Vai trò của viện kiểm soát nhân dân tỉnh đăk nông trong bảo vệ quyền công dân (tt)

27 111 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Tạ Đình Đề VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG TRONG BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: LUẬT HIẾN PHÁP, LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60380102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Vũ Trọng Hách TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP- LUẬT HÀNH CHÍNH Đăk Lăk năm 2016 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn -Thể chế tư pháp để bảo đảm quyền công dân, quy định Hiến pháp 2013 thể rõ nhiều tiến việc bảo đảm quyền công dân -Hiến pháp 2013 thể nhiều điểm mới, tiến bộ, Điều 20, lần quy định cấm hình thức bạo lực, truy bức, nhục hình hay hình thức đối xử khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người Quy định cụ thể, rõ ràng rộng so với quy định cũ, hành vi bị cấm, chủ thể bảo vệ -Hiến pháp năm 2013 bổ sung: Xét xử kịp thời, công bằng, công khai; không bị kết án hai lần tội phạm; quyền tự bào chữa, nhờ luật sư người khác bào chữa (Điều 31) Quy định mở rộng chủ thể phạm vi quyền đòi bồi thường thiệt hại; đồng thời buộc quan tiến hành tố tụng phải công khách quan việc tìm chứng cứ, coi trọng chứng buộc tội, chứng gỡ tội -Bảo vệ quyền công dân nói chung người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án nói riêng trách nhiệm quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng -Với chức năng, nhiệm vụ mình, Viện kiểm sát nhân dân có vai trò bảo vệ quyền công dân vụ án hình Thực tiễn hoạt động cho thấy, vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền, nghĩa vụ công dân, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đạt thành tựu định -Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chưa bảo đảm thực đầy đủ quyền người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án hoạt động tố tụng hình -Chính vấn đề quy định quan trọng tiến Hiến pháp năm 2013 quyền công dân, đặt cho ngành Kiểm sát phải thể vai trò để bảo đảm, bảo vệ quyền công dân trước pháp luật thực tế sống Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn -Trong Hiến pháp nước ta từ (Hiến pháp 1946; 1959; 1980; 1992 Hiến pháp 2013), quyền công dân tôn trọng khẳng định, sau quyền công dân quy định rõ trân trọng -Vấn đề quyền người, quyền công dân bảo đảm quyền công dân thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều lĩnh vực khoa học như: Chính trị học, xã hội học, tâm lý luật học… -Trong Bộ luật, Luật, công trình nghiên cứu nước ta quyền công dân có liên quan đến đề tài, kể đến văn Luật, công trình nghiên cứu sau đây: Hiến pháp 2013; Các Luật, Bộ luật có liên quan -Các công trình nghiên cứu: Tác giả PGS TS Nguyễn Thanh Tuấn, viết “quyền người, quyền công dân Hiến pháp 2013” “dân chủ nhân quyền” (mục nghiên cứu, trao đổi – Tạp chí Cộng sản, ngày 09 30.9.2014); Luận văn thạc sỹ Luật TP Hồ Chí Minh năm 2012 tác giả Đặng Thị Thu Trang đề tài “quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp năm 1992 vấn đề hoàn thiện”; Luận văn thạc sỹ Luật, khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội năm 2013 tác giả Đinh Thị Thu Trang, đề tài “mối quan hệ quyền người quyền công dân” -Nhìn tổng thể, công trình khoa học, viết nêu đề cập sâu lý luận thực tiễn quyền người, quyền công dân phạm vi chung -Do đó, nhận định việc tác giả nghiên cứu vấn đề vai trò Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông bảo vệ quyền công dân, lĩnh vực riêng chưa có công trình nghiên cứu, Luận văn không trùng lặp với công trình khác Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn Mục đích luận văn: Luận văn nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận quyền công dân; luận chứng vai trò Viện kiểm sát bảo vệ quyền công dân Theo đó, Luận văn thực nhiệm vụ sau: -Phân tích, làm rõ số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài Nguyên tắc bảo đảm quyền công dân; -Cơ sở xác định vai trò Viện kiểm sát nhân dân điều kiện bảo đảm vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền công dân Hiến pháp pháp luật hình -Phân tích thực trạng, vai trò Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông việc bảo vệ quyền công dân -Đề xuất giải pháp chung giải pháp cụ thể nhằm xác định rõ vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền công dân Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn -Đối tượng nghiên cứu Luận văn vấn đề lý luận thực tiễn vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền công dân người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án vụ án hình -Phạm vi nghiên cứu Luận văn tác giả dừng lại việc phân tích, đánh giá vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền công dân người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án tố tụng hình -Việc đưa giải pháp sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng vai trò Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông việc bảo vệ quyền công dân người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án tố tụng hình Từ nhằm nâng cao vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền công dân người bị tạm giữ, bị can, bị cáo tố tụng hình -Về thời gian Luận văn nghiên cứu: Những vấn đề thực tiễn liên quan đến đề tài gắn với trình thực thi pháp luật hình địa bàn tỉnh Đăk Nông từ năm 2011 đến 2015 Cơ sở khoa học phương pháp nghiên cứu -Về sở khoa học: Luận văn thực sở lý luận Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp luật, quyền công dân, Các quan điểm Đảng cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân -Về phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, trực tiếp sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp từ tài liệu tham khảo, lịch sử cụ thể, kết hợp lý luận thực tiễn Ngoài ra, Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể khác như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp lôgic; phương pháp so sánh, đối chiếu, thống kê Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận văn Từ thực tiễn hoạt động pháp luật hình thực trạng vai trò Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đak Nông, thực chức năng, nhằm bảo vệ quyền công dân; -Qua nghiên cứu, tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao, xác định rõ vai trò Viện kiểm sát nhân dân nói chung, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông nói riêng việc bảo quyền công dân Những giải pháp vừa có ý nghĩa đề xuất mang tính khoa học góp phần hoàn thiện chế định vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền công dân -Đồng thời góp phần vào việc thực thắng lợi Nghị 49-NQ/TW ngày 02.6.2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Kết cấu luận văn Phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn có chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận vai trò Viện Kiểm sát bảo vệ quyền công dân Chương 2: Thực trạng bảo vệ quyền công dân lĩnh vực pháp luật hình Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông Chương 3: Giải pháp tăng cường vai trò bảo vệ quyền công dân Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN 1.1.Những khái niệm có liên quan 1.1.1.Công dân -Cá nhân, người cụ thể có lực pháp lý lực hành vi, có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật quốc gia -Căn pháp lí để xác định công dân nhà nước định quốc tịch người -Công dân nước pháp luật nước quy định cho hưởng quyền công dân trị, kinh tế, dân sự, văn hóa, xã hội trao trách nhiệm thực nghĩa vụ công dân nhà nước, xã hội -Công dân Việt Nam người có quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Việt Nam xác lập sở nguyên tắc, huyết thống, nguyên tắc lãnh thổ, sở cho nhập quốc tịch Việt Nam luật định -Công dân Việt Nam hưởng quyền gánh vác trách nhiệm công dân nhà nước Quyền nghĩa vụ công dân Việt Nam quy định Hiến pháp, luật văn pháp luật khác -Quyền lợi đáng công dân Việt Nam: làm việc, học tập, công tác định cư nước luật pháp Việt Nam bảo hộ 1.1.2.Quyền công dân -Là khả tự lựa chọn hành vi công dân mà nhà nước phải bảo đảm công dân yêu cầu -Công dân làm mà pháp luật không cấm đoán, phạm vi lựa chọn công dân rộng lớn -Như vậy, ý chí nhà nước thể quy định pháp luật mà nhà nước xây dựng nên phải tiên lượng hành vi cấm công dân -Quyền công dân liên quan đến nghĩa vụ tương ứng Nhà nước phải đảm bảo điều kiện cần thiết cho công dân thực quyền pháp luật quy định -Các quyền công dân bao gồm quyền trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục quyền tự cá nhân -Muốn hưởng quyền công dân nhà nước phải có quốc tịch nhà nước Các quyền công dân -Quyền công dân quy định Hiến pháp, điều chỉnh quan hệ đặc biệt quan trọng công dân nhà nước, sở tồn cá nhân hoạt động bình thường xã hội -Quyền công dân có ý nghĩa quan trọng hàng đầu công dân nhà nước, sở để nhà nước quy định quyền cụ thể công dân -Các quyền công dân bao gồm quyền trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quyền tự dân chủ tự cá nhân 1.1.3.Bảo vệ quyền công dân -Bảo vệ chống lại hủy hoại, xâm phạm để giữ cho nguyên vẹn -Bảo vệ quyền công dân trước hết trách nhiệm thuộc nhà nước, nhà nước đề pháp luật để bảo vệ quyền công dân nước -Bảo vệ (bảo đảm) quyền công dân việc nhà nước dùng công cụ pháp luật toàn thiết chế để chống lại xâm hại đến quyền công dân khách thể mà pháp luật bảo vệ - Hiến pháp năm 2013 nâng vai trò, nhiệm vụ bảo vệ quyền người, quyền công dân thành chương (chương II), Hiến pháp dành 36 điều tổng số 120 điều cho việc hiến định trực tiếp quyền nghĩa vụ công dân -Đối với quy định hạn chế quyền, khoản 2, Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền người, quyền công dân bị hạn chế theo quy định Luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng” -Quyền nghĩa vụ công dân thể chế hóa Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 theo định hướng cải cách tư pháp Đảng Hiến pháp 2013, là, xây dựng Bộ luật thực khoa học, tiến bộ, có tính khả thi cao, công cụ pháp lý sắc bén để đấu tranh hữu hiệu với tội phạm, bảo vệ sống bình yên Nhân dân 1.2.Viện kiểm sát nhân dân bảo vệ quyền công dân 1.2.1.Tổ chức Viện Kiểm sát bảo vệ quyền công dân Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân năm 2014 quy định chức thực hành quyền công tố Viện kiểm sát nhân dân: -Thực hành quyền công tố hoạt động Viện kiểm sát nhân dân tố tụng hình để thực việc buộc tội Nhà nước người phạm tội, nhằm bảo đảm: +Mọi hành vi phạm tội, người phạm tội phải phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, người, tội, pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm người phạm tội; +Không để người bị khởi tố, bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế quyền người, quyền công dân trái luật -Khi thực chức thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: +Yêu cầu khởi tố, hủy bỏ định khởi tố không khởi tố vụ án trái pháp luật, phê chuẩn, không phê chuẩn định khởi tố bị can quan điều tra +Quyết định, phê chuẩn việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp hạn chế quyền người, quyền công dân +Trực tiếp giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiến hành số hoạt động điều tra +Khi cần thiết đề yêu cầu điều tra yêu cầu quan điều tra, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra thực hiện; +Yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu để làm rõ tội phạm, người phạm tội; +Trực tiếp giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiến hành số hoạt động điều tra để làm rõ định việc buộc tội người phạm tội; +Điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy hoạt động tư pháp theo quy định luật; +Quyết định việc áp dụng thủ tục rút gọn giai đoạn điều tra, truy tố; +Quyết định việc truy tố, buộc tội bị cáo phiên tòa; +Kháng nghị án, định Tòa án trường hợp Viện kiểm sát nhân dân phát oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; +Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác việc buộc tội người phạm tội theo quy định Bộ luật Tố tụng hình -Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo: +Việc tiếp nhận giải tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc giải vụ án hình sự, hoạt động tư pháp khác thực quy định pháp luật; +Việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù theo quy định pháp luật; +Bản án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật phải thi hành nghiêm chỉnh; +Mọi vi phạm pháp luật hoạt động tư pháp phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh 1.2.2.Vai trò Viện Kiểm sát bảo vệ quyền công dân theo quy định pháp luật hình Viện kiểm sát nhân dân thực kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tư pháp lĩnh vực hình nhiệm vụ, quyền hạn: -Kiểm sát việc giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra quan điều tra; truy tố người phạm tội trước tòa án cáo trạng định; kiểm sát xét xử vụ án hình sự; Kiểm sát thi hành án; Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù -Việc thực chức kiểm sát hoạt động tư pháp nguyên tắc: -Nguyên tắc Tôn trọng bảo vệ quyền công dân; -Nguyên tắc Bảo đảm quyền bình đẳng công dân trước pháp luật; -Nguyên tắc Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân; -Nguyên tắc Bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, tài sản công dân; -Nguyên tắc Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở, an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín công dân, -Nguyên tắc Không bị coi có tội chưa có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật, -Nguyên tắc Bảo đảm quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, -Nguyên tắc Xét xử công khai, -Nguyên tắc Bảo đảm quyền bình đẳng trước Toà án, Như vậy, việc phối hợp để chất lượng công tác đạt hiệu cao, công tác kiểm sát kìm chế, đối trọng, tránh việc lạm quyền hướng tới bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bị buộc tội, người tham gia tố tụng hình 1.3.Yêu cầu nâng cao vai trò Viện kiểm sát bảo vệ quyền công dân 1.3.1.Yêu cầu cải cách tư pháp -Nghị 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cải cách tư pháp Kết luận 92-KL/TW Bộ trị chủ trương chiến lược công tác cải cách tư pháp nước ta nay; -Đồng thời mục tiêu, sở việc đảm bảo thực quyền công dân hoạt động tư pháp nói chung, thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân -Hình thức bảo vệ quyền công dân VKSND: Quyết định; Kháng nghị; Kiến nghị; Yêu cầu 1.3.2 Yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Được thực nội dung chính: -Đẩy mạnh việc xây dựng phát triển sở hạ tầng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nghĩa xây dựng phát triển kinh tế bền vững -Hoạt động tố tụng hình lĩnh vực phức tạp nhạy cảm liên quan đến quyền công dân đời sống kinh tế, trị, xã hội quyền sống, quyền tài sản, quyền bảo đảm bí mật cá nhân -Chính vậy, trình chứng minh thật khách quan vụ án, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng lý đó, tác động trực tiếp hay gián tiếp yếu tố khách quan, chủ quan nên dễ bị ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan định Phải kể đến yếu tố như: +Do thiếu hợp tác người tham gia tố tụng với người tiến hành tố tụng việc xác định thật khách quan chứng cứ, +Do tác động chi phối từ bên vào hoạt động tố tụng, chi phối phía lãnh đạo, quản lý cấp cấp dưới, quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng, từ phía người người thân người tham gia tố tụng +Do phận người tiến hành tố tụng bị hạn chế trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lực công tác, +Do số người tiến hành tố tụng bị tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống, phẩm chất trị, -Những vi phạm phổ biến quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng địa bàn tỉnh ĐăkNông: Đối với quan điều tra, điều tra viên: Đối với quan Tòa án, thẩm phán, thư ký, hội thẩm nhân dân Đối với quan Viện kiểm sát, kiểm sát viên: Tóm lại, Sự vi phạm quyền công dân thể nhiều hình thức, nội dung, mức độ khác nhau, chủ yếu nghiêm trọng quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng gây ra, là: Không tạo điều kiện để người tham gia tố tụng thực đầy đủ quyền họ theo quy định pháp luật Việc làm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm xấu tình trạng bị can, bị cáo người tham gia tố tụng khác, tước quyền mà đáng họ hưởng 12 2.2.Vai trò bảo vệ quyền công dân Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông 2.2.1.Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố -Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát giải tố giác, tin báo tội phạm tỉnh Đak Nông thể sau: -Năm 2011, Tổng số tin báo cần phải giải quyết: 697 tin Đã phân loại, giải 599 tin (trong đó: Khởi tố vụ án 459 tin, Quyết định không khởi tố vụ án 103 tin, xử lý khác 37 tin) Hiện 98 tin (trong có 27 tin hạn giải quyết) Tỷ lệ giải đạt 599/697 tin = 86 % (cao 2,3 % so với năm 2010); tỷ lệ khởi tố đạt 459/599 tin = 77 % [35] Năm 2012, Đã phân loại, giải 672/763 tin, đó: Khởi tố vụ án 463 tin, Quyết định không khởi tố vụ án 131 tin, xử lý khác 78 tin (đưa vào chuyên án 62 tin, xử lý hành 16 tin) Hiện 91 tin (trong có 25 tin hạn giải quyết).Tỷ lệ giải đạt 672/763 tin = 88,1 % (cao 2,1 % so với năm 2011); tỷ lệ khởi tố đạt 463/672 tin = 69% (thấp 7,8% so với 2011) [36] Năm 2013, Tổng số tin phải giải quyết: 750 tin Đã giải quyết: 689 tin (khởi tố vụ án: 501 tin, không khởi tố vụ án: 153 tin; xử lý hành 35 tin) Hiện còn: 61 tin (có 13 tin báo hạn) Đạt tỷ lệ giải quyết: 689 tin/750 tin = 92% (cao 3,9% so với năm 2012 tiêu Ngành, Nghị 37/QH13 đề ra), tỷ lệ khởi tố 501/689 tin = 73% (cao 4% so với năm 2012) [37] Năm 2014, Tổng số tin báo phải giải quyết: 846 tin Đã kiểm sát giải 782 tin (trong đó: Khởi tố vụ án 593 tin, Quyết định không khởi tố vụ án 189tin) Hiện 64 tin (trong có 05 tin hạn luật định) Tỷ lệ giải đạt 782/846 tin=92,4% (cao 0,4% so với tỷ lệ giải năm 2013, cao 2,4% so với tiêu Ngành Nghị 37/QH13 đề ra), tỷ lệ khởi tố 593/782 tin = 76% (cao 3% so với năm 2013) Tố giác, tin báo hạn chiếm 05/64 tin = 7,8% [38] Năm 2015, Tổng số tin báo VKSND hai cấp thụ lý kiểm sát: 1031 tin (trong đó, số cũ 64 tin, số 967 tin) Đã kiểm sát giải quyết: 945 tin, đó: Khởi tố 13 vụ án 640 tin, không khởi tố chuyển xử lý hành chính: 266 tin Hiện 86 tin (trong có tin hạn giải quyết) Tỷ lệ giải đạt 945/1031 tin = 92 % (thấp 0,4% so với năm 2014, cao 2% so với tiêu Ngành); tỷ lệ khởi tố đạt 640/945 tin = 68% (thấp 8% so với năm 2014) [39] 2.2.2 Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử 2.2.2.1 Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra Tổng thụ lý kiểm sát điều tra: 4.085 vụ/8.030 bị can Đã giải 3.383 vụ/6.633 bị can (trong đó: đề nghị truy tố 2.822 vụ/6.307 bị can; đình 97 vụ/136 bị can, tạm đình 339 vụ/233 bị can) Số án chuyển xử lý qua năm: 702 vụ/2.597 bị can 2.2.2.2 Án Viện kiểm sát thụ lý truy tố VKS thụ lý giải 3.145 vụ/6.681 bị can Đã giải 3.034 vụ/6.300 bị can (trong đó: Quyết định truy tố 2.981 vụ/6.186 bị can; đình 49 vụ/127 bị can, tạm đình 04 vụ/ 07 bị can) 2.2.2.3 Án kiểm sát xét xử Tòa án kiểm sát xét xử sơ thẩm 3.386 vụ/7.131 bị cáo Đã giải 2.950 vụ/6.035 bị cáo (trong Tòa án xét xử 2.434 vụ/5.087 bị cáo; đình 13 vụ/16 bị cáo; tạm đình 01 vụ/02 bị cáo 2.2.3 Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án hình -Về công tác tạm giữ, tạm giam +Tạm giữ, tổng số người bị bắt, tạm giữ cần phải giải quyết: 3.271 người Đã giải quyết: 3.237 người, Tỷ lệ giải 3.237/3.271 người = 98,96%; tỷ lệ bắt sau trả tự 78/3237 = 0,024 % +Tạm giam, tổng số bị can tạm giam phải giải quyết: 8.776 người Đã giải quyết: 6.806 người, Về công tác thi hành án hình 14 Tổng số bị án 5.261 người, đó: Án tử hình 07; án tù chung thân 19 người; án tù có thời hạn 3.224 người; từ treo, cải tạo không giam giữ, cảnh cáo, phạt tiền 2.011 người Vi phạm quan thi hành án hình Công an hai cấp: - Sổ sách theo dõi không cập nhật đầy đủ ghi cột mục; -Vẫn tình trạng trích xuất phạm nhân lao động vào ngày thứ 7, chủ nhật, vi phạm Điều 28 Luật Thi hành án hình sự; -Một số quan Thi hành án hình chưa tổ chức thực việc giáo dục pháp luật giáo dục công dân cho phạm nhận chấp hành xong hình phạt tù; -Không tổ chức dạy văn hóa cho phạm nhân Vi phạm quan Tòa án nhân dân hai cấp: - Tòa án ban hành Quyết định Thi hành án phạt tù án chưa có hiệu lực pháp luật; -Áp dụng sai pháp luật việc định thi hành án không nội dung định án -Vi phạm thời hạn gửi định ủy thác thi hành án hình Vi phạm UBND cấp xã quan, tổ chức khác: -Công tác theo dõi, đạo Chủ tịch UBND xã chưa thường xuyên, kịp thời; -Việc mở sổ sách theo dõi chưa đầy đủ, không lập hồ sơ theo dõi bị án, hàng tháng không kiểm điểm nhận xét trình chấp hành án bị án; không định phân công cán trực dõi, quản lý, giáo dục người thi hành án treo -VKSND hai cấp tiến hành 82 kiểm sát trực tiếp, ban hành 37 kháng nghị; 59 kiến nghị; 10 yêu,16 thông báo quan khắc phục vi phạm -VKSND tỉnh kiểm sát 448 hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá 2.3.Đánh giá chung 15 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân Những Ưu điểm -Về hệ thống pháp luật pháp lý quan trọng để quan tư pháp thực chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền công dân, bước hoàn thiện -Pháp luật quy định tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân +Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014, quy định cụ thể hơn, rõ chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát; xác định rõ khái niệm, thẩm quyền, phạm vi Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp; +Hệ thống quan VKS thành lập cấp: VKSND Tối cao; VKSND cấp cao; VKSND cấp tỉnh VKSND cấp huyện, phù hợp thực chức năng, nhiệm vụ -Về chế phối hợp hoạt động Viện kiểm sát quan tư pháp +Viện kiểm sát nhân dân phối hợp với Cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, để phòng, chống xử lý kịp thời, nghiêm minh loại tội phạm +Viện kiểm sát nhân dân phối hợp Thanh tra, Kiểm toán, quan nhà nước khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành viên để phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dân -Về chế giám sát hoạt động tư pháp Hoạt động tư pháp lĩnh vực hoạt động gắn liền trực tiếp với công bằng, dân chủ, bình đẳng chất xã hội +Viện kiểm sát nhân dân thực tốt chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp xử lý án hình +Việc kiểm sát chặt chẽ, có hiệu hoạt động tư pháp quan có thẩm quyền thúc đẩy chấp hành quy định pháp luật việc thực nhiệm vụ quan +Trên thực tế, hoạt động kiểm sát phát nhiều hành vi, định quan, cá nhân có thẩm quyền hoạt động tư pháp có vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân 16 -Nhận xét chung ưu điểm thực vai trò bảo vệ quyền công dân Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông +Về đặc điểm tình hình; +Từng bước kiện toàn tổ chức máy, bố trí xếp cán phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Ngành qua giai đoạn +Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị thiết yếu, ứng dụng công nghệ quản lý, giải công việc Nguyên nhân: Mặt khách quan, - Hệ thống pháp luật nước ta ngày hoàn chỉnh; - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trọng; - Trình độ dân trí trình độ hiểu biết pháp luật nhân dân cải thiện; - Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày nâng cao; - Các thiết chế đào tạo bậc đại học, đại học ngành tư pháp hoàn thiện, bước chuyên sâu đại Về mặt chủ quan, -Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát chuẩn hóa bước, bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày khó khăn, phức tạp tình hình nay; - Ngành Kiểm sát bước hoàn thiện thể chế, sách, đáp ứng nhu cầu vật chất, kỹ thuật chế độ đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhu cầu công tác ngày tốt hơn; -Hệ thống quan Viện kiểm sát bước đổi công tác quản lý, đạo, điều hành; -Trường nghiệp vụ Kiểm sát trường Đại học Kiểm sát từ thành lập (năm 2013), trọng đào tạo nâng cao đội ngũ cán có thâm niên công tác để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; 17 -Tập trung đào tạo lớp sinh viên trẻ mặt kiến thức chuyên môn, kỷ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp -Trên thực tế, ngành kiểm sát nhân dân nói chung, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức ngành Luật định; hình ảnh cán bộ, công chức ngành Kiểm sát ngày Đảng, nhà nước, ngành nhân dân tin tưởng 2.3.2.Hạn chế nguyên nhân Hạn chế: Hạn chế hoàn thiện pháp luật, -Hoạt động xây dựng luật bộc lộ hạn chế định như: Luật chưa quy định cách cụ thể rõ ràng, nhiều vấn đề mang tính định tính dẫn đến việc áp dụng pháp luật chưa thống -Một số Luật, Bộ luật Quốc hội thông qua phải dời thời điểm phát sinh hiệu lực phát sai sót (bày luật, luật có liên quan lĩnh vực tư pháp) Hạn chế tổ chức thực thi pháp luật -Về cấu, tổ chức hoạt động Viện kiểm sát bộc lộ nhiều bất cập so với yêu cầu đặt thực tiễn; -Đội ngũ công chức, kiểm sát viên thiếu số lượng, số hạn chế lực chưa đáp ứng với yêu cầu; -Một phận cán bộ, công chức Kiểm sát biểu thiếu trách nhiệm, lĩnh, chí có tiêu cực, nhũng nhiễu sa sút phẩm chất, lực Hạn chế phối hợp hoạt động Viện kiểm sát với quan tư pháp -Các quy định phối hợp quan tư pháp chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, chưa xác định rõ trách nhiệm quan mối quan hệ này; -Các quy định phối hợp quan tư pháp quan bổ trợ tư pháp chưa xác lập xác lập chưa đầy đủ, chặt chẽ; -Còn có tượng đùn đẩy trách nhiệm quan tư pháp Hạn chế chế giám sát 18 -Chất lượng hiệu công tác giám sát chưa cao; -Chưa xác định rõ trách nhiệm chủ thể giám sát đối tượng giám sát nên hoạt động mang tính hình thức, thủ tục Hạn chế điều kiện sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu công tác -Phần lớn trụ sở, trang thiết bị, phương tiện hoạt động Viện kiểm sát xuống cấp, lạc hậu; -Trang bị chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu công đấu tranh phòng, chống tội phạm tình hình Nguyên nhân: Về mặt khách quan -Hệ thống máy nhà nước ta giai đoạn đổi mới, hoàn thiện; -Cơ quan lập pháp chưa đáp ứng yêu cầu phát triền kinh tế, xã hội đặc biệt xu hội nhập sâu rộng với giới giai đoạn -Cơ chế, sách làm sở, hành lang cho thiết chế xây dựng pháp luật bị bó hẹp Về mặt chủ quan, -Một phận cán bộ, công chức ngành chưa qua đào tạo quy nên khả tiếp cận mới, đại chưa bắt kịp, tính bảo thủ, trì trệ còn; -Một phận công chức trẻ có trình độ, khả tiếp cận nhanh nhạy, quy trình, nhiên thiếu lĩnh, kinh nghiệm nghề nghiệp; -Công tác quản lý, đạo, điều hành lãnh đạo Viện kiểm sát cấp nội ngành, phối hợp với quan hữu quan việc triển khai thi hành luật bị hạn Tiểu kết chương II -Trong giai đoạn nay, bảo vệ quyền công dân mang màu sắc nhân văn thời đại Hiến pháp pháp luật hành minh chứng sống động cho hoàn thiện hướng tới bảo vệ quyền công dân tốt 19 -Vai trò bảo vệ quyền công dân Viện kiểm sát nhân dân thể đầy đủ qua chức thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp quy định Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Viện kiểm sát năm 2014 luật, luật có liên quan -Với chế định đó, Ngành kiểm sát nhân dân nắm vững pháp luật, vận dụng có hiệu vào thực tiễn sống, đáp ứng yêu cầu công đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG TRONG BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN 3.1.Hoàn thiện pháp luật quyền công dân lĩnh vực hình Thực tế cho thấy hệ thống pháp luật nước ta bảo vệ quyền công dân đạt tiến bộ, bước hội nhập để phù hợp với xu hướng giới -Các văn pháp luật trình thực thi thực tế phát sinh bất cập đưa sửa đổi hoàn thiện -Hiến pháp năm 2013 đặt trách nhiệm bảo vệ quyền người, quyền công dân lên vị trí trung tâm, quy định rõ Nhà nước, hệ thống trị pháp luật ưu tiên bảo vệ quyền công dân thiết thực hiệu -Quốc hội sớm sửa thông qua Bộ Luật hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật tổ chức điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính, Luật, Bộ luật có liên quan trực tiếp đến quyền công dân hoạt động tư pháp -Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân có hiệu lực năm 2014 xây dựng lại cách rõ ràng, hợp lý, cụ thể khâu công tác thực chức năng, nhiệm vụ VKSND, nhiên Như với quy định rõ hơn, chặt chẽ hơn, xác định trách nhiệm sát với chức năng, nhiệm vụ quan máy nhà nước Hiến pháp năm 2013 luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, sở pháp lý quan trọng để bảo đảm việc bảo vệ quyền công dân thiết thực, hiệu 20 3.2.Tổ chức thực nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ quy định Hiến pháp, pháp luật quyền công dân -Việc làm phải trang bị kiến thức đầy đủ đội ngũ cán bộ, công chức ngành qua việc hệ thống hóa toàn quy định mà Hiến pháp, pháp luật quy định quyền công dân -Việc hệ thống hóa quy định quyền công dân giúp cán bộ, công chức ngành nhận thức sâu sắc, đầy đủ vấn đề có liên quan đến quyền công dân khách thể mà Hiến pháp, pháp luật bảo vệ -H ệ thống hóa toàn nhiệm vụ mà Hiến pháp, pháp luật quy định máy nhà nước có hệ thống nhiệm vụ Viện kiểm sát nhân dân -Việc tổ chức triển khai thực có hiệu quả, thiết thực giai đoạn tổ chức thực luật, luật tư pháp Quốc hội khóa XIII thông qua tháng 11 năm 2015 -Đối với ngành Kiểm sát nhiệm vụ cần thiết trước mắt là, cần tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập triển khai thực luật, luật liên quan cách đầy đủ, nghiêm túc đội ngũ cán bộ, công chức ngành 3.3.Đẩy mạnh công tác phố biến, giáo dục pháp luật quyền công dân thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp -Tiếp tục quán triệt, thực quan điểm Đảng xây dựng máy nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội tội phạm” -Hệ thống Viện kiểm sát gắn với việc thực việc xây dựng máy nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phạm vi ngành Đề cao vai trò bảo vệ quyền công dân Viện kiểm sát nhân dân theo Hiến pháp, pháp luật -Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua việc xét xử số phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, kỹ tranh tụng Kiểm sát viên, Thẩm phán 21 -Phối hợp tổ chức nhiều phiên xử lưu động khu dân cư nơi xảy tội phạm nhằm giáo dục pháp luật trực quan, sinh động quần chúng nhân dân -Khi thực chức Tòa Kiểm sát viên cần chuẩn bị kỹ hồ sơ, nắm nội dung, hệ thống chứng vụ án, chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng đề cương tranh tụng, luận tội, lồng gép nội dung tuyên truyền cách hợp lý -Kiểm sát viên cần chuẩn bị tâm tự tin, vững vàng người đại diện nhà nước truy tố người phạm tội trước tòa người cầm nắm pháp luật đảm bảo tuân thủ đắn Hội đồng xét xử người tham gia tố tụng khác phải thượng tôn pháp luật -Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kênh truyền thông Tăng cường công tác tập huấn, hội thảo chuyên ngành công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp 3.4.Tiếp tục thực tốt yêu cầu cải cách tư pháp hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân -Để tiếp tục thực cải cách tư pháp theo Nghị 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW, Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 -Điều chỉnh số nội dung quan điểm nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị sau: Xác định rõ chế phân công, phối hợp kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Về tổ chức quan điều tra, giữ nguyên hệ thống tổ chức quan điều tra chuyên trách Công an, Quân đội ngành Kiểm sát xếp tinh gọn đầu mối quan Giữ nguyên quyền hạn quy định rõ nhiệm vụ thực số hoạt động điều tra Bộ đội Biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, kiểm lâm Về tổ chức Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Tiếp tục thực chủ trương tổ chức Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân theo cấp xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành Tòa án nhân dân tổ chức cấp Kết luận số 79-KL/TW, ngày 28-7-2010 Bộ Chính trị 22 Về quản lý công tác thi hành án -Tiếp tục thực mô hình tổ chức quan thi hành án Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn tòa án nhân dân ủy ban nhân dân địa phương công tác thi hành án [8] -Hoàn thiện nguyên tắc tranh tụng theo tinh thần Nghị 49-NQ/TW Bộ luật Tố tụng hình hành sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 3.5.Nâng cao lực, trách nhiệm kiểm sát viên hoạt động tố tụng hình -Để nâng cao lực, trách nhiệm KSV, nhiệm vụ cấp bách, quan trọng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức đặc biệt kỹ nghiệp vụ tương ứng -Công tác đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên, cán bộ, công chức có tầm quan trọng đặc biệt Trong năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên, kiểm tra viên trọng Tuy nhiên, tồn tại, hạn chế, cần khắc phục Một là, Xác định rõ nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo với sử dụng Kiểm sát viên, kiểm tra viên Hai là, Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xác định Ba là, Đổi nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm Bốn là, Coi trọng trình tự học, tự đào tạo cá nhân Kiểm sát viên, kiểm tra viên Năm là, Thực hình thức đào tạo, bồi dưỡng riêng Kiểm sát viên, kiểm tra viên có mặt hạn chế lực Sáu là, Coi trọng công tác đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng 3.6.Tăng cường sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ hoạt động công tố kiểm sát tư pháp 23 Để thực thi công vụ có hiệu lực, hiệu quả, phát huy lực Kiểm sát viên, kiểm tra viên, phải cung cấp đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc ngày tốt -Về ứng dụng công nghệ thông tin, bối cảnh khoa học, công nghệ ngày phát triển, tất yếu phải đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thực thi công vụ cán bộ, công chức Tiểu kết chương -Trong thời đại ngày nay, giai đoạn nay, giới hầu hết quốc gia, dân tộc nạn khủng bố, xâm phạm nghiên trọng quyền người, quyền công dân diễn phức tạp -Điều đòi hỏi nhân loại tiến có nhìn nhận lại, đánh giá chất sách quốc gia nhân phẩm người quốc gia -Bảo vệ quyền công dân Viện kiểm sát nhân dân có hiệu lực, hiệu đặt yêu cầu, đòi hỏi chung xã hội sở, tảng đảm bảo quyền công dân nói chung -Bảo đảm ổn định chế độ trị, xã hội, chế độ dân chủ rộng rãi sở thượng tôn pháp luật, kinh tế ổn định không ngừng phát triển Đồng thời, phải đặt chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đất nước Vai trò ngành kiểm sát nói chung, Kiểm sát Đăk Nông nói riêng có trách nhiệm đảm bảo thực quyền công dân hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Đây lĩnh vực đặc biệt quan trọng cần quan tâm thực gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững, ổn định an ninh trị địa phương KẾT LUẬN -Loài người trải qua năm hình thái kinh tế xã hội, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa chưa có mô hình cụ thể giới song có lý luận khoa học chủ nghĩa Mac-Lenin rõ 24 -Con người hình thái xã hội trung tâm nghiên cứu khoa học mà nội dung quyền người, quyền công dân -Đối với nước ta, định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội, có nội dung xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trên sở việc nhận thức rõ, có định hướng xây dựng hệ thống pháp luật khả thi để bảo vệ quyền nghĩa vụ công dân tiêu chí để đánh giá công bằng, dân chủ, bình đẳng chế độ xã hội nước ta -Hệ thống pháp luật nước ta ngày hoàn thiện, quy định đảm bảo quyền công dân thể chương II, Hiến pháp năm 2013 Trong hoạt động tư pháp, Luật, Bộ luật hành đặc biệt Luật, Bộ luật Quốc hội thông qua tháng 11.2015 Bộ luật Tố tụng hình thể rõ nguyên tắc bảo vệ quyền nghĩa vụ công dân tất giai đoạn tố tụng -Đối với hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát, vai trò bảo vệ quyền công dân là: Việc đảm bảo điều kiện, yếu tố liên quan đến thực quyền công dân lĩnh vực hình mà Hiến pháp, Luật, Bộ luật quy định phải chấp hành nghiêm chỉnh thống -Đối với Viện kiểm sát nhân dân tình Đăk Nông vai trò bảo vệ quyền công dân đạt kết khả quan Khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ngành Kiểm sát có vận dụng đắn nguyên tắc Hiến định, quy định pháp luật, quy chế ngành, không để xảy oan, sai xử lý án -Để thực tốt vai trò bảo vệ quyền công dân cần phải thực đồng nhiệm vụ: Chú trọng không ngừng hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật quyền công dân lĩnh vực Không ngừng nâng cao chất lượng truy tố người, tội, không để xảy oan, sai vi phạm pháp luật -Đội ngũ cán bộ, công chức Ngành kiểm sát Đak Nông thiếu số lượng Kiểm sát viên cấp tỉnh nên hướng tới phải tăng cường số lượng, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tào, đào tạo lại, có chế để phát huy tự đào tạo Đồng thời tạo điều kiện sách đặc thù Kiểm sát viên, kiểm tra viên -Từ sở lý luận thực tiễn giải pháp nêu, hy vọng với đề tài nghiên cứu “Vai trò Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông bảo vệ 25 quyền công dân” tài liệu bổ ích cán bộ, công chức ngành kiểm sát tỉnh Đăk Nông quan tâm đến lĩnh vực khoa học Tác giả mong muốn góp tiếng nói chung, kinh nghiệm nhỏ vấn đề bảo vệ quyền công dân lĩnh vực hình nói chung bảo vệ quyền công dân hoạt động tư pháp địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn trước mắt sau này./ 26 ... quyền công dân; -Cơ sở xác định vai trò Viện kiểm sát nhân dân điều kiện bảo đảm vai trò Viện kiểm sát nhân dân việc bảo vệ quyền công dân Hiến pháp pháp luật hình -Phân tích thực trạng, vai trò Viện. .. luận vai trò Viện Kiểm sát bảo vệ quyền công dân Chương 2: Thực trạng bảo vệ quyền công dân lĩnh vực pháp luật hình Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông Chương 3: Giải pháp tăng cường vai trò bảo. .. bảo vệ quyền công dân Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN 1.1.Những khái niệm có liên quan 1.1.1 .Công dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của viện kiểm soát nhân dân tỉnh đăk nông trong bảo vệ quyền công dân (tt) , Vai trò của viện kiểm soát nhân dân tỉnh đăk nông trong bảo vệ quyền công dân (tt) , Vai trò của viện kiểm soát nhân dân tỉnh đăk nông trong bảo vệ quyền công dân (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay