Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của tòa án nhân dân tinh đắk lắk (tt)

25 121 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 23:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN XUÂN HÒA TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: LUẬT HIẾN PHÁP- LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP- LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮKLẮK – NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học:Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hà Phó trưởng khoa Lý luận sở Học viện Hành Quốc gia Phản biện : Phó Giáo sư Tiến sỹ Lê Thị Hương Phản biện 2: Tiến sỹ Đỗ Văn Dương Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng ………., Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Số:… - Đường…………… - Quận……………… - TP……………… Thời gian: vào hồi …… …… tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xét xử chức tòa án, có vai trò định việc giữ gìn, bảo vệ tôn nghiêm pháp luật, hoạt động xét xử gắn với việc Toà án nhân danh công lý, nhân danh Nhà nước định, án bảo vệ lợi ích Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền lợi ích hợp pháp công dân; giáo dục cho công dân có ý thức tuân thủ pháp luật Toà án thực hoạt động giáo dục pháp luật nhiều hình thức, tập trung quan trọng giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử ghi nhận Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014, theo đó, hoạt động mình: Toà án giáo dục cho người ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện thói quen tuân thủ pháp luật, cần làm cho người tin vi phạm pháp luật bị Toà án xã hội lên án, giáo dục công dân ý thức tham gia vào hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm Trong năm qua, hoạt động giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk trọng tổ chức thực đạt kết định; song bộc lộ hạn chế, bất cập, làm giảm hiệu hoạt động Hơn hết việc tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử địa bàn tỉnh Đắk Lắk phải tiếp tục đẩy mạnh Từ thực tế đó, việc nghiên cứu lý luận tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nói chung, Đắk Lắk nói riêng, đánh giá thực trạng, nguyên nhân, nét đặc thù công tác để sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk vấn đề có tầm quan trọng có tính cấp thiết phương diện lý luận thực tiễn Đó lý tác giả chọn vấn đề “Tổ chức thực hiệngiáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có nhiều công trình nghiên cứu góc độ, phạm vi không giống giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật thông qua xét xử tòa án, hay địa bàn nói riêng Có thể kể tới số công trình tiêu biểu theo nhóm sau: Những công trình nghiên cứu lý luận chung giáo dục pháp luật - Nguyễn Đình Lộc (1987), Ý thức pháp luật giáo dục ý thức pháp luật Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ Luật học (bảo vệ Liên Xô cũ) Đây số công trình nghiên cứu giáo dục ý thức pháp luật, đó, tác giả phân tích vấn đề lý luận ý thức pháp luật, khái niệm, đặc điểm, cấu trúc ý thức pháp luật; khảo sát tình hình giáo dục pháp luật Việt Nam, điểm tích cực, hạn chế công tác đề xuất giải pháp cho công tác giáo dục pháp luật Việt Nam - Trần Ngọc Đường Dương Thanh Mai (1995), Bàn giáo dục pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đây sách chuyên khảo đề cập cách hệ thống vấn đề giáo dục pháp luật phương diện lý luận: chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức giáo dục pháp luật nêu lên biện pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục pháp luật Những công trình nghiên cứu giáo dục pháp luật gắn với đối tượng cụ thể địa bàn định Chủ đề giáo dục pháp luật cho đối tượng cụ thể địa bàn cụ thể triển khai nghiên cứu tương đối đa dạng, phong phú - Trần Công Lý (2009), Giáo dục ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ Quản lý hành công, Hà Nội Luận án hoàn thành Học viện Hành (Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh), tác giả luận bàn giáo dục ý thức pháp luật giáo dục pháp luật Mặc dù bàn đến vấn đề chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục ý thức pháp luật gắn với đối tượng cán bộ, công chức; song thực chất chúng dựa giáo dục pháp luật - Nguyễn Quốc Sửu (2011), Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội Trong sách, tác giả tập trung phân tích tương đối toàn diện, có hệ thống giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lý luận thực tiễn; làm rõ khái niệm mục đích, mục tiêu giáo dục pháp luật; đưa tiêu chí để xác định, phân loại chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính; nét đặc thù chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính, làm sáng tỏ yêu cầu khách quan việc nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hành chính, từ đó, đề xuất luận chứng tính khả thi giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vấn đề giáo dục pháp luật gắn với đối tượng cụ thể địa bàn định đề tài nghiên cứu nhiều luận văn thạc sĩ luật học Có thể điểm qua số luận văn bảo vệ thời gian gần đây: Nguyễn Ngọc Hoàng (2000), Đổi giáo dục pháp luật hệ đào tạo trung học trị nước ta nay, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội; Trần Văn Trầm (2002), Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức địa bàn tỉnh Bình Định - thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội; Nguyễn Thị Phương (2008), Giáo dục pháp luật cho nông dân tỉnh Bến Tre, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội Các luận văn kể mức độ khác tập trung nghiên cứu mục đích, mục tiêu, chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục pháp luật cho đối tượng cụ thể; đánh giá thực trạng, kết đạt hạn chế công tác giáo dục pháp luật cho đối tượng; phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục pháp luật; từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác giáo dục pháp luật cho đối tượng Những công trình liên quan đến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án - Dương Thanh Mai (1996), Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp (bằng thực tiễn tòa án luật sư), Luận án Phó tiến sĩ luật học, Hà Nội Trong công trình này, từ luận bàn vấn đề lý luận chung giáo dục pháp luật, khái niệm, chủ thể, nội dung, hình thức giáo dục pháp luật , tác giả sâu vào hình thức giáo dục pháp luật đặc thù - giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư pháp, dựa thực tiễn hoạt động tranh tụng phiên tòa với tham gia Kiểm sát viên giữ quyền công tố, Thẩm phán Luật sư Tác giả cho rằng, thân trình hoạt động tư pháp mang tính chất giáo dục pháp luật Vấn đề đặt cần có giải pháp cụ thể để phát huy hiệu công tác giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp Điều có nghĩa là, phiên tòa, hoạt động tranh tụng, thẩm vấn công khai, xét xử công khai bị cáo phiên tòa có tác dụng giáo dục pháp luật bị cáo, giúp bị cáo nhiều nhận tội lỗi tác động đến nhận thức, ý thức pháp luật người tham dự phiên tòa Công trình có giá trị tham khảo quý báu tác giả không mặt lý luận, mà gợi mở biện pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án - Nguyễn Thị Tĩnh (2013), Giáo dục pháp luật hoạt động thu thập chứng Tòa án, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 4/2013 Trong viết này, tác giả khẳng định rằng, hoạt động thu thập chứng Tòa án hàm chứa nhiều khía cạnh chức giáo dục pháp luật cho đông đảo quần chúng nhân dân Chẳng hạn, việc lấy lời khai đương sự, người làm chứng, trưng cầu giám định hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm bổ sung chứng cần thiết cho việc giải vụ kiện Nhìn từ góc độ giáo dục pháp luật, hoạt động truyền thụ kiến thức pháp lý Bài viết nhìn từ góc độ dân không đề cập đến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Từ tổng quan tình hình nghiên cứu đây, khẳng định rằng, có nội dung nghiên cứu mức độ hạn chế giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư pháp tòa án, nhiên thiếu vắng nghiên cứu có hệ thống chuyên biệt tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án; nữa, đánh giá công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án tỉnh Đắk Lắk lại chưa có công trình đề cập tới Đó lý tác giả chọn vấn đề nêu làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn từ phân tích sở lý luận tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án, đánh giá thực trạng tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Đắk Lắk, kết đạt tồn tại, hạn chế công tác để sở đó, đề xuất giải pháp bảo đảm nâng cao hiệu công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án 3.1 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích đó, luận văn tập trung giải nhiệm vụ: - Phân tích sở lý luận giáo dục pháp luật tổ chực thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án, làm rõ khái niệm, đặc trưng, vai trò giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án - Phân tích đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk có ảnh hưởng đến công tác giáo dục pháp luật Tòa án; đánh giá thực trạng công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án địa bàn tỉnh Đắk Lắk, rút học kinh nghiệm - Nêu lên quan điểm đạo đề xuất, phân tích giải pháp bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn việc phân tích lý luận, đánh giá thực tiễn công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn theo không gian thời gian Theo không gian, luận văn khảo sát thực tiễn công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án địa bàn tỉnh Đắk Lắk Theo thời gian, đánh giá giới hạn khoảng thời gian 05 năm (từ năm 2012 đến năm 2016 (7/2016) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận luận văn nguyên lý triết học Mác - Lênin lý luận nhận thức; tư tưởng Hồ Chí Minh công tác giáo dục giáo dục pháp luật; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò giáo dục pháp luật; sách, pháp luật Nhà nước giáo dục pháp luật Ngoài ra, quan điểm lý luận, kết nghiên cứu thực tiễn giáo dục pháp luật nhà khoa học, tác giả trước tài liệu tham khảo quan trọng luận văn 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp lịch sử lôgíc, phương pháp so sánh, khái quát hóa, hệ thống hóa để nghiên cứu vấn đề lý luận giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án; sử dụng phương pháp thu thập thông tin phân tích tài liệu có sẵn để thu thập số liệu thực tế từ hoạt động ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk phục vụ cho việc đánh giá thực trạng công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án luận chứng tính khả thi giải pháp mà luận văn đề xuất Những đóng góp khoa học luận văn - Góp phần làm rõ khái niệm, mục đích, mục tiêu, chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án; vai trò, đặc trưng công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án - Đánh giá thực trạng công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk - Đề xuất quan điểm giải pháp bảo đảm nâng cao hiệu công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn công trình chuyên khảo phân tích cách hệ thống tương đối toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án; qua đó, luận văn cung cấp, bổ sung thêm lý luận thực tiễn, góp phần làm phong phú hoàn thiện thêm lý luận giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nói riêng Với kết đạt được, luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập, nghiên cứu sinh viên, học viên cao học chuyên ngành Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật; ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk sử dụng làm luận khoa học, tài liệu tham khảo phục vụ việc lãnh đạo, đạo, điều hành công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Kết cấu luận văn Ngoài Phần mở đầu, Phần kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn có kết cấu gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2016 Chương 3: Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN 1.1.1 Khái niệm giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tố tụng thông qua hoạt động xét xử Tòa án 1.1.1.1 Khái niệm giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tố tụng Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tố tụng việc quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực cách có tổ chức, có chủ định việc cung cấp cho đối tượng hiểu biết cụ thể vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động tố tụng tiến hành, giúp hình thành họ ý thức trách nhiệm, trạng thái tâm lý, tình cảm pháp luật đắn làm sở cho hành vi xử phù hợp với yêu cầu pháp luật; qua đó, hỗ trợ, củng cố phát huy tác dụng hoạt động tố tụng 1.1.1.2 Khái niệm giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án việc Toà án trước phiên toà, phiên sau phiên thực cách có tổ chức, có chủ định việc cung cấp, trang bị cho đối tượng tri thức, hiểu biết cụ thể vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động xét xử tiến hành, giúp hình thành đối tượng ý thức trách nhiệm, trạng thái tâm lý, tình cảm pháp luật đắn, tạo sở cho hành vi xử phù hợp với yêu cầu pháp luật, qua hỗ trợ, củng cố phát huy tác dụng hoạt động xét xử Tòa án 1.1.2 Đặc trưng giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Thứ nhất, hoạt động giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án chất hình thức giáo dục pháp luật, song lại hàm chứa đầy đủ thành tố hoạt động giáo dục pháp luật “Đó dạng hoạt động thực thông qua tương tác chủ thể giáo dục pháp luật đối tượng tiếp nhận giáo dục pháp luật” [33, tr 125]; hoạt động có mục đích, có định hướng, có tổ chức, có kế hoạch, tuân theo nội dung giáo dục pháp luật cụ thể chủ thể xây dựng dành riêng cho đối tượng, dựa phương pháp giáo dục hình thức giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động xét xử Thứ hai, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử có tính tính đa chủ thể đa đối tượng.Chủ thể thực công tác giáo dục pháp luật đồng thời chủ thể tiến hành hoạt động tố tụng phiên tòa Các chủ thể giáo dục pháp luật phiên trước tiên người tiến hành hoạt động xét xử (Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên ) người tham gia tố tụng khác (Kiểm sát viên, Luật sư ) Các chủ thể có nhiệm vụ chung góp phần vào việc xác định thật khách quan vụ án làm sở để ban hành án, định nghiêm minh, người, tội, lỗi, pháp luật, thông qua mà đạt mục đích giáo dục pháp luật đề Thứ ba, nội dung giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử đa dạng thực hầu hết thủ tục tố tụng phiên Nội dung giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử đa dạng, quy pham pháp luật quyền nghĩa vụ công dân quy định Hiến pháp văn pháp luật khác; Bộ luật Dân sự, Lao động, pháp luật hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; Bộ luật Tố tụng Dân sự,, Hành văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan Nội dung giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử thể hầu hết giai đoạn thuộc thủ tục tố tụng phiên tòa, giai đoạn chuẩn bị xét xử, giai đoạn bắt đầu phiên toà, giai đoạn xét hỏi, tranh luận phiên toà, giai đoạn nghị án công bố án, định Toà án sau tuyên án Ở tất giai đoạn cần phải kết hợp lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật phù hợp nhằm đạt hiệu cao công tác giáo dục pháp luật Thứ tư, bên cạnh phương pháp giáo dục khác, phương pháp giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử chủ yếu phương pháp kết hợp thuyết phục cưỡng chế, diễn giải pháp luật phân tích thực tiễn thông qua người thật, việc thật Thứ năm, hiệu hoạt động xét xử phiên tòa đồng thời phản ánh hiệu công tác giáo dục pháp luật phiên tòa Hiệu công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử đánh giá hiệu hoạt động xét xử; xác định giáo dục pháp luật nhiệm vụ hoạt động xét xử hiệu hoạt động xét xử phản ánh hiệu công tác giáo dục pháp luật Mặt khác, hiệu công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử đánh giá qua hành vi phù hợp với yêu cầu pháp luật mà đối tượng thực hoạt động xét xử Hành vi đối tượng giáo dục biểu thay đổi, nâng cao bước nhận thức tình cảm pháp luật người tác động người tiến hành hoạt động xét xử 1.1.3 Mục đích giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Mục đích giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án hướng tới cung cấp, trang bị cho đương sự, bị cáo, thân nhân họ người tham dự, theo dõi phiên tòa thông tin, kiến thức pháp luật nói chung, kiến thức pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm họ nói riêng; từ đó, làm hình thành họ tình cảm, niềm tin tính công bằng, nghiêm minh pháp luật; tạo thói quen, lối sống, hành vi xử tích cực theo pháp luật, giúp bị cáo nhận thức tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội, hậu hành vi vi phạm họ gây ra, trách nhiệm pháp lý (những thiệt hại vật chất, tinh thần) mà họ phải gánh chịu Thông thường, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án phải đạt ba mục đích cụ thể trội sau: Thứ nhất, nhận thức: Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử giúp cung cấp, trang bị cho nhóm đối tượng tri thức, hiểu biết pháp luật nói chung, pháp luật lĩnh vực xét xử nói riêng, từ hình thành, phát triển ý thức pháp luật cho công dân Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử trình tác động có mục đích, có tổ chức, có chủ định có kế hoạch chủ thể giáo dục (Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Luật sư, Thư ký phiên tòa) đến đối tượng giáo dục (những người tham gia tố tụng người tham gia, theo dõi phiên tòa) Thứ hai, thái độ: Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử phải nhắm tới mục tiêu thái độ, tức phải làm hình thành, củng cố cho đối tượng tình cảm, niềm tin pháp luật Thứ ba, hành vi: Từ việc cung cấp, trang bị thông tin, kiến thức pháp luật, làm hình thành, củng cố đối tượng tình cảm, niềm tin pháp luật, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử có mục tiêu hành vi, nghĩa phải làm hình thành cho đối tượng ý thức tự giác chấp hành pháp luật hành vi xử tích cực theo yêu cầu pháp luật 1.1.4 Vai trò giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án có vai trò quan trọng người tham dự, theo dõi phiên tòa đặc biệt đương sự, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Đối với người tham dự, theo dõi phiên tòa Thứ nhất, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử phiên giúp cho người tham dự theo dõi phiên hiểu sâu sắc rõ ràng quy định pháp luật áp dụng vào việc giải vụ án Thứ hai, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử góp phần củng cố, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, tự giác chủ động thực hành vi pháp luật hợp pháp cho nhân dân Đối với bị cáo (trong phiên tòa xét xử): Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử giúp cho bị cáo nhận thức đầy đủ, sâu sắc tính chất, mức độ hậu hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.Giáo dục pháp luật có vai trò cung cấp, trang bị thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết cho bị cáo; giúp chuẩn bị tâm lý, tư tưởng, kiến thức pháp luật để bị cáo yên tâm học tập, cải tạo trình chấp hành án phạt tù trại giam Đối với đương vụ án dân (gồm dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình): Khi tham gia phiên tòa, đương phổ biến, giải thích Quyền nghĩa vụ đương quy định Điều 58 Bộ luật tố tụng dân sự, với trợ giúp bên hỗ trợ pháp lý, người đại diện theo ủy quyền, giúp đương hiểu rõ quy định pháp luật, từ nâng cao ý thức pháp luật cho thân 1.2 TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN 1.2.1 Khái niệm tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Để vụ án xét xử cách khách quan toàn diện, triệt để thể nghiêm minh pháp luật hướng tới mục đích giáo dục ý thức pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến đối tượng người tham gia tố tụng: bị cáo, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn, người làm chứng….và người tham dự theo dõi phiên tòa trực tiếp gián tiếp thông qua phương tiện truyền thông việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch xét xử đối vụ án cụ thể quan trọng Việc xây dựng kế hoạch xét xử vụ án giúp Tòa án xếp, bố trí, sử dụng nguồn lực cách khoa học đem lại hiệu việc xét xử cao Như đưa khái niệm tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án sau: tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án hoạt động có mục đích chủ thể việc xây dựng kế hoạch, xắp xếp, bố trí sử dụng nguồn lực nhằm thực mục tiêu thông qua hoạt động xét xử cung cấp, trang bị cho đối tượng tri thức, hiểu biết cụ thể vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động xét xử tiến hành, giúp hình thành đối tượng ý thức trách nhiệm, trạng thái tâm lý, tình cảm pháp luật đắn, tạo sở cho hành vi xử phù hợp với yêu cầu pháp luật, qua hỗ trợ, củng cố phát huy tác dụng hoạt động xét xử Tòa án 1.2.2 Chủ thể, đối tượng giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án 1.2.2.1 Chủ thể giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Chủ thể giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tất người mà theo chức năng, nhiệm vụ phải tham gia vào việc thực hóa mục đích, mục tiêu giáo dục pháp luật tiến hành hoạt động xét xử vụ án Chủ thể giáo dục pháp luật phiên tòa trước hết Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên giữ quyền công tố, Thư ký phiên tòa, Luật sư Tuy chủ thể có biện pháp, cách thức tác động khác để giáo dục pháp luật cho đối tượng, hướng tới việc hoàn thành nhiệm vụ xét xử đạt mục đích, mục tiêu giáo dục pháp luật 1.2.2.2 Đối tượng giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Đối tượng giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử người chịu tác động hoạt động giáo dục pháp luật, trực tiếp gián tiếp tham gia vào giáo dục pháp luật để tiếp thu, lĩnh hội thông tin, kiến thức pháp luật xuất phát từ nhu cầu yêu cầu hình thành, tích lũy, củng cố hay nâng cao vốn kiến thức, hiểu biết pháp luật thân nhằm đáp ứng đòi hỏi định thực tiễn sống Đối tượng giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử gồm đối tượng gián tiếp đối tượng trực tiếp 1.2.3 Nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án 1.2.3.1 Nội dung giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Nội dung giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án toàn quy định pháp luật quyền nghĩa vụ công dân, pháp luật, tố tụng, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính, pháp luật phòng, chống tham nhũng, ma túy tệ nạn xã hội mà chủ thể giáo dục pháp luật có trách nhiệm truyền đạt, chuyển tải cho đối tượng, giúp họ có thông tin, kiến thức, hiểu biết định pháp luật; sở đó, làm hình thành ý thức pháp luật, tạo dựng cho đối tượng niềm tin pháp luật, biết sống làm việc theo pháp luật; góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm Nhìn phương diện văn quy phạm pháp luật, nội dung giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án bao gồm: - Những quy pham pháp luật quyền nghĩa vụ công dân quy định Hiến pháp văn pháp luật khác; - Bộ luật văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan; - Bộ luật tố tụng văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan; - Luật thi hành án văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành có liên quan (chủ yếu cung cấp thông tin pháp luật cho bị cáo nhằm chuẩn bị cho trình chấp hành án phạt tù trại giam) Nhìn phương diện mục đích, ý nghĩa giáo dục pháp luật, nội dung giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án trước tiên hướng đến giải thích, cung cấp cho đối tượng hoạt động xét xử kiến thức pháp luật cụ thể liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động tố tụng, đến cách thức mà đối tượng hành động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp thực nghĩa vụ trước pháp luật Đồng thời, nội dung giáo dục pháp luật bồi dưỡng nhận thức, tình cảm công nghiêm minh pháp luật hoạt động xét xử; định hướng hành vi để công dân tự giác tuân thủ, chấp hành định quan tiến hành xét xử, sử dụng đắn quyền, nghĩa vụ tình pháp luật cụ thể liên quan đến hoạt động tố tụng; nhận thức đầy đủ trách nhiệm pháp lý cá nhân; tự kiểm tra, giám sát hành vi người khác 1.2.3.2 Phương pháp giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Phương pháp giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án tổ hợp cách thức tác động chủ thể sử dụng nhằm truyền đạt, chuyển hóa nội dung giáo dục pháp luật thành kiến thức, hiểu biết pháp luật đối tượng tiếp nhận giáo dục pháp luật; qua đó, thực hóa mục đích, mục tiêu giáo dục pháp luật cho đối tượng Để giáo dục pháp luật nhằm hình thành, củng cố ý thức pháp luật cho đối tượng, sử dụng phương pháp giáo dục pháp luật sau: + Phương pháp tuyên truyền, giải thích pháp luật: Phương pháp sử dụng chủ thể cần phổ biến quy định pháp luật liên quan đến nội quy phiên tòa, quyền hạn trách nhiệm bên liên quan vụ án, người tham dự phiên tòa + Phương pháp thông tin pháp luật: Phương pháp sử dụng với hỗ trợ đắc lực phương tiện truyền thông, báo chí, chương trình truyền hình, hệ thống loa truyền thanh, phim, ảnh , để chuyển tải nội dung pháp luật tới đối tượng quan tâm theo dõi phiên tòa xét xử + Phương pháp trao đổi pháp luật: Thông qua kết hợp với trình tranh tụng công khai phiên tòa, chủ thể giáo dục pháp luật trao đổi thêm chủ đề pháp luật có liên quan đến vụ án xét xử; qua đó, giáo dục cho đối tượng cách nhìn nhận, đánh giá kiện pháp lý, hình thành ý thức trách nhiệm công dân, tình cảm pháp chế, củng cố sâu sắc thêm niềm tin người vào tính công băng, nghiêm minh pháp luật + Phương pháp nêu vụ án điển hình: Chủ thể giáo dục pháp luật lựa chọn vụ án điển hình có tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phải nhận hình phạt nghiêm khắc để phổ biến, tuyên truyền nhằm mục đích ngăn ngừa, răn đe Qua đó, đối tượng biết né tránh xấu, tiêu cực, hành vi phạm tội, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm xã hội - Phương pháp giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử có tính đặc thù, chuyên biệt phiên tòa phương pháp kết hợp thuyết phục cưỡng chế, diễn giải pháp luật phân tích thực tiễn thông qua người thật, việc thật 1.2.3.3 Hình thức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Hình thức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án tập hợp mô hình tổ chức thực giáo dục pháp luật; thông qua đó, chủ thể giáo dục pháp luật tiến hành chuyển tải nội dung giáo dục pháp luật phương pháp định hướng tới đạt mục đích giáo dục pháp luật cho đối tượng.Các hình thức giáo dục pháp luật phù hợp với hoạt động xét xử Tòa án thường áp dụng là: Tuyên truyền miệng pháp luật phiên tòa, Hình thức giáo dục pháp luật thông qua phương tiện báo chí, truyền thông;Hình thức phát tài liệu giáo dục pháp luật phiên tòa 1.3 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN 1.3.1 Chính sách, pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật Hoạt động xét xử tòa án coi hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (khoản Điều 11 luật phổ biên giáo dục pháp luật) Do vậy, hoạt động cần tổ chức phù hợp với sách, pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật Điều Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định sách Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật Theo đó, phổ biến, giáo dục pháp luật trách nhiệm toàn hệ thống trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 1.3.2 Ý thức pháp luật khả tiếp nhận pháp luật người dân Xét cho cùng, người dân nói chung chủ thể cần phổ biến, giáo dục pháp luật Được thông tin pháp luật quyền công dân mà Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực Điều Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “1 Công dân có quyền thông tin pháp luật có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực quyền thông tin pháp luật.” Tuy nhiên, nhiều lý khác mà ý thức pháp luật khả tiếp nhận pháp luật người dân qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không tương đồng, nên công tác tổ chức giáo dục pháp luật ngành tòa án phải xây dựng cho phù hợp với khả tiếp nhận người dân 1.3.3 Yếu tố nguồn lực chủ thể tổ chức giáo dục pháp luật Tổ chức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án xác định Tòa án chủ thể chủ đạo, từ khâu lên kế hoạch đến khâu điều phối thực Tùy loại phiên tòa tổ chức mà khả phố biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị điều kiện vật chất, người không giống Thông thường, phiên xét xử tòa án có người tham dự xét xử lưu động Đây vấn đề cần ý công tác tổ chức xét xử ngành tòa án, đề cao mục đích tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đông đảo người dân 10 1.3.4 Loại tội phạm tâm lý bị cáo Phiên tòa hình xét xử lưu động thường đem lại tác động tuyên truyền, phổ biến nhanh hiệu diện rộng Tuy nhiên, công tác tổ chức xét xử cần phải suy xét kỹ vụ án tâm lư bị cáo trước định xét xử lưu động Thực tế xảy trường hợp, bị cáo biết tin bị đưa xét xử lưu động xã cư trú tội hiếp dâm, xấu hổ sợ ảnh hưởng tới danh dự gia đình, dòng họ nên định tự tử nhà giam Từ đây, đặt câu hỏi, có phải loại án nào, bị cáo đưa xét xử lưu động không? Đây vấn đề vừa thuộc sách vĩ mô ngành Tòa án, nghệ thuật tổ chức xét xử tòa án địa phương Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TOÀ ÁN Ở TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2012-2016 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, QUỐC PHÒNG, AN NINH, VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 2.1.1 Một số nét điều kiện địa lý – tự nhiên xã hội Tỉnh Đắk Lắk nằm địa bàn Tây Nguyên, Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 13.125 km2, có 15 đơn vị hành cấp huyện, bao gồm thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ 13 huyện vởi tổng cộng 180 xã, phường, thị trấn Theo số liệu tổng điều tra dân số ngày 01/4/2009, dân số toàn tỉnh Đắk Lắk 1.728.380 người Trong đó, dân số đô thị chiếm 22,5%, lại chủ yếu dân số nông thôn chiếm 77,5% Cộng đồng dân cư Đắk Lắk gồm 44 dân tộc; đó, người Kinh chiếm 70%; dân tộc thiểu số Ê Đê, M’nông, Thái, Tày, Nùng chiếm gần 30% dân số tỉnh 2.1.2 Đặc điểm tình hình kinh tế Ước tính năm 2015, tổng sản phẩm xã hội đạt khoảng 41.091 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9% so với giá so sánh năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,7 triệu đồng, 2.1.3 Đặc điểm tình hình trị, Quốc phòng- an ninh Tình hình trị - xã hội địa bàn tỉnh Đắk Lắk ổn định; Nền quốc phòng toàn dân trận quốc phòng toàn dân gắn với trận an ninh nhân dân tiếp tục củng cố An ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn tỉnh ổn định 2.1.4 Tình hình văn hóa – xã hội Về giáo dục - đào tạo: toàn tỉnh có 987 trường, 16.613 lớp với 448.642 học sinh Tỷ lệ huyện đạt chuẩn phổ cập THCS đạt 100% Năm học 2014 – 2015, toàn tỉnh có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 300/987 trường, đạt tỷ lệ 30,79%, tăng 3,76% so với năm học trước Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tổ chức tốt với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 85,01%.[ 49] - Về y tế Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia y tế đạt 75,5% 100% trạm y tế xã có bác sỹ, trung bình có 6,6 bác sỹ 22,8 giường bệnh/ vạn dân [49] - Công tác giải việc làm, dạy nghề, đặc biệt dạy nghề cho lao động nông thôn ngày trọng; năm 2011-2015 giải việc làm cho 13 vạn lao động Năm 2015 11 ước tính tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm 2,94 %, tỷ lệ thiếu việc làm nông thôn giảm 11% [ 49] - Công tác giảm nghèo thực sách xã hội cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai thực tiếp tục có kết tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 7,5% (giảm 14,29%% so với năm 2010) Trong tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 14,65% giảm 24,3% Các nhu cầu đáng hợp pháp tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân giải chủ trương đường lối Đảng, pháp luật nhà nước; Đồng bào tôn giáo tham gia tích cực vào trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn [49] 2.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA NGÀNH TÒA ÁN TỈNH ĐẮK LẮK TRONG NHỮNG NĂM QUA (2012 - 2016) 2.2.1 Những kết đạt nguyên nhân 2.2.1.1 Những kết đạt Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk có nhiệm vụ xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định pháp luật tố tụng, xét xử phúc thẩm vụ án mà án, định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định pháp luật tố tụng Tổng số biên chế ngành tòa án nhân dân tỉnh ĐăkLăk tính tới tháng 6/2016 333 người, tỉnh 82 người, cấp huyện 251 người Trong số 333 biên chế có thẩm phán cao cấp, 26 thẩm phán trung cấp, 97 thẩm phán sơ cấp, 193 thư ký, 10 thẩm tra viên, cón lại công chức khác a) Trong công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chung, ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk thường Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp giao nhiệm vụ tập trung phổ biến, giáo dục văn pháp luật liên quan nhiều đến hoạt động chuyên môn ngành Tòa án, như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính,Luật Hôn nhân Gia đình, Bộ luật Lao động Các cán bộ, công chức ngành Tòa án tỉnh làm công tác giáo dục pháp luật có tìm tòi phương pháp giáo dục sinh động, hấp dẫn, phù hợp với khả nhận thức nhóm đối tượng, dư luận xã hội đánh giá cao Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chung, ngành Tòa án tỉnh chủ động tham gia thực nhiều hình thức giáo dục nhằm đưa kiến thức pháp luật đến với cán bộ, công chức nhân dân cách nhanh chóng, kịp thời, như: tổ chức hội nghị quán triệt văn pháp luật cho cán bộ, công chức ngành Tòa án; tham gia biên soạn, in ấn, phát hành loại tài liệu pháp luật để phát cho nhóm đối tượng; tham gia viết tin, phản ánh nội dung vụ án xét xử để đăng Báo Đắk Lắk, phát sóng Đài Phát Truyền hình Đắk Lắk; tổ chức triển khai “Ngày pháp luật” quan, đơn vị, địa phương nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành bảo vệ Hiến pháp mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo hướng dẫn Bộ Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao Năm 2015, để triển khai đầy đủ nhiệm vụ trọng tâm công tác năm, từ đầu năm Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng ban hành Nghị số 01-NQ/BCS ngày 26/01/2015 việc lãnh đạo triển khai thực nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015; Kế hoạch số 01/2015KH-TA ngày 03/3/2015 triển khai, tổ chức thực thị số 01/2015/CT-CA ngày 23/01/2015 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao việc triển khai, tổ chức thực nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án nhân dân năm 2015; Kế hoạch số 71/2015/KH-TA 12 ngày 24/03/2015 triển khai, tổ chức thực Chỉ thị 03/2015/CT-TANDTC ngày 13/3/2015 Tòa án nhân dân tối cao số biện pháp tăng cường công tác thông tin – tuyên truyền Tòa án nhân dân Trong trình kiểm tra, theo dõi hoạt động đơn vị cấp huyện có vi phạm kịp thời có văn yêu cầu chấn chỉnh công văn số 36/TA ngày 26/6/2015 cung cấp thông tin cho Sở Tư pháp; công văn số 197/TA ngày 17/6/2015 thực quy chế phối hợp liên ngành Tòa án tỉnh ĐakLăk phối hợp với ngành Công an, Viện kiểm sát xây dựng nhiều văn bản, quy chế phối hợp liên ngành như: Văn số 665 ngày 21/8/2012 liên ngành CA- VKS- TA tỉnh phối hợp giải tin báo tố giác tội phạm áp dụng biện pháp tạm giam; Hướng dẫn số 689 ngày 27/8/2012 liên ngành CA- VKS- TA tỉnh phối hợp giải khiếu nại tố cáo tố tụng hình Quy chế số 02 ngày 22/7/2013 liên ngành VKS- TA tỉnh phối hợp tổ chức phiên tòa hình để rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; Văn số 01 ngày 24/1/2013 liên ngành VKS- TA tỉnh hướng dẫn giải mốt số vướng mắc trình giải vụ việc dân Quy chế số 01/ 2015 của liên ngành VKS- TA tỉnh phối hợp tổ chức phiên tòa dân để rút kinh nghiệm b) Trong công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tòa án nhân dân huyện Thứ Ngành Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quan tâm chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán tòa án vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ, có phương pháp kỹ tuyên truyền, giáo dục pháp luật phiên tòa Riêng công tác giáo dục pháp luật, từ năm 2012 đến cuối năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao mở lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến pháp luật phiên tòa, thu hút 200 Thẩm phán, Thư ký phiên tòa Tòa án nhân dân tỉnh Tòa án nhân dân cấp huyện tham dự Hầu hết Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ xét xử kỹ tuyên truyền pháp luật phiên tòa Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Trường Cán Tòa án mở, đạt yêu cầu cao chất lượng [44] Nhờ đó, đa phần cán bộ, công chức ngành Tòa án tỉnh có kỹ cần thiết chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, sẵn sàng đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục pháp luật phiên tòa Thứ hai, hình thức giáo dục pháp luật chủ yếu, phù hợp với giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa xét xử, ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk tập trung khai thác, sử dụng tuyên truyền miệng phiên tòa xét xử trụ sở Tòa án Trong xét xử, chất lượng phiên tòa ngày cải thiện theo tinh thần cải cách tư pháp, số lượng phiên tòa tổ chức ngày lớn, số lượng án có nội dung không rõ ràng gây khó khăn cho thi hành án, số lượng án bị hủy, bị sửa giảm rõ rệt, việc công khai án thực nghiêm túc nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho người dân Thứ ba, Tòa án nhân dân tỉnh Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh trọng tăng cường hình thức giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa xét xử lưu động Theo thống kê TAND tỉnh, năm 2015 (tính từ ngày 1-10-2014 đến 30-9-2015) TAND xét xử 1.416 vụ án hình sơ thẩm, có 194 vụ án đưa xét xử lưu động Còn tháng đầu năm 2016 (từ 1-10-2015 đến 30-3-2016) có 50 vụ án xét xử lưu động tổng số 624 vụ án hình sơ thẩm giải Những vụ án Tòa lựa chọn đưa xét xử lưu động thường vụ án điểm, vụ án hình có tính chất điển hình tội danh, hành vi phạm tội, dư luận quan tâm, gây xúc nhân dân như: Mua bán trái phép chất ma túy, giết người, hiếp dâm 13 2.2.1.2 Nguyên nhân kết đạt Thứ nhất, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày quan tâm đầu tư thực hiện, có ngành tòa án, thông qua tổ chức phiên tòa Thứ hai, công tác phối hợp ngành công an – kiểm sát tòa án ngày vào nề nếp, nâng cao hiệu tố tụng nói chung, chất lượng phiên tòa nói riêng, kể xét xử tòa hay xét xử lưu động; tỷ lệ xét xử lưu động huyện địa bàn tỉnh đạt, chí vượt kết hoạch đề Thứ ba, có phối hợp, hưởng ứng tích cực nhiều quan, ban ngành hệ thống trị tỉnh, huyện, tham gia đưa tin, quan truyền thông báo chí như: đài phát – truyền hình tỉnh, Báo tỉnh, đài truyền huyện, giúp mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu tuyên truyền pháp luật Đây nguyên nhân thành tựu nêu 2.2.2 Hạn chế nguyên nhân 2.2.2.1 Hạn chế Bên cạnh kết đạt được, công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk bộc lộ tồn tại, hạn chế định, làm giảm chất lượng, hiệu công tác - Công tác phối hợp giáo dục pháp luật giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tầng lớp nhân dân tỉnh ngành Tòa án với cấp, ngành, địa phương địa bàn thiếu đồng bộ, nhịp nhàng, gắn kết - Sự phối kết hợp quan tiến hành hoạt động tố tụng (Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân) công tác chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp giáo dục pháp luật phiên tòa xét xử nhiều hạn chế Năm 2015, số 97 vụ án Tòa án trả cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung có 05 vụ trả không quy định (chưa đạt tiêu) Tòa án nhân dân tỉnh có yêu cầu Tòa án nhân dân cấp huyện khắc phục vi phạm công tác phối hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung; giải trình, kiểm điểm việc trả hồ sơ không quy định trước lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh [43] Tình trạng không khỏi khiến dư luận xã hội băn khoăn, nghi ngờ lực quan tố tụng, ảnh hưởng đến hiệu giáo dục pháp luật - Nội dung giáo dục pháp luật phiên tòa nhiều chủ thể thực nên không loại trừ có mâu thuẫn việc đánh giá tình tiết, chứng hay viện dẫn điều luật có liên quan (trong lời buộc tội gỡ tội, lập luận bên nguyên bên bị ) trình độ tri thức pháp luật, quan điểm tiếp cận, lăng kính chủ quan bên phiên tòa Sự mâu thuẫn xảy đại diện quan tham gia tố tụng co thể gây khó khăn, hoang mang cho người giáo dục người chuyên môn pháp luật, làm giảm hiệu giáo dục pháp luật - Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ xét xử, kỹ phổ biến, giáo dục pháp luật phiên tòa phận cán bộ, công chức ngành Tòa án, người công tác cấp huyện, hạn chế, khiến cho người tham dự, theo dõi phiên tòa không hiểu nội dung giáo dục pháp luật, không “tâm phục, phục”, làm giảm chất lượng, hiệu giáo dục pháp luật Năm 2015, số án, định bị hủy lỗi chủ quan Tòa án hai cấp bị hủy theo trình tự phúc thẩm thủ tục giám đốc thẩm 54 vụ lỗi chủ quan, chiếm tỷ lệ 0,58%; sửa lỗi chủ quan 153 vụ, chiếm tỷ lệ 1,65% Các án, định bị hủy chủ yếu vi phạm thủ tục tố tụng; điều tra, thu thập chứng không đầy đủ, việc nghiên cứu, đánh giá chứng chưa toàn diện, áp dụng pháp luật để giải vụ án chưa 14 xác (một số sai sót lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa chuyên trách, phòng Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tỉnh nhắc nhở, rút kinh nghiệm kỳ giao ban quý Tòa án nhân dân hai cấp số Thẩm phán mắc phải) Cụ thể: + Trong công tác giải án dân sự, số trường hợp Thẩm phán xác định thiếu người tham gia tố tụng xác định không tư cách tham gia tố tụng; xem xét chỗ không cụ thể, biên không không ghi hết toàn tài sản đất tranh chấp dù giá trị sử dụng không đáng kể; áp dụng không pháp luật, đánh giá chứng phiến diện nên định giải vụ án không xác + Trong công tác giải án hình sự, số trường hợp có mâu thuẫn tài liệu chứng nhưngHội đồng xét xử sơ thẩm chưa làm rõ; số trường hợp áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ không dẫn đến định hình phạt không xác (cấp phúc thẩm hủy án, định sơ thẩm 09 bị cáo, chuyển từ cho hưởng án treo sang hình phạt tù 09 bị cáo, tăng hình phạt 69 bị cáo, chuyển từ hình phạt tù sang hình phạt khác 177 bị cáo) [43] - Mặc dù hình thức tuyên truyền miệng phiên tòa xét xử trụ sở Tòa án phiên tòa xét xử lưu động xác định hình thức giáo dục pháp luật chủ đạo thông qua hoạt động xét xử; song phận cán lãnh đạo Tòa án, số Tòa án nhân dân cấp huyện địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa quan tâm, đạo sâu sát công tác lập kế hoạch, chuẩn bị địa điểm, kinh phí, nội dung giáo dục pháp luật, bố trí nhân có trình độ, lực để thực Điều dẫn đến tình trạng bị động, lúng túng triển khai giáo dục pháp luật phiên tòa 2.2.2.2 Nguyên nhân hạn chế - Về khách quan, điều kiện kinh tế tỉnh nhiều khó khăn, nên bố trí kinh phí ngành Tòa án cho việc tăng cường PBGDPL hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu - Ngành tòa án nhiều địa phương chưa huy động sức mạnh hệ thống trị trình triển khai thực công tác PBGDPL Bên cạnh đó, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, đặc biệt trình độ dân trí người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thấp nên việc đến dự phiên tòa để nghe giáo dục pháp luật trở ngại vô lớn - Còn nhiều hạn chế trình độ, thiếu tích cực giải vụ án nhân ngành tòa, ngành viện kiểm sát công an làm chất lượng tố tụng, ảnh hưởng tới kế hoạch xét xử vụ án - Mô hình xét xử truyền thống thiếu tranh tụng, thể “lấn án” thẩm phán, kết điều tra chủ yếu quan công an tiến hành, viện kiểm sát kiểm sát nhiều hình thức, bị động; thiếu vắng trợ giúp pháp lý cần thiết bị cáo, bị đơn ảnh hưởng tới chất lượng tranh tụng khả giáo dục pháp luật qua phiên tòa 2.3 MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ THỰC TIỄN TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA NGÀNH TÒA ÁN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2012-2016 Từ thực tiễn giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk rút số bào học kinh nghiệm sau: Thứ nhất, công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án tách rời vai trò lãnh đạo Đảng bộ, cấp ủy Đảng từ Tòa án nhân dân tối cao đến Tòa án nhân dân cấp huyện 15 Thứ hai, công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án phải nhận quan tâm, đạo liệt cấp lãnh đạo ngành Tòa án.giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử đạt hiệu cao Thứ ba, công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử đòi hỏi phải củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án đủ số lượng có kỹ nghiệp vụ giáo dục pháp luật Thứ tư,công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử đòi hỏi phải bám sát nhu cầu tiếp nhận tri thức, hiểu biết pháp luật nhóm đối tượng phiên tòa Thứ năm, công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ Tòa án quan tiến hành tố tụng quyền địa phương Thứ sáu, phương pháp, hình thức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử phải sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với nhóm đối tượng tiếp nhận Thứ bảy, Tòa án nhân dân cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬCỦA TÒA ÁN 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN 3.1.1 Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Việc quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sở để xây dựng giải pháp khả thi, phù hợp nhằm bảo đảm nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho đối tượng xã hội; đồng thời, vận dụng quan điểm, đường lối vào công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử 3.1.2 Thực nghiêm túc, có hiệu quy định pháp luật Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật Cùng với việc quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối Đảng, để bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử cần phải thực nghiêm túc quy định pháp luật Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật Những văn quy phạm pháp luật quy định phổ biến, giáo dục pháp luậtlà sở pháp lý quan trọng để Tòa án nhân dân cấp phạm vi nước triển khai công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử góp phần cung cấp, trang bị thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức pháp luật họ 3.1.3 Tuân thủ nguyên tắc công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hoạt động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch Hoạt động phải tuân thủ nguyên tắc sau: nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa nguyên tắc nhân đạo nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, truyền đạt trung thành, xác văn pháp luật 16 - Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa nguyên tắc bản, xuyên suốt toàn trình hoạt động xây dựng, thực áp dụng pháp luật, có hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật “Pháp chế xã hội chủ nghĩa chế độ đặc biệt đời sống trị - xã hội, tất quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nhân viên nhà nước, nhân viên tổ chức xã hội công dân phải tôn trọng thực pháp luật cách nghiêm chỉnh, triệt để xác” [47, tr.508-509] Trong thực pháp luật, tố tụng thi hành án, nguyên tắc pháp chế đòi hỏi tất quan có thẩm quyền cá nhân có liên quan phải nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Theo tinh thần đó, công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử không tuân thủ quy phạm pháp luật nêu Bộ luật, Bộ luật Tố tụng, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; mà phải bảo đảm tuân thủ quy định nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục pháp luật nêu văn hướng dẫn quan chức Bên cạnh đó, việc giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử phải bảo đảm đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp, đáng bị cáo bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; tránh tình trạng áp đặt, ý chí - Nguyên tắc nhân đạo Bộ luật hình đưa nguyên tắc xử lý mang tính nhân đạo Điều Luật quy định: “3 Đối với người lần đầu phạm tội nghiêm trọng, hối cải, áp dụng hình phạt nhẹ hình phạt tù, giao họ cho quan, tổ chức gia đình giám sát, giáo dục ” [2] Việc Tòa án áp dụng hình phạt tù có thời hạn bị cáo, luật pháp quy định bắt buộc người bị kết án phải chấp hành án trại giam không nhằm hạ nhục danh dự, nhân phẩm hay gây đau đớn thể xác họ; mà cách thức giáo dục, cải tạo để giúp họ trở với đường lương thiện, trở thành công dân có ích cho xã hội, ngăn ngừa họ phạm tội Điều nói lên tinh thần nhân đạo, nhân văn đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước ta người bị kết án Việc pháp luật quy định giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tự chứng tỏ tính chất nhân đạo, nhân văn pháp luật, giáo dục pháp luật để trang bị kiến thức, hiểu biết pháp luật cho đối tượng tham dự, theo dõi phiên tòa, kể bị cáo (giúp họ nhận sai lầm) Bởi vậy, công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hình phải tuân thủ nguyên tắc “bảo đảm nhân đạo xã hội chủ nghĩa; tôn trọng nhân phẩm, quyền, lợi ích hợp pháp người chấp hành án” [22] - Nguyên tắc bảo đảm tính khoa học, truyền đạt trung thành, xác văn pháp luật Việc giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử phải đảm bảo tính xác, chủ thể giáo dục pháp luật không suy diễn sai lệch nội dung quy phạm pháp luật; giải thích pháp luật phải đảm bảo chặt chẽ mối liên hệ điều luật văn pháp luật, văn pháp luật hệ thống pháp luật với quy phạm pháp luật phải đặt bối cảnh ban hành, điều kiện kinh tế, trị, xã hội Mọi tùy tiện, cảm tính, chủ quan, ý chí chủ thể công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử dẫn đến hệ phản tác dụng công tác 3.1.4 Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án phải đặt lãnh đạo, đạo TAND cấp Chức Toà án tổ chức, thực hoạt động xét xử, có xét xử Mọi nhiệm vụ khác Toà án nhằm thực tốt chức xét xử theo luật định, bao gồm nhiệm vụ giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Theo Khoản Điều Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (2014):“1 Tòa án 17 nhân dân quan xét xử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền tư pháp Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Bằng hoạt động mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng quy tắc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác.” [21] Còn theo quy định khoản Điều 26 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tòa án nhân dân có trách nhiệm: “Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn” [23] Công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án cấp phải dựa nội dung, tinh thần văn nhằm bảo đảm lãnh đạo, đạo quan Tòa án cấp trên; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nề nếp công tác 3.1.5 Cần phải lựa chọn nội dung, phương pháp hình thức giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù hoạt động xét xử Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hoạt động có mục đích, có tổ chức, tuân theo kế hoạch chủ thể triển khai thực thông qua phương pháp đặc thù hình thức phù hợp Chính vậy, để bảo đảm nâng cao hiệu giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử cần quán triệt quan điểm lựa chọn nội dung, phương pháp hình thức giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù hoạt động xét xử Các chủ thể cần vận dụng linh hoạt đa dạng hoá hình thức giáo dục pháp luật phiên bảo đảm kết hợp hài hoà h́nh thức giáo dục pháp luật truyền thống với h́nh thức giáo dục pháp luật áp dụng có hiệu thực tiễn nay; lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với vụ án, đối tượng địa bàn cho phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu giáo dục pháp luật 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 3.2.1 Nhóm giải pháp chung: 3.2.1.1 Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, giám sát, kiểm tra quan Tòa án cấp công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử quan Tòa án cấp - Triển khai quát triệt sâu sắc thực nghiêm túc nhiệm vụ xét xử, giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử ngành Tòa án tới toàn thể cán bộ, công chức ngành - Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, giám sát, kiểm tra công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Thứ nhất, Tòa án nhân dân cấp tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt sâu sắc tới Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp dưới, tới đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án ý nghĩa, tầm quan trọng công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử, phải coi nhiệm vụ trị quan trọng ngành Tòa án giai đoạn nay; Thứ hai, Tòa án nhân dân cấp thường xuyên định kỳ hàng quý gửi văn đôn đốc, nhắc nhở Tòa án nhân dân cấp chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, dự kiến cụ thể thời gian tổ chức giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử, trọng tăng cường công tác xét xử lưu động có lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật Các kế hoạch, chương trình giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử nói chung, xét xử nói riêng phải gửi cho Tòa án nhân dân cấp để tạo sở thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát thực 18 Thứ ba, định kỳ đột xuất tổ chức đoàn công tác Tòa án nhân dân cấp khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân cấp Thứ tư, Tòa án nhân dân cấp trên, hội đủ lực, điều kiện, tổ chức thăm dò dư luận xã hội để thu thập thông tin phản hồi cán bộ, công chức nhân dân hiệu thực thi pháp luật, nhu cầu thông tin giáo dục pháp luật; từ đó, điều chỉnh nội dung, phương pháp hình thức, biện pháp giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động xét xử Thứ năm, việc đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục pháp luât thông qua hoạt động xét xử trình thực khó tránh khỏi khiếm khuyết, bất cập; vậy, sau khoảng năm triển khai thực hiện, Tòa án nhân dân cấp cần tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm mặt chưa công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử; sở đó, đề xuất phương hướng giải pháp cụ thể nhằm ngày hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, nhân dân 3.2.1.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án Hội thẩm nhân dân + Tập huấn chuyên đề pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án Hội thẩm nhân dân có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp làm công tác giáo dục pháp luật phiên tòa hướng tới cung cấp, trang bị cho cán bộ, công chức ngành Tòa án Hội thẩm nhân dân thông tin, kiến thức pháp luật văn quy phạm pháp luật văn quy phạm pháp luật luật ban hành, sửa đổi, bổ sung, liên quan trực tiếp đến nội dung giáo dục pháp luật + Bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án Hội thẩm nhân dân làm công tác giáo dục pháp luật hướng tới bổ sung, cung cấp lại, trang bị mới, cập nhật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giáo dục pháp luật kỹ nghiệp vụ giáo dục cụ thể, thiết thực hoạt động giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử gồm: phương pháp thuyết trình, giải thích, diễn giải; kỹ thuyết phục người khác; kỹ phát vấn, đặt câu hỏi, nêu tình thực tế giả định giải tình huống; kỹ tổng hợp ý kiến từ thảo luận, tranh luận đưa kết luận; kỹ khơi gợi chủ động, tích cực người tham dự phiên tòa; kỹ khai thác, sử dụng công nghệ thông tin Ngoài ra, cần thiết phải trang bị thêm cho cán bộ, công chức ngành Tòa án làm công tác giáo dục pháp luật kiến thức cần thiết giáo dục học, tâm lý học tội phạm, xã hội học tội phạm Về phía đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án làm công tác giáo dục pháp luật, cán giáo dục pháp luật cần có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao tham gia lớp tập huấn chuyên đề pháp luật, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ giáo dục xuất phát từ nhu cầu, động lực nội tâm thân mong muốn nâng cao trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật thực sự, phấn đấu lĩnh hội kỹ nghiệp vụ giáo dục; tham gia theo kiểu đối phó, mà lợi ích để làm tốt công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án 3.2.1.3 Đảm bảo thực nguyên tắc tranh tụng xét xử Tranh tụng hoạt động bên tham gia xét xử đưa quan điểm tranh luận lại để bác bỏ phần toàn quan điểm phía bên Tranh tụng sở để Tòa án đánh giá toàn nội dung vụ án đưa phán cuối đảm bảo tính khách quan, người, tội, pháp luật Xác 19 định tầm quan trọng hoạt động tranh tụng phiên tòa, Điều 103 khoản Hiến pháp sửa đổi năm 2013 quy định “Nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm” 3.2.2 Nhóm giải pháp riêng 3.2.2.1 Đẩy mạnh truyền thông, truyền thanh, truyền hình phiên tòa Tỉnh Đắk Lắk triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL Đài Truyền hình giai đoạn 2013 - 2016” Đài Phát - Truyền hình tỉnh chủ trì, thực theo Kế hoạch số 6745/KH-UBND ngày 27/9/2013 UBND tỉnh Tỉnh cần đưa nội dung tuyên truyền phiên tòa xét xử tỉnh vào thành nội dung thực Đề án Theo đó, mặt tổ chức thực hiện, sở, ngành, tổ chức, đơn vị tỉnh địa phương, quan Báo, Đài tỉnh cần thực thường xuyên đẩy mạnh đưa tin phiên tòa phương tiện thông tin đại chúng, như: Tăng cường xây dựng thực chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL mang tính chuyên ngành quan, đơn vị, địa phương Báo Dak Lak, Đài Phát - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền huyện, thị xã, thành phố Tòa án nhân dân tỉnh huyện cần lập đề án xin Hội đồng nhân dân hỗ trợ kinh phí để lắp đặt hệ thống truyền trực tiếp Tòa án với Đài truyền hình tỉnh, đài huyện để truyền trực tiếp phiên tòa xét xử vụ án mạng lưới truyền địa phương, địa bàn huyện Tại huyện, cần bố trí loa có công suất lớn để phục vụ cho việc phát trực tiếp phiên xử lưu động Mỗi phiên tòa đưa lên mạng lưới truyền sở người tham dự phiên tòa biết mà huyện vùng lân cận nghe thông tin vụ án xét xử Người dân dù lao động đồng ruộng hay nhà nghe theo dõi toàn diễn biến phiên tòa 3.2.2.2 Tăng cường xét xử lưu động Thực tiễn Đắk Lắk cho thấy, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử phiên tòa lưu động nhận quan tâm đông đảo người dân, có tác dụng tích cực góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cộng đồng dân cư Đây công tác cần Đảng, Nhà nước quan tâm công xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, Nhà nước dân, dân dân Thời gian tới, vụ án hình nghiêm trọng, loại tội phạm xảy nhiều, tòa án tỉnh Đắk Lắk cần tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động vụ án tranh chấp dân sự, tranh chấp đất đai, chia thừa kế, án hôn nhân gia đình Đặc biệt vụ án xin ly hôn mà nguyên nhân từ bạo lực gia đình như: đánh đập, ngược đãi, hắt hủi… Tại phiên tòa xét xử truyền trực tiếp phiên tòa xét xử lưu động, Hội đồng xét xử cần lồng ghép để phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, Hiến pháp năm 2013, Luật giao thông đường bộ, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự,… Tòa án cần phối hợp với quan ban ngành thực tốt trì thường xuyên công tác xét xử lưu động, truyền trực tiếp vụ án đế phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân địa bàn huyện Để phiên tòa xét xử lưu động diễn thuận lợi cần lựa chọn người tham gia có hiểu biết phiên tòa lưu động vấn đề giáo dục pháp luật phiên tòa lưu động Cụ thể, phải phân công Thẩm phán Hội thẩm nhân dân có lực, có kinh nghiệm; thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân biết đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cử Kiểm sát viên có lực, có kinh nghiệm; thông báo cho Cơ quan công an biết để tổ chức giữ gìn an ninh, trật tự phiên tòa dẫn giải bị can, bị cáo; thông báo cho đương vụ án biết việc tổ chức phiên tòa lưu động; thông báo liên hệ với quan hữu quan như: 20 Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để phối hợp, triển khai việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động Khi tiến hành tổ chức phiên tòa xét xử lưu động có lồng ghép giáo dục pháp luật cần lựa chọn đầy đủ Thẩm phán dự khuyết, Hội thẩm nhân dân dự khuyết, Kiểm sát viên dự khuyết, Thư ký phiên tòa dự khuyết để việc xét xử tiến hành liên tục, tránh bị gián đoạn phải hoãn phiên tòa 3.2.2.3 Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ Thẩm phán, thư ký Hội Thẩm nhân dân người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Đắk Lắk với đặc thù vùng đất cao nguyên có nhiều dân tộc anh em chung sống đồng bào dân tộc chỗ Ê Đê, GiaRai, MNông chiếm tỷ lệ cao Trình độ học vấn hiểu biết pháp luật phận dân tộc chỗ hạn chế, có hủ tục tồn chôn người sống cho Ma lai , việc mua bán sang nhượng đất không tuân thủ quy định pháp luật, việc xác lập quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật không trọng, việc du canh, du phá rừng làm nương rẫy diễn nhiều… dẫn đến tranh chấp khiếu kiện chí vi phạm pháp luật, phạm tội Do cần phải xây dựng đội đội ngũ Thẩm phán, Thư ký Hội Thẩm nhân dân người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi có kỹ tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua hoạt động nghiệp vụ Tòa án nói chung hoạt động xét xử nói riêng Bởi Họ người xuất thân từ đồng bào dân tộc chỗ am hiểu chữ viết, ngôn ngữ, phong tục tập quán đồng bào địa phương việc tuyên truyền giáo dục pháp luật ả họ người đồng bào thiểu số đem lại hiểu qua cao 3.2.2.4 Tăng cường công tác phối hợp liên ngành Tòa án với quan tiến hành tố tụng, Tòa án với quyền địa phương Công tác phối hợp liên ngành Tòa án với quan tiến hành tố tụng việc giải vụ án có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dụng pháp luật Các vụ, việc Tòa án thụ lý giải nghiêm minh, khách quan, thấu tình, đạt lý đem lại hiệu giáo dục pháp luật cao Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp pháp luật hành quy định chưa cụ thể, khó hiểu, dẫn đến việc nhận thức áp dụng pháp luật ngành, người tiến hành tố tụng có khác dẫn đến việc định, án Tòa án có vụ, việc chưa chuẩn xác phải kháng nghị, hủy hủy lại nhiều lần bị cải sửa nghiêm trọng làm cho nhân dân niềm tin vào công lý dẫn đến chất lượng công tác giáo dục thông qua hoạt động xét xử Tòa án hạn chế Do Tòa án cần phối hợp chặt chẽ với quan tiến hành tố tụng xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành phù hợp với quy định pháp luật, như: quy chế phối hợp liên ngành việc giải vụ án hình sự; Quy chế phối hợp liên ngành việc giải vụ, việc dân sự; Quy chế phối hợp liên ngành việc thực phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử lưu động Công tác phối hợp liên ngành làm độc lập Tòa án qúa trình xét xử vụ án mà nhằm mục đích đảm bảo cho việc xử lý vụ việc nhanh chóng, khách quan, toàn diện có pháp luật đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Để việc tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử đạt hiệu cao thiếu phối hợp, giám sát quyền địa phương hoạt động xét xử Tòa án Để vụ án đưa xét xử lưu động đạt hiệu cao vai rò quyền địa phương việc thông báo, tuyên truyền thời gian địa điểm mở phiên tòa, bố trí lực lượng chỗ bảo vệ phiên tòa, chuẩn bị địa điểm, phương tiện 21 cho phiên tòa diễn thuận lợi quan trọng Để đánh giá hiệu việc giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa phải xem xét nhiều khía cạnh, xét khía cạnh số lượng người đến tham dự trật tự phiên tòa phiên Tòa xét xử lưu động thu hút đông người tham dự trật tự lắng nghe người tiến hành tố tụng phiên tòa, xét mặt số lượng thành công thành công có đóng góp quan trọng quyền địa phương Do Tòa án phải tăng cường phối hợp với quyền địa phương, xây dựng quy chế phối hợp với quyền địa phương việc đưa vụ án xét xử lưu động Hàng năm kỳ họp Hội đồng nhân dân Tòa án báo cáo kết công tác ngành đề xuất, đề nghị Hội đồng nhân dân đưa việc hỗ trợ quyền địa phương hoạt động xét xử lưu động Tòa án vào nghị Hội đồng nhân dân để tổ chức thực KẾT LUẬN Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án việc Toà án trước phiên toà, phiên sau phiên thực cách có tổ chức, có chủ định việc cung cấp cho đối tượng tri thức, hiểu biết cụ thể vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động xét xử tiến hành, giúp hình thành đối tượng ý thức trách nhiệm, trạng thái tâm lý, tình cảm pháp luật đắn, tạo sở cho hành vi xử phù hợp với yêu cầu pháp luật, qua hỗ trợ, củng cố phát huy tác dụng hoạt động xét xử Tòa án Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án có đặc trưng riêng, có điểm tương đồng khác biệt so với hình thức giáo dục pháp luật khác Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử có vai trò quan trọng người tham dự, theo dõi phiên tòa đặc biệt bị cáo, thể việc giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử giúp cho bị cáo nhận thức đầy đủ, sâu sắc tính chất, mức độ hậu hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra; cung cấp, trang bị thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết cho bị cáo, giúp chuẩn bị tâm lý, tư tưởng, kiến thức pháp luật để bị cáo yên tâm học tập, cải tạo trình chấp hành án phạt tù trại giam Tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa xét xử hoạt động có mục đích, có kế hoạch ngành tòa án với vai trò chủ thể chủ đạo, bao gồm nội dung cấu thành xác định chủ thể, đối tượng giáo dục pháp luật, nội dung hình thức, phương thức giáo dục Công tác chịu ảnh hưởng yếu tố như: 1) sách, pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung; 2) Ý thức pháp luật khả tiếp nhận giáo dục pháp luật người dân; 3) Yếu tố nguồn lực chủ thể tổ chức giáo dục pháp luật; 4) Loại tội phạm tâm lý bị cáo Trong năm qua, ngành Tòa án tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt trọng trách hoạt động nghiệp vụ xét xử thực nhiệm vụ giáo dục pháp luật nói chung, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử nói riêng, thể quán, thực triệt để nghị quyết, thị Đảng, cấp uỷ Đảng, sách pháp luật Nhà nước đạo tập trung, thống thất chuyên môn nghiệp vụ Toà án nhân dân tối cao Nhờ đó, công tác xét xử án hàng năm ngành Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bảo đảm số lượng, mà chất lượng xét xử không ngừng nâng cao Phần lớn án áp dụng pháp luật, công bằng, nghiêm minh, thấu tình đạt lý, thời hạn luật định, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xă hội địa bàn tỉnh hội nhập quốc tế; có tác dụng tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý 22 thức pháp luật cho cán bộ, công chức nhân dân; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động xét xử án ngành Toà án tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới: tình trạng án bị hủy, cải sửa áp dụng không pháp luật vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Tình hình nhiều gây ảnh hưởng đến uy tín ngành Tòa án, tác động đến niềm tin nhân dân vào tính công bằng, công lý Toà án Công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử bộc lộ tồn tại, hạn chế, làm giảm chất lượng, hiệu công tác Việc nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án đòi hỏi phải dựa quan điểm có tính chất đạo, như: quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối Đảng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực nghiêm túc, có hiệu quy định pháp luật Nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật; tuân thủ nguyên tắc công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Để bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu công tác năm tới cần thực nhóm giải pháp sau đây: Nhóm giải pháp chung: Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, giám sát, kiểm tra quan Tòa án cấp công tác giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử quan Tòa án cấp Hai là, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án Ba là,đảm bảo thực nguyên tắc tranh tụng xét xử Nhóm giải pháp riêng cho tỉnh Đắk Lắk: Một là, đẩy mạnh truyền thông, truyền thanh, truyền hình phiên tòa Hai là, tăng cường xét xử lưu động Ba là, Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ Thẩm phán, thư ký Hội Thẩm nhân dân người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Bốn Tăng cường công tác phối hợp liên ngành Tòa án với quan tiến hành tố tụng, Tòa án với quyền địa phương 23 ... phân tích sở lý luận tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án, đánh giá thực trạng tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử Tòa án Đắk Lắk, kết đạt tồn... hiệu việc xét xử cao Như đưa khái niệm tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án sau: tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án hoạt động có mục... sở lý luận tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức thực giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của tòa án nhân dân tinh đắk lắk (tt) , Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của tòa án nhân dân tinh đắk lắk (tt) , Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của tòa án nhân dân tinh đắk lắk (tt)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay