Cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận – từ thực hiện quận cầu giấy, TP hà nội

99 101 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THU THÚY CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN – TỪ THỰC TIỄN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THU THÚY CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN – TỪ THỰC TIỄN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: LUẬT HIẾN PHÁP – LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60 38 01 02 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS PHẠM HỒNG THÁI HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực xác Các kết nghiên cứu nêu luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thu Thúy LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo giảng dạy, trang bị cho vốn kiến thức vô quý báu Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc đội ngũ Cán bộ, công chức, viên chức Học viện Hành quan tâm, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu trường Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo – Người hướng dẫn khoa học – GS.TS.Phạm Hồng Thái, người hết lòng tạo điều kiện, giúp đỡ hướng dẫn hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Bà Phan Thị Thu Hà – Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy toàn thể cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thu Thúy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ “MỘT CỬA” CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1.1 Quan niệm chế cửa Ủy ban nhân dân Quận 1.2 Thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân Quận 16 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận 22 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI 27 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27 2.1 Khái quát phận “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy 27 2.2 Quá trình triển khai thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy 32 2.3 Kết thực theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy số lĩnh vực cụ thể 43 2.4 Nhận xét, đánh giá 50 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 63 3.1 Quan điểm, chủ trương thực thủ tục hành theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận 63 3.2 Một số giải pháp nhằm bảo đảm thực chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy 65 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH BMHC Bộ máy hành CQHC Cơ quan hành CCHC Cải cách hành TTHC Thủ tục hành KH QPPL Quy phạm pháp luật UBND Ủy ban nhân dân TPHN Thành phố Hà Nội Kế hoạch DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quy trình giải công việc theo chế “một cửa” 40 BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết giải thủ tục hành Ủy ban nhân dân quận Cầu Giây số lĩnh vực cụ thể năm 2014, 2015 50 Bảng 2.2: Kết thực tiếp nhận trả hồ sơ hành theo chế “một cửa” từ năm 2013 đến 2016 Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy 52 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngày nay, thực tiễn chứng minh không nước ta mà nhiều nước giới, cải cách hành vấn đề mang tính toàn cầu, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội Ngay từ thực đường lối đổi mới, Đảng ta chủ trương cải cách hành nhà nước nhằm nâng cao lực đội ngũ cán quản lý, đổi phương thức phong cách làm việc, giảm bớt đầu mối.Tại Đại hội lần thứ VII, VIII cải cách hành Đảng xác định trọng tâm có tầm quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, thực đồng mặt cải cách thể chế hành chính, tổ chức máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quản lý Nhà nước Nhận thức đắn đầy đủ vai trò cải cách hành Đại hội lần thứ IX Đảng khẳng định: “Cải cách hành công việc quan trọng định thành công đổi mới” Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI Đảng tiếp tục khẳng định: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi tổ chức hoạt động Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống quan hành pháp thống nhất, thông suốt đại”, “Giảm mạnh bãi bỏ loại thủ tục hành gây phiền hà cho tổ chức công dân” Cải cách hành xác định ba khâu đột phá Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011– 2020 Đặc biệt cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” có ý nghĩa vô quan trọng trình đổi đất nước tiến trình cải cách hành Để cụ thể hóa chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước cải cách hành chính, Chính phủ ban hành nhiều văn tổ chức thực như: Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 Chính Phủ việc Ban hành Quy chế thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” quan hành nhà nước địa phương (nay thay định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 Thủ tướng phủ); Nghị 25/NQ-CP ngày 2/6/2010 đơn giản hóa thủ tục hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 Chính phủ kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Thành phố Hà Nội ban hành định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/07/2009, việc ban hành Quy định thực chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” giải công việc tổ chức, cá nhân quan hành nhà nước thuộc thành phố Hà Nội thay văn số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 nhiều văn ban hành cải cách hành khác Theo quy định pháp luật hành, máy nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân (từ viết tắt UBND) quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quan hành nhà nước địa phương, thực chức quản lý nhà nước địa phương, trực tiếp giải công việc cá nhân, tổ chức theo thủ tục hành chính, thể mối quan hệ nhà nước với nhân dân ngược lại Đặc biệt, xu hướng phân quyền, phân cấp ngày nhiều cho cấp quyền địa phương việc áp dụng chế hành mang tính khoa học để giải vấn đề theo thủ tục hành vấn đề cấp thiết Đáp ứng yêu cầu việc áp dụng chế “một cửa” tiếp nhận giải các vụ, việc thủ tục hành quan hành bước đột phá chiến lược cải cách hành nước ta Mô hình “một cửa” thực quận thời gian qua mang lại hiệu rõ rệt, bước đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, thỏa mãn yêu cầu người dân Tuy nhiên chế “một cửa” tồn nhiều vướng mắc, chưa phát huy hết công dụng quản lý nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội Là địa bàn trọng điểm trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, thời gian qua, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (từ viết tắt TPHN) triển khai chế “một cửa” số lĩnh vực Mặc dù đạt thành công định, góp phần vào tháo gỡ khó khăn, tồn đọng chế cũ, đặc biệt lĩnh vực quản lý nhà nước dân cư, xây dựng phát triển đô thị, môi trường song nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan mà vấn đề cải cách hành quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội chưa thực đáp ứng hiệu mong muốn Biểu tồn việc nhiều lĩnh vực chế cải cách chậm mang tính hình thức, thiếu tính đồng bộ, tình trạng sách nhiễu cán bộ, công chức tiếp nhận giải hồ sơ vụ việc nhân dân Xuất phát từ thực tiễn đó, khuôn khổ luận văn thạc sỹ chuyên ngành luật Hiến pháp luật hành chính, chọn đề tài: “Cơ chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận – từ thực tiễn Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy ” làm đề tài luận văn thạc sỹ đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Hiện nay, chế “một cửa” thực quan hành nhà nước cấp Vấn đề giành quan tâm nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý nước Trong năm qua có số tác giả nghiên cứu cải cách hành cải cách thủ tục hành Đáng lưu ý công trình tác giả sau: - Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội nhân Bố trí xếp phòng làm việc Bộ phận TN & TKQ liên thông cần có hai cửa: “một cửa” để cá nhân, tổ chức vào làm thủ tục giấy tờ; “một cửa” để công chức làm việc Bộ phận TN & TKQ liên thông liên hệ nội với phận khác, tránh trường hợp bố trí phòng làm việc Bộ phận TN & TKQ liên thông có “một cửa” vào chung cho người phục vụ người phục vụ, làm cho không khí làm việc không nghiêm túc, dễ tạo lộn xộn, gây trở ngại cho trình xử lý công việc phận TN & TKQ liên thông Thứ hai, rà soát lại trang thiết bị, phương tiện làm việc cũ, hư hỏng, tăng cường bổ sung nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị đồng bộ, văn phòng làm việc Bộ phận TN & TKQ, cần phải trang bị đầy đủ máy in, máy photo, thùng thư góp ý, để phục vụ nhân dân có yêu cầu photo giấy tờ, văn thực thủ tục hành chính, trang bị thêm tủ đựng hồ sơ cho công chức chuyên môn bảo đảm đầy đủ điều kiện làm việc theo hướng đại hóa công sở Các bảng biểu cần bố trí treo vị trí phù hợp, thuận tiện cho nhân dân theo dõi, tìm hiểu Thứ ba, bố trí xếp lại trang thiết bị phòng làm việc phận TN & TKQ theo hướng gọn gàng, sẽ, sử dụng hợp lý thuận tiện Muốn vậy, công chức phận TN & TKQ cần tập huấn phương thức quản lý 5S (sàng lọc, xếp, sẽ, săn sóc, sẵn sàng) Phương pháp quản lý 5S yêu cầu: công chức chuyên môn làm việc Bộ phận TN &TKQ phải thực cách làm việc sau: Sàng lọc: liệt kê tất phương tiện, giấy tờ, vật dụng có mình, sau loại vật không cần thiết giữ lại đồ vật, tư liệu cần thiết phục vụ cho công việc; Sắp xếp: tiến hành xếp lại chỗ làm việc riêng mình: thân công chức cần xem xét lại cách xếp hồ sơ, vật dụng nơi làm việc mình, sau định vị trí xếp ưu tiên, ưu tiên hồ sơ, giấy tờ, vật dụng hay dùng đến để vị trí dễ lấy, dễ tìm thấy, lập danh 78 sách loại hồ sơ, giấy tờ vị trí cất giữ chúng; Sạch sẽ: thực phương thức nơi làm việc hoàn thành công việc xong, săn sóc, trì việc giữ gìn nơi làm việc mức độ cao nhất; Sẵn sàng: Luôn có ý thức tốt 4S, hình thành thói quen không ngừng cải thiện thói quen Nếu thân công chức chuyên môn làm việc Bộ phận TN & TKQ thực phương thức làm việc 5S nâng cao tính tự chủ thân công chức chuyên môn làm việc phận này, nâng cao hình ảnh quan công quyền giải thủ tục hành cho công dân, tiết kiệm thời gian, chi phí lại, tìm kiếm giấy tờ, vật dụng công chức, 5S làm cho nơi làm việc công chức phận “một cửa” thoải mái hơn, đem lại hiệu cao cho công việc giải thủ tục hành chính, tạo khác biệt so với chế làm việc nhiều cửa trước Chng Thứ tư, cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin quy trình xử lý công việc quan hành nhà nước với giao dịch với tổ chức cá nhân, thực việc tiếp nhận ý kiến đóng góp, kiến nghị người dân qua cổng thông tin điện tử thành phố Hoàn thành 100% việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 quan hành cấp quận, cấp phường + Tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá lại chất lượng trang thiết bị dành cho hoạt động công nghệ thông tin (máy tính, máy in, máy fax ), phần mềm ứng dụng trang bị cho sở khả sử dụng cán bộ, công chức giải công việc + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống nối mạng nội (LAN) cấp tỉnh cấp huyện; sở, ngành, phòng chuyên môn với tạo chuyên môn hóa + Xây dựng qui định thực ứng dụng công nghệ thông tin thực thủ tục hành theo chế “một cửa” quan chuyên môn cấp tỉnh huyện, thành phố Cần tăng cường hoạt động xử lý công 79 việc máy vi tính cán bộ, công chức cán lãnh đạo Tổ chức đào tạo quản trị mạng cho công chức thực việc TN & TKQ; đổi chương trình cách thức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ CB, CC trình sử dụng tin học (ngoài nội dung chương trình tin học bản, công chức thuộc lĩnh vực chuyên môn phải học chuyên sâu phần mềm ứng dụng công việc để áp dụng cho công việc đạt kết quả, phù hợp với khả năng, trình độ công chức, hạn chế việc thời gian, chi phí học tập, nâng cao khả ứng dụng thực tế) Chính phủ cần tổng kết đánh giá việc ứng dụng phần mềm Công nghệ thông tin xác định phần mềm phù hợp, có hiệu giải công việc, để xây dựng phần mềm ứng dụng chung cho nước đáp ứng nội dung yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tránh tình trạng đơn vị hành tự xây dựng thiết kế phần mềm cho riêng mình, vừa tốn kém, vừa không đồng 3.2.2.6 Tăng cường chế tra, kiểm tra, giám sát Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò quan trọng hoạt động quản lỷ quan hành nhà nước Trong điều kiện nay, tác động kinh tế - xã hội làm cho công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức gặp nhiều khó khăn Sự khó khăn thể tiêu cực, suy thoái cán bộ, công chức phẩm chất đạo đức, lối sống Có trường hợp ranh giới tốt xấu, sai trở nên mờ nhạt, khó phân biệt rạch ròi Điều đặt cho công tác kiểm tra gặp phải khó khăn, lúng túng Bởi vậy, cần phải tăng cường nâng cao công tác kiểm tra Để thực tốt công tác tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân quận, cần thực giải pháp sau: 80 Thứ nhất, tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, quan quản lý cấp việc thực thủ tục hành Ủy ban nhân dân quận: Thành ủy đạo Đảng ủy Ủy ban nhân dân quận, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội phối hợp thực tra, kiểm tra đột xuất việc tếp nhận giải thủ tục hành phận “một cửa” địa bàn quận đưa biện pháp hướng xử lý, điều chỉnh kịp thời Tăng cường vai trò giám sát Mặt trận Tổ quốc quận việc tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia công tác giám sát thực cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân quận thông qua phiếu điều tra thăm dò tổ chức, công dân có nhu cầu giải thủ tục hành địa phương Có thể kiểm tra sổ sách ghi chép việc tiếp nhận trả kết hồ sơ phận “một cửa” Có thể nói biện pháp mang lại thông tin tương đối khách quan, giúp cho lãnh đạo quận có hướng điều chỉnh thích hợp quy trình giải thủ tục hành chính, phân công bố trí cán hợp lý, đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ phận “một cửa” Cần có chế tài khen thưởng, kỷ luật công tác tra, kiểm tra: khen thưởng kịp thời, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, có tâm huyết, trách nhiệm với công việc; xử lý nghiêm minh trường hợp cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân Thứ hai, tăng cường giám sát nhân dân Để nhân dân thực quyền giám sát cần thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách thông tin, kiến thức cải cách thủ tục hành toàn địa bàn quận, thành phố thông qua phương tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, báo chí, đài phát phường, tờ rơi, phổ biến bảng tin khu dân phố Để công dân, tổ chức nắm bắt thông tin tham gia trình giám sát định kì tổ chức tiếp xúc dân, tổ 81 chức diễn đàn đối thoại trực tiếp lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, tiếp thu ý kiến đóng góp để công tác quản lý nhà nước phục vụ nhân dân ngày tốt 3.2.2.7.Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành Công tác tuyên truyền cần tiến hành cách thường xuyên, liên tục xây dựng kênh thông tin trao đổi công tác cải cách thủ tục hành nhiều hình thức khác Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức để đội ngũ cán bộ, công chức qua nâng cao tính chuyên nghiệp, hăng hái tham gia thực tốt mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xác định việc cải cách thủ tục hành Nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo động lực bước phát triển công cải cách HCNN Đồng thời thông tin, tuyên truyền đầy đủ đến mói tầng lớp nhân dân tầm quan trọng, chủ trương, sách, lộ trình, giải pháp thực CCHC Đảng Nhà nước, thu hút quan tâm, góp ý giám sát quần chúng nhân dân đến hoạt động quan HCNN địa bàn quận Tăng cường tuyên truyền cải cách hành nội quan, đơn vị, địa phương nhiều hình thức phù hợp như: tuyên truyền qua buổi họp báo, buổi nói chuyện chuyên đề, lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật cộng đồng dân cư thường xuyên đưa tin, cải cách hành gửi quan báo, đài Trung ương địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền Niêm yết công khai, đầy đủ thường xuyên cập nhật thủ tục hành liên quan đến tổ chức, công dân bảng niêm yết thủ tục hành Kiosk tra cứu thủ tục hành đặt phận “một cửa” Ủy ban nhân dân quận Thường xuyên cập nhật Bộ thủ tục hành ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lên Cổng thông tin điện tử Thành phố trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân quận 82 Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị tổ chức, công dân thủ tục hành Thủ trương quan, đơn vị kiểm tra việc công khai thủ tục hành quan, đơn vị, địa phương tổ chức tiếp nhận ý kiến tổ chức công dân thủ tục hành theo quy định Đồng thời kịp thời phản hồi ý kiến đóng góp tổ chức, công dân cải cách thủ tục hành qua hộp thư góp ý quan trang thông tin điện tử Có thể nói, giải pháp thực thường xuyên, liên tục mang lại hiệu tích cực hoạt động cải cách HCNN nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, công chức trình thực thi nhiệm vụ giao đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp Tiểu kết chương Quá trình CCHC đòi hỏi phải thực thường xuyên, liên tục, phát huy mạnh đơn vị, địa phương việc thực nhiệm vụ chung Nội dung Chương Luận văn sở khái quát quan điểm đạo Đảng, quy định Nhà nước thực CCHC theo chế “một cửa” nói chung, kế hoạch, phương hướng Ủy ban nhân dân Quận nói riêng Vấn đề CCHC theo chế “một cửa” Ủy ban nhân dân quận đòi hỏi phải tìm nhữn giải pháp sáng tạo phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, tình hình an ninh trật tự địa phương Trong chương 3, học viên khái quát giải pháp chung giải pháp cụ thể với mục đích nhằm cải thiện đáng kể hiệu thực CCHC theo chế “một cửa” địa bàn quận Hy vọng rằng, giải pháp giúp cho quan nhà nước có thẩm quyền địa phương nước nói chung vận dụng để thực tốt công tác CCHC theo chế “một cửa” địa phương 83 KẾT LUẬN Cải cách, xây dựng hành nhà nước đòi hỏi thực tiễn xã hội Việt Nam, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên Đảng công đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước tăng cường hội nhập quốc tế Muốn thực thành công mục tiêu cải cách hành nói chung, mục tiêu cải cách thủ tục hành nói riêng điều cần thiết cần phải đổi chế thực thủ tục hành Do đó, việc thực chế “một cửa”, chế “một cửa” liên thông quan hành cấp trình hoàn thiện phương thức giải quan hệ hành quan nhà nước công dân, khắc phục hạn chế tồn chế „nhiều cửa” Từ kết đạt việc thực chế “một cửa” quan hành nhà nước cấp khẳng định chế có ưu việt hướng thực cải cách thủ tục hành đắn Tuy nhiên, việc thực chế “một cửa” vướng mắc, hạn chế định thủ tục hành liên quan đến nhiều quan hành người dân phải lại nhiều lần, qua nhiều quan khác nhau, tình trạng đứt khúc qui trình giải thủ tục hành tồn tại, trình độ lực cán thực chế hạn chế, sở vật chất thiếu thốn Do đó, chế “một cửa” tiếp tục hoàn thiện theo hướng xây dựng thực chế cửa liên thông quan hành nhà nước với nhau, để đạt mục tiêu đem đến phục vụ thuận tiện, hiệu cho nhân dân quan nhà nước Hà Nội trái tim nước, trung tâm đầu trị, kinh tế, xã hội, địa phương tiên phong công cải cách HCNN nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng Thực tế công tac cải cách thủ tục hành cho thấy tâm cao đào tạo nguồn nhân lực, khoản kinh phí cần thiết để tổ chức triển khai chế “một cửa” 84 Cơ chế “một cửa” giải pháp đổi hữu hiệu CCHC, góp phần phục vụ ngày tốt nhu cầu đáng người dân, tổ chức, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bước thực công xã hội Thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” quản lý HCNN Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy triển khai từ thời kỳ đầu đến thu kết đáng ghi nhận Cùng với đời vào hoạt động Luật tổ chức quyền địa phương, cải cách thủ tục hành phải triển khai thực nội dung sau: Một là, thủ tục hành phải xây dựng sở pháp luật, nhằm thực luật Thủ tục hành hướng dẫn cách trình tự, cụ thể việc thực điều quy định pháp luật Thí dụ, luật quy định trẻ em sinh phải chứng thực khai sinh quyền địa phương (cấp sở), quy định để Nhà nước thực quản lý dân số, hộ khẩu; người có nghĩa vụ phải thực quy định cha, mẹ người giám hộ đứa trẻ Nhưng việc thực lại phải thông qua quy định thủ tục mang tính hướng dẫn Nhà nước ban hành như: cha, mẹ hay người giám hộ đứa trẻ đến quan nhà nước làm khai sinh phải có giấy tờ pháp lý chứng thực nhân thân, chứng thực người cha, mẹ hay người giám hộ, v.v Các thủ tục hành kết hôn, ly hôn, khai tử, di chuyển hộ tương tự thường mẫu hoá, mang tính thống nước Vấn đề chỗ, thời gian, chất lượng thực thủ tục hành thông thường không giống địa phương Có thực tế là, vùng sâu, vùng xa vùng miền núi, nơi có phần đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc thực thủ tục hành thông thường thường gặp trở ngại lại khó khăn, nhiều ngưòi mù chữ đói nghèo Bởi vậy, cải cách thủ tục hành vùng, miền không nhằm vào việc đơn giản 85 nội dung, điều kiện thực thủ tục, mà nhằm vào cách thức thực thủ tục cho thuận tiện người dân, để họ thực đầy đủ quyền nghĩa vụ trước Nhà nước Điều đòi hỏi cán quyền xã, thôn, cần tăng cường công tác dân vận, đưa việc thực thủ tục khai sinh, khai tử, kết hôn, di chuyển (là thủ tục thực quyền nghĩa vụ người dân) đến gần dân Nếu không thực việc công tác quản lý nhà nước dân số, dân tộc, tôn giáo, đất đai, tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục, v.v vùng, miền khó tránh khỏi bị bỏ sót, bỏ trống Hiện tượng di dân tự do, phá rừng làm rẫy tùy tiện, đói nghèo triền miên số địa phương thuộc vài tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ví dụ bỏ trống, bỏ sót công tác quản lý nhà nước địa phương Hai là, quan, cấp quyền có thẩm quyền ban hành quy định thủ tục hành cần có tham vấn từ phía cán bộ, công chức thực thi công vụ, cán bộ, công chức làm việc phận “một cửa” từ phía khách hàng (tổ chức người dân) Nhà nước ban hành thủ tục hành không để quản lý mà để thực mục tiêu cao nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ xã hội Vì vậy, tham vấn cần thiết để phát huy tính chủ động, ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức hoạt động công vụ để thực Quy chế dân chủ, phát huy vai trò giám sát, đánh giá người dân công tác quản lý Nhà nước Mặt khác, điều có tác dụng làm hạn chế việc ban hành quy định thủ tục cách thức thực thủ tục theo lối tuỳ tiện mà số quan, cấp quyền mắc phải Ba là, thủ tục hành phải linh hoạt, nhằm đáp ứng kịp thời tốt nhu cầu toàn xã hội Thủ tục hành quy định hướng dẫn mang tính chất pháp lý, bắt buộc để thực quyền nghĩa 86 vụ phía Nhà nước công dân, đời sống thường có tình nằm ý chí Nhà nước ý muốn người dân Chẳng hạn, việc xảy tình động đất, sóng thần, cháy nổ, lũ lụt , dẫn đến giấy tờ, hồ sơ gốc bị thất lạc, tiêu huỷ; người dân trải qua tình muốn thực quyền, nghĩa vụ nhu cầu khác đáp ứng quy định thủ tục hành Nếu quan niệm thủ tục hành quy định có tính nguyên tắc, nhất phải thực vậy, tình nói trên, người dân đành bó tay; đó, dẫn đến tượng chấp nhận thiệt thòi, chạy vạy lo lót cho việc Cho nên, cần quan niệm thủ tục hành phương tiện, cách thức để thực quản lý phục vụ dân tốt hơn; vậy, phương tiện, cách thức thực cần phải linh hoạt để cốt thực mục tiêu quản lý phục vụ xã hội, phục vụ dân nhiều nhất, tốt Hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước đánh giá, ghi nhận việc Nhà nước thể chất mục tiêu đạt hình thức, phương tiện hay cách thức thực mục tiêu Bốn là, tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng chế “một cửa”, tiến tới xây dựng chế “một cửa” liên thông sở, ban, ngành có chức quản lý nhà nước cấp quyền vấn đề giải thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức cá nhân thực dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Đồng thời, xây dựng quy định thủ tục hành xử lý vi phạm sau cấp phép, với yêu cầu làm rõ trách nhiệm bên vi phạm quan, cấp quyền có trách nhiệm xử lý vi phạm Đẩy mạnh công tác rà soát thủ tục hành nội bộ, xây dựng quy định mối quan hệ làm việc nội phối hợp quan hữu quan theo tiêu chí: pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, nhằm 87 góp phần xây dựng văn hoá công sở, gữi gìn trật tự, kỷ cương hoạt động công vụ Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát quy định thủ tục hành phận tiếp nhận trả hồ sơ giấy tờ Trước mắt, cần tập trung vào số loại thủ tục: 1- Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp giấp phép xây dựng; 2- Thủ tục liên quan đến hợp tác đầu tư nước Việt Nam; 3- Thủ tục xuất nhập khẩu; 4- Thủ tục xuất, nhập cảnh; 5- Thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp; 6- Thủ tục đăng ký kinh doanh, dịch vụ; 7Thủ tục tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo; 8- Thủ tục nhập, tách hộ khẩu, thay đổi hộ tịch Trong chừng mực hạn chế thời gian điều kiện nghiên cứu học viên cố gắng hoàn thành Luận văn,nhưng chắn nhiều điểm sai sót Học viên mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến quý thầy cô để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội Vụ (2013), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, ban hành kèm theo định số 2367/QĐ-BNV ngày 31/12/2013, Hà Nội; Bộ Nội Vụ (2015), Quyết định số 2007/QĐ-BNV việc Ban hành kế hoạch triển khai xác định số cải cách hành năm 2015 bộ, quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội; Chính Phủ (1994), Nghị 38/CP ngày 04/05/1994 cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc tổ chức, cá nhân, Hà Nội; Chính Phủ (2010), Nghị định 63/2010/NĐ ngày 8/6/2010 kiểm soát thủ tục hành chính, Hà Nội; Chính Phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành giai đoạn 2011-2020, Hà Nội; Chính Phủ (2013), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP gày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Hà Nội; Chính Phủ (2015), Nghị 36/NQ-CP ngày 14/10/2015 Chính phủ điện tử, Hà Nội; Trần Công Dũng (2010), Vách ngăn hay ngăn cách nơi giao dịch “một cửa”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6; Đảng Quận Cầu Giấy (2015), Nghị Đại hội Đảng Cầu Giấy lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010-2015, Hà Nội; 10 Đảng Quận Cầu Giấy(2015), Nghị Đại hội Đảng quận Cầu Giấy lần thứ XXV bhiệm kỳ 2015-2020, Hà Nội; 11 Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 TS Trần Minh Hương (2008), (Chủ biên), Giáo trình Luật Hành 89 Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 13 Lê Chi Mai (2005), Từ mô hình “một cửa” – giải pháp để cải cách dịch vụ hành công, Thông tin khoa học hành số 3/2005 14 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy (2014), Báo cáo số 04/BC-TP ngày 07 tháng 12 năm 2014 tổng hợp công tác kiểm soát thủ tục hành năm 2014 địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội 15 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy (2015), Báo cáo số 15/BC-TP ngày 18 tháng 12 năm 2015 tổng hợp công tác kiểm soát thủ tục hành năm 2015 địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội; 16 Quốc Hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng năm 2015; 17 Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội,Văn số 1555/STTTT-ƯDCNTT ngày 15/11/2013 hướng dẫn thành phần quan điện tử; 18 S.Chiavo – Campo P.S.A Sunaram (2006), Phục vụ trì – cải thiện hành công giới cạnh tranh, ADB – Ngân hàng phát triển Châu Á, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 19 Nguyễn Văn Thâm (2002), (Chủ biên), Thủ tục hành – Lý luậnvà thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội; 20 Nguyễn Văn Thâm (2005), (Chủ biên), Thủ tục hành chính, Nxb Giáo dục; 21 Oxford learner‟s pocket Dictionary of Business English 22 Thủ tướng Chính Phủ (2001), Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày17/01/2001 thực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010, Hà Nội; 23 Thủ tướng Chính Phủ (2007), Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, Hà Nội; 90 24 Thủ tướng Chính Phủ (2007), Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 ban hành Quy chế thực chế “một cửa”, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương, Hà Nội ; 25 Thủ tướng Chính Phủ (2015), Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế “một cửa”, chế, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương, Hà Nội; 26 Từ điển bách khoa Việt Nam (2005), tập 4, Nhà Xuất Từ điển Bách Khoa Hà Nội 27 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2003), Quyết định số 156/2003/QĐUB ngày 11/11/2003 thực chế “một cửa” giải thủ tục hành quan hành nhà nước thành phố Hà Nội; 28 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2004), Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2004 việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành quận Cầu Giấy; 29 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2009), Quyết định số 84/2009/QĐỦy ban nhân dân ngày 01/7/2009 việc ban hành Quy định thực chế “một cửa”, chế “một cửa” liên thông quan hành nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; 30 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2011), Quyết định số 09/1909/QĐUBND ngày 8/5/2011 việc ban hành kế hoạch cải cách hành thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015; 31 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2015), Báo cáo sơ kết công tác Cải cách hành giai đoạn I (2011 – 2015); 32 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2015), Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 28/12/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cải cách hành năm 2016 thành phố Hà Nội; 91 33 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội(2016), Quyết định số 07/2016/QĐUBND ngày 08/03/2016 việc ban hành Quy định thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; 34 Văn kiện Đại hội Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XV; 35 Văn kiện Đại hội Đảng thành phố Hà Nội lần thứ XVI; 36 Nguyễn Cửu Việt (2010), Giáo trình Luật Hành chính, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 37 Tạ Thị Hải Yến (2012), Hoàn thiện chế “một cửa”, chế “một cửa liên thông” đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, Báo điện tử www.thutuchanhchinh.vn 92 ... cửa Ủy ban nhân dân quận 22 Chương THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI 27 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 27 2.1 Khái quát phận một cửa Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy... luận chế một cửa Ủy ban nhân dân Quận - Chương 2: Thực trạng thực chế một cửa Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Chương 3: Một số giải pháp nhằm bảo đảm thực chế một cửa Ủy ban. .. CƠ CHẾ “MỘT CỬA” CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1.1 Quan niệm chế cửa Ủy ban nhân dân Quận 1.2 Thực chế một cửa Ủy ban nhân dân Quận 16 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến chế một cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận – từ thực hiện quận cầu giấy, TP hà nội , Cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận – từ thực hiện quận cầu giấy, TP hà nội , Cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân quận – từ thực hiện quận cầu giấy, TP hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay