Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận hai bà trưng, thành phố hà nội

83 115 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐOÀN THU TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐOÀN THU TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ CÚC HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Đoàn Thu Trang LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo PGS.TS Trần Thị Cúc, người bảo hướng dẫn tận tình suốt trình nghiên cứu đề tài Lời khuyên hữu ích cô từ đầu giúp có điều chỉnh kịp thời, định hướng lại phạm vi nghiên cứu đề tài để hoàn thành tiến độ đề Xin cám ơn Ban giám hiệu, Ban đào tạo sau đại học, thầy, cô thuộc khoa Nhà nước Pháp luật - Học viện Hành Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập hoàn thiện Luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà nộichi nhánh quận Hai Bà Trưng, anh chị em đồng nghiệp nơi công tác, tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian học tập Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo cán phòng Tài nguyên môi trường quận Hai Bà Trưng, Văn phòng đăng ký đất đai Hà nội - chi nhánh quận Hai Bà Trưng tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập thực Luận văn Xin cảm ơn tới quan, đoàn thể, UBND phường giúp đỡ trình điều tra thu thập số liệu Xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, anh chị em học viên lớp HC19B7 động viên giúp đỡ lúc gặp khó khăn để hoàn thành luận văn Học viên Đoàn Thu Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐĐC: Bản đồ địa BNV: Bộ Nội vụ BTC: Bộ Tài BTNMT: Bộ Tài nguyên môi trường CT-TTg: Chỉ thị - Thủ tướng GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HD: Hướng dẫn HSĐC: Hồ sơ địa NĐ: Nghị định NQ: Nghị QĐ: Quyết định QH: Quốc hội QLNN: Quản lý nhà nước STNMT: Sở Tài nguyên môi trường TCĐC: Tổng cục địa TNMT: Tài nguyên môi trường TT: Thông tư TTLT: Thông tư liên tịch TW: Trung ương UBND: Ủy ban nhân dân XHCN: Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH 1.1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH 1.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước 1.1.2 Khái niệm địa 1.1.3 Khái niệm HSĐC 10 1.1.4 Các loại hồ sơ địa 11 1.1.6 Mục đích việc quản lý địa 14 1.1.7 Vai trò pháp luật quản lý nhà nước địa chính: 16 1.1.8 Các công cụ luật pháp chủ yếu quản lý nhà nước địa chính: 17 1.1.9 Ban hành văn pháp luật hướng dẫn thực văn đó: 18 1.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH 19 1.2.1 Yếu tố thể chế 19 1.2.2 Yếu tố người 20 1.2.3 Công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức triển khai thực quản lý nhà nước địa 21 1.2.4 Tổ chức máy chuyên trách 21 1.2.5 Công nghệ thông tin yếu tố kỹ thuật khác 23 1.3 SƠ LƯỢC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ ĐỊA CHÍNH QUA CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM 24 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 31 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 31 2.1.1 Vị trí địa lý 31 2.1.2 Địa hình 32 2.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ ĐỊA CHÍNH 33 2.2.1 Hội đồng Nhân dân Uỷ ban Nhân dân quận 33 2.2.2 Phòng tài nguyên môi trường quận 34 2.2.2 Văn phòng đăng ký đất đai- Chi nhánh Quận Hai Bà Trưng 36 2.2.3 Cán địa phường 37 2.3 PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG 41 2.3.1 Phương pháp hành chính: 42 2.3.2 Phương pháp kinh tế 42 2.3.3 Phương pháp tuyên truyền giáo dục 42 2.4 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG 43 2.4.1 Hiện trạng sử dụng đất 43 2.4.2 Tình hình quản lý nhà nước địa địa bàn quận Hai Bà Trưng qua thời kỳ 43 2.5 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ 49 2.5.1 Những kết đạt thời gian qua 49 2.5.2 Hạn chế, bất cập 49 2.5.3 Nguyên nhân chủ yếu hạn chế, bất cập 51 2.5 ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH CỦA CHÍNH QUYỀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 57 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG BẢO ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH 57 3.2 GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH 63 3.2.1 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật văn quản lý địa 63 3.2.2 Hoàn chỉnh cấu tổ chức máy quản lý địa 64 3.2.3 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước địa 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, chương 3, điều 53 quy định “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản công thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” Ở Việt Nam, Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai không trực tiếp khai thác sử dụng, mà trao quyền sử dụng cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân Đất đai tài nguyên thiên nhiên quý giá quốc gia yếu tố mang tính định tồn phát triển người sinh vật khác trái đất Các Mác viết: “Đất đai tài sản mãi với loài người, điều kiện để sinh tồn, điều kiện thiếu để sản xuất, tư liệu sản xuất nông, lâm nghiệp” Bởi vậy, đất đai ngành sản xuất nào, người tiến hành sản xuất cải vật chất để trì sống trì nòi giống đến ngày Trải qua trình lịch sử lâu dài người chiếm hữu đất đai, biến đất đai từ sản vật tự nhiên thành tài sản cộng đồng, quốc gia Luật Đất đai năm 2013 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng Trải qua nhiều hệ nhân dân ta tốn bao công sức, xương máu tạo lập, bảo vệ vốn đất đai ngày nay” Tại điều Luật đất đai 2013 khẳng định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định Luật” Đất nước ta trải qua nhiều giai đoạn xây dựng bảo vệ tổ quốc Mỗi giai đoạn tình hình kinh tế, trị đất nước có đặc điểm khác Bởi vậy, công tác quản lý địa theo mà có biến đổi qua thời kỳ Qua thời kỳ dù mức độ khác ta nhận thấy quan tâm Nhà nước công tác quản lý Nhà nước địa Bất kỳ chế độ xã hội nào, Nhà nước phải quản lý địa chính, theo Nhà nước phải lập hồ sơ, liệu mảnh đất, khu đất gắn với chủ sử dụng khu đất Công tác quản lý địa nước ta thiết lập từ cách năm kỷ, quyền chế độ khác kế thừa tiếp tục bổ sung, điều chỉnh nhằm phục vụ mục đích quản lý địa Tuy nhiên, hoàn cảnh chiến tranh, chia cắt đất nước, trải qua nhiều giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội đất nước mà ranh giới đất, chủ sử dụng đất có thay đổi gây bất cập, khó khăn quản lý địa việc theo dõi, truy xuất, lưu trữ, xử lý, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, cấp GCNQ sử dụng đất …Việc làm tốt công tác quản lý Nhà nước địa để Nhà nước quản lý chặt chẽ toàn đất đai theo pháp luật, xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ Nhà nước người sử dụng đất, tạo điều kiện cho việc Sử dụng đất cách đầy đủ, hợp lý có hiệu yêu cầu cấp thiết Hai Bà Trưng quận nội thành có diện tích 1025,85 km2 gồm 20 phường Công tác quản lý Nhà nước địa địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan Hồ sơ mảnh đất bị thiếu, chí bị thất lạc.Trong trình chuyển đổi, chuyển nhượng đất đai, nhiều trường Thứ sáu, thúc đẩy việc hình thành quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản Việc xây dựng thị trường bất động sản xuất phát từ mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đề Đại hội Đảng xuất phát từ yêu cầu thực tế việc giao dịch, mua bán kinh doanh bất động sản nhu cầu thành phần kinh tế, tầng lớp nhân dân Tuy nhiên, thị trường bất động sản lại thiếu văn pháp quy, thiếu quản lý ngành dọc Vì vậy, thị trường thả nổi, phát triển theo hướng tự phát quản lý Nhà nước Để quản lý thị trường bất động sản trước hết cần nâng cao việc quản lý chuyển dịch cập nhật biến động đất đai Thứ bảy, hoàn thành công tác đăng ký đất đai lần đầu, lập HSĐC, cấp GCNQ sử dụng đất Trong năm tới cần tập trung đầu tư, hướng dẫn hoàn thành tốt công tác ĐKĐĐ lần đầu trường hợp chưa cấp GCNQ sử dụng đất, hoàn thiện công tác lập HSĐC cấp sở, cấp GCNQ sử dụng đất Để quản lý chặt chẽ đất đai, cần phải có hệ thống HSĐC, BĐĐC hoàn chỉnh Vì nhiệm vụ thường xuyên tầm quan trọng đặc biệt Trong trình xây dựng HSĐC ban đầu, cần triển khai, chỉnh lý biến động Việc chỉnh lý biến động chậm làm cho việc quản lý diễn phức tạp hơn, gây lãng phí nhiều Quá trình đăng ký đất đai, lập HSĐC cần phải kết hợp chặt chẽ với trình tin học hoá hệ thống quản lý việc xây dựng hệ thống đất đai Thứ tám, tổ chức đổi máy quản lý nhà nướcvề địa theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ thực cải cách hành Bộ máy quản lý nhà nướcvề đất đai hệ thống quan quyền lực Nhà nước gồm cấp từ TW đến địa phương, chịu trách nhiệm quản lý nhà nướcvề đất đai tầm vĩ mô 61 Để đổi máy quản lý nhà nướcthì cần thực chuyên môn hoá, hợp tác hoá cấp, ngành quản lý địa Cần phân công rõ ràng nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cấp tránh chồng chéo, trách tình trạng “cha chung không khóc” Đầu tiên, ta cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ quan địa theo hướng gọn nhẹ, phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ đồng đảm bảo điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt đảm bảo máy hoạt động nhịp nhàng có hiệu Bên cạnh việc phân công rõ ràng cần có phối hợp hoạt động đảm bảo điều hành tập trung thống nhất, thông suốt, kỷ luật cao Đặc biệt công tác phức tạp xây dựng hệ thống quản lý địa đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ phận máy quản lý nhà nướccùng ngành có liên quan việc thực Để máy quản lý nhà nướchoạt động có hiệu cần tăng cường công tác đào tạo tu nghiệp đội ngũ cán địa Trước hết phải làm cho họ nhận thức vai trò đất đai thời đại -quản lý địa đặt điều kiện kinh tế thị trường Điều cần phải tổ chức đào tạo lại nghiệp vụ cho toàn đội ngũ cán địa làm công tác đăng ký đất đai, lập HSĐC, cán địa phường, người mang trách nhiệm nhiệm vụ nặng nề Bên cạnh đó, cần phải xây dựng đội ngũ cán ổn định, am hiểu tình hình địa phương, nâng cao chế độ giám sát theo tiêu chuẩn Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm minh trường hợp sai phạm thực công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận thực tiễn Cần thiết áp dụng thực nghiêm túc chế “một cửa” nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục quy mối, giảm thiểu phiền hà cho tổ chức, cá nhân 62 3.2 Giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước địa 3.2.1 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật văn quản lý địa Hệ thống pháp luật nước ta quy định lập, quản lý hệ thống địa từ năm 1993 đến thay đổi nhiều nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý địa trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, thay đổi thường xuyên chế định pháp luật, quy định lập sổ sách địa dẫn đến khó khăn cho địa phương trình thực hiện, có quận Hai Bà Trưng Do đó, cần có ổn định thống hệ thống pháp luật Nhà nước, đồng thời bổ sung hoàn thiện cho đầy đủ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nướcvề địa * Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật trình tự, thủ tục quản lý địa Quy trình quản lý địa xây dựng dựa quy định Luật đất đai hệ thống văn hướng dẫn thi hành luật đất đai Để quan chuyên môn quản lý địa dễ thực công đoạn trình quản lý địa chính, Nhà nước nên ban hành Luật thủ tục quản lý địa * Hệ thống văn UBND Quận hướng dẫn thực văn quan quản lý cấp Hệ thống văn hướng dẫn thi hành UBND Quận sở để phòng tài nguyên môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực giải hồ sơ, quản lý địa cần tập hợp hóa thành sở liệu văn địa chính, quản lý kho liệu địa trực thuộc phòng tài nguyên môi trường Quận Một hệ thống văn hướng dẫn đầy đủ, đồng kịp thời giúp cho công tác quản lý địa đơn giản, hiệu khoa học 63 3.2.2 Hoàn chỉnh cấu tổ chức máy quản lý địa Có thể thấy quan tài nguyên môi trường quan tham mưu, giúp việc cho quan hành Nhà nước cấp, với phạm vi, mức độ quyền hạn quan hành định giao cho Cơ quan quản lý địa phận hợp thành quan hành Nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực phân công Cơ quan Nhà nước xem xét, ký ban hành định Do vậy, muốn quan tài nguyên môi trường đủ mạnh quan hành Nhà nước cần có phân cấp, giao quyền dứt khoát, rõ ràng cho quan quản lý địa chính, sớm chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan từ quan tham mưu, giúp việc sang thành quan quản lý thực thụ, tạo chủ động cho ngành tài nguyên môi trường giải vấn đề thuộc ngành, tự chịu trách nhiệm báo cáo công tác thực nhiệm vụ quản lý ngành trước quan hành cấp Phân định rõ chức đăng ký đất đai thuộc hệ thống văn phòng đăng ký đất đai với chức quản lý quan tài nguyên môi trường Văn phòng đăng ký đất đai sở quản lý HSĐC thông tin đất đai, đơn đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao cho quan quản lý cập nhật biến động theo định quan Sau quyền sử dụng đất xác lập theo định quan hành chính, dựa này, trách nhiệm Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức hoạt động đăng ký, xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai cung cấp thông tin cho người có nhu cầu Sự phân công, phân cấp quyền hạn rõ ràng, rành mạch tăng cường tính kỷ luật, tự chịu trách nhiệm quan, cán quản lý; đảm bảo tính khách quan kết hoạt động địa chính; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để ngành tài nguyên môi trường kiện toàn tổ chức xây dựng đội ngũ cán vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ 64 Bộ máy làm công tác quản lý nhà nướcvề địa địa bàn quận Hai Bà Trưng tài nguyên môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh quận Hai Bà Trưng phận địa UBND phường.Do vậy, cần cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn chức máy quan quản lý địa quận Hai Bà Trưng ngày quy, đại, đảm bảo thực tốt yêu cầu nhiệm vụ trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.2.3 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước địa * Đo đạc lập đồ địa chính quy Đo đạc, lập BĐĐC sở quan trọng cho khâu kê khai đăng ký, lập HSĐC cấp GCNQSỬ DỤNG ĐẤT, phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nướcvề đất đai địa bàn quận Hai Bà Trưng Để đáp ứng cho yêu cầu quản lý địa sử dụng đất giai đoạn quận Hai Bà Trưng đòi hỏi phải có BĐĐC quy nhằm đảm bảo độ xác thông tin đất Vì tiến hành triển khai dự án hoàn thiện đại hóa hệ thống quản lý địa Việt Nam (VILAP) địa bàn quận xây dựng thực dự án khác cho mục đích đo đạc lập BĐĐC phạm vi toàn quận cần thiết * Đẩy mạnh, nhanh việc đăng ký đất đai, cấp GCNQ sử dụng đất: UBND quận đạo phường thực việc rà soát, xác định lại kết cấp GCNQ sử dụng đất, thống kê tình hình tồn đọng chưa cấp GCNQ sử dụng đất Căn vào khối lượng tồn đọng, mục tiêu địa phương, UBND quận cần giao tiêu khối lượng cần cấp GCNQ sử dụng đất cho phường phải thực hoàn thành năm 2016 Rà soát cải cách thủ tục hành cấp GCNQ sử dụng đất cho phù hợp với quy định pháp luật đất đai hành, rút ngắn thời gian, 65 giảm phiền hà cho người sử dụng Các văn giải vướng mắc, tồn cấp GCNQ sử dụng đất cần phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tế, không cầu toàn mà nên phân chia vướng mắc, tồn thành nhiều nhóm để ban hành thành nhiều văn cho thống nhất, bảo đảm tính kịp thời Các trường hợp có tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai phần diện tích mà chưa thể giải xem xét cấp GCNQ sử dụng đất trước phần diện tích đất không tranh chấp, vi phạm Các trường hợp quản lý yếu kém, để dân lấn chiếm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất hay người dân lấn chiếm đất công ổn định từ trước 1/7/2014 cần rà soát, xem xét cấp GCNQ sử dụng đất cho người sử dụng để thực quản lý tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước Mặt khác, UBND quận UBND phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người sử dụng đất thực nghiêm chỉnh quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất, có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất quan Nhà nước *Giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tiếp tục xây dựng quy hoạch chi tiết cho toàn phường quận, thực tốt việc quản lý địa theo quy hoạch Phối hợp với ngành chức thành phố thực việc cắm mốc giới thực địa dự án theo quy hoạch chi tiết sử dụng đất thành phố phê duyệt Quyết định số 1402/QĐ-UB ngày 13/2/2014; Công bố, công khai quy hoạch chi tiết dự án phê duyệt cho nhân dân quận biết tự giác thực * Giải pháp công nghệ : Đối với công tác quản lý địa việc áp dụng công nghệ tin học đại hóa quản lý hệ thống địa nhu cầu tất yếu Vì vậy, giải pháp đưa cho quận Hai Bà Trưng để nhanh chóng xây dựng sở liệu địa cần phải: 66 Trang bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên môi trường, UBND phường (máy tính có kết nối mạng internet phần mềm chuyên ngành quản lý sở liệu địa chính) Thiết lập hoàn thiện sở liệu địa có hệ thống mạng kết nối Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên môi trường, UBND phường Triển khai cung cấp thông tin sở liệu địa mạng Internet * Giải pháp nhân lực: - Để công tác quản lý nhà nướcvề địa ngày hoàn thiện, sử dụng cách có hiệu quan tâm lực lượng nhân làm công tác vấn đề không phần quan trọng Do vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân đảm nhận công tác quản lý địa cần trọng: Nâng cao lực trình độ chuyên môn tin học cho cán cách thường xuyên Đào tạo, tập huấn cho cán địa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên môi trường, UBND phường thành lập quản lý HSĐC, hồ sơ mốc giới, hồ sơ địa giới hành dạng số phần mềm chuyên ngành, kỹ quản lý sử dụng sở liệu địa Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cách thường xuyên theo hình thức phù hợp: dài hạn, ngắn hạn, Đảm bảo tính ổn định, chuyên nghiệp cho chức danh cán Địa cấp phường Cán địa phường phải công tác liên tục địa bàn, không thay đổi cán địa theo nhiệm kỳ UBND HĐND cấp hành sở, không kiêm nhiệm công tác khác (quản lý xây dựng đô thị, giao thông, ) 67 - Tăng cường lực cho cán địa phường để đảm bảo tiêu chuẩn: Cán địa phường phải người am hiểu sách, pháp luật quản lý đô thị nói chung quản lý địa nói riêng; hướng dẫn người sử dụng đất chấp hành sách, pháp luật đất đai, nhà cửa; thực việc hoà giải có tranh chấp đất đai, nhà cửa; nắm trạng quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch đô thị phường; cụ thể đến nguồn gốc đất, đến người sử dụng mục đích sử dụng; theo dõi, chỉnh lý kịp thời biến động đất đai; hướng dẫn người sử dụng đất chấp hành thủ tục đăng ký biến động đất đai; có hiểu biết công nghệ quản lý địa đáp ứng yêu cầu quản lý sở; quản lý tốt tài liệu, hồ sơ đất đai; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ lực sức khoẻ để làm việc có hiệu quả; có ý thức tổ chức kỷ luật công tác; trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, nhân dân tín nhiệm Đảm bảo chế độ sách thoả đáng ổn định cho cán địa phường, quan tâm có hướng bồi dưỡng lâu dài cho đội ngũ làm cán hợp đồng Hiện chế độ sách cán sở chấp nhận Tuy nhiên chế độ, sách chưa thoát khỏi tư phụ cấp, mang tính chất bình quân: cán phường đô thị, giá sinh hoạt đắt đỏ giống cán xã nông thôn, miền núi Điều không công không khuyến khích cán phường Vì cán địa phường cần hưởng lương, bảo hiểm xã hội cán bộ, công chức, có chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp đắt đỏ người công tác lâu năm, vùng đắt đỏ, khó khăn áp dụng hình thức thưởng phường làm tốt công tác quản lý địa Đảm bảo tính ổn định, chuyên nghiệp cho cán địa Cán địa cấp sở phải công tác liên tục địa bàn, luân chuyển, không kiêm nhiệm công tác khác (quản lý xây dựng đô thị, giao thông…) 68 *Đầu tư tài chính, kỹ thuật Ngoài đầu tư ngân sách hàng năm dành cho hoạt động nghiệp địa chính, cần tận dụng nguồn tài khác để nhanh chóng hoàn thiện đại hệ thống quản lý địa chính, thông qua ứng dụng tiến công nghệ thông tin đảm bảo cho hệ thống hoạt động kết nối với hệ thống sở liệu cấp thông suốt Nghiên cứu, lựa chọn phần mềm quản trị liệu phù hợp với tốc độ phát triển công nghệ thông tin, đảm bảo vừa phục vụ yêu cầu quản lý, vừa phục vụ yêu cầu tra cứu cung cấp thông tin xác, nhanh chóng; phục vụ công tác cấp GCN, cập nhật chỉnh lý biến động quản lý sử dụng đất nhanh chóng xác Trước mắt ưu tiên đầu tư kinh phí để cập nhật tốt loại quy hoạch (chi tiết xây dựng, giao thông, thủy lợi…) lên BĐĐC đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (về tỷ lệ, hệ tọa độ đồ….) để phục vụ tốt việc khai thác sử dụng thống nhất, hiệu kết đo đạc *Một số giải pháp khác: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, nhân dân quận tự giác thực sách hành liên quan đến lĩnh vực nhà, đất, vận động nhân dân tự giác chấp hành Phối hợp với ngành chức thành phố, Phòng, ban chuyên môn quận tăng cường công tác tra, kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng đất tổ chức cá nhân, có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời xử lý trường hợp cố tình vi phạm Luật đất đai Tiến hành rà soát, kiến nghị với thành phố xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm sử dụng đất tồn đọng tồn lịch sử để lại Tăng cường quan tâm, đạo Quận uỷ, HĐND quận, UBND quận phối hợp tích cực, có hiệu ban ngành thành phố UBND phường quận 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực tế công tác quản lý nhà nướcvề địa quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nhận thấy để công tác ngày tốt cần phải: - Ban hành hệ thống pháp luật đất đai cho công tác quản lý địa khoa học rõ ràng, đại thống - Đi đôi với đầu tư để tổ chức thực công tác quản lý địa Cần ban hành quy định, xác định trách nhiệm rõ ràng cấp; nâng cao ý thức trách nhiệm tổ chức thực triệt để việc cập nhật, thông báo cập nhật chỉnh lý biến động Đây vấn đề có ý nghĩa định việc phát huy tác dụng công cụ phục vụ quản lý nhà nước Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật đất đai có tính định hướng độ ổn định cao Tranh thủ nguồn lực tài để tổ chức thực đồng thời bước (đo đạc, đăng ký cấp GCNQ sử dụng đất, lập HSĐC) nhanh chóng đạt mục tiêu quản lý địa cấp sở Việc đầu tư nâng cấp, bảo hành, bảo trì, bảo mật, bảo vệ hệ thống, đào tạo nguồn nhân lực phải quy định việc thường xuyên bắt buộc đối tượng, cấp ngành liên quan Thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực vừa đủ số lượng, vừa tốt chất lượng cho tất lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý địa Tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực cho đào tạo, cho tổ chức thực nội dung nhiệm vụ Nâng cấp, hoàn chỉnh phần mềm quản trị liệu địa cấp quốc gia điều cần tích cực thực 70 KẾT LUẬN Quản lý địa nhiệm vụ quan trọng, đầy khó khăn, phức tạp Nó điểm yếu ngành tài nguyên môi trường nhiều năm qua Công tác đề cập từ lâu hệ thống pháp luật đất đai nước ta Đất đai biến động quản lý sử dụng, việc không nhận thức tầm quan trọng quản lý chỉnh lý biến động thông báo cập nhật chỉnh lý biến động dẫn đến hậu sau thời gian tài liệu lập không phản ánh thực tế quản lý, sử dụng đất Do đó, việc khai thác sử dụng hồ sơ phục vụ công tác Quản lý nhà nướcvề địa đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin thành phần xã hội không tác dụng Xuất phát từ thực tế nghiên cứu công tác quản lý địa địa bàn quận Hai Bà Trưng, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống Quản lý nhà nướcvề địa Quận Hai Bà Trưng nói riêng phạm vi nước nói chung Mặc dù tác giả luận văn có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu trình thực hoàn thiện đề tài luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong nhận thông cảm, đóng góp ý kiến từ quý Thầy, Cô Bạn 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài nguyên môi trường (2009), Thông tư 17/2009/TT-BTNMT, Quy định GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ tài nguyên môi trường (2009), Nghị định 88/2009/NĐ-CP, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ tài nguyên môi trường (2010), Thông tư 17/2010/TT-BTNMT, quy định chuẩn liệu địa Bộ tài nguyên môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ tài nguyên môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định HSĐC Hoàng Huy Biểu (1993), Địa nước Châu Âu Tạp chí quản lý ruộng đất số 1, 1993 Chính phủ (2014), Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2004), Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật đất đai Chính phủ (2014), Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai 10 Chính phủ (2003), Nghị định 132/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 6/11/2003 việc điều chỉnh địa giới hành để thành lập quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập phường trực thuộc quận Long Biên, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Quận Hai Bà Trưng cũ 24 đơn vị hành chia tách 04 phường chuyển sang thành quận Hoàng Mai 72 11 Nguyễn Bá Dũng, Vương Thị Hòe (2014), Giáo trình địa đại cương, NXB Chính trị Lao động 12 Trần Thị Minh Hà (2000), “Chính sách tình hình sử dụng đất đai Ôxtrâylia”, Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế - Bộ Khoa học Công nghệ 13 Đinh Xuân Hải Vũ Sỹ Cường (2014), Giáo trình tài quản lý đất đai, NXB tài 14 Nguyễn Đức Khả (2003), Lịch sử quản lý đất đai, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 15 Phòng tài nguyên môi trường quận Hai Bà Trưng, Số liệu thống kê đất đai, kiểm kê đất đai số liệu khác liên quan đến quản lý sử dụng đất năm 16 Phòng Thống Kê quận Hai Bà Trưng, Số liệu thống kê tình hình kinh tế, xã hội năm 17 Quốc hội, (1993, 2003, 2013), Luật đất đai 1993, Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013, Nhà xuất trị Quốc gia 18 Nguyễn Trọng San (2008), Giáo trình địa đại cương Trường đại học Mỏ địa chất 19 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lý nhà nướcvề đất đai NXB Nông nghiệp 20 Tổng cục Địa (1998), Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập HSĐC cấp GCNQSDĐ 21 Tổng cục Địa (2001), Thông tư số 1900/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 hướng dẫn đăng ký đất đai, lập HSĐC cấp GCNQSDĐ 22 Lê Đình Thắng thành viên (2005), Giáo trình Đăng ký thống kê đất đai NXB Hà Nội 73 23 Trần Văn Tuấn (2011), Quản lý tài đất đai, Tập giảng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội 24 Tạp chí địa ( 2002) Các văn pháp luật quản lý đất đai ban hành Việt Nam giai đoạn 1945 - 6/2001, NXB Bản đồ (3 tập) 25 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2001),Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 29/8/2001 ban hành quy định cấp GCNQSDĐ ở, đất ao vườn liền kề khu dân cư nông thôn địa bàn Thành phố Hà Nội 26 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2005), Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 18/02/2005 ban hành quy định nội dung thuộc thẩm quyền UBND thành phố Luật đất đai 2013 Nghị định Chính phủ giao đăng ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sử dụng đất, nhà tài sản khác găn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhận, công đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài, cá nhận nước ngoài; chuyển mục đích sử đụng dất vườn, ao liền kề đất vườn, ao xen kẹt khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất địa bàn thành phố Hà Nội 27 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2009), Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 ban hành quy định cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài, cá nhân nước sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam địa bàn thành phố Hà Nội 28 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2013), Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 ban hành quy định cấp 74 GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài, cá nhân nước địa bàn thành phố Hà Nội 29 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 ban hành quy định nội dung thuộc thẩm quyền UBND thành phố Luật đất đai 2013 Nghị định Chính phủ giao đăng ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sử dụng đất, nhà tài sản khác găn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhận, công đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài, cá nhận nước ngoài; chuyển mục đích sử đụng dất vườn, ao liền kề đất vườn, ao xen kẹt khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất địa bàn thành phố Hà Nội 30 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Hà Nội 31 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 việc thu phí địa địa bàn thành phố Hà Nội 32 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 ban hành Quy định đăng ký đất đai, nhà tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp GCNQSDĐ quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động sử dụng đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề đất nông nghiệp xen kẹt khu dân cư sang đất địa bàn thành phố Hà Nội 75 ... nước địa - Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước địa địa bàn quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội - Chương 3: Phương hướng giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước địa từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng, Thành. .. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ... TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐOÀN THU TRANG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA CHÍNH TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận hai bà trưng, thành phố hà nội , Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận hai bà trưng, thành phố hà nội , Quản lý nhà nước về địa chính từ thực tiễn quận hai bà trưng, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay