Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nam định

104 106 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THANH THỦY THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ Ở TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THANH THỦY THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ Ở TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60340403 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LƯƠNG THANH CƯỜNG HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết trình bày luận văn trung thực không trùng lắp với công trình có liên quan công bố; thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người cam đoan Nguyễn Thanh Thủy LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, Khoa Sau đại học, người hướng dẫn khoa học toàn thể thầy, cô giáo nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện cho hoàn thành nhiệm vụ học tập Tôi trân trọng cảm ơn gia đình bạn bè động viên giúp đỡ hoàn thành luận văn này! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Nguyễn Thanh Thủy MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ 1.1 Nhận thức chung tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 1.1.1 Thanh tra tra chuyên ngành 1.1.2 Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 14 1.2 Cấu thành hoạt động Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 21 1.2.1 Chủ thể thực tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 21 1.2.2 Đối tượng tra chuyên ngành nội vụ 22 1.2.3 Nội dung tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 22 1.3 Các yếu tố tác động đến tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 26 1.3.1 Chất lượng thể chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 26 1.3.2 Năng lực thực thi công vụ chủ thể thực tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 28 1.3.3 Quá trình cải cách hành nhà nước 29 Kết luận chương 31 Chương THỰC TRẠNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ Ở TỈNH NAM ĐỊNH 32 2.1 Khái quát chung tỉnh Nam Định 32 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 32 2.1.2 Một số ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến tra chuyên ngành nội vụ tỉnh Nam Định 34 2.2 Tình hình tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định40 2.2.1 Tổ chức máy, nhân lực thực nhiệm vụ tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 40 2.2.2 Hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định45 2.3 Nhận xét tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 51 2.3.1 Kết đạt nguyên nhân 51 2.3.2 Hạn chế, bất cập nguyên nhân 53 Kết luận chương 61 Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ Ở TỈNH NAM ĐỊNH 63 3.1 Phương hướng hoàn thiện tra chuyên ngành nội vụ tỉnh Nam Định 63 3.1.1 Xây dựng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ chuyên nghiệp, quy, bước đại 64 3.1.2 Nâng cao tính độc lập tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 65 3.1.3 Bảo đảm minh bạch, dân chủ, hiệu tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 66 3.2 Giải pháp hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 67 3.2.1 Hoàn thiện thể chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 67 3.2.2.Kiện toàn tổ chức máy tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 70 3.2.3 Nâng cao lực thực thi công vụ, trách nhiệm đội ngũ công chức thực nhiệm vụ tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 73 3.2.4 Minh bạch hóa tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ .79 3.2.5 Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 83 Kết luận chương 86 KẾT LUẬN LUẬN VĂN 87 PHỤ LỤC 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC BẢNG, BIỂU STT TÊN BIỂU ĐỒ, BẢNG TRANG Biểu đồ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ lĩnh vực tra chuyên 46 ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định thực giai đoạn 2010-2015 Biểu đồ 2.2: Thực tế số tra theo kế 49 hoạch thực giai đoạn 2010-2015 Biểu đồ 2.3: Thực trạng số tra đột xuất 50 thực giai đoạn 2010-2015 Bảng biểu Bảng 2.1: Tình hình cán bộ, công chức, người lao 41 động tra Sở Nội vụ Bảng 2.2: Tổng hợp vi phạm tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định 51 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tại Hội nghị cán tra toàn miền Bắc lần thứ ngày 19/4/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “nếu Trung ương Đảng, Chính phủ có nghị quyết, thị đưa ngành, địa phương, kết tra khó mà biết địa phương làm tốt, làm vừa, làm xấu; có làm hay không làm không biết; địa phương nhiều tự không biết; không thấu dưới; không thấu Thanh tra để theo dõi xem kế hoạch, thị, sách đó, địa phương chấp hành nào” [16] Xuất phát từ vị trí, vai trò tra nội dung, phương thức thực lãnh đạo cấp uỷ Đảng đạo, điều hành quyền cấp, lãnh đạo, đạo thường xuyên quan lãnh đạo Đảng Nhà nước có ý nghĩa định đến hiệu lực, hiệu tra Thực tiễn quản lý nhà nước năm qua cho thấy, trọng đến tra hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước nâng cao; ngược lại, không trọng mức đến tra, hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước bị giảm sút Thanh tra chức thiết yếu quản lý, giai đoạn quản lý nhà nước Thanh tra phương thức phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật quản lý nhà nước Bên cạnh đó, cải cách hành nhà nước thời kỳ đổi hội nhập diễn mạnh mẽ, sâu rộng nhiều lĩnh vực Trong đó, lực đội ngũ cán bộ, công chức giữ vai trò quan trọng có tính chất định đến thành công công cải cách hành Năng lực cán công chức đánh giá dựa việc ban hành, thực thi định hành chính, sách, pháp luật Nhà nước Tuy nhiên, máy hành nay, có số không cán bộ, công chức lực yếu, có lối sống tha hóa đạo đức, lập trường, tư tưởng chưa vững vàng, số vị trí cá nhân định không với quy phạm pháp luật, chưa với quy trình, thủ tục thực công việc diễn nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân họ nhóm người Điều phát qua tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Là lĩnh vực tra chuyên ngành, tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ thời gian qua có đóng góp định vào trình xây dựng hành nhà nước sạch, hiệu lực, hiệu Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ có thiếu hụt, bất cập định như: lực tra chưa đáp ứng qua thực tế; phạm vi tra chưa bao phủ hết mặt hoạt động pháp luật quy định; kết luận tra chưa thực sâu sắc…Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định ngoại lệ Nam Định tỉnh lớn trình đô thị hóa phát triển, lại bị ảnh hưởng nhiều yếu tố tôn giáo, văn hóa…, đó, tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ cần phải hoàn thiện Tình hình đặt đòi hỏi cấp thiết cần phải có nghiên cứu đổi tổ chức hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ để tìm kiếm thêm luận khoa học góp phần hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ, đáp ứng yêu cầu thực tế Với lý trên, tác giả chọn đề tài: “Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định” làm đề tài luận văn nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đề cập đến tổ chức hoạt động tra nhà nước nhiều khía cạnh mức độ khác nhau: Thứ nhất, Sách chuyên khảo “Hiệu pháp luật vấn đề lý luận thực tiễn” Sách chuyên khảo – Tái lần thứ có sửa chữa, bổ sung, NXB Chính trị, Quốc gia – Sự thật năm 2012; “Kỷ yếu khoa học tra” từ tập đến tập Viện Khoa học tra phát hành năm 2003; “Đổi hệ thống tổ chức hoạt động ngành Thanh tra chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Luận khoa học phục vụ sửa đổi Luật tra hoàn thiện pháp luật tra” đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2007 (chủ nhiệm Trần Văn Truyền); “Cơ chế giám sát, kiểm toán tra Việt Nam” Viện khoa học tra phối hợp với Nhà xuất Tư pháp phát hành năm 2004 Trong tác phẩm này, sở làm rõ lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tra, công trình đánh giá thực trạng hoạt động tra Việt Nam đưa giải pháp đổi tổ chức hoạt động tra Tuy nhiên, nghiên cứu đề cập mức độ chung nhất, phù hợp với văn pháp luật tra thời điểm Thứ hai, nghiên cứu đăng Báo, Tạp chí Nguyễn Ngọc Tản: “Về công tác xây dựng thể chế ngành Thanh tra” Tạp chí Thanh tra số 01/2007 Các viết phân tích thực trạng hoạt động tra thời gian vừa qua, đồng thời nêu lên bất cập, vướng mắc quy định pháp luật tra hành áp dụng thực tế Từ đó, tác giả đề xuất sửa đổi cho phù hợp với tình hình Thứ ba, đề tài nghiên cứu khoa học “Thanh tra công vụ Việt Nam giai đoạn nay” Nguyễn Tuấn Khanh làm chủ nhiệm, năm 2015 - Có chế tài hành động thực tiễn, thiết thực để bảo vệ, bảo mật thông tin cá nhân, tập thể đứng tố cáo hành vi, việc làm sai trái Tránh tình trạng trù dập gây khó khăn với đối tượng tố cáo Nam Định tỉnh có tôn giáo lớn công nhận: Phật giáo, Công giáo Tín lành Những người chịu ảnh hưởng giáo lý Phật giáo chiếm 65% dân số tỉnh nên hoạt động tra, kiểm tra đặc biệt lĩnh vực tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Do đó, vấn đề công tác tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ quản lý nhà nước phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố sau: - Tiếp tục đầu tư, quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, sách Đảng Nâng cao nhận thực giáo dân vai trò hoạt động tra - Nắm bắt kịp thời, nhanh chóng, giải yêu cầu đáng, hợp pháp, theo quy định pháp luật Giải khiếu nại, tố cáo vấn đề liên quan đến tôn giáo - Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng giáo dân cách hợp lý vào tham gia hoạt động tra, giám sát cấp, đặc biệt với vấn đề liên quan đến tôn giáo - Thành lập cổng thông tin điện tử vấn đề tôn giáo, trì chế độ giao ban, báo cáo mang tính trực diện, cụ thể tình hình tôn giáo, trách nhiệm thực nhiệm vụ công tác tôn giáo 3.2.5 Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Việc hoàn thiện chế độ, sách đãi ngộ cán bộ, công chức tra chuyên ngành nội vụ tỉnh cấp thiết, vừa góp phần khắc phục lối sống thực dụng, vừa động viên nhiệt tình hăng hái, củng cố đoàn kết thống nhất, đồng thời thực công xã hội 83 Chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức bao gồm đãi ngộ vật chất khuyến khích tinh thần: tiền lương, thưởng; phụ cấp chức vụ, khu vực, làm thêm giờ, trợ cấp khó khăn …Trong sách đãi ngộ, sách khuyến khích lợi ích vật chất bản, chủ yếu quan trọng Tuy nhiên, nhiều trường hợp, lợi ích vật chất tinh thần phải đan xen với nhau, phần thưởng vật chất có phần thưởng tinh thần, mức lương chứa đựng đánh giá xã hội cống hiến cá nhân Vì vậy, phải coi trọng lợi ích tinh thần cho cán bộ, công chức tra chuyên ngành Thường xuyên biểu dương, khen thưởng vật chất với công chức nhiệt tình, say mê công tác, tự rèn luyện, nâng cao trình độ mặt, giữ gìn phẩm chất đạo đức Ngoài ra, để đội ngũ cán bộ, công chức tra chuyên ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nơi làm việc phải trang bị phương tiện làm việc cần thiết để đáp ứng đòi hỏi công việc Cải thiện điều kiện môi trường làm việc góp phần tăng hiệu hoạt động công sở; tăng suất lao động cán - công chức; tiếp cận với thông tin đại, tri thức thành tựu khoa học, công nghệ; bước đại hoá phương tiện làm việc cho tra chuyên ngành Sở Nội vụ, đặc biệt thiết bị phục vụ cho trình tra Để điều kiện buớc đảm bảo đáp ứng hoạt động cuả tra nói chung tra chuyên ngành nội vụ nói riêng tỉnh Nam Định cần quan tâm thực số nội dung sau: Một là, cần phải có nghiên cứu, quan tâm sửa đổi số văn quy phạm pháp luật liên quan đến quy định chế độ phụ cấp thâm niên nghề nghiệp liên quan đến ngành tra như: Nghị định số 76/2009/ND-CT ngày 15/9/2009 phủ; Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 Bộ nội vụ Bộ Tài theo hướng mở rộng đối 84 tượng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tra, tạo điều kiện tăng thêm thu nhập, yên tâm công tác Hai là, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, tăng cường sở vật chất phương tiện làm việc cho hoạt động tra, cho đoàn tra thành viên đoàn tra, đảm bảo điều kiện tốt trình thực nhiệm vụ Ba là, trang bị phương tiện làm việc tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động tra, xây dựng liệu điện tử lưu trữ hồ sơ, cập nhật văn quy phạm pháp luật, trao đổi thông tin hoạt động tra quan tra chuyên ngành nội vụ Bốn là, xây dựng môi trường văn hoá hoạt động tra, bổ sung hoàn thiện quy chế, chế định liên quan đến chế độ làm việc, quan hệ công tác, trách nhiệm quyền hạn trưởng đoàn tra, tra viên công chức tra cách thống nhất, cụ thể, rõ ràng tạo môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, trách nhiệm phấn đấu thực hoàn thành nhiệm vụ với kết cao 85 Kết luận chương Trên sở thực trạng, chương luận văn xác định phương hướng hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Nam Định Đây tảng, sở luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định: hoàn thiện thể chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; kiện toàn tổ chức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ cách hợp lý phù hợp với yêu cầu cải hành nhà nước thực tế Nam Định, đổi phương thức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; nâng cao lực thực thi công vụ cho đội ngũ tra chuyên ngành cộng tác viên tra; minh bạch hóa tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; đổi chế độ, sách cán bộ, công chức tra chuyên ngành 86 KẾT LUẬN LUẬN VĂN Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ chức năng, khâu thiết yếu trình lãnh đạo, quản lý nhà nước công tác nội vụ, có nhiệm vụ phát sơ hở quản lý, làm sở cho việc hoạch định sách xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nội vụ Trong phạm vi luận văn giải vấn đề sau: Thứ nhất, mặt lý luận, luận văn xây dựng khái niệm tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ hiểu tra lĩnh vực như: tổ chức máy hành chính, nghiệp quản lý biên chế nhà nước; quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương; tổ chức hội tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; cải cách hành nhà nước; quy chế dân chủ sở; công tác niên; thi đua, khen thưởng; tôn giáo Làm rõ chủ thể tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ quan thực chức tra ngành Nội vụ bao gồm: quan tra nhà nước (Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ) quan giao thực chức tra chuyên ngành (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Ban Tôn giáo Chính phủ) Làm rõ đối tượng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ Chỉ phân tích nội dung hoạt động tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 11 lĩnh vực cụ thể theo quy định pháp luật Thứ hai, nghiên cứu thực trạng tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định cho thấy: Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp 87 luật tra chuyên ngành nội vụ Các tra chuyên ngành tập trung vào lĩnh vực công tác trọng tâm, phức tạp nhiều tồn tại, vướng mắc ngành (tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; công tác nội vụ ) Qua công tác tra phát nhiều thiếu sót, hạn chế chủ thể tham gia hoạt động nội vụ, qua đó, phòng ngừa, phát hành vi vi phạm pháp luật quản lý nhà nước nội vụ địa bàn Đội ngũ tra viên chuyên ngành cộng tác viên tra có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng Những ưu điểm xuất phát từ số nguyên nhân như: lĩnh vực nội vụ chịu ảnh hưởng từ công cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; hệ thống văn pháp luật công tác tra chuyên ngành ngày hoàn thiện; tổ chức thành công lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tra chuyên ngành, cộng tác viên tra ngày quan tâm nâng cao Những hạn chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định: số lượng tra thực hàng năm ít; hoạt động tra chậm đổi nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức thực cho phù hợp với định hướng cải cách hành Chính phủ; chủ yếu thực tra theo cách truyền thống (thanh tra theo kế hoạch) Kết luận tra chung chung chưa sai phạm cụ thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân hay tập thể Hoạt động tra có tình trạng vừa chồng chéo, vừa trùng lắp, vừa bỏ trống Chưa có nghị định xử phạt hành sai phạm công tác nội vụ Nguyên nhân hạn chế xuất phát từ việc thiếu pháp lý; cấu tổ chức tra chưa phù hợp, thiếu số lượng yếu chất lượng Công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền cấp chưa nghiêm, chưa thường xuyên Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 88 tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ hiệu chưa cao, chưa thu hút quan tâm cấp, ngành vào công tác nội vụ Thứ ba, sở thực trạng, Luận văn xác định phương hướng hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ Nam Định Đây tảng, sở luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định: hoàn thiện thể chế tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; kiện toàn tổ chức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ cách hợp lý phù hợp với yêu cầu cải hành nhà nước thực tế Nam Định, đổi phương thức tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; nâng cao lực thực thi công vụ cho đội ngũ tra chuyên ngành cộng tác viên tra; minh bạch hóa tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ; đổi chế độ, sách cán bộ, công chức tra chuyên ngành 89 PHỤ LỤC SỞ NỘI VỤ TỈNH NAM ĐỊNH Biểu số BẢNG THỐNG KÊ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA (Kèm theo Công văn số ngày .tháng năm 2014 Sở Nội vụ) Nă m Thanh tra Số Số cuộ TT theo c KH TT thực theo HC CN KH Số tra ĐX TH HC CN 201 05 01 04 01 03 201 08 01 07 01 04 Kiểm tra Tên tra thực Số KT theo KH 01 - Tuyển dụng, SD, QL công chức, VC huyện Mỹ Lộc - Tuyển dụng, SD, QL công chức, VC Sở LĐTB&XH - Tuyển dụng, SD, QL công chức, VC Sở VHTT-DL - Tuyển dụng, SD, QL viên chức huyện Trực Ninh -Công tác TD, SD, QL viên chức 01 90 Số KT theo KH TH 01 Số KT đ.x thực Tên KT Công tác VTLT sở, ban, ngành, UBND huyện, TP Thực chế “một 201 05 01 04 01 03 201 06 01 05 01 05 Đài PTTH - Công tác nội vụ Sở Công thương - Công tác nội vụ Sở Thông tin - TT - Công tác nội vụ Sở Tư pháp - Công tác nội vụ huyện Nghĩa Hưng - Công tác Nội vụ trại Trường Cao đẳng nghề - Công tác Nội vụ Trường CĐSP - Công tác TD, SD, QL công chức Sở NN&PTNT - Công tác TD, SD , QL viên chức Đài PTTH tỉnh - Công tác TD, SD, QL công chức xã huyện Xuân Trường - Công tác VTLT TĐKT huyện Trực Ninh - Công tác TD, SD, QL viên chức Sở GD-ĐT - Công tác TD,SD QL công chức xã huyện Giao Thủy - Công tác nội vụ Sở KHCN - Công tác nội vụ Sở GTVT - Công tác VTLT TĐKT 91 cửa” Sở, ban, ngành, UBND huyện, TP 01 01 Công tác CCHC sở, ban, ngành huyện thành phố 201 04 04 03 201 04 04 04 TC 32 28 22 huyện Vụ Bản -Công tác TD,SD, QL viên chức 01 UBND huyện Hải Hậu -Công tác TD,SD,QL viên chức UBND TP Nam Định -Công tác nội vụ Sở Tài -Công tác nội vụ Sở Kế hoạch Đầu tư -Công tác TD,SD,QL viên chức 01 Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch -Công tác QL biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đánh giá, phân loại viên chức Sở Lao động – Thương binh Xã hội -Công tác QL biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đánh giá, phân loại viên chức Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh -Công tác TD giáo viên mầm non biên chế UBND huyện Nghĩa Hưng 92 01 Công tác CCHC sở, ban, ngành huyện thành phố 01 Công tác VTLT sở, ban, ngành, UBND huyện, TP Biểu số Kết tra ngành nội vụ tỉnh Nam Định giai đoạn từ 01/01/2010 đến 30/9/2015 Số tra Kết Số nhâ Năm Tổng số Thàn Thanh h lập tra độc đoàn lập Số QĐ xử phạt hành Số có sai phạm cá ban hành Số tiền xử lý tài sản Số tiền sai phạm vi phạm Số Số tổ n chức tiền đượ kiến Tịch u c nghị tha thu hủy tra, (thàn (thà nh Tổng Cá Tổ Tổng Cá Tổ số nhân chức số nhân chức Tổng số Cá Tổ nhân chức tra, thu hồi Số tiền xử phạt vi phạm Số tiền thu Tiê Tổng số h nh tiền) tiền Ghi Tổng Cá Tổ Tổng Cá Tổ số nhân chức số nhân chức 21 22 24 25 ) 2=3+4 7=8+9 2010 05 05 0 26 26 26 2011 08 08 0 34 34 2012 05 05 0 21 21 2013 06 06 0 39 2014 04 04 0 2015 04 04 0 10=11+ 11 12 13=14+15 14 15 16 0 0 0 34 0 0 0 21 0 0 39 39 0 0 34 33 33 0 34 33 32 0 12 17=18 20=21 23=24 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 +19 +22 +25 26 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (2012), Thông tư 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 Quy định quy trình tra công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Nguyễn Quốc Chí, Khoa học tổ chức quản lý - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1999, tr 25 Chính phủ (2011), Nghị định số 86 ngày 22/9/2011 quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật tra; Chính phủ (2012), Nghị định số 07 ngày 09/2/2012 Quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành; Chính phủ (2013), Nghị định số 90 ngày 05/11/2012 tổ chức hoạt động tra ngành nội vụ; Chính phủ (2006), Quyết định số579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2011 Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Hà nội; Học viện Hành Quốc gia ( 2011), Giáo trình Thanh tra giải khiếu nại hành chính”, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội; Nguyễn Khắc Hường,( 2004), Tổ chức, hoạt động mối quan hệ tra Bộ tra chuyên ngành – thực trạng giải pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ; Nguyễn Khắc Hường, (2008), Đổi công tác tổ chức cán ngành Thanh tra, Đề tài cấp Bộ, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội; 10 Nguyễn Thị Thương Huyền, (2008), Yêu cầu hoàn thiện pháp luật tổ chức tra theo ngành, lĩnh vực nay, Tạp chí tra (6), Hà Nội; 11 Phạm Văn Khanh (1998), Thực trạng tổ chức hoạt động tra Bộ, ngành, chuyên ngành nước ta - Những vấn đề đặt ra; 94 12 V.I Lê nin, toàn tập, NXB Tiến Matxcova 1976, Tiếng Việt; 13 Trần Đức Lượng (2001), Báo cáo tổng quan Tổ chức hoạt động quan tra, kiểm tra, giám sát số nước giới; 14 Trần Đức Lượng, (2002) Hoàn thiện chế tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước, Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước; 15 Phan Trung Lý (2010), Thanh tra chuyên ngành: khái niệm, tổ chức hoạt động, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Hà Nội; 16 Đinh Văn Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh công tác tra; 17 Nguyễn Thị Kim Ngọc (2012), “Nâng cao hiệu hoạt động tra chuyên ngành”, Luận văn thạc sĩ; 18 Nghị số 30c/NQ-CP cuả Chính Phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2011-2020 xác định; 19 Quách Lê Nhân (2006), Quan điểm đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo chống tham nhũng; 20 Quốc hội (2010), Luật Thanh tra, Nxb Hồng Đức, Hà Nội ; 21 Quốc hội (2012), Luật Xử lý vi phạm hành chính; 22 Quốc Hội (XII), Luật tra năm 2010; 23 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 UBND tỉnh Nam Định việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ; 24 Thanh tra nội vụ tỉnh Nam Định (2011), Báo cáo tổng kết công tác tra nội vụ 2010 - 2011; 25 Thanh tra nội vụ tỉnh Nam Định (2012), Báo cáo tổng kết công tác tra nội vụ 2011- 2012; 26 Thanh tra nội vụ tỉnh Nam Định (2013), Báo cáo tổng kết công tác tra nội vụ 2012 -2013 phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; 95 27 Thanh tra nội vụ tỉnh Nam Định (2014), Báo cáo tổng kết công tác tra nội vụ 2013 -2014 phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; 28 Thanh tra nội vụ tỉnh Nam Định (2015), Báo cáo tổng kết công tác tra nội vụ 2014 -2015; 29 Lê Thị Thúy (2013), Một số vấn đề quy định pháp luật hoạt động tra chuyên ngành cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, m.vn/mot-so-van-de-trong-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-hoat-dong-thanh-trachuyen-nganh-can-tiep-tuc-duoc-nghien-cuu-dieu-chinh_t114c19n7421; 30 Văn Tiến (2010), Cán gốc việc, Báo Điện tử pháp luật http://phapluattp.vn/2010020211270617p0c1013/can-bo-la-cai-goc-cuamoi-cong-viec.htm 31 Nguyễn Hữu Tiếp, (2013), Một số vướng mắc thực quy định Luật Thanh tra Thanh tra chuyên ngành, Tạp chí Thanh tra (5), Hà Nội; 32 TS Vũ Phạm Quyết Thắng (2004), Luật Thanh tra- sở pháp lý trình đổi tổ chức nâng cao hiệu hoạt động tra, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, NXB Tư pháp, Hà Nội; 33 Trường Cán Thanh tra (2009), Nghiệp vụ công tác tra, chương trình Thanh tra viên chính; 34 Nguyễn Quốc Tuấn, (2005), Một số vướng mắc trình thực Luật Thanh tra giải pháp khắc phục, Tạp chí Thanh tra (8), Hà Nội; 35 Nguyễn Văn Tuấn (2014), Những yếu tố đặc trưng hoạt động tra chuyên ngành, http://thanhtravietnam.vn/nhung-yeu-to-dac-trungcua-hoat-dong-thanh-tra-chuyen-nganh_t114c19n33120, Luận văn thạc sĩ; 36 UBND tỉnh Nam Định (2013), định giao biên chế hành chính, nghiệp năm 2013; 37 Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt; 96 38 Nguyễn Thị Hải Yến (2013), Hoạt động tra chuyên ngành quan giao thực chức tra chuyên ngành, Đề tài khoa học cấp sở; 39.http://www.baomoi.com/Can-bo-la-cai-goc-cua-moi-congviec/122/7939349.epi; 40.http://www.pcivietnam.org/diem-tin/nam-dinh-tiep-tuc-nang-caohieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-cap-tinh-o-tinh-ta-a664.html 41.http://dantocmiennui.vn/su-kien-trong-nuoc/thu-tuong-nguyenxuan-phuc-xay-dung-nam-dinh-xung-tam-trung-tam-vung-nam-songhong/81460.html 97 ... VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ 1.1 Nhận thức chung tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ 1.1.1 Thanh tra tra chuyên ngành 1.1.2 Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực nội. .. tra chuyên ngành nội vụ tỉnh Nam Định 34 2.2 Tình hình tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh Nam Định4 0 2.2.1 Tổ chức máy, nhân lực thực nhiệm vụ tra chuyên ngành lĩnh vực nội vụ tỉnh. .. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ Ở TỈNH NAM ĐỊNH 63 3.1 Phương hướng hoàn thiện tra chuyên ngành nội vụ tỉnh Nam Định 63 3.1.1 Xây dựng tra chuyên ngành lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nam định , Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nam định , Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay