Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh đăk lăk (tt)

15 196 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 22:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM QUANG HƯNG Xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 ĐẮK LẮK – NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Minh Sản Phản biện 1: Tiến sỹ Nguyễn Bá Chiến Cơ quan công tác: Học viện Hành quốc gia Phản biện 2: Tiến sỹ Đỗ Văn Dương Cơ quan công tác: Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành – Phân viện Tây Nguyên Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành PHẦN MỞ ĐẦU Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn tỉnh Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài năm qua tác giả đưa số dự báo khoa học tình hình vi phạm pháp Thực tiễn cho thây, kinh tế - xã hội quốc gia luật giao thông đường năm tới cần phải áp dụng biện pháp xử giao thông đường coi lĩnh vực quan trọng, phận phạt Bằng sở khoa học lý luận thực tiễn tác giả khẳng định kết cấu hạ tầng quốc gia; với đường sắt, đường thủy, đường không, năm tới tình hình vi phạm pháp luật hành lĩnh vực giao chúng tạo thành mạch máu phát triển đất nước Ở phạm vi hẹp, giao thông đường địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa thể giảm chưa ổn định, công thông đường đáp ứng nhu cầu dịch chuyển, giao dịch chủ thể khác tác xử phạt gặp nhiều khó khăn định nhiều mặt kinh tế Còn tầm vĩ mô, hoạt động giao thông đường có liên Cuối cùng, với kết luận nguyên nhân tồn tại, dự báo quan trực tiếp đến an ninh, trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế - tình hình vi phạm hành TTATGT năm tới, luận văn xã hội – văn hóa quốc gia dân tộc, đẩy mạnh giao lưu, hội nhập với đưa hệ thống giải pháp nhằm góp phần quan chức nâng cao nước khu vực giới Do tầm quan trọng giao thông đường bước chất lượng, hiệu công tác xử phạt vi phạm hành bộ, nên việc đầu tư phát triển lĩnh vực trở thành điều kiện tiền đề tiên TTATGT phục vụ hoạt động nghiệp vụ ngành đấu tranh phòng cho phát triển quốc gia Trong xu mang tính quy luật đó, Việt Nam chống tội phạm ngoại lệ Tác giả hi vọng mong muốn kết nghiên cứu Luận văn Những năm qua, với việc đầu tư sở hạ tầng giao thông đường có đóng góp tích cực mặt lý luận thực tiễn lực lượng Cảnh nhằm tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nghiệp sát giao thông Đắk Lắk việc phòng ngừa, phát đấu tranh chống vi công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng tiến trình hội nhập kinh tế khu phạm thời gian tới Trong trình nghiên cứu làm bài, tác giả cố gắng vực quốc tế, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn phân tích, đánh giá, tổng hợp, rút kết luận cho khâu để làm xã hội, Việt Nam không ngừng hoàn thiện pháp luật giao thông đường cho việc đề xuất ý kiến Do hạn chế mặt chủ quan khách quan bộ, có nội dung quan trọng xử phạt vi phạm hành chắn vấn đề nghiên cứu Luận văn nhiều hạn chế Kính mong nhận góp ý để Luận văn hoàn thiện hơn./ Dưới góc độ luật học, xử phạt vi phạm hành chế định quan trọng hệ thống pháp luật quốc gia, để điều chỉnh hoạt động xử phạt vi phạm hành Dưới góc độ quản lý, xử phạt vi phạm hành hoạt động để thực chức quản lý hành nhà nước Hoạt động xử phạt vi phạm hành nói chung, lĩnh vực giao thông đường nói riêng hướng tới mục phòng ngừa chống vi phạm hành chính, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích 24 PHẦN MỞ ĐẦU Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn tỉnh Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài năm qua tác giả đưa số dự báo khoa học tình hình vi phạm pháp Thực tiễn cho thây, kinh tế - xã hội quốc gia luật giao thông đường năm tới cần phải áp dụng biện pháp xử giao thông đường coi lĩnh vực quan trọng, phận phạt Bằng sở khoa học lý luận thực tiễn tác giả khẳng định kết cấu hạ tầng quốc gia; với đường sắt, đường thủy, đường không, năm tới tình hình vi phạm pháp luật hành lĩnh vực giao chúng tạo thành mạch máu phát triển đất nước Ở phạm vi hẹp, giao thông đường địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa thể giảm chưa ổn định, công thông đường đáp ứng nhu cầu dịch chuyển, giao dịch chủ thể khác tác xử phạt gặp nhiều khó khăn định nhiều mặt kinh tế Còn tầm vĩ mô, hoạt động giao thông đường có liên Cuối cùng, với kết luận nguyên nhân tồn tại, dự báo quan trực tiếp đến an ninh, trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế - tình hình vi phạm hành TTATGT năm tới, luận văn xã hội – văn hóa quốc gia dân tộc, đẩy mạnh giao lưu, hội nhập với đưa hệ thống giải pháp nhằm góp phần quan chức nâng cao nước khu vực giới Do tầm quan trọng giao thông đường bước chất lượng, hiệu công tác xử phạt vi phạm hành bộ, nên việc đầu tư phát triển lĩnh vực trở thành điều kiện tiền đề tiên TTATGT phục vụ hoạt động nghiệp vụ ngành đấu tranh phòng cho phát triển quốc gia Trong xu mang tính quy luật đó, Việt Nam chống tội phạm ngoại lệ Tác giả hi vọng mong muốn kết nghiên cứu Luận văn Những năm qua, với việc đầu tư sở hạ tầng giao thông đường có đóng góp tích cực mặt lý luận thực tiễn lực lượng Cảnh nhằm tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nghiệp sát giao thông Đắk Lắk việc phòng ngừa, phát đấu tranh chống vi công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng tiến trình hội nhập kinh tế khu phạm thời gian tới Trong trình nghiên cứu làm bài, tác giả cố gắng vực quốc tế, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn phân tích, đánh giá, tổng hợp, rút kết luận cho khâu để làm xã hội, Việt Nam không ngừng hoàn thiện pháp luật giao thông đường cho việc đề xuất ý kiến Do hạn chế mặt chủ quan khách quan bộ, có nội dung quan trọng xử phạt vi phạm hành chắn vấn đề nghiên cứu Luận văn nhiều hạn chế Kính mong nhận góp ý để Luận văn hoàn thiện hơn./ Dưới góc độ luật học, xử phạt vi phạm hành chế định quan trọng hệ thống pháp luật quốc gia, để điều chỉnh hoạt động xử phạt vi phạm hành Dưới góc độ quản lý, xử phạt vi phạm hành hoạt động để thực chức quản lý hành nhà nước Hoạt động xử phạt vi phạm hành nói chung, lĩnh vực giao thông đường nói riêng hướng tới mục phòng ngừa chống vi phạm hành chính, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích 24 hợp pháp cá nhân, tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao giải pháp có tác giả tập trung nghiên cứu làm rõ số vấn đề hiệu lực quản lý Nhà nước sau đây: Vấn đề xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin phép vật Việt Nam điều chỉnh hai “dọc” pháp lý pháp luật xử biện chứng, vật lịch sử với việc sử dụng tổng hợp biện pháp nghiên cứu phạt vi phạm hành pháp luật giao thông đường Trong sở nguồn tài liệu thu thập tác giả phân tích đánh giá làm rõ năm qua, hai hệ thống quy phạm ngày hoàn thiện, tiêu biểu vấn đề lý luận xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đời Luật xử phạt vi phạm hành năm 2012 (tiền thân Pháp lệnh đường tiến tới làm sở cho trình tiến hành xem xét, đánh giá hoạt xử phạt vi phạm hành năm 2002, sửa đổi bổ sung năm năm 2007, động thực tiễn xử phạt địa bàn tỉnh Đắk Lắk 2008), Luật Giao thông đường năm 2008 (thay Luật giao thông đường Trên sở vấn đề lý luận nghiên cứu luận văn tập trung ngày 29 tháng năm 2001), với chúng đời văn hướng sâu khảo sát phân tích làm rõ thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành dẫn thi hành khối quan hành nhà nước có thẩm quyền Điều lĩnh vực giao thông đường địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn từ năm 2011 tạo nên chuyển biến tích cực đời sống xã hội: Tổ chức giao đến nửa đầu năm 2016 Với cách tiếp cận từ vấn đề có liên quan tác động ảnh thông có chuyển biến rõ rệt; ý thức chấp hành luật giao thông đường hưỏng đến hoạt động xử phạt, luận văn tập trung sâu phân tích làm rõ thực trạng nâng lên, trật tự lòng đường, vỉa hè thông thoáng hơn, hạn chế ùn tắc tình hình vi phạm pháp luật giao thông Làm rõ diễn biến tình hình vi phạm, hành vi giao thông; công tác quản lý Nhà nước trật tự an toàn giao thông đường vi phạm, thời gian địa điểm vi phạm, đối tượng gây vi phạm… Kết nghiên tăng cường, trang bị phương tiện kỹ thuật thuận lợi cho huy cứu cho phép rút nguyên nhân tình hình vi phạm pháp luật thống nhanh chóng đô thị Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp TTATGT đường cần phải áp dụng biện pháp xử phạt quan luật quan tâm, đa dạng hóa với nhiều hình thức, nội dung phong phú, trọng thực tiễn làm sở đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu công thiết thực Công tác tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm có tác dụng răn đe, tác xử phạt Cảnh sát Giao thông quan trọng phục vụ việc phòng ngừa, phòng ngừa tội phạm ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm năm tới Tuy nhiên, năm qua, tình hình vi phạm hành trật tự Từ thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành TTATGT đường an toàn giao thông (TTATGT) đường nước ta diễn biến phức tạp, vi địa bàn tỉnh Đắk Lắk, luận văn sâu nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh phạm hành TTATGT đường mang tính phổ biến Chỉ tính giá làm rõ thực trạng việc tổ chức hoạt động xử phạt vi phạm hành địa bàn thời gian từ 2008 đến 2013, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phát tỉnh từ năm 2011 đến 6/2016 Đặc biệt luận văn trọng nghiên cứu làm rõ 33 triệu trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt 9.676 tỉ đồng Trung nội dung công việc mà đội ngũ cán Phòng CSGT tỉnh làm Với kết bình năm, lực lượng CSGT phát xử phạt triệu trường hợp vi nghiên cứu đó, thực tiễn tác giả rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành 1.600 tỉ đồng, số vụ vi tồn Đây sở để đề giải pháp sau phạm số tiền phạt năm sau cao năm trước Chỉ tính riêng tháng đầu 23 3.2.2.2 Tăng cường công tác kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm phạm vi toàn tỉnh năm 2014, lực lượng CSGT toàn quốc kiểm tra, lập biên 2.584.905 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; phạt tiền 1.470 tỷ đồng (so với kỳ năm 3.2.2.3 Đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực công tác xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn tỉnh Đắk Lắk: 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ, chiến sỹ thực công tác xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường 3.2.2.5 Tăng cường hiệu chất lượng công tác xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn tỉnh Đắk Lắk trước số xử lý vi phạm giảm 314.188 trường hợp (-10,8%), tiền phạt tăng 57,2 tỷ (+4,04%); tước giấy phép lái xe 138.675 trường hợp; tạm giữ 313.473 phương tiện loại [39] Trước tình hình này, có nhiều nguyên nhân được ra, có nguyên nhân thuộc công tác phòng chống vi phạm quan công quyền có liên quan tới khiếm khuyết hệ thống thi hành pháp luật như: KẾT LUẬN triển khai thực luật chưa liệt, chậm phát vi phạm, xử phạt thiếu Giao thông đường có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tính răn đe, xử phạt thiếu nghiêm túc Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề xử phạt vi tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhu cầu lại nhân dân Nhận thức phạm hành cần thiết, ý nghĩa mặt lý luận, mà có ý vai trò to lớn hoạt động giao thông đường bộ, Đảng lãnh đạo tỉnh nghĩa thực tiễn sâu sắc, đặc biệt người làm công tác quản lý Đắk Lắk quan tâm sâu sắc đến việc hoàn thiện sở hạ tầng nâng cao nhiều nhà nước giao thông đường hay người nghiên cứu khoa học luật, hoạt động mục tiêu trật tự an toàn giao thông Tuy nhiên, tình hình TTATGT khoa học hành công đường địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp quan Ở bình diện địa phương, tình trạng vi phạm hành giao thông đường chức nhiều việc phải làm: Hệ thống đường xây dựng nhiều diễn ngày cảng nhiều, có tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk tỉnh có tuyến nhiều đoạn xuống cấp chưa đầu tư sửa chữa Phương tiện hệ thống giao thông đa dạng Tỉnh Đắk Lắk có Sân bay Buôn Ma giao thông giới đường ô tô xe máy tăng nhanh dẫn đến mật độ giao Thuột tuyến từ Buôn Ma Thuột đến thành phố lớn Thành phố Hồ Chí thông lớn đường nơi tập trung đông dân cư Nhận thức người Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng… Ngoài ra, 14 tỉnh lộ với tổng tham gia giao thông tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường chiều dài 460 km, có quốc lộ 14 chạy qua nối với thành phố Đà Nẵng qua diễn mang tính phổ biến lúc, nơi tỉnh Gia Lai, Kon Tum nối với Thành phố Hồ Chí Minh qua Đắk Nông, Trong thời gian tới, với phát triển toàn diện mặt tình hình kinh Bình Phước Bình Dương Song song với biên giới Campuchia có quốc lộ tế - xã hội, không tránh khỏi hệ luỵ kéo theo nảy sinh nhiều vi 14C; Quốc lộ 27 nối thành phố Buôn Ma Thuột với tỉnh Lâm Đồng Quốc lộ phạm hành lĩnh vực giao thông đường Vì vậy, thực tế khách 26 từ Đắk Lắk tỉnh Khánh Hòa, nối với quốc lộ 1A thị trấn Ninh Hoà, quan đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện lý luận thực tiễn hoạt động huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa Những tuyến quốc lộ mạch máu trung xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn tỉnh gian quan trọng vùng Chính thế, tình hình vi phạm xử phạt vi phạm Đắk Lắk Từ yêu cầu xúc lý luận thực tiễn, đồng thời để tìm hành lĩnh vực giao thông đường tỉnh vấn đề quan trọng Làm tốt hoạt động này, có nghĩa huyết mạch giao thông tỉnh 22 Chương Đắk Lắk thông suốt, góp phần lớn vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK 3.1 Quan điểm nhằm nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành Đắk Lắk nói riêng kinh tế miền Tây Nguyên nói chung Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nay, tình hình vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường diễn biến phức tạp liên tục có xu hướng tăng lên Có nhiều nguyên nhân đề cập, có ý kiến cho lĩnh vực giao thông đường tỉnh Đắk Lắk 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng lượng phương tiện giao thông đặc biệt phương tiện giao thông cá nhân (chủ yếu ô tô xe máy) không ngừng tăng lên; hệ thống pháp luật giao thông đường xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lĩnh vực giao thông đường Đắk Lắk 3.2.1 Giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường khái quát từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk giao thông đường nhiều hạn chế, chưa nghiêm khắc mang tính răn đe, giáo dục cao; lực đạo đức nghề nghiệp phận đội ngũ cảnh 3.2.1.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật xử phạt vi phạm hành sát giao thông chưa cao; ý thức tham gia giao thông người dân kém… Hiện thực thúc mong muốn tìm hiểu cách khoa học có hệ 3.2.1.2 Cần tăng cường quy chuẩn hóa chủ thể có chức xử phạt vi phạm hành TTATGT đường Đắk Lắk thống vấn đề xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường 3.2.1.3 Tăng cường đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng lực nghiệp vụ đấu tỉnh Đắk Lắk Đây vấn đề chưa nghiên cứu trường tranh phòng chống tội phạm cho lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm hành TTATGT đường hợp Đắk Lắk 3.2.1.4 Hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phát Vì tất lý trên, tác giả định chọn đề tài: “Xử phạt hành ngăn chặn vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường - từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài luận văn tốt nghiệp hệ cao học chuyên ngành Luật Hiến pháp - Hành 3.2.1.5 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật người tham gia giao thông, góp phần hạn chế vi phạm hành TTATGT đường Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3.2.1.6 Nâng cao chất lượng giám sát Nhà nước, xã hội tới hoạt động xử Vấn đề xử phạt hành nói chung, lĩnh vực giao thông đường phạt vi phạm hành chính; xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật giao nói riêng nhận quan tâm Đảng, Nhà nước giới nghiên thông đường trường hợp sai phạm khác người thực thi công vụ nhà cứu khoa học Một số công trình khoa học tiêu biểu kể đến là: nước - Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (1980), Xử phạt vi phạm hành chính, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (mã số 85 98 008), Hà Nội; Đề tài lần đề cập đến cách toàn diện việc xây dựng hệ thống khoa học việc xử phạt vi phạm hành Từ đó, đề tài làm 3.2.2 Giải pháp riêng nhằm nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường cho tỉnh Đắk Lắk 3.2.2.1 Nâng cao lực, hiệu lực hiệu quản lý nhà nước địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21 Một là, bất hợp hợp lý số quy định pháp luật hành tảng pháp lý nghiên cứu áp dụng cho việc xử phạt vi phạm hành Hai là, lực chủ thể xử lý vi phạm hành chưa đáp ứng nhiều lĩnh vực khác có lĩnh vực giao thông đường đòi hỏi thực tiễn - TS Vũ Thư (1996), Chế tài hành – Lý luận thực tiễn, Chuyên Bốn là, phối hợp lực lượng ngành công tác đề hội thảo khoa học giao thông, Hà Nội; xử phạt vi phạm hành lĩnh vực vực trật tự an toàn giao thông đường Tác giả đề cập sâu nội dung chế tài hành phương chưa chặt chẽ, không phát huy ý thức trách nhiệm mối quan hệ phối hợp diện lý luận thực tiễn Công trình nghiên cứu làm tài liệu tham khảo hiệu lực công tác quan chức Nhà nước việc thực mục cho nhiều tác giả trường Đại học nước hoàn thành giáo tiêu đảm bảo vực trật tự an toàn giao thông đường để tập trung nguồn lực đẩy trình Luật Hành Học viện Hành quốc gia, Đại học Luật Hà mạnh phát triển Kinh tế - xã hội Nội… Năm là, ý thức pháp luật nhiều người tham gia giao thông chưa cao - Nguyễn Văn Thạch (1997), Trách nhiệm hành – Lý luận thực tiễn, Chuyên đề Hội thảo giao thông, Hà Nội; - PGS.TS Bùi Xuân Đức (2006), Về vi phạm hành hình thức xử phạt vi phạm hành chính: Những hạn chế giải pháp đổi mới, Tạp chí Nhà nước pháp luật Tác giả nhìn nhận thực tế sâu sắc đưa hạn chế cách phân loại vi phạm hành điểm tồn tại, bất hợp lý hình thức xử phạt vi phạm hành quy định Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành 2002 Từ đó, PGS.TS Bùi Xuân Đức đưa hướng giải pháp đổi làm tảng cho việc Nhà nước ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành ngày 02 tháng năm 2008 - Th.S Nguyễn Mạnh Hùng (2006), Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành giao thông đường cần áp dụng nào, Tạp chí Luật học Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng đề cập đến vấn đề tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành giao thông đường - nội dung mà Pháp lệnh xử phạt phạm hành năm 2002 quy định chưa hoàn thiện Bài viết làm sở quan trọng để Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành ngày 02 tháng năm 2008 đề cập hoàn thiện nội dung 20 - TS Trần Minh Hương (2006), Biện pháp xử phạt hành khác, Tạp Ðắk Lắk có quốc lộ 14 qua nối với Ðà Nẵng qua tỉnh Gia Lai, Kon chí Quản lý Nhà nước Tác giả đưa biện pháp xử phạt hành Tum qua tỉnh Đắk Nông, Bình Phước … đến thành phố Hồ Chí Minh Từ là: phạt tiền, cảnh cáo trục xuất có biện pháp xử phạt thành phố Buôn Ma Thuột có quốc lộ 26 đến thành phố cảng biển Nha Trang, hành khác là: Giáo dục xã, phường, thị trấn; Đưa vào trường giáo dưỡng; quốc lộ 27 thành phố Ðà Lạt đến Phan Rang Đưa vào sở giáo dục; Đưa vào sở chữa bệnh Song điều đáng nói đến nội dung viết TS.Trần Minh Hương đưa ưu điển nhược điểm Mạng lưới tỉnh lộ khắp huyện, xã tỉnh đến biên giới CamPu-Chia 2.2 Tình hình trật tự an toàn giao thông đường địa bàn tỉnh Đắk biện pháp thực tế áp dụng quy định số địa phương Lắk thời gian qua nước Ở cấp độ thấp hơn, đề tài luận văn liên quan đến đề tài, kể đến: - Nguyễn Văn Đô (2007), Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực 2.3 Tình hình xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn từ 2011 đến tháng 6/2016 trật tự, an toàn giao thông đường Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ 2.3.1 Tổng hợp chung quản lý hành công, Học viện Hành quốc gia, Hà Nội; 2.3.2 Kết xử phạt theo nhóm hành vi vi phạm 2.3.2.1 Xử phạt hành vi vi phạm quy định quy tắc giao thông đường Luận văn tác giả Nguyễn Văn Đô đề cập đến vấn đề xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường phạm vi toàn quốc toàn 2.3.2.2 Xử lý hành vi vi phạm quy định phương tiện giao thông đường diện với lý luận sâu đặc biệt bảng số liệu phong phú nhiều nội dung khái quát rõ hoạt động đề tài nghiên cứu Nhưng, nhìn chung Luận văn tác giả lại giống với báo cáo ngành Công an hoạt động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực GTĐB phạm vi toàn quốc tác giả đánh giá phương diện người nghiên cứu vấn 2.3.2.3 Xử lý hành vi vi phạm quy định kết cấu hạ tầng giao thông đường 2.3.2.4 Xử lý hành vi vi phạm quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường đề tồn hoạt động - Phạm Trung Hòa (2008), xử phạt vi phạm hành trật tự an toàn 2.3.2.5 Xử lý vi phạm quy định vận tải đường giao thông đường cảnh sát giao thông Việt Nam, Luận văn Hành 2.3.3 Một số nhận xét, đánh giá công, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; 2.3.3.1 Những ưu điểm Mặc dù có độ dài 88 trang song Luận văn tác giả Phạm Trung Hòa đề cập toàn diện vấn đề xử phạt vi phạm hành lĩnh vực GTĐB Cảnh sát giao thông Việt Nam Là luận văn mang tính chuyên ngành sâu sắc, tác giả có lý luận sâu sắc, thực tế rõ ràng giải pháp toàn diện cho hoạt động mà đề tài đề cập đến 2.3.3.2 Những hạn chế, vướng mắc công tác xử lý vi phạm hành giao thông đường Đắk Lắk - Công tác nắm bắt tình hình phát xử lý hành vi vi phạm chưa kịp thời, bỏ sót nhiều lỗi vi phạm 2.4 Nguyên nhân hạn chế, vướng mắc 19 1.3.3.1 Các hình thức phạt - Trần Sơn Hà (2011), cải cách thủ tục hành xử phạt vi phạm 1.3.3.2 Các hình thức phạt bổ sung hành trật tự an toàn giao thông đường Việt Nam đến năm 2020, 1.3.3.3 Các biện pháp khắc phục hậu Luận văn thạc sỹ quản lý hành công, Học viện Hành quốc gia, Hà 1.3.4 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao Nội Đề cập đến nội dung mẻ mang tính định hướng cho tương lai thông đường 1.3.5 Thủ tục xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao cải cách thủ tục hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực GTĐB đến năm 2020 tác giả Trần Sơn Hà có công trình nghiên thông đường 1.3.5.1 Thủ tục xử phạt đơn giản cứu thành công Hội đồng khoa học đánh giá cao Vấn đề lại làm 1.3.5.2 Thủ tục xử phạt có lập biên vi phạm hành để định hướng mà luận văn nêu sớm áp dụng thực tế Việt Nam Chương Qua khảo sát thấy được, công trình nghiên cứu giải THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH vấn đề lý luận xử phạt vi phạm hành như: khái niệm, đặc TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở TỈNH ĐĂK LẮK điểm trách nhiệm hành chính, yếu tố vi phạm hành chính, nội dung THỜI GIAN QUA pháp luật điều chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành giao thông đường bộ, Tuy nhiên, việc thực pháp luật xử phạt, xử phạt vi phạm hành 2.1 Tổng quan tỉnh Đắk Lắk giao thông đường hoạt động mang tính đặc thù không giống - Vị trí địa lý, diện tích, dân cư, đơn vị hành [40], [41], [42] địa phương, vậy, bối cảnh thiếu vắng công trình nghiên cứu Tỉnh Đắk Lắk nằm trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn hệ thực tiễn áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành giao thông đường thống sông Sêrêpôk phần sông Ba, nằm khoảng tọa độ địa lý từ Đắk Lắk, việc tác giả lựa chọn đề tài cần thiết không bị trùng lặp với 107o28'57" đến 108o59'37" độ kinh Đông từ 12o9'45" đến 13o25'06" độ vĩ công trình khác công bố Bắc, có độ cao trung bình 400 – 800 mét so với mặt nước biển, nằm cách Hà Nội 1.410 km cách Thành phố Hồ Chí Minh 350 km Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích nghiên cứu luận văn làm rõ quy định pháp luật tình - Địa hình, khí hậu, kinh tế giao thông hình thực quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Địa hình tỉnh đa dạng: nằm phía Tây cuối dãy Trường Sơn, giao thông đường tỉnh Đắk Lắk, từ đề xuất quan điểm, giải pháp cao nguyên rộng lớn, địa hình dốc thoải, lượn sóng, phẳng xen hoàn thiện quy định nâng cao hiệu áp dụng pháp luật xử phạt hành kẽ với đồng thấp ven theo sông Địa hình tỉnh có hướng giao thông đường địa bàn tỉnh thời gian tới thấp dần từ Đông Nam sang Tây Bắc Để hoàn thành mục đích đặt ra, luận văn tập trung giải nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: 18 Một là, hệ thống hóa vấn đề lý luận pháp lý vi phạm hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực trật tự, giao thông đường bộ; - Mọi hành vi vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường phải phát kịp thời phải bị đình Việc xử phạt vi phạm Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình vi phạm hành hành phải tiến hành nhanh chóng, khách quan, triệt để Mọi hậu hoạt động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường vi phạm hành gây phải khắc phục theo quy định địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua Từ đó, rút ưu điểm pháp luật - Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm quy định Nghị định hạn chế công tác Ba là, sở quán triệt quan điểm có tính chất đạo, đề xuất xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường số giải pháp góp phần làm nâng cao hiệu lực, hiệu công tác xử phạt vi - Việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường phạm hành lĩnh vực giao thông đường Đắk Lắk thời gian phải người có thẩm quyền thực tiến hành theo quy định tới pháp luật Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Một hành vi vi phạm hành bị xử phạt hành lần Cá 4.1 Đối tượng nghiên cứu nhân, tổ chức thực nhiều hành vi vi phạm hành bị xử phạt - Quy phạm pháp luật hành xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm Nếu nhiều cá nhân, tổ chức thực hành vi vi lĩnh vực giao thông đường bộ; công tác thực pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường tỉnh Đắk Lắk quan có phạm hành cá nhân, tổ chức vi phạm bị xử phạt - Việc xử phạt vi phạm hành phải vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để thẩm quyền 4.2 Phạm vi nghiên cứu định hình thức, mức xử phạt biện pháp xử phạt thích hợp theo quy - Về thời gian: Từ năm 2011 đến tháng 6/2016 định; không xử phạt vi phạm hành người vi phạm - Về không gian: Tỉnh Đắk Lắk trường hợp thuộc tình cấp thiết, phòng đáng, kiện bất ngờ - Về đối tượng: Chủ yếu khảo sát công tác xử phạt hành lực vi phạm hành đăng mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu khả nhận thức khả điều khiển hành vi 1.3.3 Hình thức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường 5.1 Phương pháp luận Luận văn nghiên cứu dựa tảng phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lê nin 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, khái quát hóa, hệ 17 thực tâm lý pháp luật tư tưởng, quan niệm người Sự tồn thống hóa…để nghiên cứu vấn đề lý luận: khái niệm, mục tiêu, chủ thể, đối vận động pháp luật xã hội nói chung liên quan chặt chẽ với tư tượng, nội dung, phương pháp hình thức xử phạt vi phạm hành tưởng pháp luật, tâm lý pháp luật, có lĩnh vực pháp luật xử phạt vi lĩnh vực giao thông đường để thu thập thông tin, số liệu thực tế phục vụ phạm hành giao thông đường cho việc phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân vấn đề nghiên cứu Để việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường luận chứng tính khả thi giải pháp mà luận văn đưa đảm bảo nguyên tắc pháp chế mục đích giáo dục với người dân, công tác Ý nghĩa luận văn tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung pháp luật giao thông đường - Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận pháp lý xử phạt, xử nói riêng cần quan tâm Việc nâng cao ý thức pháp luật cho cán công chức công tác sâu bền mang tính tổng thể để phòng chống vi phạm pháp luật phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường - Luận văn tài liệu tham khảo quan trọng cho nhà quản lý hữu quan tỉnh; tài liệu tham khảo cho công tác bồi dưỡng, giáo dục pháp luật 1.3 Điều chỉnh pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh xử phạt, xử phạt vi phạm hành nói chung, lĩnh vực giao thông đường địa phương nói riêng vực giao thông đường 1.3.1 Văn pháp luật Bố cục luận văn 1.3.1.1 Văn điều chỉnh trực tiếp Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn a) Văn quy định chung kết cấu gồm 03 chương: b) Quy định xử phạt vi phạm giao thông đường c) Quy định việc thu tiền phạt, thu phí, lệ phí vi phạm giao thông d) Quy định lực lượng tham gia xử phạt vi phạm giao thông quy trình xử phạt tai nạn giao thông: Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp lý xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường bộ; Chương 2: Thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường tỉnh Đắk Lắk thời gian qua; 1.3.2 Nội dung nguyên tắc tiến hành xử phạt vi phạm hành Chương 3: Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu công tác xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường tỉnh Đắk Lắk lĩnh vực giao thông đường 1.3.2.1 Nội dung xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường 1.3.2.2 Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường - Nguyên tắc đề cao trách nhiệm quan nhà nước có thẩm quyền việc phát hiện, đình kịp thời, kiên đấu tranh, xử phạt nhanh chóng, nghiêm minh, khắc phục triệt để hậu vi phạm hành gây 16 1.2.2.1 Chất lượng pháp luật Chương Pháp chế vừa mục đích, vừa yêu cầu việc xây dựng thực NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ pháp luật, theo đó, đòi hỏi cần diện đầy đủ hệ thống quy VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC phạm pháp luật có chất lượng tốt, trình thực nghiêm minh Nếu GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ hệ thống pháp luật xử phạt vi phạm hành có chất lượng tốt, có sở cho trình thực thi pháp luật tốt được, cho dù có đầu tư nhiều 1.1 Vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường tiền nhân lực cho trình thực 1.1.1 Khái niệm vi phạm hành 1.2.2.2 Tổ chức thực pháp luật pháp luật Như biết, Nhà nước tổ chức xã hội thành lập Cũng yếu tố trên, yếu tố tổ chức thực pháp luật nội dung nên để thực việc quản lý, phát triển xã hội Để thực vai trò yêu cầu pháp chế Thực tế chứng tỏ rằng, có hệ thống pháp luật toàn đó, Nhà nước phải tác động lên quan hệ xã hội hệ thống diện, đầy đủ chất lượng cao vô cần thiết, quy phạm quy tắc quản lý nhà nước quy định văn quy phạm pháp luật không thực tốt đời sống chúng pháp luật Trên thực tế, đời sống xã hội xảy tình trạng vi phạm quy tắc giấy, chưa phải pháp luật đời sống quản lý nhà nước Các vi phạm diễn hàng ngày đời sống xã hội, từ hành vi đơn giản phổ biến hút thuốc nơi công cộng, đến 1.2.2.3 Công tác kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật xử phạt nghiêm minh vi phạm pháp luật hành vi vi phạm có tính chất nguy hiểm tham gia giao thông đường Kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật xử phạt nghiêm minh không đội mũ bảo hiểm, ngược chiều, lạng lách đánh võng, gây tai vi phạm pháp luật hoạt động thiếu nhằm đảm bảo tính nạn,…hoặc hành vi làm ô nhiễm môi trường, xây dựng trái phép, trốn thuế… nghiêm minh pháp luật Chất lượng hoạt động công tác ảnh hưởng Những hành vi vi phạm đa dạng “có mặt” tất lĩnh vực quản lý lớn đến tình trạng thực pháp luật nhà nước Như vậy, nói có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến luật Dưới góc độ lý luận pháp luật, vi phạm pháp luật cấu thành pháp mà công tác xây dựng pháp luật, tổ chức xây dựng pháp luật mặt khách quan, chủ quan, khách thể chủ thể Tổng hợp yếu tố kiểm tra giám sát, xử phạt vi phạm pháp luật có ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng to lớn ta hiểu vi phạm pháp luật hành vi nguy hiểm cho xã hội chủ thể mãnh mẽ đến pháp luật có lực trách nhiệm pháp lý thực cố ý vô ý xâm hại đến 1.2.2.4 Ý thức pháp luật cán bộ, công chức nhân dân quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ Ý thức pháp luật phận cấu thành đời sống Luật Xử phạt vi phạm hành năm 2012 đưa định nghĩa pháp pháp luật bên cạnh lĩnh vực xây dựng thực pháp luật Không có lý “vi phạm hành chính” Khoản Điều Luật quy định [33]: Vi phạm hoạt động người lại thực ý thức người Không hành hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định có định văn pháp luật nào, quan hệ pháp luật 10 15 phạt vi phạm, có xử phạt hành Nó trực tiếp xâm hại đến pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định quy tắc quản lý hành nhà nước lĩnh vực đời sống xã hội, ảnh pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp các cá nhân tổ chức Vì lẽ xử Mặt khách quan vi phạm hành phạt vi phạm hành nội dung quan trọng hoạt động quản Mặt khách quan vi phạm hành biểu bên lý hành nhà nước Xử phạt vi phạm hành bao gồm nhiều hoạt động giới khách quan vi phạm hành chính, thông thường biểu bên khác quan nhà nước, người có thẩm quyền tiến hành vào hành vi vi phạm hành vi, thời gian, địa điểm, công cụ, phương tiện quy định pháp luật hay mối quan hệ nhân hành vi vi phạm hành hậu vi Xử phạt vi phạm hành hoạt động áp dụng pháp luật, đó, phạm hành người có thẩm quyền áp dụng chế tài pháp luật hành (hình thức xử phạt, Mặt chủ quan vi phạm hành biện pháp khắc phục hậu quả) chủ thể vi phạm hành (cá nhân, tổ Mặt chủ quan vi phạm hành quan hệ tâm lý bên chức) theo thủ tục luật hành quy định, kết chủ thể thực vi chủ thể Yếu tố mặt chủ quan tính có lỗi Lỗi phạm hành phải gánh chịu hậu bất lợi, thiệt hại vật chất trạng thái tâm lý người vi phạm, biểu thái độ người hành tinh thần so với trạng thái ban đầu họ vi vi phạm hậu hành vi Từ khái niệm xử phạt vi phạm hành nói trên, rút khái niệm xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường sau: Chủ thể vi phạm hành Khác với luật hình xác định chủ thể tội phạm cá nhân, luật hành chủ thể vi phạm hành cá nhân tổ Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường người có thẩm quyền áp dụng chế tài pháp luật hành chủ thể vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường theo thủ tục luật hành quy định chức; cá nhân tổ chức trở thành chủ thể vi phạm hành có lực trách nhiệm pháp lý hành + Đối với cá nhân: Cá nhân chủ thể vi phạm hành bao gồm công dân Việt Nam người nước (trừ người hưởng quyền 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự) mà thực hành vi vi phạm hành lãnh thổ Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường Những người phải có lực trách nhiệm hành Năng lực trách giống xử phạt vi phạm hành lĩnh vực khác, chất nhiệm pháp lý hành thể khả nhận thức người với hành hoạt động quản lý hành nhà nước, mà chịu ảnh hưởng vi vi phạm, hai yếu tố để xác định lực pháp lý cá nhân là: yếu tố sau: Đạt độ tuổi theo quy định pháp luật, không mắc bệnh làm khả nhận thức hành vi 14 11 + Đối với tổ chức: Pháp luật hành coi tổ chức chủ thể vi Từ góc độ lý luận, thấy có định nghĩa pháp lý vi phạm hành gồm: quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế Cơ phạm hành lĩnh vực GTĐB Khoản Điều Nghị định số quan, tổ chức nước vi phạm hành lãnh thổ Việt Nam, vùng 34/2010/NĐ–CP ngày 02 tháng năm 2010 Chính Phủ việc quy định xử đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải bị xử phạt quan, tổ chức phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường quy định: “Vi Việt Nam (trừ tổ chức hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao) phạm hành lĩnh vực giao thông đường hành vi cá Khách thể vi phạm hành nhân, tổ chức vi phạm quy định pháp luật lĩnh vực giao thông đường Khách thể vi phạm hành mà vi phạm xâm hại tới Đó cách cố ý vô ý mà tội phạm theo quy định quan hệ xã hội quy tắc quản lý nhà nước bảo vệ Các quan pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính…” [6] hệ xã hội bị/có thể bị vi phạm hành xâm phạm đa dạng, là: trật tự 1.1.3 Phân loại vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường nhà nước xã hội, sở hữu xã hội chủ nghĩa, quyền, lợi ích hợp pháp công Chương II – Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định 06 nhóm hành vi bị dân, coi vi phạm hành (Mục đến Mục 6), bao gồm [15]: 1.1.2 Khái niệm đặc điểm vi phạm hành lĩnh vực - Các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ; giao thông đường - Các hành vi vi phạm quy định kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Trên sở lý luận vi phạm hành nói chung phân tích trên, làm rõ vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường nói riêng - Các hành vi vi phạm quy định phương tiện tham gia giao thông đường bộ; - Các hành vi vi phạm quy định người điều khiển phương tiện tham Văn pháp quy hành trực tiếp quy định xử phạt vi phạm hành gia giao thông đường bộ; lĩnh vực giao thông đường (GTĐB) đường sắt Nghị định số - Các hành vi vi phạm quy định vận tải đường bộ; 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 không đưa định nghĩa pháp lý vi - Các hành vi vi phạm khác liên quan đến giao thông đường phạm hành lĩnh vực giao thông đường Điều diễn Sự phân loại nhóm hành vi không thay đổi so với quy định tương tự với Nghị định bị thay trước Nghị định số 171/2013/NĐ-CP Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2010 quy định xử phạt ngày 13/3/2013 Tuy nhiên hai văn lại xác định phạm vi thuật ngữ vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường bộ, thống với “lĩnh vực giao thông đường bộ” theo hiểu Nghị định Theo nhóm hành vi quy định theo Luật Giao thông đường 2008 Khoản Điều Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, “lĩnh vực giao thông đường bộ” 1.2 Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường xác định loại phương tiện tham gia giao thông, là: a) Máy kéo; b) 1.2.1 Khái niệm đặc điểm xử phạt vi phạm hành Các loại xe tương tự xe ô tô; c) Các loại xe tương tự xe mô tô; d) Xe máy điện; đ) Các loại xe tương tự xe gắn máy; e) Xe đạp máy lĩnh vực giao thông đường Vi phạm hành vi phạm pháp luật khác hành vi trái pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, cần bị áp dụng biện pháp xử 12 13 ... phạm hành lĩnh vực giao thông đường số giải pháp góp phần làm nâng cao hiệu lực, hiệu công tác xử phạt vi - Việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường phạm hành lĩnh vực giao thông đường. .. cán bộ, chiến sỹ thực công tác xử phạt hành lĩnh vực giao thông đường 3.2.2.5 Tăng cường hiệu chất lượng công tác xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường địa bàn tỉnh Đắk Lắk trước số xử. .. bị xử phạt - Quy phạm pháp luật hành xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm Nếu nhiều cá nhân, tổ chức thực hành vi vi lĩnh vực giao thông đường bộ; công tác thực pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh đăk lăk (tt) , Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh đăk lăk (tt) , Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh đăk lăk (tt)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn