Chất lượng công chức các phường quận hoàn kiếm, TP hà nội

109 107 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:41

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài , thị trấn thực nhiệm vụ cụ thể quản lý hành nhà nước lĩnh vực trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, Sự vững mạnh quyền xã, phường, thị trấn tảng cho vững mạnh hệ thống quyền trì ; Vì vậy, quyền xã, phường, thị trấn cần phải phát huy đầy đủ chức trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động theo quy định Hiến pháp pháp luật Để quyền xã, phường, thị trấn thực vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu khâu then chốt, định phải nguồn lực người, phận công chức sở, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Cán gốc công việc”, “công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” Công chức xã, phường, thị trấn người gần dân, hiểu dân, tiếp xúc với nhân dân vận động nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân lên quyền cấp Nói cách khác, chất lượng hoạt động công chức có ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh hệ thống trị sở, toàn nghiệp cách mạng trình đổi đất nước Như vậy, muốn ổn định phát triển không trọng công tác xây dựng củng cố quyền xã, phường, thị trấn tăng cường chất lượng công chức Nghị số 17-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (khoá IX) đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn, nhấn mạnh việc: Đổi nâng cao hiệu lực quyền sở xác định chức năng, nhiệm vụ “Chính quyền phường không quản lý toàn diện hoạt động sản xuất, đời sống dân cư địa bàn quyền xã, thị trấn, song có nhiệm vụ quan trọng quản lý đô thị Cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm tạo điều kiện để quyền phường thực tốt nhiệm vụ, đặc biệt việc quản lý thực quy hoạch, quản lý đất đai, nhà ở, hộ tịch, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị” Do đó, đặt yêu cầu ngày cao lực, trình độ công chức phường điều tất yếu Chính phủ ban hành nhiều văn pháp luật, góp phần tạo pháp lý nhằm củng cố nâng cao chất lượng công chức xã, phường, thị trấn Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 112/2011/NĐCP ngày 05/12/2011,… Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định đến số bất cập, chưa thực phù hợp áp dụng vào địa bàn cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật thể chế quản lý để nâng cao chất lượng công chức xã, phường, thị trấn Nhiều năm qua Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm tập trung lãnh đạo, đạo vấn đề nâng cao chất lượng công chức phường đưa nhiều giải pháp tích cực Đến nhìn chung công chức phường bước phát triển số lượng, chất lượng; việc chuẩn hóa công chức tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học công tác phường góp phần trẻ hóa, nâng cao trình độ công chức phường Tuy nhiên, nghiêm khắc đánh giá công tác đạo, điều hành quyền phường có thời gian, có việc chưa tập trung, chưa sâu sát phát huy hết hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước, điều đáng lưu ý chất lượng thực thi công vụ phận công chức lực, hiệu làm việc chưa cao, chưa khoa học, ảnh hưởng đến hoạt động chung máy quyền Trước thực tế đó, việc nâng cao chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm nhiệm vụ quan trọng Đảng bộ, quyền quận phường Việc nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ thêm khoa học liên quan đến chất lượng công chức phường, từ đề xuất số giải pháp thích hợp nhằm tiếp tục xây dựng công chức phường theo hướng thạo việc, công tâm, tận tụy, có phẩm chất, trình độ, lực, nhanh nhạy, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị công tác quản lý nhà nước phường quận Hoàn Kiếm thời kỳ đổi vấn đề cấp bách Xuất phát từ lý trên, việc nghiên cứu: “Chất lượng công chức phường thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội” vấn đề cấp thiết có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề chất lượng công chức nhiều chuyên gia, nhà khoa họ ế Để đáp ứng với yêu cầu thời kỳ CNH - HĐH hội nhập quốc tế, việc làm nâng cao chất lượng công chức, đặc biệt đối công chức xã, phường, thị trấn vấn đề cần quan tâm nghiên cứu đầy đủ Đ , công tr hiên cứu khoa học, luận án sâu quan điểm, giải pháp xây dựng, phát triển chất lượng công chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động máy quyền sở: - Tác giả GS TS Phạm Hồng Thái với sách: Công vụ, công chức (2004), xuất Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội giới thiệu khái niệm khác công vụ, xác định công vụ phải gắn với quyền lực Nhà nước, bình luận quy định pháp luật công chức đưa quan niệm công chức, đánh giá nhận xét khái quát pháp luật công vụ, công chức Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2004 - Tác giả Trịnh Đức Hùng (2009) với Luận văn thạc sĩ Quản lý hành công Học viện Hành chính: Nâng cao chất lượng thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức phường địa bàn Thành phố Hà Nội (đánh giá thông qua hài lòng nhân dân) Tác giả phân tích làm rõ thực trạng chất lượng thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức phường địa bàn Thành phố Hà Nội, từ đưa số giải pháp nâng cao chất lượng thực thi công vụ Tuy nhiên tác giả đánh giá góc độ khía cạnh chất lượng thực thi công vụ thông qua hài lòng người dân, chưa đánh giá theo tiêu chí khác - TS Ngô Thành Can - Phó Trưởng khoa văn bản, Học viện Hành chính: Xây dựng tính chuyên nghiệp đội ngũ cán bộ, công chức Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 4/2010 Đề cập đến chất lượng công tác cán bộ, công chức nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp thể cách làm việc bản, thông suốt theo trình tự chặt chẽ, thành thạo, có kỹ theo quy trình xác định đạt hiệu cao, có thái độ chuẩn mực công việc Đồng thời năm 2012 với viết “Chất lượng thực thi công vụ - Vấn đề then chốt cải cách hành chính”, Nội san khoa Tổ chức Quản lý nhân Học viện Hành chính, số 12 Đã yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực thi công vụ cán bộ, công chức; đánh giá thực trạng thực thi công vụ cán bộ, công chức từ nêu số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ - Tác giả Trịnh Văn Khánh Đinh Thị Minh tuyết (2011) Tạp chí Quản lý nhà nước Học viện Hành chính, số 3, với viết: “Năng lực thực thi công vụ đội ngũ công chức cấp xã” Tác giả đề cập yếu tố lực thực thi công vụ công chức cấp xã, có đối tượng công chức phường; người công chức thực thực thi chức trách, nhiệm vụ để đạt hiệu phụ thuộc vào lực, trình độ - ThS Trần Thị Hạnh - Trường Đại học Bộ Nội vụ: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương khóa XI số kiến nghị Tạp chí Cộng Sản 7/2015 Đề cập đến trình độ cán bộ, công chức cấp xã thấp so với mặt chung đội ngũ cán bộ, công chức cấp; số cán bộ, công chức có cấp loại giỏi chất lượng thực công việc thực tế không tương xứng với kết học tập; cần có biện pháp nhìn nhận đánh giá tổng thể tuyển chọn chế độ, sách để công chức yên tâm công tác Hiện nay, Việt Nam đẩy mạnh thực công cải cách hành Nhà nước, xây dựng “Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân”, vấn đề nâng cao chất lượng công chức (xã, phường, thị trấn) cần quan tâm T đề tài c , ấ nhằm cán bộ, quan, tổ chức hành nói chung, cần thiế liên quan đến chất lượng Đ xã, phường, thị trấn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn kế thừa thành tựu nghiên cứu nhà khoa học, chuyên gia, quản lý để tiếp tụ số vấn đề xã nói chung, công chức phường quận Hoàn Kiếm nói riêng Với cách nhìn biện chứng, phân tích, đánh giá khách quan thành tựu, hạn chế chất lượng công chức; sở đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm thời gian tới; đ Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích Trên sở lý luận chất lượng công chức phường qua đánh giá thực trạng chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công chức phường thời gian tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quyền phường quận Hoàn Kiếm thời gian 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa phân tích sở lý luận công chức, chất lượng công chức phường Tập trung khái niệm tiêu chí đánh giá, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức Qua xây dựng khung lý thuyết để nghiên cứu chất lượng công chức phường thuộc quận Hoàn Kiếm; - Khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức phường tìm nguyên nhân thực trạng; - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường phù hợp với tình hình thực tế địa bàn quận Hoàn Kiếm cấp quyền đô thị Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn tập trung phân tích đánh giá chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm bao gồm: Phẩm chất đạo đức, lực, trình độ chuyên môn, kỹ giải công việc Luận văn tập trung nghiên cứu chức danh công chức phường: + Chỉ huy trưởng Quân + Văn phòng - Thống kê + Địa - xây dựng - đô thị môi trường + Tài - Kế toán + Tư pháp - hộ tịch + Văn hoá - xã hội - Về không gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu chất lượng công chức 18 phường quận Hoàn Kiếm - Về thời gian nghiên cứu: Các số liệu sử dụng luận văn cập nhật giai đoạn năm 2012 đến tháng năm 2015 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận Cơ sở lý luận phương pháp luận khoa học đề tài Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật; quan điểm, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhà nước, pháp luật XHCN quyền xã, phường, thị trấn công chức quyền phường, lý thuyết khoa học quản lý công, quản lý nguồn nhân lực nói chung, chất lượng công chức nói riêng 5.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn kết hợp sử dụng linh hoạt phương pháp sau: * Phương pháp khảo cứu tài liệu: Đây phương pháp truyền thống sử dụng nghiên cứu khoa học Các nguồn tài liệu liên quan tới đề tài nghiên cứu thu thập bao gồm: - Các tài liệu xuất bản, tài liệu quan sách, báo, đề tài… mục đích nhằm nghiên cứu sở lý luận để nghiên cứu đánh giá chất lượng công chức phường - Báo cáo trị Đảng quận Hoàn Kiếm, báo cáo Phòng Nội vụ quận; báo cáo trị Đảng phường thuộc quận Hoàn Kiếm * Phương pháp quan sát Đây phương pháp nghiên cứu phổ biến Bản chất nghiên cứu, ghi lại lời nói, cử chỉ, hành vi công chức thực thi công vụ Tác giả vận dụng quan sát thực tế 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm, nhằm thu thâp thông tin vấn đề liên quan đến nội dung đề tài * Phương pháp điều tra, khảo sát bảng hỏi: Trong trình nghiên cứu, tác giả tiến hành khảo sát thực tế 18 phường quận Hoàn Kiếm, số phiếu phát 234 phiếu, thành phần: Chủ tịch UBND, công chức phường người dân; nhằm thu thập thông tin vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu luận văn Về phía lãnh đạo phường Chủ tịch UBND 18 phường, tác giả sử dụng 18 phiếu, nội dung câu hỏi: Tính chủ động công chức; chế độ thông tin, báo cáo; quan hệ công chức với cấp trên; quan hệ công chức đồng nghiệp; công tác tham mưu, ban hành văn công việc đảm nhận; tiến độ thực chất lượng thực nhiệm vụ công chức Về phía công chức 18 phường, tác giả sử dụng 90 phiếu, nội dung câu hỏi: Đánh giá nội dung theo tiêu chí phẩm chất trị, đạo đức lối sống; kết thực thi công vụ; kỹ Về phía người dân, tác giả sử dụng 108 phiếu, nội dung: Đánh giá lực; chất lượng giải công việc, kỹ năng; tinh thần thái độ phục vụ Số phiếu thu 234 phiếu, sau có kết điều tra tác giả sử dụng phần mềm SPSS để xử lý, tổng hợp kết Ngoài luận văn sử dụng phương pháp phân tích hệ thống: Thực trạng chất lượng công phường thông qua tiêu chí đánh giá; giải pháp đề xuất sở so sánh, tổng hợp rút kết quả, hạn chế trình nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết đề tài, bổ sung làm sáng tỏ thêm số vấn đề lý luận, tạo sở khoa học cho vấn đề nghiên cứu chất lượng công chức xã, phường, thị trấn nói chung công chức phường nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn đánh giá thực trạng chất lượng công chức đề xuất giải pháp để nhà lãnh đạo, quản lý có thẩm quyền nói chung, quận Hoàn Kiếm phường tham khảo, hoạch định sách, nhằm nâng cao chất lượng công chức quyền xã nói chung, công chức phường nói riêng Đồng thời luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo với nhà khoa học hoạt động nghiên cứu ứng dụng quản lý công chức chất lượng công chức Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn cấu trúc gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở khoa học chất lượng công chức phường Chương 2: Thực trạng chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Chương 3: Quan điểm số giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường, quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà Nội Chƣơng I CƠ SỞ LÝ LUẬN ẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC PHƢỜNG 1.1 Công chức phƣờng 1.1.1 Khái niệm * Công chức Công chức người làm việc hệ thống quyền nhà nước Tuy nhiên phạm vi đối tượng công chức thường hiểu khác quốc gia tùy thuộc vào: Hệ thống thể chế trị; tổ chức máy nhà nước; kinh tế-xã hội, tính truyền thống, yếu tố văn hóa, lịch sử Nhiều quốc gia, công chức có số đặc điểm chung: Được tuyển dụng qua thi tuyển xét tuyển; bổ nhiệm vào ngạch, chức danh gắn với vị trí công việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước Ở Việt Nam, trải qua thời kỳ lịch sử, khái niệm “công chức” có nhiều lần thay đổi quy định văn quy phạm pháp luật như: Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh 76/SL ngày 20/5/1950, Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) ban hành Nghị định số 169/HĐBT ngày 25/5/1991, Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 (sửa đổi bổ sung năm 2003), Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 tuyền dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan hành Hiện văn có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008 Theo điểm 2, Điều 4, Chương I: “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệ ức vụ, chức danh quan ĐCSVN, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; 10 luyện, thử thách; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá mức độ trưởng thành để đảm bảo kết có tính khả thi Khi đơn vị đưa vào quy hoạch, cần phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, có biến động công chức thuộc diện quy hoạch phải báo cáo bổ sung, điều chỉnh; trình quy hoạch phải đảm bảo có thời gian, tránh trường hợp lãnh đạo đơn vị thay đổi lại làm quy hoạch mới, số cũ chưa hết thời gian Để đảm bảo tốt công tác quy hoạch có khoa học, sát thực tế cần hoàn thiện hệ thống văn quy định quy hoạch 3.2.7 Quan tâm chế độ, sách cho công chức phường Trong năm qua Đảng Nhà nước ta quan tâm đến chế độ sách đãi ngộ cán bộ, công chức sở đến chế độ, sách cán bộ, công chức chưa hoàn thiện cán bộ, công chức cấp xã bất cập Như hội nghị Trung ương (khoá IX), đánh giá “Chính sách cán sở nhiều chắp vá”, cần phải giải hợp lý đồng sách cán sở Chế độ, sách có ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu tinh thần hăng say công chức công việc Chế độ, sách đầy đủ, phù hợp công chức hăng say, tâm huyết với công tác, họ đầu tư thích đáng có cống hiến công việc; ngược lại, chế độ, sách không đầy đủ, bất hợp lý làm việc cầm chừng, có tư tưởng muốn chuyển đến nơi làm việc có điều kiện tốt hơn, thu nhập cao Vì vậy, mong muốn cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét hoàn thiện thêm chế độ, sách để động viên công chức sở nói chung công chức phường nói riêng Thứ nhất: Chế độ tiền lương công chức phường theo quy định Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ, cán chuyên trách phường lương hưởng thêm phụ cấp như: Phụ 95 cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp loại xã, phụ cấp công vụ Nhưng công chức phường hưởng loại phụ cấp công vụ, vấn đề bất hợp lý công việc nhiều, lương công chức lại thấp mức khởi điểm có hệ số 2,34 Đề nghị xem xét để có quy định cụ thể cho đối tượng công chức phường hưởng phụ cấp theo đơn vị hành cán phường Thứ hai: Nền hành Nhà nước ta cấp, nhiên công chức xã, phường, thị trấn lại không công nhận công chức Nhà nước Nên cần công cấp, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chuyển chế độ công chức sở (xã, phường, thị trấn) sang chế độ công chức Nhà nước Tạo thống chế độ sách cấp hành Nhà nước Tiếp tục thực Nghị Trung ương (khóa IX), bổ sung thực hoàn thiện chế độ sách theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP, sở phân loại xã, phường, thị trấn (loại I, loại II, loại III), theo Nghị định 159/2003/NĐ-CP Chính phủ để có chế độ, sách, biên chế phù hợp với quy mô xã, phường, thị trấn; đặc biệt từ năm 2016 tổ chức thực Luật Tổ chức quyền địa phương (chính quyền đô thị quyền nông thôn) 3.2.8 Khen thưởng kỷ luật công chức phường Trong trình xây dựng phát triển đất nước, việc thực nhiệm vụ trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh địa phương, để động viên tính tích cực, phát huy vai trò sáng tạo công tác, đơn vị không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để cổ vũ tinh thần thi đua Cấp ủy, quyền cấp có hình thức, sách khen thưởng, biểu dương động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác đóng góp, cống hiến cho nghiệp phát triển đất nước địa phương nói chung 96 Việc đánh giá thi đua khen thưởng cán bộ, công chức coi khâu tiền đề quan trọng trì thường xuyên hàng năm, nhiên khâu khó yếu Hàng năm UBND phường triển khai công chức viết tự đánh giá công tác theo tiêu chí là: Chấp hành chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; phẩm chất trị, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc; lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tiến độ kết thực nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm phối hợp công tác; thái độ phục vụ nhân dân Công chức tự nhận xét mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực; không hoàn thành nhiệm vụ UBND phường tổ chức họp toàn thể quan yêu cầu công chức báo cáo tự nhận xét, cá nhân tự nhận mức độ công tác theo nội dung; kết thúc hội nghị biểu phiếu kín tập thể kết công chức Chủ tịch UBND phường kết luận định, thông báo công khai Việc đánh cá nhân tách rời với tập thể; xét cho tránh “yêu, ghét” Để đánh giá thi đua, khen thưởng công chức phường cách khách quan, toàn diện động viên công chức phường công tác, cần thay đổi việc đánh giá, xếp loại công chức mở rộng phạm vi chủ thể đánh giá công chức sau: Thứ nhất: Thay đổi việc đánh giá, xếp loại công chức Có tiêu chí đánh giá công chức: “Chấp hành chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; phẩm chất trị, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc; lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tiến độ kết thực nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm phối hợp công tác; thái độ phục vụ nhân dân” Nhưng xếp loại công chức với mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực; không hoàn thành nhiệm vụ Lấy kết 97 thực nhiệm vụ để xếp loại công chức tiêu chí sáu tiêu chí, chưa phải toàn diện Thứ hai: Mở rộng phạm vi chủ thể đánh giá công chức Đối với công chức phường việc thực thi nhiệm vụ theo quy định pháp luật thực nhiệm vụ Chủ tịch UBND phường phân công Nhưng chuyên môn nghiệp vụ, công chức phường phải chịu hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận Hoàn Kiếm Do việc đánh giá công chức phường cần xem xét, nên có tham gia đánh giá phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ quận thông báo tới UBND phường để kết hợp hài hòa tổng thể Thứ ba: Việc kỷ luật công chức có sai phạm Đối với công chức phường có sai phạm, tùy theo mức độ phải xử lý với hình thức kỷ luật nghiêm minh nhằm thể kỷ cương, phép nước Không nên xử lý góc độ “nâng cao, đánh khẽ”, hay mối quan hệ để điều chuyển công tác lại giữ vị trí công chức đơn vị khác, thiếu công bằng, không làm tốt vấn đề công chức khác có tư tưởng chán trường, không thiết tha với tập thể họ họp giao ban công tác quan không tham gia phát biểu ý kiến 98 Tiểu kết chƣơng Trên sở đánh giá khái quát đặc điểm thuận lợi khó khăn quận Hoàn Kiếm địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thực trạng chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm Để nâng cao lực, trình độ công chức phường thuộc quận Hoàn Kiếm, tác giả đề cập đến vấn đề yêu cầu, quan điểm định hướng số giải pháp cần phải giải ngay, góp phần nâng cao chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2015 - 2020 Quá trình đổi đặt yêu cầu cấp bách, cải cách máy hành nhà nước khâu quan trọng nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, hai vấn đề có mối quan hệ mật thiết với trách nhiệm Cấp ủy, quyền quận, phường cần phải quan tâm đổi vấn đề tạo nguồn, quy hoạch, sử dụng, chế độ sách động viên khen thưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng công chức để có trình độ tư lý luận trị, trình độ quản lý nhà nước, để công chức phường vững vàng công tác truyền tải chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước vào sống nhân dân Thực tốt giải pháp chắn năm tới phường quận Hoàn Kiếm có đội ngũ công chức đủ số lượng, hợp lý cấu, chuẩn trình độ quản lý nhà nước đảm bảo kỹ giải công việc, có điều kiện phát huy lực, sở trường môi trường, điều kiện hoàn cảnh, tạo tiền đề cho việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh địa phương, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh tiến trình CNH - HĐH đất nước, đưa đất nước ta vững bước vào kỷ XXI xu hòa nhập chung với giới 99 KẾT LUẬN ấ C phường, ất quan trọng hệ thống trị sở nói riêng toàn hệ thống trị nói chung Đảng Nhà nước ta ngày quan tâm đặc biệt trọng tới chất lượ đổi Cấp xã cấp gần dân nhất, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân, đồng thời trực tiếp triển khai chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước tới nhân dân; trực tiếp tổ chức thực hiệ ện vướng mắc, kiến nghị với cấp để chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo tính khả thi hơn… Chất lượ sở tốt hiệu quản lý nhà nước sở tốt, địa phương vững mạnh, nhân dân tin tưởng vào Đảng Nhà nước; ngược lại sở (xã, phường, thị trấn) có trình độ lực yếu kém, sa sút phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức, thoái hóa, biến chất, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, tham ô, lãng phí… làm đoàn kết, ảnh hưởng đến việc thực nhiệm vụ trị, xây dựng phát triển kinh tế xã hội an ninh trật tự, làm niềm tin nhân dân, tác động tới hiệu hoạt động hệ thống trị sở Có thể nói chất lượng công phường thuộc quận Hoàn Kiếm nói riêng quận, huyện khác củ tăng lên số lượng đảm bảo chất lượng Hệ thống pháp luật ợc hoàn thiện ức dần bướ độ ế tạo điều kiện 100 hơn…đa số ờng có phẩm chất trị đạo đức tốt, có trình độ lực ngày đào tạo bản, có khả hoàn thành nhiệm vụ Tuy chất lượng công chức phường có nâng cao trước, song ế ờng quận Hoàn Kiế có hạn chế định: khoa học; kiêm nhiệm công tác - Một phận công chức , hạn chế phường chưa cao - Một phận công chức chưa thực quy chế văn hoá công sở, thái độ phục vụ dân chưa tốt, có biểu hách dịch, chưa làm hết chức trách nhiệm vụ… phườ Chưa mang tính chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước quận Hoàn Kiếm quận Hoàn Thủ đô Hà Nội… Kiếm trung tâm hỏi nâng cao chất lượng công chức quyền phường thuộc quậ địa bàn T để đảm bảo Công tác thuộc quận Hoàn Kiếm tình hình Việc nghiên cứu đề tài: “Chất lượng công chức phường thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố 101 Hà Nội” cấp thiết có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn làm luận văn thạc sĩ Nội dung đề cập đến vấn đề hoạt động máy quyền công việc công chức phường thuộc quận Hoàn Kiếm, với thực tế giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động công chức phường thực tiễn kiểm nghiệm, áp dụng có kết thiết thực, sâu vào thực tiễn hoạt động Tuy nhiên khía cạnh đó, tổ chức, đổi hoạt động chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm nhằm đáp ứng với tình hình thực tế Thành phố Hà Nội tiến trình đẩy mạnh CNH - HĐH hội nhập quốc tế để đạt hiệu mang tính thời sự, cần phải cấp có thẩm quyền xem xét… Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2016 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1997), Nghị số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 Hội nghị lần thứ ba (khoá VIII) chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2002), - - , Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2007), Nghị số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 Hội nghị lần thứ năm khoá X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lí máy nhà nước, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2008), Nghị số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 Hội nghị lần thứ sáu khóa X nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2009), - - – Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2009), - Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2016), Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng; Bộ Nội vụ (2001), 103 theo, Hà Nội 10 Bộ Nội vụ (2004), – , Hà Nội 11 Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán công chức xã, phường, phường, Hà Nội 12 Bộ Nội vụ (2005), , Hà Nội 13 Bộ Nội vụ (2008), N , Hà Nội 14 Bộ Nội vụ (2009), , Hà Nội 15 Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; -CP ng ày 23/6/1993 chế độ sinh hoạt 16 Chính phủ (1993), phí cán Đảng, quyền kinh phí hoạt động đoàn thể nhân dân xã, phường, phường, Hà Nội ề chế độ sinh hoạt 17 Chính phủ (1995), phí cán xã, phường, phường, Hà Nội -CP ng ày 23/01/1998 sửa đổi, 18 Chính phủ (1998), bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 Chính phủ chế độ sinh hoạt phí cán xã, phường, phường, Hà Nội 19 Chính phủ (2003), -CP ngày 10/10/2003 quy định cán bộ, công chức xã, phường, phường, Hà Nội 20 Chính phủ (2003), -CP ng ày 21/10/2003 chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, phường, Hà Nội 104 21 Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2008), Nghị liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 hướng dẫn thi hành điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 điều 26 Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, phường, Hà Nội 22 Chính phủ (2009), -CP ngày 22/10/2009 chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, phường người hoạt động không chuyên trách sở, Hà Nội 23 Hội đồng Bộ trưởng (1981), Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 việc sửa đổi, bổ sung số sách chế độ cán xã, phường, Hà Nội 24 Hội đồng Bộ trưởng (1991), hành quy định công chức Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 25 Hội đồng Chính phủ (1975), Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 bổ sung sách chế độ đãi ngộ cán xã, Hà Nội 26 Quốc hội (2003), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Nxb Thống kê, Hà Nội 27 Quốc hội (2007), Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường ngày 20/4/2007, Hà Nội 28 Quốc hội (2008), Luật cán bộ, công chức, Hà Nội 29 Quốc hội (2008), , Hà Nội 30 Quận Ủy Hoàn kiếm (2015),Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XXV Đảng quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2015 - 2020 31 Sở Nội vụ Hà Nội (2011), 105 , Hà Nội 32 Thành ủy Hà Nội (2011), - -2015, Hà Nội 33 Thành ủy Hà Nội (2011), - -2015, Hà Nội 34 Thành ủy Hà Hội (2015), Nghị Đại hội lần thứ XVI Đảng Thành phố Hà Nội; 35 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (2010), Quyết định số 57/2010/QĐUBND ngày 17/12/2010 quy định số lượng, chức danh, chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, phường thuộc thành phố Hà Nội, Hà Nội 36 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (2010), -2020, Hà Nội 37 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2011), - , Hà Nội 38 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2011), - a năm thực Nghị số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 Quốc hội điều chỉnh địa giới hành Thủ đô, Hà Nội 39 Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (2015) Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 106 24/7/2015 “Về đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động UBND cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 phương hướng nhiệm vụ thời gian tới 40 Cao Khoa Bảng (2008), Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị cấp tỉnh, thành phố (qua kinh nghiệm Hà Nội), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 41 ội 42 43 Lê Xuân Mậu (2004), “Chính quy hoá - nâng cao hiệu lực quyền sở”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (1-2), tr.64 44 Hồ Chí Minh (1950), , Hà Nội 45 46 47 48 49 ội; 50 Thang Văn Phúc - Chu Văn Thành (đồng chủ biên) (2000), Chính quyền cấp xã quản lý nhà nước cấp xã Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 51 ội 52 Trần Hậu Thành - Nguyễn Học Từ 107 Tạp chí Xây dựng Đảng, Hà Nội 53 Nguyễn Phú Trọng - Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên) (2003), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 54 Hà Quang Trường - Nguyễn Thị Thu Hương (2010), “Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã nay”, Tạp chí Cộng sản, (số 16) 55 Nguyễn Thanh Tuyền (2009): Chất lượng cán bộ, công chức quyền cấp xã tỉnh Điện Biên, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; 56 Vũ Huy Từ (2002), “Một số giải pháp tăng cường lực đội ngũ cán sở”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (5) 57 Nguyễn Văn Vinh (2005), “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị sở nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (12), tr.5 58 PGS.TS Đàm Đức Vượng (2010), Hồ Chí Minh đào tạo cán trọng dụng nhân tài, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội; 108 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HÀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHƢỜNG QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC HÀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHƢỜNG QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢ LÝ CÔNG HÀ NỘI - 2016 109 ... chức phường Chương 2: Thực trạng chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Chương 3: Quan điểm số giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường, quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà Nội. .. vụ hành công, sản phẩm công chức phường làm Vì để đánh giá chất lượng công chức phường không xem xét hài lòng người dân dịch vụ công công chức phường thực Các tiêu chí đánh giá: chất lượng công. .. chế chất lượng công chức; sở đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng công chức phường quận Hoàn Kiếm thời gian tới; đ Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích Trên sở lý luận chất lượng công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng công chức các phường quận hoàn kiếm, TP hà nội , Chất lượng công chức các phường quận hoàn kiếm, TP hà nội , Chất lượng công chức các phường quận hoàn kiếm, TP hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay