Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đắk lắk

110 140 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:40

BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HUỲNH NGỌC HOÀNG HẢI VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 ĐẮK LẮK – NĂM 2016 BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HUỲNH NGỌC HOÀNG HẢI VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS Huỳnh Văn Thới ĐẮK LẮK – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực hướng dẫn khoa học TS Huỳnh Văn Thới Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố sử dụng để bảo vệ học hàm Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./ Đắk Lắk, tháng năm 2016 Học viên Huỳnh Ngọc Hoàng Hải MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa luận văn Kết cấu Luận văn Chương 1: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 1.1.1 Vị trí, vai trò Viện kiểm sát nhân dân máy nhà nước 1.1.2 Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát nhân dân 10 1.1.4 Nguyên tắc tổ chức hoạt động Viện kiểm sat nhân dân 13 1.2 KHÁI QUÁT VỀ VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 15 1.2.1 Khái niệm quyền người bảo vệ quyền người 15 1.2.2 Quyền người bảo vệ quyền người Hiến pháp Việt Nam 20 1.2.3 Quyền người bảo vệ quyền người lĩnh vực tư pháp hình 24 1.3 NỘI DUNG VAI TRÒ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 35 1.3.1 Bảo vệ quyền người qua hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc điều tra vụ án hình 35 1.3.2 Bảo vệ quyền người qua hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc xét xử vụ án hình 43 1.3.3 Bảo vệ quyền người qua hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc tạm giữ, tạm giam 48 1.3.4 Bảo vệ quyền người qua hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc thi hành án, định Toà án 53 Chương 56 THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỈNH ĐĂK LĂK TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT CẤP TỈNH HIỆN NAY 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỈNH ĐĂK LĂK, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 56 2.1.1 KHÁI QUÁT VỀ TỈNH ĐĂK LĂK 56 2.1.2 KHÁI QUÁT VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK 59 2.2 THỰC TRẠNG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK TRONG CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ 60 2.2.1 Trong giai đoạn khởi tố điều tra 60 2.2.2 Trong giai đoạn truy tố xét xử vụ án hình 67 2.2.3 Trong giai đoạn thi hành án hình 74 2.2.4 Đánh giá chung 79 2.2.4.1 Những thành tựu nguyên nhân chúng 79 2.2.4.2 Những hạn chế, bất cập nguyên nhân chúng 80 2.3 GIẢ PHÁP BẢO ĐẢM VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI……………….……………….82 2.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng hình Việt Nam vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân 82 2.3.2 Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu việc bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân 90 2.3.2.1 Đổi tổ chức máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm sát 91 2.3.2.2 Đổi phương thức quản lý, đạo điều hành ngành Kiểm sát 93 2.3.2.3 Tăng cường quan hệ phối hợp kiểm soát quyền lực quan tiến hành tố tụng quan, tổ chức có liên quan tố tụng hình 95 2.3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra ngành kiểm sát 97 2.3.2.5 Tăng cường sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ lương, phụ cấp, ưu đãi đội ngũ cán tư pháp, có cán Kiểm sát 99 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân Một nhà nước mà đó, quyền người tôn trọng bảo vệ không dừng lại tuyên bố trị, ghi nhận Hiến pháp, pháp luật mà bảo vệ thực tế Quyền người giá trị thiêng liêng bất khả tước đoạt Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “1 Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền công dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật Quyền người, quyền công dân bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.” Có nhiều biện pháp tổng hợp để Nhà nước thực bảo vệ quyền người, từ xây dựng hệ thống máy, hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật Trong đó, bảo vệ người thông qua thiết chế tư pháp vô cấn thiết Hiến pháp năm 2013 đời hoàn thiện thêm bước tổ chức phân công thực quyền lực nhà nước, quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, theo đó, Quốc hội thực quyền lập pháp, Chính phủ thực quyền hành pháp tòa án thực quyền tư pháp, viện kiểm sát thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Các thiết chế có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân Nói vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp .3 Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống nhất” (Điều 107) Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 đời thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa quan điểm lãnh đạo Đảng cải cách hệ thống pháp luật tư pháp nước ta gắn với vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát Nghị số 49NQ/TW ngày 02.6.2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 rõ: “Trước mắt Viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tổ chức cho phù hợp với hệ thống tổ chức Tòa án Hiện nay, bối cảnh Nhà nước ta tích cực hoàn thiện máy nhà nước, hệ thống pháp luật theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, có luật nhằm bảo vệ quyền người như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, việc nghiên cứu lý luận thực tiễn vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát hay chế định hiến định điều cần thiết, mặt lý luận thực tiễn, bình diện quốc gia hay địa phương Đắk Lắk tỉnh lớn Tây Nguyên Những năm qua, công tác kiểm sát quan tâm nâng cao chất lượng, nhằm bảo quyền người, quyền công dân, góp phần phát xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội, nâng cao văn hóa pháp lý nói chung Tuy nhiên, trước bối cảnh đổi quan kiểm sát, đổi máy nhà nước theo nguyên tắc pháp quyền, việc nâng cao vai trò viện kiểm sát đòi hỏi thường trực, nữa, thời gian qua, công tác kiểm sát tỉnh Đắk Lắk xuất hạn chế hiệu hoạt động, ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin người dân vào công pháp luật Để tìm hiểu rõ vai trò Viện kiểm sát nhân dân bảo vệ quyền người, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tìm ưu điểm, khuyết điểm hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế, nhằm đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn nay, tác giả chọn đề tài “Vai trò Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh bảo vệ quyền người – từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Xung quanh đề tài luận văn, có nhiều công trình liên quan công bố, mức độ, nội dung nghiên cứu khác Có thể kể tới như: - Trần Ngọc Đường (2004), Quyền người, quyền công dân Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội - Bình luận khoa học Hiến pháp năm 2013, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 - Giáo trình Giáo trình Lý luận pháp luật Quyền người Nhóm tác giả (Nguyễn Đăng Dung - Vũ Công Giao - Lã Khánh Tùng (đồng chủ biên)), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 - Đại học quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (2006), Bảo vệ quyền người pháp luật hình pháp luật tố tụng hình giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Đại học quốc gia, Hà Nội - GS.TSKH Lê Văn Cảm (chủ biên) (2009), Hệ thống tư pháp hình giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội - Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Tháng 8/2013), Báo cáo chuyên đề “Xác định vai trò Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động xét xử”, Hà Nội - Vụ Công tác Lập pháp, Viện Khoa học Kiểm sát (2003), Những sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, NXB Tư pháp, Hà Nội - Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật Trung ương (2013), Quyền người sách pháp luật quyền người, Đặc san tuyên truyền pháp luật số 06/2013 - TS Phạm Mạnh Hùng (2011), “Bảo vệ quyền người qua hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát tuân theo pháp luật tố tụng hình Viện kiểm sát”, Tạp chí kiểm sát (21) - PGS.TS.Nguyễn Ngọc Chí (2007), “Bảo vệ quyền người pháp luật tố tụng hình sự”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 23, tr 64-80 - Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra tác giả Lê Hữu Thể tác giả (năm 2008) - Lại Văn Trình, Bảo đảm quyền người người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tố tụng hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, năm 2011; - Trần Hoàng Nhung, Nhiệm vụ bảo vệ quyền người, quyền công dân Viện kiểm sát nhân dân – Qua thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2015 Một số viết riêng lẻ tiêu biểu đăng tải tạp chí chuyên ngành như: Chu Mạnh Hùng, “Các giải pháp đảm bảo quyền người hoạt động tư pháp Việt Nam”, Tạp chí Luật học – trường Đại học Luật Hà Nội, số 6/2008; Hoàng Nghĩa Mai, "Nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm cải cách tư pháp Cộng hòa Pháp Cộng hòa Italia phù hợp với điều kiện cụ thể Việt nam", tạp chí Kiểm sát số 15/2012; Lê Thị Tuyết Hoa, "Một số nội dung trọng tâm để thực chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp", tạp chí Kiểm sát số 16/2012; Nguyễn Hòa Bình, "Một số định hướng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung BLTTHS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp", tạp chí Kiểm sát 16/2012 tạp chí Kiểm sát số 21/2012, Qua khảo sát, cho thấy: nhiều công trình làm rõ vấn đề lý luận vai trò, chức năng, nhiệm vụ viện kiểm sát bảo vệ quyền người thông qua chức quan này, thông qua giai đoạn tố tụng hình sự; có nghiên cứu ban đầu việc thực nhiệm vụ, vai trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát địa phương cụ thể Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu hệ thống việc thực vai trò bảo vệ quyền người viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh Đắk Lắk Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vai trò Cơ quan viện kiểm sát việc bảo vệ quyền người theo quy định hành đánh giá thực vai trò qua thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, từ đề xuất giải pháp nâng cao vai trò quan bảo vệ quyền người thời gian tới - Các nhiệm vụ luận văn: 10 cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền người, quyền công dân Về công tác đạo, điều hành phải đổi VKSND tỉnh Đắk Lắk nên tiến hành đồng giải pháp sau: - Tăng cường, bổ sung nhân lực để thực tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ ngành Kiểm sát tỉnh Đảm bảo việc thường xuyên cử cán xuống sở để trực tiếp đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán kiểm sát viên cấp công tác thực chức nhiệm vụ - Tăng cường hoạt động quản lý nghiệp vụ, kiểm tra gắn hoạt động với VKS địa phương Các đơn vị nghiệp vụ VKSND tỉnh phải tăng cường đến với sở, nắm bắt kịp thời tình hình để hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sở Thực tiễn cho thấy VKS địa phương không cần kinh phí để hoạt động, mà cần định hướng đắn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ giao - Cần tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát VKS tỉnh hoạt động điều tra quan điều tra Kiểm sát viên tham gia vụ án cần phải hướng dẫn, yêu cầu, đạo hoạt động điều tra nắm tiến độ điều tra quan điều tra để khắc phục tình trạng hạn chế công tác trinh sát Cơ quan điều tra xu hướng muốn lấy hoạt động tố tụng thay hoạt động trinh sát, muốn lấy biện pháp bắt, tạm giam, hỏi cung thay biện pháp nghiệp vụ trình giải vụ án hình Trong trình sửa đổi, bổ sung BLTTHS tới, cần xác định trình từ điều tra đến khởi tố cộng đồng trách nhiệm Cơ quan điều tra VKS - Các đơn vị VKSND tỉnh phải tập hợp sai phạm, vi phạm phổ biến, điển hình giai đoạn tố tụng từ điều tra, xét xử đến thi hành án, để thông báo cho VKS địa phương nhận diện, rút kinh nghiệm nâng cao kỹ kiểm sát hoạt động tư pháp Tăng cường hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sở trình thực nhiệm vụ giao 96 - Cần nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng Kiểm sát viên phiên tòa Lãnh đạo VKSND phải quán triệt, nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng việc tranh tụng phiên tòa cho Kiểm sát viên, từ có định hướng vấn đề tranh tụng; Kiểm sát viên phải thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ kiến thức mặt, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện tác phong, phương pháp, kỹ tranh tụng; ngành Kiểm sát phải thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo đào tạo lại cho đội ngũ Kiểm sát viên, có chương trình chuyên sâu kỹ tranh tụng; VKSND tỉnh (và huyện) cần tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động tranh tụng Kiểm sát viên Định kỳ 06 tháng, năm, VKS tiến hành sơ kết, thông báo chung hoạt động tranh tụng kiểm sát viên gửi đơn vị để học tập, rút kinh nghiệm - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp cấp Ban Thanh tra phối hợp với Văn phòng vụ nghiệp vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra, khắc phục tình trạng nhiều đơn vị tập trung vào số địa phương, nơi khác không đến Như vậy, vừa đánh giá không đầy đủ hoạt động toàn Ngành, vừa gây khó khăn cho sở Tóm lại, việc đổi phương thức quản lý, đạo điều hành ngành Kiểm sát nhằm góp phần đảm bảo việc thực chức nhiệm vụ ngành kiểm sát công phòng chống tội phạm bảo vệ quyền người, quyền người bị tình nghi, bị can, bị cáo trình giải vụ án hình 2.3.2.3 Tăng cường quan hệ phối hợp kiểm soát quyền lực quan tiến hành tố tụng quan, tổ chức có liên quan tố tụng hình Với vị trí, chức quan trọng máy Nhà nước ta, VKSND Toà án nhân dân có trách nhiệm phối hợp với để giải vụ án hình đắn, khách quan theo luật định nhằm bảo vệ chế độ Nhà nước, bảo vệ nhân dân tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhận thức rõ tầm quan trọng mối quan hệ VKS Toà án việc phòng ngừa chống tội phạm, Nghị số 08-NQ/TW ngày 2/1/2002 Bộ Chính trị “về số nhiệm vụ trọng 97 tâm công tác tư pháp thời gian tới” nhấn mạnh: “Tăng cường phối hợp quan tư pháp hoạt động tố tụng sở thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, không hữu khuynh đùn đẩy trách nhiệm Các quan điều tra, kiểm sát, xét xử cần thực thời hạn tố tụng luật định” [10] Luật Tổ chức Tòa án nhân dân Luật Tổ chức VKSND năm 2002, 2014 quy định trách nhiệm phối hợp Toà án VKS, với quan, tổ chức khác Nhà nước hệ thống trị nhằm phòng ngừa chống tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh loại tội phạm vi phạm pháp luật hoạt động tư pháp Các quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm phối hợp với mà phải phối hợp với quan nhà nước khác nội dung cụ thể, thiết thực quy định Điều 26 Điều 27 BTTHS năm 2003 [22] Quan hệ Toà án VKS hoạt động TTHS có mục đích chung tìm nguyên nhân điều kiện phạm tội, kiến nghị yêu cầu quan hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục phòng ngừa tội phạm Để tăng cường phối hợp quan hệ phối hợp Tòa án VKS tỉnh Đắk Lắk TTHS cần thực giải pháp sau: - Cần nghiên cứu xây dựng Đề án nghiên cứu quy chế phối hợp Tòa án VKS tỉnh trình giải vụ án hình sự, quy định cụ thể trách nhiệm quan trình xét xử buộc tội, quy định rõ trách nhiệm Kiểm sát viên trình thu thập chứng cứ, đánh giá chứng nhằm xác định tội trạng khung hình phạt truy tố, quy định vai trò công tố phiên tòa, trách nhiệm Tòa án trình thực chức xét xử vụ án hình Trách nhiệm cá nhân để xảy sai sót truy tố sai kết tội oan người vô tội, biện pháp sử lý vi phạm đó, trách nhiệm Viện kiểm sát thực hành quyền công tố nhà nước kiểm sát hoạt động tư pháp - Hàng năm, tiến hành phiên họp liên ngành tư pháp tỉnh để bàn bạc thống tháo gỡ vướng mắc bất cập hoạt động mình, phối hợp giải 98 án điểm, tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp Việc Tăng cường quan hệ phối hợp kiểm soát quyền lực quan tiến hành tố tụng quan, tổ chức có liên quan tố tụng hình góp phần mang lại hiểu tích cực trình giải vụ án hình Mà tránh lạm quyền thực chức tiến hành tố tụng quan tiến hành tố tụng qua bảo đảm việc xét xử vụ án hình pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân 2.3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra ngành kiểm sát Việc tra ngành kiểm sát hoạt động phòng ngừa, xem xét, đánh giá, xử lý theo quy định pháp luật ngành kiểm sát có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quy định ngành tập thể; vi phạm pháp luật, quy định ngành, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành kiểm sát Kiểm tra ngành kiểm sát hoạt động xem xét, thẩm định việc thực chức năng, nhiệm vụ giao đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành kiểm sát Để đảm bảo cho việc thực tốt chức nhiệm vụ ngành kiểm sát nhằm góp phần bảo vệ quyền người, quyền công dân theo quy định pháp luật cần trọng tới việc tăng cường công tác tra, kiểm tra ngành kiểm sát Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ nội vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời xử lý nghiêm minh cá nhân vi phạm, tiêu cực, trường hợp để xảy oan, sai bỏ lọt tội phạm, cán tham nhũng, thoái hóa, biến chất Thanh tra VKSND tối cao cần tăng cường tra công vụ toàn Ngành, VKS cấp tỉnh VKS tỉnh huyện, đơn vị kiểm sát chặt chẽ việc giải vụ án hình sự; kiên thực quyền hạn theo luật định thực hành quyền công tố để hạn chế đến mức thấp để xảy oan, sai bỏ lọt tội phạm; bảo đảm định tố tụng Cơ quan điều tra, VKS có cứ, pháp luật Chủ động đề biện pháp để nắm bắt đầy đủ, kịp thời tình hình tội phạm xảy địa bàn lĩnh vực quản lý Xây dựng, thực hiệu quy chế 99 phối hợp với Cơ quan điều tra, tạo điều kiện làm tốt trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra Kiểm sát chặt chẽ đảm bảo trình giải vụ án hình tiến hành quy định pháp luật vi phạm pháp luật xảy Đảm bảo kiểm sát viên vi phạm pháp luật trình giải vụ án hình Đảm bảo định kiểm sát viên trình giải vụ án hình pháp luật, vi phạm pháp luật VKS tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng triển khai thực kế hoạch, chương trình công tác, hướng dẫn công tác phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh gắn với việc thực nhiệm vụ trọng tâm nêu thị ngành địa phương Chú trọng thực việc tra, kiểm tra công tác thực chức thực hành quyền công tố kiểm sát trình điều tra vụ án hình sự: kiểm sát công tác thụ lý, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Việc phê chuẩn áp dụng, thay đổi hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; vụ án bị can bị đình chỉ, tạm đình điều tra Kiểm tra việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng Các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; vấn đề hiệu lực, hiệu công tác kiến nghị trình điều tra kiểm sát viên tham gia vụ án Tăng cường việc tra, kiểm tra công tác kiểm sát việc thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật giai đoạn xét xử vụ án hình sự; thực biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tranh tụng Kiểm sát viên phiên tòa; Công tác kiểm sát án, định Tòa án kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; kiến nghị Viện kiểm sát hoạt động xét xử hình kiến nghị việc phòng ngừa thông qua việc giải vụ án hình Kiểm sát chặt chẽ trường hợp phải thay đổi, rút định truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; trường hợp án sơ thẩm bị tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm tuyên sửa, hủy có trách nhiệm VKS tỉnh; việc gửi án định cho VKS cấp 100 Tăng cường việc tra, kiểm tra công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình Công tác kiểm sát công tác bắt, tạm giữ, tạm giam; kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam trại giam; số người bị tạm giữ hình sau chuyển xử lý hành hành vi không cấu thành phạm tội; số trường hợp bỏ trốn, chết nhà tạm giữ, trại tạm giam trại giam, số trường hợp thời hạn tạm giữ, tạm giam Thanh tra, kiểm tra kết công tác kiểm sát thi hành án hình sự; kiểm sát việc định thi hành án tổ chức thi hành án; trường hợp hoàn, tạm đình trốn thi hành án; việc kiểm sát vào báo cáo tình hình số phạm nhân nhà tạm giữ, trại tạm giam; việc xét giảm thời hạn, miễn, hoãn chấp hành hình phạt tù; giáo dục quản lý thi hành án treo; cải tạo không giam giữ 2.3.2.5 Tăng cường sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ lương, phụ cấp, ưu đãi đội ngũ cán tư pháp, có cán Kiểm sát Nghị 49 - NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị cải cách tư pháp rõ: “Đổi hoàn thiện chế phân bổ ngân sách cho quan hoạt động tư pháp theo hướng ngân sách tư pháp Quốc hội phân bổ giao cho quan tư pháp địa phương quản lý sử dụng Từng bước xây dựng trụ sở làm việc quan tư pháp khang trang đại, đầy đủ tiện nghi Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quan tư pháp ” Vì vậy, việc tăng cường sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành kiểm sát vấn đề cần thiết cấp bách giai đoạn Có sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị phương tiện đại đảm bảo tốt hoạt động nghiệp vụ cán kiểm sát Để có đủ điều kiện thực tốt chức năng, nhiệm vụ ngành kiểm sát tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường sở vật chất, phương tiện làm việc VKSND cấp, xây dựng hệ thống trụ sở làm việc Ngành kiểm sát nhân dân Tăng cường nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ngành kiểm sát VKSND tối cao cần nghiên cứu xây dựng đề án tăng cường sở vật chất, trang thiết bị cho ngành kiểm sát trình quan có thẩm quyền phê duyệt để tạo điều kiện vật chất cho hoạt động nghề nghiệp 101 kiểm sát viên góp phần mang lại hiệu công việc cao đảm bảo chất lượng, góp phần đáp ứng yêu cầu, mục tiêu chiến lược cải cách tư pháp đề Trong thời gian tới lãnh đạo ngành kiểm sát tỉnh cần quan tâm đầu tư sở vật chất, dụng cụ hỗ trợ, trang thiết bị làm việc cho tất đơn vị kiểm sát, đặc biệt xây dựng nâng cấp trụ sở làm việc số đơn vị xuống cấp chật chội không phù hợp với số lượng biên chế giao, ảnh hưởng đến chất lượng hiệu công việc Tiếp tục áp dụng tin học hóa tất đơn vị công tác sử dụng, lưu trữ, chuyển báo cáo thống kê ngành Các cấp, ngành cần quan tâm tới việc tăng cường đầu tư sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc cho viện kiểm sát cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình Cùng với việc tăng cường đầu tư sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị phương tiện cho viện kiển sát Cần trọng đến chế độ lương, phụ cấp ưu đãi đội ngũ cán tư pháp, có cán Kiểm sát Thực chế độ, sách cán có vai trò quan trọng công tác xây dựng đội ngũ cán Chế độ, sách đảm bảo động lực quan trọng giúp cho cán yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với nghề Hệ thống chế độ, sách đội ngũ cán gồm có: Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sách sử dụng quản lý cán bộ; sách bảo đảm lợi ích vật chất tinh thần cán Ngành kiểm sát chủ động, xây dựng số sách đặc thù để đề nghị Đảng, Nhà nước định cho cán ngành, góp phần khuyến khích động viên đội ngũ cán phấn đấu, đóng góp vào nghiệp cách mạng Đảng, xây dựng ngành vững mạnh Cần có chế độ phù hợp lương, phụ cấp để từ thu hút, tập hợp người thực có tài cống hiến cho ngành kiểm sát 102 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu vai trò bảo vệ quyền người VKSND tỉnh qua trường hợp Đắk Lắk (trong lĩnh vực hình sự), đưa số kết luận sau: Vấn đề quyền người bảo vệ quyền người vấn đề mang tính toàn cầu, ghi nhận hệ thống điều ước quốc tế hệ thống pháp luật quốc gia Việt Nam tham gia nhiều văn kiện quốc tế đảm bảo quyền người, cụ thể hóa cam kết quốc tế vào hiến pháp xây dựng, bước hoàn thiện hành lang pháp lý quyền người đảm bảo quyền người thực có hiệu Việt Nam Không ghi nhận hệ thống ngành luật, quyền người bảo vệ quyền người ghi nhận đảm bảo thực thông qua quy định Hiến pháp Đạo luật gốc Đảng Nhà nước ta xác định quyền người giá trị tích đặc biệt, có tầm quan trọng đặc biệt đời sống xã hội; đồng thời thể chất xã hội chủ nghĩa kim nam cho việc định hướng xây dựng hiến pháp pháp luật Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND 2014 có nhiều nội dung nhằm tăng cường vài trò bảo vệ quyền người Viện kiểm sát, thông qua hai chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND quan tư pháp quan trọng, quan tiến hành tố tụng Chức VKS TTHS thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật TTHS Thông qua hoạt động mình, VKS góp phần bảo vệ quyền người, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức pháp luật TTHS Việc bảo vệ quyền người VKS TTHS thể hai phương diện: Một đấu tranh chống tội phạm, phát kịp thời để đưa xử lý nghiêm minh trước pháp luật người phạm tội xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp, có quyền người Hai là, đảm bảo quyền người (của người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người bị kết án) không bị pháp luật tước bỏ, tôn trọng Trong trình giải vụ án hình sự, VKSND tỉnh Đắk Lắk nỗ 103 lực phấn đấu thực tốt nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với quan tư pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung điều tra, truy tố kiểm sát việc xét xử vụ án, góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực công đổi đất nước Công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu lĩnh vực hoạt động kiểm sát nâng cao Bên cạnh kết tích cực đạt được, trình thực chức năng, nhiệm vụ mình, VKS tỉnh tồn tại, hạn chế việc thiếu trách nhiệm đạo, điều hành tổ chức, thực chức năng, nhiệm vụ giao; công tác quản lý, giáo dục cán bộ; lực trình độ phận cán kiểm sát viên hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; phối hợp công tác VKS tỉnh với quan hữu quan nhiều trường hợp thiếu chặt chẽ, hiệu thấp Trước tình hình đó, việc sửa đổi bổ sung số quy định BLTTHS nguyên tắc TTHS; bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn VKS trình giải vụ án hình BLTTHS có ý nghĩa quan trọng VKSND trình giải vụ án hình sự, để bảo vệ quyền người Cùng với đó, việc tiến hành đổi tổ chức máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm sát; đổi phương thức quản lý, đạo điều hành ngành Kiểm sát; tăng cường quan hệ phối hợp kiểm soát quyền lực quan tiến hành tố tụng quan khác, đặc biệt mối quan hệ Tòa án với VKS tỉnh; tăng cường sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ lương, phụ cấp ưu đãi đội ngũ cán tư pháp, có cán Kiểm sát góp phần mang lại hiệu tích cực cho hoạt động thực chức nhiệm vụ VKS TTHS, qua góp phần vào công cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền người, quyền công dân 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Ngoại giao (2005), Sách trắng Thành tựu bảo vệ phát triển quyền người Việt Nam,(http://www.mofa.gov.vn/en/ctc) Bộ Công an, Bộ Tư pháp (2010), Đề cương giới thiệu nội dung Luật thi hành án hình sự, (http://moj.gov.vn/pbgdpl/Lists/DeCuongVanBan/View_Detail.aspx?ItemId =90) Bộ Tư pháp (2013), Báo cáo nghiên cứu rà soát quy định pháp luật Việt Nam quyền Dân sự, trị, Tháng 12/2013 GS.TSKH Lê Văn Cảm (2010), “Luật tố tụng hình Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền - vấn đề pháp điển hóa lần thứ ba”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học (26), tr.81-93 PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí (2014), “Tổ chức hoạt động điều tra vụ án hình Viện kiểm sát/Viện Công tố số nước giới Những kinh nghiệm rút việc đổi Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30 (1) PGS.TS.Nguyễn Ngọc Chí (2007), “Bảo vệ quyền người pháp luật tố tụng hình sự”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 23, tr 64-80 PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí (2007), “Các nguyên tắc Luật Tố tụng Hình - đề suất sửa đổi, bổ sung”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật (24), tr 239-253 PTS.TS Hà Hùng Cường (2013), “Luật Xử lý vi phạm hành - bước phát triển chế pháp lý bảo đảm quyền người, quyền công dân nước ta”, Báo Nhân dân điện tử, ngày 17/07/2013 (http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tintucsukien/item/20782802.html) Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr 134 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 105 thời gian tới, Hà Nội 11 Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội 12 Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội 13 Ths Đỗ Văn Đương (2008), “Cần phân định rõ thẩm quyền hành với trách nhiệm quyền hạn tố tụng TTHS”, Tạp chí Kiểm sát (18), tr 37 14 Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc (1948), Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế năm 1948 http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ ng%C3%B4n Qu%E1%BB%9 c_t%E1 %BA%BF_Nh%C3%A2n_quy%E1 %BB%81n 15 Trần Ngọc Đường (2004), Quyền người, quyền công dân nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, NXB Chính tri Quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Quang Hiền (2004), "Pháp luật - phương tiện quan trọng bảo vệ quyền người", Tạp chí Khoa học pháp lý (1) 17 Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật Trung ương (2013), Quyền người sách pháp luật quyền người, Đặc san tuyên truyền pháp luật số 06/2013 18 TS Phạm Mạnh Hùng (2010), “Một số vấn đề pháp luật hình sự, tố tụng hình hệ thống tư pháp CHLB Đức”, Tạp chí Kiểm sát (01) 19 TS Phạm Mạnh Hùng (2011), “Bảo vệ quyền người qua hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát tuân theo pháp luật tố tụng hình Viện kiểm sát”, Tạp chí kiểm sát (21) 20 Trần Thị Phương Hảo (2008), Đảm bảo pháp lý quyền người Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 21 Ths Trần Thị Hương, “Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2014), Nâng cao lực tranh tụng phiên tòa hình cho Kiểm sát viên”, 106 Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội Trung Ương (http://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201407/nang-cao-nang-luctranh- tung-tai-phien-toa-hinh-su-cho-kiem-sat-vien-295067/) 22 Ths Nguyễn Ngọc Kiện (2013), “Tăng quyền hạn tố tụng hình cho kiểm sát viên để bảo đảm hoạt động tranh tụng”, Tạp chí kiểm sát (17), tr.19 23 Ths Nguyễn Ngọc Kiện (2013), “Mối quan hệ Tòa án Viện kiểm sát tố tụng hình sự”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (01) 24 Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội (2014), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr.45 25 Nguyễn Đăng Dung - Vũ Công Giao - Lã Khánh Tùng (đồng chủ biên) (2009), Giáo trình Lý luận pháp luật Quyền người, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 GS.TSKH Lê Văn Cảm (chủ biên) (2009), Hệ thống tư pháp hình giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 27 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân 2005, NXB Tư pháp, Hà Nội 28 Quốc hội (1959), Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1959, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội (1980), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, NXB Chính trị Tư pháp, Hà Nội 31 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình năm 1999 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Quốc hội (1988), Bộ luật Tố tụng Hình năm 1988; NXB , Hà Nội 33 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Quốc hội (1960), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960, Hà Nội 35 Quốc hội (1981), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981, Hà Nội 107 36 Quốc hội (2002), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, NXB Tư pháp, Hà Nội 37 Quốc hội (2012), Luật Thi hành án hình năm 2010, NXB Lao động, Hà Nội 38 Phạm Hồng Quân (2012), “Về chức nhiệm vụ Viện Kiểm sát nhân dân giai đoạn điều tra vụ án hình sự”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học (28), tr.186-198 39 Trung tâm Nghiên cứu Quyền Con người - Quyền Công dân, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (2012), Giới thiệu Công ước quốc tế quyền Dân Chính trị (ICCPR, 1966), NXB Hồng Đức, Hà Nội 40 Trung tâm Nghiên cứu Quyền Con người - Quyền Công dân, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (2012), Giới thiệu Công ước quốc tế quyền Kinh tế, Xã hội Văn hóa (ICESCR 1966), NXB Hồng Đức, Hà Nội 41 Trung tâm nghiên cứu quyền người - quyền Công dân, Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội (2012), Hỏi đáp Quyền người, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 42 Bản dịch tác giả Nông Xuân Trường, VKH kiểm sát, VKSNDTC, Bộ luật Tố tụng hình Nhật Bản (http://tks.edu.vn/law/detail/1280_0_Bo-luatto-tung-hinh-su-Nhat-Ban.html) 43 Đặng Khắc Thắng - VKSND huyện Thủy Nguyên (2011), Tài liệu Hội thảo giới thiệu Bộ luật Tố tụng hình Nhật Bản ngày 15/12/2011 Hải Phòng 44 Vụ Công tác Lập pháp, Viện Khoa học Kiểm sát (2003), Những sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, NXB Tư pháp, Hà Nội 45 Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (2012), Một số kiến thức pháp luật quyền người, Dành cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật, Tập Quyền Dân Chính trị; NXB Tư pháp, Hà Nội 46 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2000), Kỷ yếu Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam 1960-2000, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 108 47 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011), Báo cáo Tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2011; Hà Nội 48 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Tháng 8/2013), Báo cáo chuyên đề “Xác định vai trò Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động xét xử”, Hà Nội 49 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm Tố tụng hình Cộng hòa Liên bang Đức vấn đề rút việc hoàn thiện BLTTHS Việt Nam”, (http://www.tapchikiemsat.org.vn/ArtDetails.aspx?id=3964#.VCknR1ezG0 ) 50 Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2005), Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình năm 2003, NXB Tư pháp, Hà Nội 51 ThS Hoàng Hải Yến (2014), “Cần sửa đổi số quy định BLTTHS nhiệm vụ, quyền hạn Kiểm sát viên”, website Trường Đại học Kiểm sát; Hà Nội (http://tks.edu.vn/portal/detailtks/6995_66 _ Can-sua-doi-motso-quy-dinh-cua-BLTTHS ve-nhiem-vu,-quyen-han-cua-Kiem-satvien.html) 52 Bộ luật Tố tụng hình Cộng hòa Liên bang Đức, http://tks.edu.vn/law/detail/1027_0_Bo-luat-to-tung-hinh-su-Cong-hoalien- bang-Duc.html 53 http ://baodientu.chinhphu.vn/Gop-y-Hien-ke/ 54 http://baodientu.chinhphu.vn/The-gioi-va-Viet-Nam/ 55 http ://baophapluat.vn/trong-nuoc/ 56 http://www.crights.org.vn/home.asp?id=107&langid=1 57 http://kenhphununews.blogspot.com/2014/02/ 58 http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/ 59 http://moj gov.vn/ct/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=3695 60 http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=3684 61 http://kiemsatcaobang.vn/index.php/news/tin-trong-nganh/ 62 http://vienkiemsathaiphong.gov.vn/index.php/home/detail/628/ 63 http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_ej 1108_iii.html 109 64 http ://vienkiemsathatinh gov.vn/vks/default/read.html/news/119? 65 http://vienkiemsat.nghean.gov.vn/wps/portal/vienkiemsat/ 66 http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_ej 1108_iii.html 67 http://vienkhpl.ac.vn/index.php?cid=300 68 http://vi.wikipedia.org/wiki/ 69 http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/ 110 ... VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HUỲNH NGỌC HOÀNG HẢI VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG BẢO VỆ QUY N CON NGƯỜI TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH... Hiến pháp năm 2013 đời hoàn thiện thêm bước tổ chức phân công thực quy n lực nhà nước, quy n lập pháp, hành pháp tư pháp, theo đó, Quốc hội thực quy n lập pháp, Chính phủ thực quy n hành pháp. .. tội phạm biểu vi phạm pháp luật để bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh 20 1.2 KHÁI QUÁT VỀ QUY N CON NGƯỜI VÀ BẢO VỆ QUY N CON NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.2.1 Khái niệm quy n
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đắk lắk , Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đắk lắk , Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đắk lắk

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay