Giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tình xiêng khoảng, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

95 100 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHAMLA KEODAVANH GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHAMLA KEODAVANH GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Luận văn công trình nghiên cứu cá nhân Luận văn không chép từ công trình nghiên cứu khác Các số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tôi xin cam đoan! Ngƣời viết luận văn KHAMLA KEODAVANH LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Phƣợng, ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tác giả trình hoàn thành Luận văn Tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo, cán Học viện Hành quốc gia, nơi tác giả theo học, nhiệt tình giảng dạy truyền thụ kiến thức tạo điều kiện thuận lợi trình học tập nghiên cứu tác giả Việt Nam Cảm ơn thày cô giáo Khoa Sau đại học, Học viện Hành quốc gia Ngoài ra, tác giả chân thành cảm ơn đồng nghiệp giúp đỡ, ủng hộ tác giả trình học tập viết luận văn Một lần nữa, tác giả xin cảm ơn! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHDCND: Cộng hòa dân chủ nhân dân CNH - HĐH: Công nghiệp hóa, đại hóa QLNN: Quản lý nhà nƣớc UBND: Ủy ban nhân dân XĐGN: Xóa đói giảm nghèo XHCN: Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Lý chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn .3 Mục đích nhiệm vụ luận văn .4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn .4 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn .5 Kết cấu luận văn .5 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN .6 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò nông thôn 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò phát triển nông thôn 11 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển nông thôn 16 1.2 QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 18 1.2.1 Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn 18 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn .20 1.2.3 Vai trò quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn 28 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 31 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 31 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 1.3.3 Điều kiện nguồn nhân lực 32 1.3.4 Điều kiện xu hội nhập 33 Tiểu kết chƣơng 34 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 35 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỈNH XIÊNG KHOẢNG 35 2.2 THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG 36 2.2.1 Tổ chức máy quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng 36 2.2.2 Hoạt động quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng 38 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG 46 2.3.1 Kết đạt đƣợc .46 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 51 Tiểu kết chƣơng 54 Chƣơng QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 56 3.1 QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG 56 3.1.1 Quan điểm phát triển nông thôn 56 3.1.2 Mục tiêu phát triển nông thôn 58 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG 62 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật phát triển nông thôn 62 3.2.2 Hoạch định chiến lƣợc phát triển nông thôn 68 3.2.3 Gắn việc phát triển nông thôn với chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế xã hội 74 3.2.4 Phân cấp quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn .76 Tiểu kết chƣơng 80 KẾT LUẬN .82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Nông thôn vấn đề quan trọng, không liên quan đến an ninh lƣơng thực, mà liên quan đến tảng xã hội, truyền thống đất nƣớc Trong xã hội mà dân cƣ nông thôn lao động nông nghiệp chiếm đại phận việc tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa phải diễn có đặc điểm đặc thù Với sách nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thi hành Luật Đất đai, phát triển kinh tế trang trại, … tạo tảng cho kinh tế nông nghiệp nông thôn có nhiều chuyển biến lớn, góp phần làm cho kinh tế đất nƣớc dần vào ổn định Trên thực thế, phát triển nông nghiệp có liên quan mật thiết đến tính bền vững phát triển Nếu khoảng cách thành thị nông thôn ngày gia tăng, phân hóa xã hội mức dù có đạt đƣợc tăng trƣởng cao chƣa thể coi có phát triển Hơn nữa, nông nghiệp, nông dân nông thôn ba vấn đề khác nhau, nhƣng không đƣợc giải cách đồng tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc thành công đƣợc Nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quốc gia với sản xuất nông nghiệp chủ yếu, diện tích Lào khoảng 26 nghìn km2, nông thôn chiếm phần lớn Do đó, Đảng nhân dân cách mạng Lào đặt vấn đề công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa định trình phát triển Một chƣa tạo đƣợc chuyển biến khu vực kinh tế có đƣợc phát triển bền vững Chính mà Đảng Nhà nƣớc chủ trƣơng phát triển toàn diện nông, lâm, ngƣ nghiệp, hình thành vùng chuyên canh, cấu trồng hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa số lƣợng tốt chất lƣợng Hiện nay, nông thôn Lào có nhiều thay đổi, chuyển dịch cấu kinh tế, đời sống nhân dân nông thôn đƣợc nâng cao Tuy nhiên, nông thôn Lào tình trạng tự cung, tự cấp, sản xuất nhỏ lẻ, sống lạc hậu, khoảng cách thành thị nông thôn ngày gia tăng, tình trạng phát triển nông thôn thiếu quy hoạch, môi trƣờng ô nhiễm, hệ thống sở hạ tầng lạc hâu, yếu kém, vấn đề đặt phát triển khu vực nông thôn Lào giai đoạn Tỉnh Xiêng Khoảng vùng nông thôn có vị trí quan trọng, có tiềm lực phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ lớn Nơi có địa danh tiếng có tiềm du lịch nhƣ cánh đồng Chum Xiêng Khoảng, địa cách mạng thời kháng chiến, Bên cạnh có hệ thống đƣờng quốc lộ phát triển, dọc theo đƣờng 13 nối liền với tỉnh lân cận, thuận lợi cho phát triển, giao thƣơng với vùng nƣớc Tuy nhiên, bối cảnh tỉnh gặp nhiều khó khăn việc huy động tổ chức nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Ở Xiêng Khoảng xuất phát điểm tỉnh có đa phần ngƣời dân tham gia vào sản xuất nông nghiệp, đời sống nghèo, tập trung phần lớn khu vực nông thôn Không vậy, thời gian qua khoảng cách giàu nghèo, phát triển không đồng khu vực thành thị nông thôn tỉnh ngày sâu sắc Vì đặt nhu cầu phải có biện pháp, sách thúc đẩy phát triển nông thôn, đảm bảo cho vùng nông thôn tỉnh có bƣớc phát triển mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới, thu hẹp khoảng cách vùng tỉnh, đặc biệt thành thị nông thôn Do việc quản lý nhà nƣớc để thúc đẩy phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng đặt thiết Trƣớc thực trạng nhƣ vậy, để quản lý vấn đề phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng tốt hơn, tác giả chọn đề tài “Giải pháp quản lý nhà nước phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, để làm đề tài luận văn 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề nông thôn quản lý nông thôn có nhiều công trình nghiên cứu, có nhiều công trình Lào Việt Nam đƣợc công bố nhƣ: - Phan Đại Đoàn: “Quản lý xã hội nông thôn nƣớc ta - số vấn đề giải pháp”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, xuất 1996 Đề cập vấn đề nông thôn nhƣng tác giả tiếp cận theo góc độ quản lý xã hội nông thôn, sở vấn đề xã hội nông thôn, tác giả luận văn đề xuất số giải pháp để quản lý - Phạm Kim Giao:“Quản lý nhà nƣớc nông thôn”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, xuất năm 2008 Cũng đề cập vấn đề quản lý nông thôn nhƣng tác giả theo hƣớng quản lý nhà nƣớc - Nguyễn Văn Thụ: “Biến đổi xã hội nông thôn dƣới tác động đô thị hóa tích tụ ruộng đất”, Nhà xuất Đồng Nai, năm 2009 Tác giả đánh giá tác động đô thị hóa vấn đề xã hội nông thôn Nhƣ đề cập vấn đề nông thôn, tác giả tiếp cận theo hƣớng thay đổi xã hội nông thôn đô thị hóa - Đỗ Đức Viên: “Quy hoạch xây dựng phát triển điểm dân cƣ nông thôn”, Nxb Xây dựng, năm 1997 Nhằm xây dựng nông thôn mới, tác giả đề cập vấn đề quy hoạch việc xây dựng phát triển điểm dân cƣ - Luận văn Phôm Ma với đề tài “Nền kinh tế hàng hóa nông nghiệp tỉnh Khăm Muộn giai đoạn nay, thực trạng giải pháp” bảo vệ năm 2001 Hà Nội Luận văn tiếp cận theo hƣớng phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp tỉnh Khăm Muộn - Luận văn Xổmchay Phếtxỉnuồn với đề tài “Vai trò Nhà nƣớc việc nâng cao mức sống phát triển nông thôn đồng Xêbăng Phay, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” bảo vệ năm 2003 Hà Nội Tác giả đề cập việc phát triển nông thôn đồng Xêbăng Phay dƣới tác động Mười là, sách dân số Dân số nhân tố quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ tăng dân số phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển kinh tế - xã hội Nếu không dẫn đến, số hộ nghèo tăng, từ dẫn đến làng nghèo, huyện nghèo, tỉnh nghèo tăng theo Do nhà nƣớc phải có sách phát triển dân số, sách chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ quyền phụ nữ trẻ em, nâng cao mức sống Mười hai là, sách cán làm việc sở Để tổ chức thực chủ trƣơng sách, chƣơng trì nh dự án, yếu tố định ngƣời thực thi Do có tính cấp thiết phải lựa chọn, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, có đạo đức cách mạng, có uy tín với xã hội, cán bộ, công chức làm việc trực tiếp với nhân dân Nhà nƣớc phải có sách thỏa đáng cán bộ, công chức xuống làm việc sở nhƣ: sách tiền lƣơng, tiền phụ cấp, sách chăm sóc sức khỏe, sách chức vụ tạo điều kiện khác nhƣ nhà cửa, lại, gia đình để họ yên tâm ổn định công tác lâu dài 3.2.3 Gắn việc phát triển nông thôn với chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội Thực lồng ghép chƣơng trình phát triển nông thôn, đòi hỏi phải tạo đạo quán cấp, ngành từ tỉnh đến sở, quan chủ trì dự án phải thực lồng ghép chƣơng trình Việc thực chƣơng trình lồng ghép nhằm khắc phục chồng chéo mục đích hoạt động chƣơng trình nhằm tập trung đƣợc nguồn lực, đảm bảo đạo chặt chẽ, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp để thực thắng lợi chƣơng trình phát triển nông thôn Để thực chủ trƣơng phát triển nông thôn xóa đói giảm nghèo, tỉnh thành lập ban đạo phát triển nông thôn cấp từ tỉnh đến huyện 74 Ban đạo điều tra nắm số hộ, phân loại hộ, tìm nguyên nhân đói nghèo sở, gia đình sở có biện pháp giúp đỡ Nét bật công tác phát triển nông thôn có phối hợp đồng cấp, ngành, tổ chức đoàn thể vào Tỉnh trích phần ngân sách với hỗ trợ ngành, quan, xí nghiệp, thành lập đƣợc quỹ phát triển nông thôn, quỹ phát triển cụm xóa đói giảm nghèo Từng bƣớc thay đổi mặt nông thôn, tỉnh Xiêng Khoảng huy động, lồng ghép nguồn lực để đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn ngày giàu đẹp Việc huy động, lồng ghép sử dụng nguồn lực, đặc biệt nguồn lực tài yếu tố thúc đẩy tiến trình xây dựng phát triển nông thôn tỉnh theo hƣớng đại, phát huy mạnh địa phƣơng giữ gìn đƣợc nét phong tục, tập quán tốt đẹp nơi Năm 2015, tổng nguồn lực huy động thực chƣơng trình xây dựng phát triển nông thôn tỉnh đạt 1.250 tỷ kíp, vồn lồng ghép từ chƣơng trình, dự án khác nhiều đạt 550 tỷ kíp, chiếm gần 45% tổng nguồn lực; vốn ngân sách tỉnh 35,5 tỷ kíp; vốn tín dụng 350 tỷ kíp, vốn doanh nghiệp 40 tỷ kíp, vốn huy động nhân dân đóng góp 130,5 tỷ kíp… Toàn nguồn vốn đƣợc tập trung đầu tƣ xây dựng, hoàn thiện công trình giao thông, điện, sở vật chất văn hóa, hỗ trợ sản xuất,… Tỉnh Xiêng Khoảng có điều kiện thuận lợi cho sản xuất lƣơng thực (lúa, ngô), công nghiệp ngắn ngày, ăn quả, loại rau, kể rau cao cấp; phát triển lợn lai kinh tế, chăn nuôi loại gia cầm, trọng gà công nghiệp quy mô nhỏ vừa, nuôi cá Đẩy mạnh thâm canh tăng suất lƣơng thực Do tình trạng bị lũ lụt thƣờng xảy nên cần phải chuyển dịch cấu cây, theo mùa vụ Ngoài việc sử dụng giống lúa nếp có xuất cao thời gian sinh trƣởng ngắn, chống chịu sâu bệnh tốt thich hợp với vùng ngập thúc đẩy suất sản lƣợng lƣơng thực tăng nhanh 75 Ngoài ra, sách hỗ trợ cho ngƣời nghèo, hộ nghèo, nghèo Đó sách hỗ trợ y tế, giáo dục, sách an sinh xã hội, miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, trợ giúp ngƣời nghèo nhà ở, công cụ lao động đất sản xuất đƣợc thực có hiệu Các dự án hỗ trợ trực tiếp xóa đói giảm nghèo (XĐGN), gồm: Nhóm dự án XĐGN chung (Dự án tín dụng cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; dự án khuyến nông - lâm - ngƣ; dự án xây dựng mô hình XĐGN vùng đặc thù vùng cao, biên giới,…) nhóm dự án XĐGN cho nghèo không thuộc chƣơng trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo Dự án xây dựng sở hạ tầng thiết yếu nghèo: thủy lợi nhỏ, trƣờng học, trạm y tế, đƣờng dân sinh, điện, nƣớc sinh hoạt, chợ; dự án hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề xã nghèo; dự án đào tạo bồi dƣỡng cán làm công tác XĐGN; cán thực phát triển nông thôn, dự án ổn định di dân xây dựng kinh tế định canh định cƣ 3.2.4 Phân cấp quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn Trƣớc hết cần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức đảng viên ngƣời dân hiểu: phát triển nông thôn - xóa đói giảm nghèo chủ trƣơng lớn, sách xã hội Đảng Nhà nƣớc Lào, yếu tố đảm bảo cho ổn định phát triển xã hội, báo quan trọng định hƣớng phát triển nông thôn, mà Đại hội Đảng toàn quốc thứ X thông qua Công tác giáo dục nhận thức phải làm cho cán bộ, công chức đảng viên ngƣời dân thấy có tỷ lệ cao số hộ nghèo đói, trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền đoàn thể nhân dân cấp cần phải tâm khắc phục Công tác giáo dục nhận thức cần phải khơi dậy tinh thần đùm bọc yêu thƣơng giúp đỡ lẫn ngƣời dân Tinh thần tự cƣờng, phát huy yếu tố cộng đồng, tình làng, nghĩa xóm tâm không cam chịu nghèo nàn 76 lạc hậu Để tạo đƣợc chuyển biến nhận thức, công tác tuyên truyền giáo dục cần phải đƣợc tiến hành dƣới nhiều hình thức phong phú đa dạng, với tham gia nhiều lực lƣợng Đây phải việc làm thƣờng xuyên, lâu dài cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể, nhà trƣờng quan hữu trách, không vài lần xong Do đó, cần phải có thái độ chống lại lối làm giản đơn, qua loa xong chuyện theo kiểu hình thức, phong trào chiếu lệ Thứ hai, tiếp tục thực phân cấp tỉnh đơn vị chiến lƣợc, huyện đơn vị kế hoạch xây dựng ngân sách, đơn vị sở tổ chức thực Xây dựng tỉnh làm đơn vị chiến lược, làm cho tỉnh với tƣ cách quan quản lý vĩ mô cấp địa phƣơng, có khả an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Xây dựng tỉnh có đủ khả quản lý kế hoạch ngân sách để hƣớng dẫn phân công cụ thể cho quân nghiệp huyện tỉnh, việc thành lập, tiến hành hoạt động, kiểm tra đánh giá, tổng kết kế hoạch ngân sách giai đoạn, làm cho tỉnh có khả phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng cấu kinh tế phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu bảo đảm cân thu - chi ngân sách, có phần đóng góp cho Trung ƣơng theo luật định Tỉnh thực nhiệm vụ quản lý vĩ mô với nội dung cụ thể sau: - Bảo đảm an ninh, quốc phòng trật tự trị an địa phƣơng Quan hệ hợp tác với nƣớc phạm vi cho phép Chính phủ - Tổ chức thực đƣờng lối sách địa bàn tỉnh Phấn đấu thực chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội - Thực quy hoạch ngân sách nhà nƣớc, mục tiêu vĩ mô đƣợc Quốc hội phê duyệt, sau triển khai thành mục tiêu cụ thể địa phƣơng - Quản lý công trình Nhà nƣớc đặt địa phƣơng theo phân cấp Chính phủ 77 - Bảo tồn di tich lịch sử, bảo vệ môi trƣờng địa bàn tỉnh - Thực quyền xét duyệt quản lý dự án đầu tƣ tƣ nhân nƣớc nƣớc có quy mô nhỏ trị giá không tỷ kíp, công nghệ không phức tạp - Tỉnh có trách nhiệm khai thác nguồn thu nhập quản lý nguồn chi ngân sách đƣợc quốc hội phê duyệt, thực nghiêm túc theo luật ngân sách nhà nƣớc quy định - Ban hành quy chế quản lý phù hợp với sách pháp luật, phù hợp với đặc biệt, tình hình, phong tục tập quán, địa phƣơng - Tỉnh có chƣơng trình đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, công chức thực sách đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền hạn, trách nhiệm cấp tỉnh quản lý - Tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, dài hạn, trung hạn, ngắn hạn - Đối với nguồn thu ngân sách tỉnh phải thực theo nghị định số 192/TTg Thủ tƣớng phủ tổ vhức thực luật ngân sách nhà nƣớc, đồng thời tỉnh phải phân chia đơn vị sản xuất kinh doanh cho huyện quản lý thu ngân sách, đƣợc chia thành loại nhƣ: huyện nộp ngân sách cho tỉnh, huyện từ lúc tiền lƣơng cán bộ, công chức chi hành mình, huyện có trƣờng hợp thâm hụt ngân sách, tỉnh phải bao cấp Xây dựng huyện làm đơn vị kế hoạch xây dựng ngân sách, làm cho huyện đủ khả chủ động tổ chức thực chƣơng trình dự án quy hoạch ngân sách giai đoạn, theo nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế trình tự quản lý Luật Ngân sách quy định Dựa sở đặc điểm, mạnh nguồn lực, lợi sẵn có mình, huyện nghiên cứu lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kế 78 hoạch bao gồm phƣơng hƣớng, mục tiêu, giải pháp, dự án đầu tƣ phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn huyện Huyện chủ động lập tổ chức thực kế hoạch ngân sách mình, theo sách phân cấp quản lý nguồn thu - chi ngân sách, dựa vào Nghị định số 192/TTg (về tổ chức thực luật ngân sách nhà nƣớc) Xây dựng huyện làm đơn vị kế hoạch xây dựng gân sách gắn chặt với việc xây dựng củng cố hệ thống trị sở, với phát triển nông thôn cách toàn diện Xây dựng làm đơn vị sở tổ chức thực hiện, điều có nghĩa nơi triển khai, tổ chức thực mục tiêu chiến lƣợc tỉnh, tiêu biện pháp kế hoạch huyện đề Đồng thời đơn vị tổ chức huy động tiềm sở lực sản xuất, dịch vụ hộ gia đình Việc xây dựng kế hoạch phải xuất phát từ việc thu nhập thông tin tình trạng đời sống hộ, cách phân loại hộ giàu, hộ có đủ ăn, hộ nghèo Trên sở thuận lợi khó khăn mạnh mình, xây dựng kế hoạch sản xuất - dịch vụ, nhằm phát triển mình; giải hộ đói cố lên có đủ ăn; khuyến khích hộ có đủ ăn hộ có thừa ăn vƣơn lên làm cho đời sống giả hơn, có giúp đỡ cho hộ đói nghèo, nhằm vƣợt qua khó khăn xây dựng trở thành giàu mạnh 3.2.5 Củng cố Ban chủ nhiệm xây dựng sở phát triển nông thôn Chính phủ thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng sở phát triển nông thôn giai đoạn 2006 - 2015, từ Trung ƣơng đến địa phƣơng nhằm quản lý điều hành Chƣơng trình phát triển nông thôn, thực theo chế phối hợp liên 79 Để Ban chủ nhiệm xây dựng sở phát triển nông thôn hoạt động hiệu Sở Tài hƣớng dẫn Ban chủ nhiệm xây dựng sở phát triển nông thôn phân phối lãi, quy định mục chi quản lý chế độ toán sử dụng lãi thu đƣợc từ dự án vay vốn từ quỹ quốc gia, vay vốn quỹ cụm vay vốn ngân hàng Cục kho bạc nhà nƣớc (nay Kho bạc Nhà nƣớc Trung ƣơng) chịu trách nhiệm thẩm định dự án đầu tƣ trƣớc phát vay, bảo toàn vốn vay; có văn hƣớng dẫn nghiệp vụ cho vay hệ thống kho bạc đơn vị thực hiện; đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề Ủy ban nhân dân cấp xây dựng kế hoạch, chƣơng trình phát triển nông thôn Kế hoạch, chƣơng trình phải cụ thể thời gian, địa điểm, nguồn lực để phát triển nông thôn Trên sở đó, Ban chủ nhiệm xây dựng sở phát triển nông thôn triển khai thực báo cáo kết Ủy ban nhân dân quan có liên quan Bên cạnh cần nâng cao chất lƣợng cho cán bộ, công chức làm việc Ban chủ nhiệm xây dựng sở phát triển nông thôn để nâng cao lực quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn Việc nâng cao trình độ, lực đƣợc tiến hành từ khâu tuyển dụng đầu vào, thƣờng xuyên tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng cho đội ngũ Tiểu kết chƣơng Nhƣ vậy, để đảm bảo cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng giai đoạn nay, cần phải thực theo đạo, định hƣớng Đảng Nhà nƣớc, nhƣ đạo cấp ủy đảng quyền tỉnh Bên cạnh phải thực đồng giải pháp nêu Các giải pháp thiết thực mang lại hiệu thực cho công tác quản lý phát triển nông thôn tỉnh Trong giải pháp sách, hoàn thiện tổ chức máy, quy hoạch khu dân cƣ,… giải pháp quan trọng có tích định phát triển nông thôn 80 tỉnh Xiêng Khoảng giai đoạn tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức thực quản lý nhà nƣớc, lẽ dù có sách hợp lý, có nguồn vồn, có chế thuận lợi mà đội ngũ cán bộ, công chức thực thi yếu phát huy đƣợc hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn Hiện nay, bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập quốc tế, việc nhận thức sâu sắc vai trò to lớn nguồn lực ngƣời lấy làm điểm tựa vững điều kiện để tiến hành nghiệp đổi đất nƣớc dƣới lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào đến thắng lợi Phát huy nguồn lực ngƣời để phát triển xã hội, phát triển nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng, vấn đề có tính quy luật phát triển 81 KẾT LUẬN Phát triển nông thôn vấn đề trị, kinh tế - xã hội sâu sắc, tác động đến cấp công tác quản lý nhà nƣớc Phát triển nông thôn gắn liền với phát triển nông nghiệp toàn diện tạo thay đổi, chuyển biến mặt nhƣ: chuyển dịch cấu kinh tế, phân công lao động, chuyên môn hóa nông nghiệp, hợp lý hóa sản xuất, mở rộng thị trƣờng, gắn công nghiệp với nông nghiệp, phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng tốt nhu cầu lƣơng thực, thực phẩm cho đời sống toàn xã hội, nguyên liệu chế biến cho công nghiệp, nông sản hóa xuất khẩu, làm tăng dự trữ nhà nƣớc, nâng cao thu nhập mức sống cho nông dân góp phần to lớn vào ổn định kinh tế - xã hội Trong mối liên hệ đó, Đảng Nhà nƣớc thực chủ trƣơng biện pháp nhằm quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn, đƣa đất nƣớc tiến lên thực mục tiêu “dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công văn minh” Vấn đề phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng trình tất yếu khách quan Nó phản ánh đáp ứng nhu cầu công bằng, dân chủ nhân dân, phát triển tiến đất nƣớc, trình diễn cách dễ dàng nhanh chóng Bởi vì, nhƣ chƣơng trình khác, chƣơng trình phát triển nông thôn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế trị - xã hội - dân tộc hàng loạt vấn đề khác Nội dung chƣơng trình phát triển nông thôn đƣợc thể trình hoạt động nhiều hình thức, đa dạng hóa phƣơng thức hoạt động cho phù hợp với đặc điểm địa lý - kinh tế - trị - xã hội làng, phƣơng Trên sở thực tiễn đất nƣớc, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nƣớc trƣớc, Đảng Nhân dân cách mạng Lào chủ trƣơng thực chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội, phát triển nông thôn nội dung quan trọng nông nghiệp đƣợc coi vị 82 trí hàng đầu có vai trò định bƣớc phát triển lên kinh tế quốc dân năm tới Tỉnh Xiêng Khoảng có nhiều tiềm năng, mạnh để phát triển nông nghiệp hàng hóa với cấu sản xuất đa dạng, nhiều ngành nghề, nhằm khơi dậy tiềm đất đai, rừng, sức lao động nguồn vốn dân cƣ, tạo bƣớc phát triển mạnh mẽ phát triển toàn kinh tế quốc dân Những điều kiện tiền đề quan trọng để nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng vững ổn định trị - xã hội, để khai thác tốt nguồn lực, đặc biệt khai thác phát triển tốt nguồn lực ngƣời, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với tốc độ nhanh hơn, khắc phục tụt hậu so với vùng khác, tiến đến giàu có, phồn vinh, để sớm hòa nhập vào phát triển chung tỉnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa Tuy kết đạt đƣợc việc thực chƣơng trình phát triển nông thôn thời gian qua bƣớc đầu Nông nghiệp CHDCND Lào nói chung, tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng, nông nghiệp sản xuất nhỏ, cấu ngành sản xuất nông nghiệp cân đối phát triển không đều; chất lƣợng hàng hóa nông lâm sản chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đòi hỏi thị trƣờng; thị trƣờng nông sản hàng hóa chƣa phát triển, mạnh mún, sức tiêu thụ thấp; vốn đầu tƣ không đáng kể, tín dụng nông nghiệp yếu kém; sở hạ tầng thiếu thôn Nhìn chung tỉnh Xiêng Khoảng chƣa khai thác phát triển hết tiềm nông nghiệp Trong thời gian tới, để thực chủ trƣơng phát triển nông thôn đạt hiệu cao bảo đảm tính bền vững, ổn định lâu dài, đòi hỏi cần phải có quản lý nhà nƣớc chặt chẽ phối hợp nhóm giải pháp kinh tế giải pháp xã hội Đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm thân Nhà nƣớc, toàn đảng, toàn dân, cấp, ngành tổ chức kinh tế, trị - xã hội cộng đồng 83 Từ đến năm 2020, việc đẩy mạnh việc quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn có tác dụng ảnh hƣởng to lớn, sâu sắc phát triển có tính chất bƣớc ngoặt đất nƣớc nói chung tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng Công đổi vào chiều sâu, kinh tế hàng hóa đa hình thức sở hữu, vận hành theo chế thị trƣờng ngày phát triển tƣợng mức sống có nhiều biến đổi phức tạp, khoảng cách giàu nghèo ngày xa nhau, đòi hỏi cần phải nắm vững học hỏi quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Cay Xỏn Phôm Vi Hẳn, tiếp tục nghiên cứu để tìm định hƣớng giải pháp tốt nhằm thực có hiệu công tác phát triển nông thôn phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Xiêng Khoảng, hộ, vùng nông thôn nghèo có hội tự vƣơn lên làm giàu ổn định sống, tiến 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Lào Đảng Nhân dân cách mạng Lào (1986), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chanthabuly, Viêng Chăn Luật Hành địa phƣơng năm 2003 Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003 Báo cáo Sở nông-lâm-nghiệp tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 Báo cáo thống kê Sở nông-lâm-nghiệp tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 Báo cáo Sở điện tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 10 Báo cáo Sở giao thông tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 11 Báo cáo Phòng phát triển nông thôn kinh tế tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 12 Báo cáo khảo sát kiểm tra tình trạng đói nghèo Ban Chỉ đạo phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 13 Báo cáo tín dụng Ngân hàng khuyến nông tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 14 Báo cáo chƣơng trình kinh tế - xã hội tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 15 Báo cáo Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 16 Báo cáo Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 17 Báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Xiêng Khoảng năm 2015 85 18 Ban Tuyên huấn Trung ƣơng Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2000), Năm học Đảng Nhân dân cách mạng Lào nghiệp lãnh đạo, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 19 Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội Lào từ năm 2010 đến năm 2015 năm 2020, Viêng Chăn, 2010 20 Chƣơng trình hợp tác Lào - Việt Nam, dự án phát triển lƣơng thực tỉnh Xiêng Khoảng, 2012 21 Chỉ thị số 09/BTƢĐ số 13/TTCP việc xây dựng thành lập vản cụm phát triển, thành kế hoạch đạo thực cụ thể địa phƣơng, năm 2008 22 Chỉ định số 011/CT - TTg Thủ tƣớng Chính phủ hƣớng dẫn tổ chức thực mục tiêu quốc gia công tác xóa đói giảm nghèo phát triển nông thôn 23 Chỉ định số 01/TTg, ngày 11/3/2000, Thủ tƣớng Chính phủ “xây dựng tỉnh làm đơn vị chiến lƣợc, huyện làm đơn vị kế hoạch xây dựng ngân sách, làm đơn vị sở tổ chức thực hiện” 24 Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2010 - 2020 tỉnh Xiêng Khoảng, 2010 25 Dự án hợp tác Lào - Việt, quy hoạch xây dựng chƣơng trình thủy lợi tỉnh Xiêng Khoảng, năm 2010 26 Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào, Giáo trình môn chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, Viêng Chăn, năm 2012 27 Sổ lƣu trữ phòng tổng hợp Ban xây dựng sở phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng, 2010 II Tài liệu tiếng việt 28 Chung Á, Nguyễn Đình Tấn (1998), Nghiên cứu Xã hội học, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 86 29 Mác-Ăng Ghen (1964), Hhệ tƣ tƣởng Đức, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội 30 Nguyễn Tấn Dũng (2001), Triển khai thực biện pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp, tăng đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 31 Lê Đăng Doanh, “Kinh nghiệm giải pháp chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn số nƣớc khu vực nƣớc ta”, Báo Nông nghiệp ngày 2/1/2000, Hà Nội 32 Phan Đại Đoàn (1996), Quản lý xã hội nông thôn nƣớc ta số vấn đề giải pháp, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Phạm Kim Giao (2008), Quản lý nhà nƣớc nông thôn, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Học viện Hành quốc gia (2002), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội 35 Học viện Hành quốc gia (2004), Giáo trình Quản lý nhà nƣớc nông nghiệp nông thôn, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 36 Đặng Kim Sở (2002), Một số đề phát triển nông nghiệp nông thôn, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 37 Phôm Ma (2001), Nền kinh tế hàng hóa nông nghiệp tỉnh Khăm Muon giai đoạn - thực trạng giải pháp, luận văn, Hà Nội 38 Nguyễn Việt Thùy Uyên (2004), Các giải pháp tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc để thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn theo hƣớng công nghiệp hóa - đại hóa đến năm 2010 Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 39 Nguyễn Văn Thụ (2009), Biến đổi xã hội nông thôn dƣới tác động đô thị hóa tích tụ ruộng đất, Nhà xuất Đồng Nai 87 40 Đỗ Đức Viên (1997), Quy hoạch xây dựng phát triển điểm dân cƣ nông thôn, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội 41 Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (2002), Tổng quan phát triển nông thôn theo hƣớng công nghiệp hóa, Hà Nội 42 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), Nhà xuất Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng 43 Xổm chay Phết xỉ nuồn (2003), Vai trò Nhà nƣớc việc nâng cao mức sống phát triển nông thôn đồng Xêbăng Phay, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, luận văn, Hà Nội 88 ... cƣờng quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT... Cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn Chƣơng Thực trạng quản lý nhà nƣớc phát triển nông thôn tỉnh Xiêng Khoảng, nƣớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chƣơng Phƣơng hƣớng giải pháp. .. TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 56 3.1 QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tình xiêng khoảng, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tình xiêng khoảng, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông thôn ở tình xiêng khoảng, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay