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý (1995), Một số vấn đề giáo dục pháp luật miền núi Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 54 Viện Nhà nước Pháp luật (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 1995), Cơ sở khoa học việc xây dựng ý thức lối sống theo pháp luật, Đề tài khoa học cấp Nhà nước, mã số KX-07-17, Hà Nội 55 Vụ Phổ biến Pháp luật - Bộ Tư pháp (1997), Một số vấn đề giáo dục pháp luật giai đoạn Nxb Thanh niên, Hà Nội 56 http://m.daklak24h.com.vn/phap-luat/18283/tac-dong-tu-cac-phien-toa-xet-xu-luudong.html (“Tác động từ phiên tòa xét xử lưu động”) 111 ... phân tích sở lý luận tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án, đánh giá thực trạng tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Đắk Lắk, kết đạt tồn... thực tiễn công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án. .. sở lý luận tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của tòa án nhân dân tinh đắk lắk , Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của tòa án nhân dân tinh đắk lắk , Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của tòa án nhân dân tinh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay